Goudsche Courant, vrijdag 16 december 1898

AMERIKAAJNSCHE I b A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 7 i GOUDA TelephooH Xo ai Beurs van 14 DECEMBEB VlDtauNn üert Ked W S 8 86 dito dito dito 97 dilo dito dito 8 96 H0Noia Obl Goudl 1881 88 8 100 ItALn In phruving 1862 81 5 861 OoBTliia Obl in papier 1868 6 83 dito in zilver lï 8 6 83 PoamoAi OM met oonpon 8 dito tiokel 8 BnsUNU Obl Binneol 1894 4 84 dito Qecons 1880 4 g7 dito bq Bolbs 1880 4 97y dito bij Hop 1889 90 4 97 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 I03ll Spakji Perpel schuld 1881 4 39l Oimi Qepr Couv leen 1890 4 7 7Vi Oei leeniag serie D 22 Oec leaning aerie 0 86Va ïmn Ava Ben v obl 1898 6 101 Maiioo Obl Buit Bob 1880 6 Vamzuaii Obl 4 onbep 1881 83 AwsuaoAii Obligation 1896 8 100 BoniBMU Sted leeu 1894 8 100 Nno N Afr Handelav sand Arendab Tab Mij Certiliasteo 668 Deli Maataehapp dito 475 Are Hypotbeekb psndbr 4 108 C ult Mü derVoratanl aand 60 a Or Hypotbeekb pandbr S i lOl e Ksderlandaohe baak aand 198 Nsd Handelmastaob dito 1451 N W k Pao Hyp b paodbr 3 667 Bott Hypotbeekb pandbr 8i 100 ütr Hypotbeekb dito 8 98 Oos l K O at Hong bank aand 186 Eusl Hypotheekbank pandb 4i Amibisa Equt hypotb pandb 6 86 Maxiv L G Pr Lien rert 80 Nin Holl U Spoorw Mii a nd 115 Mi totlipl v St apw aand lil Ned lüd Spoorwflgm aand 805 Ned Zuid Afr Spm aand 6 208 dito dito dito 1891 dito 6 100 iTUUaSpoorivl 1887 89 A Eobl 8 66 Zoid ItJ Spitmü A H obl 8 67I7 Poi Wsraohau WeenenaBnd 4 168 Bost Gr Rusa Spw Mij obl 4 BalHaohe dito aand Pastowa dito aand 5 Iwang Donibr dito aand 5 106 Korik Ch Aiow Sp kap opl 4 102 dito dito oblig 4 Aliaanu Gunt Pao Sp Mij obl t 86 OWo 8t North W pr O v aand dito dito Win 81 Peter obl 7 188 Denver Bio Gr Spm eert r B 14 Illiooia Central obl in goud 4 109 Lolliav Naikvilli üert v aaod 66 Mexico N Spw U Ie hyp o 6 108 Miss Kansas V 4pCt pref aand H N ïork Olilaalo Weat aand 16 d Penn Ohio oblig 6 118 O on Oaiif Ie hyp in goad 5 St Paul Minn k Manit obl 7 On Pan Hoofli 0 obig 6 dHo dito Line Col le hyp 0 5 ClKAO Can South Chert v aaod VaH C Eallw feKa loh d o O Araaterd Omnibus Mij aand Amsterdam Vrkn siotkrs 86 97 88 41 65 iiP 86l U 51 176 208 106V 106 i 117 Directe SpoorwegverbinfltDgen met GOUDA WInterdlonst 1898 99 AaDgevaogeD 1 October TUd vao Greeowlcb WINTERMANTELS Japonstoffen Velveteens met bgbehoorende OARNEERINOEN Veeren Cols Pelterijen in rnuue kenze D SAMSOM MARKT ODD A JHAR TBEBICHIEIJ QOUda 16 December 1893 De aaoroer van granen waa heden zeer voldoende Pe verkoop giag vlug tot iets verlaagde prjjfen Tarwe Zeouwache 7 30 a 7 60 Nieuwe dito it Mindere dito 6 80 il 7 Afwijkende 6 20 a 6 80 Polder 6 96 4 6 76 Zeeuwaoho Bogge 6 60 i 5 76 Polder 5 10 8 6 36 buitenlandaohe per 70 kilogram h f Gerst Winter 4 80 il 5 Zomer 4 40 i 4 90 Ohevallier 6 60 i 6 26 Haver per heet 3 10 il ƒ 8 60 per 100 kilo 7 86 i 7 76 Hennepzaad Inlandaeb O i O Buitenlendaehe O a O Ksnariezaad 6 26 i 7 60 Karweieaad i per 40 Kih Koolzaad 8 1 ƒ 8 60 Erwten 1 Kookerwlen 8 il 9 60 Niet kokende 7 il 7 50 Buitenlandaohe voererwten per 80 Kiloi 6 60 6 76 Boonens Bruine boonen ƒ 11 11 76 Witte hooaan JODDa ROTTIKDiLUvio vgrs 11 31 18 18 18 58 8 11 8 18 S S7 4 1811 88 l 8 S 11 85 1 7 U 11 48 1 14 t l9 11 61 18 88 1 88 8 80 4 16 6 86 4 68 6 88 6 61 6 18 7 81 6 10 6 40 1 10 80 7 1 7 46 8 80 Vi ni 10 8j eVn bewj 1 f 0 80 OODDA DUN BiAGvin vem 11 18 18 16 18 66 8 14 S 46 4 4 4 6611 80 1 8 6 7 11 41 1 19 6 18 11 6 1 88 6 88 18 18 48 l SS 8 48 4 16 6 16 5 87 6 86 5 64 g 16 7 84 1 5 66 8 88 43 8 04 4 33 4 89 4 68 6 04 6 16 GOUD i A MSTBRDAM loud 6 9 8 14 9 18 I0 i7 12 10 l l i 80 1 51 8 26 l1 1 Anut W 8 01 9 08 10 86 18 48 1 S OO 6 87 8 40 lO Oj 11 87 A mst C 8 80 9 82 10 60 108 1 18 616 8 6 10 8 11 41 or A U T B E O H T vUe vm 10 67 18 00 18 10 19 68 8 80 8 17 4 88 6 80 6 06 6 66 11 14 8 87 6 37 7 10 11 88 18 87 8 46 8 84 5 46 6 4 7 18 11 41 18 88 1 86 3 08 8 60 6 04 4 7 8 Ulraekt 6 96 8 88 7 46 8 87 8 49 9 00 9 90 10 16 10 38 11 88 18 08 1 87 3 08 8 3 66 4 48 6 38 6 83 8 56 7 63 Woerden 6 49 6 58 8 06 9 16 10 88 11 66 18 94 8 47 16 6 66 7 18 Oudaw 8 14 10 46 Owda 8 87 9 08 9 18 9 68 10 69 11 10 18 11 8 1 9 8 40 iaat 0 8 7 06 8 10 9 06 11 16 9 68 8 46 M5 6 80 M 4 Arnsi W 7 20 8 86 9 80 11 30 3 08 4 M 6 00 6 88 8 00 10 0 Oouda 8 09 9 11 lO O 18 61 8 16 4 47 6 4f 7 49 8 4 1 1 Da beer Troelsir scbetete na een betoigiDg van leedwezen ovar zga Zaterdag t go doo heer Van E rkwgk gebezigde oitdrukkingeo de economische misstanden in Friesland welke 7 i zgn weg te nemen door het brengen van den grond io het bezit der gemeenten Ook de beer Vin Kol wil door ingrgpen van den Staat den toestand der arbeiders en kleine pachters verbeteren Op da pnblieke tribone in de Tweede Kamer zoUen biljetten worden aangebracht mat de mededealiog 0p de pablieke trionne sijn leekaneD van goed eo atkeariog verboden De heeren A Oppenheim te a Gravenhage en T A O de Ridder te Katwyk hebben aan den raad der gemeente Zoeterwonde rargQoniag gevraagd tot het iogebrnikaemea van de bermen langs den grindweg van Leiden naar Stompwgk voor den aanleg van den stoomtramweg naar Stompwgk ü oetermeer Zegwaard Bleiswgi f HiUegereberg in aaoBlaitiDg met de paardentram aldaar naar Rotti rdJim en deze verganoing te verleenen gednrenda een tgdvak van ten minste 25 jaren Bg een ontploffiog io mo mgu ntbg Politii tga 5 parsoDan gedood 26 mgnwerkert weiden onder het pain bedoWen men wanhoopt un hnn redding daar de mgn in brand Uat Bdsuhd Bg bet rerplaatsen ran bommen in e n gepantserde ruimte van het fort Konatantin ta Kroonatadt ii een bom ontploft Neg n otdateo werden gedood drie officieren en uren aoldaten iwaar gewond OoSTENEUK HouaiBUl 8raaf Matewiob de luitenant der huzaren die gedeiertaerd wai om prinsei Loniae vanGobnrg te Tergeselten is tot zea jaar resting traf Taioordeeld ZwirSEELAHD Lncobeni de moordenaar van ireirerin £ Iiaabflth van Oostenrglr weent in sgn cel te Oenève voortdurend Hg loopt met groote etappen en maakt levendige gebaren als een krankiinnige BINNENLAND STATEN GENERAAL ZiUÏDg Tao Wofloidag 14 Dtoamber Toorttettiog der beaprakiog vaa bet boofdituk BinDeDlandsobe Zaken By TQorigezet slgemeea debat oret het lager ooderngB verdedigt de heer Ketelaar aiiroerig bet openbaar onderwaï tegen de beweerde neatraliteitsBcheadiDg welke iodiea t beweHD is dient geitrafl Z i bevordert de secte cbool real meer baat dan de openbare Bg verdedigt de vrybaid vaa handelen van dan ooderwyzer baiteo de school De Minister ii voor vrijheid in zake de spel ling bg is ook bereid voor de bgzondere Bcbo leo faciliteiten te verleenea omtrent het terplicbt aontal onderwgsers De penaioneeriog der onderwgzers weduwen kan eeret in 1901 werken De tracteraenti regeling moet komen na leerplicht waaromtrent bet regeeriogsantwoord weldra te verwaohteu is ii Eske de n atraliteit qaae8tie wyst de Miuistsr op het z i onbewezen zgn der grieven van Dr Dilnaer ea op de krachtige proteitea daartegen De overdreven aanvaHen van dan heer Lohman op de openbare school wakkeren den eboo strgd aan en etakeo oognnatig af kg de erkaodiDg ran bet bgzonder onderwgs ook door de voorstanders der staatsschool Niet voor onbeperkte vrgbeid van den onderwgzer boiten de lohool acht de Mini ter de mede werking van bet schoolhoofd Bergmeyer aan Recht Toor AlleD geeo reden voor ontslag De heer Bergmeyer ii een voorbeeld van pliobtebetraobtiog Nadat de Minister waa opgekomen tegen de beecbaldigiog dat het openbaar onderwgi godadienstlooflbeid en auarchiame aankweekt il bet debat orer dan landboaw begonnen Hierbg werd aangedrongen door den heer Van Asch van Wgek Ede op wetlelgke rege ling van de landboaw vertegenwoordiging door den beer Pyttersen op Staattstenn voot de bebosiching en ontginning door den heer De Boer op regeliog der rechtspositie van de pïattelandsbeTolking tot den grond ao door den heer Janien op be trgding van den vogelmoord De heer Mseeteri weDsoht oerwegiog der besluiten rnn het viisohergcongres H U de Koningin heeft een bedrag van f 250 bescbikba r gesteld ten behoeve o de nagelaten bedekkingen der slachtoffers van den brand in den Haag op 11 dezer en ten behoeve dier gezinnen die door dien brand schade hebben geleden Het station Zeist Driebergen van deMaatBchappy tot Expipitatie van Staats poorwegen zal ia het voorjanr een belangrgke verbetering ondergaan Het gedeelte thans als wonir g van den stationschef in gebruik zil worden veranderd in wacbtkaniers Ie en 2e kl terwyl de thans bestaande waohtkauerB Ie en 2e kl tot pakkamer znllen worden ingericht Bierdoor zal de vestibnle die thans vooral zomert vol met koffers en pakken beladen ligt tot groot ongemak der reizigers vrg komen De woning van den stationschef zal op de tweede verdieping gebouwd worden Gemengde Berichten Onftrent den vermelden moordaanslag te Doorn meldt de cUtr Ct nog de volgende byzonderheden Io bet stille leve dorpje Doorn met zijn prachtige boscbryke lanen en villa s beeft io den nacht van Zaterdag op Zondag een verscbrikkelgke gebeurtenis plaats gegrepen Aan bet begin der Saodenburgerlaan bevindt zich een eenvoudig bierhuisje sedert No vember bewoond door het echtpaar P In den nacht van Zaterdag op ZoodaKi erd hier door de 24 jarige W B ep baren 28 jarigen echtgenoot een ernstige moordaanslag gepleegd Man en vrouw waren van flinke böereofa milie en ook op beidan persoonigk viel weinig aan ie merken Wel had de vroaw van Jongsaf een opvliegend eigenzinnig karakter en heerscbte er taesoben man en vrouw veel oneeoigheid In den nacht van Zaterdag op Zondig asde vronw tegen 4 uur opgestaan om zïab einoogenblik met een der beide kinderen bezig te houden Toen lij terug kwam had naei tg in het verhoor beweert hiar man die slapende was een te groot de I van de dekens in gebruik S4 10 11 ll lS 1 10 86 8 4S 8 49 8 S6 a Ci Oanda 7 S Uoordreeht door 1 i Kieawerkeck I sa Oapalla 7 4t attardam 80 7 i 1 84 48 10 18 10 80 1 88 8 40 D door 11 86 11 60 18 87 0 68 M 10 19 10 89 10 88 10 43 1114 8 16 7 86 7 68 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 6 68 8 08 8 U 8 19 8 86 KetterdaB Oapalla Nieuwerkerk Itoordraoht Saada 11 64 1 08 18 47 9 47 10 18 88 7 46 8 11 9 17 9 8 9 67 10 14 11 16 t SO 8 48 8 61 9 08 9 08 7 80 7 48 7 68 8 07 8 18 Oonda Zevaahaiain Moerkapelle Zoatermaer Zegwaard Toorbnrg s Hage 9 16 9 88 lo Se 10 44 11 46 8 85 D door 9 08 11 86 11 97 9 46 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 7 80 7 46 o 7 68 8 841 8 39S8 64 sHage 6 46 Voorburg 6 69 Zoetermeer Zegwaard 6 6 Zavanbaizen Moerkapelle 6 17 11 67 18 06 1 1 18 8 88 Gonda 9 07 10 19 D 9 39 10 61 8 84 7 51 8 14 80 6 86 48 03 e a 6 66 7 8 7 88 ionda Oadew Waard dtraakt 8 08 8 86 8 6 7 04 4 84 4 87 6 10 10 Ën om die nietige reden greep zy het mes dat hiar man gewoonlyk op zak droeg en bracht bem slapende daarmede een groots node toe over de lengta aan de plooi van den bals Eenige milimeieri verder eo slagader of Inchtpyp ware g troffen en de dood bet ouvermijdelgk gevolg geweest De man zal wanneer bg mag genezen zgn behoud hebben te danken aan een boerenmodf hg aloett zich rteed by het naar bed gaan een wollen bouffant drie vier maal om den bals en deze boofEaot heeft bet botte mes leel arbeid gegeven Het bloed met een zakdoek zooveel mogelijk stelpende heeft de verwoode toen midden io deo nacht een vreeaelykeo rit afgelegd hoe dat is bgoa onbegrypelyk De dokter woonde een kwaitier van het hoia verwijderd doch de zwaar verwond heeft in zgn doodsangst dien weg vermoedet k in niet meer dan zeven minatea afgelegd Da Troow werd Zondagmorgen gearresteerd en is reeds naar de gefangenis te Utrecht Ofergebracht Zy blyft een onversofa llige gesloten bonding aannemen en geeft niet de minste nit wendige teekenen van berouw Zy doet het io hare verhoorea loorkomen ilsof ze haar man stechta wat pgo bad willen doen omdat hg haar nok wel eem pgo deed Als by wakker was kon ze niet tegen hem op en daarom pleegde zij hare daad terwyl by sliep Mag de verwonde geHpaard blgveo voor wondkoorts en andere bükomeade verscbgnselen dan acht de geneesheer het niet onmohetyk dat hij in lere blgve De Kt k doet mededeeling van de volgende briefkaart door zgn redacteur uK Den Haag ontvangen Aan BoogEdelGrooteMogend Beer J van der Zwaag Uitgever van de Klok lid van deSocialiateo en van de 2 Kamer en Slager te Qorredgk Hoog EdelGrootMogendbeer enz enz enz Ik verzoek U aan Uw socialistisch g§estverwand ena Mr Troelstrn als St Nicolaaa norprise toetezenden U ons klaiietuk van de ronde bil baneveoa eeo opgemaabta Osaeokop niette oudbakken deie surprisaia foor de bewezen dieuBteu aan de Gebr H en voor U zelfa ge reed te maken 211 Kram klapstuk van het achtereind der koe en de grootite Ossen kop uit Uw elagerij oit erkeotelykbeid voor Uwe redevoeringen io de 2e Kamer het Nederlaudacbe publiek is daardoor overtuigd van uwe besobaafde en wetenschappelyke opvoeding Eere aan de kiezers van Schoterlanden Gorredyk enz Over bet bedrag van die surp iases kont U beschikken Domburg Eendstraatc 00 UI UEd GrootMogend heer Klokkenia Slager enz Onderdanigi dieoaar Jaob de Deo t W j vinden voegt de radaetie er aan toe dat de sobrgver wel met bet getal elf op de hoogte ia en dat hg een groot bigk van zelfkennis heeft gege en bg bet kiezfn van zyn domicilie Dombarg E ndatraat 111 Daar hoeft waarachtig Diets bgijBïoegd te worden Er ïyo oog altyd meaacbeo die meenen dat op 1 Januari 1900 de 20a eeuw beg nt Om do oojoistbeid daarvan oog eens doidelijk te maken geeft de Ë4 R Ct het volgende Benvo dige sprekende voorbeeld Een eeuw ie honderd jaren evenals en guldan honderd centen ie Als man u eeoige goldens moest betalen in stapettjee centen zoudt gg dan nadat cent nummer 1 cent Dommer 2 enz aebtereenvolgens opgestapeld waren by het eta eltje dat den eersten galden vertegen woordif d ook cent nummer 100 verlangen of niet Züudt gy niet eiachen dat de man die o de som voortelde tgn 2e stapeltje pas liet beginnen bg oent Ko 101 en zgn 20e stapeltje bg cent No 1901 2 60 S 4j 4 05 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 6 17 6 87 8 84 8 41 6 47 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 8 09 4 06 4 84 8 46 18 88 1 86 1 41 1 66 8 06 8 17 4 08 4 87 18 60 10 17 10 34 10 41 11 19 8 48 69 10 08 9 07 9 88 9 86 9 4 60 9 10 D 7 89 8 86 10 84 11 10 Dus 1900 behoort nog tot de 19e eeuw ËSTERHitZY Uit Amsterdam meldt men een Je N R Ct Op grond van een bericht in het i Berliner Tageblntt werd gister het logement Hheinischer Hof in de Warmoesatraat aangewezen als Esterhaij s domicilie waaraan men te meer geloof hechtte omdnt de heer Frejard toen hg in het Amatel Hotel logre de eenmaal gevraagd had welken weg bj moest n men naur de Wormo astraat De gezochte is e n gatt van het logement die daar al stdert vier weken ter blijf bondt en ingesohrevon staat als dr Dompi rre nït London en naar zgn zeggen Italiaan van geboorte een man die vlot iead vreemde talen preekt Dr Dompierro a niterlgk komt niet overeen met dat van Esterhaxy bg is een bejaard man grgs van haar en draagt een lichten knevel Hg weigert echter bezoekers te woord te woord te stian Ook de lodger in de Qasl huismoleoeteeg in wien men Eaterhazy meende te mogen ïien is nn terecht Bg is een kollner zich noemende Ou tav Truntam nit Weenen beeft al sedert 8 maanden als krllner gediend in versobillende café a Bg Igkt inderdaad wel op Esterhazy heeft ook heteellds baar an draeUdo knevel maar is veel kleiner van gestalte Nader meldt men De reeds vermelde dr De Dompierre gast in het hotel Rbeinischer Hol in de Warmoesstraat ia gebleken toch inderdaad majoor Esterhazy t zgn roods sedert 12 November io dat hotel vertoeveode Wg deelden reeds mede dat dr De Dompierre ons niet wi de te woord staan Ook gisteravond weigerde hg ieder wien ook te ootrangeo lotosscben heeft bg aene nitsondering gemaakt voor een vertegenwoordiger van het Bandblsblad c die het volgende gesprek onder dictee van den majoor Kalf heeft neergeschreven Kunt ge mgi nw meening zeggen overde zaakDrnyfos tik kan n niet mgn indrnk geven van een z ak waarbg ik zoo intiem ben betrokken Wat is dan nw indruk na uw vertreknit Prankrök Ër is één zaak die mg altgd getroffen heeft en des t meer sedert ik in bet buitenland ben en daar mgu oogen dan ko t heb gegeven en dat is te zien mat welk eeo hardnekkigheid alles wat maar tegen Frankrgk is en er belang bg beeft mgn land te vernederen als persoonigk eigeedom besobonwt alles wat in Frankrgk gesch edt dat ook maar eeoigszins bet militair prestige kan schaden Zeker is een kenmerkond feit dat men niet zal kunnen loochenen welke ateening men ook heeft over de zank Dreyfns dst bet hoofddoel waarnaar gestr efd wordt is bet leger io diaorediet te brengen ea dat alle vganden van Frankrijk zg i saamgegaan om dit doel te hereikeii Waarom hebt gg be i of van Cassatieverzocht o te willen hooien eo wat hebt gggeschreven 0g zult den tekst van mgn brief in da Pargscha bladen vinden bgr in de Figaro maar deze verzwijgt een belangrgk punten wel dit Ik schreef dst ik het zeer normaal vond van bet Hof mrt voorbg zien van de strekking van het onderzoek om bg gesloten denreu feitelgk mgn procei te voeren door met zorg tegen mg te verzamelen alle getnigenissan die het Hof maar vinden kan zonder dat ik ook maar eeo aar woorden tot mgn verdediging kan zeggen Wat denkt gg dat bet Hof van Caa atiezal antwoorden op n veraook Ik weet het niet maar ik weet wel dat mgn brief Zondag door deo eeraten president van bet Hof mr Mazeau ia ontvangen en ik verwacht elk oogenblik definitief antwoord 7 66 1 88 8 61 10 04 10 88 8 02 n 10 11 10 18 B Ot 8 16 door 10 86 8 J6 8 60 10 10 84 10 64 11 80 De O treinen allMa Ie ea Se H Elk reiziger moet ztoU fboTendien voorzien van 9 87 47 9 64 10 61 10 89 8 29 O door 8 66 10 10 19 10 21 I 10 88 10 88 11 6 7 88 84 8 16 8 29 8 84 M 44 10 06 7 65 9 88 9 84 48 9 69 8 88 10 10 10 88 8 12 6 18 6 30 6 89 50 En meent gg dat nw getuigenis van groeten invloed aal Ego op de ontwikkeling van de lask sGe znit moeten toestemmen dit ik niet kan antwoorden op deze vraag die zaken van al te oog belang raakt dan dat ik een onbescheidenheid zoo mogen tiegaao v Ge hebt voorzeker wel de bescbaldigingengelezen tegen kolonel Henry P sja en dat ia misschien de afgrgzelgkste de laagste zgde van den geheelen veldtocht waarin steeds het eenig wapan de lafheid is geweeat Waarom zyt ge naar Amsterdam gekomen Alleen omdat ik hier het bezoek van den heer Payard zon afwaohten met wien ik te spreken bad over ontbind og van ona contract Eo hebt ge bet ontbonden ija c BIgft ge nog lang hier f Wellicht nog een paar dagen Ik waa voornemens reeds eerder te vertrekken naarNevYork om vandaar naar Havana te gaan Ik kon echter nn niet gaan voordat ik ant woord had van het Hof van Cassalie en dan vertrek ik naar het Zniden misachien wel naar Parijs 7 STADSNIEUWS GOUDA 15 DHsomber 1898 i Wegens het belang der zaak voor onze stad nemen wg nit het Bgblad over wat in de Tweede Earner gezegd is over de jaarlgkacbe subsidie d r gemeente Gonda voor de Rgks h borgerichool De heer van Bylandt Gonda Mgnheer de Voorzitter I Slecht een zeer kort woord Ik wenscfa den Minister te vragen of hij wellicht reeds nu hg machte is iels naders mede te deelen omtrent den etand van het overleg dal blijkens bladz 27 van de Memorie van Antwoord tusschen Zgne Excellentie en zgn ambtgenoot van Financiëo wordt gevoerd over het verzoek van de gemeente Gouda om ontheffing van eene jaarlgkicbe bgdrage aan het Rgk voor de hoogere borgarscboo aldaar Aangezien de Memorie van Antwoord het uitzicht opent op eene spoedige mededeeliog van den uitslag van hel bedoeld overleg zal naar ik veitronw mgue vrnag door Zjjue Excellentie wel niet als al te onbeacheiden worden beachonwd De miois er Goeman Borgesius seide in antwoord daarop In da eerste plaats kan ik den geaohtenafgevaardigde uit Oonda den heer van Uylandt eene aangename mededeeling doen Ik ben het vorige jaar verklaard dat ik met mjja ambt tM i am 0auODt van Financiën in overleg zon tredenB over de vraag of het billgk en mogelgk zon P ago de gemeente Gonda althans voor een deel P te ont asten van de gelden die zg jaarlgks aan P den Btaal in verband met de hoogere borger E school moet nitkeeren Dat overleg beeft plaats gehad alle stekken zijn aan den Minister F van Fioanciëo overlegd en joist gisteren kreeg 1 ik van mgn ambtgenoot de mededeeling dat ik gemat in de Kamer kon verklaren dat de i Minister van Financiën thans overtnigd is vanP de billgkheid dat Oonda zooal niet geheel p dan toch voor een deel worde ontslagen van k i de op haar rustende verplichting en dat ia dezen de billykheid zal worden betracht De beer van Bylandt Oonda Mgnheer de Vooizitter Waar ik bg de behandelingder qnaastie van de bewaste bgdrage steedseen beroep heb gedaan op bet billgkfaeidsgevoel der Regeering beeft haar welwillend en volko men bevredigend antwoord mij zeer verheugd maar Mgnheer de Voorzitter verwonderd beeft Y hat mij niet Qetzg mg vergund den Minister voor het mg gegeven antwoord myn oprechten dank te hetni ac j Bet Igk Dinsdag op da spoorbaan gevonden is herkend Het waa Mevr de Wed S uit Rotterdam i Hedenmorgen te ongeveer 7 nor ontstond brand in de boawmaoawoniag ran de Oroot io de Lasge Boigeveide gemeente Hekendorp die totaal afbrandde alsmede de woning van de Heer daar naast gelegen Oitteravood oirea half negen ontstond bg een bewoner ran de eteeg dïe QroenendatI en Turfmarkt verbindt een brand doordat de kachelpgp op een brandende lamp viel Haastig toegescboten hulp mocht het gelukken den brand te blasscben toch is de kamer grootendeels nitgebrand Twee jeogdige kinderen eo eeaig boieraad werden gelnkktg gered REBinnjK Toen Yrgdagavond de winkelier PoDsioen oit Gonda met zgn koopwaren in de Reenwgkflcfae banrt reed sohrikle debit wierp den voerman vao de kar ia bet water en ging in deo baal AI bollende ging het over de ïieeowgkscbe trog en hst Slaipwgkscoe dorp Yervolgena laagi den Zoeten dgk de Ree tot aao het einde vao den Korseodgk waar de hit bleef stil etaao en een afwachtende booding aannam voor de diogen welke komeo loadeo Io deae bonding werd het dier door eeoige penonea dia inmiddels ar op oit gegaan wa ren hei beest ta zoeken gevonden en mede genomen Bij onderzoek t laek dat er niets I beschadigd was De kar was tweewielig zeerzeker een van de redenen dat de wagen nietvast is gelnopen op een der hoeken De koopman kwam alioo met den schrik en een natpak vrg H C Bedapkt voor het beroep bg d Ned Herv Eerk te IJsaelsteio te Polsbi Sk en te Weikboven door Is J M Pb Schippers telBlanwkapel Kkimpbn a d IJsbl Benoemd tot ambtenaar ter secretarie te Dordrecht da beer ü i Gorter thans volontair t r aecretarie alhier SoHOONHOVJSN Bg de artillerie iostraclieoompagnie alhier wareo weder joogeliedeo opgeroepen tot rrgwillige dienstneming tegen 13 dezer Van de 25 opgekomeoeo werden 4 g oeeskoodig afgekeurd en 21 in dienst gesteld Rechtzaken Li De rechtbank te s Hertogenbosch deed gister niispraak in een rechtszaak die velen intere seerde niet omdat teen rechtsvraag van eenige beteekenis betrof of eeo sensatiemakende misd ad maar omdat eeo der grootste sigarenfabrikanten de firma Oonimy en Baar er in betrokken was Het betrof een oeovoudï ge vechtpartg in de fabriek tnsschen twee sigarenmakers waarbg de beer Oonimy die tnsschenbeiden wilde komeo een lichte schram bekwam Maar voor den beklaagde was door twintig zgner kameraden geld bgeeogebracbt om hem door een bekend advocaat te laten verdedigen ao dit heeft den heer Gouloiy in zoo bcoge mate ontstemd d t hg a dia werklieden heeft ontslagen en bovendien het fanfar corps dat bg verleden jaar oit zgn honderden arbeiders gevormd bad ontbond Het ergst voor de betrokkenen is dat zg door ds overeenkomst die tnsschen de sigarenfabrikanteo aldaar bestaat hg geen anderen in dienst worden genomen VBBSCHEIDENBEID Io 1894 waren er in Zwitserland 1893 hotels wsaronder 659 die alleen io de zomermaanden open zgn met samen 88 000 bedden Was dit totaal al 30 000 grooter dan in 1880 ia 1897 waren er nog weer 42 00 meer nl 130 000 bedden in 1790 hotels daarbg eeo 1500 tal kleiae inrichtingeo met 10 en minder badden niet eena meegerekend Waren er m 1880 voor de jedieoing 16 022 peraooeo noodig in 1894 was dit cgfer gestegen tot 23 997 welk personeel bniten voeding en fooien f4 350 000 aaa salaris ontving waarvan 3 millioeo aan manoelgk en het overige aan vroowelgk personeel werd betaald Ds Hótela bssteeddan in 1894 voor eetwaren 20 millioen voor wgn 4Vj voor onderbond van gebouwen meubelen ene 3 voor verwarming en verlichting 2Vi millioen O 8 w rd in dit jaar door de reizigers opgegeten en gedronken voor f170 000 kaai 180 000 thee f 240 000 suiker f 235 000 koffie f560 000 vruchten f 695 000 eieren f 835 000 melk 11 120 000 boter f 1 320 000 brood f 1 740 000 vitch f3 150 000 kippen en eenden en f 7 000 000 vleesob en wild De zuivere winst dsr hAtsIs wss 15 millioen op een uitgaveo totaal van 41 millioen en het kapitaal maakte gemiddeld 6 pCt Bg die reneachtige som in de hotels door de reizigers betaald komt echter zeker oog een 40 millioen voor rgtuigen muilezela gidasD spoorwegvervoer enz Bet Zwitsersche hotelhedrgf Wat het natourschoon uitwerkt leert een statistiek van het vreemdelingenverkeer in het gebenedijde land der Alpben Het fand dat thans gelden mag voor de repnhlisk bg uitnemendheid waaria vrgbeid en gcigkfaeid geen gdele klanken zjjn en dat wal rans hel laboratorinm der sociale wetgeving woidt genoemd bestond io de vorige eeuw voor een groot deel van de opbrengst der leverantie ven soldaten aan vreemde vorsten Bet ontvangt nu jaailgka van Korop eo Amerika aan som van minstens 100 millioen gulden als schatting voer zgn natnarscfaoon an ia daardoor tot welvaart gekomen wiELEnifieiiws Wteirgden Ue afachuweigka zeadaagsche wedstrgd te New York waar nota bene een geestelgke zga sanctie ja zgn medewerking aan schonk door Miller die daarvoor even van zgn wiel kwam voor dia duiaenden toeaobonwers op wielerbaan te hnwelgkeo an zgn jonge verloofde deze macabere vertooning vindt nn ook bg Earopeescbe wielerbaanbazen navolging De diraetenr vaa da baan te Boobaiz beeft namelgk tegen 7 Mei een vierdaagscfaen wedstrgd nitgeaohreven 10 0 i f 11 Dnivenboonen I Paardeuboonen ƒ 6 10 i 6 40 1 Bont Amerikaanaohe 5 70 6 25 t 6 60 Odeua Inlandache nesting VaaMiaiT Melkvee weinig 1 prijzen matig Vette varkens goede sifaMer handel vrijwel 16 i 18 et per half EG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel matig 16 i 17 et per baU CO Magere biggep goede aanvoer handel matiar 0 70 i f 1 per week Vette sehspeo goede aanvoer handel dauw J 10 ƒ 18 Wei Lammeren aanvoer handel 4T Nuohtere kalveren redel aanvoer handel vlug 6 i f 11 Fokkalveren 10 ü 18 Graakalrereo rad aanroer handel flauw 4 Aangevoerd 19 partg en kaas Handel matig Io qual 23 a 26 8e qual 19 22 Zwaardere Noord Hollaadsoha 25 H Boter goede aanroer handel vlug Ooeboter 1 80 i 1 80 Weibotar 1 00 ƒ 1 10 per KUo BurgerI Dke Stand GEBOREN 11 Dec Johanna Wijlemina ouders J Paaij en A B te Boekhorst 13 Johanna Petronella Antonia ouders J Smient en J de Roos 15 Pieternella Cnroelia ouders J M Gerhards en M Melkert OVERLEDEN 13 Dot W ro r 7 m A Banrtiian hoisvr van G Buia 64 j BeeawlJk GEBOREN Johaunes ouders T van Roon en P Rchouten OVERLEDEN D van der Starre 83 j ADVSRTENTIEN Frijstrekking den 21 December soo oW¥ark bIb hoofdprijs in het gelukkigst geral biedt de Dii uwat8 groote OeldrerlotÏDg die door de Hooga Regeering Tan Hambuif goedgekeurd en gewaarborgd is l e voordeelige inriohting ran het oieawB plan beslaat daarin dat in den loop ran slechts weÏDige maaadea in 7 verlotingen van 118 000 toten 69 180 pHüzen bedragende 11 349 325 Mark er volledige besliuing EuUen komen daaronder E n kapitalo pryzen van eventueel 600 000 Mark by uitnemendheid echter l pvijs s 3 pryzea 1 prija 1 prijj 2 prijzen i M 1 prija i M 1 prija a M il M 800 000 a M 800 000 100 000 76 00 il H a M s M i M il M l H 8 priji i It 80 000 36pr jz IM 10 000 eOpr z iM 6 000 3 000 8 000 1 000 4011 165 f 00 lOOprjjz aM 70 00 1 65 000 611 000 55 000 50 000 40 000 30 000 906pri i iM 818pr iz JM I5l8pr iz iM 86962 priji 4 M I 490prijz 4M 800 184 104 100 78 46 21 Pe esnataande eerate prgstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldver loting ia van ambtswege bepaald plaata te hebben op den 21 DECEMBER e k en kost biervoor 1 geheel origineel lot slechts Mark 0 of fl S 50 1 half u V 8 r 1 76 1 kwirt H kf 90 t en iounding van het bedrag per poatwisiel of tegen remliours Alle oommiisies worden oomiddellljk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons da met het wapen van den Ëltoat vooraiene Origioeele Loten eetf in banden Bij iedere bestelling wordt het vereisobte oflitiieele pion waaruit de rerdeeling der pr een op do vonohillende klstsen als ook de betreffende iuleggelaen te rememen ia gratis bygeToegd en eenden w aan onze Begunstigers onaangevraagd ia elke trekking de offioieele I gaten De uitbetaling der prjjzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat n kan door directe toezending of ook naar verkieting der Belanghebbenden ia alle grootere plaatsen van Nederland bewerks elligd n or nn Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele aadere aanzienlyke prysen hebben w meermalen volgens offioifflle bowyuD de eerste Hoofdpr cen verkregen en onzo Begnnsti ora zelf uitbetaald o s Mark 260 000 100 000 80 000 0 000 40 000 eoK Uel is te voorzien dat by deze op den heohtsten grondslag gevestigde onderneming v n alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan vrorden gerekend men gelieve derbaUe wegens de reeds ophanden z nde trekking alle orders ten spoedigste reohtstraeks te enden aan Kauf maan di Stiinou Bankien on Qeldwiaaalaars in HAMBUEG P S Hiermede danken wy voor het vertronwena ona tot kiertoe gesohonken endur wy by het begin der nieuwe verlating ter deelneming inviteeren tullen w j ook voor hst vervolg bemoeid zyn door een tipte en reëela bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te ververvmi