Goudsche Courant, donderdag 15 december 1898

r zorg dat zware verantwoording tisehi Toen Napoleon eens aan een zyner generaals huo roekeloosheid verweet wyl deze by hat veroveren van een vesting de belli zyner manschappen had verloren antwoordde bij op de raag des Keizers Ziet wat rest er nog van myn keurkorps c brntaalweg Sire jnist eooeg om nog eeu vesting in te nemen c Zulke militaire woestheden mogen in deo oorlog miaaohien nog te vergoelyken aya het behoud van een stukje meelfaüriek waaraan niets ia verbeurd wettigt geeüazins bet offer van vier meoscbeolevens Hebben wy bier niet te deuken aan eenroekeluoabeid die nitstoitend voor rekening derslachtofferszelve komt das denkt ons is erredeo te over voor de ontevredenheid die nuover het beleid der Haagsche brandweer isopgewekt Tijd da Vazernes geconiigneerd d met gendarmes Tersterkt Gisteraiood werd Mn betoogiog gebonden die zonder inoidenteo afliep Régie aprak de manigta van het balkon van het raadbnii kalmeerend toe De pVelect heelt lyn ontslag eangevrtagd en ia door dan ond piefect Lotend vervangen ViKixmaDa Stated Joseph Leiter de milUonnair die enigen tgd geleden al het graan in de Unie opkocht ia roornemeuB te trachten m Engeland een kapitaal van ICO millioan dollars te vinden voor den invoer van een nieuw systeem motorcar dat petroleam naphtha ja zelts electriciteit aoa verdringen BOIUKD Tnaacben Martewo en Eoechkima is een sneltrein door een groep wegarbeiders gereden waardoor er acht op de plaats werden gedood Ongeveer 60 anderen werden min of meer ernstig gekwetst PosterUen eo Telegraphic Benoemd 16 Deo Tot telepboniat te s Hertog nbosob ro j A Heringa en mej P de Jager 1 Jen 1899 Tot brievengaarder te Wilvé C A Meys Bevorderd 16 Jan 1899 Tot commies der posteryen 2de klasse de commiezen 3de klaue J J Kips van het bgpost en telegraafkantoor van Gatenitraat te d Gravenbage met verplaalsing naar Bergen op Zoom en D van Bens kom ten spoorivegpostkaotore no 3 tandplaat Utrecht met verp aaUiog naar Kozendaa tot commies der posteiyen 3de klasse de commiezen 4de klasse K van Ham te Almeloo en J Smit te Zivolle Verplaalst i Dec De edspirant opziobter der telegraphie J Haarlsen van Hulehorst naar sGraven1 hoge 16 Jan 1899 Ue commies der posteryen 3de klasse J Neajean van bet bootdpostkaotoor naar bet bljpost en telegraafkantoor van Gelenstraat te sGiavenhagei de commiezen der posteryen 4de klasseL Witmaar van Amsterdaip naar s Gravenhage en A L Krook te Utrecht van hetpostkantoor nasr bet spoorwegpovtkantoor no 3 aldaar I de commies der pos eryen en telegrnpbie 4de klaiie B J E ten Brink van Zwolle I postkantoor nair Amersfoort 1 Febr 1899 De klerk der posterijen en I telegraphie 2de klasse J P van der Voet I van Boskoop naar het postkantoor te RotI t idam de telegrafist J L C van den aaanl I van Amsterdam naar s Gravenhage I Verlof verleend I 1 Jan Aan de klerk der telegraphie 2de klasse I mej S Pyper te Amsterdam tot en met I 30 Joni d a v met stilstand van ancien I niteit Eervol ontslsgen 1 Jm 1899 Os brievengsarster te Wilvé mej A H Savelkools wed P Th Meys 1 April 1899 De insp cteor der posteryente Arnhem L C baron van der Feltz onder dankhetDigiog voor de vele eo goedediensten door hem aan den lande bewezen Ontslagen 3 1 Dec Ds telephonist 1 J Costetns te Amsterdam STADSNIEUWS GOUDA U December 1898 VEBGADKRING vak dïn GEMEENTERAAD op Vrydag den 16sn Deoember 1898 des namiddags ten l i nra STATEN GENERAAL j Zitiiog Tfto Ointdag 13 Deoember 1 Do hear W de Beaafort heeft als lid to r 1 DeTeoter ftittJQg geDomeo 1 De Miaïster fan BianeDlaadBche Zakeo en 1 de heer Lohman beetredeD den aaodrang fan 1 den beer Hartogh ooderHeund door de heereo 1 Fokker Kerdgk en Tjdemao om de Bubsidi I Toorwaardeo Toor de g moaBia zoo te wyaign dat meisjeB koDDeo wordeo toegelaten 1 De Miniiter vond eieomio termen voor e 1 nbsidiSa der gymnaBia te Amsterdam Botte I dam en t GtaTenbage mede door den be r I Htrtogh gewenscht 1 De beer Lohman rroeg degemeente hooge e 1 bargerechoot te Goes te maken tot eeue ryk I burgerschool en jaicbie een benoeming ▼ o I een iaapecteor voor bet ambachtsooderwys toe 1 Orer bet middelbaar onderwgs spraken e I heeren Terbe Yan Bylaodt Gouda Eordyk I Fokker en Ererts 1 Naar aanleiding banner Teizoekeo verklaarde I de Minister cicb voor onthefiSng van Goada van eene rykiachoolbydrage voor plaatsing I van meisjes op e Middelbare Scholen ea vo r I wyzigiog Van het Middelbaar Ooderirys t n I opziobte der eindexamens en de opleiding r n 1 leeraren I De Minister beloofde aan den heet Lohman 1 eene oitbrftding der leiaren in het mijowee o j un de polytecbniiche school I De heer Van Alpben bestreed de snbiidi 1 verhooging der bargerschool te Enkbnizen en I de beer Lohman de snbiidie der Kookscho I te Alkmaar met een voorstel de f 3000 voor laatstgenoemde instelling te schrappen Da beer Fokker bestreed dit amendement De beer Kool verdedigde de Bokbnizer subsidie De beer Fokker verdedigt de subsidie nan de hninboud en induBtriesohool te Alkmaar Na antwoord van den Min die da subsidieaan Alkmaar dringend aanbeveelt n die aanFokhuizen voortoopig intrekt om nader metaftonderiyk voorstel terug te komen vrordthet amendement Lohman met 62 tegen 29 stemmen verworpen De heer Coarad wensoht f 2000 in plaats van f 1000 te geven aan de ambachtscbool te den Haag waarop de Min antwoordt dst niteiobt gegeven is voor weer f 1000 het volgend jaar De beraadslaging over lager onderwgi is begonden De heeren Lohman en de Waal Malefyt hpibnalden de bpkenda bpzwaren tegen AassevangeD I October TUd vao Greenwich 6 12 7 81 7 1i I Si 1 51 10 04 10 86 1 8 08 l H 8 0 10 18 8 16 door 6 80 7 50 8 S6 8 50 10 10 84 10 54 H I t treiaenall 1 Elk t zich g jborendieD voorzien van lO Sfleea bewijs i f 0 60 8 64 10 10 89 U O 10 18 V 10 81 10 88 f 9 81 10 88 11 6 1 44 G O U U 4 i MSTERDiM loud 8 19 8 14 9 48 10 87 12 10 t l 6 10 7 61 8 16 11 1 8 Am8l W 8 01 9 06 10 86 12 48 1 6 00 8 37 8 40 10 01 11 27 lAniBt O 8 20 9 82 10 60 108 1 18 6 16 8 6610 8 ll l Lnut 0 8 7 05 8 10 9 06 11 16 8 68 3 45 t 4S 8 10 7 4 9 4 Amst W 7 10 8 86 9 80 11 80 3 08 4 M 6 00 6 85 8 00 10 0 8 09 9 1110 09 18 51 8 6 4 47 6 41 7 49 8 49 11 1 bet openbaar oodsrwys Versobeiden liberale leden drongen aan op staatspensiooeering der onderw zers ea ban nagelaten betrekkingen Het hoofdbeataor der poatergen en telegraphic zal deze maand begionen met aan alle po en ba pkaotoreo een aao de Algemeene Landsdrukkerg vervaardigd portret van H M de Koningin te verstrekken achter glas en vooraim van lyst met vergalde kroon balzaal wur de reiiigers gelegenheid linden tuBScben bloemen decoratie te dansen Inderdaad echt Amerikaansch Maandag ontving de politie te Dordrecht jaangifte dat men van eene uitstalling aan e n 1 winkel in gemaakte kleederen aan do Voor 1 straat aldaar een nieowe jas bad ontvreemd 1 en eene oade daarvoor m de plaats bad ac I tergelaten 1 Naar wy vernemen znl er binnenkort eeoigepromotie komen by het personeel der militaireadministratie 1 ol Kftar men verneemt i i concessie aangevraagd voor den aanleg van een stoomtramweg Lei den Eotterdam via Zoeterwoude Zoeternteer Zegwaard Bleiswyk Bergichenboek en Billegersberg I Gemengfde Berichten Men meldt ait Amsterdam De mededeeliog in verscheidene bladen dat Ësterhasy bier ler stedu onder valschen naam zoo vertoeven heeft nn ook de aandacht der politie getrokken Al beeft zg geen uitgebreid I onderzoek ingesteld zoo is er toch bier en j daar geïnJEormeerd op grond van allerlei ver moedans en beweriogen Eet is zeker dat de heer Freyard ËBterbaz y 8 uitgever in bet Amstelhotel beeft gelogeerd en dat deze beer gistermiddag om 2 our de stad weder verl b heeft Ësterbazy l zocht meu gisteravond in de Gasthotsmolensteeg en de MoUteeg I waar bg na eerst geruimen tgd ia een hotel I te zgo geweest kamers zou betrokken hebbed Tot bet nasporen ta dier plaatse gaf aanleiding I de mededeeliog dat Ëaierhazy ten kantore der I Twenticbe Bank geld gewisteld ion hebben en I daarna door een der bedienden dier bank geI volgd zoo zyo naar zgne woning Ouder de I lodgers ia de Gaetbuismolensteeg en in de I Moliteeg bleken echter geeue vreemdelingen te I zijn Ook wordt gezegd dat Faterbazy oor I eenige dagen een paar maal by KrASoapoUky I gpgstea zou hebbeo De politie gelooft voorI loopig niet aan zyue tegenwoordigheid binnen I Amsterdam I Ongeveer tien dagen geleden hebben sich hier I dtie Fransobe heeren opgehouden die gedurende I vier dagen naar Fsterbazy hebben gezocht I ook echter vergeefs N H Ct BINNENLAND Terwyl de politia reeds met bet onderzoek tbezig was vervoegde zich aan hiar bureau I zekere W P S 23 jaar zonder beroep geboren I te s Gtavenbage met het verzoek om voof 1 geholpen te wordeo naar Rott9rdam W e schetst echter de verbazing der politie toen zy 1 ontdekte dat de man een jas droeg overeen 1 komende met het signalement van de gest 1 lene Deze brutaliteit kwam de politie wel I WBS kras voor en twyfelde aanvankelyk nog 1I doch de man dienaangaande ondervraagd I j moest bekennen dat men goed gezien bad oq I de jas door hem eveu tevoren ontvreemd was 1 Het ppreekt vanzelf dat bet kleediogstuk o I beslag genomen en de man ioplaats van naar I Kotterdam te worden voortgeholpen ter be 1 schikking der juatitie gesteld werd I Wy lezeo in het cYaderland I Bamberg is dood De ouwe Bambe g 1 I dien onze grootvaders oog gekend hebben d e 1 I onie ouders heeft vermaakt en onze kindareu 1 I niet minder door zyo vaardigheid in een konat I I die in zgn familie erfolgk was geworden I Hg werd 78 jaren ond oud genoeg om het I I heel gotd te hebben in dit aatdsche tranendal 1 I Maar al goochelde hij ook guldens uit d n I I neui van een straatjongen zyn eigen zak bleef I zoo ledig als de doos van Pandora waaruit I I hy gewend was alles te voorBohyD te halen I Met het klimmen der jaren werden ds vin gera strsm en de concurrentie grooter en t u I sbtte greep de oude bliod geworden goochela r I de flesch die geen onschuldig water bevat e I als die waarait by voor onze verraste gesiohteo j allerlei lekkera schonk I Bamberg was een Haagecbe figuur Hy I laat geen leegte na maar toch dergelijke I figuren wordeo minder i Groote Brand te s Qravenhage Men eohryft aan het U D c I Boewei do luxe treinen tegenwoordig veel prachtiger en gemakkeiyktj tgn ingeriotit dan voor enkele jaren is men on vooral in de Yereenigde Staten van Noord Amerika steeds bez g om het reizen per spoor amusanter te maken Met allen ernst wordt gemeld dat men bij enkele doorgangatreinen tnssohen NewYork en het Westen en Zuiden der Yereenigde Staten die reeda met de noadige luxe zgo in I gprieht een klein theater voegen wil De eerdte daarvoor ingerichte wagen ziU 1 April 1899 in verkeer worden gesteld Dair de ruimte natuorlyk betrekkelgk geriug is zsl men zich met spsoialiteitan ioorstellingeo alsmede concerten moeten tevreden stellen Het orkest bestatt uit een piano piston en fluit Het binnenste der wagen cal zooveel mogelijk op een concertzaal gelijken Zitplaatsen zgo er voor ongeveer 50 a 60 personen Voorstellingen worden met koite pauzen gegeten van 10 Qur s morgens tot 12 nar b nachts Een half j Dur voor den aanvang van iedere voorstelling worden in de ooopé s programma s uitgereikt en plaatsen verkocht De wagen is ook geI makkelyk ta veranderen tot het honden van godsdieostoef ningen op Zondag waarvoor een predikaat ia ge ogageerd en ook tevens voor I De Bcbrikkeiyke brand die Zondag namiddag I in de residentie woedde beeft ter plaatse en I ook elders ns t geringe ontsteltenis veroorsaakt I waaraan in sommige bladen al reeds uiting I wordt gegeien I Ofschoon bet niet aangaat zonder persoonI lyke waarneming en zonder op detail kennis I beroslend oordeel eeu bepaalde besoholdiging I uit te spreken kan toch bet sterk vermoeden I niet worden onderdrukt dat er by het bkiS I schiogswerk op zeer rofkslooze wyze met menI Bohenlevens ia omgesprongen Fu daarvan zyn I nn vier krachtige mannen bet t lacbtoSer ge i I worden die wellicht na een Bmartelyken py 1 lykeo doodatryd midden uit het leveo gerukt en aan bun gezinnen ontnomen werden I WlDterdlenst 1898 99 + GODDA KOTTIRDAMvlce ten Hoewel het hy b t nitbrekea van den brand 1 resdi dsdelyk vasistoad dat er geen mensche I levens in gevaar verkeerden heeft het er allen 1 scbyo van alsof men om oitbreiding van louter 1 materieele schade tegen te gaan de meneche I levens niet geteld en de maoacbappen d r 1 brandweer roekeloos eraan gewaagd beeft Ook ia het ipgemerkt dat er by liet bin Bchiogswerk gebrek was san fakkels en flambooweo zoodat meu gedeeltelyk in de duisternis moest weiken jwaarby zich het onverklaarbaar feit aanaloit dpt men eerst Maandag ochtend te weten kwam dat er nog twee man obapp n vermist werden die werkelyk bleken onder het puin bedolven I ta liggen t ier mag gevreevd worden voor eeü gebrek aan taktiek on voor Directe SpoorwegvcrblndlDgen met GOUDA 9 54 10 11 11 18 11 81 18 18 U 68 8 11 8 4i 8 67 4 68 1 58 6 88 t 61 6 12 7 81 7 15 1 38 8 51 10 04 10 86 f ll 8 1 5 6 8 08 l 8 85 S 4S S 4 S S6 9 C 1 Ooada 8 1M Moordrecht door I Si Nieuwerkelk 7 B Oapelle 1M Eotterdam 6 80 7 t 11 86 1 7 J 6 ia f 8 0 10 18 11 48 1 14 6 19 II t t 8 la door ÏJi ÏM 10 19 11 86 11 60 18 87 1 44 8 50 1 4 06 4 40 6 86 J7 M6 8 9 87 10 101 De D treinei 40 D V dooi 8 11 f 10 89 1 64 4 50 8 87 9 47 Ie en ie kl 16 7 7 6 5 61 08 6 11 ia 6 16 4 46 4 56 6 04 5 11 5 17 latterdani aapelle NIeuwerkerk teoordreoht ftendg n 0 10 86 It f H 01 f 1 ir 4 57 y 6 84 s 9 64 I reiziger moet 10 48 8 08 f t 5 04 6 41 10 01 Ibovendien voorz 88 7 4 9 47 10 18 1 4 11 54 19 08 18 47 8 14 3 09 4 0 6 4 84 5 10 1 55 6 47 7 45 0 10 07 lO Sj een bewijs i f SOtlOA DEN BiAOiin ver 8 29 D door 8 66 7 84 7 68 84 8 16 8 80 8 04 8 84 4 66 6 7 6 18 5 88 5 87 9 9 57 10 14 11 15 11 18 18 16 18 66 8 14 8 46 4 49 4 66 6 86 6 64 6 16 7 84 7 68 8 29 8 64 10 10 89 11 18 18 16 18 66 11 80 1 8 11 41 1 1 11 56 1 88 l 18 46 l Si 11 1 8 6 7 84 n 8 80 9 17 8 41 8 61 7 80 7 41 7 58 Gouda Zeveahuisen Moerkspelle ZoetermeerZegwaard Voorburg s Hoge ll l 1 1 618 8 16 10 81 M ê ós 8 1 8 08 9 45 II 56 10 86 10 44 6 65 6 28 6 48 8 48 4 16 6 16 11 46 9 88 9 34 9 48 9 69 10 10 7 80 7 56 5 80 6 1 6 18 6 80 89 50 4 38 4 39 4 68 6 04 6 15 8 46 8 40 11 86 1 85 1 41 1 65 8 06 8 17 11 87 10 11 10 17 10 88 10 48 10 54 8 36 D door 9 08 7 40 7 68 8 84 3 8 89 8 54 Voorburg 6 69 Zoelenoeer Zeftwasrd 6 6 Zevenhuizen Moerkapelle 6 17 öond 11 06 18 80 11 57 10 16 8 08 7 48 e O l D a U T K I C H 1 lioe nru 8 14 9 07 10 19 10 67 11 00 18 10 18 58 1 10 8 17 4 31 6 80 05 6 5k 11 81 11 17 1 46 8 84 6 46 6 14 7 18 8 66 9 8 10 51 11 46 18 81 1 85 8 08 8 50 6 04 4 7 3JI 10 17 10 84 10 41 11 19 84 7 61 6 10 6 89 6 85 65 5 48 7 8 6 08 7 86 Uottda Oudew Woerd Utrecht Utreoht 6 16 Woerden 5 49 Oudew Gouda 8 48 69 8 08 7 04 8 16 0 07 10 01 10 34 9 18 10 64 9 8 9 49 1 4 11 16 jOonda 69 9 10 8 49 9 00 9 10 10 16 10 88 11 38 12 08 1 37 8 08 8 1S 3 65 4 48 5 88 83 S 7 63 9 16 10 88 11 55 12 24 8 47 4 16 55 7 13 10 46 4 24 D S3 7 46 8 37 6 68 8 0 8 14 8 87 0 7 89 8 1K 4 87 5 80 10 1 09 8 40 9 S2 10 69 11 10 11 11 a H 11 66 l SS I 5 88 8 19 door 10 88 A D de ordet 1 De bsnoemiog van eene ooderwyzpres asnde 2e KoBtslooze Sehoo 2 Dfl rekeningen van de Commissie voor betstedfllgk Museum van Oadhedin over de jaren 1896 en 1897 3 Bet voorstel tot bet aangaan eeoertgdelgke geldUeniog en in verband daarmede tot wyzigiog der gemeen te begroot o gen voor 1898 en 1899 Bet voorste tot wgiigiog der gemeentebegrooting voor 1898 Jaarwedden der leeraren aan de middelbare lebolen H t voorstel tot regeling van bet verleeoen van vooreohotten aan de gemeente asfabriek Het voorstel tot wgsiging van den naamdel Itemdnlsteeg ia Lemdnletraat 7 Het voorstel lot nadere regeling der toelage aan de firma A Brinkman en Zoon voorde oitgave vao bet verslag der habdeliogen van den Gemeenteraad 8 Het 2e loppletoir kohier van aanslagen in da plaatssiyke dirai ta belasting oaar bet inkomen dienst 1898 Met genoegen zollen onze lezers nit bet Kameroverzicht vernemen dat de min van binnenl zaken ia aotwoord op eeu nader versoek van onzen vertegenwoordiger Mr C J £ van Bylandt verklaard beeft voorn meos te agn de gemea te Goada zoo niet geheel dan toch gedeetteiyk te outhe£fen vsn de bydrage die de stad aan de Rgki hoogere bnrgerscbool eeft Gisterenmiddag ia ten raadhoize te Botterdam door liargemeester en wethondera in het openbsar aanbesteed het boowen van eene mtisjesschool asn de Prins Hendriklaan O e werd ingeschreven door den heer W Bokhoven alhier voor f 31 548 MooEDaËCHT Tot kapelaan alhier is beDpemd de WelSorw hoer A H J Spreoger ZoETBRHWJRZegwaard De wiseelwachter Tb Van der Meer aan het station albier hoopt den 15 December don dag te berdeoken waarop bji vÖór 25 jaren bg de voormalige Bgospoor aan dat station ïn dienst trad De gewone gratificatie met eere diploma wordt hem door de Staataapoor ter band gesteld Waddtnqsveisn Bg het blusschea van den brand vao Maandagavond bad de Bpoitverzorger K Droog het oogelok onder de wielen te genkan vsn spait No 1 De reohlervoet werd in die mate gekneusd dat bij moest worden weggedragen Getuigt voor animo in t viüc Voor tweeopengevallen plaatsen bg bet Fanfareoorps alhiermeldden zich bg den directenr niet minderden 17 liefhebbers aan tzal derhalve op een vergelgkend ezAmen in de edele toonkonat nit loopen De vroowen voreeniging Tsbithai alhierhield Woeoedt hare jaarlgkache nitdesliog vankleediogsnkken aan wedowen en weezen Derekening over 1898 was als volgt in ontvangst i 232 24 nitgaaf f 231 50 zoodat het jaariloot met een batig saldo van f 0 74 NisuwËBKERK a d IJsËL Doodördag 8 Dac hield de Nienwerkerksche werklieden vereeniging Onvermoeid Vooroit afd van het Alg Ned WerkliedecTerbond baar maandelgkacbe vergadering in de school op het dorp Na de opening door den voorzitter A v d Berg werd mededeeliog gedaan van een circalaire van het centraal beatoor dat in zyn laalste vergadering beslotea is met bet oog op de groote koBten geen bniteogewone vergadering te booden ter beapreking van rapport betrefieode de pensionneeriog van oode werklieden maar dat pant te plaatsen op de agendji voor de algemeene vergadering die over omstreeks vier maanden zal belegd worden Ook deelda de voorzitter nog mede dat de heer B H Heldt lid der Tweede Kamer voor de afdeeltng hoopt op ta treden op Maandag den 19 Deoember Beide mededeelingeo werden voor notificatie aangenomen Nadat nog een lid was geballoteerd en de voorzitter de leden bsd opgewekt getronw de vergadering vsn a s Maandag te bezoeken werd deze bgeeokomit gesloten OuDKWAijsB 10 Dec Bij den beer A Cv A ftlhier wai men door de gaslncbt opmerkzaam gemaakt dat er een lek aan de leiding ontstaao was By bet nazien van een en ander beden morgen bleek het d t ontsnaftegaeziob vsrgoard bad tosschen het plafond en den zolder eo wiarschgolgk doordat er eenig gaa met de bij bet nazien gebrnikte lamp in unraking kwam ontpicfte het met een bevigen knal zoodat de planken van den zolder nit elkaar sprongen de lamp naar beneden viel en beel wat schade daaromheen werd aangericht Do slag werd door de boren opgemejkt doch bad boitea bavige onsteltenis van de bewoners en van de met de opiporiog der lek belasten werkman geen persooolgka oogelokken tange TOlge Een der ingez tensn te Roelofarendsveea ontving eergisteren de volgeode briefkaart die bet Leidiche Dagblad overdrukt Myn Heer Ugn naam komt gy niet te weten maar ik heb eergisteren van rotterdam gekomen met de trein op eeu kaartje naar leidan maar heb leiden voorby geslapen zoodat ik te hsarlem komenda boete moest betaten en daar ik geen geld bg mg bad kreeg ik proces verbaal toen heb ik Job v d Hoorn te ftoelofarendsveen opgeheven die naam schoot mg in gedachte neem daar na u e mastregelen als gy soms aan Bcbrgving krygt van da maatsobappy J L te Boskoop 7 98 Rechtzaken Tegen een vonnis der rechtbank te Botterdam den 1 Nov gewezen en waarby by wt gens wederapannigbeid t gen den agent van politie W Hove treydt te BrieU op den 27 Aog tot 14 dagen gevangenisstraf was veroordeeld was in verzet gekomen h K 56 jaar koopman te Gouda vroeger te Brielle die 9d kwam vertoUen dat by zicti tgdens ds Arrestatie niet op den openbaren weg bevonden bad want da straat Ds Zeveohnisen gensaind liep niet door eo men kon er volgens bekl niet door ryden al wilde men 1000 golden geven Toch vorderde bet O M bg monde van mr J De Josselin de Jong bekracbttgiog van het vonnis vao 1 Nov Mr Jos Van Baa ta stond bekl io zyn verdediging ter zyde en vroeg toepassing vaneen geldboete Wegens diefstal van een etuk lood ten nadeele der Stearine kaareenfabriek te Gouda den 27 Oct 11 werd verder 2 maanden gevangenisstraf gereqairoerd voor J H 29 jaar sjoawer te Gouda die zeide zich niets van het geval te berinneren Zooveel te beter herinnerden de getuigen zicb dat bekl op genoemden datum een stuk lood van een op bet terrein der fabriek liggende party had weggenomen en daarmede wai weggekuierd Toso by zich ontdekt zag bad hg het lood weggeworpen Uiteprakeo o er 8 dagen WIKLEIIJSIEUVrS De Zesdaagsche wedatryd ïs te New York Zondag geëindigd met ds overwinning van Miller Het publiek was dol van geestdrift en juichte de overwinnaars langdnrig toe De politie had gezorgd dat de walgelijke tafereeleu van verlo den jaar achterwege bleven want wie door zyn houding bewees dat by overfipanpeo en doodop was werd gedwoogea van zyn wiel te stappen Het wae op den langen daar overigena een eentonig en saai scfaonw pel op enkele grappige voorvallen na Zoo is Miller op de baan getrouwd De impresarii scbynen een kleine halve ton zuivere winst gemaakt te hebben Miller beeft voor dezen aanslag op zyn gezondheid 1700 dollars gerekend ongerekend de ongeveer even groote som die hem de reclamerydery voor fabrikanten van fietsen lucbtbaodeo zadele peptons opwekklugimidde en enz beeft opgeleverd Waller verdiende 1000 dollars Pierce 700 dollars Albert 500 doiiare VEBSCHEIDENaEID Practiich en ter navolging aaJI bevoten Voor de deur eeoer woning op eeb der pleinenin Den Haag vindt men de volgende kennisgeving ïNiet nood i g flieren vruchten garen en band postpapier bloemen en planten mandewerk vu uraan mak era borstels be ems eozr beschuit gebak enz apekBlager gevogelte Bchareuslyper viich De bovengenoemde aanwyzingen zyn geschreven op loase reepen papier die weggenomen en dus veranderd kunnen worden Onnoodig beten wordt zoodoende zooveelmogelyk voorkomen Vad Iemand te Koog a d Zaan sobrgft in bet N V d D Mgoheer van Hees boterhaodetaar te Leiden Uw advertentie lezende las ik dat de ko ien opnieuw wen veel room gaven en er dagelyks vereohe grssboter werd gekarnd surrogaat Om myn vraag niet Isng te maken vraag ik n vriendfligk te berichten welke koeien snr rogaatroom geven Ik heb zelf ook koeien maar heb nog nooit ontdekt dat er solke room bestond En dan geven die Zn d HotUndecba koeien bepaald veel van die room daar die boter bgna de helft goedkooper is dan die van Noord hol iaodsche koeien Mgoheer zit dat in de koeien of in nw fabriek Toen het gezelschap van de NederIaodicha Opersc Zaterdag te Haarlem een opvoering van Fauatc zod geven bleek even vö6r den aanvang der voorstelling dat ongeveer de helft van het orkest te Amsterdam was achtergebie veo zegt bet i Nieuwst eo de aanwezige orkestleden zeiden daarop eerst niet te willen spelen omdat hun dien morgen niet het bun toekomende weekloon was nitbetaatd Zg verklaarden voorla dat om diezelfde reden de overige ledso niet naar Haarlem vertrokken wano en eiichteo daarbij ook voor de afwezigen oamiddelyk betaling waaraan de beer van der Linden niet wenechte te voldoen Toen bet orkest in de paaze op zyoe eiachen t rngkwam onder bedreiging terstond dsn arbeid te staken zwichtte echter den heer van der Linden op herhaald sn dringend aanzoeken van de Bsarlemscfae lehoowborgdirectie en betsilde het loon nit ook voor ben die te Amsterdam waren gebleven Omtrent de oorzaken van dit ongewone geval vernam bet blad ait Haarlem dat het orkest in den laatatsn tyd minder goed zyn beat bad gedaan door den directeur allerlei kleine onaangenaamheden te berokkenen Zaterdagmorgeo nu deelde de heer van der Linden mede de salarisieji eerst dien avond na de uitvoering te Haarlem te zullen uitbetalen dearby de verwachting koesterende dat het orkest goed zgn werk zoo doen AMERIKAAN SCHE bil A van OS Az Md TaiUeu Kleiweg B 73 73 GOUDA Telephoo Mo 3Ë Amsterdam Vikrs Slotkrs 967 lOOï s 86V 83 Vi 8S Beurs van 867 97 13 DECEMBEE NtoMUmo üart Ned W S 9 dito dito dito 3 83 diio dito dito 3 HoNOia OW Goudl 1881 88 2 lTALia lnsclir TiDg 1862 81 5 OoaTlNB Obl io papier 1808 6 dito ia silver 18S8 5 PoaTDQAL 01 1 met ooupOQ 8 dito tinkel 8 97 97y lOBl i 39 n U 82 8 V 101 S Vs looV lOOl 658 475 103 50 1011 108 1457 65 100 98 1261 86 80 116 111 805 208 IS 162 99 41 66 EuiLiND Obl Binnenl 1894 4 dito Geoons 1880 4 dito bij Boths 1889 4 dito bü Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1864 5 Smnii Ferpet loliuU 1881 4 ToiïBU Gepr Conv leen 1890 4 Gec leening serie D Geo leening serie G ZoiDAra Bep r obl 1899 6 Mixioo Obl Buit Sell 1880 6 VllfIZUEU Obl 4 onbep 1881 Amitibdim Obligetien 1895 8 BoTTiaoiM Sted loen 1894 3 NlD N Afr Hsndelsi eand Arendib Tab Mg 3ertifisaten DeliMaatsehappij dito Ata Hypottieekb pandbr 4 Ctalt M i der Vontenl sand Or Hjrpolheellb pandbr 8 Nederlendsohe bBnk oaad Ned Handelmastsob dito N W t Pao Hyp b pandbr 3 Bott Hypotheekb pandbr S i ütr Hypotkeekb dito 8i OoSTBHa Ojst Hong bank aand BusL Hypotheekbank pandb 41 AuiaiKA Equt hypoth pandb 6 Maiw L Q Pr Lien eert Nao HoU U Spoor Mï aand My tot Expl 1 8t Spw Band Ned lüd Spoorvegm aand Ned Zuid Afr Spn aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IlixniSpooriil 1887 89 A Eobl 3 68V iS 1 M 25 188 14 109 56V 102 U 16 118 165 5 ii Ai 61 176 208 106 106 99 117 117 Zuid ltal Spwmi A H obl 3 PoLFN Warsohau Weenen aand 4 BOSL Or Buss CEKlEbRDE tn ZWABTE VELVflTEflNl TOor Bloasen en Costomes Gegarandeerd Solide in alle prijzen D 84M80M eOVDA MARHV ADVERTENTIEN Naamlooze Vennoolscbap IVatlonaal Grondbezit te s Gravenhage De DIRECTIE bericht dat de coupons d r obligatiën vervallende Januari ÊSOO betaalbaar lijn te s Gravenhage ten Kantore der Vennootschap deHoUandsohe Bank de Vos en Vreede en de Firma F 1 Landry Amaterdaa b d HH Pristürius en Zoon Amersfoort b d Heer H J Croookewit Arnhem de Geldersohe Bank Assen b d Heer E A Smidt Oud fieierland h d Heer A Koopman Breda b d HH Ingen HousE en Zoon Dokknm b d HH Foekem en Vim KlelTens Qorkum b d HH O De Gijselaar en Co Gouds b d HH Montijn on Dortland Groningen b d HH Mrs Van Vierssen Trip en Feith Harlingen b d HH F Fotthuma k Zn Frsneker h Heerenveen b d HH Gebrs Mispelblom Beijer Joure b d HH Gebrs Mispelblom Beijer Bolsward b d HH Gebrs Miipelblom Beijer Leeuwarden b d HH Gebrs Mispalblom Beijcr en F Koumans Smsding Maastricht do Geldersche Cradietvereeniging Meppel b d Heer Hk Roelink AB Nijmegen de Nijmeegsohe Efl ectenbank Marlens en Co Bolterdam de Wissel li BIfeetenbank Sohoonhovon b d Heer P A Group Seeok b d HH Brunings en Ten Oslo Utrecht b d HH Jan Blgdestgn en Zoon Waalwijk b d HH C A Witloi en Zoon Wageningen b il Heer S A Van Minden Winschoten b i HH G J en A E Otooae veld Zutfon b d HH P ï 0 Brunings en Co Zwolle b d HH A Van Ueveiitor en Zoon HOLLAND8CHE AMSTEHUAM Pryanoieering = C bina Congo Stofthee 46 en 50 o Grol 60 65 Lekkere 60 Souohon 76 Qeurige 80 Congo 100 Ontbijt Thee 66 Namiddag Thee 76 Alleen verkrggbaar by P H J van Wankum Oosthaven B 14 VAN Blommestein s Inkt i s piuefonder indelijl de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELOOORN HOLLAND Wie zeker zgn wu d Ecbte l Eikel CllCaO te ontvangen teuunen leateld en u vele prosbeimngen in den handel gekomen onder den naam des uitvindni Dr Hiohaells vemtrdigd p de beet mtohines in liet wereldberoemde éUbUiaaement van Qebra StoUw rok t Keolen titeba Cikel acao in Tierkintea bnaien Som Kkul Cecaa ia met melk gekeokt eene Mngcoanw geamde diink toot d r Ükaeh gebnük een i 2 theehpb na fctia TOOT een kop Chocolat Al geneeskraclitige drank by gtral van diarrliee elaijlita net water t gehroikea Terkrijgbaar by 4e TooiiiiWMhl B t Apothekers eu A KdL V Ke ynrilm f 1 80 e 90 rOM QioenilMrtége weonUger nat Heder 1 land JuHui Matttnklidt Amsterdam Kalveirtraat 103