Goudsche Courant, dinsdag 13 december 1898

AaBi eyangei r October I II i ti II f ii Pirecte SpoorwegverblDdlngen met GOUDA Wioterdteiist 1898 99 GODDi IOTTIIDAIIvlaa varai 11 11 11 11 1 11 l ll 1 17 4 11 4 11 I 1 a f e f e e a l T e te 1 1 t e e e I 1 14 f e e l ll e f e e 11 11 1 1 I IO 4 U l ll 1 10 MO l ll 0 7 10 I IS 1 14 1 11 4 W ll 11 11 1 41 f e e f 1 4 e e j I I 0t 1 14 Ut 10 11 10 10 11 11 11 11 10 1M7 1 1 l M 7 1 40 D j e h r l ll 7 41 I U 11 14 If 01 11 47 80DDA DEN BtlOvlaa nne 11 II 11 11 11 11 1 14 1 41 4 4 4 11 1 1 1 7 11 41 1 1 111 1 11 i H H 4I 1 H 1 41 4 11 I U M 11 l li I7 10 14 11 11 I U 41 M4 ü il lo ll 10 44 11 41 ÏKM 7 40 7 48 7 f 14 1 8 8 9 8 08 8 84 O V 11 a 1 HSTtaDtif l lh ada II U 4I 10 7 11 10 4 11 i iai ll M 1 l l M iltaeLW I OU 08 10 II 11 41 l e8 00 8 17 1 40 10 0 J 1117 l lï n ji y 10 0 108 Uf 8 18 8 88 1 8 ll il O I O a U T B ao H f vlaa varve 8 14 1 07 10 1 10 17 1S I 11 10 18 18 8 10 1 17 4 U n 1114 8 17 U M 18 87 8 48 l 10 81 U 4t 11 88 l 8t 8 1 84 S 80 8 04 11 01 1 87 8 08 8 K 8 88 4 48 8 88 8 88 1 81 7 88 Ulracht 8 88 88 7 48 8 87 8 4 00 80 10 18 10 88 11 88 Woerdea S t l ll 1 08 ll 10 81 11 18 11 14 Oudew 8 14 10 41 Oonda 8 87 1 08 t U I Il 10 8 11 10 11 11 1 1 8 40 4 17 l 0 U UHtOt 7 08 8 10 U 1 1 18 Ml 1 41 4 44 I IO T 4I 14 Aau ir 7 80 8 81 I I 11 80 I OI 4 M I I Mi 1 00 IM Oooda l t l ir l ll 11 81 1 18 M7 8 4 f 4 8 43 1 1 1 1 18 7 18 mr DoBlng un itn inibiiUr nilchtigiog g rnugd bid om mo igo oUot Drcjloiilgkkea t uodeo De mioiitar rao koloniêo rood geeD t raien op dit verzoek in te gun Demtoge Tntgt üta bel Hel fan Cueatie en dit gnft sya toeitemmiog wurop do eindelijk de regaering baar fial geelt De alokkeD elke door mr Demacga aan Dreffoa wordeo geiondeo ign twee o die proceadtakkea en eeo fteaographiflch rerelag Tan de debatten noor bet Bof an Cauatie Mr Labori ie ito kolonel Pic oari de me dedeeliag gaan brengen ran de bialieeing ran bet Hüf van Ca Mtie De bebaodeliog ran bst procee tegen Urbain Gobier en dei uitgever van TArmée contre la Nation lal 27 Derimher voor bet Aniaenbof te Par i plaala bebben De recbter van initrnetia Bertolni ii gieter door de itrafkamer ran hpt Uof raa eaiiaiia verhoord Daar alle goede diegeo in drirfin moeten beetun beelt o de Raad van Htale een gebrek in den vorm ontdekt iraardoor de beiliiemg ven den raad van ooderr oek tengevulge waarven overite Picquart nit den actierea dieoet onkalagen ii ongeldig ii en 2o een onlange overleden oom van Firqnart Debennae genaamd bem eeiiige bonderddoisenden trankoo gelegateerd Zoo zegt ren ten m nate Qaneraal Leolere nit Xonie ontboden in verband met de aaak Picquait ie te Marie lle aangekomen Ia een lokaal in de avmaa de la Bonrdonnaia bialden de vrienden van Pirqn rt giiterenavond en bgeonkom t toen eeo troep antieemieien bet lokaal binnendrong Er ontaiond een bevig tnmnit bet gaa ging ott en in de vervfurring kreeg Lsrold eeo oenaervatief lid van da Kamer een tivaren elag met een rotting op bet boofd Men moevt Lerold eon nabarige apotbeek binnendragen om bem dear te verbinden De vTempae verlangt in ign hoofdartikel over het beilnit van het Dof van Cae atia tot aoboraiog der vervolgingen tegen kolonel Pirqoart de vooiloopige invrgheidxtelling van den kolonel die den agitatoren Ing laatate wapen ion ontnemen en bnn koetbearete bn ptroepen en een eind son maken aen de proteatmaetinge eo aan de opitootjet op etraat Jat blad merkt op dat tegen den kolonel tvaa bevelen tot inheobteniinemiog agn uitgevaardigd een door de borgrrlgke en eeo door de Bilitaire recblapraak Een varioek tot voorloopige iovrgbeiditelliog ton dne eeret bg diae en daarna hÜ to uoal n warden lagaduA Bonuok Petanbnrg werd in den naoht van Donderdag S I Vigdag door een overetroomiog beioobt et water ateeg bg den vlood plotveling en reas tot negen vovi boven den oormalen itand Da laaggelegen gadeelt n van de ttad itocdeo VrgJi oohtend onder water en bet verkeer geechiedde door booten en vracbtwageoe Het water lekte laogiaam Van verlier van meneobenlevena ia nog niete bekend ES n aantal riviervaartnigan ii verongelukt en veel ecbode Teroomakt Faiit Zatardag atoilte te Barcelona een rioAI waaraan men betig wui te bouweu in Acbt ao werklieden kwamen ornaat leven De ramp wordt toagaicbraven aan dooragpaling vaa net watsr PllIUPPiWjUI 1 10 Oenda 7 11 Meoidreeht door 7 11 Nieuwvkaik 7 1 OapaUt e 7 4 Mrdaa 1 80 7 tl Gouda 7 10 I IO Eeveabuiian MoerkanaU 7 41 1 41 Zoetenaeor Zegwairn Toor url Hagay t u l ll 1 07 I OI 1 11 01 7 10 iHaga I 4 Voarburg l ll Zoetenneer Zegwaard 1 8 yevenbnlwa HoarkapaUe 8 17 G nde 18 8 80 i 1 84 7 11 8 88 l ll e V 8 41 7 8 p 1 08 1 08 7 18 7 04 8 18 Uanda Oudew Woord Iltreehl 8 81 £ eo Gngeleobe olBoier vertelt da volgende epiao a oit de inneming van Manilla door d Ami vikanas Da aiad waa gahael gevoU met Amerikaameha en Spnanaehe aoldatan dia op vrieodacba pelgken voet mei rlkaar tabenvn te itaan Toen ik een brog ovrr de Paaigrivi r overging tag ik een inboorling een Spaauacbea rfficier in bet gelaat apnwen en bem daarna naar des Aaiari iaanacnen cbildweebt ü de brug bewaakte loopen om diana beecfaermtng te veraoeken Het deurde eenigen tgd voorde inboorling kon virvtaanbaar maken wat geboord wa De eahildwaebt reikte aoodra hg allra begreep agn gewaar aan den Hpaaaaehen ofiioier over pakte den inboorling met deeene bind bg den nek en met de andere aan agn broek en wierp bem over de brog in de rivier Daarna nam bg rnatig ign gewaer van dan Spaanacbaa offieèer terog en b gan op en ne r be onpeo ataof er niete gebeurd wae BINNENLAND 8TATEN GENERAAL TlfBBOB HJiWCJI Zitting van Zaterdag 10 Daeembar Aan da orde van behaadeling ia bet Boold tak Binnenland olie Zaken Beatreden door den baer Lobman an verdédi d door den beer Ferf en den beer Min wordt de anbaidiepoit groot f 600 voor de vereeniging tot cxamineeren van gemeanUambteraren verworpen met 52 tegen 15 atenmen oodanke de veriekering dee Minialen dat bat riaman diploma geen banoemiogarecbt geeft De beer vao Stirom veriooht maatr gelee tegen bet vertiea van bet kicareebl door ver luim van belaatingbetaüng De beer Troelvtra vraagt handhaving dar loon en bonrkiazera op de kivieralgit aonder eigea aangifte maar alleen tengevolge vao ambtelgke herinnering Hg noemt varaebiU lende verbeteringen op om de kieiwat meer aan baar doel te doen beaotwoorden door bv den atemtgd ia bet voorjaar te aUllea De Miniatvr tal op de gegeven wenken letten bg de teohnieeha beriieningen verwacht hg goede raeoltxten van eeoa vroegara roodlending der belaeting waarMbnwingan Tuaach n de hHran Kolkman on Trnalatra onlitaat eane gedaobtenwiaavling over do vraeg of loonkieiara varpliobt ign tot jaarlgkaebe aangifte Toen da heer Troelat a voor da darde maal bet woord vroeg verlaagde da baar van Kirkwgk at mming hierover waarop de beer Troelaira van het woord aftag onder pntaet tegen de baar v a Kerkwijk die aeif niat int iprakenvin aiaat ia De Voonltter nieanende dat ieder a laada belang naar agie krachten lent an varawht ontbeuding vaa dergelgk uitdrukkingen Omtrent de door de boeren Willing Meeatera en vaa Karnabaek beaproken vooroemena der Regearing in laka da wgiiging der nickearingawet ten opaicbla der gemeenteb laatingen kon da Miniater hangende bet ondarloak naar ook door de Itegeering erkende moeielgkheden geen bealiete verklaring geven Ook hg Siiging van artikel 243 der Oameantawet inllan da gemaante varorleningen kannen gebandbaafJ worden Aan don berr Conrad beloofde de minieter in oierweg Dg te luUen U man aene afdoende watervarvaticbing voor Delft en aOravanbaga en met den hter Pgneppel verklaard bg te tgn voor bat doen wegvallen nit de wel van maaalen ala baamettelijke liel te Uet de betren van Kol NaMMJÜIteraon erkende de miniater de gevaran lKJit o arbrengen van lepraiiekta 11 11 11 11 11 11 U 4I U il ll I I 10 1 10 1 U U 10 41 met 47 10 I 11 87 10 11 10 17 lt U 10 41 10 14 D door 0I 11 87 10 11 8 47 4 11 4 14 De beer Staalman waniehte opneming in krankiinnigangaetiebtta minder gemakkalgk te maken De heerea Roaaaingh en Dracker beaprakan varacbillendo belongen van het booger en middelbaar onderwija o a nilbreidiog dar gelegenheid voor bel geven van godadianatanderwga De heer Drecker ontwikkelde verder eea plan van inrichting van bat booger ondarwgt De Oeneeaknndige Raad van Zaid Bo laad behandelde bat rapport dar commiaoia in zake de onbevegde uitoefening der geneet en arl eng areidknnBt Reejnten werd aan de Ragearing all eRaa la wenacb kenbaar temaken eene meer bf minder uitgebreide beriiening der geneeoknndige watten en in afwaebting aan overleg Inaeehen da Miniatara vaa Binnenlandache Zaken en Jn titie om rant meardere politiabalp aan bat QeneMknndig Staat toezicht Da miniater van watarataat handel an ngvarhaid heeft Ihana aan da Tweede Eam r aan wetfontwerp ingediend om voor rekening van dan Staat lot toegang naar aene doorv de gemaenla a Oravenbaga ten ZoidWeaten van Sebateaingen ean ta leggen vieocharabavan te maken ea te onderbonden eene buitenbaven gevormd door twee havenhoofden Met de aitvoering van dit gedeelte van bat werk wordt niet eangevangen dan nadat de gemeente aOravenboge de verplichting op iicb beelt genomen de viiackerahaven voIrooi dror den miniater van Waterataal goed te kenren p anoen aan ta leggen en ten genoegen van diea Idiniatar te onderhouden De Vereeniging voor werkverrchaCBng te Enkhtiien ui bet Venedf aen gracht in bet midden der otad laten dempen De koati n voor bet dempen en riolraran agn geraamd op f 12 000 De Vereeniging tal een geldirening olaiten groot f 9000 i S pct met jaarlgboche ifloating van f 2000 bet geld niervoor ia reeda toegetegd De gemeeoteriad be ft bealot n aan de vereeniging da rente der geldlaeaiag te verzekeren en voor bet dampen af ta ataan den grond nabg bet pakbnia der voormaliga Ooalind iicbe Compagnie Beha ve een riool vao afvoer van vuil wateri ial ook een brandriool worden gameta ld Da bonman aan weeraajjdan zullen worden gerooid en in bet midden der gedempte gracht ut ean plantaoan worden aangelegd Uemengde Berichten £ en hartig woordje lobreef deaer dagen onderbet opeehrift Sporlgeaenr de N R Ct aan bat adree an eaommigeaportjoogena diena bna Zandagaeha braabi koor de béele verdere week ban gaaat verknoaieo door over nietaandera te denkan an ia aanren ta laaen enbelaaa ook lalfa te vobigvan dan over iportteabniak ap rl cnlinar Eu ala ta dat aldna afhreef het blad lin a heaielBnaam no nog maarwder elkaar hiedan maar niat alleen ateken ae mat die doffe manie bnn kleine broertjev en da atraatjoogaoa aan die je ook al boort iwetian o er recordi e en tpaaan a en goala an toenteren en fgo aa Jon plaaae racei en allerlei andere verkeerd uitgeaproken vreemde woorden bovendien vallen tg menacban die veal aan bon boijfd hebben daar ook nig mee laatig I I I 1 4 4 01 4 40 4 10 4 17 i 04 1 10 1 17 1 17 M4 1 41 1 47 1 44 1 14 Ml I OI 1 1 ll O 4 01 4 14 i II M4 MC 8 40 18 11 1 88 S M 17 4 8 8 04 8 18 11 80 8 80 8 87 1 41 1 88 7 10 7 18 7 N 10 17 10 84 10 41 l M if 1 14 4 1 41 I I lO OI 8 1 10 10 84 10 84 1 07 1 18 lO M 11 10 7J M8 Bgaa geen ifig gaat er voorbg of wg krg gen lange en arnaiiga brieven van kinderen wg willen ten minate maar aannemen dat te van kinderen tgn dia verward etamalande oaeograpbfeio waarin te beftiga baacbonwlngen wgden aan wadatrgdan die wjj werkelyk toch voldoende releveeron door er aoma aelfi nog mat enkele woordep van aan bevoegd epoit man ar bg den nitilag van mee te dee en Ia dia ingetonden atnkkaa oadt du g wooolgk de tegeaaiander dia gewnanao haaft geweldig afgetakeld en worden allerlei argi meuten ter vergoeilgkiag voor eigen nederlaag aangevoerd vermengd met betaigingan val noed ea eindigand in van ravanebezocht bevende nildagingen Vooril de bardloopera agn daar etark in Saderi eenige dogen babben ta Bnaaal ap traai moedwillige verwondingen plaata welke doen doeken aan de Amaierdamacbe aanilogen Maar daar gebrniki de dider een mea lerwgl bg niet ala ia onte boofdated alleen jonge meiijee tot alacbtoffer kieet £ ent verwondde bg ean aade dienaibode toen aan werkman en nu weer ean gabswde vronw Eveoala indartgd U Landen en nn te AmaUrdamuxkt da politie te vergeefe Zonderling genoeg komt ook nit ChaatarfieU Engeland bericht van drie aanmndingaa van vrouwen van nagenoeg geljikaa aard ala dia t Amiterdam E n vronw en twee jonge meiajaa agn daar krrt na elkander door ean man van mairaaka 30 jaren aaei eea acherp voorwerp in de dg gaaloken Zg werden evenala de laatst grutoken meiejee te Ameterdam niet arnatig gewond Ta Liverpool ia ean loitenaai dor rtillari wegeni moord ter dood veroardeald Da jury beval den veroordeelde in da genode dar rechtere aan Een poülieagant hiald Vrgdag op het Bokia ta Amatardam aen Haagvebe dame aan dia aor dtr vergunning van B en W net aan m torrgtnig raad Zg werd door aaa raehavchenr op een rjjwial langt dan korlelen weg buiten de gemeente gebracht Antomobiliaten dienen goed ie welen dit ar ta AmvUrdam bijtondare bepalingen beetaon die bet verkeer van automobielen regplen tagi t iNianwac Men meldt one oit Barendracht Vrgdagavond zijn tan huize van den hear P Berendregt vereobeidene groota epiegelrattan ingealigen en in derrlfde buurt ia ean booiKbelf in brnnd gaaloken Gelukkig wna da windrichting tóó dat beleldende gabonwna geen geviar liepen De naliibjjzgnde brondapnit ie ongeveer ean halfnur goona van door gaetotionneard Da dadare ajjn nog onbekend N B Cl Da brand in da MartbaaiichUng Da kaar Geel acbrijft aan de aSlandaarde liet blgd chap deel ik n mada iaH het gebouw niat geheel vernieiigd ia anedal bat niet opgebouwd maar grootandeala vernieuwd mnet warden Twen vardiepingen mat da pblfonda agn weg en bebben veel waleraahadn Vaa de goederen ia weinig ovai gebleven doch de aaturintiemaatacbappj van da beeren De Jong en Co te Amiterdani voor de gebouwen en De HoUaad ta Dordrecht voor dagoadaran hebben one nial bekrompen behandeld daar zg toch geheel op onza varkloring moeatan afgaan al badden wg allee te bO k ataan wanneer die maatvchippgan op nwe eerlg baid kunnen rekenaa bebondelea tg u doornoar Vaal belangitellieg ondervonden w j aoodat baddan wg de vorige week kracht aoodig om dan alag ta dragen na bebben wg donbele kracht noodig om al die bewgzen der liefde te drogen Wg knnnan die onmogelgk door brieven baontwnordan waarom ook door dezen weg aan allen anten hartalgken dank Wjj moeten one nn wel erg behelpen gedurende de wintermaanden daar wg nn van varaobillanda lokalen veriloken tgn Twee kloiaan de chool ajjn in de groote apeeliul die Zondag kerk ia gehoiaveel Een aeboolklaa klaintjea ia hg TUd vae Greenwicb lO H 1 10 04 10 11 10 11 10 11 10 84 7 11 LU 1 01 n 1 01 1 11 door l ll I IO 10 14 11 10 1 10 7 11 10 101 Da O treiaenallMa la ea Je kl Mk reieiger moei aiek DVendies rconien van 10 Kleen bewija k f O IO I7 f lla L Jboven Oljteen I 1 47 I4 n a 10 01 10 07 7J4 Ml D door lit 10 10 10 11 e 10 11 e U U I 10 81 U l UM 7 11 14 8 11 I I 1 14 8 80 10 01 l it 1 18 I4 48 8I 10 1 7 10 8 18 8 18 I IO l M 8 18 10 oni op BgnatnoB Da graota naoikomar en da moogelkomer in da kleine apealtoil en een gedeelte naoiachool gingen ook naai Bgnalroom Eanige van onze jongere tgn drak in de weer am bet pain en verbrande hout op te ruimen de eaeajaa en kleermakerejoegena doen bon beet met bat varvaardigen van kleedingatokkae in pl ala van 36 hadden zg 42 boezeroenen a enaold Zalk eea toewgding irooet one Mei mo d goon wjj dan verder voorwaarta ge looTMda dot God one uü kalpan Bet gezin van den arbeider G Stoppenbeld U Ambi Ommen werd op Si Nicolnoi verbigd met de geboorte van 3 toona t Onderpoar verkeert in zeer behoeftigeomalandigbedea aoodat de vreugde niet geheelonvermen gd ia Een theelepel zont in het reaarvnir von aenaan pelroleaqilamp verhoogd de licbtkracbtvaa da petroleam De heer E G E Lutje die looola hakend ia ala le lnitenanl der infanterie nit den militairen dienit ontelagen werd en eedert oli directeur optrad van ean waaebtnricbiing in Gang Cbaulan beeft door een revolveracbot een eind aan tgn leven gemankt Op een ochtend werd bjj in een plaa van bloed in zijn ledikant nangetrofSan De officier van juatitiff ward gewaaricbnwd en begaf ticb met den aaaiatent re idenl en den acbont van betdiaiiict snor de waning in Geng Chaolan de derde alodageaeertear dr van Andel waa made oldoar oonwatig Op tanigen afitand van hel lediknnt lag aan opangealagen boekdeel vnn een encjdopaadia op tafel bandelaode over den bouw ton bet mentcba jjk lichaam Da heer Lutj blijkbaor nvertnigd dat een eobot door bet ban bei apoedigat den dood roa varoortoken beeft liah vermoedelijk eeret van de jaiete ligging Ton dit licbaamadeel vergewiat aich daarna te bad gelegd au toen een ichot in de zjj gegeven Daarna ia bjj bemerkende dat dit chot oIbI afdoenda nai weder uit bet bad geitapt en baaft bjj zieb naar da tafel begeven om nogniaola bel boekdeel te roodplegeo getuige de talrijke bloedvlekken op den vloer de tafel e hel boek Vervolgena beeft bg zich weder in zjjn ledikant neergelegd en joeg hg zich eeu kogel in den recbierilnap dia door bet acbterboofd weder oilkwam Hat projectiel werd in kat knieën teruggevonden Da officier van justitie vettegelde de waa acharg verHbeidane klanten von den overledane verzochten a ochtenda te veigaefe ban goed tarng De weeakamer beeft de inrichting in den loop van den dag echter weder ontiegeM Woet ekb met de terngbezorgiog der goederen Rel Ijjk ie naar bet boepitaal vervoerd De rechtatreekeche aanleiding tot deien zelfmoord ia niet bekend Qroote Bra d te s Oravenhage Evn ontietlende brand looo a m n ertedert jirewgeeo in de re idantle bad belteid brek giatenaiddag omelraeka balhier nit in dr aGravanbaogacha Brood en Meelfabriak aao hei Qroanewegje De brand nam weldra zalk een omvang nao dat aan bluaacben bg bet hooldgabouw niet te denken viel liettagenataonde de broadweer mei tal van apaiten en twee ttoomapnitan werkte Inmiddala waa ook deSchevaningaobealoomi nit aongerokt maar ondanka bei aanzianlgk bineaebingaaiateriaal kon men bei gebouw der fabriek de oodate der reeidentie ni ei bekoo den Gelukkig waa ar geen harige wind aoodat da hniijea door een itraalje van de fabriek gaiobeiden geapaard bleven Da bawonari WB dit nanwe atraatja da Q iimalao maealaft ethter hunne woningen verlaten Bg bal ombolen van aan muur ia debnndVaarmon Verkmjaa arnatig gekwetat door Aoaratortend puin Hü werd met gebroken Mlbta aa aon da beenan verlamd noot bat SeKenbnia gvbraebt Zijn toaeiond moet teer gavoorlgk agn Om halfacbt werd nog aen ndora brandwacht Sikkelemm onder puin en riak gavondea en in bedenkelgken toeAagd ar het Ziekeoboii vervoerd Dl hnrgemaaetar wu op bet terrein d JConingic liet door een ordnnnonaofficier inliobtiagan inwinnen Noder aaiot man Dan gebeelen avond had da brondweer oog honden vol werk de drie eioomvpniten nieven TOOrtdnrend doorwarkan om de in adig Benlende moaaa ta dooven De tIengiVaan da agde van den Gortmolan een gedaelie van den frontgevel zoomede de boveoverdiepiogen alja zoo goed ala geheel uitgebrand De kqiUnmnur non de ajjde van dan tlortmolen troabita men ie tcboreo Da bakkerij onderen vlangal ii aor het vmr geapaard moor atool vol water zoo dot da poging om hadennicbt te nrbeiden vermnedalgk aal moeten worden opgegeven Da fobriak aal aebtar door da knip van porticnliara broodfabrikantao de firma a Derkaao Iiaaavalt Nicola Von dar Burg aa Van Bargen Henegouwen in ataat zijn bare depothoiMara aaonen van brood te voortiao Ook U faaloran ataan ondar water moor ia bodno ardn lydig garad U dao lataa ovnad wna da loeetiai von de beide zwaar gekwetita brandwaarmon nan laer torgwekkend Bal tehoiw en een nantionlgka Toarroad granen zjjn op Rotterdaqacha benrepolia var zekerd voor 337000 Uld waarvan deMagdebnrger a enrantiemaat cbappg 22 00O Old tel moetea dekken De eaboda wordt gaacbal op 83 parcent Nader eaint men one nog De twee gewonde brondweermannen ajja oo nde goiolge uverleien en ook iv nO een d rdaIjjk eener brandweerman gavontten STADSNIEUWS G017DA 12 December 1898 Zaterdagavond vierde in de loel Knnitmini vnn de Sociëteit Om Genoegen de Gaodeohe Cricket ao Fooiball elnb OI mpia bet beet van boar 12 i jarig baataon Bei feeet door de leden aan donaleure oongebodeo werd door een iairjjk pnbliek bezocht en bad een volkomen aoacea De moiieknitvoeringan bet bljjapel tde Coctui en vocrol hel gelegenheidatink iLeve Üljmpio vielen zeer in den imaak Een geooimeerJ bal baaloot dit prettige an op waardige wgeo gevierde eaal Wg wanachen OIjmpii verder allen voorapoed toe bg da vereering van de aport die zeker goed beoefend veal kan bijdragen tot da ontwikkeling van onza jongelni In den nacht van Zalardeg op Zondag waren wg getuigen van een ernatige vechtpartg in da Vogelenzang thaua Wilbelminaetraal m dete gamaante Zooala hei daar meer gebenit wil men de vreemtde indringen aiet altijd bon plezier gnanep van met de achoonate der acboonen ie dinaen die gelie en aamen te ko men in bei danahoia van Pookama meer bekend onder den naam ven Witte Keel In dien avond toch waren ook eanige Mbippertkoecbta belttet op bet genoegen van eei wileje met de daniareiHa in dia inrichting Zekere 0 J v E een belfaamol van deergite aoort die al boel vat op tgn kaï tokheeft an boa jeugdig ook readi kanuii maakt mat vele eoorten gevangenintraf onder andarenook met een jaar opiending wegani aobbondende dronkenacbap waarvan bj poe ontelagenwaa waa tbaoa weer de voorvechter en aoitdaar e ni flink afrekening bonden met een dervreemde acbipperiknecbti die tooalt v E intijn verhit breia meende ham wat in dan weghad gelegd Bü bet uit de topparij tredenmoet V É den vreemden achipperakn ebt meteeo of onder acharp voor worp eeo klap op bethoofd bebben gegeven weardoor eeo eeberpewonde ootatond en waarvan bloedvarliei betgAolg wa Onmiddellijk eprong de anant von politie Swanink toe die de vecbteaden aobaidde en alzoo grootere onheilen voorkwam Da vreemde eobippereknaobi kermde van pgn in bet boofd en beweerde dat zgn oog vol glaaaeberren zat en maakte de politie bezorgd om dadelgk geneavbnodige bnlp in te roepen maar deze hulp liet ou elakkig lang op ticb waehien Wji waren er getnigeo van dat berbaaldelgk Ir vergeefe werd aangeklopt bg vericbillende geoeeikundigen tot eind l k de beer Hprngl zich bereid verklaarde onl bet gevreeide oog Ie onderzoeken deze wai jniit tboii gekomen Intniacban ia van een en ooder procefverbaal opgemaakt en zal bet gerecht in deze tgn loop hebben Heden middag circa half éda werd doordeu wagen der A P C op dan Kleiweg aan jongen van dan baar da G overreden Beide wielen gingen over de beenan von den koaop die vrji ernatig bezrerd werd Oiataravond trad in de B K Leeevereaniging ala apreker op da Zeereerw Z rgel Heer H Ermena S J lo korte trekken gaf de geleerde apreker een ovarziehi van eenige werken welke over de Jeaulien handelen Op humorikiiioha wgia bebandelda bjj da rook tott befcbuldigingeo en verJacbtmakingeo di9 in vela boakan bet lezend publiek doen rillen en beven Da apreker baalde dooreotegen ook gezegden oon von onli Katbolieken dia op de meeet loffelijke wgte van de gebate Jeinleien iprakao Óölt vargat bjj niet de reedi eecigazina afgeeleian en vervelende aeotgging ale zonden de volgelingen van Ignatiui de apreuk abel doel heiligt da middelene in bnn vaondel dragen Herboildielijk werd de leting onderbroken door een diverend gelaob wauoaar men de iptookjee b la Moeder de Gani e op komiicbe wiJie door den geleerden Pater Jetui et telven hoorde voordragen doch men verbooade er zicb ierachl over hoe vaak ontwikkelde manKben znika vartialen over de orde voor waarheid konden aannemen De voorzitter der R K Leaevereeoiging waa zeker de tolk van alle aanwezigen toen hjj Poter Ermann hartelijk bed nkte voor de onderhoudende lezing en den wenecb itiprak dat da geleerde epreker na niet longen t jd logmoala voor da leden der Leaavareenigiog ton willan oplrailea Lntiutu Vrüdog liep met goed gevolg VOO de werf von das baar T v Dngvendijk ia water bat atalao Rünaehip vlCgrta groot 240 looi Tahonwd voor rakenioi van dan baer Joboanai Beekman ta Millingen Eiwrax l o IJaiL Door den raod alhia ia bealotan de Opanbara Lagen School ta aloitenwegene bet hearacben der meaalen VEllSCUEIDKNllElü hi rerguQ fio d tLondonUat tM lip pMmrdft bet fioomnhtf Vtdit dwr ybd Liverpool Jeo 9 Dfo Kwp He rj Vir ioi met 45 mmo eqaipAge rau b t terIfttffD tooiDMihtp r oDdoDi n UD boord Vol gMfl de g r dilM ie dtn 23 Nor Ungevo ge rfta een aetigeo wind ék Mn md i er oboiren g uo waardooj betiiuomnehipbgoii kanietUe lo detea loecteud rDnteode np Sk eiodoD birer dirarfbooten bnk eeo itortce Orer da LoodoniuB Twee dageo wu bet sehip eeo Bp etbftt ran wind rn irolreo daar de btnaoDiDg oouaebtiff wm bat icbtp rMht la kr geo tot4al dao 26 No d e morgeoi ia 5 BOr de 7ed tDor io t gesioht weia welk itoooiKbip om hulp gerreagd werd K piUiD Lee reriocbt deo graagroerdtr vao de Vedamorec f Barlttt de L odoaian op alacptoaw ta Dfn Qi wat deie roor bet I gevaar dat e o eigen acbip too loo eo wei Hrdf KeoigsQ tjjil later Miude kip Xm dat hg ket ecbip Terlaten wilde waarop ran I de ed toor oodaoka deo heiigeo wind I aen boot weid attgetODdeo die drte aar vrnobteloot traebit da LnodoDiao te berefk n Ouk de pogiogeo om eea lÜQ o r bet i oblp ie lohieteD miitakteo aoodat fcso leat ate de doiateruii ioTiet eo alle pngingeo moeiten gMtaakt worden Den rolgandan morgen werden eeoïge reddingabueieo aan Igoes gebonden ta water geworpen welke men near da LondoriieD liet dryTen net hei gevolg dai eindfftyk een iteng r ya de Londoniao m t ds Vedara rfltjn Terbiodiog braobt ¥ m kobdeo Tl half bevroieB en nttgepntte manneb MO boord an het taattte atoomicbip worden gebraeht door ren oi welke de l n volgde NRowelgka waren demo aan boord w de ttdodoaiaDc kantelde en de verbinding wai weder verbrokeo Op vooretal van eu der officieren vaa da Veiiamore werd opoieow o B boot oitgeioodeo die oa iwea aren vrnobtelooi pogen naar de Vfl amore torog moeei koeren De aobterMnblevenoa op de Lnndooiaoe bra bten w dor een nacht vot iiigitdoort i dtfcb den Tolgend n morgpu ilaagdeo ft er Mlvea in eeo boot nit ta uiten en boreikteo n S5 de Ve tamore Hoewel oog al bet ogeIgke gedaan vard om ook de anderen te redden eo opttïenw een verbtoding mot de Londo oitn tot ibind te breoKRo moebt dit oiet gelnkkeo en den morgen na den darden sacbt wal de Londoaian verdweoao Wat et fi de overige opvarenden gebeerd ii vaii otet te leggen Welliebi hebben sjj bg bon poKit gen om bet icbip ta Terleteo den dood gevoNdeo wat zou op ta maken ign oit bet drjjvendfl Tioden van een boot Unn aaotal bedraagt 26 waaronder aieb ook kapitein Lee barindl Kapitein Bartett wordt gepreieo om ign heldhaftig gedrag Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maendif II December XtU VETTE OSSEN en KOEIKN üoedeo lagvoer prijleo waren voor Ie kwaliteit 81 ra kwaliteit 11 Ie kwaliteit 14 Cent per hilf Kilo VETTK KA1 VKKKN jfadelgke laevaer Ie kriliteit 17 ie kwelitelt 15 Se kwaliteit II Qmi per hilf Kilo riTTCI VARKEK3 goede lanvoer lo kw llteit 19 Ie kwaliteit 17 Se kwaliteit 1 V Jent per half Kilo KIIAPE eo LAMMRKF N redelijk ungeveerd l e baadel waa over t getieel pruaboadend MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen BOTTEBPAV I December ISm TAHWH per HL 1 76 7 10 per 100 1 0 9 a 8 76 betere quil per lOO K O k CANADA per HL 6 30 a 6 ROOOE puike per H L 4 80 k 6 60 min wiNTÉHGEKST pe per 100 K 0 7 0 8 60 ZOMEBOERST per H L j 4 S I6 OHEVALIERQEaST p 100 K O 6 26 k 6 Betere per HL 8 H0 9 16 HATKB per H L 1 60 8 70 per 100 K Q 6 10 i 7 80 PAABBEBOONËN por H L i f WITTE BOONBN por H L 10 00 10 76 BBÜlKE BOONBN per H L 8 76 10 76 BLAUWE ERWTEN Kookioorten per HL 7 60 i ƒ 8 61 naar doogd per H L k Nietkookaoorten p H L 6 76 4 7 KANARIEZAAD por f L i KOOLZAAD puike per H L i indere per HL i Per Talacnat BOTTERDAH II Docembar 8H Terwe 1 70 k 700 Winter eral 7 78 k I IS IWitte boonea k 10 60 Bruine boooea SOO i 10 60 ZSECX aa£kJbv£S HI BT ilJ ASTHMA Dr K SCHIFFMANN S Middel tegen Aathmo Maft onmiddelgke verlichting aelfe by da nevigeia aanvallen en geneeat waar ondora middelen falen Verkrggbaor bjj A Woirr ta Ooodo in pakjea van A l 0 en O 2 75 AMERIKAANSCHE BMfflOi WlIJ b i Ai van OS Al Hd Taillenr Kleiweg K 73 T3 i OODDA reiephm m Mm ai msterdaiin Vrkn ülstkra Bours van V 7 4 7 81 loof 88 Il l ii DÏOPMBKR NznaauKU Dtn Ned W 8 1 dito dilo dito 8 dito dito dito 8 HoKOlo OU Oonal Uil M I ITUIB loachruving 1881 81 1 4 5 a il l l V I II 471 101 60 101 Itl UIVa a 100 8 ii V r 80 UI 111 101 ir ui 11 RiiauKn Obl Biunenl 18 4 dito Oeoooi 1180 4 dito bij Kothl 18814 dito btj Hop llll IO 4 dilo in goud lean 1188 8 dilo dito dilo 1884 6 8r Ilj Porpet lebold 1881 4 Tuiiau aepr Ueor leen 1810 4 Oec leeoiw aerie D Oeo leeeingaerleC EmnAra Rap v obl llll I Maiioo Obl Bult Bek tllO VaKMuai Obl 4 onbep Illl AumeoiK üliliiatien ISII I RuTriauAii 8ted leeu Ilt4 I Nau N Afr Ilamlelav land Arendab T b Mg üortiaMlen UeliMuUehanpD dito Ara Ilvpotheekli peodbr 4 CultM dor Voritenl leed a Or Hjpolb kli pudbr Nederlandarhe buk aand Ned Handalinutaek dito N Wi We llvp b peodbr I Rolt Hypotlieekb paodlir Vtl llypothookb dilo SV OoRiHU Uiat Hong benk aand Rmi fl rp iihaekbanknandb 4 a Amaiii Kqui hvpati paulb I Mmw L U Pr Lltn foH Nan HoU IJ 8poorw Mil aiod M lotKipl v 8I Bpw lend Ned Ind Spoorwegm eaid Ned Zuid Afr Bpm eend 8 dilo dito dito 1801 dito I IiAuaSpoórvl 1117 811 A Eohl l 61 lOf iJVi Ill 14 10 tui ui u 18 111 1 M Vm 14 Via 61 lïi 101 10l 101 117 UI ïuid llel Bp miiA H obl 8 FoLm Wiracbiu Weeneo laad 4 Rnai Gr Kim apw UijM 4 Baltiube dito aand Faatowa dito aand I Iwanr Dombr dilo eend I KurekOh Aiow Bp kap opl 4 dim dilo oblig 4 AwaariA Ont Pie Sp H j o 1 1 Oh c k North W pr v land dito dHo Wb SI Peter obl 7 Denver l Rio Or 8pm eert v a llliooia efltrel oli m gond 4 Louiav k Niifavilli Oert v Mad Moiiro N Bpw M Ie bvp o t Uiaa Kuiiea v 4pCt pro aand N York Oiitu o k Weet iind dito Penn Obio oblIg O Oregon Cilif Ie hjtp bi goud I St Peul Minn Uaoit obl 7 Un Pee Hoof mn obig dito dito Unc Col lebjp Oi CiKiDi Oen Soutb Cbert v aanil Va C Bellw kNi loh d 0 Amaterd Omnibna My laod Rotterd TnmweK tfaila aand Nao Stad Amalerdim eend S Stad Rolterdam eend S Biuin SUd Antwerpen 1817 Btad Bruaael 1888 1 HoHs Tbdiae Beeullr Ooeelaeb 4 OoaTaao BleatiTeenig 1680 6 K K Ooel B Cr 18801 Bpinn Blad Madrid 8 liai N n Ver B i Avb Spoel eert EKLELROe n ZWAKTE VEL¥CTEEl¥Sp Toor Blousen en Coslones Gegarandeerd Solide in alle prUien üe 8AM80M MIktULV fiOCBA