Goudsche Courant, maandag 19 december 1898

Ü PA Pu 1KB OUU £ f m SCHIEDAMMER GEUTEVEE lursjfl Merkt NiaHTOAP WW BERICHT ONTVANGEN Fransche Dames Winter Pantoffels heel fijn en goedkoop fleerenDamea an Kinder VUtxool Pantoffels in alle prgnn in hel Noordbrabantscb Schoen en LaarzenMagazyn Kleiweg B SO tegenorer de Eleiwegateeg Het baste Adres oor alle soorten Sehoenwerk Reparatién en aan gemeten werk AanbeTelend C SMITS ZI £ UK ÜTALAOB fllag genomea eo worden rastgehoaden tegaa alle beginselen Tan de wet m en op klasrbiykelgk oowoUige w se heelt men mynsdrocaat oiet alleen afschrift maar selfimedadeeliDg geweigerd zoowel tan da my rechtvaardigende tukken die onwettiglgk worden achtergehoaden mrar ook tan de atnkkea die door myu b oedrerwont Cbristiaan Esterhazj tgo overlegd Majoor Ëaterhazjr heeft uit de omtrek fan Amiterdam en selft ait Alieloo tal van aanTiagen ou autografen ontraogeo Borendieo tya hem toegeeoodeo vele beleedigende brieven ODgeteekend Toor bet meerendeel gerold met een rreemde combinatie vao scheld woorden Dezen brieven gaven den beer Saterbazy aanlaidiug een voor ons weinig vleiende vergeiykiag te maken met de Ëngelscben Tgdens zyn verblijf te Londen heeft hg van dezen die toch ook verklaarde tegenstanders van hem sn voorstanders van Dreyfus zgn geen enkelen blief oDlvaDgeo die eeuige krenkende aitdrakkiog inhield Ds heer Esterbazy gaat de stad verlaten Hy vertrekt heden of morgen naar s Gravenhage HoU Maatsch v Landbouw Af Gonda en Omstrekeo Door de afd Gouda van da Holl Msat cb van Landb werd gisteravond in de Bnrmoniec ktbisr en vergadering der leden gehouden De voorzitter de heer J Breebaart Lzn opeode de vergadering en heette den aanweaigen welkom Hierna werden door den secretiris den beer A van Veen ds notulen der vorige vergadering voorgelesen die oBversn derd werden goedgekburd De voorzitter deed thani de volgende mededeelingen Een verzoek door da afd Gonda aan hst Hoofdbestaor gedaan om subsidie met bet oog op de koiteu van het statioueeren fan slieren is niet iogewilligd Ingekomen is een scbryven van de afd Sommelsdgk waar het volgende jaar de algemsene vergadering zal gehouden worden Om de koiten hieraan verbonden te bettrgdeo en om eau tentoonstelling te orgaoisaertD wordt door genoemde afd de holp van dezuvter afd Gonda ingeroepen die kan higken door bet sebenken van eeuige medailles Namens bet bestuur deelde de voorzitter mede dat het verstandig geoordeeld wordt aan dit verzoek geen gevolg te geven met hetoogopdenfioantieelen toestand der sfd en de weigering van het Hoofdoeatuor De vergadering kon xioh met dit oordeel vereenigan Omtrent de reis naar Wageoingen sal in de Januari vergadering verslag worden nitgebraoht dan sullen door bet beitnnr ook voontellen gedaan worden belEcffende de markten en het ststioneereo vao stieren Leden die hieromtrent ook eenig voontel hebben worden verzocht dit schriftelgk vdór 1 Januari aji bg betbestour in te dienen Tbaos was aan de orde bet verslag van de afgevaardigden naar de algsmsene vergadering te Opmeer Het eerst kwam aan het woord de beer D Èogter In een gezellige eauserie bracht hg een fiju gedetailleerJ duide gk veralag uit In de eerate plaats bracht hg ba de aan de hartelgke ontvangst door de vrieadelgke NoordHotlandvvhe dorpen Spanbroek en Opmeer Hg roemde de medewerking van dea burgemeeater van Spanbroek die niet alleen drie bunders land bad disponibel gesteld voor het houden der tentoonstelling doch ook voor de opriohtiag der beooodigde geboawen veel gedaan had Door bemiddeling van deh Commissaris der Eoniogin iu N Bolland de heer vsn Tieeboven kon door de afgevaardigden de reis geheel par trein gemaakt worden zoodat gSeu rgtuigen Tsn Hoorn dienst behoefden te doen Op de algem vergadering waren vertegenwoordigd 57 afd die 476 stemmen uitbraohleo De vergadering werd gepresideerd door den beer Erogne wegens atwezgbeid vau den Voorzitter door ongesteldheid Behandeld werden op de algm verg o ds fojgeada paatea Een ichrgreo van de afd Rotterdam naar aanleiding van een voorstel indeStstao gedaan door den beer Kiokea Borgaa omtrent de middelen om goed zuivel ooderwys te geven ia da proef vao Ondsboorn aan to bsvelen of verdient bet ondsrwgs van land hou w oonsn lente n de voorkeur Uit de verslagea der tweeznivel cousaleoten voor Noord en Zatd Holtand b e K dat ban ooderwgs op prgs wordt gestuld De twee gebreken bij de kaasbereiding hft rgzen an bet blauw worden der kaas werden hesp okeo bet gebruiken van geterfd geieedaohap zelfs wit geverfd wordt ala bepaald verkeerd asngemerkt Op de teutooostelling maakte ede afd kaas een trearig figuur zelfs de Goodiche en Ëdammer kaas daar t enwoordigi bad beter gedaac thoii te hljjvan Het bleek dat de beste kaaabsreiders zich rao ins nding outbwuden badden De tentoonstelling vao vee maakte een goeden indruk Uit het rers ag van de commiaeiederooderl Brandterzfkering bleek flinke vooroitgang door bet Hoofdbestuur van de M v L is een ubaidie van f 300 toegekend die gebruikt zal worden voor verbetering vao de vgze van boekhouding en het plaatsen van borden bg de correa pondenten üit de rekening die op de algm rerf werd overlegd bteek dat de inkomtteo circa 26 mille bedroegen tegen esne uitgave van 24325 Gld De kosten van de flaagacbe tentooDitelliog wareu bgzouder meegevallen doordat zg een groot bezoek had getrokken Een voorstel der afd Hoorn om wgzigiog te brengen in de regeling dut cootribotie werd door Beemster overgenomen doch later verworpeo Een afgevaardigde van Gouda gaf de algem vergadering in overweging bat Weekblad e vervangen door een Maandblad wat zeker eeo flinke beiuioiging zou aaubreogeo Een punt van hflbandeling kon deze wenk nataarlgk niet uitmaken Beemster werd iaparlementair toen zg bet Weekblad en en bet Jaarooekje prullen noemden De afd AUen laoht de Belgiaobe wet toe waarbg omtrent deo boterhandel bepaald is dat iu winkels of alleen natuur of alLeao margariueboter msg worden verkocht Mr de Kanter gaf hierbg deo raad met voorstellen aan de regeeriug omtrent deze zaak te wachten tot bet wetaoatwarp op deo boterhandel aan bangig ii daar zg alleen dftu kans vao slagen hebben Het voorstel om f dOOOaobsidietererleeoen voor het aanstellen vao een tweede luivelcoosuleut in Zuid Holland ontlokte heel wat discussie doob werd ten slotte MingeDomea Betreffende meelvervaliicbing gaf de beer do Bosr den raad bet graan bier te laten malen en geen meel uit bet bailenland te betrekken Nog werden eeuige mededeeliogen gedaan die m bet Weekblad zullen worden opgenomen Tot leden ren bbt Hoofdbestaur werdendoor de alfem verg gekozen de bb J Breebaart met 440 en de beer Korteweg met 354 stemmen tot lid van de fio commissie de beer de Koster met 280 st en tot lid van Comm vao oojarl verisekering de heer Daameo eveueeas met groote meerderheid D heer Rogter bad nu zgn taak volbracht bg dankte bet bestuur van de afd Gouda voor bet vertrouwen iu hem gasohanken eo zyo medeafgevaardigde den heer M van Dautzig voor zgn aangenaam gezelschap en ago flinke medewerking De heer van Daotzig zegde zgn mede afgevaardigde wederkeerig dank eu wilde ean enkel woord aan diens verslag toevoegen eu wel bejreffeude den wenk door Gouda op de alg verg gegeven om het Weekblad door een Maandblad te vervangen Met het oog op steun die aan auodlgdeadec afdeelingen verteend moet worden waS dit vooratel van bezuiiygiDg gedaan Spr had ter S wel bemerkt dat bg bet voorstel niet urgent verklaard kou krygea Daarom stelt spr tbaos voor dat de afd Gouda een Bohriftelgk voorstel hieromtreot op de volgeode algem verg zol indienen De beer Rugter antwoordde hierop dat eerst dient ondartocbt te wordsoj boa laog bet oootract met het Weekblad loopt De heer v Dantzig geelt hierop ia overweging de afd Gouda zoo spoedig mogrlgk io contract met andere afdeeliogeo te itellea waat naar zgn meeniog heeft een voorstel van ééa afd op de uig verg weinig kans van slagen Maonen met tnes hoofdeni hebben volgens spr daar veel invloed I De heer Rogter dealt het gevoelen van dan hear v D oiat uit zgn ervaring toont hij aaa dat ook voorstellen vao het Hoofd bestuur gevalleo i zgn en waarschuwde nog voor eeo maudaat imperatief De Voorzitter bracht balde aao de beide afgevaardigden voor de wgze waarop sg de aldeeliog Gouda vertegenwoordigd heb en eo dank voor het uitgebrachte verslag Omtrsnt het Weekblad merkte de Voors op dat dit oiet uitgaat an de M v L doch van bet iaodbouwcomité Nader onderzoek lal ingesteld en rapport hierover uitgebracht worden De altredende bestaorsledeo de hoeren J Breebaart en J N Both werden met hgna algemeeue stemmen herkozeo Ten slotte volgde de gewone verloting de prgzeo bestaande uit eeo kaai een biatje sigareo eeo graaschaar eo eeo hark eo schop werd o respeotisvelgk gewooueo door de hh A Verweg Q Breedgk Moleoaar eo C v d Elego Dn geanimeerde vergadering die duor eeo zestigtal ledso wai bezocht tid hierop ge sloten STADSNIEUWS GODDA 17 December 1898 Haabtbecht 13 Dec Heden niorgeo viel hrt eeuigste loootja vao den heer V al spelende in het water Geiukbig bemerkte dit d jongste aooQ van den landbouwer Br De Koning Spoedig ging hg er faean en toen bg bet kiod beet had riep hij om holp soodat door vsreeodeo bgstand bet lieve kiod op t droge kwam Stolwijk Woenadag avond gaf eeo elftal haarea mnziokliefbebben onder leiding vat deo heer F Kroon albifjr in da zaal vao den heer P Stoppeleoburg eeae welgeslaagde uitvoering Mochtsc wg reeda voeger met enkele dier beereo dilettauteu met genoegeu hebben keonifl gemaakt nu vormde bet corpa reed eeo fliok geheel Het programma een 12ta nummera bevatteode werd keurig uitgevoerd eo vfr cbafte het oodaoks het oogaoatiga weder tamelgk goed opgekomen pebliek een waarlgk gen tvolleu avond Van harte roepenwg dan ook d n beer Kroon den gverigen directeor ntet sgo gezelschap een tot weerziens toe VERGilDËRlNGViUIDENGEtlKENIEMiD VRIJDAG 16 DEC 1898 Var volg Aan de orde 1 De benoemiog vau ease ooderwgseres aao de 2e hostelooze school De Voorzitter Mag ik de hb Noothoven van Goor Jager en Herman oituoodigeo het stemburesn te willen uitmaken Uifgebracht worden 15 stemmen daarvan verkreog mej T W de Bock 8 A Burgeradgk 5 en S Oroeneweg 2 temm o Benoemd ia alsoo mej T W db BOCK Aao de orde 2 De rekeotog vso de Commissie voor het atedflgk Maseom vau Oudheden over de jaren 1896 eu 1897 Worden goedgekeurd Aan de orde 3 Het voorstel tot hot aangaan e ner tgde gke geldleeoiag en io verband daarmede tot wgzigiog der gemeente begrootingen voor 1898 n 1899 Wordt goedgekeurd A au de orde 4 Het voorstel tot wgzigiug der gemeentebegrootiog voor 1898 Jaarwedden derle raren aao de middelbare scholen Wordt goedgekeurd Aan da orde 5 Het voorstel tot regeling van het verleeoen van voorschotten aao de gemeente gasfabriek Wordt goedgekeurd Aan de orde 6 Bet voorstel tot wgzigiug van den naam dar Lemdulsteeg iu Lemdolatraat De beer Desaiog M de V het komt mg voor dat het geweosobter is die naam vao steeg te behoudeoi waar moest het been als wg daar gevolg aan gaven andere bewoners van stegen zouden eveneens verandering gaan vragen ik woon self op eeo buurt of atraat die men de Karoamelkaloot noemt bet sou misaohieu mooier kliokau wanneer dis Karoemelkstraat werd geaoemd doob ik ban er voor dat wg zoo min mogelgk ds oameo der straten gaan veranderen ik wensch dus de naam van Lemduleteeg te baboudeu De Voorzitter Door tegen te stemmen kan o dat voorkomen Het vooratel van B eo W wordt ia stemming gebracht en verworpen met 8 legen 7 stemmen Voor stemmen de hh van Iteraon Bellaart Prince Herman Jager Straater en Noothoven vttn Goor Tegen stemmen de hb Donker Viagarling Oeaaing de Raadt Krook Jaiipers yau de Veld 3 eo van Galen Aso de orde 7 Het vooratel tot nadere regeling der toelage aao de firma A Briukman eu Zoon voor de uitgave vau het verslag der handelingen vao deo Gemeenteraad De Voorzitter fk open hierover da beraadslaging iodien niemand bet woord daarover verlaagt zal ik het iu itemmiag brengen Voor stemmen de bb van Iterson Bellaart Prinee Herman Jafier de Raadt van de Velde en Noothoven van Goor Tegen atemmen de hh Donker Viogerlïog Dessiog Krook Jaspers Strsdtereo van Galen Het voorstel ia asogduomeu met 8 tegen 7 stemmen Aan de orde 8 Het 2e suppletoir kohier van aanslagen inde plsatselgke direote belasting naar bet in komea dienst 1898 De Voortitter Aangezien het da gewoonte is de kohieren ïo besloten vergaderingen te behandelen zoo schors ik date aiiting Na beropeuiog wordt medegedeeld i t het 2e anppletoir kohier is vastgesteld op 41 aanslageo tot eeo belaatbaar bedrag van f 35850 Niets maar aao de ordaN gnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloteu GROOTE KEUZE WnjTEEMANTELS voor Dames en KiDderen van de goedkoopste tot de Pegte soort eoncurreerende pridnen D SAMSOM Markt GOUDA Io cononrrentie met alle Bniten en Binnanlandache buiaen DE iEBSTE GEDACHTE IS mm DE GOEDE Indien dit spreekwoord niet altgd waar is is het dit evenwel geweest iu het volgende geval waarvan de Heer J v d Berg Damstraat 8 te Jtrecbt eeoe zeer eervolle familie ons bet verbaal doet Sedert langen tgd was myne geliefde dochter 17 jaar oud Igdende aao bloedarmoede en daarbg voorkomende onaaogenaamheden als geen eetlust pyn in den rug hoofd en maagpgn hartkloppiogen waardoor zg dagen lang lusteloos was en ik zag haar met smart aan zoo ging haar Igdea mg ter harte Ëen ieder waande baar verloren en ontriedt mg haar de geneesmiddelen te Hoen gebruiken evenwel had ik er geen apgt van myne eerste gedachte gevolgd te hebben Snfin op een goedeu dag besloot ik mgo plan iu uitvoering te brengen bet was tgd Na op mgue aanvi aag de Hnk Pillen van Dr Williams ontvangen te hebben deed ik mgue dochter begrgpeo dat dit geneesmiddel heilzaam voor haar zou zgo en haar de gezondheid zou teruggeven Deze overtuiging was bg mg ingeworteld door het lezen der verschillende woodervolle genezingen iu de dagbladen en in de boekjes met betrekking tot deze Pillen Na het gebruik vau een paar doozen kwam er reeds verbeteriog en tbaos na 6 doozen doen zich al die verBchguselen niet meer voor doch ik ga nog eeuigen tgd voort met ze baar te geven om de wortel van het kwaad geheel en al uit te roeien Prgs 1 75 de doos 9 per 6 doozen Verkrggbaar bg Snabilié Steiger 27 Rotterdam eenig depotbooder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel Daar het doel dezer geneeswgze is de bernieuwnig van bet blued en de versterking der spieren strekt baar werking zich op vele ziekten uit bloedarmoede rheumatiek heupjlcht zenuwpgn verlamming ruggemergsziekte St Vitus dans hoofdpgn zenuwacbtigheidi klieren enz De Pink Pillen bergeven de schoooe kleuren aan de bleeke gezichten handelen in alle gevallen van verzwakking en hebben eene werkdadige handeling op alle ziekten veroorzaakt door liehamelgke en geestelgke overspanning en door buitensporigb eo Gelijk alle go de produkten worden ook de Pink Fillen reed nagemaakt een ieder geve dua wel acht dat ér in t fran$ch op het omhulsel eiaat JPiluleê Pink pour Peraonnea Palet du Dr Williamat t Omhulsel en het etiket zijn van rooakleurig papier met blauwe letters Men hoe de zich voor namaakaela welke dikwijls gevaarlijk zijn voor de gezondhiHd Wtj kunnen de loerkdadigheid der Pinkpillen niet waarborgen indien zij W v u E S W INK ml OUR Pi V Ales Mjf AMERIKAAJNSCHE b i A van OS Az Md Taillear Kleiweg B 73 73a GOUDA Telepboon Mo 3i WERKVERSCHAFFING Oott Dg o bij den heer Stauliiod il tan B r T n bg deo be i r d Kod fl T n S B ar g e r 1 U He B t nd GBBORGN 14 Dic Qeartruida Johaoii ouden T tia der Linden en C ren Middelkoop Jacobas oadern J M de Jong en 6 Q Tan Menater Helena Maria oodera C Te kena en J Kalkman 15 Cornelia ondera K Kook en A an der Wer8 16 Lena oudere B van den Berg en M Oektmp OVERLKDENt 13 Deo J B M fan Schaiok ired J Snellemao 64 j 14 A W Tan der Klejjn 8 j 15 A Babouw 7 m WIEE BHMIBDWS I Berlijn beataan 115 rgirielfalirieken en fabriekeu oor bet rerrairdigeu vai rgirielbinoodigdbedtn Bet aautal rgvielmagaignen bedraagt er 164 terwgl er 32 groot o een groot aantal kleiae ielrgdericlnbi beataao I APVERTENTIEN Oproeping van belanghebbenden De GEDEPDTEBBDB STATEN der Provincie ZUID HOLLAND roepen bg deze op de onbekende belanghebbenden om zoo zg dit noodig achten te Terscbgoen in de openbare rergadering Tjin ban College welke zal gehouden worden in het gebouw ran het Provinoiaal Beatuur Korte Voorhout alhier op WMuaHéag den X Januari 1S99 dea namiddags te een urt en waarin rerslag zal worden uitgebracht in zake het beroep van het bestuur van den polder Middelburg tegen het besluit van Dgkgraaf en Hoogheemraden ran Rijnland dd 20 Angustns 1898 waarbg goedkeuring aao de begrooting Tan dien polder TOor 1898 onthouden werd t Gravenkagt 13 December 1898 De Gedeputeerde Staten voornoemd POCK Voorzitter F TAVBNKAAT Griffier IJverige soliede Colporteurs gevraagd om tegen hooge provisie abooné s en adrertentiëa aan te werven voor DE VBIEND DES HUIZES Weekblad voor Oouda eo omstreken Zich persoonlgk te verroegen of per brief aan den Uilgover ALBs J0NGE5EEL Boekhandel Oostharen B 78 Gouda AEMENZOEa Afdeeling WBRKVEBSCHAFfING voor Vrouwen en Meisjes verzoekt SjAA WEBK aan huis roor een bette NAAISTER Inlichtingen rerstrekt Mej C SaLTZEK Gouwe C 166a Openbare Terkooping te GOUDA len overataan ran den Notaris G C FOBTUIJN DBOOGLBEVEB op DINSDAG 27 DECEMBER 1898 des morgens te 9 uren aan het lokaal Wgk K No 262 aan de Peperstraat ran HEUBILAIRE GOEDEREN waaronder MAHONIEHOUTEN en andere KASTEN ST04JLEN TAFELS voorts LEDIKANTEN BEDDEN ea BEDDEGOED LAMPEN KACHELS KOPEE BLIK GLAS en AARDEWERK gewerkt GOUD en ZILVER au JÜWEELBN enz De goederen zyn des Zaterdags vóór de verkooping des morgens van 9 tot 12 en des lUuniddage van 2 tot 4 uren te zien Nadere mliohtingen geeft voornoemde Notaris GÜYOT BIJ WOLFF Co HAVEN 198 I S KBISEL Korte Tiendeweg Gouda Voortzetting der Algeheele UITVERKOOP wegens vertrek naar elders Van Mannlacturen Bedden Dekens een groote party Winterartikelen die voor spotprgzen opgeruimd worden zcwals Mans en Jongens jassen Pelerin Jassen van f 2 B eu en RöJaBsen buitengewone koopjes Witte Goederen zooala Tafellakeus en Serretten beste kwaliteit 25 cent Linnen voor Lakens 3 el breed van 46 cent voor 30 et stukken Keper houdende 20 el van f 4 75 voor f3 50 een groote partg Katoenen Dekens van f 1 25 voor 80 cent Kinder Dekens van 90 voor voor 50 cent bgsonder gesckiktvooruitdeeling der armen ook vete goederen vo Kerst en Nieuwjaar geschenk zwaar gevulde Kapok Bedden van f 15 50 voor f 10 75 Veeren Bedden van 45 voor 32 Galden enz Het HDIS is TE HUUR spoedig te aan vaarden I S KËISËRt Korle Tieadeweg Goada I iBwr viiig te j ea Jiohi LanoenpyoeD kartoiii Waf t nwt ShaaiMtiek tegen wuso Tsn aU lerlffl aud aan te wesden legen er yg ismethetknti IGfiSJiyn Soofdpga n Verksa sid ygl Mt du etoeds in ieder hoiagenn Ankerfaln Expeller Piï 60 ant 75 oeat en f 85 ds Am L Gorhoudea ia d meedte Apoüioleo w l g Te GOUDA bg C LÜQEB Apotheker Markt en by WOLFF Co Westharen 199 ONTVANGEN Nieuwe Zending FIGDÜRZAAG en KBBFSNUflOÜT Voorbeelden en Ruime Sorteering SIEE OPLEGWEEK BIJ JIAW KOND Korte Groenendaal I 199 200 Tiendeweg 39 I E V E R V Qloeüicht ousjes die een onovertrefïelijk WIT LICHT geven a 20 ets Fijne Co fnac BIJ Slotsmakor Co Likdoorn pleister NOBMA rerwgdert iu weinige dagen alle EKSTEBOOGEN en LIKDOOBNS ouder pflu Verzegelde doosjes met gebruiksaanwijzing 25 cent per stuk J VA OIJE Kleiweg No 2 Barger § Acatèiie JHOFIEVEDANCIER ia bet beste en goedkoopste kettinglooze BIJWIBL J c Vertegenwoordiger DE RUITER Gouda 1 j m WM I Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR FI UEJim8R00P Wegens verplaatsing der Zaak wordenalle nog voorhanden zünde RIJWIEL ARTIRELEIV opgeruimd met l O o korting in Tiesema s Eijwielliaiidel Markt A 54 Winkelsluiting op Zondag Bj onze bemoeiingen tot het verkregen Tan eene algemeene winkelaluiting op Zondag yn wg tot de orertniging gekomen niet alléén dac een besluit in dien zin door U H Winkeliers ten zeerste rerlangd wordt maar ook dat het aleohts een metr kiel gedeelte Tan het Publiek is dnt beu dwingt ook des Zonditgs te Terkoopen Koodat met een weinig mede en samenwerking zeer zeker eene Terbetering in deze zaak te Terkrygen aal zyn Wy noodigeo daarom aUe B H Winkeliers uit te beginnen 1 JANUARI 1890 op alle ZONDAGEN hunne winkels te sluiten Tan 2 uur n m af en nemen de rryheid aan te dringen by het Publiek om alle inkoopen op de werkdagen te doen opdat ook H H Winkelierten han Personeel de Toor ieder zeer zeker als gewenscht erkende Zondagsrust geschonken worde Utt Bntuur dtr Afd Gouda i d R K GtUenbond Pttroofintranijing P9 Ontvangen eene groute keuze FellcUaüe KaarlJes 40k Uittrek Tekst Cbnstmas eu NieuwjaarsbrietkaarUn Aanbevelend Boekhandel Oosthaveu B 78 Qouda ALBê JONOMNXBÏ NB Op boveugeuoemde artikelen voor wsderrarkoopers flink rabat Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT SOFLATTEN AfiGHITBATEN ÏS LUSTEN ook vojg ens op te geven Profiel Spoedige aflevéfiag Melle uitvoering Concurreereode prijzen IVlEtJfl I HIEUW I NIEUW GKSCHIKT VOOB ITachtlicliteii Koffie en Theelicliteii Welke 4V uur branden k 2 t en 6 uur brandende k 3 cent per ituk Ëenig Agent voor Oouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en genaakkeiyk Men behoeft hiervoor geen Olie geen Olaasiie 1111 Alleen een luolfer aansteken Is noodlfe Qeheel xonder gevaar voor brand als ook zonder reuk tGoedkoopsteensoIledst adres voo Vervoer van Inboedel xoowelbiunen als buiten de stad met geslotenwageni b A aRAVESTEIJN Oude Qouwe Mies wordt tegen Transport schade vemekerd AKIJSSiJIRGR TOOK 1 VarkrÜgbur hjj i M P£ET R8 Jz N B AU bewiJB rsn acbtUeid ii cachet en kurk steeds too zien TSQ den naam der Firma P HOFFB é 0 MIEBIES i 1 DB0G18T Kleiweg E 100 i Ml M l I Lensvelt IVicolu nOFLEVERANClEB Veeiieslraat 23 den llaagp BBOOO m BESCUUITrABBIEH LÏÏITCHEON EOOM Pain de Lu xe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk Goedkoope en smskelijke ANIJSMËLK4 in Doozen waarran de inhoud Toldoende I is Toor 5 Liter Melk per doos O ÜS f