Goudsche Courant, woensdag 14 december 1898

I Woensdag 14 December J898 37ste Jaargang No 7T61 TPAXtEjrm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No S ADVERTENTÏEN worden geplaatst va 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon No M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN tGoedkoopste en soliedst adres too Verwoer van Inboedel 100 vel binnen als buiten de stad met gealoienwageni QR AVES TEUN Oude Qouw AUea wordt tegen Transport tehad vmèkaM ADVERTENTIIÏN Bg Firma ü T N HO£T naast t Stïkdjims te Nijmegen is verschenen Vreezen Hopen Loven Toespraak over Ps 42 1 12 OBHOUDBV DOOH Ds Jb MOULIJN 87 November 1898 in de Qroote Kerk te Nümegen Prijs ƒ O flO TANDARTS E CASSUTO Grouda Turfmarkt aPBMMKUBMNl MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van g tot 5 unr WOENSDAG en VRIJDAG van Itoti uur ZONDAGS niet UBPOTnOVDERS Gevraagd op zeer gnnatige roorwaarden H H Kruideniers Drogrlsten Banketbakkers Wynen Sig areubandelaren en andere personen met reliitiën op alle plaatsen in Nederland yoor baiteng ewooit goedkoops gewaarborgd zairere Kafaurwgnen geanalyseerd door en onder toezicht Tan den algemeen bekenden Hoogleeraar SWARTS Tan de universiteit te Gent Voor verdere inlichtingen zich te adresseeren aan den Heer Wm WINS Molenstraat 10 te Sage Directeur vöor Nederland en Koloniën van de Naamlooze Vennootschap Oeneral Wine Company te Antwerpen Kapitaal 250 000 Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekkmg öPnanie en gehe jne uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBËWARING Hollandsche uitgave met 27 aft Prjs 2 galden Ieder die aan de versohrikkel ke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrjgen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzendmg van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekkand I in Bolland A SLEGT beveelt zich aan tot het leveren van r Zuiver Zeewsoh Tarwebrood 13 cent de K 0 NIEDWE HAVEN 28 V Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkery Maaldery en Kook kunst te t Qravenhage met e n diploma Verguld Zilveren Medaille Wie zeker zyn wu i Ecbte Elkel CftCaO te ontvangen tesamcngesteld en na vele proefaemingen in den nandel gekomen onder des num des uitvindera Dr UiohaelU verraardigd p de beste machines in bet wereldbeTcemde étabblisaement van Oebr StoU nok te Keulen liche J pTQle aeQ Bikel Cacao In Tierkantea boaeen Deae Eikol Ctcao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijkacb gebruik een k 2 tlieelefeU van t pteder voor een kop Chooolate Ala geneeskraobtige drank b j geval van djarrhee deolits met water te gcfaniikeD Yerkrügbaar by ie TooniaMmt B fl ApotMkan eni Vi Ka K froelbn jea FTfia c 1 90 e 0 35 0 BeraalT rt genweonligR na Nederland Junus MattenkiMH Amsterdam Ealveistraat 103 Gouda Druk o A BBINKMAN Z0ON QRANDS MACIASIKS DU Frinteinps NO UVEAUT ÉS WU venoeken de Damei die om geïUnitreerd modealbum voor het WInteraeU zoen noch niet ontvaagen bebbeo dit tt willen aanvrairea aan II MK JILÜZOT C Pirh fmnoo toegezonden Bestttllmgen yan af 25 franci rrtj van afli koBten aan buis met 6 verfaoogtng RéIxpédlUi luiifasr ti Ruiirfiil I B Prijstrekking den 21 December soo oöö1akk aU hoofdprija in bet gelykkigat geval biedt de QiQUWBte groote Qeldrerlotiug die door de Hooge Begeeriug ran Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ia Ife voordeehge iariohting ran het nieuve pka beslaat daarin dat in den loop van alechts weinige maanden in 7 rerlotingen Tan 118 000 loten 69 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark er volledige beallasiDg Kulien komen daaronder üijn kapit lo prijzen van eventueel 600 000 Mark bij uitaemendbeid echter 800 000 200 000 100 000 75 00 70 000 65 000 60 000 56 000 60 000 40 000 80 000 1 prijs a M L prijs a M prya a M pruzea a M I prija a M priJB 1 prqs l riJB S prijun 1 priJB 1 prijs 2 prijc a M 10 000 SOprijz a M 10 010 66prljz ÈM 6 000 106 prüz a M 8 000 06 prüZji M 000 i M s M è M M M a M 818prijz aM 1 000 1618 prijs a M 40 36952 prijz a M 155 19490prijz aM 900 200 184 104 100 78 46 21 De aanstaande eerste prijstrekkins deser groote door don Staat gewaarborgde Oold wloting is van ambtswege bepaald plaats te hebben op dei 21 DECEMBER e k en kost hierroor 1 geheel origineel lot sloohta Mark 6 of fl S fiO 1 half ff g V 3 jr 1 7fi 1 kwart ff lV f 90 tegen inzending van het bedrag per postnisael of tegen rembours Alle commiisies worden ODmiddell k met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van oqb de met het wapen van den Staat vooreiene Origineelo Loten zelf in handen Bij iedere bestelUng wordt het vereisohte officieels plan waaruit de verdeeling der prünen op de verBchiUunde klassen als ook de betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en senden w i aan onze Begunstigers onaangevraagd ia elke trekking de officieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg vaii den Staat en kan door dirente toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aancieolijke pryceo hebben wij i eeraialen volgeus ofüoii ele bowijten de eerste Uoofdprijxen verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 0 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij daze op den heoht len grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zyude trek king alle orders ten spoedigste rechtstreeks te enden aan üauf manu fillinon Bankiers en Geldwisselaars ie HAMbURG P S Hiermede danken wy voor het vertrouwens ons tot hiertoe gesohonken en daar wy bij het begin der nieuwe verloting ter deSineming inviteeren sullen wg ook voor het vervolg bemonid zijn door eên stipte en reeeie bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verworven i D j m mm i Dubbele Buurt B 10 P T A I L L E U R I Indien gij niet wilt hoesten gebraikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract mm uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H N AN SCHAMii € 0 Uen llaa yemnciers VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHRIK Se C0 8 Mellanthe is het beste middel dn wereld SCHAIK C 0 S Msliantbe geneest Kinkhoest SCHA IE Co s Melianthe geneest zoowsl oud als jong SCHAIE Co s Melianthe mag in geen huisgezin ontbrakei SGHAIK Co 8 Hellanthe stast roortdurend onder 8oheikuBdig toesioht SCHAIK C0 S Ittelianthe helpt onharroepelijk SCHAIE Co s Melianthe is bekroond met Eerediplema a SCHAIK Co s Melianthe is bekroond met Qoud SCHAIK Co 8 Mellanthe is bekroond met ZiWer SCHAIK Co s Mellanthe ia rerknjgbaar in Saoona Tan 40 CU ro CU en fl bg A BOVUkt Moordntht it V xha i jisiua i ii jjwiAvum B T WIJK Oudmalcr M KOLKMAN Waddinmeen B ROLLMAN Bodegraven PINKSE Nieutiêrkerk aldlJtit Firma WOLFF Co VTeab uuveu tSê Gtmda iD MIMBIJBlS K éveg £ 100 Gouda 1 E H TAN MILD VeenW B 126 te Gouda NiUKüRTJESII VISITEKAARTEN op zuiver Bristol carton met Enveloppen en Etui ƒ 1 EANTASIE KAARTJES nieuwst model 1 50 Naar verkiezing met vlerkante of ronde hoeken Bestellingen worden ingewacht bij A BRmRMAI Zm DE STEDELIJKE HTPOTHEEKBANL GeveêUga te fUnArmaiHJtttE Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 Sluit op billgke Toorwaarden GeUteentngeu onder MSerate IIjfpolheCHir ver band op Hni en en ÊMUileryen londer Toomitbetaliug Tan rents Geeft 3i o faiMiftrfeDen uit tegen den koers Tan 9S Inlichtingen t bekomen te QouDi too r de FonMrleven bg de Heeren M J OQIGR Co Kassiers en Oommisiionnairs in Efieeten roorde Hf potheken by den BmiW J FORTUUN DEOOGLKEVBB Haren aldaar Directeuren DROOGLBEVEB FORTUYN M S JULES BNTHOVBN NIEUW HIEUW MIEUWI Gl JSCHIKT VOOR ITachtlicliteii KofOlo en Theelichten Welke 4Va uur branden k 2Vs en 6 uur branüende k 3 cent per stuk Ëenig Agent voor Gouda en Omatreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDil Vind u dit niet goedkoop en gemakkelyk Men l ehoeft hiervoor geen Olie geen Qlaa e 1 I Alleen een luoifer aansteken is noodlg Qeheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk Gebn StoUwerck s Chocolade en Cacao x = ♦ ♦ a Dttiinat d door de nïouwst uitTindingon op machinaal gebied Terbeterd fiibricati OU uitaliütend gebnuk van fijn en fijnste grondstoffen garandeerei leu Terbruikei ran Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanberelenswaordig brika t nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud dar respEitikAtten De ma behaalde 87 Brerets als HofleTeraacler 44 Ëere Olploma 8 gouden enz Medailles een bevrgs van uitmnsteud n fiibrikaat K ed8 1871 schrei ds Accademu national de Paria Kous Toua iMMmona nne II d lII d or premlèiv elaaae n oonaliUrstlon da votra exoellentA fftbrioatlon de Ohooolat bonbons varies etc sto IMiwanÜt l bbrikaat is rerkrijgbaar bij IL H CunSseura lianketbakke eni ni Oeneraalreitegenwoordiger roor derlaad Jiüiiis Katteimlodt i Amsterdam Kalverstraai 108 Die zich met het volgend kwartaal aanvangende 1 Januari op deze Courant wenschen te abonnperen ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers gratis Buitenlandscti Overzicht In de FrADaohe Katnetzittiog loterpelleerde de afgevaardigde Pascal Groasset over de dadeo der ninbtenBreo aan het ministerie Tan oorlog D de zaak Dreyfas De mterpellant doelde io hoofdsaak op de mededeeliagflo lo de dagbladen De tittiag nds nitent rnmoerig Herhaalde aialec moeat de president afgevaardigde tot de orde roep Q en vbd tijd tot tgd ootatooden vnietgeTeobteD De mmiater van oorlog De Freycinet antwoordde dat hy bedrüveo tegen de krggstacht ton straffen aia ze veorkwauien maar wees er op dat men niet de geheel administratie va het departement van oorlog moet beachat jigen De Regeeriog verzocht der Kamer over te an tot de orde van den dag waartoe met 465 tegeo 75 atemmen werd besloten V In den Duitacben Rykadag hield gisteren de staatssecretaris van financiën zyn miUioeuea rede waarin faij den fïnancieelen toestand als over het algemeen ganstig kenscbetete De afgevaardigde Pritzen van het Centrum verklaarde ia te stemmen met de buitenlandBche staatkunde voornamelijk met de Ooatersche reis van den keizer Voor de Vr zinnige Volkspartg kwam de heer Richter op tegen de staatkunde van uitzettingen die hi onwaardig acht voor een groot volk Verder verklaart h dat het fegeroiitwerp in strgd is met de in de trooai e nitgesproken sympathie voor het vredesvoorstel van den keizer van Rnslaud De staatssecretaris Von Posadowsky antwoordde dat de bevoegdheid om bewoners uit ta zetten behoort by de bondsstaten en niet bg het Ryk Verder verklaarde hy dat ia de Lippenache quaestie de bondsraad heeft te beslisflen Staatssecretaris Von Billow aprak daarop over de bnitenlandache staatkunde Met betrekking tot den toeatand in het Oosten verklaarde hy dat de hoop alleszins gegrond is dat daar in de naaste toekomst de vrede niet zal worden verstoord Hy sprak nitvoerig over de reis i3es keizers op welke FEVILLETOH Gedeokschriften van eeo Gelukzoeker OF MinBAL DE VONDELING Naar het Framch DOOE W NUTTEBS Ik moet Bteeds kunnen opgeven waarvan ik leef begrgpt ge want jegens lieden die schijnbaar geen beroep hebben loont de politie sich alty d hoogst nieuwsgierig en het zou mij zeer lastig zyn als ik niets koo opgeven Hoofdzakelijk leef ik evenwel van den handel Van den handel P waarin In alles Allerlei soort van zakon sla ik voor iets meer dan voor niemendal in en zet ze duur van de hand heel duur fOij koopt in bijna voor niet F Ja En wat ik er vo r geef is ia geen geval geld of iets wat positief waarde heeft Wat geaft ge dan in ruïlF Niet het minste alleen wat tyd en wat moeite nieta meer Gij steelt dua F Jaist ik steel Deze lakonieke bekentenis trof mij zeer onaangoaaam maar ik gevoelde mij ia de mncht van Jean Paal die eenzaam als wij tva en en mijn zwakte in aanmerking genomn met m had kunnen doen wat hem go d dacht Ik verborg derhalve mjJD ce mate rekening ïs geibuden met de wenschen van de Lnthersche ev de Boomsche onderdanen Hy verklaarde wdrukkolyk dat Duitsclie onderdanen en iqricntingen in het Oosten uitsluitend onder bescherming van Doitschland staan en wees eïop dat door de reiS an den vorst de betrekkingen met den sultan nog harlelyker waren gewoiden Omtrent de uitzettingen uit Proiaen zeide hy dat door deze orergens de internationale betrekkingen waren verstoord daar de uitzettingen zyn een daad van eigen sourereioiteit die wü nergens zullen laten aantasten Toejuichingen Over enkele gevallen wordt tusschen onze diplomatieke vertegenwoordigers en die van Oostenryk Hongarye vertronwelyk van gedachten gewisseld óp een wyze die in overeenstemming is met den vriendschappelyken aard der wederzydsche berrekkingen De heer Von Bülow vervolgde Meer wil ik liever niet zeggen daar ik het beter acht kleine geschillen van zakelyken aard tusschen bevriende en verbonden staten slechts te bespreken in een verzoenenden geest na ryp overleg en met nauwkeurige berekening van de strekking van myn woorden Levendige toejuichingen Het Drievoudig Verbond is daardoor niet aangetast c De staatssecretaris van baitenlandscbe zaken sprak verder over de betrekkingen met Engeland zeggende dat er tal van vraagstuk ken zyn in welke Dnïtschland met Engeland kan samengaan zonder andere hoogatbelangryke betrekkingen te benndeelen Hy wee op de onzijdigheid in acht genomen tijdens den oorlog tnsschen Spanje en de Vereenigde Staten en deelde mede dat over de hkndelsstaatknndige geschillen tusschen Amerika en Dnïtschland vermoedelgk spoedig weder zal worden onderhandeld De heer Von Bülow sloot zyn rede met deze woorden Overal is een streven om den vrede te handhaven Duisc land zal steunende op zyn macht die berust op zyn scherp zwaard nooit ontbreken waar de wereldvrede in stand moet worden gehouden Na deze rede die levendig werd toegejuicht ging de Ryksdag uiteen B ron BanfiFy heeft de Hongaar che Kamervoor een week verdaagd om de opgewondengemoederen wat toi bedaren te laten komen Eo waarschyulijk ook om eena mei zijn ambtgenooten en de partyleiders te rade te gaan over da bonding die de regeeriog thans zalianemen Den 17ea December lal de Kamer weder bijeenkomen dan sat zy echter e enmm in staat zyn iets uit te vo ren els heden Went een Kamer zooder beataur waarin een zeer sterke oppositie door ob tructioniatiaohe maat i verrassing My n vriend vorvnIp de wWij zijn zeer talrijk en in ons vak buitengewoon ervaren Zoo good nemen wij onze voorzorgen dat men slechts uiterst zelden een onzer te pakken krijgt en dat is voonmmeiljk omdat wi allen bot een of ander bij de hand hebben wat madame Jiistia tpvredea stelt zoodat ze ons niet rangschikt onder op wie golet nroet worden Zeer handig gerondenit zoide ik nNu Eoudt gij ons van veel nut kunnen zyn want je bobt zulke voorname airs je hebt iets zoo meubeorachtigs over je zie je je bent ean mooie kerel hebt een innemend uiterlyk on als we jo eens goed in de kleeren zetten dan zon iedereen je voor een voornamen sinjeur verslaten wat bet slaan van oen goeden slag uitnemend in de hand werkt Bijnn oiemeudal te doen en altyd overvloed van alles ziedaar het leven dat voor jo in ons midden is weggelogd Heb Je er ooroa uair P fJa gaf ik ten antwoord Dan ia dat aen afgedane zaak Morgen praten we daar wel breedvoeriger over Voor beden ben ik gedwongen je alleen tg laten want mgue aanwezigheid is dringend noodig bij een interessant zaakje Ga maar wat shpen je zu t wel wat rust noodtg hebben Dfn sloatel neem ik maar mee Mooht de een of ander komen dan boud je jezelf maar stil Jean Faut dronk nog een laa brandewijn en ver i t my zonder een woord meer te spreken Ik bleef alleen en opgesloten achter zoodat mij niets betera overbleef dan me ieer te leggen op oen der matraiieD in dei hoek der kamer Evenwel nam wéÊ rpgeloa elk bealoit belet is niet by machte haren arbeid waar te nemen Dat de oppositie in d ze week tot toegeven zou kannen wordeH genoodzaakt ia niet te deuken Zy ziet tbanff dat zy de regeeriug aan t wankelen heelt gebracht en trekt daaruit nieuwen moed voor den aanval De regeeringsparty heeft bovendien een groot en onverwacht verlies geleden Niet alleen dat een deel der liberale party is uitgetrokken maar da Kroaten die tot cog toe steeds met de liberalen meegingen hebben geweigerd zich te verbinden tot het ondersteunen van de LexTisza In verband met bet aftreden van den minister voor Kroatië Josipowitch is deze weigeyiog van groote beleeketiis De Voss Ztg g 3looft Z lf8 dat dit voor bet kabinet BanÖy de genadeslag zal zyn cNog rageert baron 6aQffy zegt bet blad en poogt by zijn kabinet te reconatrueereo maar in alle politieke kringen zelfs in de liberale party geldi het als een feit dat by het nit t langer dan veertien dagen meer kan nithoaden De keizer van Ooitenryk heeft naar aanleiding van syn gooden feest een eigenhandig schrjjven gericht tot den mininter preaident waarin hy dankt zegt voor de bewyten van liefde en buide hem door de volken der monarchie op 2 December gebraebt ilk dank de Voortienigbeid voor het toenoaxSié v d deo Staat ia maohl ea aantieo en voor den voornitgaig der volken in welvaart en beschaving Hoewel d herinneringsdsg zonder luide feeituitingen moist voorbygaeo bleef hjj toch voor y niet ronder stille vreugde en voldoa inj L De ontelbare bewyzen van innige ilyftheid liefde en tronw hebben oplen band bevestigd waardoor Ik en Mya Buis aan deze Myne volken verbon den beo Als de schoonste eerbetoon ing die Mijn bolrt hflt meest trot begroet Ib de bawyzen van werkzame naastenliefde door een ouafzienjkare reeks daden van hsfde en weldadigheid TOQitgekomen uit hooggestemde gemoederen V aeg bun allen nit den grond van Myn diepbewogpQ hart dank daarvoor en ik smeek den Almachtige dat tly Myne trouwe volken zegenen en betoooen zal voor hnu troo iteode liefde Voor Myzelf smeek Ik van den hemnl de genade af dat bet My moge gegund zyn Myn levensavond verhelderd te aien door het oogOEitoorde geluk van Myne volkeren ik mij vast voor om bij het aanbreken van den dag to zien of er geen middel was deze woning te verlaten in welk geval ik zwoer or nimmer terug te zallen keeren Maar ik had buiten den waard gorokend of duidobjkör gesprokeu gcon rekening gehouden mot mijn vrrmoeienis die mij in een slaap deod vallen waaruit ik eerst ontwaakte door eon heftig schudden aan mijn sohonder Do stralen dor zon vervulden Kot vertrek met haar opwekkend licht niet weerhouden door Jo vilde glasruiten van het conia o venster en Jean Paul stood naast myn armzalig leger toon ik de oogen opende Wol ouwe jongen riop mijn vriend hoo gait hot jeP fO ik gevoel mo hooi ploi iorig Zooveel te betor zooveel te boter Allons kom er dan maar gauw uit Ik had my fjehoal gekleed ter rusto gelegd en was derhalve binnen oen paar minuten tot zijn dienst Op de taf bemerkte ik dadelijk twee dingen die er den avond to voron niet waren gewest namelijk a D tsmelyk groot pakket en con zakdoek waarvan q vier punten bijocn waren gobonden en die iot KWsen te beva ton l Dat is mijn aani oel in den buit zoide Jean Paul bemerkende dat mijn aandacht op do genoemde voorwerpen waren gevestigd Hij knoopte daaroj den zakdoek tos welke met muntstukken van allerloi soort govuld bleuk Na een oogenblik in gedaobton verzonkon met de liDkerhand in het geld gewoeld te hebben nam bij Verspreide Berichten linEYFViS Een avondblad te Paryq beweert dat be INt tot di n terugk er van Dreylns besloten is en dat reeds het troepen escorte dat hem tot Paryi zat begeleiden aangewesen i Eeo meeting van Drejfnard io dii saai Chaynei is in wanorde niteeogegaan na de komib van Déronlud dia werd nitgejouwd 6b naar buiten gedrongen waar eeo tweehonderdtal partygenooten hem onderstoanden De Obaerverc het Londensche weekblad dat connecties met Ësterhazy heeft gehad beweert dat kolonel Henry de ware verrader aan den generalen staf is geweest geholpen door É iterhazy en Lomercier Henry heeft lat r om zich zelf te vrywaren op Dreyfns de verdenking laten valteo In de xPatriote de la Vendee deelt da afgevaardige Qnillement mede dat hij eeo onderboad heeft gehad met een officier die in 1894 deel uitmaakte van den krijgsraad dia Dreyfaa veroordeelde Deie offioier heeft verklaard dat bet eenige ituk waarop Drayfoa veroordeeld ia het bordoreau is en dat oieti beweas dat dit van Dreyfni afkomstig was Allen waren eenstemmig van oordeel dat Drayfns moest worden ia vrybvid gestald toen er plotseling eeo boodichap van den minister van oorlog kwara met de mededeeling dat de raioister overtoigd wat van de sohnld van Drpyfas Daarop werd deie veroordleeld feitelyk alleen dus op deze verklaring De offii ier zeide toen hy dit verhaalde dat by volkomen overtuigd waa van de schold toen de minister zelf het verklaarde De heer Guiitemet wenscbt den naam van het exlid van den krygsraad van 1894 niet te noemen Wordt hy echter als geinige voor de rechters opgeroepen dan zal hy zien wat hem te doen staat De Hongaareche familie E terhazy moet voornemens ziJn tegen den beruchten com mandant Ëaterbazy een proces te beginnen om hem te verbieden voortaan den naam Esterbazy te dragen waarop hy geen recht beeft Tengevolge van de politiemaatregelen gister ochtend by de Gare Montparnnase genomen liep het gerncht dat Droyfus aldaar zou aankomen 1 Aan da prefectuur van politie zegt men dat de maatregelen genoman zyn mat het oog 0 aventneete betoogingen van aanhangers van Déroulèda die gisti rochtend tot eeo vergadering zyn aameugsroepeo enkele stukkeu op en zoide Hior kleine pak aan dio zestig francs Neen dat behoeft niet riep ik ui fi Kom kom stol jo nu maar niet zoo zodig aan en speel mot voor gek Dit is zoovoel als eon kleuiigheidje vooruit dat is alios pak aan ik wil louron geen oomp imenten bet en dan moot het i duB Oij begeeft u dsor en daar hoon jo sohaft ja een flink pak kloaron aao vooral laatsten smaak je doet overigens van daag procioa wat je bevalt en van avond zien we elkander l rug Weet ge de herberg I l pispic op den boulevard du Crime naast bet bölol VoulonP Ja Heel good Om olf uur van avond zal ik jo daar wachten Ik hoop dan wat werk voor jo gevonden te hebbon Thans kun je oprukken in do hoop dnt hot je goed ga Wacht ik zou haast iets heel btlsngrijks vergeten mijn naam is Carillon voor do wereld heet ik Carillon onthoud da pOnder het Bpro en had hy mü naar de dour gedroDgpn fn bot geld tusschen myn ringers geduwd zoodat ik hot g eilschika kwaadschiks wol had moeten aat namen hoewol ik my voornam dat hij binnen een half uur het op do oen of andere wyze terug zou hebben ontvangen Dooh eenmaal off straat gekomen zijnde on oen blik op mijn gewaad on mijn totaal versleten aohoeneo werpende werd ik zoodanig aangavochton door de begeerte om mij eens goed inde kleeren te steken dat het my volkomen onmogelyk was dat verlangen te onderdrukken Twrf vcrvoJgd