Goudsche Courant, dinsdag 20 december 1898

No 7766 DiDsdag 20 December 1898 37ste Jaargang fiOüDSCHE mum Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon WO 8t oïS iffsa Telefooa Mo t De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s Sk Tj ADVERTENTIEN worden geplaatst van met uitzondering van Zon en Feestdagen f MJ waHiH MlaB 1 regdn a 50 Centen iedere regel meer De pros per drie maanden is 1 26 franco per vJ l B Sv Centen liroote letters worden berekend post ƒ 1 70 fwlJÜHiöW X Baar plaatsruimte AizonderUjke Nommers VIJF CENTEN Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nudd rr LQUIS BISSCHO P N M Wf PRIMA KWALITEIT Rund eo Kalfsvleeseh Tegen sicrk concurrerende prijzen IInl§ic§Rookvlee§cli GEROOKTE RÜNDERWORST BIJ J P van Leeuwen Iielxer§traat Goede en goedkoope Vleeachhouuierii OFEKBABE TSfiEOOFIl te HAASTRECBT op MAANDAG 16 JANÜAKI 1899 ÊLq TOormiddags te elf ure in het KoSSehqis ran den Heer A M BLANKEN ten oTerstaan van den aldaar gevestigden Kotaris J KOEMAN Tan Eenige perceelen WEI en HOOILAND gelegen in den polder Hoog Bilwijk te Saaetreeht en in de gemeente VHat Westzpe nabg Haattreeht genaamd HET LEENL4ND en DG KLEINE METE te lamen groot 18 llcklaren 6t Aren iO Centlaren Verhnurd tot 1 Noyember 1899 Toor f 1400 per jaar en zulks in 8 ptrceelen in t breede omichreven bfl Kotitiën welke Tan at 1 Januari 1899 te bekomen zijn ten Kantore Tan den Notaris KOEMAN Toornoemd 2 NETTE JONGELUI ZOEKEN Slaappl met Ontbijt voor 2 nacht in de week Dins en Vrjjd Fr br lett V V boekh VERHAVE Aarlandorvoên V 3e Abonnemeit VoontelUnt Donderdag 22 December 1898 Verecnigde RoUerdtuisohc Tooneeilsten LE GRAS HASPELS CATHERIKJE Tooneelspel in i bedr van HENRI LA VEDA N Lid van de Academie Fran aise te Parijt PV Successluk van het Theatre Franjais te Pargt 0tr Te Rotterdam Utrecht Dordrecht Den Haag Amsterdam en Leiden aet steeds kttmmeMa aueetÊ opgevijerd wm Aanvang half 8 tntr Igf Gewone bepalingen en prgMn Gevraagd op zeer gunstige voorwaarden H H Kruideniers Droi isten Banketbakkers Wijlen Siffftrenbandelareii en andere personen met retatiën op alle plaatsen in Nederland voor bOtteuKewooo goedkoope gewaarborgd zuivere Satnurwjneii geanalyseerd door en onder toezicht van deu algemeen bekenden Hoogleeraar 8WARTS van de universiteit te Gent Voor verdere inlichtingen zich te adreaseeren aan den Heer Wm WINS Molenstraat 10 te tHage Viredeur voor Nederland en Koloniën van de Maamlooie Vennootschap General Wine Company te Antwerpen Kapitaal 250 000 Goud Drak sïA BElHtMAN 1100N OPRIIMI G van RESTA TE IS HBT Kleeding Magazijn DE MATADOR waaronder oen UITGEZOCHTE COLLECTIE Heeren en Jongeheeren Winterjassen Demikaisons Pantalons üinderjekkers Capes Pellerineis eiw enz c ifo Soeéaran worósn g èuranóa eanige èagen tof ver êsnaósn if aBrkRsprijzan uiimrRooRi ijffiT m Zie de Prijzen Étalage f is enUijft de beste M J BOOT Keizerstraat Gouda Om elke concurrentie het hoofii te bieden heb ik een iluime Collectie CADEAUX ontvangen Elke kooper van één POND BOTER krijgt een HALF POND Cadeau Een lot naar prachtige ARTIKIiLEN uit een Tombola zonder nieten Bovendien een lot naar 10 GROOTE BROODTROMMELS welke de volgende week worden verloot Prijzf n en kwaliteit bekend FOTOCRAnE STtDIO Flumtln Sagel BB Da dl ki Mk ta InliP N n GROOTE IITVERKOOP wegens verplaatsing van al de voorlianden SCHOENEN en LAARZEN beneden Fabrieksprijzen tl contant in het SCBOWSBS en HABZBNHAGAZTJN DE GOEDKOOPK WIINKEL prijzen Wie wil profiteeren haaste zich van deze ongehoorde en Hoogstraat 115 Gouda J BBEEBAARt uBPOTUOlinKnfli Fijne ONTBIJT en SUCADEKOEK en SPECULAAS i DE ORGELS vaÏT tory Tlar zijn alleen in Nederland reeds bg duizenden ingeToerd en alom bekenjd engeliefd Steeds een fraaie êorteering er van voorhanden ook van andere uitnemendefabrikaten I GROOTE VERSCHEIDENHEID van ALLERLEI MUZIEKINSTRUMENTEN enBENOODIGOE VOORWERPEN BIJ DE MUZIEK L k To begaren STRIJKSTOKKEN ia te ISTerni i n m f mg tf AVTIfeA vtórofopdeutai toirri 4vTani derem Mid i IjAlllw tï W JW i4 Die zich met het volgend kwartaal aanvangende 1 Januari op deze Courant wenschen te abonneeren ontvang en de vóór dien tijd verschijnende nummers gratis BulteDlandsch Overzlcbt In de jaarvergaderÏDg van het Britsch Nationaal Liberaal Verbond te Birmingham heelt de oodmioister Asqoith Vrgdag een hoogst belangr ke redevoering gehoaden over de staatkunde der liberale partj De spreker betoogde dat zgo partj aiet haar oud ideaal heeit verlaten voor een agrosBief en uitdagend jingoïsme Bet was ds staatknade der ooeaervatieveD betoogde by die Engeland esrit sooder vergos iogz jn rechten op Tunis ea Madagascar deed opgeven en het land daarna betrok ia het Fasfaoda avoutunr w r de liberalen de couserTatieven wel moesten steanen Hg zeids o m Ik verzoek n de liberale ataatkuoda die Eogelaods rechten en belangen op een kracbtig maar vredeliereoda wnae weat ta verdedigen te lergelgken met deze geiaarlgka en aarzelende diplomatie die niet weet wat sg wil die draalt in quaesties welke een onmiddellgke en flinke afdoeuiog eischen die verantwoordelgk ii roor de moeilgbbeden waarmede wg op alle ponten van den aardbol te kampen hebbeu Wg zgn geen jingoes wg wijzen het valsch imperialisme terog dat da geheels wereld beschonwt als zgn eigendom en dat steeds bereid is om alle volken t tarten iBetzg in ladie hetiy in Egjpte of op eenig ander punt der aarde Engeland vestigt zgn overfaeersching niet op brutaal geweld niet op de superioiireit van zgn geoefende troepen maar op het werk der beschaving dat wy Tsrrichteo Wg die gekomen zgn als vreemdelingen en veroveraars heffen geleidelijk de volken op lot een hooger staatkundig eo maatschappelijk ideaal en in deze zaak kennen wg geen onverzoenljjken tegenstand De Vereenigde Stalen hebben zich bg onsin deze laak aangesloten door een ovareen lemnlTng die meer waard is dan alle perkamenten een niet geschreven otereenkomst dieQÏemand ter wereld kan te niet doen sMaar r zgn twee mogendheden metweike FEVlLLETO G deokseliriften Tin een Gelnhoeker AJOIBAL DE VoNLELHTG Naar het Frantck DOW W Nüh EBS T3 Gij had gelylc jonge rmnd het rermaak is het Benige in het leren wat op den duur iels waard ia ik Eou byna eeggen bet eenige doel ran het leren tenninste roor zoo rer ik het bogrgp en inzie Voorzaker ik ook heer baron Maar op die wüze TermiaderddD myü rierdaizend franca op afBchnwelijk anelle manier Toen ten slotte uiJQ rermogen dat ik onaitpattelgk had gewaand tot op ryfentwintig looia rersmolten was zeide ik tot mijzelren dat het langzamerhand t d begon te worden om nieuwen roorraait op te doen on ik begaf mjj op weg naar nummer US Kaar ik bad myn spetarsmaagdel khetd rorloren en mijn esua zoo aobitterende gelukaater hield zich Bchuil Met uitzondering ran enkele gelukkige zetteg die mij den ganiohen arond tastehen winst en reiliea deden ronddobberen rerloor ik en verliet hetapeelbaii zonder een oentime te buitten Des andoreo daags zeide ik n n rjjtnig op rerkoobt mqn horloge benerons een deel mqner garderobe en kende terug naar do speeltafel wq Tüoral rriendachappelijko betrekkiogeo me ieD oodirhoadeD betrekkiogen beroBtcnde op de ooderlioge erkeaoiag rao vrederzydiobe bèlftDgen en reohteo lic bedoel Kaïlftod ea Fraokryk Ib de redoToeriogeo welke ïk in de drie IftAtite maanden heb aitgeapioken heb ik ereoala Sir Edward Gre f dan nadrak gelegd op dit punt Boiland su ËOKelaod zgn belaat mêt de sorg roor de toekomat vaa Aei Bet BOD een nederlaag voor onze ataatsliedeo zga ea een acbaode roor de bescharmg vooral na het voorstel raa den keizer ran Rnsland wanneer wij niet den onden twist de knnelmatige rerwydering door een onafgebroken orereenatemming konden rerrangeo Wat ik Tan Railand eeg geldt ook ran Fraakryk Sr zijn goeo grootere TJjanden ran de hoogere belangen en plichten van de Westeracha beacharing dan ag die knnatmatig de ryandscbap taaschen Frankrgk en ons aanblazen lik geloof dat er geen indnitrieeleof itaatknndigo quaeatie ia die niet met een beetje gezond verstand gemakkelgk ta regelen ton zgn Laten wy eens voor altjjd de jingoes van Engeland en de chantiniston ran Frankrgk in een ver verwijderd veld bgeanbrengen waar zg elkaoder Tan harte gaarae met inkt kunnen werpen AU vg maar eerst süqi bevrijd van deze vecbterabasen dan zal het getond veratand vea beide rrjju volkeren een duorzame overeenkomst weten te viodan waarbg aan weerszgden geen enkel belang wordt opgeofferd en beider eer onsangetaat zal bigveo iDo baitentandacho ataatknndo van de liberale partg is een staatkoode van flinke taal en vastberaden handeling die de moeielijkbfden voorziet en de gelegenheid opao laat om met de andere volkerea tot een goede ver i eenstemming te komen Zg heeft voor hoofd doel bet haodbaven ran den wereldvrede ai Ensland Inidt na de plannen voor de Vredaa conferentie vasten vorm beginnen aan te nemen de vredesklok De Baisiscbe fiaancieele commissaria te Londen Tati je heeft aan een banket een redevoering g honden over de were dvrede In antwoord op een toost op den keizer van Rusland zeide bij dat de vriendaohappelgke betrekkingen tnisohen Rusland en Ëogela id den betten waarborg leveren voc r den wereldvrnde Met iogeoomenbeid kan bg er op wgzea dat de stemming in offieieele Kogelacbe kringen zoo viiendachappelijk jegens Rostand is Tatiajef hoopt dat de betrekkingen tnsschsn Nogmaals verloor ik alles Ben onzinnige hoop op plotseliag geluk vervolgde mg naoht en dag liet mg uiet met roat zireepte mg voort overweldigde my ik verkocht alles wat verkoopbaar was myn geheele garderobe slechts wat ik aanhad uitgezonderd verhuisde naar den uitdrager ik verliet mgn elgant hotel en betrok eeo allerellendigst krol in een bouwrallig huis in ras da Chartres en keerde terug naar 118 En altijd verloor ik Ik ging naar em uitdrager rermilde mgn niemw gewaad roor oen oud bedong twintig franoi tce de jaa die ik thans draag ia nog van dien ruil afkomstig en begaf m naar nummer 113 Omstreeks aoht uur des aronds orerschreed ik den drempel Ik via ala een nitgevaato goeuw hongerige hyena op het spet aan En met m jn twintig francs won ik lien Louis Gedurende da geheele week week ik niet van do groene tafel en bleef ronddobberen tussches hemel en aarde tuaacheD winst en verlies Eiodelgk het was gisterenavond bevond ik bij m jn binnentreden alle aanwezigen aan een hevige beroering ter prooi Ongehoorde gebeurtenis Iwtntig malen aohter een had rood gewonnen Hot fortain keert terug de hemel z gedankt daoht ik In m n noodlottige dwaasheid oordeelde ik het onmogelgk dat rood oog verder kon winnen Ik wierp m n inzet tien Lonis op iwart Bood won de een en twiDtI pte maal 1 Otta soa reatte my de beide landen steeds zoo vrieodsohappelgk zallen blgven en voegde er bg Wanneer over twea jaar bet Oaitich Rusdach handelstraetaat wordt hertien dat den gtondalag vormt roor de handelsbetrekkingen van Rnsland met Ëaropa dan zal Engeland ign wanacben en vertangens kenbaar makea in bet vertrouwen dat de Russische regeering niet zal nalaten dio a arnatigu o rwegiflg te nemen Ten slotte sprak Tatiijef met iaganomeobeid over de deelneming van Engelsob kapitaal io Bniaisoha oodernenilngeo en verzekerde h dat zgn chef de minister van finanoiSn Witte groots waarde heoht aan de bevestiging der goede betrekbiogeo tpsschen Raaland en ds grootste zeemogeadheid van EuropiL V D Times bevat een analyse van bet SpaaQsoh A merikaaoacbe t redes verdrag waarvan de voornaamste bepaling afstand van Caba Portorioo met de overige Spaanecbe eilanden in den Caraïbisohen arobipel Goam van de Marianea groep eo dePhilippgoen reeds sinds enigen tgd bekend is Batestigd wordt dat de Veraenigde Staten zieh verplichten de vergoeding van 20millioea voor da Uatale eilandengroep te betalen binnen een termgn van drie q andea na dan datnm der onderteekening van bet verdrag Gadnrende een tgdpark van tien jaren zulisn Spaannt aohepea en kOtopwaren in de havens der PbilippijoMhe eilanden dezelfde voorrechten genieten ala die der Amerikanen Verder bepaalt bet verdrag dat de fcrggagevangen Spaanache soldataa van Manilla die bnn wapena terug ontrangen naar bno vaderland zolen verroerd worden op kosten an Spanje terwgl men van weer zgden aan alle krggsgeraogeneo vrgheid belooft en van eiken eiscb tot schadevergoeding van welken aird ook afziet Terwgl de regeling der burgerlijke en staatkundige verboodiiig van de inlaodsche bewoners der door Spanje afgattane streken bljjfl overgelaten nao het Congres wordt hun door bet verdrag de vrge uitoefening van den godsdienst gewaarborgd Oe beide mogendheden varzekaren aan eikaars koopfaardgscbepen voorden door van 10 jaren gelgke baudelsprivilegiën terwgl de Unie zich bereid verklaart roor Spanje dezelfde voorwoarden te bedingen op Coba zooira op dit eiland een aotonome rageering sal xgn ingesteld Verspreide Berichten DREYFUS Oe Anrore kondigt anu dat de haar ITrbsÏQ Gobier president Faure baeft gedagvaard als Als van don donder getroffon wankelde ik naar buiten en gsdachteloos versuften bedwelmd bereikte ik mgn ellendig logies Dezen morgen werd ik wakker door eeu hevig kloppen op da dear m jo hospita kwam m wekkao en eiaohte in een lange rede met aoboldwoorden doorapekt onmiddol jk betaling der achterstallige huur en bovendien in het vervolg vooruitbetaling Ik ameekte haar geduld te hobben Haar echtgenoot aohoot toe ao zette m met vloaken en dreigen buiten de deur en zwoer mg deu hals te breken of iets dergel ks indien ik hot ooit wagen mocht weer onder zgn oogan ta komen Ik vertrok hosgerig en niet in staat mij een ontbijt te versohaifen Hoe deze dag voorbijging waar ik dwaalde wat ik gezien heb ik zou bet niet kunnen zggeo want als een slaapwandelaar venuft en ten dooda toe tarneergedrukt zwierf ik op goed geluk rond Een oogenblik kwam de gedachte bg m op Jean Faal op te toeken maar een dergpl k leren in het verschiet vervulde mg met walging eo afschuw En van den anderen kant kon ik niet na de paar weken van weelde tot mijn oude acharrelbroodwinaing tarugkeeren Meer en meer won de gedachte bij m ralJ dat ar een eind aan te maken het beste waa eerst kwam die gedachte ala onw llekeurig in myn seeat op en werd door mij mot afgrijzen verworpen langfsmerhand gewende zioh mijn geest aan het denkbeeld van den dood mijn afschuw verdween ik j n ny kalm nijo Ijjk voorstallen zonder huiraraD getoige in het proces wagens agn werk L Arméa oootro la Nation De Farg sohe gemeenteraad heeft oa een levendig debat overeenkomatig hal advies van de commi sie besloten voor de openbare boekergen tweehonderd exemplaren van l Armée eontre la Nation door Urbain Gohier aan t ichafien Vgftig raadsleden stemden vóór en veertien tegen De advocaat der familie Dreyfus mr Mor nard beeft van bet Hof vao Cassatie machtiging gekregen om inzage te neman van da afgelegde getuiganverklariogen zgnde die ven de geoaraala Meroier Billot Znrlioden Obanoina Roget Gallifel Oonspt De Boisdeffra van kobnel Picquart en van de haeren Caraiitaao en Bertulns Hst Hof heeft de ond mioister van joatiiie den beer Gnérin als getuige gedagvaard Mr Jolas Anffray de aan de weduwe Heory toegewesan raadsman beeft aan den daken der orde van advocaten geschreven dat zgn e iinte hem verzocht had baar bare vrgheid terug a geven gg heeft n den deken galgk my in kennis gesteld vao da overwegingen waaraan Cg gehoorzaamde Boe hel hem dns ook spijt een Bergelgke zaak ta moeten laten varen Aaffray verzoekt den deken hem van agn veiplicbtiog te ontheffen Wadufra Haory haaft d waaraabgalgk betlolao roor bat geld dat da insobrjjringan aa de Libre Parole bebben opgebracht aen anderen advocaat te nemen Het bedrag was Vrgdag reeds frs 22 205 Op do laaUta Ijjit staat voor frs 100 generaal Mareier oad mioister van oorlog De Temps deelt made dat bet Hof van ca 8atie Zaterdag Charles Cbiocholle van da Figaro de reporter die Estarbscy in het paleis van justitie over hel borderel an de verhoading tot Billot en andere booge officieren beeft hooran spreken Weil en Gobert expert van de Bank van Frankrük die in 1894 concludeerde dat Dreyfus bel borderel niet geschrereo bad zat booreo OOSTICNEUK Hü NaABira Ta Weeaan hebbsa da antisemieten mat burgamaaater Laegar aan bet hoofd een eigen theater bet Jubileumstheater geopend Heel vredig zat bet daar wel evenmin toegaan als elders waar de Weanscbe antisemieten aan het werk zijn Dr Lueger heeft aan het souper na de openJogsvoorsteltiog waarop Ktelt s tHermanosficblacht was gespeeld den directenr verleid dat bg niet van die kgkatukksn moest geven maar echte Weeoer lacbstukkan aan de ontbinding van mgn lichaam denken en wat mij eerst afschrik inboezemde sidderen deed kwam mij ten slotte roor niet alleoa als eenige uitweg maar een zeer gewaofoht en heerlijk middel om een afmattenden nutteloozen kamp tegen onorerwinnelijke eindelooaa steeds rerdubbeld terugkeerende ellende te doen ophouden eenmaal zoover waa bet steohls aan kwestie hoe het ta doen Weldra bad ik mijn plan rastgeatald De avond was inmiddels gerallen Ik besloot nog eenmaal een laatsten blik te werpen op al het rerleidolijke bekoorlijke dezer ellendige bedriegelijke wereld loa ran de aarde stelde ik mü voor een apotleoden smalenden blik te werpen op den bekoorlijken giftbeker dien de wereld glimlachend aanbieJt maar bg aanraking terugtrekt of tot walgens tos verzadigt wat eren erg ia Ookik bad aan dien beker der weelde des vernaaks der zelfver etelbeld een oogenblik de lippen gezet gultii had ik enkele teugen iogi zwolgen de wereld weigerde mij verder genot mat een spollaoh wilde iJE haar een laatst vaarwel tocjonwen v Ik betrad dea toin raa het FahU Uofêi en dwaalde daar rond De raat is u bekand Ik bad reeda afgerekend met het leren mgn roeten raeds als gezet in het rijk der dooden giJ heer baron hebt mij van den drempel getrokken Eo thans kan ik de vraag niet langer verzwijgen wat wilt u van mij f