Goudsche Courant, woensdag 14 december 1898

6 16 7 84 7 91 1 8 88 u H 84 8 16 D K 8 8 door 6 43 8 04 8 84 8 66 4 38 6 80 6 12 4 89 K 6 18 4 68 H 6 80 5 04 It 6 3 516 6 60 Imneogoed waa daarin bei waa beter dat de eigenaar eokel het stalen kistje met geld bewaarde en den koffer aan den graaf overliet Waarom nietl De eigenaar liet zich het kistje uit den koffer ter hand stellen waarbg bg over bet loofd zag dat de koffer uit twee volkomen gelgke deelen be iond in elk waarvan zich een kistje bevond dat wat hem overhandigd werd bevatte slechts kopergeld en waardeloos papier D wreede waarheid ontdekte de eigenaar eerst ali de veertien dagen voorbg waren en hg het ki tje door de politie liet upeneo Itilusschen hadden de oplichters moeite genoeg gehad de papieren van waarde in de provincie in geld om te zetten en dit iu bon brandkast over te brengeo De boofd ari to heette Giiatave Ouilleaome hg schgnt de uitv nder van den koffertalismau t zgn De meeste aristo s rgn nnde heknndon van de rechtbank AMERIKAAJSSCHE nonriAiJwini nnniinrii bij L van OS Az Md Tailleur Kleiweg Ë 73 73o GOUDA Telephoon Xo 3t Beurs van 1 S DECEMBER f SD Li D Oert Ned W S Sdito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNOlE Olil Gouill 1881 88 2 It lib Inschrgring 1863 81 6 OosTKNR Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1818 5 PoaTUQAL Obl met coupon 8 dito tielret 3 RosLAND Obi Blnnenl 1894 4 dito GoeonB 1880 4 dito bij Roths 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito io oud leen 188S 6 dito dito dito 1884 6 Spanji Porpot lohuld 1881 4 TuiKBlJ Qepr Oonv leen 1890 4 Gee leening aoïie D öoc leening serie C ZuidAp Rep ï obl 189i 5 Müiloo Obl Buit Soh 1880 6 ViNEZuuLA Obl 4 oiibep 1881 AoSTEiiuui Obligatien 1896 3 EotTEaoiM Sted leen 1894 8 Ned N Afr Ilandelav aand Maiw L G Pr Lien rert Nej Holl IJ Spoor Mij asnd Mij tot Expl 1 St Spw aand Nod Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 duo 5 ItiWESpoorwl 1887 89 A Eobl 3 uid Ital Spumij A H obl 3 PoLl N Warsohau Woonen aand 4 RcsL Gr Buti Spw Mg obl 4 Baltisohe dito aand Fastowa dito aand 5 Iwang Bomlir dito aand 5 Kurak Ch Azow 9p kap opl 4 dito dito oblig 4 Amerika Oent Pac Sp Mij ohl 6 Chic 8i North W pr C v aand dito dito Win Bt Peter obl 7 Denver Rio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Lonisv St Nnshfilli üert v aau l Mexico N Spw M Ie hyp o 6 Miss Kamas v 4pCt pren aand N York Oiitaso i West aand dito Penn Obio oblig 6 Oregon Oalif Ie hyp in goud B St Paul Minn Ik Manit obl 7 ün Pao Hoof lijn ob ig 6 dito dito Line Col lo hyp O 5 Canada Can South CherLv aand Ven o Rallw Na lo li d o O Amstord Omnibus Mij aand Rolterd Tramffoij Maals fland Neo Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand 3 BELOIE Stad Antwerpen 1887 ÜV Blad Brussel 1886 a i HoNO Theiss Kegullr Gesslsch 4 OosTENB Staatsleonig 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Nep Ver Bez Avli Spoel cort Amsterdam Vikrs lotkrs 86 97 86V 7 Wl 1007 861 88 Vl 83 887 887 64 s 9 97V 97 lOS 3 i 77V 23 s 101 3SV 100 1007 ♦ IV 47 B 103 BO 101 198 1461 8 s 100 98 1887 86 80 116 111 06V 208 lOOV B5 i SI 1527 99 66 58Vs 1 87 2B 1S8 14 109 86 102 11 16 118 166 Directe Spoorwegvcrblodlngen met GOUDA Wlnterdlenst 1898 99 Aangevangeo 1 October TUd van Greenwich ll u OOUDi KOTTZEDAUii iiru 11 31 18 18 11 68 8 11 8 18 8 67 4 68 11 88 l t 6 11 86 1 7 6 12 11 42 1 1 14 6 18 ll Sl 12 88 1 8 2 80 ♦ 4 16 6 28 4 62 6 22 8 61 6 12 7 81 9 14 at 9 64 lO U u ia 6 10 6 40 9 10 6 80 7 60 61 176 SOS 106 106 99 991 117 117 8 40 D door 9 7 46 OOCDi DBN HtlStlo ia 11 18 12 16 12 66 2 14 8 46 4 4 4 66 6 85 64 11 80 1 8 6 7 11 41 1 19 6 18 11 66 1 88 6 82 l 12 49 13 2 42 4 16 6 16 6 87 5 66 6 82 B 17 9 8 9 87 10 14 11 16 9 46 9 66 10 86 10 44 11 46 GROOTE KEUZE WmTEEMAlTTELS voor Dames en Kinderen van de goedkoopste tot de beate aoortev coneurreerende prljuen D SAMSOM 8 84 S 8 8 R door 8 64 9 03 1157 12 05 11 60 1 O O U U A 4 M 1 I D 1 l iou a 6 8 14 9 48 10 67 12 10 l l 2n 7 1 l lfll r ie Amil Vf S Ol 9 06 10 86 18 48 1 6 00 6 87 8 40 10 0 J127 A mat 0 8 80 22 10 60 108 1 18 6 16 8 66 10 8 11 41 b O 1 D a U T K K C H 1 iw veru 6 34 7 61 8 14 07 10 19 10 67 18 00 12 10 18 68 2 20 8 7 4 88 6 20 11 14 2 37 6 87 11 22 12 27 2 45 8 34 6 46 1 2b 8 08 8 60 6 04 lltre ehl 08 7 88 7 04 8 86 8 66 9 8 9 10 61 11 45 l i üTrwht 6 26 6 33 7 45 8 87 8 49 9 00 9 80 10 15 10 88 11 38 12 08 1 87 8 08 3 26 8 66 4 48 6 88 6 83 6 56 7 6 Woorden 6 49 63 8 08 9 16 10 88 11 55 12 34 8 47 4 16 6 66 7 18 p m t O 8 7 06 8 10 9 01 11 16 2 63 1 46 Mi 6 80 4 t 4 Anu W 7 80 8 86 9 80 11 30 3 08 4 M 6 00 6 88 8 00 10 0 Ooud 1 09 9 12 lO OÏ 18 61 66 4 4 6 48 7 49 8 4 1 1 1 Markt GOUDA 10 46 9 52 10 69 11 10 12 11 iln coacurrentie met lie Boittii au Binaealaadsohe haizen Hoodcrdiyftig tD Dachen door MilleroyeaaD gBToerd hielden gistor een betoogiDi Mi gingeo naar de roe Cherche Midi maar de pot tie bBlette hun die door te gaan daarop trokken zij andere Btraten door zonder dat er iet ernsligB ToorrieK Voor de woning vao dt o militairen goa erneur fan Parys hivld Millevoye oen toespraak waarin bg de ellendige rechters tan btt Hof tad caaeBtiPc aanviel en met het toejoichen van Zurlinden eindigde Ei d lgk Terspreidden de betoogers zich Toor bet gebouw der Kamer waar zy om de constitueerende Tergadering tippen Frankeuk Ean landlooper die Zaterdiig voor een klein Tergr p voor de rechtbank ie Nevero terecht atond achold onder het verhoor alle rechters Toor Picls uit en wierp ïgo pet deo president vlak in het gelaat De man werd tot lierjaar gevangenisstraf veroordeeld BINNENLAND 8TATEN GENE11AAL Zitting van Maandag 12 December Bg dn Toorlgeiette behaudoling van bet hoofdstak binnenlandscha zaken der StaatsVe rooting waarschuwde de heer Van Karnebeek bg de ardeeliug 0Dderwgs tegen bezoitiiging op het hooger onderwüi ten koste van de w t n c iap Do heer Heldt beploit e de belangen der werklieden b het Dniversiteitsonderwya De beer Mees vroeg meer plaats voer moderne talen op de gymnasia wat de heer Everts bestreed diu ook was tegen de vorming via halfgeleerden De heer Pyt orsen hecht meer aan tial en hnndelskennia dan aan de kla sieke opleiding De heer Lobmnn bepteitt d belangen der bgzondere noiversiteiten en vroeg deo romister ook daarvoor h t rcht van promotip Hg wil ook weduwen van leert ren aan gemeeutelgke bargetjchoten een pensioen verzekeren Popalair weteDBcbappe ijke voordrachten behooren z i door ver enigingen g organieeird te worden Verdrr wenscht l g het goilsdionstonderwgs op de scholen te Ter eraakkelgken en is lerr voor studie dtr moderne talen wegens onze buitenlandsche bandelsrelatiën Hg is tegen rykskliaiekeQ in kraokainnigenlafr De minigtfr beantwoordde de sprekers uit Toeri Qn de Kamer vordürde lot art 104 Van heden af beginnen de zittingen om 10 o ï Da minister van oorlog Overwegende dat het organiek getal vry willigers van het reservekader bg het 4de regiment infanterie aanwezig is Brengt ter algemeeoe keonia dat bg vermeld korps voorloopig geen vrgwiiligere voor het reaerrekader koonen wordea aongeDomen 8 85 S 48 8 49 8 66 9 05 7 6 1 82 7 39 7 46 7 6t Oouda Moordreqjit door UottBrfam e SO 6 16 7 25 7 S2 6 58 08 6 11 6 19 6 26 4 46 4 66 6 04 6 11 8 17 RottetduB O pelle Hituwerlerk Uoordreelit Onud 6 88 7 46 8 11 I SO 8 42 8 51 e 08 9 08 7 80 7 4 7 68 8 07 8 11 Gouda StaTaahuizea Moerkapelle Zootermoar ZeBiraard Voorburg s Haire 7 20 jHago 6 46 Voorburg 6 52 Zoetormeer Zegwaard 6 6 7 TBiibui8eD Moerkapelle 6 17 lioud 6 28 SB 6 6 7 8 7 28 6 20 8 86 6 8 6 03 Vouda Uudew Woerd Iltreebt 8 08 8 86 Woerden Oudew Gouda 8 14 8 27 9 06 9 23 Dr Koyper begnf tich de laat 4te week van November naar Baltimore eo Washington Te Baltimore werd hg door den Oovernor en deo Mayor met eeoige voornamen dur stad op een loocheon genoodigd om de belangeo der Uollandscbe kolonisten iu Maryland te Vieaprekeo en de Governor steldo een goavemementSHtoombool ter zgoer beïcbikking om het uidelgk gedeelte ao Maryland to bezoekeo Woensdag werd hg door deo President Mr Kinley op het Witte Huin in audiëntie ontvangen Daarna bezocht hg den vice president Mr Hobart die van ïlollaodsche afkomst is en verzamelde op de üoard of Labor onder vriendeiyite inlichting van deo Commissioner Dr Wriffht de nnodigo ge pvpnt omtrent den stand der sociale qaaestie en da daarop be trekking hebbende wetgeving van de Umted States Te Hochester rtam hg de vorige i ek de daar oitgevond D en onlange voor bet etrat toegepaste stem machine in oOKen choaw en voorzag zich van de noodige afbeeldingen om ook in onn land op deze zeldzaam schrander uitffedactite eo schier met volmaaktheid welkende macbi e het oitzicht to vestigen Da vervaardiger verklaard s i ich bereid tegen vergoeding der trancportkoaten eo ood r geheimhooding een rxemptsar naar Nederland ter bezichtigini van de Elegeenng eo ook der Staten Genera 1 over te zouden Nb DOtt drie leeiogen te PhiladelphiOf Baitford en New York hoopte hy 10 Dec op de Rotterdam scheep ia ga o Stand D tentoonstelling van ploimgedierte an Ornithophilia t diis deus week te Utrecht wordt geopend be at 3100 nnmioerp met 4000 dieren Tal tan aanvragen om in ending moesten worden af ewezen Te Belder werd Zaterdagavond eene door bet ptaatselgk HoKBrhuis comité uitgeschreven openbare vergadering gebonden waarin het optreden van den heer A P Staalman in de zaak Uogerboi3 aan critiek werd onderworpen De heeren L M Hermans en mr P J Troelstra kwamen tot de conclusie dut de heer Staalman minder had beoogd zich licht t verfichafifen in da Hoger hu is zaak dan we om licih op de socialifcten te wreken omdat deié in zgn district met de zaak waren opgetreden Do beer Troelstra constateerde dat de spoinaldemocratische arbeid rspartg den handacboeo haar door den hoer Staalman toegeworpen aanvaardt eo zic i gereed houdt om hg de eerstvoltjends Kamerverkiezing alle pogingen aan te wenden om het diftrict Helder e verlossen van eva ksoiprlid waarmede het zich heeft besmet Dd beer Staa man oo de dese vergaderingniet bg Naar men verneemt zal Rotterdam jn S brglu van het volgend jaar bezocht worden door het Circnf Renz Daar het circnsgebouw io de Zomerhofstraat veel te klein is om dith renzeocircus te bevatten is door den heer Qi3 van Biene vergunning gevraagd eo verkregeii j voor dit doel eon nieuw Circus te bouwen op bat terrein van de Nieuwe Veematkt Op 1 Febraari zal de openingavoorsteUlog plaats hebben Gemeng de Berichten De Par ache advocaut Clémencean bekenduit het procea DreyIns aln verdediger vao V Aurore ii verloofd met een Raag che jongedame H Dagblad Met zekerheid kanoen wg mededeelen dat Esterhazy te Amsterdam toeft reeds sedert 12 November jl Hg logeert in een onzer hotels welk zullen wg voor ons honden onder een aangenomen naam Op genoemden datam kwam hij hier uit Londen en hg denkt over eenige dagen te vertrekken naar Amerika misschien Wg weten dat Esterhazy gisteren een bezoekkreeg van zgn uitgever te Parga den heerFfiyard Hbl Men meldt nit Am erdam lO lS 10 80 11 88 11 85 11 60 12 27 10 19 10 29 10 86 10 48 11 4 11 64 IJ 08 18 47 8 47 lO lS 8 3S D 11 36 10 11 10 17 10 82 10 48 10 64 11 87 9 46 10 16 4 24 4 87 6 10 6 10 Een zestienjarige jongen die in de Hogendorpslraat door een paar meisjes voor den gek gehouden weril werd driftig en trok een zakmeï je waarmee hg een der speelache juffers even trof Dat gaf aanleiding tot het zich snni verhi eidend gerocbt dat de isteker gepakt was De pilitie had den jongen namelgk nuar het boreao gebracht Zeis de rechterlijke macht kwam op de been De ware toedracht van het geval hielp de bnrgirg poedtg qitdeipanning De brigade commandant der koninklgke marernannsee te Willemstad heeft Zntardag beslag gelegd op de mssjigiersboot Tbot VU van de reederg Arie tpmit wegens vervoer van 45 ki ten patronen por s rgksdienat bestemd Hadtto zgo op t iBt van den burgemeester aldaar de patrooen gieloit en opgeborgen Da heer Forelli een der mnsicale clowns van de Poort van Clevoc te Arnhem b d ZaterdagaTond het ongelak vao de trap zijner woning te vallen met het ongölakkig gevolg dat bg gisteren in het St Eliadbetb i Gefit ch waarheen hij vervoerd wa overleed A Ct Zaterdaguacht heeft vrcuw Van der Ploeg te Doorn db eec bniselgken twist getracht haar rnan io den slaap den Mla af te snijden De man vverd zwapr gewon De vrouw isgevankelgk naar Uti echt vr r i erd f Mijk vao vronw fn door drabk I e kamer ontstoken bgnj ndfl igk tgn op atralf In een Qpiig io de OpIfRaveDstraat teLeiden is Yrjudag avond he J gevonden le was gestorjjmisbrnik I j l Batr ll Ji r g zoontje 1 waar nog een licht wts oïer 1 het o den grond lig n3 der en waarach wde di menscbeQ Mep echrfllt dit DfcUt f Ala jen bewgs dat de reorganisatie en vejT grootintf van de loka n dpr Polytechni cbisobool klhie geen weelde is t ge dienen Bf nu ais Uollegezaal de JioIfbRaïi der 80ci teiiu Eeoflgeundheidl gehniird is De collegea va f den hlrogleeraar P Z e aD dis daar gege eo jwordem worden gevo l voor B door 125 voor C door 70 eu vo C veneeus door 60 hoord0f4 i Bg den landbonwer R aan den Uweg te HaBrlemmerm er vervo gde zich defeer dagen een als hefer gekleed persoon dm hem mededeelde dat op een Oostenrgkacb lot gekocht door tuBschenkomst van zekeren commi aionair io effecten te Amsterdam een hoofiprga wai gevallen welk stuk vermoedel k in bezit was van den landbouwer Deze laat deo vreemdeling bet oommer zien en ja wel hg waadejgelikkige bezitter indien bg on miar f 150 betaalde dan was d zaak in orde en zou de prg na enkele dagen worden thnis gebraobt Onze boer vertroowde de zaak niet waarop werd overeengekomen dat bg op het kantoor te Amsterdam zou kumen Op dtn bepaalden dig werd hg van het station gebaald en op hun zoogenaamd kantoor werd hem de eiscb herhaald terw l mt verschillende stokken bleek dat op dat nummer werkelgk de prga was geval eo De bnitenman üet zich echter niet pakken verliet de heeren en i formeerda bg een bekend adres naar zgn getnk waar hem a ras bleek dat hg met een paar oplichters te doen beeft gehad Clroote Bra d te s Gravenhage Omtrent den brand te sGravenbage mildt men nog het volgende 4 06 2 60 8 4i 6 17 6 27 6 84 6 41 47 4 40 4 60 4 87 6 04 6 10 1 44 1 54 2 01 2 08 S 14 m 4 06 4 24 1 36 1 41 1 66 2 06 8 17 2 4E 12 88 4 08 4 87 68 7 10 7 18 7 8 10 17 10 84 10 41 11 18 8 48 8 69 24 4 11 12 10 84 10 64 10 08 58 8 10 9 07 8 88 9 S 1 4 10 84 11 10 De verFcbrikkelgke brand heeft meer slnchtofTers gtëischt dan Zondagavond bekend werdVan de twee brandwacht die zwaar gewond naar bet gemeente ziekenbnia zgo overgebracht i er ééo Seketeris kort na Aankomst overleden De toestand van eijo kameraad Verkruyien ibedenkelijk maar nog taae brap wèermanneahebben hnn plicht met den do EioeteD bekoopen Staande op het zinkeMak van hetlager galeien kete fanis om dit door spuitente bewaren vour bet alles vernietigende vnnr werden zg bedolven onder bet puin van deoinstorlenden boogen zwareo tnlfr van denachtergevel v o de fabriek A Tedden vielmet te denken til Gisierocbttsnd kop men de plam desonheili beter overzien en oiettegenstaanM het dreigend f iblik konden t werk en leide brand m eo ziok Twee o er wezeu de gevaar van moren die elk omvallen tong men gverig ele rappe handen trachtten di wachts van onder de enorme massa a te voorschgn te brengei een moortje neerhangende slai Omstreeks koetsier iet gebroken der het poip n nog verga gebracht amer Hfet brancard d alJem eoe lO ijtt derde bü dezen waèbt Ver werklieden den wpg aan naar d 1 lek waar dgmoedige mannen bedolven lag half negen giiterochtend i eribrandwacht Brouwer ongebawischedel en andere verwondipgetL Jvandaan gehaald iGisiermiddag ia het Igk vao misten bfrandwacht Rem te vooj uit de painboopeo io de mach li aam qs geheel verplettend werd habj gl bej raafplqkts vervoerd Dit is slacbtoffii mi het oraodwiserci btimd te toestand an d n kt nysea nas gistermiddag hopi ddernacht zgn 1 1 jst de dorde toi jgen p d B wat t ea giate ochteti jdl brand n iren i ai LOge op 1 s W aterl Indsp it jin Ae fab ek koi fooijljrfldet ib de verijield litie ihiel r V h gial j na4 den tceatand dj an tien C rlmdènf gk onmiddatlgk naa vervoerd wjirri h J int nnmt l li i n ispuitea yen IX LVkeo evij g van bezig met m iran igni over afgezetjlé t iéMi i et aantal irandwlcBJ dooi paleo at bfl den brand der brood en meelfabrièk believenheeft verloreil tot vier gestagj n daar eistermiddag in het Ziekenhuis ook de brindwachtVerkruyseo is gestorven Aan den Zoidwal in Den Haag vielen eergistereb tgdeng deo brand verscheidene personen te water allën werden gered De generaal majoor jbr Laman Trip com mandant van de Ie divisie infanterie en waarnemend gouverneur der reaidaatie bevond zich giaterenocbteod gerdimen tüd op bet terrein van de afgebrande meelfabriek waar met kracht bet oproimeo vao het pain wordt voortgezet in verband mat het zoeken naar den vermiat o brandwacht Rem Het bleek nog gisteren vaaV noodig waterstralen in de smeulende massa te werpen Een dapper soldaat Vrgdag j werd te Rotterdam met de gebruikelgke plechti heid aan den korporaal Pieter Bakker vao het Indische leger de Militaire Willemsorde 4a kt uitgereikt Omtrent de beldendadeo waarvoor hg deze ooderscheidiog werd waardig Rebeord hat volgeode In September 1897 was bg meteen patroQÜ e van eeo 60 bajonetten onder luit van Maorïk op zoek naar bdnden vao Toekoe Oemar in het dal van Lamith Ëeuaklaps zag de troep zich van drie zgden door den vgaod bestookt zoodat niets anders overbleef dan io de rivier terug te trekken en daar carré te vormen 7 66 8 82 8 6 10 04 8 02 D 10 11 I OS 10 18 8 16 door 10 26 8 96 8 60 9 10 10 4 10 64 11 SO 9 87 10 10 D D IreioegallMu 9 47 la en 8e kl Bik 9 84 reiziger moet sieli 10 01 f boTendien roorziea Tan 10 07 10 Sfteeii be ii f 0 60 10 10 3 11 M 10 18 H 10 21 H f 10 88 K 1 10 38 11 8 1 44 7 S5 9 28 io a6 Ir 34 0 48 K n 9 89 1 8 SS 10 10 10 8 7 43 Al spoedig rokte de vgand van eeo lijde zoo aan dat iets gedaan moest worden om hem van be t Ipf t houden De ooder loit nant Siolz riep een afdreliog toe om deo wal naar die tyde op te klimmeo maar de lui dorfdeo niet erg eo blefen waar zjj wareo Toen giof Bakker roorop riep Kom jooj ens rooruitic eo een Tgltal Europeaneo eo inlanders volgden Zy legden zich achter een verhooging en echo ten vandaar op den vgand Inmiddels was een andere afdeelibg van deo vgaod tot den oever genaderd en schoot op hen De foNolier Lodewljkfl die even opstond krepg een schot iu de dg eo viel ac ltpro er ia de rivier Het carré was intassciwn verspreid en atond ini afdeelingen op dei vgand te vuren Bakker zieode dat hg ako en overkant beter gebruikt kon worden doorwaadde de rivier en lohoot toen zoolang mede totdat hg ze geraakt werd Da kogel drong door zgn boveolip ïn den mond sloeg tanden en kiezen en een stnk ten zijn tong weg wofidj in zgn Half rond I maakte daar een gat sloeg door zgn slokdarm en drong ten laatste in zgn rechter schender Luitenant Van Msnrik tiende dat hg gewond wa riep he n toe Bon je goed Bakker maar als wars t op betvelfde oogenblik k eeg de Initenant zblf een cbot n deo bnik en viel neer Ziende dat d vysod bet bepaald op d nluitena t gemnnt höd daoht Bakker dat nooit I greep l den i luitenant beet eo dropg hem de S rivier in tot bg den boofdtroep waar bg nemM met den oppasser Kleja verbond en zoo langIl neerlegde Bakker zelf vo de den kogeljn zijn schouder j M branden en zgn kaak hing verlamd lieer j KtemI bond hem een loek om het hoofd en 1 dAaifoa ging hg weer schioteo Tt n laatUe k6n Ji hijs bet geweer niet méér tegen zynt choado j houdoo maar vette hot legen de b st e u TQititde zoo B $ blééf geregeld me doenf totdn i a tr floge deu vond versterking kwam Mei j f eerf ponsje Jat hg aan zgn gordel had hani I geoL Itérlriachle hij va ttjd tot tgd Zgn wonden l iHr i d s avonds lernggeslagen j il ffll P Sl f doqltroep terug naai de ipoen eerst begon bg epong m fr swvyke pga ie gevoelen Den U torenden dag bracht men them naar deo Kra Jton vraai l ibg ia een aiabalance vrerd opge jj QOmen f wna een reis van een dag maar byi leef Bte d6 bg zgn pj sitieven Het sngite en kerv daar om naar den kogel te zoeken deed hem zelfs goed Eindelijk wefd dtze in den echooder gevonden Ër zat QOg ean atok van eeo kies aan Hg was heel wel had wfllinig koorts en bleef geregeld op Na 1 maand werd hg naar Bat ia overgebracht waar hg acht maanden bleef en ook langzamerhaod zgn spraak terugkwam die tbans weder gewoon ia Na eeo maand of tien keerde hg hoewel tot zgn spgt gepenaiooneerd naar Ëaropa terag Over den toestand op Lombok wordt nit Ampenan het volgende aan de Soer Ct gesebreven De verbeteriog van den politieken toestand hif ld aan en geleidsigk zgn wg hier gekomen tot grootn rust De bevolking ia tevreden Zg maakte oen rnimen padioogst en booge prgzen voor baar mooi product waarnaar de vraag zoo groot ia dat de Paketïaartstoeraer telkeoa lading moeateo laten liggen totdat op dringend verzoek de Swaerdecroon een extra reia maakte om den opgeslagen voorraad weg te voeren Ook de gezoodbeidstoeataod onder de treepen Het zeer weinig te weuscheu over zoolaog net droog bleef Thaoi nu de regena zgn begon oeo vermeerdert ook bet aantal zieken dagelyka en het aaotal gee vacueerdeo neemt hand over band toe Koortsen eu geetzucbt van een lang niet onschuldig karakter komen reelvoldig voor Da ziekte ia zoo verbreid dat op sommige dagen elechta één officier in staat waa dienst te doen De officier van gezondheid 2e kl dr Ooitveea is zelf allesbebaive el en toch doet hg zgn dienst zoo nauwgezet mogelgk Bet Igdt geen twgfel of ook hg zal weldra moeten geëvacueerd worden Als afdoend middel lag een verandering van bivak voor de hand Door den chef van den geoeeakuodigec dienst aldaar is dan ook voorgesteld de bezetting over te brengen naar Tjakranegara Doch daartegen zyn bezwaren gerezen De bentittg te Ampenan is veel te groot voor de tegenwoordig daar gelegerde troepenmacht zoodat eeo belangrgk kleiner maken daarvan noodzakelgk worden zon tenzg men de bentiog geheel moveert en een andere elders opricht wat betrekkelgk zoo heel veel meer niet ion kosten Dat wai het betoog Vaa deo geneeskundige Doch een nog radicaler middel is door deo resident Liefriuek voorgesteld De toestand op bet eiland is zoo volkomen roatig dat hg de troepen absoiont onnoodig oordeelt en ean sterke macht van politie Boldates geheel en al voldoende fobt om de orde te bandbaveo Oieaovereenkomitig ia aan de regeering te Bniteozorg voorgesteld eo daar schgot men sterk geneigd dit advies te volgen De beer Ëabaob tot voor korteo tgd ass resideoi op Lombok thani benoemd resident vsn de Lam poog zal door den Ooafernear öeDeraal io ds gelegenheid gesteM worden het voorstel nader mondvÜng toe te lirht n Sedert 14 dagen begeren de soldaten zich ongewapend door het land Hadji AH eu zgn benda beseffen vo komen dat van eeo vgandelgk optreden niets te hopen is en bet zgn alleen de kosten en het gebrek aan behoorlijke vervoermiddelen die er van terughouden de zieke militairen naar bet gezonde Narmada te zenden STADSNIEUWS GOUDA 13 December 1898 Heden morgen omstre ks 5 onr is op deBponrlgo tti9schen Gouda en O idewater gelegenonder deze gemeeute gevonden het Igk taneene vrnnw van een leeftgd van ongeveer 60 jaren tanielgk g z t gekleed met pelerinemantel zwait kapot hoedje lederen bottities zwarte lok m t blokjes over een blanwejapoa daaronder een zwart l f zwart gebreide koasen witkeper onderbioek üwart gebreid ouiierlijfjeaan de borat met rood afgezet eo wit katoenenhemd gemerkt J S hetwelk bet binnenttebuiten werd gedragen Zg waa in bet bezit van een spoorkaartje het retourgedenlte Gouda Rotterdam afgegeven te Rotterdam 12 deter Genoemdii vroow is blgkbaar doot tien treinoverreden Gisterenavond te ongeveer half elf had op de Ijleekerssioge ongeveer bg de bteekerg van den beer van Siraaten een nogal heftig gesprek plaats tusscbcf 2 dames en een heer Op een oogenblik scbreeo wden die 2 dames vreesetgk de beer apringt met een loopje het water in doch is na verloop van een minuut weder op befi of e Een inbige verzoenieg volgde daarop Het ipubliek aan de ovefzgdo b ejf nng zeer lang en luid het geval beapreken Ir h t bericht in ons vorig nummer ia een kleiti abnia voorgekomen de beiloelde vecht partg heeft niet plaats gehad bg het verlaten van bet dansbnia van Pooksma maar wel bi het verlaten van de tapperg va Schoooderwoerd waar naar men ons mededeelde deo gebeelen avond oneeuigbeden badden plaats gehad Op de Hoogstraat Ie Rotterdam ii vao niej M M nit Good een portemonnaie gerold inhoudende een opgeplakt bankbiljet van 25 en een abonnement op de Staatsspoorwegen geldig toBscheo Rotterdam en Gouda N R Cr Van de roim 50 sollicitsuten ia onze vroegere itadgenoot de heer K van den B rg benoemd tot Hoofdonderwijzer aau de CbristeIgke School te Hazerswoudo Waddinosveek Kvflo voor half zev n brak gisteren avond alhier een feilen brand uit in den korenmolen de Hoopc van den beer L vat Ërk De vlammen vatten zoo sue om xicb heen dat aan redden met te denken viel De molen machinegebouw met f talleo het bnis van den eigenay aUmede nog drie huiseo onder een Igat zgn een prooi der vlammen gewordeo Drie paarden zgn in de vlammen omgekomen drie paarden d e in een ander stal utondeo heeft meo oog kunnen redden Van da inboedela is zoo goed als niet gered Naar wg vernemen gn van Ërk en nog twee andere geassureerd doch laa De inlroedel vao een arbeider is ni t geasureerd Men vermoedt dat de brand is ontstaan io de panrden tat Bg den wieldraaier Hoogendoorn wieui perceel over de Goowe aan ht t jaagpad staat ontstond dooi de overgewaaide vonken tot tweemaal loe eveneens ean begin van brand Leks bzbhe De jongen alhier die onlangs op de groote veemarkt te Goriochem vermist ward is gebleken verdronken te zgn Zgn Igk is t Goiinchem uit da haven opgehaald Haastrbht Gekozen tot Notabel van de Hervormde Gemeente de heer T L Deterding in de plaats van den heer C J M Kroon die tot Kerkvoogd ia benoemd OuDBWATER De diacoüle der Ned Herv Gemeeote alhier heeft van een onbekende ontvangen f 300 voor de armen barer gemeente onder Toorwaarde dat deze som bewaard bigve eo alleen de rente worde genoten AuUERSTOL Op oitnoodiging tan het bestuur der kiesvereeniging Broedertroowc trad Zaterdagavond bg deo beer Nategl alhier als spreker op de heer A J Lafeber uit Gouda om da WBDicbelgkheid der oprichting van Kamers van Arbeid ook voor deze gemeeote te bepleiten Na een boetende rede van genoemden spreker gaf het meereodeel der aanwezigen den wensch te kennen dat ook alhier eeo dergelgke Kamer mccbt opgericht worden Meyers en Gordaug waren Vrgdag It voe bun genoegen even nit bun geboorteplaats Maastricht naar AmHerdam komen trappen Cordang had eep geltneusden schouder veroortaaki door een val over eeo buod in de buurt van Ngmegen Hij waa nu in Zanders inrichting on Vr behandeling Cordang was zeer tevreden over zgn vriend Mejer die zoo kranig op dtn weg steeds jn ren 30 a 35 kilom per uur s gaogeljeaan zgn iel bleef hangen Cordaofi heeft zeer mooie proposities uit New Yorfc waar hg wearschguIgk spoedig zal heengaan om o a tegen Michael Moyor Tnybr eo deo winner Mn den zeadaigscbflu te rgdeo Aïejer ïal hem waarschgnlgk vergezellen ondanks de zeer gunstige uitooodigingen van de baandirectie te Moskon Cordang zal in t vervolg van zgn eigen machinale gangmnkiDg en wel van petr ol e om motor rijwielen gebruik maken Rechtzaken De rechtbank te Rotterdam veroordeelde HD arbeider te Goudswaard wegeos mishande ling tot 3 maanden gev straf de dneboerenknapeO nit Waddingsveen die huisvredebreuk pleegden bg den schoenmaker G J de Roog ieder tot U dagen gev straf do eisch was 3 maanden F H viaacher en jager te Niouwerkerk a d IJsel wegens mishandeling tot 21 dagen gev straf VERSCHEIDENHEID Iu een l uitsobe krant las men dezer dagen £ et volgende bericht nit Dresden Hofleverancier Flado is bü een brand op 8 dpzer in da vlammen omgekomen Dat bedelaars nietaltgd hulpelooze menacben zgn die niet tot arbeid id ataat zgn wgl zg het gebruik van hun ledematen miaseo ondervond onlangs een Arabier op Sawab Bemr Deze werd zoo vertelt de Javabode op een eenzasie plaats door een in lompen gehuld d iolander om een aalmoes laatig gevallen doch bleef doof voor de klagende Hmeekbeden Plotseling lichte de bedelaar zich toen uit zijn gebogen houding op hg hield den voorbij auger i taande eo noodzaakte hem zich een viaitatie aan den Igve te laten welgevallen Nadat een bedrag van zeven gu deo uit de zakken van den Arabier was overgegaan iu dk des bedelaars verwijderde da laatste zich met een snelheid waartoe de gezondste beenen nnuwalijka in staat zouden zgn geweekt eo waarmede hg zich tot duiver aan de naaporiagen der politie heeft kannen onttrekken Een ingewikkelde oplichlerg De Pargsche polilia heeft een prachlige vang t gedaan Ze heeft de opliohtersbeode der Boogenaamdo lAriato sc tien hoofden sterk mannen eo vronwen in banden gekregen A istoc is een afnortiog van aristocraat za noemen zich arif tot omdat ze meenen fijne heeren te zgn en bet lo zekeren zin ook waren tenminste se beeatpn prachtig ingerichte woningen leidde daarbg een weelderig laven en hadden een stevige brandkast etaao 10 het Crédit Lyonnois of m een andere bank waar ze de opbrengst van bun oplichtergen eerlgfc bewaarden Wat beu echter bet gun tigst van ban gewone diavencollegu cj onderscheidde was dat ze een eigen poitie bezftteo waardoor ze de Pargsche geheime politie bewaken lieten Het voornaamste wfrk ui g dat ze gebruikten was een dubbele koffer een valiao bar naqnée op de volgeode wgze werd deze aangewend Een tan bun bende ging in de provincie bet een of ander grondeigendom zoeken det te koop werd aangeboden dan stelde deze zich met den eigenaar io verbinding om diens Hohtgelunvigbeid teonderzoekeo Blgkt deze geschikt wild te zgn dan ontpopt zich de oplichter als secretaris van een rgken eauzienigken heer die een landgoed wil koopsu om daar sgn geliefde ouder dak te brengeo Deze secretaris nn biedt den verkooper om diens hebzucht te prikkelen een koopprgs aan veel hooger dao do gevraagde maar slechts onder beding dat ze samen bet te veel betaalde zullen deeten Ging de eigenaar daarop in en bet blgkt dat dit meest het geval was dan kwam weldra de rgke aanzienlgke menier graaf X of markies Y men ontbo t en gicg tot de zaken over Aan de bepaliog door den graaf bedongen hechtte dfl eigenaar gewoonlgk niet veel ui dat beide vóór d notarieele onderteekening van het verdiag zoolang een som mofiten terzgde leggen die iogoval de eöne partg zich terug wilde t ekken aan de andere zon vervallen Dfl twee sommen werden d D in het stalen kistje van een koffer geborgen dien de graaf had meegebracht deze zou bg den groodoezitter blgveo terwgl de lecretarii At sleutel meenam Behoud a deo koffer zei dan de graaf ik neem den aleotel eo over veertien dagen bg mgn terngkeer gaan we eamen naar den notaris c Bg het afscheid kwam echter steeds de aecretaris met een verzoek achter aan de graaf kon toch niet goed zonder koffer reizeiii zgn