Goudsche Courant, vrijdag 16 december 1898

No 7T64 Zaterdag 17 December 1808 37ste Jaargang SB mimm courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 8t De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 36 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Telefooa No M AD VERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd tQoedkoopste en soliedst adres too Vervoer van Inboedel soowel binnen als buiten de itAd mei 8k ten wageni GRAVESTEIJN Oude Gouwe AUes wordt tegen 3 rantp0rt §ekade veruekerd Naamlooze Vennootschap Nationaal GrondbezU te s Gravenhage De DIRECTIE bericht dat de coupons der gjbligatiën TerTaUende A Januari 1800 betaalbaar zjjn te QraTeohage ten Kantore der Vennootschap de HoUandwhe Bank de Vos on Vreodo en de Firma F J Landry Amitordam b d HH Prwtorius on Zoon Anenfwrt b d Heer H 3 Oroookowit Arohem da eelderuhe Bank Amn b d Heer E A Smidt Oad Beiirland b d Heer A Koopman Breda b d HH Ingen HouK en Zoon Dokkum b d HH Pookema en Van KlelTeni Qorlcam b d HH C De GiJMlaar ep Co Oonda b d HH Montijn en Dortland QroBiageD b d HH Mr Van Vierasen Trip en ïoitb HBrliogen b d HH P Poitbnma fc Zn ï raaeker HeeioEVeeo b d HH Gebrs Misptlblom Beijor Joan byd HH Qebrs Mispelblom Beijer BoUirard b d HH Gebrs Hispelblom Beijer Leeuwarden b d HH Gebri Mispelblom Be j r on P Koumans Smeding Uaaitrielit de Geldcrsche Credietrereeniging Heppal b d Heer Hk Boelink ABz Nymtgei de Nijmoegsohe Bffeolenbank Msrtens en Co ottardftia de Wissel fc Effeotenbank Solioealionn b d Hoer P A Greup Sacek b d HU Bruning en Ten C to Ülreoht b d HH Jan Blijdeslijn en Zoon Waalwijll b d HH G A Witlox en Zoon Waieniogen b d Heer 8 A Van Minden Winiehoteii b d HH ö J en A E Oroene leld Zatfen b d HH P F 0 Bruniugs en Co Zwolle b d HH A Van Derenter en Zoon AM STEnilAM Früisoteering Cblna Congo Stofthee 46 en SO o HOLLANDSCHE Lekkere Qeurlge Grot 60 Souotaon Congo Ontbijt Theo Samlddag Thee Alleen Terkragbaar bg t P H J van Wankum Ooathaven B 14 EEMIIEFDT7A1ITEEL Heu wordt venocht op t KERK te lettm UIT HET MiOlBUS Ti M RAVENSWAAY ZONEN QORINCHEH i Deio THEEËN worden fgelererd in verzegelde pakjes van vijf twee m een tuLlj en een Ned one met vermelding van Nommer e Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgons de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geide eerde orders aanbevelende J BREEBAAHT LZ Stedelpe Gasfabriek te GOUDIl De prijs van hot gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 i et Onder zekere voorwaarden worden peiceeleu gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrge leiding achber den gaameter Voor 8 en 5 liohtgasmeters bedraagt debnnr 10 eent per maand Bewoners van jperceelan van ten hbogste 2 25 pea week kunnen wekelflks afrekenen en van de fabriek lamjien kooktoestellen enz tegen betaling van eonige centen pir week in bnnr bekomen Uouda S Dru vaa A BBINKMAN Si ZOON FLINKE BUVERDIEHSTE Overal gevraagd AQENTESSKN of JONOELUI voor verkoop aan particulieren van net Artikel van alg dagel verbruik Geen concurrentie Br Postbus No 46 Postkant Vtreeht Zenuw en Maagflijders wordt uit overtuiging als een werkeljko hulp in den nood het boek ISaaca g e ver aanbevolen Na ontvangst van adres per bnefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door fiLOKFOEL S Boekh Zaltbommel MT BERICHT ONTVANGEN Fransche Dames WinterJPantoffelB heel fijn en goedkoop HeerenDames Damesen Kinder VUtxool Pantoffels in alle prijzen in het Noordbrabantsch ëchoen enLaarzenMagazyn Kleiweg M 30 tegenoverde Eleiwegsteeg Het beste Adres oor alle soorten Schoenmerk Ueparatièn en on n genneten werk Aanbevelend C S M I TS ZIE DE ETALAGE Amerlkaaosehe J bij maandelykicbo of drie maandel IbetaliDg volgen J overeenkomst Abonnement StemmiDgeo Gouda enOmitrekei J F CÜIJPERS Westeinde 37 j F CÜIJPERS Westeinde 37 1 Tevens heb ik de eer myn geachte clientèle te berichten dat de Heer TAN OS heeft opgeheuOeu AGBXT voor € louAa ie 0ffu tevena verzoekende alle ord ri direct aan my te adresaeeren Oqk aanvragen voor stemming Burgers Acatène is het beste en goedkoopste kettinglooze RIJWIEL Vertegenwoordiger J C DE RUITER Gouda Lensvelt Nicolu HOFLEVERANCIER Veeneslraat 2 den Haag BBOOD EX BESCIIUITFABRIEK LUNCHEOF ROOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk A SLEGT beveelt zich i tüt het leveren van Zuiver Zeeuwsob Tarwebrood ta eent de K O NIEUWE HAVEN 28 Wf Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkery Maalderg en Kook kunst io eQrmenhage met een diploma Verguld Zilveren Medaille KIEUW miEVWI niECW GK8CHIKÏ VOOK UacMlicliten Koffie ea Tlieelicliteii Welke 4Vs uur branden 2Vs en 6 uur brandende h 3 cent per ituk Ëenig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men behoeft hiervoor geen Olie geen Qlaai e 11 Alleen een luoifer aansteken is noodig Oeheel sender gevaar voor brand als ook zonder reuk HiilKMRTJBS VISITEKAARTEN op zuiver Bristol carton met Enveloppen en Etui ƒ FANTASIE KAARTJES nieuwst model l öO Naar Terkieziug met vierkante of ronde hoeken Bestellingen worden ingewacht bij DE STEDELIJKE HTPOTHEfiRBANK tIeeeêUga te t eBMrBMHMSJB Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 Slait op blllgke voorwaarden QeMleentngen onder Kertt JUf pothecair VerbanA op Miuitfen en Mjanderyen zonder vooraitbetaling van rente Geeft ak o Fanabrieven uit tegen den koers van 9S Z Inlichtingen te bekomen te Gouda voo r de FanAbrteeeu bij de Heeren M J OGIEB Co Kassiers en Gommissionnairs in Effecten voor de if ypotikeicen bg den HesrW J FORTUUN DBOOGtEEVËB Haven aldaar Directeuren DROOGLEEVEK FOETUTN Ma 8 JULB8 KNTHOVEN V Gebr StoUwerck s Chocolade en Cacao 1 C J eet PflBlinatlge door dd nieuwste uitvindingen op m hinaal gehiod verbeterde fobrlcatid oa uttshütttnd gebruik van fijnt en fijnste grondstoffen garandeorui ien verbruücer van Stollwerck s Chocolade ec Cacao een aanbevetenswaordig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud d r reap Btüiotten Dt ma behaalde 27 Brerets als HofleTeraMcler 44 Eere Dlplonia s gouden enz Medailles een bewijs van nitmuntend n fabrikaat Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous vona déaaraona nns Hcdstlle d or premlire elane en oonaldératlon ae votr exoellant fiabricatlon do Ohooolat bonbona Tariee eto flto IWIwtrisk fabrikaat is verkrijgbaar bij IL H Confiseurs Banketbakkers eoz Gonerialvertegenwoordiger voor Kederland Jaliu Hattenalodt Amsterdam ICalverstraat 103 Indien gy niet wilt hoesten gebrnikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract Heiiamiie uit de Koninklijke 8toomf ibriek De Honig bloem van H 1 VAW S CHAIR Co en Haagr Hofleïerantiers VAN SCHAIK Co s Mellantbe i hal beite middel dar wereld VAN SCHAIK Co S Mslianthe geneest Kinkhood VAN SCHAIK Co S Hfelianthe geaoent 8oow l oud ala jong VAN SCHAIK Co S Hellantbe mag ia geen huiigesin onlbreiea VAN SCHAIK CO S Hellantbe la t voortdarend onder Seheiknadig tosiioht VAN SCHAIK Co s Meliantbe helpt onkerroopolijk VAN SCHAIK Co s Meliantbe ia bekroond mgt Eerediploma s VAN SCHAIK ft Co S Meliantbe is bekroond met Ooud VAN SCHAIK Co S Meliantbe is bekroond met Zilver VAN SCHAIK ft Co S Meliantbe is verkrijgbaar in Saoons van ta CU to CU ft bg Firma WOLFF Co A BÜDMAN MoordreeH Westhaven 198 Oouda J C RATELAND Boskoop D MIEBIBS Kleiweg E 100 B V WIJK OudtaaUr Qouda M KOLKMAN Waddinmeeti E H VAK MILÜ Veeratal a ROLLMAN Bodfgravm B 126 te Gouda PINKTE Nieuverherk aldlJue IW Die zich met het volgend kwartaal aanvangende 1 Januari op deze Courant wenschen te abonneeren ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers gratis BEKEKDMAKliXG BUEGEMEE8TER en WETIIOUDERB van Gouda nakeQ bekend dat blijkens mededeeliog van dtn Miuister Tan Baitenlaadsohe Zaken do Belgisoha granskantorQD Ësachen Station en Esachan dorp edert don löen December j I weder geopend zijm voor den inroer ran Nederlandsch melkroe d t daarentegen liet kantoor Üaarle Hertog dien dag wegens het uitbreken van mond an klauivuer tn de quarantaine b jstatUn gesloten is geworden Gouda dm 19 Decomber 1898 Buigemeester en WetbouderB voornoemd E h MAETEN9 De Secretaris BROUWER BulteDlandscb Overzicbl By het begrootiogedebat ïd deo Liykadag richtte B bal ia een rede dis oeoige aren daurde laDTallen teg D de geheel bionoiilaod ache Btaatkaoda der regeering en den penooo des Keizera Zga betoog werd bier en dur door de vergadering met afkearende kreten ODtvADgeo De preker werd tot de orde ge roepei De miniBter van oorlog Yon Gosiler en de glaatBBecretari Von Pofladowaky Weboer weerleggen verfcbillends beweriugen van Baba Yon FoBadowehj zegt het bestaan der aooiaaU damocratie ia het beate bewyi dat DuitachlRod eeo fitaat ia waarin vrybeid beerscht De Köhiiicfae Zeitaog flobryft De Eoge sobe pers boodt Eicb voortdarend befig met de jougata pogingen van FraQBche acbrgvers en fitaatsheden om eeo toenadering tosRcheD Dnitsohland en Frankryk ala mogolyli voor te tellen De St Jamea Gazette gaat al 200 ver dat vy zulk een verbetering voor Engeland niet voor gevaarlyk maar voor wenBchelyk verklaart daar cy een reden tot oorlog ter zyde stdt tonder een nieowete verwekken Wy beboevea ont met deze loekomstdroomeo niet verder bezig te bonden De mogelgkheid van een Doitach Franacbe toenadering beataat eerst dan all het woord Ëlzai Lotbaringen zal FEVlLLETO Gedeoksclirilteo van een Gelukzoeker ANiriBAL DEVomELm iVflof het Framch DOOR W NUTTEES 70 Ternauwernood kon ik aan de werkelijkheid van myn geluk gelooven bijna twijfelde ik aan de eohthaid van het bankpapier dat als uit don hemel in mijn handen was gevallen en om mg zelven te over tuigen dat een aarkastisobe droom mg niet bedroog snelde ik naar een geldwisselaar en ruilde mgn biljetten voor goud geld Eerst toen ik al mgn zakken met het echte metaal dat eooveel geluk vertegenwoordigde gevuld zag kon ik de werkelijkheid van den ommekeer miJDer omstandigheden aannemen eerst op dat oogenblik gevoelde ik mg zeker van mgn laak maar toen ook kende mgn vreugde geen grenzen ik geloofde mg lelven schatrijk millionair dit kwam mg uiterst onwaanchgnigk voor dat een dergelgke hoeveelheid hoe ik het aanlegde ooit uitgeput zon kunnen geraken En buitendien behoefde ik □ iet slechts naar het buis met het cgfer 113 te gaan om nieuwen voorraad te halen en meer nog Mijn eerste gedachte op dat oogeoblik ewe die mg nog het gelukkigste maakte was dat ik mgn Bohuld aan Jean Paul zou gaan afdoen Ik besloot dadelijk die lastige rekening die wat het bedrag vardweoen zyn oit den tifilsobat van de Fruoscbe alaatslieden eo van de Fraoscba pera Dit wuord is de barometer waarop DuitRchland pfeoala bet buitenland met groote zekerheid ban BÖezen io welken toeatand de DaitacbFraoscbe betrekkingen op een gegeven oogenblik verkeeren Doiteehlaad wyst zoo lang elke iameaipreking f ala bet moet vreezen dat een begonnen geaprek ook maar met een aaoduiding dit voor Ouitaclilaad volmaakt afgedane ondtrwerp zon konneu aanroeren Wij hebben alle reden om io dit opzicht niet den geringeten twytel te laten verryiea V Sir William Barconrt beeft eeo breedvoerig scbryven gezonden aao John Morley waarin by verklaart de leiding der liberale party in het Lagerbois neder te leggen Hy trekt zicb tardg omdat de party verdeeld ta over zaken van ataatkandigen aard orer persoaenqnaestie over partgbelaogen Hy beriuoert dat na het aftraden van Rosebery de algemeene vergadering der party bestoot vait ta boadea aan bet politieke programma van Gtadatour Onder die vlag beeft by mei John Morley de liberalen variameld Ons snccea waa ta danken aan de loyanteit en bet rereeoigd optreden der partg Slechts als e u krachtige geeat heeracbt kan een poKtieke party iets tot atand brengen Docb een party die in groapea verdeeld en toeguf aan peraoonlyke geocfailpuoteo kan door niemand tot voordeel van bet land en tot eerder party worden aangevoerd flet was steeda myn pogen eenheid te rer krygen vao optreden en de verschillen van meening uit la wisachen by mannen wier pliobt het waa samen te werken Nooit heb ik my door persoonlyke overwegingen by myo optreden laten leiden c Ten alotte zegt Sir William dat by in het Lagerbnis de belangen der liberale party zal blyven diftoen John Morley heeft hierop geantwoord ia een acbryven waarin hy verklaart volstrekt niet verraat te zyn door den brief van Sir William Wat deze zegt beeft betrekking op gebeorteoisaeo in de party die tot dnaver niet bekend geworden zyn Wairaohynlyk ia bet iobryven van Sir William gerïebt tegen A quitb en ztjn groep die tich alecbta met tegenzin aan bet leideracbap van Sir William onderwerpt In het program door Aiqoitb te Lowestoft ontwikkeld worden de beide voornaamste punten van Gladatona s program Home Rule voor Ierland en afschaffiog van het Hoogerbnia gemist Hiirorer loopen dna de meeuingan van Aaquith en Sir William Harconrt niteen betrof voor mg van spo weinig beteekonis was te gaan vereffenen en he ds zestig francs die ik des morgeuB van hem geleend had gelgk ik hel beschouwde terug te geven Maar het was ternaaweruood tien uur en onto aamenkomat was niet eerder dan op elf uur bepaald Ik sloeg rus de Richelieu in en huurde in een doflig hotel een kamer waarvan ik de eerste maand huur vooruit betaalde Vervolgens nam ik een rgtuig en liet me rijden naar boulevard du Temple tot voor de herberg l EpiSoie Daar steeg ik uit en trad na eenig aarzelen do in mija oogen armzalige kroeg binnon van welker afichuwelgkbeid ge u heer baron onmogelgk een denkbeeld kunt vormen nrFardon jonge vriend onderbrak baron Maubert den vertollor Er ia weinig in Parga wat ik niet weet of met eigpo oogen heb gezien Hot ligt in myn natuur bet is een iwak vaa mg alles te willen z en en kennen En de herberg waarvan gij thans spreekt is mg niet ontanapt Twee malea heb ik er een bezoek gebracht ik beken dat ik er mat afgriJEeu vervuld hen geworden maar onbekend is die inrichting mg niet jrlu dat geval la het waarsobijnlgk onnoodig ze Q te beaohrgven Geheel onnoodig ffWelou door een nevel vaa tabaksrook ontdekte ik Jean Paul hg sat aan een klein tafeltje met nog twee andere peraonea bran ewgn te drinken rKgk riep hg uit mg bemerkende jrdat noem ik nu eerst eens op zgn tgd passen Kerel je bent zoo nauwgeiet als een belasting gaarder ala een D Times noemt bet besluit van Sir William een politieke gebeartenia van groots beteekaois iTüch aobt bet b ad bet niet waarscbynlyk ij dat zyn heengaan ala partyleider een belamryke wyziging zal brengen in den toeatanqi Da oppositie kan niet onrustbarend zynJ zegt hft Citybtad ala zy niet een algemee e alaatbonde volgt die in overeenstomming ia met de meeningeo der natie Xi Joornal zegt dat nog geen beilisaiog ia genomen met betrekking tot bet overleggen van het j abeim dossier aan bet Hof van Casaatie Hetnlfde blad beweert dat de revisie van het procas Dreyfas nog wel 6 maünden zal doren Yffigena de Sièole en de Matin hield lioh de fbiDiatarrnad Dinsdag bezig met de vraag of Picqasrt in voorloopige vrybeid dient gesteld te worden Matf oordeelde Tao niet Zelfa wanneer Picquart een verzoek tot invrybeidaatetling mocht indienen zoo de heer De Freyoinet besloten hebben daar geen bealiasidg in te nemen Oogetwyfeld heeft by als hoofd van t leger de maoht inirybeid atelÜDg onder meer te bevelen doch by scbyot niet eigenmachtig ïo deze zaak te willen optredsn De correspondent van de Daily News te Paryi sobryft dat er een samenzwering bestaan om Dreyhu in ieder gevat te beletten Pargl te bereiken De rftgeesiog aoa op d boogtezyn van deze plannen der lamenzweerdars die io verb oding met de iLigue les Patriotea moetet staan Het plan sou bestaan om de spoorlyn waarlanga Dreytas moet komen door militairen te doen bezetten De kleine staat van belg zou afgekondigd en generaal Zorlinden bet bevel over de stad ontnomen worden Verspreide Berichten DREYFUS Het Joarnal beweert suit de beste bront bet volgende te weten omtrent den stand der enquête van het Hof van cassatie Het verhoor van Picqnart nam zeven dat van generaal Roget vyf zittingen in beslt Noch Picquart noch Bertules zullen nu meer gehoord worden De qaaestie der mededeeling van het geheime dossier is nog niet geheel uitgemaakt Ër is nog niet beraadalaaga over de noodzakfdykheid om Dreyfus te laten terugkomen rugkomenËr is ook nog geen antwoord van den veroordeelde ontvangen op de hem gedane notificatie van bet reviaie geding Na generaal Boisdeffre zat nog kapitein Ouignet gehoord worden en daarmede is de torenklok of ala wat ook Ik heb nog nooit zoo ieta beleefd op mgn woord noen Iaat ik dat niet zeggen want dan twgfelt b aan de waarheui van wal ik eeg n als ik dat merkte dan zou ik natunrlgk genoodzaakt zgn hem op mgn knie aan stukken te alaan Ik sta versuft over je mijn waarde I Jeau Paul s nena was sterk gekleurd sgn gelaat zeer opgezwollen zgn oogen kleiner en schitterender dan doorgaans en ik maakte de opmerking dat zoo hg niet amoordronken waa hg dien toestand tooh zeer nabg kwam Ik herinaerde mg gelukkig wat hij mg had medegedeeld omtrent zijn naam en zeide Ik wil J9 eens even epreken Carillon If Wel spreek maar op antwoorddo hg jo ziet Ik luister ouwe jongen begin maar Het betreft zaken in vertrouwon en deze heerea hier Dat zijn vrienden Dat komt er aiet op aan wat ik te zeggen heb is alleen voor jon en ik zal bet ook niet zeggen dan aan jou alleeD ffBah I wat een bespottel ke geheimzinnigheid 1 Enfin afgoloopen laten wo den jongebeer zgn zin maar eens gaven Kom maar mepi Jean Paul stond op nam zgn glas mee en zette zich neder bij een naburig tafeltje Wat je daar doet vind ik allorgekst betuigde Jean Paul toen ik naast bom zat Waartoe dient het zich voor mg n vrienden waarmee men werkt te verbergen f fZiedaar juist waar ge in bedriegt Ik ben uiet Tan pUn met ken te werkt i ereamin ala met a eerste serie van getuigen die over de laak in bet algemeen gehoord worden témoina de généralité afgeloopen Wanneer de enquête zal eindigen is hoogat onzeker Commanicatia met Dreyloa kan niet tele grafisch ceicbiedeD eo zal dos seer laDg a m gniu Het Jourual noemt een half jaar ali vermoedelyken donr van da eoquöte De Droits de l homme deelt mede dat Hcquart stellig weigert ondanks den aandrang Tan Labori een verzoek tt doen tot voorloopige invryheidstelling Tot opvolger van Picqnart en üeury ali chef van het 2e bureau van den Franaoheu generalen staf is benoemd kolonol Hache onderohef vau den staf van het 15e legercorps De rechter van instrootie Bartoloa heeitaan de wooittR vaa majoor Esterbasj te Parga een dagvaarding doen nsderleggen om toot hetn t Terscbgnen in zake ds klacht van Chriitiaan Esterhsiy wegens verduistering ao gelden Indien binnen een vry kort tgdsverloop Eaterbezy niet op daze di vaardïg antwoordt zal tegen hem een bevel totioheobteniaDeining worden nitgevaardigd Men zegt dat Freyoinet het rerzoek om Picquart in vrybeid te ste len naar den gou vernenr vao Parya zal verwyien bem veizoe kende den krygsraad byeen t roepen om te beilissto DVITSOHLAKD Te Hataigoj in de nabybeid ran de Dattlehe grens hebben volgens de Agenoa Havaa Franaeba gendarmea geioboteo op eenige arbeiden die een banner kameraden die gearresteeid wai wilden ontzetten Een arbeider werd gedood ea een gewond Itails Id eeo Tiaag van waaazio beeft ie Turya de jonge vroaw vau een kassier lydende aan lypbna haar beddegoed met petroleam orargoteo is toen weder gaan liggen en stak het goed in brand Toen de rook bet raam nitsleeg schoten boren toe balf verbrand werd sjj naar bet hospitaal gebracht waar zy na een grnwelyk lydeo van Tyf oren den geeat gaf VuKIEHiaOB SxATa De heer Barnes ta New York eiscbt van bet AmarikaanHh geoootaobap voor de ontwikkeling van Chiua een mlltioen dollars voor ooocessiSn van mynen en spoorwegen door tya bemiddeling voor baar verkregen Hy beweert dat gezegd geoootaobap waarvan de beereo V d Bilt en aodere millardairs aandeel bonden zyn reeda meer dan twaalf millioen heeft gewonnen loader een peooiog uitgegeven of eenig werk begonnen te hebben l Kom wat ia datP nHet ia zoo ik zeg Je ziet er dui van af P Ja En dat ia beslist ea uUaenuUkt P Er is in de wereld oFett beslister of zekerder vastgesteld en uitgemaakt Saorebleu I barstte Jaan Paul uit met x a vuiat op tafel slaande daar boud ik niet van je bent een valiob speler n volsoh speler Jean FaulP Hoe kémt ge er toe dat te zeggen P Omdat het de waarheid is Omdat het de waarheid tsP Wis en zeker I Vanmorgen heb ja alles toegestemd wat ik vroeg omdat je mg noodig hadt en misschien oit baogbeid En pu nu je op m a kosten een jas met panden en een halfsleten boed hebt nu hebt je maling aan me en kom ja me doodleuk zeggen dat je er maar van aftiet Is dat eerigk spel Ik herbaal het je boot een gauwdief ffMaar hoor me tooh aan doordrgver en ge zult zien üat ge ongetgk hebt Nog ongelgk ook F Ja want ik kom hier atleeo on je geld dst ik van je galeend heb terug te geven Bah I Ik haalde uit mOn zak eeo baadvol goudstukken te voorsokgu ea gaf Jean Paul drie Napoleons Is dat alles wat je hebtP vroeg bil z u band vol goudstukken riende die hij met de oogea ala verslond i