Goudsche Courant, zaterdag 17 december 1898

mmt SDOorwegverblndlngen met GOUDA WlDterdlenst 1898 99 AaoRevaBgeD I October TUd vao Grcf nwlcli eoDDl R I TIBDlUviea vent 11 18 11 68 1 11 8 48 8 67 4 68 1 I 6 6 1 7 6 U 1 14 6 1 18 81 1 88 1 80 4 16 6 88 Da O treiiea allMa Ie ea ia kl JSIk reiaimr moet neb ivendieB voorzien Tan tawg a i f 0 80 e O J II k k USTIRDlIt 4oada 6 1 8 14 9 48 10 67 11 10 4 11 6 88 7 6 1 16 11 17 I jinist W 8 01 06 10 86 11 48 1 6 00 8 87 8 4 10 01 11 17 iAniat 0 110 II 10 60 1 8 1 18 118 8 1110 18 11 41 e O l D1 V T I o H T vist ttna 10 67 18 011 11 10 11 68 1 10 8 17 4 U 11 14 1 87 f ll l 1IJ7 1 46 8 84 11 46 11 8 1 16 8 08 8 60 6 04 F 6 88 7 46 8 87 8 4 ööllFlóTTTo IO 1 1 7 8 8 J H J 4 6 8 M 7 8 4 14 la 8 40 4 87 6 M 8 10 7J 8 16 Jtssat aa 7 06 8 10 9 06 11 16 1 68 8 46 4 4S 8 10 7 41 9 4 Aaiak ff 7 10 8 16 i 11 80 8 08 4 W 5 00 6 86 8 00 10 Soada 8 0 18 l 0 18 61 8 16 4 47 6 4 7 4 8 4 11 1 10 88 i 10 48 ll 10 6 11 10 11 11 BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL virscoe mmhêbb Zitting Tan Woanadag 7 Daumbar Aan da orda ia da Jaalitia Begrooling By de algameena baraadsIsgiogeD klaagt da baar Troelatra orer de teelbeid eu awaarte der opgelegde gerangeniaatraf garolg Tan da te booga atiafinaxinia Hg aebrgft dit grooteodeala toe aan het door politia an justitie te Taal werk maken van kleine miadrgTao dan Tan graote misdaden die onontdekt bigTen en aan hel ta iwaar raroordeeleo wegens eigendomiTargrgpao ooriaak lindande io daaociala toeatandan Kleine diafitalico oit nooddruft bedravea worden geitrait maar de diefstal der kapitaliitan en tan da belasting blglt orgastraft Dat komt Tan het klaisenkarakter onaer straf watgaTing Bg hoopt dat de toegezegde noTelle op bet strafwetboek dit aiTel zal wegnamen Terogkomende op de aaak Hogerhuia wgat hg op de oritiek der pars tegen da baacbikking Tan den Leeuwarder officier Tan JDititie Da Minister dit stnk Tardedigande is politiek gaoordaa d Spreker terdnidelgkt ign llandpnnt Qg legt nog niet dat da Taroordaalden onichnïdig igo maar wel dat ermtige twgfel bestaat aan bnn sobold Da hoDdiDg Tan bat Openbaar Ministerie de Beohtbank n bat Bof ta Lgaowardan bij bet jongtta lasUrprooaa leidt er hem toe de justitie lao psrtgdigbeid en machtsmisbruik te bescbaldigen Da Voorzitter Tertoakt den spreker tioh te oatigan Waarom ia da TcrTolging tegsn Spreker niet doorgetet Hg wil boeten Toor da londe bet recht te Terdedigeo Orerigena revisie is mogelgk ook zonder speciale wet Bij de beoordealing der gratie stelle men niet geheel lartronwen io hetad iaiderbetrokkea rechters In het boitanlaid bepaaldelqk in Frankrgk trekt de saak reedi de aandaobt Io naam Tan racht en de eer van Nederland protesteert hg tegen de bonding dar antoritaiteo in de laakBonarboia Applana op da publieke tribune De Tooriitter zal bg de eerste herhaling de tribnaa oDTorbiddeiyk lateo ontroimeD De hear Tan Aach van Wgok Wyk dringt aan op toelating tot de balie ook Tan gepiomavaerdan aan da rge UoiTereiteit en op ana practiaoha opleiding Tan rechteilgke ambtenaren De heer Bonman Terzoekl beperking liefst phonden der notarisverplaataingeji en dehdr Tan Baaten Bstenbnrg outkent atellig dat te kwara gaTanganiiatrafian opgelegd worden oalstrat werkt goed londer oadeelige gaTolgen an fag ontraadt dus Terandaring Tan het afaooderingstetael De heer Tan der Znaag deelt sheeren Troelatra B afkenring der rericbrikkelgke celstraf die Ternietigend werkt en een beschaaide natie onwaardig i Bg de arbeidTcraterking BaDge angan lette men op hou aard en geschiktheid Hg acht Dr Walburg Schmidt als goTangenisdocter ongeschikt en beklaagt licb otar de harde bondiug der presidenten van de rechtbanken tegeooTsr beklaagden Hij wenseht toelating Tan niit reohliga learden als Tordediger bij de rechtbanken en fe mt op tegen de hatelgke achtarvoliiing door gf heime politieagenten Tan Alezander Cohen en twao boitenlandacbe tertegenwoordigers uitge noodigd door bet perecoiriK De politie handelde provocoerond en tactloos Oouda 8 Koordreoht door Nieuwerkerk Oapelle Rotterdam 6 80 Oouda ZeTeabuiian MoerkspelleZoetermeer Zegwaard Voorborg Haga v SSrg 6 Zoetemeer Zegwaard Zerenhaizen Moerkapelle 8 17 oBda 8 84 7 61 8 14 6 8 6 6i 7 8 7 88 6 10 6 86 6 48 a os Uanda Üadaw Woerd irtraeht 8 08 7 04 8 11 8 66 Utrecht Woardea 8 4 6 68 8 06 Uttdew 8 14 a 0 d 8 17 08 I8 16 Da heer Staalman verweet der juatitio haar ta zwak optreden tegen da beweging dar socialisten inzake Hogerhuis Voor die gebroadara wil hg gaan gratia maar wal raTiaie Tan bat voonia De hetr Bethaan Maoar waarsohnwde tegen oadermgning Ten het rtchterlgk gazag hg vroag invoering van Toorwaardalgke veroordaeling an spoedige aanormiog van het reiisieontwerp Dit laatale wenseht ook de haar Loeff Da minister Taa jnetitie verklaarde ook spoedige behaodeliog ran laatilganoemd ontwerp Ie willen Hg is in beginsel Toor toelating Tan gepromoverrden aan da Vrge universiteit ali advocaat Da antecedenten tan Coheu Torderaa waakzaamheid Tegen het onontdekt bIgTeo van aware misdrijven worden maatregelen genomen Celstraf acht de minisier beter dan gemeen schappalgka opalniting maar hg ia bedacht op Terbetenng van bet stelsel In zake Gebr Hogerfanii waa de minister steeds Toor openbaarheid en van een onderzoek naar de waarheid van Troelitra a bwa ringan is niet afgezieo De Oppei Ceremoniameaatar icaaki bakeod dat het Hof ingevolge de bereleo van B M de Koningin wegene hst overlgden van B K H Metronw de Prinses Donairièra Catharina Tan Wortembetg den lichten ronw zal aannemen TOor den tgd van zeven dagen ingaand Donderdag 8 December 8tct Naar wg Ternemsn ia da administratie der Belgiioha Staataspoorwegen in ondarbaoduliog getreden met de Maatschappg Ut Exploitatie Tan Staatupoorwegtn omtrent da ophaffiog van la klasse coapartimantan in internationale treinen N B Ct Bg resolutie van den minittsr van financign zgn ter nitrosring dar wet van H Jali 1898 Staatsblad no 181 tot regeling der perioneale belaaling naar den grondslag rgwielen de volgende inlichtingen omtrent hara toepaasiog gegeven Art 31 § 3 De aandacht dar ambtenaren ig ar op gevestigd dat deie vrgatelliig beperkt is tot personen die verplicht zgif voor den publiekeu dienst een rgwiel te honden Anderzijda ia echter niet da Toorwaarde gesteld dat het rgwiel niet anders dan voor dan dianit wordt gebruikt t 4 B woners ran afzoederlgka percealan als bedoeld in art 33 § 1 hebhu wegens honne rijwielen altgd de volle belasnng op ta brengen Immera in den zin der wet zgn zg niet gebruiker hunner woning docjbla deza in gebruik b j daa boofdbewoner g 6 Ir a Rgwielen die wrgens gamis van gelegenheid tot berging aan Terhuorden enz in bewaring worden gegeven Tallen danidoer natnarlgk niet onder deze bepaling Lr b Hier wordt slechts gevorderd dat een rgwiel geregeld wordt gebruikt om voor de winkelnering bestellingen op ta nemen of waren te bezorgen niet derbava dat bat nitalnitand daartoe dient § 7 Bg iederan aanslag wegens een Terzwegen rgwiel onverschillig of al dan niet bekeuring is ingesteld wordt do dabbela be lasting geheven Volgena het 4de lid Tan art 37 loopt zoodanige aanslag steeds over bet geheels jaar g 8 Voor zooTeel noodig wordt er op gewezen dat de belailiigplichtige minderjarige zelf moet worden aangeelagen De aanslag kan echter ran den wettelgken rertegenwoordiger don gemaohtigde of anderen hier bedoelden worden ingevorderd Hiertoe moet niet worden OTorgegaan daa nalat de aangealagene vrnobtalooB ia gawaaraohnwd 07 10 1 D t 8 10 61 Art 32 g 2 late lid Tan opiiable van jon ga ieden dia doorgtaaa buiten da woning banner ouders Tartoavan ralt naar gelang Tan omstandigheden ta andarachaideo Zgn zg op koatscbool rerblgven zg in een aoortgetgke inricbtiog of wonen zg op kamara dan ign zg wagons bnnoe rgwielen zeWen belaatiogpliohtig Ztjn zg in een geaio opgenomen dan traadt blgkaoa g 1 bat hoofd Tan dat geiia roor hen ia de plaata In den raeantiatgd knnnen da rijwielen worden merganomen AntomobieleD bahooren niat tot de volgena de wet van 14 Joh 1898 balaate rgaialen het zgn rijtoigeo ala bedoeld bg art 17 g 1 b dar wet op de peraooeale belasting Tan 16 April 1896 Stbl no 72 Da mioiater ran waterstaat ziet in de TOorktor welke bg den telephoondienat aan rrouwelgke ambtenaren wordt gegeven het bewgs dat zg voor deze aooit van werkzaamheden zeer geschikt geacht worden Hier zegt hg gareo tg in bat algemeen reden tot toTredenheid Hoewel dat hg post en telegraafdienst ook het geval is kan toch niet worden ontkend meent bg dat die dieust in zgn vollen omvang voor vele vrouwelijke ambtenaren wel wat zwaar is Ten opzichte van de reorganiaatie der kamers van koophandel en fabriekea heeft de miniater van waterstaai handel en ngverheid aan de Tweede Kamer medegedeeld dat hg zich een oordeel voorbeboodt io afwachting van het onderzoek door hem ioges eld omtrent het bekende oulwerp en ook omtrent de in 1896 ingeroerde regeling Tan het kiesrecht TOor die Kamers Zoodra te Deventer de uitslag bekend werd dat da heer De Beenfort gekozen wu ging het gerocht dat er nog gelegenheid zoude beataao met den heer De B keecis te maken Dit bleek inderdaad het geval te zgn In den foyer van den schouwburg die als plaats van aamenkomst werd genoemd en waar velen waren opgekomen Terscbeeo de heer De B tegen ongeveer kwart voor negen Alhoewel hel samenign een geheel ptrticulier karakter droeg dankte de beer De B na eerst een woord Tan hulde gebracht te hebben aan de nagedachtenie Tan den heer Van Delden voor den gver waarmede deze uitslag waa rerkregen In korte trekken stelde hg de aanwezigen met zijne politieke gevoelene in kennis eu gaf zgo vreugde te kennen door een diatrict te zgn afgevaardigd dat op gebied van handel aa ngverheid zulk een goeden klank bad Alhoewel vreemd in dit dialriot beloofde hg de belangen io alle opaicbten te zullen faalpen barorderen iodien deze niet atrgdig zgn met het algemeen belang Ontrent de grootale spaorbrog in ons land die over bet BoDand ch Diep ia in de afdaelingao dar Tweede Kamer de vraag gedaan of de pglers op zoodanige wgza tegen ontgronding beveiligd zgn dat bet veilig Tarkear OTer deze brog rerzekerd ia Bet antwoord van dan nicistar ran waterstaat luidt beTeatigend Door jaarlgka meermalen herhaalde en ten deele periodieke peiliogen wordt ezorgd steeds op de hoogte te bigvao tTbu den toeatand van den riviarbodem om de pglers van deza spoorwegbrug 10 88 8 86 1 06 10 17 10 84 10 41 11 18 6 66 7 10 7 18 7 8 6 10 1 17 6 4 8 14 1 4 8 48 8 6 11 1 10 84 10 64 le M luo 10 01 l 6 10 7 88 8 88 4I Doeo zich ergens minder gunatige verschgn elen voor dan wordt nog voordat die rersobgnsalen van dien aard zgn geworden dat het TCilig Terkaer orer de brug het minste gevaar zon loopen orergegaan tot nitbraiding of Teratarkiag der bodembezeltiogen om de pglera Gemengde Berichten Uit de gang van het ministerie van oorlog l te aGraTenhage ia een zoo Roed als niauv hatrenrgwiel merk aBicjole OoTeatrja ga 1 stolen Aan da politie ta Bottaroam ia daj aanboodiog rarzoaht Bg de politie ta Botterdam is da aanhouding Terzocht nn zekeren E Bnglar Toortvluchlig met een bedrag van 100 000 franc door h i gaatolen uit de kaa van het hotel da l Enropa te MiUao waar hg aecretaris waa Bg beTindt zich Termoedelgk in gezelschap van aana Trouw De betooging die in deza maand op hat graf van Marnii van St Aldegonda Ie WeatSooborg zal plaata hebSeo om zgn sterfdag TÓór 300 jaar ta Tieren is bepaald op Zaterdag 17 December De belgiaohe bezoekers koman ta half twaalf par train ta Middelburg aan en Tertrekkan aaronda t zeren nren Onder hen zu Ien zich ook beTinden de bnrgemeester van Antwerpen da haar Jaa aan Bgswgk en Max Booaaa voorzitter Tan het heatnor der afdaaling Antwerpen raa bet Willemsfonds i De Standaard zegt dat deza ibatoogingc ia strgd is met het karakter van deo man dien men wenicbt te huldigen en verzekert er niet hoog mee weg te loopen Io eene der aikenbosobjes tnaaohan Zarenaar an Didam is het lijk ren een man naar gia aing een Duitacher gevonden in zittende hoodiog Naait hem lag een revolver Bij onderzoek bleet dat hij een vrg groota som geld bg zich had io Doitacha munt Ook ta Harlingen is door tal ran aohippers aene rergadering gehouden met bet doel om verhooging van vracht vast ta atellan Men aebrgft uil OoalerkniMii gamaento Apeldoorn In de hearlgkheid het Loo de private jacht Tan het voretelgke huis wordt op vele plaalaan erg geklaagd orer de groote hoeveelheid wild Toornamelgk hazen en kongoen dia du reeds de roggerelden voor een groot deel alknagen Ër wordt in dit jacbts izoeo al zeer weioig gejaasd op vela plaatsen in h t geheel niet Wglen koning Willem in organneordo no en dan nog eens jaebtparlgen zoodat er niet seldao 50 a 60 stoks per dag werian gedood maar daarvan ia bq natourlgk geen sprake Alleen da bofbottdtag en aokela g noodigden oefenen de jacht uit maar veel ta weinig io het belaog van dan laadboow en de houtteett Da enrTaillance woidt streng uitgaoafend maar door ta groota oitgaitraktlttld ia dit nog ontoereikend zoodat vooral op da afgelegan plaatsen vaal wild door stroopera wordt buitgemaakt Daar ia de laat raa het wild niet bgzoudar groot 11 80 Hat Tolgande vermakelgk tooneeltje vond MaandagBTond op het oor der Terrassingen plaats ep een plein in Den Raag Bg een der bewonera wordt een pak TOor de daur gelegd gebeid en daarop Terdwgoen in de doistarnis twee meisjes die zich in dUbunrt verdekt opatellan Da bewoner opent zelf de daur ziat het pakket en geeft daartegen zulk een formidabalen achop dat de inhoud boterlettors uit bet papier in brpkstnkken over bat plein vliegt Welwillende atraatjongaos zgn onmiddellijk bg de hand en werpen zich gr ig op de lekkernij maar ook de jonge damea mietea o an nat bas da Tarraata bewoaar dia zgn Tergieaing bemerkt beaft Tableau I D De her M H A Van der Valk de he ktnde antiratolotionaire spreker ia naar Frankrgk en Italië afgereiad met bet doel zich in eeratganoemd land parsoonigk te overtuigen omtraot de publieke opioie igzake Drejfus en in laatalgenoemd land de anarebie te baatndaaren Ben fabrieksarbeider te Maaatricfat kreeg op St Nicolaaaavond ala anrpnse to gezondio zijn eigen ledig geldkistje dat hou met deo inbond van oogavear f 20 waa ontvreemd 1 Ban alles overtreffende In da iHaagsobe Coorantc wordt in eenanaonoa aanbevolen aversohe graaroomboter surrogaat Vad A s HartogeBboBch had op Bt Nficolaasavond de achilderskoecht De Valk die hg een keaoia voor St Nicolaas speelde het ongelok Tan da trap te Tallaa Da mas bleef op de plaata dood Benige iagezeteo n van Breda hebben beatoteo eea gerageldao aotomobielendieust io ta riohteo naar Oinnikeu Het kapitual ia met aandaalen ran f 25 bgeangebracht Man ia Tooroameoa bat tarief nitent lasg 1 atollen Mea spreekt fan nog geen 5 cents dao gaaseben rit De milicien soldaat F de Vroege die onlangs in de iafanterie kazerne den milicien Van Deelen beeft doodgeschoten en dientengevolge in bet Militair Hos itaal te Utrecht ter observatie was opgenomen ia eergiataren naar hatkrankzinnigaogestiQbt overgebraoht om zgne geestTormogena ta oadtTrzoeken Te Rozendaal is gisternacht omstreeks eeo nur brand ontslaan in eeo der droogoveas van da Kon Stgfselfabriek firma F Heomanu Cie Gelukkig waa de wied aaidwest anders ware de ramp niet te orerzien geweest Thans be paalde zich de braod tot het aofatersle gedeelte der fabriek meeat aaneeDgabouwde pakhuiieo waarin dnizeodeo kilo s Terwerkte stjjfael waren juborgeo j Orer aana uitgaatrektbsid van ruim oan hectare atonden die gehouwen omatreeka 2 uur in volle Tlam en geleken op een raoMohtigen Tuurpoel Gelukkig zgn de gebonwen langa de atraatzijde beboodeu gebleveo zoodat meo met da werkzaamheden niet zoo lang alil zal noatan liggen ala velen wel meenen Voor de i Bin SOO amsehais a er bun brood verdien nan is dit te hopen Da schade is nog niet ta bepalen doch zal Taraoheidene doizeaden go deos bedragen Faimak en inveotaris zgn op beorspolia verzekerd Óiateroobtend Ie 11 nnr waa men het Tunr oog niet meester en had da brandweer de banden nog vol om de brandende hoepen stgfsel te blaaschsn Ben treurig ongeval heeft Maandag te Meersen plsats gehad De paarden van bet rgtuig waarin mevrouw B wooeodo op bet knatael Klein Vaaabartelt waa gezeten waren schichtig geworden en op hol gegaan Mevrouw B die uit bet rgtaig sproog bad het ongeluk met bet aahterboofd op een steen terecht te komen an daarbg zoodanige inwendige kaeuzingeQ te bekomen dat zj eergiataren aan de gevolgen ia oTetledeo Uavronw 6 waa eerat 26 jaren oad an moeder Tan drie kinderen STADSNIEUWS GOUDA 8 December 1898 De haar Q raa k alhier die eergiataren ta Amatardam tot doctor in da acheikande promovaarda Tarkraag daarbjj het praadieaat oom lande Io da aaal aOranja en Nederland f Torfmarkt alhiar werd gisteravond een liobtbaeldanToor atalling gageTen dia geleid iftrd door Adjudant Sahnnrman en Ensign Cox Bet doel van deza TOorstelliog waa door liehtboaldan waaraan een geschiedenis verbonden waa da kracht van het Christendom biJBondar dan htiliamaa ioTload Tan bet Leger dea Beila taa te taoaan Bg bet begin en ran tgd tot tjjd ook gedaranda de Toorstelling warden door de aanwaaigaa liederen gezongan Da laal waa miaschiaa tan garolga raa bat ongnoatiga weder aleeht beiooht Dasaa arond lal wadar aan voorstelling gagareo worden SoaooiiHOTiH Bedankt roor bat baroep by da Ned Herr Kerk te Vroomahoop door don haar M G Blanw cand alhiar Nmnnaxiu a d IJaiL Alhier baaiaat liet plaa aao atoomoaalfabriak op ta riehtao SoKooitBOTiir Vao da ODgaraar 50 Tallaa nu m iol D dia alUar ign gacoaaUtaard i ar tot nog to gelukkig alaohla aas dal d n dood tangeTolga bad WADDiNosTiisir De Vioawenvereanigiag Tabitba alhier hield Woaaadag 7 Dao hara jaarlgkseha nitdaeling Tan kleadiogstniikan aan wednweu en wee en De rekening over 1898 waa ala volgt In oatraugat f 232 24 uitgaaf f 231 50 zoodat het jaar sloot nst aan batig saldo van f 0 74 Mazelea en waterpokken onder de kihderen haerschen in dia mate alhier dat bat gemiddelde schoolverzuim ia geklommen tot ruim 70 prooaot WIELEmVIBDWIS De zesdaagecha wedstri d ia dan toch doorgegaao De geldzacht van de racers en de zocht naar gnezeligbeid van het publiek habban op het gaaood veratand onder aaderen van da L A W weer een orarwineing behaald Begin nachts om over twaalven toen waren er Beker 20 000 toeschouwers De opgewoa denheid over dezen modernen doodendans moet io NewYork geweldig zgo de bladen veronachtzamen voor deo wedatrgd zelfa da politiek wat Irouwaua wel een aauganame afwiaseling kao zi o Miller de overwinnaar vao verleden jaar thana ook favoriet bad na 12 nnr noa da leiding van de 29 deelnemers met38CM9 K M Usar in bat 16a anr nam Waller dd leiding die hg t nor behield Bice de tweede van verleden jaar en Frederic moesten bat leeds opgeven de laatate wegens hev ge maagpyn Men verzekert dat da politie bg de eerata onregelmatigheid den airgd zal Terbiadan De bekende Franache kunstwieirgder Maurice Germaux ia op reis ran KBrlaruha oaar Pargs te Bevilly dood io den trein gcvoodeo Eeo hartiaodoeoing had een plotseling eiod aan zgn leven gemaakt Germaux waa 30 jaar oud Zgn loopbaan als wielrenner begon in 1893 toeo hg mededong in den wegwedatrgd Bordeaox Pargs waarbij hg als tiende aankwam Daarna werd bg beroepsrgder en beiocht Frankrgk Daitaoblaud Denenarkan ao Noorwegen VEUSCUEIÜENHKID Eeo drijvend eiland Ditmaal ia het gaan i ée van deo Franseben achriJTer Jules Verne doeh wertelgkheid Het drgveode eilaud ligt io de Miasisaippi en ia eigendom vao eeo rjjkan Amerikaan James Jobio Uet draagt den naam vao sAraanal lataadc en is een ware lusthof te noemen Aao de kanten staan prachtige booman terwgl bat midden bestaat uit een nooka tafa waarin inssofaen bloemen en rruobtboomeo een aardig buisje ie gebouwd begroeid met klimop het verbtgt van dan eigenaar Hoewei kiem oiedt deze wofllog de meeste geriefeiykbeden aan en wordt het verwarmd geTentiteerd en verlicht door eteotriciteit Toeh zal het verhigf er op deo dour niet Terkiealgfc wezen ten mioale wauoeer het een drgrend eiland blgft want eenige jareo geleden lag het nog io de Miasouri ter hoogte Tan Sint Louia terwgl bet ou nog alechta 1800 kil meter van do plaats verwgderd is waar de Mississippi lich io de golf van Mexico stort zoodat het m eenige jareo reeds 3 K ld naar zee it gedreven Er loopan zaer ongunat ge berichten over de Pargacha tentoouateliing in 1900 Er moet heel weioig voortgang zgn gemaakt met de gebouwen zoodat deze onmogelgk klaar kunnen zgn Volgeos den Pargschea correepondeot van de Dailj Telegraph f zullen de groote gebouwen die da Tooroaamste producten zullen bevatten tegen de opeoiag van de tentoonatelliog onder dak zgn en gereed roor da opoemiog der goederen Maar ain da inwendige reraieriog zal dan zoo goed als niets zgn gedaanToch zal da tanlooDstellingopdan Ta gaatalden tgd worden geopend Een Amorikaansoh tgdsehift bawaert dat da menscheiyke atem laogKamarband dieper wordt en dat dit Terachgnsel zxb reeds sedert eeawaD voordoet reden waarom teuorzaogera ateeds zeldzamer wordaa Ooza Toorondera zegt genoemd blad wisten niat wat men onder aan haa reratond tegenwoordig kan men als gemiddeld de bar tonstem aannemen maar langzaam au zeker beweegt da stam zieb in da richtiag vao jiat baageloid En wat voor da mannen ran toepaasiog is vindt ook plaats bg da Tronwaa terwjjl eerlgda da aopraan algemeen Toorkwam rertooot deza legeowoordig voortdarend aan neiging ta vardwgnan an ral daarran mettartgd alleen da batinoaring overblgvan Aaa dan waosoh om op brioTan naar ai TBo da koloniSn bet binnenlandseh tarief toe la paaaan kan niat worden voldaaa Bonder bezwaar roor de schatkist Da Mioiater deelt hieromtrent mede dat het land en zee traoait bg internatioaaal rerdrag vaatgesteid beoevens de koeten na rerzending ootrangat en baatalling reeds mear per brief bedragen daa hel port Van toaoaming van het Terkeer ion terrai gaao Taigoadisg dar aanTankaljjk Terminderiog raa inkomalao aijn ta rerwaehlaa aalka brief meer aon kal thana baataand tekort op da ontvangatao voor data briereo doen toaaaBeua Ia daze radaaeering wal jniair Ditwarazoo als Toor salkeot brief meer ook de nilgara loeoameo Zgo er aohter niet eea aaotal kosteo die uorerandard bljjren ala bet getal brieveo stggt t De 81 Nikolaaa vraugde te Asaan werd Maandagavond varaloord door het luiden dar braodklok Het bleek dal de boerderg ran E Bakker ta Paeloo oogerear een half nar buiten de kom der gemeente gelegen in brand Blond Toen familialeden die ran Asaen kwamen deo brand ootdaklao aloagen de vlamaon reeds oil den schoor da bewonats moaateo zich bjjaa naakt uit het brandeode gebouw begeven aan meiaja werd nog jaial bg tgda gered Byoa al het va 13 koeipn 2 paardeo 9 varkena 3 Eogalacha aohapen 30 kippeo en 2 hanen kwam io da vlammen om bat verbrande overschot der arme dieran leverde hedeomorgen aan treurig sohouwspel op Bet bok waarin de andere aobapao verbijjf hielden op aeoigon afstand van de wooiog waid bebooden Da gehaeie iaboedel Igfgoad en Igfsieraden gingen Terloreo Bedden van hel een of aoder was niet mogelijk Alias was laag varaekerd Hoe da hraod is ontstaan is niet bekend Diaar meo vermoedt zegt de aAsaar Ct dal bg door een of aoder moedwillig is gealieht om Bakker aadeel te berokkenen Afloop der Openbare Verkooping nn Onroerende Qoederen VEILING 8 DECEMBER 1898 ten overstaao van Mr I MOLENAAR £ in perceel Bouwterreio au een peroeal Weiland samen groot 1 41 31 Heet aaa da Korte Akkeren f 4725 k H Jongenborger Een perceel Tuin of Warmoazieragrond aao de 4de Kade I 320 k J rao Galen 359 StaatB loteriJ 2e Klasae Trekking vso Woanadag 7 December No HOI 000 No t041 l Ii 163S4 eu 80806 ieder 1000 Ko 7967 ea 14086 ieder 400 Ko 1611 171 1070 7641 1804 en 11713 ieder 100 Frijseo van 80 ilO 167 4818 7747 10044 11186 16106 18167 10 98 11 64 10118 w 40 77 6 118 1700 68 SS 10160 11906 1 041 1S3 9 S6 87 78 7806 86 84 48 18487 340 66 4 84 46 10300 t 1616 6 400 66 6007 66 90 18099 76 16606 11 8819 18 69 10414 18193 16986 1716 48 88 84 61 11116 88 6S 19 71 18 97 87 49 69 96 II 1911 6168 7911 10606 13379 16301 11 66 606 87 89 UlOi 7 134 16 4 11719 16 II 6134 66 lO ll 1S6S1 86 18887 74 68 96 8016 I 13613 16443 1 70 79 8061 6871 40 6 78 16680 91 98 68 6448 47 10787 18761 66 ItOll 646 70 88 71 98 13800 91 19101 61 8113 98 818 10910 79 16616 10 781 3110 5677 18 66 68 16 16 08 49 6 61 06 69 91 71 81 Il 61 6788 81 8 61 14011 91 48 31 tt 87 8316 8 14184 16711 66 134 83 8 17 11019 96 63 19146 8316 6846 11 10 14810 60 40 40 89 41 71 11413 97 70 68 8408 6908 70 80 14619 1 818 19311 1117 1 84 143 96 II 11 IS 1800 19 88 94 10104 87 1 947 19480 16 3614 86 8S10 88 64 17001 30 48 67 196 41 11166 76 69 I9il4 1886 867 6187 1648 81 14791 84 811441 3718 6314 61 70 96 81 18 46 14 87 16 11303 14820 17181 86 49 44 41 8736 11414 18 87 1970861 46 46 88 11688 8 6 7801 16 1146 7 6488 98 81 14986 86 61 71 77 66 8906 61 3 81 19816 16t 80 6610 66 11661 88 8 80 17 3141 46 87 11736 16060 17848 1 68 8990 68 9064 87 16109 91 199 071 4018 86 9106 11818 11 17416 10016 87 17 6713 81 49 17 11 17 80 48 6146 9213 78 67 69 4 1818 9 980 930 11918 68 17619 S016I 18 4119 64 89 78 78 66 96 SI 61 84 9444 1100 74 17616 10117 60 88 7044 9646 UIU 16101 47 9078 4166 17 68 llill 47 60 10166 1940 4816 7198 9684 16 16800 17703 10617 71 16 7161 86 77 8 14 87 1016 48 77 61 1I8Ï1 46 17130 64 88 44 6 1309 67 II 16481 4 98 lllgr 81 88 97 66 I66I0 tO 10617 46 88 70 718 I14IS 11 17 9i SS 60 4144 7414 88 11606 61 18001 10700 70 4181 7641 9816 18 166 6 87 1 8i 41 41 916 II 16711 41 I08SO 1876 48 90 iSaidO 61 46 98 S4T1 91 7610 60 17 6 I81II 10911 87 4717 89 98 94 84 41 il 8667 44 6910000 117 1 11876 4 H 1617 76 7740 1 87 16903 90 Torigen lijst atond No 1619 moet ijja 166 Trekkbig ren Doodardag 8 December No 7461 en 11016 ieder J l No 1806 100 Prijzen m n 333 8118 6840 8101 1047 1873 16 86 11747 463 886 6688 8813 10746 1314 161 6 18908 709 3410 6 77 64 10868 13306 16 66 19I9T 48 3604 67 7 97 10977 1364 17098 19608 9 1 76 6970 84 6 11S97 13614 17386 19819 1334 4168 108 8 09 11417 18717 17476 19979 1 7I3 4863 64 1 9047 11839 14037 17648 8009 19 0 73 6664 9139 1I0 14179 17894 10116 10 7 4810 709 0877 7 14884 17919 10346 8318 4783 68 10840 11176 16038 17 80461 66 6 7187 74 0 r6 18183 10666 1407 4 78 7676 10488 18408 1669 80 18486 I0II4 AMERIKAANSCHE il ïii A van os Al Md TaiUeor Elaiwag B 73 7S i OODOA TelenMMi Ko ai Amsterdam Slotkri Beurs van Vikn v a 6 100 86 88 64 97 97 77 16 101 88 a looy loo 668 476 103 60 lOlV 198 146V 66 100 98 116 16 80 116 UI 808 101 100 8 lu 87 168 99 86 97 88 88 6 DECEMBKE NiDzaiiND üarl Ned WM I dito dito Ufo 8 dito dito dtio 8 HoKOlB ÜU OouJI 1881 881 iTAUB InsoliruTlng 1861 81 6 OoSTlH Obl m papier 1868 6 dito in silver 16 8 6 Poaioou Obl met ooupon 8 dito tiokel 8 41 BoauliD Obl Binnenl 1894 4 dito Oeoona 1880 4 dito bij Uolhs 1889 4 dito by Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1813 6 dito dito dito 1884 6 8n l Perpel achuld 1181 4 TliBiaiJ Oopr Conr leen 1890 4 üep loeaing aorie D Ooo leenina aerie 0 ÏOloAra Rep T obl 1191 6 Hllloo Ubl Buit 8oh 1880 6 Vbkczubla Obl 4 onbep 1811 Awaraaoia Obligatien 1896 8 BottbbdilH Stad laeu 1894 8 Nbd N Afr H ndelav aand Arend b TAb Mo Oertifloaten T eliM ueh p dito Arn Hypotheekb pandbr 4 OuU Mi dor VontenL saad Or llypolboekb pindbr 8Vi Nedorlandaohe basK aand Med HandalmaaUoh dito N W k Pao Hvp b pandbr 8 ïott Uypolheekb pandbr 8 Ulr Hjrpotheekb dito tV OoaraKa 0 al Hon bant aand HwL nypotbeakbankpsndb 4 AHBBlla Equt bjrpotb pandb 6 68V 106V 1017 86V S 188 14 109V 86 101 11 16 118 86 11 161 61 ITÏ 108 I 106 106 U7 117 Maiw L O Pr Lien cert Nbd Iloll IJ 8poor M j saiid Ug tot Kipl V 61 Bpw aand Nod lud Spoorwegm aand Ned Zuid Afr 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dilo 6 IliUBSpoorwl 1887 89 ï Eatd S Z id Il l Sni niil A H obl 8 POBIK Warachau Woeneo aand 4 BoaL Qr Buaa Spw My oW 41 Balliache dito aand Faatows dito aand 6 Iwaog Dombr dito aand 6 Kurak Ch Aso Bp kap opl 4 dito dito obllg 4 AnaaiIA Cent Pao Bp Mi obl 6 Chio North W pr O v aind dito dilo Win 81 Peter obl 7 Denver fc Bio Gr 8pm eert T a 1 lllinoi Ontral obl io gond 4 Loui v k Naakvilli Uart v aand Moiioo N Bpw Mii Ie byp o 6 Miaa Kaaaaa r 4pCt pre aand N ïork Outaa o k Weet aand dito Psnn Obio oblig 6 Oregon Calif Ie kyp In goad 6 8t Paul Minn k Manil obl 7 Jn Pac Hooflüo obig O dito dilo Line Col Ie hyp O 6 OiXADi Oan South Chert v aand Van C Ballw kNa leh d e O Afflsterd Omoibna Mij aand GROOTE KEUZE WmTEEMAITTELS TOor Dames en Kinderen van de g koopate tot de bette lOórUn eurreerenOe pHJnen D SAMSOM M t GOUDA Io eononrrantie met alle Bnitan au Bisseiilaodacha bniMn