Goudsche Courant, donderdag 15 december 1898

HIEUW I So 7T62 Donderdag 15 December J898 37ste Jaargang fiOpSCHE GOüRAIF Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoi No S ADVERTENTIEN wordetfgeplaatst vaa 1 5 reg ls a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nudd Telefoon Ho H De Uitg ajré 4e£ëiLCourant geschiedt d a ge 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 I Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN j F CUIJPERS Westeinde 37 1 Tevens heb ik de eer mgn geachte clientèle te berichten dat de Heer TAN 08 heeft opgeheuOen AQMIIT vo0r Ooudti te Stijn tevens verzoekende alle orderi direct aan m te adresieeren Ook aanvragen voor atemmiag HOLLANDSCHE Ontbijt Thee 66 Namiddag Thee 76 Alleen verkrflgbaar by P H J vanWankum Ooithaven B 14 BnrgerlQlce Stand GEBOREN 9 Dec Heodrik ouden H de Grngl ea G Verhook Ggsbett ouden G ëÜDgerlaiid 8 h Treuren 10 Meri Eliiabetb onders P i n Vliet en M Soel Jan Gerrit oudara J Romein en M van Erkel Willem Frederik onderi J J P den Boeren H J Starkenbrng 11 LoorenB ondnr L de JoDg en A an Zw t Maarten ondera G Tan Dom en A A Anker 12 Johanna Claziaa ouden A Bykaart en N den BartOf Jakomina Adfi ina oödera G B Hordyk en E Boelfaonwer OVERLEDEN 10 Dto M ran Kooij 2j J Blok 77 j 11 M Gondriaan buisvr TAn B de Brnyn 36 j Per Telegraaf Veemarkt te Hotterdam Dinsdag IS December 1898 VETTI5 OS EN en KOEIEN goeden aanvoer prijzon waren voor Ie kwaliteit 30 2o kwaliteit 27 8e kwaliteit 2 + Cent per half Kilo VETTE KALVEREN redelijke aanvoer Ie kwaliteil 27 2e kwaliteit 26 Se kwaliteit 23 Cent per half Kilo VETTE VABKEN8 goode aanvoer Ie kwaliteit 18 2e kwaliteit 17 3o kwaliteit 16 Oentpcrlialf Kilo SCHAVES en LAMMEBEN redelijk aangevoerd Do handel was over t geheel prijshoudend ADVERTENTIEN Openbaar Examen STADS HDZIEKSGHOOL opMAANnA619DMCEMBEItl898 Aanvang s nam ten 1 nar en a avonds ten 6i uur in de Sociëteit Ons öïhoeobs te Jouda Inschrijving van NIEUWE LEERLINGEN in het Gebouw cAkti Leoi aldaar op J50JVDMBDAG au DMCMMBMB 1898 s nam van 1 3 uur over voorwasrden van toelating eie aanplakbiljetten Namens de Commissie van Toezicht op de Stads Muziekschool J J A MONTIJN Secretaris A BOAS Kon Chir Pédicnire AMSTEL 149 b d HBOge Sluis Amsterdam Burgers Icaleiic is het beste en goedkoopste kettinglooïe RIJWIEL zal a 8 DONDERDAG 15 DECEMBER zflne geachte Abonné s bezoeken Zij die wenschen bezocht te worden gelieve s v p hiervan kennis te geven aan boeenttaaud adret MntitepUêChe en pjjnlooze be l jj handeling van ijtkdoorut en van Wagelt welk in t vleosch of in de hoogte groeien Vertegenwoordiger J C DE RÜÏTER Gouda TANDARTS E CASSUTO Gouda Turfmarkt = fc SPRBEn UXtES MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van g tot S uur WOENSDAG en VRIJDAG van ttot nnr ZONDAGS nitt Bg Firma H TEN HOET naast t Stadhuiste Nijmegen is verschenen Vreezen Hopen Loven Toespraak over Ps 42 12 GEHOUDEN DOOR Ds Jb MOULTJN 27 November 1898 in de Groote Kerk te Nijmegen Prijs 0 0 Prijstrekking den 21 December soo obTiiRK als hoofdprijs tn het gelukktgit geral biedt de ni uwflto groote Geldrerloting die door de Hooge llegeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ib De voordeelige inricbting Tan het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop Tan slechts weinige maanden in 7 verlotingen van 118 000 loten 69 180 prijzen bedragende 11 349 325 Mark er volledige beslisaing zullen komen daaronder eijn kapitale prijsen van eventueel 500 000 Mark bij uitnemendheid echter i prijz a M iO OOO aeprijz 4M 10 010 1 prijs prijs prij pryzan a M 1 prija il M prga a M 1 prija a M 1 prijs a M 3 prijzen ü M 1 prijs il M 1 prija ü M ü M 800 000 a M 800 000 è M 100 000 75 00 5 000 3 01 S 0 1 000 4011 166 JOO 5 6 prijz a M 106 prijz a M 70 000 5 000 60 000 66 000 60 000 40 000 3 1 000 ÜOfl prijz a M 818 prgz è M 1518 prijz a M 36963 prijz üM 19490 prijz aM 200 18 104 100 78 46 n De aanstaande eerate prijatrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Oeldverloïing is van ambtswege bepaald plaats te hebben op don 31 DECEMBER e k on kost hierToor 1 geheel origineeMot sleohta Mark 6 of fl 8 0 1 half V 3 1 7 1 kwart u V in 80 tegen inzending van het bedrag per postwissol of tegen rembours Alle commissiae worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de mothet wapon van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt het vereiechte offioieele plan waaruit de verdoehng der prijzen op de verschillende klassen als ook de betreffende inleggel Jen te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wg aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de olHoieelo lijsten Do uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg tbu den Staat en kan door dirente toezending of ook naar ferkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerksfelligd worden Ons debiel ia steeds door het geluk begunstiRd en onder Tele aadete aanzienlijke prijzen bobben wij meermalen volgens offici ele bewijzen da eerste Hoofdprijzen verkregen en onze Beguustjjers zalf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 0 000 enz Hel i8 te voorzien d t bijdeieopdon heohtslon grondslag gevestigde onderneming van allo kanton op ceno zeer werkzame deelneming bepaald kan wordon gerekend men gelieve derhalve wef Ht retds ophanden zijnde trek king alle orders ten spoedigste reohtstreeka te eudeu nnn Kauf manu iSiiiiou Bankiers en Geldwisselaars in HAMliUllG P S Hiermede dankon wy voor het vertronwens ons tol hiertoe gesohonken en daar wij by het begin der nieuwe verloting ter deelneming invitejren zullen wy ook voor het vervolg bemoeid zijn door een aliple en reeele bediening de tevrodonheid van onze geëerde Bugunstigors te verwerven FEAHSCHE SÏOOMVEEYEEIJ IN chemische WassoheriJ VAK 11 OPPËi IiEIMER 19 KruUhade Bottardam Gebrevetecrd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de fleer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verren van alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het Btoomrn van pluohe roantels veeren bont enz Gordjnen tafelkleeden enz wordon naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfdworden onschadelijk voor de gezondheidvolgens staal bewerkt louda Druk van A BRIKKMANiZOO I IIEUW MIEUWI GKSCniKT VOOR ïïachtlicliton Koffie en Theelicliten Welke 4Vb uur branden a S s en 6 uur brandende k 3 cent per stuk Eenig Agent voor Qouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GfiUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelyk Men behoeft hierroor geen Olie geen Glala e I Alleen een lucifer aansteken is noodlg Oeheel zonder efovaar voor brand als ook zonder reuk Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en vrereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract Meiiamhe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H ü VAN JSICIIAIML € o Uen tla gf HoSeveranciers SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co S Mellanthe ia het beate middel der wereld Co s MOlianthe geneeat Kiakhoeat CO S Melianthe geneeat zoowel oud ala joog Co S Melianthe mag in geen huiagezin ontljrakeu Co S Melianthe alaat voortdurend onder Scheikundig toedicht CO S Melianthe helpt oaherroepetijk CO a Melianthe ia bekroond met Eerediploma a Co S Melianthe ia bekroond mot Goud Co S Melianthe ia bekroond met 2 lrer CO S Melianthe ia verkrijgbaar in llacoQa van 0 CIê to CU en fl bg A BODMAN Uoordrieht J C EATELAND Bosioop B T WIJK Oudemtfr M KOLKMAN Waddinaveen B EOLLMAN BodegravcK PINK9E NieumrUrk a dlJêie Firma WOLFF Co Westhaven 198 Goudn V MIEBIES K emeg E100 Gouda E H ViN MILD Veerstal B 126 te Gouda Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOFLATm AUCEITÜATEN EN LIJSTEN ook volg ens op te geven Profiel Spoedige aflevering IVette nttvoering Concurreerende prijzen j F CUIJPERS Westeinde 37 1 Mleuw onovertroffen I rof Dr Liebera welbokeiid Anierlkaansche OKGEIaS bij mnandelgkfloho of SlIiQW OAClï SUXiE Alleen dit met FabnekimerV tot voortdurende radicale en n n zekere genezing van alle zeifi ÉSJ de meest hardnekkige senuW bfCKH xiekteiif vooral ontstaan door SBB afdalingen op je digen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleekzucht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte apijavertenng Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectassen Prijs per flosoh fl 1 fl fl Si dubbele flesch fl 61 CentraalDepot MiiUh v d Vegte Zaltbommel Depüta M Clébiui Co Amstordam F Happel 8 iravenbage I Halmmans do Jong J Czn Kotterdam Wolfi Co Gouda en bii allo drogisten Lensvelt ISicolu BOFLEVERANCIEB Veeneslraat23 den Haag UROOD EN BESCHUITFiBRIEK LUICHEOH ROOM AMSTERHAM Prijsnoteering China Congo Stoftbee iS en 50 o Grot 50 55 LekkerpX 60 Bouohon 75 Geurige 90 ongo 100 Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk 1 BERICHT ONTVANGEN Fransohe Dames WinterPantoffels heel fijn en goedkoop HeerenDames en Kinder FUtmool Pantoffels inalle prgïen in bet Noordbrabantsch Scboin enLaarzenMagaziin Kleiweg E 30 tegenoverde Kleiwegsteeg Het beste Adres oor allesoorten Schoenwerk Keparatfén en aan gemeten werk Aanbevelend SMITS ZIB DU ETALAGE sm Die zich met het volgend kwartaal aanvangende 1 Januari op deze Courant wenschen te abonneeren ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers gratis Bultenlandsch Overzicht Sir William Harcoort heeft het leiderschap Tan de liberale partg in Engeland nedergelegd in eeu brief aan John Morle zegt hy dat de party verscheord wotdt door plaatselgke geBcbillen en peraoonlyke belangen ♦ Bg den Duitscheo Eyksdag is ter goedkeoriog iogediend de overeeakomst tasacbea Nederland en Duitscbland aangaande het wederzydsch toelaten van io grenagemeeoten gevestigde ree artsen tot bet oitoefenen vnn praktyk gelijk reeda voor dokters chirargen en Troedfrroaweo bet geral ii krachtens een overeenkomst van 187 De eerate stap tot bet sluiten vau de eeratgeooemde overeenkomst die zicb aaoslait by de bepaliogea van die van 1873 ia gedaan door de Nederlandache rsgeeriog eniataBBobeD de gsTolmacbtigden van de beide regeeringen geaoten in Beo Haag ia Febiuari 1898 Het voorstel tot opheffing der Jecoïetenwet ia Zaterdagavood nadat een overzicht der bealiaiiogeo Tan den Bondsraad op da bsulaiten van deo Riksdag aitgewezen had dat by eerstgenoemd lichaam da Jeiuïeten naestie nog steeds op afdoening wachtte opnieuw by den Rykadsg ingediend Voorsteller tsdepreaident der CentraiDsfracliB graaf Hompeicb De motiveering der voordracht taidt kort en bondig aldaa Daar de Bondaraad omtrent dit door den EykadHg reeda meermalen aangenomen voorstel nog geen heslissiDg beeft genomen zyn de oodergeteekenden genoodaeakt het by den aanvang deisr zitting opnieuw in te dienen V Baroo Bauffy heeft een Ungdurig onderhond gehad met heirer Frans Joseph over den toeatand in Hongarye Het resultaat van dit onderbond cbyut te tyo bet Tooruemen van den Hoogaarschaa minister president om vol te houden Dit bericht komt niet alleen oit Büdapeett maar ook oit Weenen Hy heeft na zyo onderhoud met den Keizer een bezoek af tdegd by graat Qoluchowsby en graaf Thon en by den Doitschen getant graaf Ealenborg Deie besprekingen golden ongetwyfeld Than s ant FEVILLETOIM iedeoksciiriften van een Gelokzoeker 5 o ANNIBAL DE V0OTELI1T liaar het Fransck DOOB W NUTTEÏÏS C8 Half werktuigelyk nam ik de riobting aan die mij door Jean Paul was bevolen Buitendien zeide ik in mijzelven om myn geweten tevreden te Btetloa dat mij verweet deel te hebben in dea diefitol door van de opbrengst t profiteeren een boboorlgk pak kleeren zal m meer daa honderd g oede voornemens in staat stellen een eenigszins aannemelyke betrekking te vinden die mij een behoorlijk salaris oplevert Ia deze vodden ben ik godwongea vagebond te blyvea En dan al maak ik nu voor bet oogenblik gebruik van dit geld is daarmee nog niet gezegd dat ik het aanvaard bob Boor spaaxsaam te zijn zal ik zoo spoedig mogelijk dit bedrag bgeen zien te brengen ru het aan Jean Paul doen toekomea zoodat h mij deze zestig francs sleohta heeft geleend waar niets kwaads in steekt en wat de bestolene zelf als bg e n rechtschapen mensob is billyken en goedkearen zou als hg bekend ware met mgn toestand Misschien vindt ge manheer de baron dat ik verkeerd deed aldus te redeneeren yVolstrekt niet ra n jonge vriend antwoordde aroQ Uaubert glimlachend vgij hodt volkomen wcord Op de interpellatie betreffdode de uitzettingen vRQ Oosleoryltacbe onderdanen uit Praisen Franz Koaanth heeft over dit pont een iaterpellatie aangekondigd in de HongBarsche Kamer Het sobynt dna Banffy a plan te zyD deze interpellatie t beantwoorden na de hervatting der zittingen van de Kamer op 17 December Maar het ii moeilijk te gelooven dat by tya plan zon kannen nitvoeren Want als de fKamer Zaterdag byeenkomt moet eerst een nieuw bareaa worden gekozen en de oppositie zal trachten dit te verbinderea soolang Banfij miniatsr president is D3 oppositie zal haar best doen om door obatractie bet nemen van elk bealuit te verbioderen Da regeertDgscandidaat voor het preside otsohap Stepan Tiaza vindt ook by de liberale party veel bestryding Da verwarring is zoo groot dat niemand eenig denkbeeld beeft van den afloop en dat ieder oogenblik nieuwe verwikkelingen brengen kan zoodat zelfs baron Banffj niet met zekerheid kao zeggen hoelang by bet met tGedald oud Ausdauer nog zal kunnen uilhoadeo V Het vredeatractaat tnasefaan Spanje en de Vereenigda Stataa ia Zaterdag te Parya geteekend cZelden zyo vredesonderbaudelaara zegt de Voai Ztg genoodzaakt geweest zalk een moeilyke taak te vervol en ala Montero Rios ea lyu ambtgenooieaf want s hebban bana namen moeten plaatien onder eea tractaat waardoor een groot deel van bet Ryk werd afgescheurd zondea dat degeriugate boopoverblyft dat Spanje ooit vader het geringste deel van bat verloren gebied terng krygt cSpaoje heeft geen toekomat meer aan gene zyde der ceeëo Cuba en Portorico zyn zsowel als de Püilippyaen en de Carolinen onherroepelijk voor Spioja verloree Het tracta t dat de voornaamste pnnten in aoht artikelen regelt ia niet volledig Er bly oo nog eén aantal ponten te regelen over Bet Berl Tagablatt ontvangt van zyn correspondent te Madrid daarover de volgende mededeeliog Over verschillenda punten znllen de onderhandelingen werden voortgezet Zoo ia ernieta bepaald over de teruggave dar knatartillerie die een waarde van eenige millioenen verte genwoordigt De Amerikanen zyn bereid dez0 kanonnen terug te geven doch eiicbeodaarvooi zea maaoden tyd om ze door ander geschat te vervangen De Amerikanen hebben zich in beginsel verkirard voor eerbiediging van den Katboliekeo godsdienst en voor het behoud der kerken aan dezen godsdienst gewyd door de geastetykheto gelijk en ik zou niet weten op welken gron l moD u een verwgt sou kunnen maken van uw handelwyzB Annibal vervolgde Ik kwam in da Temple onderhandelde over verschillende kleediogstukken maar d gevraagde prezen kwamen mo zoo fabelachtig boog voor dat ik hot nergens eens kon worden hetgeen me allerlei spotternijen en verwen Bobingen van de zijde der verkoopers op den hals haalde Eindelijk had ik het geluk een kleedermagaign te vinden waar men minder voeteischend was het was op ivFIace de la Eotonde en waar ik mg voor vijftig franoB ongAveor oen jas van zwarte stof eon grijsB pantalon een vest eou hoed een halsdas een overhemd een paar kousen en eon paar schoeaen aanschafte Alles wat ik hier opnoem was wel niet fonkelnieuw en enkele stukken droegen zelfs zeer duidelijke sporen van gebruik en erenmin was bet aangekochte ian de fijasta kwaliteiten het zal wel overbodig zgn bet ta zeggen jhaar vergeleken met hetgeen ik uittrok wai het een vorstelijk oostuum Mg zelven bewonderende begaf ik mg met üeren tred naar de boulerarde teneinde mg door de voor bggangars te doen bewonderen en niet minder om mg zelven in de ruiten der winkels op te nemen Ik gevoelde mg nog meer op mgn geraak en meer met mij zelren ingenomen dan een zoon van een graaf of baron en ik bad de innige overtuiging dat allen mij met jaloersche blikken apnamsn en dat alle meisjes mg verliefde lachjes toewierpen verblind door mijn pracht van jeugdigen da um Ik had nog nagenoeg twaalf francs in den zak ll veadien erkennen zy bet eigandomsreohtdor estelyka orden Dit ja vooral an gewicht voor d Philippyoan waar de kloosters ontzag jke rijkdommen bexitten Da hertog van Veragoa moet afstand doenn het pensioen dat hy als afstammeling vao lnmbos uit de Cubaansche schathiat ont iogizy Spanje het bem wil uitbetslen Uj T erkennen zyne rechten daarop niet 0e Amerikanen beloofden verder hju bestta doen om de SpaaDscbe gevangenen te bevryden die zich uog in handen der Tsgalen viodan bovendien zullen voor rekening dec a de gevangenon en gewonden naar Spanje rden teroggabracht i m S De Senaat van de Vereenigda Staten over woog het wetiontwerp betreffende het Nicaragaa kaaaal Morgan de aanneming bepleitende ende dat het ontwerp niet stryU met het ayton Bulver traotaat Da beslissing bangt dootendtiela af van het rapport van de techi iobe coaamissia te Waahiogtoa De correa pondent van de Timea te Philadelphia heeft varnomen dat naar het bevinden van de comDÜBBie het kftoaat zeer wel aitvoarbaar is zg dinscbryft vier ontwerpen voor bet grarep ervin die gemiddeld elk 115 milUoea dollar kosten Verapreide Berichten DREYPVfi De strafkamer van het Hof van cassatie heeft gisteren generaal de Buisdeffre verboord De kolonel Picquart is nog steeds ia hechtenis De goQveroeur van parijs heeft verklaard geen bevel tot voorlöopige invrybeidstelliag te kunnen geven om de volgende redenen Ie wyl de milltsire rechtspleging daarin niet beeft voonien 2e wyl de borgerlyke rechtspleging dit alleen voorsohryft voor zake aanhangig gemaakt by bet Hof van Assiies voordat de beschuldigde naar de jarj wordt verwezen Ia het aanhangige geval is de verwyz ng naar de jory ïq caso de krygsraad gelast De Regeering slechts kan dus de voorlöopige iavrybeidstelling van kolonel Picqaart bevelen Tot nog tos scbynt dit bevel niet te zyo gegeven Henry s wedaws zal op haar verzoek by bet proces dat zy Reinaoh aandoet oygeatuD worden door den advocaat Jules Aaffraj de veertig soua die ik den vorigon avond op de boulevards verdiend had en waarin ik gestoord word door bem aan wien ik bet overige ran mijn bezitting had te danken er onder begrepen Ik trad een restaurant binnen en paste wel op niet een van den laagsten rang te kiezen Na ontbeten te hebban hervatte ilÉ mgn wandeling om nog eenigen tgd mgn triomf te genieten en m j in mgn eigen voornaamheid te verlustigen Hoofdstuk IX EOUQE BT NOia ffik besteedde den dag tot aan doa tgd van bet diner met dit te pronk stellen van mgn persoon ging Louis Annibal vooit on trad toen een goedkoop restaurant binnen ik nam bij voorkeur aen goedkoop omdat ik vast besloten het voorstel van Jean Paul niet aan te nemen mgn geld zoo zuinig mo gelgk besteden wilde om het zoolang als mogelgk was te doen strekken Ik veroorloofde mij niettemin de weelde van een sigaar na gedineerd ta hebben en niet wetende wat mat mgn tijd aan te vangen en op welke wijze verder van mgn praalvertoon te genieten zoobt ik de gaidrgen van bet Palais Boyal op Beeds bad ik ze twee malen op en neer gekuierd in alle riobtingen begon onwillekeurig langzamer te loopen en stond eindelgk stil Aan het huis waarvoor ik iult hield hing een iantaam uit van dipf glas aan da voorzgde waarvan piet zeer groote helroode ogfers bet nummer 115 was aangebracht Ik had uog nooit gaspeetd Eensklaps herinnerde ik mij het volksgeW dat mm onvennydeiyk noet Dérootëde en Antide Boyer hebben gisteren geduelleerd d w z twae kogels gewiaseld zonder resultaat AU voorzurgsa aatregel waren gisteren te Algiers de troepen in de kazernes geconsigneerd en was een brigade gendarmerie oit Blidah ontbodes Hat is echter vrg kalm gebleven ia de atad In den lo3p van dan avOud is een aotiiemitische betooffiDg eenige stritten doorgetrokkeo De messta joodseha winkels wareo gesloten enkele joden die zich op straat vertoonden werden lastig gevallen maar nismand is ernstig miabnndeld Max K is sprak de menigte toe van bet balkon van het itadhais hy vermaande tot ka mte Waarsobyoiyk niet t n pleiziere van hen die totnogtoe dergelyke procesaen hebben tegenge gaan wordt door talie de Bovet de dochter van een voor het vaderland gevallen soldaat zegt de Libre Parole io dit blad een inschrijving geopend om voor de weduwe Heorj een van de beste advocaten te betalen Het blad en Drnmont hebben voor driehonderd franken geteekend Verder bevat deiLibreParoleceea sckrijveo door Eaterhazy aan den eerste preiidant vaa het Hof van cassatie gericht gedagteekend van den lOden dezer maar zonder venneldiug ran betkomst Geen eere escorte verlangt Eetarhazy maar anders soowat alles 1 Dan zal by zya eer eazoovoorta ie Parys komen verdedigen FttANKBIJK De 10e kamer voor strafzaken te Parya heeft de leden der aristos bende die oplicbteryen op groote schaal bedreef ten bedrage van 2G0 0 0 francs door middel van een kpffer met dubbelen bodem elk tot vyf jaar gevangenisstraf veroordeeld Da prefect van Algiera heeft Max Regis den nieowbenoemden antitemitiaoben maire d er tftd voor eea maand in zyo ambt geschorat omdat hg in een openbare vergadering dan vertegenwoordiger der repobliek ra Algeria heftig aangevallen en gedreigd heeft hem van zija ambt ta zullen doen ontzetten en omdat hy niet ophoudt door zgn haodeliagen het bevredlgtngswerk der regeeriag te storen Dit bealnit werd door den goDverneur generaal bekrachtigd doch de minister van bianenlandsche cakeu stelde den sohorsiogstermyn vaat op 3 maanden Zoodra Max Régia het besluit van den prefect vernam diende by zyn ontslag io Door Regis geteekende biljetten werden gisteren ia de straten aangeplakt waarin hij zyn ootslagoame mededeelt en zya vrienden tot kalmte vermaant Maatregelen zya gebomdo om onlasten te onderdrukken het garnizoen ia in winnen wanneer men voor de eerste maal speelt Nu ben Ik volstrekt niet bggelaovig zelfs niet eens geloovlg en ik hechtte dan ook niet het minste gewicht aan dat praa e en glimlachte zelfs toen het m te binnen schoot En toob toen ik daar binnen bet geluid der spelenden vernam hunne uitroepen hoorde kreeg ik een onweerstaanbare neiging om naar binnen t gaan Ik weet niet wat voor stem in mgn binnenste mg toeriep of welk instinct mg sandrsef om mijn geluk te gaan beproeven Bijna voor de verzoeking bezwijkende maar nog stooda aarielond en besluiteloos stond ik op den drempel van het speelhuis niet wetende of ik naar binnen zou gaan of mg verwij leren toon ik terigde weid geschoven door drie of vier jongelieden die het speelhuis verlieten Hun vergenoegd voorkomen hun verheugd gelaat waarop de blgdschsp over hun geluk als o tezen stond en h t geluid der goudstukken die xg onder het gaan lieten rammeteu in hunne overvalle zakken dit alles deed mij van begeerte branden om evonala zij mot geld beladen uit den strgd te keireu en toen ik zag hoe een hunner ia een edelmoedige gril een goudstuk toe wierp aan een armen duivel nam ik haastig een besluit en trad binnen In do garderobe zaal nam mfu ngo hoed in bewaring hetgeen mg ietwat verraate Ik trad do eerste zaal binaen 0lfi fl ardi