Goudsche Courant, zaterdag 17 december 1898

Zaterdag 10 December J808 No 7T58 37s e Jaargang mmm courant MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TUetiea He M ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nudd TalefMi He 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afaonderlyke Nommers VUF CENTEN De priJa rui hetgta ia 6 Mat p r i ea voor Kooktoeatellan of Motoren 4 et Onder kere voorwurden worden peroaebii gratie un de hoofdbaia verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gumeter Toor 3 en 5 lichtgumeten bedrugt d honr 10 tent per mund Bewonen tui perooelen vu ten hoogata 2 35 per week kannen wekelgka afrekenen en Tsn de fttbrfek laaapan kooktoestellen ena tegen betaling van eenige centen pw week in hnnr bekomen Chemische Wasscherlji en Stoom Ververij DE WIT en Oomp DTBKCHT Spoeiige en nette aflevering I ge prljien DEP6T bg Gez BECKERS in Modes TarfinaiW 248 OOUDA VARJITBBBIOHTCH Qouda 8 Unwmbar IStS Tot niflar ot miader rerlugde prijun ruimde de lUarooi Tan gtiatD Vlij rlQg op Tarws ZaauwKb 7 40 7 70 Niiuwt dito ƒ i Miodsre dito 0 a 7 0 Ktwljtmai 0 a 6 S0 Polder 4 40 i 6 80 Zeeuirtelie Bogge f B IO i 6 71 Polder t 10 I 6 40 buiteDlaodaehe per 70 kilogram ü Oerat Wimer 4 0 6 ïomer f 4 40 i 4 0 Chorallier 0 a 6 85 Haror per heet S 5 V J 8 70 per 100 IlIIo 7 iS i 7 7 Heooepzaad nkiidaeb O a O BuitenUndaolie O i 7 O iCaiurieuad 1 ƒ 7 50 Karireiiaad i per 40 Kilo Kooluad I 1 8 60 Rrwlen Keokerwten f f 50 Niet kokalrie 7 i 7 iO Bulleolaodaebe t toerarwlen per 10 Kilo 6 6 1 i 6 80 Boooen iBnica booiieu 11 i U 7t tVille boooea lO O 1 f 11 J6 DniTenboooen 6 10 i PaardeotuoiieD 6 10 1 6 40 Haia per 100 Kilo Bonta Amorikaanaohe t 80 a 0 Ciaquauliia 6 85 1 6 60 Odoaaa 6 i 6 IS Inlaadicbe metliog ï Ybemaiikt Melkvee weinig aanvoer bandel en pr un matig Vette varkena rodeliike aanvoer bapdel matig 16 i 18 et per balf KG Biggen voor Sngelaad redelijke aanvoer bandel matig 16 a 17 et per balf KO Magure biggen goede aanvoer handel matig 0 70 it ƒ 1 per weak Vette aobapen goede aanvoer bandel dauw i 10 k 18 Wci l ammereo aanvoer bandel è Nuobtera kalveren redel aanvoer handel vlug 6 i 10 Pokkalveren 7 i 14 Iraakalveren red aanvoer bandel aaun k Aangevoerd 48 partyen kaaa Handel matig Ie ual ƒ 6 1 Se qual O i S Zwaardere booger Noord Holludeeb i Boter weinig aanvoer bandel vlug Ciopboler 1 80 a 1 40 Weiljoter 1 10 f 1 Ï0 per Kilo Bar ga nu ka 8 t ft nd OEROREN 6 Deo Maria Eliaa eth oiidet W üüoimelt to J M A van Leeoweo Jobannei Andteaa Nioolaae ouden J Boiioan B J Uariog 7 Elaaa uden P 0 Vernenlen en J Qatabroek Hnibett ondera N vao Klaveren en L M Dekker OVEBLEDBN 5 Deo J 0 Bonic hoton 4 w GEHUWD 7 Dec T de Keiier on A an Óratnen P Pauw en C Luilen A ran der Star en J Begeer Beeuwljk OEBOBEN Emma PetrODall miat G J Orontendoral en E P Boef Jobannei andere J van der Star en A Ooaterwyk OVEttLEDKN P Perdgk 2 w OBHÜWD J de Jong en J van Boon ADVERTENTIEN Ondottl nwd i WILHELMINA di BAADT M Dr C0RNELI8 Tan EUK Qwia 8 Deoember 1898 A SLEGT beveelt tich aan tot het lararan ran Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood UIEDWE HAVEN 28 m g Bekroond op de Internationale TentooMtellfng Tan Bakkerg Maalderg en Kook knnet te i 0 itMnAaje met Mu diploma Vargnld Zilveren MvdailU FEANSCHE STOOMYEEVEEIJ chemisolie Wassotter Tl 1 11 OPPËNilElMER 19 KruititaA HoUetiAiHn GebroTotBOid door i M doiPKoning dei Belgen HoofddepAt Toor OOUDA de Heer A VAN OS Ai Specialiteit Toor het itoomen en TerTon Tanalle Ueerenen Dameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting TOOr het atoomca Tan plnohe mantala Teeren bont ui Oordgnen tafelkleeden eni worden naar da nieawite en laatste mithode geTorfd Alle goederen hetag geatoomd ot geverfd worden OBioh delük voor de geiondheid Tolgent itaal bewerkt Oouda Drak van A BUlNKMANküOON Lensvelt Nicola HOFLEVERANCIER Veeneslraat2 t den Haag BROOD E l BE CHtJITrABBIEK LÏÏNCHEOir BOOM Pain Ie Luxe Aft rnoon Tea Koffie Chocolade Melk TANüAttTS E CASSUTO Gouda Turfmarkt aPBBEKVBBN MAANDAO DIN8DA0 DONDEBïDAa es ZATEBDAG van 8 tot S nor WOENSDAG en VBUDAG ran Itoti nar ZONDAGS niat Phjstrekkiug den 21 December soo oW1ark all hoofdpr s in bat KBluk1 iKit gersl biedt de aicuivite groote öeldTerlotiDff die door de Hooge RegeaHng vm Uambuii goedgekeurd va gewaarborgd ii De voordeeltge inriebting rao het Mwa plan bflHtaat aurin let ï dfn loop Tan lecbta weinige maanden in 7 verlotingeo tmb 118 0UÜ lot D ft 180 prijteo bedragende 11 349 326 Mark ar volledige beaÜHlog zullen komen daaronder aün kapitale prgien van eventueel 600 000 Mark bjj uitnamendbeid ecbler 1 prüi M tOO OOO 3 prija l U 10 000 prja a M 800 000 26 priji a M 10 0 0 86prgi bM 6 000 106pryz iM 8 000 106 pr ji i M 8 000 81lprül iM 1 000 1518 pril iM 40 88II6S pru i i U 166 l 4IIOpnjz aH 00 00 184 W4 100 fÏT 4 SI M 800 000 M 800 000 108 000 76 00 70 00 1 86 000 60 000 66 000 60 000 40 000 8 1 000 prya a H priJBen M 1 priji a M prija il M 1 priji k M l prti ü M 9 prüzen a M 1 prjja it M 1 prqa it M De aanataande eorate pr etrekking deur groote door den Staat gewaarborgde Oeidver loting ia van ambtawage bepaald plaata te bebbeu op den 21 DECEMBER e k en koet hiervoor 1 gobeel orfBuieel lot sleohU Mark 6 of fi 8 K0 1 half 8 y 1 75 1 kwart t iVi tegen insending vao bet bedrag per poatwlatel of tegen rembou Alfa oommiuiet worden onmiddellük met de grootato Borgvuldighoid uitgevoerd eu ieder ipoler ontvangt van o t de met het apen Tan den Btaat Toonicne Qrigineele Loto tcelf in handen B iedere boitelliog wordt bet Tereiiohte oi oicele plan waaruit de verdeeling dor priJEen op de Toraobilltin Ie klaeaeo all ook do betruffende inleggelüen te vernomen ie gi atis bygeToegd en Eenden wü aan onui Begunstigen oDeangevraagd ia elke trokking de offioieete gaten De uitbetaling der priJEon geaohiedt aieedi promiit onder waarborg van den StaM en kan door dijeete toeieudin of ook naar erkteting der fielaughtibbeudon in alle grootere plaateen Tan Nederland bewerka elligd worden One debiet ïs steedi door het geluk begunatiftd en onder nle attdere aauzienlijlco ptÜEen hebben wij moeraaleo volgens otHoieele bowgson da eento KoofdpH Ran verkregen en onte BegDuitijiers self uitbetaald o a Mark 8 0 000 100 000 80 000 60 000 40 000 oot Het ie te voorsien dit by deie op den beohtBten grondêlag geveetigde ouderneming van all ktoten op eetA uer werkaaroe deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegani de reeda ophanden Eynde trekking alle ordera ten apoedigate reohtatreeka te tenden aan Haufmann fi iiioii Bankien en QeldwiaeeUara ie HAMIIUKÜ P 8 Hiermede danken wü voor bet vertrouwena ona tot hiertoe geaobonken en daar wü bij het begin der nieuwe verloting tor deeioeming inviteereD aullen wij ook voor bet vervolg bemoeid tjjn door een atipte en raëole bediening de tevredenheid van onie geèerde Begunatigera te verwerven 01 POIKB ODDE T Ü 8CHIEDAMMEB GEKEVEE Mtrkt Terkrijgbaai t i M PEETERS Jz lï B AU bewtja van eobtheid ia eaebet tn kurk ateeda voor zien van den Daam dar Firna P HOPFB NIGHTCAP miEUWI MIEUWI NIEUW OKSCtUKT VOOR ITachtlicliten Koffie en TlieeUcliten WeUce 4Vi uur branden i 3 t en 6 uur brandende h 8 cent per stnJi Ecflig Agent Toor Qouda en Omstrekea IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelyk Hea behoeft biervoor geen Olie goen Olaaqje Alleen een luoiter aaniteken i noodis Oebeel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk NAAHKAARTJliSII i ff VISITEKAARTEN op zuiver Bristol carton met Enveloppen en Etui FANTASIE KAARTJES nieuwst model 1 60 Naar verkiezing met vierkante of ronde boeken BestclÜDgen worden ingewacht bij A BRI1 K HAI Zi Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT SOFLATTEN £ 1lGIIIfiA7SN EN LIJSTEN ook volgens óp te geven Profiel Spoedige aflevering Hfélte iiICvoerlngi Coneurreerende prijzen Indien gy niet wilt hoesten gebratki de alterifeKe bekroonde n VrtreldberoeiAde Superior Dnii en Borstliomg IlxtraQt Meiia iiie uit de Koninïlijke Stoomfabriek D Honig bloem van H IV WAN fiM HAIIi € o Uen HBagr m mmm t VAN SOH IK 8 Cto a Meliaothe ia bat beat middel dar wereld VAN SCHAIK CO 8 Mellantbe geoeeat Kiakbooat VAN SCHAIK ft ro 8 Mellantbe geneeal oow l oud al jaan VAN SCHAIK Co 8 Mellantbe ma in geen huiageain onlbreVea VAN SOHAIK ft Co a Mellantbe taat voortdurend onder Soheikuudig toeiiokt VAN SCHAIK ft CO B Mellantbe belpt oaherroopelük VAN SCHAIK Co a Mellantbe ia bekroond met Kerediplema a j VAN SCHAIK Co B Mellantbe ia bekroond met Ooud VAN SCHAIK ft Oo B Mellantbe i bekroond met Zilver VAN SOHAIK ft CO B Mellantbe ia verkrijgbaar in flaoona Tu io Cf ro € to en f bj Firm WOLFF Co Weith Ten 198 Qouda C RATBLAND Aia wia D MIXIBlES S iii ireg K 100 B T WIJK Oudmatcr Oouda M KOLKMAN Wadünintm B fl TAK MILD remtal H aOLLMAN Bodtoravm B 126 te Gouda PIN K B NUmtrkirk 0 dl J Stede ke Gas£al nek te GOUDA Nteuw onorértroffen Trof Ur Liebcr wetbakend niüW XEAOBT ILIUB AUem eeht met Ftbrioktmfirk tot Toortdqrende radicale en aekere genexiag van alle zelfs de meest hardnekkige xenuttf uiektenf Tooral oDtaisaD door afdwalingen op jeagdigpnleeft d Toiale genezing van elke zwakte Bleekzncht Benanwdheid Qoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpyn alerte apyBvertering OnrernK n Impotens Poltntione eni UitToerige proipeotnfsen Prgs per flwck fl I fl 6 v dubbele fletoli tl 8 Centraal Depöt Matth i d Vegto Zaltbommel DepuU M CXéhm Co Aüiiterdam ï llappfll a üravenhage J HalmntDi d JongJ C Botterdam Wolff t Co Goöda en bü alle drog i D 5 Bokroowl Tentoon Wwridbtnmida ftebMO Appt tftiir tlptunm BftMn au tfn d bMW Btldaftlw voor bet Bonaw mo ito ceU ra nbo nwerlL Vertrvgh Mbf wittkelbjra m iKhoenirsrk UkIbii jrlan Ptogvrynn qb Kon leiU MMd op aftWB n fKbrUka Mrk a n Aic ii i W lartwUR Amlawn Buttenlaiidsch Overzicht Bet Paiiiacbe bol van eaaaatie heelt de be haodeliag der tegen Picqoart aanbanniga pro eeaaan geacborat De Diaain vooriiktw van den Daitaebeo Rgkadag graai Frauz von Ballaatrem heelt ala lid van het eeotram reeda een eervolle pari ulaire loopbaan achter dan rag Van 1872 tot 1893 ia bij lid vaa den Bijkadag gaweaat w van 1890 tot 1893 eerata vicpreeidenl van dit lichaam Sedert 1891 ia bg ook lid van bat Praiaiacbe Haia vaa Afgevaardiiidaa Hg beeft inowel daa veldtoaht vaa I860 ala van 1870 71 dan laatateo ala aacadroachel bggawoond In Frankrijk ward hg invalide tengevolge van ean val van ign paard en kreeg all loodanig in 1871 ign penaioaa la 1873 werd bg tot geheim kamarhei r di apada e cappa vaa den Paaa benoemd Daar de e rat vici praaideiit von Frege ean ooniervatief en de tweede vica preaident Scbmi ll Bil EIbwIeld ean vrgtionige ia ago de oaiionaalliberalen jemmerlgk op den achtergrond gadroagrn Tot eKretariaien ego verder eergiatergakoieo r Normaon coaaervatiel Paoli R kapartg Uaaae oationaa liberaal Paaiebe nationaaUliberaal Braan cantram Krebe cent Harmea Daitéoh vrijiinnig graaf Kwileoki Pool Nadak da verkiaMtf van bat bareaa waa afgeloopan bield graai BallertreiQ MD lofrede op Biamavck die door de leden ataande werd aaogeboord Dat vg ceida fag tbaoa ala verlegenwoordigera vaa bet Daitache volk vergaderen hebben wg in de eerate plaats aan dan overleden kanaelier te danken Toejaichiog Het il een bistoriach feit dat da groodalag op welken de Rgkadag bernat de kirawet nitalaitend aan den invloed van dea eeratea kanaelier te danken ia Frina Biamarek waa een groot geweldig ataataman wiena boogata doeleioden tot eenmaking en heil van brt vaderlnnd atrekten Dat bg bg de kente van middelen em dit doel te bereiken eoowel met nartgeo alaook mat pariaoen laa dit hooge hoia in aob rpe co flician kwam wie loa het kunnen loochenen Toch ia er geen reden Toor degenen die in daae conflicten aoberp tegenover dea gropten kaoHlier hebben giitaan om bem een plechtig eerbetoon te weigeren De majeateil van den dood verheldert allee Wat partgen en pareooen ait ona midden tegenover prina Biamartk tgdani iga leven hebban beatredaa ia voorioover het van prnoonlgken aard ie mat a a aterfelgk bolael begraveo De tagadacbtenie van prina Bianiark blyft die ran den grookan ataakamao dieop nitoemaode wgae FEVILLETOIS Gedeokselrlfteo vao eei Gelakioeker JV ar htt Frantch OOR We NUTTEBa 04 fAli t n gD Jooge Tritnd risp biron d Haubert uit ik Eoa a oomogelijk welen te uggfB boe Terrokt ik ben orar loorael geestkncbt ils gg lao d dig bebt golagd n BTenmiD boeuer ilc mij v nt rkt geroet tn de goede meoniDg die ik ro a Mdari ut aenËd oogeobl k ooier renaiaintklEg beb opgertt Maar boe U bet dan toch mog lük dat met toodaaige kracbt ran geeit met tooreel rindiogrilkhetd toegeruit ea met xoorele goetteegar begiftigd gq tot een bnlait ijjt gekomea 00 rreeaelyk loo waobopig ea tereni too lafhartig ran lelfnoord te plegen Hoe gelukkig dat bot toeral mij op uir ireg beeft gevoerd anders zouden de troebele waterea der Seine uw tietloos licbaam miMobie n reeds roortdrijrea Binnea weinige oogenUikkn lult g bet vaten baer banm vik ben sen nianwigierig naar de optoeiing ran dit raadafl tk iwfig o laister irToao ik eiodel k en ten laatate de barrière de Charenton bereikte rielen mgn schoaBen letterlgk TtD mqn roeton mqn blooM die ik ran tijd tot tyd ia da ririarvD di ik roorb wai gakoaao bid da onvlerfelgke cegepralen vao OBI oavergalgkelgk leger beeft helpen bewerken en er partg van beeft weten te trrkken toejaiching en na de overwioaingea gedoreade tieutalten vaa jaren ean daarsamea aagaargke vrede bevf gebaadbaafd Zoo itaat oas bel beeld van O to VOO Biamarek voor den gi it Onder dit beald sou men de iaeeriplte van dea Romein achen dichter kunnen plaateen Quia tot aoatinaal qnia lanta oegoliaaolaa De aoeiali tet haddan vóór graal Ballealrem agoe rede begon de aaal verlaten Er ia een treffende tegeoatelliog iaaaohen de rede eergiateren door bat eeotramlid Batteatrem geboodeu eo de Terklarieg die graaf Bompaaob op 23 Maart 1895 uit naam van hetceatrom deed toen deae parig kleincielig genoeg waa om t vet hinderen dat een dapulatia uit dan Rgkadag prina Biamarek ging complimentearen op sgn toobtigaten verjaardag a De Engelaohe regeeringa oommiaaaria ia ZuidAfrika Sir Alfred Milner dia lich Ihaea te Louden bevindt zal naar de Ëagelaohe bladen mededaelen oiat weer aaar iga poat lerugkeeren Mea tiet hierin een nienwe wtjzlgiog in de Engelaehe etaatkunde tan of iebta der Afrikaandera io de Kaapkolonie Sir Alfred Mi ner lal naar men meent een ambt krggen in da Ëgjptiub admioiiifatia waarto hg vroeger jarea te heeft h lwo d Ia 1889 waa bg alaatflteoreiarta oor floaaeila I Kaïro en la 1892 werd bg benoemd tol pretident van hel Sogotacha deparlamaal van belaatingeo in Exjpte Toen bg in B ebrnari 1897 naar Znid Afrika geaondea werd waa bet agn vooraemea te pogen een versoaning taweag te brengen taaachen da EugalKhe en Bollandache alemealen in de Kaapkoloaia Dit Tooraameo ie niet getukt eo beeft ook geen kans op wetelogea Dat hebben de laatete varkiesingad ie de koloniSn dnidflgk beweten De Eugelache regeering achgot bet tbsna eena met eep anderen gouvaroear te willeo beproeven een die een aaberper oa sal aan alaan De aftreding van air Alfrei ia thbns van ta meer beteekenia wgT Rhodes racht de kleine maerderbeid io het Parlement dar Kaapkolonie te wjjsigno Een gosvernenr met scherper opvattingen over da Britsobe staatknnds sou thana voor Shodts aaa itarksa steun kuntaa wezen Met belsngaiellittg wordt daarom de beooa miog van sir Alfred s opvolger irwssbt De Spsanseh Amerikisnscbe ea iaaie beeft uitgewaiwben waa nirt meer te dragen en ik bad in myo tak praeies nog ién frinc Niettemin moeit ik ten raaw op welke wyx9 in Pang egn lerenaonderhoBd ta rindeo ala men geen ainbert lisg of kAniaaan beeft geen handwerk rerataat en men borendïen nog om teer geldige redenen xich gedwongen ziet om uoh aohuil ie boaden f Noodukalykheid kent geen wetten beerbtroa il ean vdar traurigata waarhaden Niettegenataanda m n innerljjken ajlcoer traoblta ik iota ta vardienaQ met allerlei battgheden dia om hnane geringe beteekenia xelfa geen behoorleken naam dragen en wairriu ik rog ran allai nog bet meoate lofaaam te ipraken Na eena hield Ik roor een kleinigheid bSt paard ran deteo of gaoen koetaier dio zlob in een of andere berbarg rergaaten wilde up een reraletkmden dronk gedurende dieca afwezigheid raat dan waar rerkocht ik contramcrken doed boodacbappen kortom rerriebUe get k tk seide allerlei ge ringe bexigheden welke miJD brood b tier maakten en mg bat leven ondraaglyk deden roorkomen f Arme jongen I zeide de baron Zeer wiir maar ik bad geen keaa Ik beb bet n reeda gewgd ofich n ileebta aan rondeling aan ventootene toob gevoel ik mg ran booge geboortoi ik geroal mg ran adal bloed van adellgke afkomst 1 mij bloed kwam in opatand gebeel mign natuur kwam in renet eiken keer als ik da hand ophield om dan rerdiandeo atairer ta ontvangen dia gewoonlljk ik ontveinade bet mg rolatrekt niet aleobta oen aalmoae waa Zes raaandan rerliapen op die wgza loep ik op eaa f taMbtifn rnd poat bftd gerat op daa baar beraadalagingen geheel ten einde gebracht Hrt vredaeverdrag dat uit vgftien artikelen baataat sal Maandag of Dinsdag gateekend woid n Da bgeankomat ia gieter galindigd mrt aen kraobtig vertoog vaa soÊÊmsmssass assBsaassaBB asBB MiM Verspreide Betichten VMEYrVS Mr Demaoge bMft lich eergiateren bg betmiuiataris van koloniin aangemeld msl batverzoek om aan Drejfte aefers stukken aomedadeelingsn te mogen sanden Hg baeftnoggeea antwoMt ontvaogan De Bcasasische aSoire ontvangt bericht nikLoodsn dat msvronw Zola Dioidag van daarnaar Parjja vertrokken ia na haar m n baiocbtIe hebban die te 8 rdeoham vertoeft nietver van hel Ciralal Paltca Zola zou vanpleo sjja zsar ipoedig naar Pargs tavag kaksareo Is dil juiit Margnsrika Pays bljifk dan uhtaan gatronw Aaa een reporter van de Lihert S keeft zg baar voornemen te kennen gegeven om heqt binneb enkele dagen I gaan opzeekeo WaarP Te Amatsrdam a Al wat nien van het been en weer reilen van dsn majoor vsrtsld heeft aldas mile Paja is onjuial De beer Eilerksa logeert in da buurt van Amitardam en nog tan ochtend heb ik een brief vao hem gekrsgsn i hisr is de enveloppfc Hg is eerst ean igd naar Londen geweest om aen uitgever te bezoeken Toen ben ik bem dasr gaan op boulevard Siint Marlio ta da nab heid der zaileigang van het A mbiqu Tb eater maakte mjj nuttig met do dauea die per rgtaig naar de aohouwburg kwamen bij bet nilatiijgen behulpzaam te zgn an hunia zijden gewaden roor de bealykte wielen Ie rrgwaruu hetgeen m tamelgk wat opbraobt Heada bad ik bijna reertig aoas bg ean en ik nam mjj roor dazen roordeel gen boek meermalen een bezoek te komen brengen toen ik m in den rag roelda grgpea aa aofatoruit trekken zoo wild en onbeinisd dat ik van de ba tn geraakte zonder dat men rag erenval los Het In het aerst geloofde ik mg door de politie overvallen en tracbtle zelfs niet op ta ataan of weerstand te bieden Maar weldra begreep ik dat ik mg sohromelgk rergiile want ragn aanvaller riobtte mij op an liet mg los waardoor ik mij kon omkeeren om m n tegenpart op te nemen Het was eon graote kerel bgna zes voet lang op dezelfde wgta gekleed alt ik dat wil zeggen rrij slecht met lange verwitd irda haren en een baard als een tamboer majoor Dit heet bracht zgn grove vuist tot bgna voor mgn oogen en zeide met een akelige wauluidonde en icborra stam dft bovendien nog mat een onnttatsanbara Inrht ran abaintb waa bezwangerd Kbm jg ma bier het graa roor de roeten wegmaaieo kleine rakker durf Ja bier in rerboden water komap viaaoben en iemand bet brood lit zgn mond haren P fWat moet je ran me rroeg ik den raas op boogeo toon Ik wil dat je maakt dat je weg komt en dat Eoo gatw ala je kan w Ik boop ilat dit he l fnw soaksa want de reia aaar ABatatdam is korter dan aaar Londen Ik ga nu naar Amatndam om bem self de ikukken te brengen die bg noodig heeft waal d poal ia niet ta vsr Iron wan a La flile Pajit dreigde ken alotU mat batnitgaven ook van haar n éinoir Da Oanlois dssit made dat hattog Philip van Orljena da hoadiag van dan haar Barv de Kérobanl in da zaak Picquarl in ean lel graai us den heer Bnftet gericht heeft afge k urd In de Uatsla lagan is da toeloop van ben die in da govangenis mat loilanaot koloaal Picqaart wilden spraken zoo groot dak aoma vgl of sea menechen tagaljjk bj bem worden toegelaten Dat toelaten in zgn tegenwoordigheid moet men eobker niet te alipt opvatten Piequart ia van zgn besoekers gescbeidaa door twee ver van elkaar varwuderde traliewerken waarvan ar aan uit dicht ineengevlochtaa draad bestaat zoudat de bezoekers bem elechts ouduidelgk zien kunnen en zeer luid moeten spreken urn verstaan t wordon üe directeur van de gevangsnis kan lias hoorsa wttw geiagil wordt Ueneraal Hereier is in da 2s sectie de naerve van bat kader van dan gsneralsn sW geplaatst Ta Uans aa U UarsaUla aga titlr$k b zochle vergaderingen gahoaden veonns d zaak Pioquart In t böigin werd daar wal gevochten maar de bgeenkomatau eindigden met motiJ n tea gnnale van Picqnark door ean groot meardarhaid gsuomeu IrauB In da Ilaliaanacba lucifassngvsrbsid la aaa wsrkstakiog aitgabrok n Ditmaal kabban sohUr niet de werklui maar da fabrikanUn dan arbeid gMlaahl on daardoor ds Ragearing ks daingen de voorge telde tsrfaonging vsn ds lucifanbalasting op te gaven Deze wgaigiog is ssn belsugrgk deel van het program vao den miaiiter van finanoUia De baar Oaieaao wil da tegenwoordiia kelastiag dia eea oanta sino psr dertig waaincifart en z atlg gawona Ineifeva bedraagt varboogen tot ean caateeimo p r 26 woalueifera en f 0 gewone lucifeia Volg na eSL offlciaaae voorstalliag is desa varb oging zmv gering rast bst oog p ds groote wiuat dar fabrikanlan en soa bet aiel deze mastrsgel sijn dia hun ontevredeubald bad gewekt maar wel ds weigering om eau b ataande combioalie eau fabrikanten bet mono polte van da vervaardiging van lucifara ta rarleasan De labiikantaa boden dsrBsgaaring il En waarom V Omdat ik bat wil ea ooubt ik ktt Io u tar eU je f tba atraat la voor ladaraen en ala het njj goeddunkt hier te blgren dan blgf ik bier sou ik danlüen Laat ma dus met raat Kb ik zag ja di ja rardwjjnt ea boal gaaw aajebliefi an zoo niat r i too niet wat dan M Dan breek ik je ortr mijn knU in riaraa aa imgt de atukken op het dak rar dit tkeatar Ik gevoelde geen rreee roor den roua ofiwbooQ hg Axi riermaal aterker leboan dan ik maar do gedachte aan de politieagenten die b aaa vechtpartg van alle zgdan tonden komen tonnhietao doed mg tot bezinning komen tot eiken pr a besloot ik aan twist ta vermeden want bgaldiea ik mocht ge jk of ongelgk bebbon ik naar da polittapoat word gtbraoht üoo dit roor mjj aiat La onaangename gevolgen hebban Ik verkropte Jua do vernadarenda bebaadaliog aa mijn woede en antwoordde eaovoudlg Ku goed ik zal w gaan 1 jfik deed aeniga aobreden Maar uil de omttaodera dia lieb reeda roadoai ona hadd D rarzameld ging en apotteod galad op en do itraatjongena belast op eau vechtpart tjo ea telaurgeatald ia banna hooggMpannea vorwaebtiag begonnen rondom m te danien aüatea aij aaD a riepen Jongens oen hald 1 Ug durft niet hijj darft aiotl f arif osno m