Goudsche Courant, donderdag 15 december 1898

No T763 Vrijdag 16 December 1808 37ste Jaargang mmim mmmi Nieuws en Advertentieblad vimr Gouda en Omstreken Telefoon No M De lüitgave dezer Courant gesdiiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Deibrijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per pi 9t ƒ 1 70 A dnder ke Nommers VU F CENTEN raefeen Ho M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel mset 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des middi B J TiüTElSEK i Dubbele Buurt B 10 tailleur I A SLEGT beveelt ücb aan tot het lereren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood M3 cent de K Q Nieuwe havkn 28 Wj Bekroond op de InteriMtiattale Tentoonstelling Tan Bakkery Ma lderg en Kook knnst A QraKmhage met o n diploma Verguld Zilreren Medaille Prijstrekking den 21 December 500 000 MM aila hoofdprijs in het gelukkigst geval bied deijifluwste groote Geldferloting dia door doHooge Begeeriiig van Hamburg voedgekearddn gewaarborgd is f Uo Toordeolige inriobting tbd bet meulwe ölan bestaat daario dal io deri loop vhd alechts weioige maandea io 7 rödotingen raa U8 0 0 loten 69 180 prijz6o bj a M9 11 349 325 k 9r Tolledige beslHsing zuUea ömeii daal onder zijn kapitale prijzen n eventueel 500 000 Mark bij uitnemendheid echter 1 ptÜB a M 800 000 prij a M 200 000 prije 4 M 100 000 prijzen i M 76 0011 piiJB il M 8 M i M i M M M 4 M 2 prijs iiM 80 000 26prü aM 10 000 B 6prBz aM 6 000 idspi jz nM 8 000 70 000 65 000 60 000 56 000 60 000 40 000 80 000 ÏOMprijz I M 2 000 P Ü 1 prija prijs prijzen X pr B 1 pr B SlBprgz ülf 1 000 1518priiz M n 36958prijz ÜM 16 1049f prij 1 aM SOOi 200 IS 104 100 78 46 21 Be aanataaade eerste pr strekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Goldterloting is Tan ambtswege bepaald plaats te hebben op den 21 DECEMBER e k en koat biervoor 1 geheel origineel lot slechts Mark 6 of 8 3 601 half tl u uu 1 76 1 kwart iVs ÖO tegen inzending van bet bedrag per poatwisael of tegen rembours Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapon van dep Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedere bestelling wordt hot vereischtooffioieele plan waaruit de verdeeliog der prijzenop de verschillende klassen als ook de betreffende inleggelüon te vernamen is gratis bygevoegd en zenden w j aan onze Begunstigersonaangevraagd na elke trekking de ofBoieeleiijflten De uitbetaling der pryzeu geschiedt steeds prompt nder waarbofg van den Staat en kan door dirente toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiel is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlyke pryzen hebben wij meermalen volgens ofRoieele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en onze BeguuBtigera zelf uitbetaald o a Mark 860 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het ia te voorzien dut bij daie op den bechtsten grondslag gevestigde onderaeroing van alle kanten op eene zeer werkzame daelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegons de reeds ophanden zyode trek king alle orden ten spoedigste rechtstreeks te enden aan Kauf manu Sllnion Bankiers en Qeldwiseelaars in HAMüUUa P S Hiermede danken wij voor het vertrouwens DUS tot hiertoe gesohonken en daar wij bij hot begin der Jiionwe verloting ter doelfloKiiag invitedron znllan wy ook voor het vervolg bemoeid aijn door oen Blipto on reeole bodieniu de tevredenheid van onze geëerde Begunstigera te verworven i ensvelt Nicola BOFLEVEBANCJER Veeneslraat 2a den Haag BROOD £ N BESCHUITFARKIEK LUNCHEON ROOMb Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk Qouda Druk an A BKINKMAN ZOON TANDARTS E CASSUTO Gouda Turfmarkt Sp KEMKUBES MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en iATËBDAG van tot 5 uur WOlSNSDAG en VRIJDAG van ItotS uur ZONDAGS ni t Chemische Wasscnerij ent StoojTTii Ververlj IDE WITiënOorüp ÜTjfECHT Spoeidige en në te aflevering Lage prUzèn i Gez 4l BECKERS in Mp4es Turfmarkt 2ft GOMJaV FE NSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ aN j i I ckemtsche Wasscberij VAN 1 l I I 19 Kruiskade hiotterd m Gtbreveteofd door Z M den Koning l der Belgen j HoA Mep6t voor GOtipA delHoer I VAN OS AsT j SpecialiuBit voor het 8tooii ien en rveAWQ alle Üeere eu Damesgarderobeu alaook alle Kindergqqqereti SpeciftM inrichting voor het stoomea tva plu eiqpntöU veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ens wordeii naar de nieuwstelen laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onscbadelgk voor de gezondtieid Tolgena staal bewerkt In latomatisehe vallen voor i fttten k fl S J l vom mmBL n l ai voor toriea kakkoriakkon DDK H ft I 0 vnngen voortdurend Koiidor toeztoht J M rattan muteen of iuieüirfe kevers in oon ttaahi dtelleit wuli vanBeUs weder tnj yn laaton iiiflt dd lamBÈe reuk n Veikoop tegm toezending van liet bfiiimg nt onder remboUTB Yerzendhuis Merkuur tf Commandit MaRtHohappy O Hehabert A Co AtntterAatn NZ Voorburgwal 35B Stedelijke Qasfabriek te GOUDA De prija van het ms is 6 cent per M en voor Kooktoeatellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratie aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vr e leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeter bedraagt do buur 10 eent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week knnnen wekeljjks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige oenten per week in huur bekomen T AXtXitn aRANoa MAaAsms du Friiemps tfoüYEAUTÉS Wl TenoekMi de Dames die ons geniuttfeerd modeailbum voor het WlnteraeJloen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan II JULES JILUZOTaC Pirii Hetzelve wordt dan omgaand gr tl eo ffanco toegezonden Bes llingen van af 2B franol Trt van alk kosten aan huis met 6 verhooging MIxpéillBlliMloof l imtjiü I J Indien ffij niet wilt hoesten gebruikt de Werwege bekroonde en wereldberoemde w Superior Dmiven Borstlioiiig Extract Meiiamhe uit de Koninklijke Stoomt abrieto De Hoiiig bloem van P N lk liCHAIIi € 6 g Den llaagf üoflmaam VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIK SCHAIE I Co s Meiiantjie ia bet besto niidi l der wereld Co S Meïianpie geneest KmkhooBt Co S Melianche geüoest zoowel oud i1h jong Co 8 Mellanthe mag in geen huiageain ontbroVen Co S Mellanthe staat voortdurend onder Scheikundig toe £ichl Co S Mellanthe belpt ouherroopeltfk 1 Co S Mellanthe is bekroond met fcerediploma g Co S Mellanthe is bekrooild not Goud I Co S Mellanthe is bekroond met Zil er i Co S Mellanthe ia verkrijgbaar in daconS van to Ct 10 VI en fg bg A BODMAN MoordruU J C RATELAND Boskoo B v WIJK Oudewater M KOLKMAN Waddinxvem Hl BOLtMAN Bodegravm PHJE9E mi liji erkefk o dIJm Firma WOLFF Co Westhaven 198 Omda V MIEBXE8 mAm E 100 Gouda E a viN MILDi Ve atal B l26 te aouda Bristol rton 1 met Enveloppen i 1 tisiTEmiRTllBI p ztii en Emi i FANTASffi ldAARTJES lüeuwfct model 1 l 1 50 I lIJNaair verkiezing met Vlerkante df r de biwen Bestelllagen worden ingewachi bij i nilEUWI M EUWI 3 HIEIJW GKS iKT Voor Uachtlichten Kpe en Theelichten Welke 4Va uur branden a 2Va efl 6 uur brandende k 3 cent per ati Eenig Agent voor Gouda en Omstrekei IZAAB CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelük Men behoeft hiervoor geen OUe geen Olaa e 11 Alleen een lijoifer aansteken is nood g Geheel aonder gevaar voor brand aU ook zonder reuk Het groote aantal zenuwkwalen vanzenufThoofdpijnar tot de vooraf gaande kpBteekenenvaB Apoplexie bBrMnberoerte tos trotMerea pliyaiologisoho outdekkung eedaan lioeft die na honderde proofnemlagen thans over dë geheele voreld j i jj g hoogste belangstelUn honderde p veihreldlB en terwijl y in weteLschappelljke kimgen do hoogste belangstelling wekt tevens een weldaad blijkt te ziju voor da aan Eonuwkiralen lijdende mdnsohheid Deae geneeewijEo ia nitgevonden door den gewezen Offlolet van Oezondheit Dr Boman Welsgmaiiti te Vilahofen eu beiUBt op de on dPi vindiiig opgedaan In eene GO Jarige praktijk Door wnsseliInvTitn het hoofd nmnal per tIaK orden dnartoa geaohlhte sioff n door de faald onmlddcllljh Min het cennwKeatel medecedceld Met de geneeawtjae werden werkelijk EOhltterendaTestütataa verkregeB en zij maakte zooveel opgang dat van een door den nttrinder eeiehrevea irerUa OVER ZENUWLlüDEN en BEROERTE kare voorkoming en Daneiino htnnen Itortex ttjd reeds do Ule Sink verarlienon in üit boekje bevat niet alken vor bet fTMte pnb 1 u i i i i j louwere therapie en de daannede zflfe Hek verstaanbare verklaringen omtient het in wHnIiopi e gevallen vei kregen nitweikmg bandeilngeii nit de medisch Iilntli dieaau deze gcneeswijzo gewtjd nog Bteeda alle iniddeleu dooi de modiacho weteos hap aangewend Beret aan den nieuwen tijd Icomt de eer toe dat Eij door het gebmik ranken van den oenvoudlgstoD weg namelijk langs de huid i ook vindt men daai in wetensohappBlljlte ver neeawijzo gewijd zyu zoomedo arnchrift van tal V gelul BchFlften van hooggeplaatste genoeskmidigcn onder welke P Meniere msd dr proroiior n dt pDlyklInlek te Parljt rue Rauaemonl tO Stelngrebcr msd dr prsktUeerend geneetheer aan het krankitnelQBn gestlDht de Charenlon Sanltatsratli Dr Cohn te Stettin Grotimann med dr srrond arti teJohltngen Dr P Forostler Beneeihoer dlreoteur van het hoipltaat te Agsn Qehelmrath Dr Soherltif Ueteel Qutenfels BadEms Daraoi med dr geneeiheer dlreeteyr der galvanD thBrapeutitahe Inrlohtlng voor lenuwlilderi te Parlja rue St Honoré 334 CoflBul van Asohenbaoh med dr te Dorni Dr Buabach arread arte de Zirkniti Qber tabtc it iechl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrltra Eurs lid vaa den Goniell Central d hyglèna et de Bante In frankrijk en vele anderen Aan allen wtor zennwKeRlel meer of mlnd r aaaccdAisn la of aan xoirenitinnd reiiu Hehtlxheld 11 1 den waarvan dekenteekenen zijn ohronlaohs hoofdpijn migraine sohele hoofdpijn bloedandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapelooihald llDliametl ks onruit en onbehagelijke lotitaiid vorder alle zieken dlQ door beroeiu getroffen weiden en nog lijden aan de gavolgen daarvan eooals verlammingen onvermogen tot apretan cward tongval moeletl k l kkan etljrh ld der gewrlohten met voortdurende pijn plaatielijka iwakte vsriwakking van gehqugen ens e iKi dia reeds ondar geneeaktindig behandeling geweest zijn maar door de bekende middelen ats onthaudingsen en kondwaterknnr wnhen eler frlBeeren etoomlooi of zeebadPiP een genezing of IflBicing lin iier kwaal gevonden beboen en ten slotte zij die vrcea gevoelen voor beroerte an ataitos ledes hebben wetreni veischijnseleu als iloh aanhoudend angstig voelen verdooviiig tn het bsofU hoofdaijfl net duliellgnefd nikkerlnöen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder Het voorhoofd lulling ui ée agrea bet voe en van krleoellng In en het slapen van handen en voeten aan al dese drie oatagoriSn vin xenitwIIJderflt als ook aan jongs melajet lijdende aan bleekiuoiit en kraghtelooihsld ooE in gezonde lelfa aan Jonge personen die veel met het hoofd werken on geestelijke reactie willen voerkomen wordt dringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrag koitelODi en franos ver ouden wordt door AiDMterdani door N CXEBAIT A Co Helligeweg 43 Kotterdam F E van 8AVTBN KOLFF ApothekAr Korte fioofbteeg 1 Vtreeht T OBRl A PORTON Ondegraclit bij de Qaardbrng F Stt Op de Jongste brgtennisah medloinale t eutoDn8teIlinK Ie de 1 r Welsamaiiii sohe OeneM e door de Hedisi ue Jnrij met de Xllveren Medaille bekroond Ute V iiii i3 xriz E2tT tQoedkoopste en soliedst adrQS voo Tervoer van liibojedel zoowel binnen ala buiten de stad met gesloten wagens by A QR AVE STEUN Oude Gouwe AUea wordt tegen Transport schade verxekerd toriawater ui f de Victorias ron te Oberlahnsfein bySms Tafeldrank Vanh£ ninklykef uis cferjvecfer anden Die zich met hetvolgend kwartaalaanvsilgende 1 Januari o dezeCourant wenschen te abonneeren ontvangen de vóór dien tijd verischijnende nummers gratis I I Bi t enlan lscli Ovci zlcht Den 81 Decembar scbrsef Bir W Harooort WD Joh4 Morlej een aitvoerigen brief waarin by te kennen geeft dat de annroeriag Tan de liberale party io hst Lagerhnii hem oDoiogalyk geword v is door de partyachappeu en de rerdeetdbeid in de liberate partg met hunne t genstrydige betaoKen Baroonrt klaagt bit ei over de tegenwerking die bg ondervoodeD en de aaoTallen waaraan bg van ds sgde cgoer party bloolgestaan heeft Oe bladen pabliceeren behalve deien brief lOok bat antwoord vao John Morley die verklaart gebeal met Harconrt d grieven io e stemmen Morlej Iaat verder aitkomen dat Harconrt en bg eigenlgk da eeaig orergebIsveD QladatoDiaiDBche partghoofdea zga diegetronw hnn pliobt hebben TerTold daarmede te kenned geiend dat de andera leidere dtt partg hno pliebten Biet Ü nagekomeo Maar staat Harooort s brief gelgk mat een ontslag ala leider der librrale partg ia het Lagerbuia De maeatsn beantwoorden die Traag beTpstigand hoewel Harcoart s taal zeker dubbelzinnig ei rnduidelgk ii De DiÜy Obroniolet spreekt in een boofdartikel zelfs een roerend afaeheidswoord waarin o a gezegd wordt dat met Harcoort a aftreden het OladBtonianieme en b t oade Eogelaohe Uboraliam begraven wordt De Daily Chronicle rreeat dat Uorley Harcoort a voorbeeld cal Totg6D en dan ware de toekomat der liberale partg inderdaad zoo bopelooi aU ia het jongste r rled D Daarentegen weigert de Daily Newsc den brief Tan Harconrt met sen ontalagnemen gelgk u stellen Maar blgkbaar zou het b ad geen tranen itorten ala Bareonrt metterdaad bleek been te gaan De Daily Newac gaat Har conrte a grieven een Toor eoo na en verklaart u oogegrondt integendeel brengt het blad gris Ton van de partg tegen Harooort in o a lijn OU verklaarbare hooding in de Zaid Afrikaaniobe commisaie Het blad Terwerpt voorts de onderstelliog dat het vooratel hetwelk de liberale Tereenigiog ts Nottingham Trgdag op ds Teigadering te üirmingbam zal voordragen om nl de leiding van de liberale partg tot de FEVILLETOA I CledoDksohriiten van eeo Gelukzoeker OF ANmBAL DE VONDELIKG Naar het Fratuch DOOB W NUTTBR8 ö Teroauwernood had ik eu seoonde de brandende veretikkaode lucht dier apeeleaal ingeademd nauwelijks had ik een vluchtigen bhk geworpen op de hier van vreugde glinsterende daar ten doode toe wanhopige aaogeziohteD der spetendeti of ik gevoelde my aaog repen door een koorts een hartstochtelijke woede om te spelen De saai bgaa zonder meubelen uitgezonderd de roulettetafel seheen mij een paleis toe vanwaar Het roulette spet is een blind hazardspel dit met een afzond orlijk daarvoor Ingeriobt toestel gespeeld wordt bestaande uit eea met groea laken bekleede tafel waarop eensohijf ronddraait om welke een oploopeade rand ia aangebracht die tot baan dient voor een baL De sohijf heeft S7 of 88 geaummerde vakkeo rood en zwart geverfd en van 1 tot SS genummerd Heeft de roulette 87 vakken dan draagt het laatste vak het c jfer O soms ook t D er 86 vakkeo en dan is het laatste vak gemerkt 00 Op de groene tafel zgn gelijke uumnera aangebracht en het vak waarin de bal bly t liggen Beft aan wie de wlaaor is Men speelt door aen of hoofdqijiBeBtie t maken da eigenlijke oorzaak Tan Uarconrt i brief is Want Nottingham staat ia die zïenswgie geheel alleen Yoor t overige worden Harooort s grieven tegen de liberale party door den toon der Daily Newsc Trgwel ber atigd V Ta Algiers staan de troepen itaeda gereed om uit te rakken waooaer de aanvallen op de Joden wef r beginoen seboraing van Max Régia als bargemqester waa bet gevolg van e o vergadering 9 Daoembfr onder xgo leiding gebonden waar aan oprniende woorden tegen da Joden een zsor groote plaats was ingernimd Teveoi releveerde d prefect io da overwegingen van zgo besluit dat de maire van Algiers in deze vergadering n goQTernear generaal van Algiers heftig heeft aangevallen en hem gedreigd heeft hem te zollen verjagen nit zgn ambt De telegraaf meldde dat de Mioiater van Binnenlandsche Zaken de achorsiog tot drie maanden verlengde Inmiddels bad de heer Régia reeds de volgeode plakkaten op de meren van de stad tateo aaopUkken 6y besloit van den prefect beo ik ledert hedeomorgen gaioherat ii mgn ambt van maire gedurende een maaod Ik heb op dit beeloit geantwoord met mijn aanvraag om ontslag Ondanks de maatregelen die de Regeeting tegeo mg neemt fimg ik mgo vrieaden en medebttfgera voor allea cioh te laten leiden door de belangen van onze dierbare stad en da meest mogetgke kalmte in acht te nemen Mgn vrienden van deo gemeenteraad wien ik verzocht beb aao het bestnnr te willen blgreD znlleo onze verdedigers sga tegen de onderdrukkers van uwe vrgheid en door als jngn opvolger aan ta wgzen een man die awer waardig is kwgt ik mg van de toewgding die ik a gezworen heb c De onder teekening Inidde Max Régie verkozen door het volk afgetreden maire geschorat door de Regeeriog c Da waarnemeode borgemeealer de heer Sa tières liet een tweede bekendmaking aanplakken waarin hg de schorsing vao den hor geraeeater mededeelde eo gegt De gemeeoteraad kent zgn plicht gg zult voorzeker toooen den owen te begrgpeii door da meest mogelgke kalmte lo acht te nemen Uw gekozenen blgven op hno post en tollen er nw vrgbeid ow reohteo ow wil welen te eerbiedigen De gemeeoteraad heefl Maaodagmiddag eeo geheime zitting gehondeo om over den toestand te beraadslagen In den middag had eeu kleine batoogiog plaale In een dar Ii raëlietificha wioke a werd eeo roit ingeworpeo men het Eldorado des geluke bereiken kon Een bejaarde beer geheel in het zwart gekleed naderde mij en zeide met gedienstige beleefdheid eu op den meest nederigen toon fMiJDheer wensoht waarsehijnl k zgn gelnk eens te beproeven f h3 gaf ik ten antwoord Degene die mij had aangesproken had in zyn reehterkand een lange speld on in de linker een kaart waarin bq een onnoemelijk aantal gaatjes had geprikt Hy raadpleegde genoemde kaart eenige oogenblikken met groote aandaoht en hernam Mynheer vergunne my dat Ewart zes malen aofatoreen heeft verloren Ik begreep niet het minste van zyo geaegde en vroeg hem ook niet om eene verklaring Ik naderde de groene tafel en beschouwde haar Ik zag de spe ers inzetten de bankhouder de aohyf in beweging brengen het balletje door het draaien der schijf aan bet rollen geraakt in een der vakkeo van de sohyf blijven liggen en het spel was beslist Zonder de regelen van het spel te kennen en zonder er naar te vragen keek ik toe hne de anderen deden en zette een twee franostuk op Meer toevallig dan met voorbedacht n rade zette ik op rood Weer draaide de sohyf door aller oogen gevolgd als verslonden en weer kwam de bal in een der vakken tot rust Ik had gewonnen zouder hot goed ta beseffen wel zag ik emi geldstuk gelyk aan myn inzet mg meer nummers in te zetten of naar de kleur rouge t Do ook wol Tsn of oneven pair st impair en paar Joden werden doffff de menigte Bcblaiffi tgd Oe betoogare zgn oikter op aan radaa Itbu Max Régia en den dttnstdoeideo bargeiieester niteengegaan I ËeO bericht nit Ghriatiania meldt dat koning Oscar ieiloten heeft de inroeriag van de Noorweegaobe vlag zonder Uoiataeken niet toe te ataao Daarmede ia het conflict tosschen de Noorweegache Regeering en de Unie uitgebroken De mioiaters van Noorwegen zullen formea hun ootalag iadieoeo Wat dau h t Storthiog doen zal ia nog onzeker maar zeker kan Dien op zeer zooderliage Teriebgoaeleo bedacht zgn met bet oog op de heftigheid der ra4ieale meerderheid Io Noorwegen wordt de weigeidag om het wetsontwerp goed ta keoren toegeichreven san deo invloed van den gemeenachappeiyken minister Viin bui tenia odaohe zakeo graaf Dooglas Koniag Oaoar waa vroeger voor een be bandeling dezer zaak alleen door de Regeerïng vao Nootwegan maar deZwaedacbeRageariag was rao oordeel dat de zaak der vlag voor alles e o Uoiezaak was en heeft door den gemaenaobappelgken Staatsraad en door den osiniater Douglas io afwijkeoden ain doen adtiaeerea Dii il de derda maal dai de Kroon eeo bealnit jma de Noorweegsehe regcering vernietigt Dt tmoeriog ran de vlag londef Uöieteekeo Yolgeos de grondwet is het bseloit vao de r eeriog van Noorwegen van kracht oodanka bet tretoc des Koninge soodat de wet zooder verder beswaar door de rsgeeriog van Noorwegen aan dso gemeenaohappalgkei minister vao bqitenlandichs taken d r Unie al word n opgezonden om door diana tuaaohenkomat aan de consuls io het buitenlaad ts worden bekend gemaakt Weigert graaf Douglas dit te doeo dan zal Noorwegen ham atet meer ala minister au buiteol zaken erkennen en dan wordt de qnaestie de rlsg nog bemoeilgkt door deo eiieb om een zelfstandig ministerie vao boitsnlandsohe zaken voor Noorwegen Met belaugatelling wordt bet coafliot tnaachen Noorwegen eo Zweden thans io Suropa gevolgd doob met bezorgdheid tafeo Want wie zal zeggen of de Üoie niet baar ontbtndiog tegemoet gaat en of de zwakke band van eeo peraooolgke veresoigiog der beide laodeo op deo daar wol bsatand is tegeo deae hooge spaoniog V De algemeeoe raad vao de social istisehe ar beidei spar tg te Bruisel heeft na Uoge diicutaie zich verklaard voor deo anti clerical en toegeworpen maar het kwom niet in mg op om myn winst in ontvangst te nemen Ik verdubbelde als zonder het ta weton den inzet Weer won od Niemand maande my aan myn geld tot ma te nemen waaruit ik opmaakte dat ik verloren bad en als werktuigelyk eu half bewusteloos in myn zakken naar nog iets om op te zetten zoekende bleef ik staan geheel opgaande in het spel Ik gaf my in het geheel geen rekenschap van den gaag van het spel eeo onbesehryfelgke onverschilligheid voor alles hield my op mgn plaats zonder iü het minst te vermoeden welk dadelyk belang ik by den afloop van ieder epel had De mynheer in hel zwart die my by myn hinnenkomec had aangesproken stond naast my en schoof tslkeos meer geld by den hoop die op het aumuer lag waarop ik myn twee francaituk bad ingezet Deze hoop geld werd al grootar en grooter Nu en dan werden de handen vot udgeld ingeruild Woor geMswaardig papier dat is alles wat ik my herinner behalve dat er van a Ie zyden jaloarsohe blikken op my werden geworpen waarvan ik niets begntp en niets van wenschte te begrypeo Etudetyk stiet de oude hoer my zaoh es aan en iside op gedempten toon rMaar mynheer wdt ge dao met alle geweld weer verliezen wat go hebt gewonnen Waag dan tenminste niet t Qkens alles slechts éénmaal behoeft fortuna u ongunstig te ayn eu ge zijt alias weer kwyt 3ar het geluk niet Wees nu maar tevreden Wat vtrliazen F vroeg ik bond oadar voorwaarde van het algamaaB gelgk stemrecht en proportionsele vertegenwoordiging Verspreide Berichten D Matio weet te vertellen dat indien de militaire aotoriteiteo niet t ioitiatiaf oemeo om Picquart voorloopig in vrgbeid te itelleo mr Labori de 8ste Kamer van Strafsakeo al verzoeken dit te doen Deqaaestietotaaovrage van Toorloopige iovrgheidate ltog van Picqnart I werd Maandag bg bet Hof van Cassatie bahandeld De JonroaU zegt dat da leden van bet Hof van Cassatie hebben beraadslaagd om l kngs wettelgkeo w inzage te verkrggeo vao het geheim doaaier De heer Loew preaideot vaa het Hof zal binnenkort de opinie hooreo vao kolonel Fooloo die met de bebaodeliog van de zaak Picquart is betait geweest Aan den heer Gaotbier beeft de heer Boyer eveoaena zgn getuigeo gesondeo terwgl de heer Laoreot Boogere de zgoe aao deo beer Cadeoat heeft geaoodao Da heer Oadenat heeft echter geantwoord dat hg niet van plan is ta dneltaeren Overste Picquart zit nog gevangen Wti hebbeu gisteren gemeld waarom generaal Zarlinden meende dat het niat tot zgo bevoegdheid behoort deo verdachte voorloopig io vrgheid te atellen Qiatareu beeft da ministerrai zich langdurig mat da qoaestie bezig gebonden en ia tot de cenoloaio gekomen dat het erenuin tot de bevoegdheid van den mi oiater van oorlog behoort de invrgh dstelling te bevalen Het zoo zoo scbgot men no te meenaa tot da btivoegdheid vao den krgga raad ta bahooran Maar daartoe is een varaoak om in vrgheid gaateld ta worden noodig en dat verzoek is niet gedaan Het hóu gsdaao wordeo Io dat geval tal en onderzoekenc of bet mogelijk ia denkrijgsraad speciaal bgeen la roepen om overhot verzoek ta bealia an Bet zoo konneo zgndat dit ooderzoek tot de coocltisie zon leiden ttat Kulk aan bgeenroepiog niet mogelgk was Eo indien mogelgk zon de krggaraad hetverzoek nog kannen verwerpen En het schgnt werkelgk alfcof de offioieele wereld niota beipeutt van de oitertgke belsohelykbeid van deze situatie een man die in da gorangeois blijft omdat oiemaod weet wio bem eroit mag laten I irWat hier voor u ligt natuurlijk namelyk vier duizend zea en negentig francs Kif maal aohtereen heelt rood gewonnen mynheer Telkens hebt ge uw inzet met de winst laten staan g wint derhalve vier duizend vier an negentig franos In s hemtls naam zet dat alles niet op een kans Houd maar liever geheel op Laat uw toevallig geluk u niet verblinden Hoe die geheelo som daar is myn eigendom myn winst Namurlyk Ik stortte ik viel ik wierp my op myn eigendom Het was juist in tijds Het volgendo spel won zwart hadde ik doorgespeeld zoo ware ik zelfs geen centime ryk geweest Op hol oogonblik dat ik de taal wilde verlaten klopte de beer in bet zwart my op den schouder hield my staande en zeïde eveu onderworpen als by den aanvang Indien mynheer tevreden ia over dea kleinen dienat dieu ik hem heb bewezen daa boop ik dat hy my niet zal vergeten Ik bad myn geld nog in myn handen vier biljetten van doizeod fnuos en hel overige in gouden en zilveren munt Dit laatste gaf ik aan myn raadgever en rerwyderde my haastig met myu sohat Ik waa let eriyk buiten my zelve ik droomde ik was besohonken kranktintiig I il ardt vertolf4