Goudsche Courant, zaterdag 17 december 1898

Maandag 10 oicember J808 NIEUW I No 7T65 37ste Jaargang GOUMHE mium Nieuws en Advertentieblad i or Gouda en Omstreken v n Parya niet aan een borgerlyk overbeidspcïl ooo zoo kanucio toevertrouwd worden B dagvaarding van commandant Eaterhaiy welpans de zaak met zyn neef Cbristtaao is veAÏnderd in een bevel tot iobcchtenianemiog eMn bij maande lij ksoho of tlrie maandel betaling rolgen overeenkomst EINEE BUVERDIERSTL Overal gevraagd AGENTESSEN of JONQELCI Toor verkoop aan particulieren Tan net Artikel van alg dagel verbruik Qeen concarreatie Br Postbus No 46 Postkant Vtncht Prijstrekking den 21 December SOO OÖFlARIi als hoofdprijs in het goluktciget goval biedt de nieuwste groote Geldrerlotiag die door do Hooge Kegeering ran Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is 1 0 vaordeoiige inrichting rau hel nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 Terlotingen ran 118 000 loten 9 180 prezen bedragende 11 349 325 Mark 9r volledige besliasing zullen komen daaronder zya kapitalo prijzen van eventueel 6410 000 Mark bij uitnemendheid echter p Üs i M 800 000 2 prijz a M 80 000 1 prijs a M 800 000 26 prijz a M 10 000 piiji ii M 100 000 66 prijz a M 6 000 prijzen ii M 75 000 100 prijz ÜM 8 0001 prija n M TO OOO SOÖpr z ÜM 2 0001 prijs a M 66 000 818 prijz nM 1 0001 prijs i M 80 000 1618 pr jz iï M 40 i 1 prijs k U 66 000 S6962 prijz a M 166 prijzen ö M 60 000 19490 pnjz iiM OO 1 pr iB a M 40 000 200 134 104 100 78 1 pr js tt M 3 1 000 46 21 De aanstaande eerste prijstrekking lezer groote door den Staat gewaarborgde Oeldverloting is van ambtsnege bepaald plaats te hebben op den 21 DECEMBER e k en kost hiervoor 1 geheel origineel lot sloobts Mark ÖofH 3 50 1 half i 3 ff 1 7S 1 kwart IVi 0 90 tégen iusonding van het bedrag per postwissel of tegen rembours Atle commissies worden onmiddell k met do grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten self in handen B iedere bastdlling wordt hot vereisohte offioieele plan waaruit de verdeeling dor prijzen op de voreohiUende klasseu als ook do betreffende inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zenden wjj aan onze Begunstigers ooaangevraagd oa elko trekking de oQicieele lijsten De uitbetaling der prqzen Fgeschiedt steeds prompt onder waarborg van don Staat en kan door dirente toezonding of ook naar verkiesing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiel is steeds door hot geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijEOu heUien wij maermalen volgens ofiioieele bowijcen de eerste Hoofdprijzen verkregen en oDzo Begnnstl era zelf uitbetaald o a Maik 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is ta voorzien dut bij dste op den heohtston grondslag gevestigde onderneming van alle kanton op eene zser werkznme deelneming bepaald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden sijude trekking aüe orders ten spoedigste rechtstreeks te enden aan i Kauf malin iSlmou Bankiers en Geldwiaaelaars ie HAMilUKG P S Hiermede danken wg voor het vortrouwene ons tot hiertoe gesohonken en daar w bij bQt begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren sullen w j ook voor het vervolg bemoeid zgn door een stipte en Meele bediening de tevredenTieid van onze geëerde Bögunstigers te verwerven FEANSCEE STOOMVÊEYEEIJ cbemlsolie WasscheriJ VAN H oppë iie imeii 19 KruUkade JBoUerdam G brevetoord door Z M den Koning der Belgen HoofddepSli voor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit voor het toornen en yerren van alle Heeren en Dameigarderoben alsook alle Kindergoedereu Speciale inrichting voor het stoomcn van plnchemantele veeren bont ent öordgnen tatelkleeden eni worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetifl gestoomd of geverfd worden onschadelSk voor de gezondlieid volgens taal bewerkt VAN BlOMMESTEIN S INKT is prücfoMcleiA imlelijk de BESTL en volkomen ONSCHADELIJK I APELDOORN HOLLAND Gouda Druk van A BBINKMAN ZOON NIEUW niEiJW I GKSCIIIKT VOOH ITaclitlicliten Kof e en Tlieeliclitoii Welke 4V uur brandeu a 2Vg en 6 uur brandende è 3 cent per stuk Ëenig Agent voor Gouda en Omatrekeo IZAAB CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men behoeft hiervoor geen Olie goan QlaaEye 1 1 Alleen een luoUer aansteken is noodig Geheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOPLATTEN ASCEITfiATEH EN LIJSTEN ook volgens op te geven Profiel l§ipoedige aflevering Nette uitvoering Concnrrecrende prijzen VISITEKAARTEN op zuiver Bristol carton met Enveloppen en Etui 1 FANTASIE KAARTJES nieuwst model 1 50 Naar verkiezing met vierkante of ronde hoeken Bestellingen worden ingewacht bij A BRI RMA Zn DE STEDELIJKE HTPOTHEEKBAM GeceMga te t eHMrumH KE Voiteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 Sluit op billgke voorwaarden GeMheutngeM onder EettUl lÊypoUiecair verband op Utttiveu en ÊjanOertJen londer voomitbetaling van rente Geeft 34 o Pauihrieven uit tegen den koers van S Inlichtingen te bekomen te GouDi voo r de JPandhrUveU bfl de Heeren M J OGIEB Co Kassiers en Commissionnaira in Effecten voor de UypotheHen by den HeerW J FORTÜIJN DROOGLKKVEB Haven aldaar Directeuren DROOGLEBVEE FOETUYN Ma 8 JULKS ENTHOVEN Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Drniven Borstlionig ExtraGt neiiambe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloera van H N VAN S CHAIIi Co Ueg Haag yofleverantiers VAN SCHAIK a CO S Melianthe i kot beste middel der wereld VAN SCHAIK Co a Melianthe geoee t Kiokhoest VAN SCHAIK CO a Melianthe geneest ioow l oud als jong VAN SCHAIK Co S Melianthe mag ie geen liuisgerin onlbreVea VAN SCHAIK Oo a Melianthe laat voortdurend ondor Sclieikunilig toasiokt VAN SCHAIK Co a Melianthe Mot onhorroopolijk VAN SCHAIK Co S Melianthe is bekroond net Eerodiploma s VAN SCHAIK Co S Melianthe is bekroond met Goud VAN SCHAIK Co S Melianthe i bekroond met Zilver i VAN SCHAIK Co S Melianthe verkrijgbaar in flaoona van 0 CU f O CU en ft bg Firma WOLFF 4 Co i BOBMAN Moordreda Wealhaven 198 Qmida J C RATELAND Boihop D Ma BIJES K mwee E 100 B V WIJK OtuUwaler M KOLKMAN WaddinMtm E H Ti MILD Veenial a ROLLMAN Bodegraom B 126 te Oouda PIN K3E Ni umrh rk ajdlJu II tlulg Pnt Millriiuii PiMiUn Der fromé Brfolg n utum Patent H Stotttn arrunitn Ittt hlw n tae 1 tMKltiim uiertltloiien Nachahmunaen t iii tfifl ktuft Mi r anten gtefa êcharffm H StóUm aar ron utn dlnet orfar In tololm £ iunliandlu i4H M tfn PI t t ff nihuitltlmill ualMnttttSS PreUlUlm mm Zmtniae fill d t niB letirl imtivltt uiiWcl Warmng Ïï2 s Patent H Stollen tMitttBmarkal A SLEGT beveelt zich aan tüt het lereren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood t 3 cent de K 0 NIEUWE HAVEN 28 p Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkery Maalderg en Kook kunst i6 $ Qravfnhage met een diploma Ver gnld Zilveren Medmlle F D IKE OOOë SCHIEDAMMER GEITEVEE Merk NIGHTCAP Verlcrijgbaar by N B Als bewijs van eoktkeid ia p oaoket eu kurk steeds voo CHIEDAM aien van den naamder Firma M PEETER8 Jz P HOPPE hensvelt Nicola HOFLEVEBANCIEB Veenestraat23 den Haag UKOOD m BE8CII11ITFABRIEK LUNCHEON EOOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk HOLLANDSCHE AMSTBRIIAIM Pr jsnoteering = China Congo Stofthee 46 en 50 o Grot 50 55 Lekkere 60 Souohon 75 Qeurige 80 Congo 100 Ontbijt Thee 65 Namiddag Thee 75 Alleen verkrygbaar by P H J van Wankum Ooathaven B 14 Korting voor Abonnement Stenimingeii Gouda enOmstrekei j F CUIJPER S Westeinde 37 1 j F CUIJPERS Westelnde 37 Tevens beb ik de eer raBngeachte cliSnt lete berichten dat de Heer VAN OS heeft opgeheuden AGBHT voor tlouOa te yn tevens verzoekende alle ordara direct aan ma te adreieeereo Ook aanvragen voor stemming g Tevens beb ik de eer raBngeachte cliSnt l U h ii V b n i1 t de Heer VAN OS heet W 3e Alionnement VoonteUinr Donderdag 22 Becemlier 1898 Vereenigde floUerdamsohe Toogeeihteo LE GEAS HASPELS CITUËRINK Tooneelspel in i bedr van HENRI LAYEDAN Lid van de Academie Ftanfaise te Pariji lü Snocesstnk van bet Theatre Fran B te Parija 4r Te Rotterdam Otrecbt Dordrecht Den Haag Amsterdam en Leiden pet steeds KHmitieiili Kcce opgevoerd M Aanvang half 8 uur P Qewone bepalingen es prgien Die zich met het volgend kwartaal aanvangende 1 Januari op deze Courant wenschen te abonneeren ontvangen de vóór dien tijd veraohijnende nummers gratis BHltenlandsch Overglcht Volgens de Aurore ia htt geracbt dat kolonel Picqoart beeft geteekend of voornemen KOU geweent rgn te teekeneo een varïoek om voorloopig m vryheid te worden geiteld geheel en al onwaar De vriet dea van dpn kolonel hebben er berhaaldeljjk op aaogedroagen dnt hy een dergetyken stap zoo doen doch hy weigert ten Bte ligste nan deien aandrang gehoor te geveo De Franaohe Kamerzitting van beden wae eer opgewondeu naar aanleiding van eeo interpellatie van deo heer Viviaoi ovpr de verkieriugeo te Narbonne onder betkabinstMeM ne Ëeu motie waarin de officieels candidataren werden afg ekeard door Dupuj aanvaard verd aangenomen met algemeene utemroen De heerpn Krantz minister van openbare werken en L grand onder sicrutana van binnenlandficbe raken keorden de door den her Dnpuj aanvaarde motie af en verlieten met hnnae portefenitlea de znal Zy zagen er later echter van af ontslag te nemen Op 21 December zal prirs George vao Griekenland ta Kanea aankomen Den 19i eu ver trekt by van Piraena bij bet eiland Milo znllet vier oorlogAEichepen van de vier mogendheden hem afwachten en bem met 21 kanonachoteti begroeten Dan gaai hy aan boord van het Frssaebe admiraaleehip en vtoomt naar Katiea waar na zyn aankoniet de tlag van de Kreteosiacbe antonomie aat worden gebeachen Dat lykt alles heel mooi het beeft er iets van of dit no de langverwachte bekroning U van de moeityke Kretenslsebe qaaeslie Maar xoover ia bet blykbaar nog met Zeker niet wanneer de Daily Mail gelyk heeft die m dedeelt dat de beietting van Kreta door Engeland waarachyn yk dnnrEiam lal zyn Men heeft wel gehoopt dat de bezetting zoo konnen vertrekken mrar dat gebleken niet bet gef l te zyn en daarom zouden de Eogelache troepen nog wet een ge jaren op bet eiland blyven De cFrsnkfarter Ztg merkt op dat de troe pen van de andere mogendbeden dan ook zouden blyven Maar dit daargelaten wanneer prins George beach er md zon moeten worden door vreemde troepen dao ziet het er op zyn eiland og droevig sit Het doel van Engeland zon SQD Kreta te openen voor handel en indostrie Een Eogelscbe fiaancier nit Alexandrië moet ïico met eenige Britsche en Griekaobe kapita listen verbonden hebben om naar bet voorbeeld der Egyptische naiioDalt bank te Kanea een landboDWcredietbauk op te richten En een tweede finaocieele instelling wordt er door de Atbeeneche bank geiticbt daarin zal Dutt eb kapitaal geïateresseerd worden omdat de Grieken FEUILLETOK Gedenkschriften van een Gelnkzoeker or AltoAL LE VONDELING Naar hei ïrmuch D0 W NUTTEHS 71 Neen man ik heb nog wet meer ook Ik ben nu cok wol in atnat mijn vrienden die my in m n woning oen bezoek komen brengen een kaatje te laten zien waarvan ze watertanden antwoordde ik niy rerluatigende in de verwondering dio zich op het gelaat ven Jean Paul afspiegelde Ah I grappenmaker en ik arme bloed die al daelit dat je bang waart geworden Het lehijnt me veeleer toe dat je besloten hebt maar liever op je een a en voor eigen rekening te gaan werken Niet op die wyz die gij waarschijnigk op het oog hebt Maak me geen praatjes wya ouwe jongen Of wou je soma vertellen dat bet geld met gostolen ffin t geheet niet F f Je be t dan kapitaal dat reate gee t yRvenmin jEen erfonia gehad bygevalF Ook niet W l ik wil mijn tong uitinüden en ala gebakt aan mijn hond geven ala ik er leta van anap Hel my de zaak op aajablieft niet willen dat Kreta een terrein aiisloitend voor Eogelache onderoemera zal worden Merkwaardig ia dat Mohammedanen op Kreta in adressen vnn de Engelacbe regeering moeten hebben gevraagd of z i ben wil blyven betchermen Hei ia n toorlyk mogelyk dat de Mahommedanen bet op den Grlekscban prins n et erg brgrepen hebben maar de Voss Zig twyfelt toch of die adreaseo wet nit eigen beweging zyn gezonden Preiident Mac Kinlej beeft op het vredesfeest Ie Atlanta eene rede gehouden Hy wees in t byzondt r op de noodzakelykheid an eendracht Broedert chap zeide hy ia da groote bet ekenis van het tolkalied dat door 45 atateo en de territoriëd op het vaste land en over zeo gezongen wordt Welk een roemryke toekomst wacht de Vereenigde StateOj wanneer wy vereend verstandig eu moedigde nteowevraagetnkken trachten op ie lonaen in het belang van de menacbheid en de gerechtigheid De Preaident begroette voorta met vrengde de onderteekening van het vredesverdrag en ieid i ten slotte Hei gr f van eiken sotdaai die io den borgeroorlog gevallen is ta een hulde aan de dapperheid der Amerikanen en het ia nn tyd geworden dat wy deel uemen aan de verzorging der graven vnn Güconfedereerden Verspreide Berichten Terwyl de Aarora verzekert dat overite Picquart beeft toegegeven aao den aandrang van mr Labori om een verzoek tot voorloopigfl invryheid teJting ta teekenen dat deze laataift daarmede naar het raiQisierie vnn oor og is gegaan en daar de belode b eft ontvangen dat by binnen 24 nnr antwoord zou krggea deeti de Tempa onder baar laatste oienws med f dat iu tegenspraak met de berichten van verschillende bladen geen verzoek tot ia vryheidstelling vau overate P cqaart tot bedeR Donderdag toe is iogedieDd c In het theater Moocey is Woeoadagsvood weer eeo druk bezochte vergadering gehouden ten gnuete an Picquart Dj gewone spreker voerden het woord Er werd gedocht gerookt in de zaal Ken aergeant van de brandweer waamchuwde te vergeefs en giog toen met zyn brandweermannen we luid zeggende dat men daa ook bier niet meer behoefde te sorvei leereo en dut bet bovendien maar een hoop drejfuaardi waren m a w dat het er zooveel niet op aan kwam als ar eeoa brand ontstond By het uitgain werd er wat geBcbreeawd maar eeo aterke politiemacht bandhnafde de orde In een interview moet ds preddeot van bei Hof van CsiBatie verklaard hebben dat de werkzaaaiheden van bet Hof met betrekking tot de Drejfua zaak door een aantal raatarieete moeil kbeden wori en vertraagd Vermondelyk hoadt deze vertreging verband met de geheime doB iert waarvan de overlejigiog wordt geweigerd nit vrees voor ontdekking van nieuwe verval aobingen De Gaolois iwil weten dat men er ernstig over denkt of de poat van mititair goeverneur Heel eenvoudig ik heb gespeeld en ik beb iete gewonnen Oeipeeld P Je hebt dus naar het aohijnt fondsen die J9 ia staat atellen grof te spelen F Veertig sodb wab et es wat ik bij den aanvang bezat daarmee heb ik vier duizend francs en nog bijna honderd die ik weggegeven heb aan een armen drommel gewonnen ffDrommela welk geluk £ n je blijft dat volhonder en ala mgoheer tevaa F Natuurlijk wie zou dat niet doen F Waarom zich m gevaar Ie begeven als bet geheet nutteloos is Bovendien de markt is overvoerd er zyn gean handen te weiniK dia bereid zyn mee te pakken wat bun niet toekomt Kn elk op zijn wijze tfEa later F Wat later F Wanneer dit eerste winatje eens op is b edoet ik Dan ga ik nieuwen voorraad winnen Niets eeavoudiger U aar niets ia ook zoo onzeker Het ie waar dat wie voor het eerst spoelt wint ma ir daarmee ia het uit Wij lullea zien Ik twijfel er sterk aan Iq elk geval zal ik het probeoren Enfin zooveel ta beter voor jon Wel bedankt In elk geval ouwe jongen als je geluk je den rug toekeert en je weer aan het aakketen raakt berianer ja dan ja vrienden Wat ik jo voorgeiteld bob en wat ja feitelykbebt aangenomen U jft sooals het is en wanneer je maar wilt kun je ja by ona aaoaluitea Ziet gt dat is alt d zekerder sa vutai f INNENLAND STATEN GENEUAAL TwmBnB ÉlMimBR f Zitting van Vrydag 16 Dbo 1898 33y de onder leiding vto den waarnemenden voorritter Mr Veegena voortgezette beraadatiuiog ovar de Marine hegrooting wilde de baar Verhey het tegen lOOOtoet ezegdsreorga nia iieplan afwachten Hy achtte echter overeeqaismniiog luaaehon Marine en Koloniën omtrent het optreden van leger en vloot speciaal voor de havenverdediging in ladié zeer noodzal lijk Z i paat bet ecbip Piet Hein niet in we Indiacbe vloot fiy advis ieri met den boow van een nieuw paOtseraohip te wachten totdat eene deakundt B commissie in quaastia be cherming bediwlng eu bewapening grondig onderzocht b l t op verbetering waarvan ook de beer VUD Vlymeu overigens voor den bouw van hel schip aandringt Ni de aankondiging van den beer Seret dat hg en zijn politiek vrienden voor dit nieuwe achip zuilen stemmen he ft de Miniitar van MaVloe do eprekera op de hoofdpooten beantwoord By deed uitkoüBtti dat hei nieuwe schip niet bet verdedigingsateto io Nederland pr udioieert dat de havenverdediging in Indië loft moet zyn van de Marine en verdedigdi nilvoerig de 16 myia snelheid van het nieuwo sollip waarran hei type geen becwaar vond De Minister erkende de wemcbelykbeid van een atetsel voor de taak van leger en vloot by d n verderen aauboaw voor Nederland émmat gwofast blyft noodig en oodenoekingeu naar betere beacb ming van het bedieningspersoneel hadden geen reaultaat Echter zal de artillerie versterkt worden met 2 kanonnen van 7 5 em maar by kan den boow niet uitslellen H laat aan de Kara r de bealiaaing over het ouaannemelyk amendemenl Ven Kol ei ii bereid over te oemeu de voorgestslde wyiiging ter verduidelyklng vao de administratie aan bet departement De beer Van der Zwaag beatreeJ de fcrygsoitgaven ala doelloos en ingaande tegen de biimanitsii De Kamer beeft met G7 tegen 24 stemmen verworpen bet amendement Van Kol om het nieuwe pantaeraohip voor Indie te achrappen De Mioister beeft verklaard dat het nieuwe acbip op een Nederlaudacbe werf by niededloging zat worden gebouwd Gemengde Berichten Men metdt nit Dett Haag aan de N R Ct v De begrafeois van den 28jarigen Adriauaa van Sikkelerns bet vierde slachtoffer van den brand in de b oodfabriek bad gister op hei R K kerkhof plaats H t eerbetoon aan zyne dan bet spel f Ik Mg je dank voor je goeden wil maar vrees er geen gebruik ran te zullen maken Zoo je wilt Jean Paul rei to mij de hand toe drukte dio stovig en verliet mij waarna ik opstond on m j op weg na r myn nieuw logement begaf Hoofdstuk X TEEDHEHE D VIK DEN B RON Annibal zweeg en wierp een blik op de pendule mat zwartmarmeren voet Zij wees kwartier voor middernacht aan Maar m jnb er de Jbsron zeida do jonkman ziedaar al byna anderfialf uur dat ik aan bet ver tellen ben nbe vermoeid moot ge wel zjjo en my dunkt ik zie u al g pen van verveling Ik vrees dat myn gesohiedtnis te weinig belangrijk is om de aandacht zoo tangen tijd te verdienen en dat uwe kiracbheid u weerhield m j te verzoek n u bot overige maar te schenken of oottdat ge my uu eeomaal op mijn aandringen toestemming hebt gegtv n om ie vertellen Ik hoop dat u me niet zult beoordeelen naar de grove w ze waarop ik misbruik maak van de eerate gunst die ik vau u gevraagd heb ea voer ttr myner verontacbaldiging aan dat u me hebt opgedragen mets te vergeten welke opdracht ik misschien al e letterlijk heb opgevat Zult ge haast zwijgen met al uwe verontachutdigingen die uiamsad vraagt en dia geheel t tn onrechte z nP zeido do baron glimlaebend Ik geloof dat gg op bet oogonblik evenzon handelt als sommige aobryvers doen b hnnae boeken waaraan aa het meest ban beet behheii gedoao nameltjk DBgedachteois waa gelgk aan dat b j de tor aardebestelÜDg ran E joe drie kameraden Op beb kerkhof waa graaf Damoooeaa ordoooaDce officier Tan Hare MajoBteït de Kooingia door n M oaar de begraafplaats geioDdeo als blyk van boogatderKclrer belaDgatetü ig eo deeloeming in bet zoo amartelgk overlyden vbq den j Ogdigen man die by de verrulling van sijn plicbl het leven verloor Yoorta waren aanwezig de burgemeester da wethoader Mouton lepelaer en Berrri benerena de gemaeat Becretaria Commiaaariiaen der broodfabriek waren vertegenwoordigd door den heer Paator Na d ritneele p eobtighedeo in de kapel an aan hei graf door d n pnatoor Van Erven Doreni hnldigde de commandaDt der brandweer den OTer adene die sjjn leven bad gelaten in deu dieoit der borgery De borgeniaeeter legde een palmtak op de groeve en deed ia lyn toespraak nitkomen adat dit ongeval geen mttotchelyk oog vermocht te voorzien c De Dod coDimaodant De Wya achetUe Sikkeleras di4 e sn braif nn troow auldaat waa geveeit ala goed en braaf brandwacht wieni verliti niet BÜeen in lyo geiin maar ook bp bet cotpa een diep trenngen indrok beffl gemaakt De sergeant by de veld artill rie Janiea be liiigde oamina de familie dank voor de betoonde betaQg 4talliag io de eerate plaats voor dieven Hare Majeattit de Kooiogio Men meldt nit Schiedam Donderdtgavond oaiatra ka 10 nur werd in een der tannn van bat Frankelaod aldaar ga vonden een 22 jarige verpleegde uit bet Di cooiebuis Het bleek dat by in bet water gelegen bad eo dat bem bala en polsen daorgeaneden waren Na een voorloopig verband werd hy getranaportaard naar bei Stada Ziekenhoie waar by kort na zya aaokomat overleed Dy eeD kleioan brand gisterennacht in ets perceel op de PrinaeDgraobt ie Amsterdam ia de 63jarige J Glonderroan dood in de woning gevonden Vermoedelijk ia de man door den schrik gestorven althans brandwonden war n op bet tyk niet te bespenren Het toeval heefc eeo merkwaardig stuk aan de vergetelheid ontrokt T Omdorman werd vóór eanigs weken op traat eeo vel papier geronden dat by toeval werd opgeraapt en toon bleek te zyn de brief welke vóór byet 14 jaar door Gord n aan den Mahdi waa geschreven in antwoord o f diena eiscb dat Gordon zon ca ntuUereo Vol s de Saturday Review € staat de echtheid van deo brlaf vast en werd deze als een kostbar reliqoie aao koningin Victoria gezoaden Hei flandelabtad metdt Wy zyn den beer E ierhazy gaan vragen wat hy denkt te doen ten opiiobis van de dagvaarding vai deo heer Bertalov op grond vin de klacht vau zyn neef Chriitlaan By antwoordde dat hy er zich oiet druk over maakt tDe byzond re wyia waarop tnao dasec raldtooht tegen ray aedert vyf maanden heeft geleid maakt dat nieta my kan verraiaeo cD stukken die ik noadig heb zyn io be vergeving vragen voor liet gebrekkige er in dat ze zegden zalven allereerst ta orkotinen lorw t ze zeer goed weten dat hun werk bewondering lal opwekken Ik heb dat altgd beichouwd ala een omweg om dos ta meer complimenten uit te lokken Wacbt u voor boeken die door de uitgevers hemelhoog worden geprezen dat is gewoontyk weinig byzonders maar boud u verzekerd dat een boek met eon verontichuldigeüda voorrede wel bet leztn waaid is AU gy hetzelfde met uwe woorden vsn daareven bedooldet woliiu dan haait ik mij aan nwe verwachting te voldoen gy hebt mijn compUmentea en wat moer zegt ze zjjo oprecht gemeemt en van harte want ik beb u aangehoord met klimmende bolsngstelhng u verhaal maakt op mg den indruk van een nman naar het leven vol natuur en werkelijkbeid en ik weoiohte dat ge nog stof had om den gansahon naeht door te gaan Oy lijt duiz ndmaal te goed te insohikkol k ik bah h na geëindigd Dat spjjt mg Vergun mg u te verbeteren en te zeggen zoovool te beter Ik zal voortgaan an zal mij haastan Gedurende de eorsto zes woken na mgu goluk aan da speeltafel loidda ik iu oUa opzichten een laven als de Eonn eens miMionnairs Ik had mgn garderobe overladen een rg tnig bjj de maand gebuurd bezocht iedere avond de tbflaters ontbeet on dineerde in bot ls van dan eersten rang kortom ontzegde mg niets y