Goudsche Courant, dinsdag 20 december 1898

Katterdaia 4 46 6 68 8 16 7 SB 7 68 8 40 8 88 8 6S 10 1 11 88 11 0 18 87 1 44 8 60 S 4S 4 06 4 40 86 a7 7 8 8 S7 10 101 De O treinen sIlMn Oapelle 4 66 8 08 r f D r V 10 88 V f 1 64 f f 4 0 87 a ff 47 ff Ie en e ki Elk Hleuwerkerk 04 11 V 10 8 ff f w 8 01 f f 4 7 ff M ff ff 64 reiziger I0et xiek Moordrecht 6 11 18 T door r 10 48 p ïï 8 08 e f 04 9 41 ff ff 10 01 ff bovendien vcorsien van Sands 8 17 8 88 SS 7 46 8 11 8 47 in n 1 14 11 4 19 08 18 47 9 14 8 0 4 08 4 84 10 8 4 T 7 46 90 10 07 lO tfl een beirijs i f 0 0 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Winterdlenst 1898 99 Aangevangen 1 October TUd van Greenwlcb GOUDA KOTTIBDAUvn rem 18 18 18 58 8 11 8 t8 S t 4 18 r 1 8 8 1 7 t 8 18 1 14 6 18 18 88 l 8 80 4 4 18 8 88 U 8 M 10 11 11 18 4 88 6 88 8 81 6 18 7 81 8 81 8 4S 10 18 10 80 11 88 t lO 8 40 1 10 80 1 80 eOCDA DIN B 1 a S vies vatKL11 18 19 16 18 6 8 14 8 46 4 48 4 6 11 80 ff 1 8 6 7 11 41 ff 1 1 ff 6 18 ll ff 1 88 ff ff ff 88 H 18 48 1 3 8 4 4 16 16 6 87 8 17 8 9 67 10 14 11 18 7 84 7 8 e 8 8 64 10 10 8 11 10 4 n i ff 8 16 lO Jl ff ff 8 9 door ff 10 38 ff 8 04 8 84 8 8 91 10 88 U B 11 44 o ur va H t f W K 8 1 08 i6 10 86 10 44 11 48 7 S0 7 40 7 46 o 7 6 = ff ff M4 I 7 48 8 08 8 64 P 11 87 18 08 18 60 e O U U k i MUTEEDAM ioadt 6 I 8 14 48 10 7 18 10 4 11 S SO l tl 8 86 I1 i S Amst W 8 01 8 06 10 86 1 48 1 6 00 6 87 8 40 10 01 11 17 mst 0 8 80 98 10 0 108 1 18 6 18 8 6 10 8 IMl Ol OA UTRIOBTviea vnu 8 14 t 07 10 1 10 7 I3 nn 18 10 18 8 S 0 8 17 4 8 80 t 0 6 ff 11 14 ff i 87 ff 87 ff 7 10 11 8 1 7 4 8 84 ff 6 46 94 7 18 8 6 8 10 61 11 46 19 88 9 3 08 8 0 6 04 4 7 W 6 88 7 46 8 87 8 4 00 0 10 16 10 88 11 88 19 0 1 87 8 08 3 96 S 8 4 48 6 88 6 83 6 6 7 68 6 8 8 0 ff ff 18 ff 10 88 ff 11 66 19 S4 ff 8 47 4 16 7 18 8 14 ff ff 10 4 ff ff ff ff 4 84 ff ff 8 87 0 M 9 8 10 11 10 11 11 tX 8 40 4 87 iO 1 7 1 8 86 A Is t C8 7 0 8 10 06 11 181 68 8 48 4 45 6 80 7 41 9 4 Ams W 7 80 8 96 11 80 8 08 4 60 6 00 8 3 8 00 U Oonda 8 0 1 l 0 1 1 8 6 4 47 4 7 4 8 4 11 1 Ala de ichrgferif di toor bet Jabiletimsthefttar Werken geeo Btof meer haddt n dan moeateD Eg naasr tent iadoD gemeeDteraad komen kykea VOflgde bflrgemeester Lueger or geestig aan toe Daze woorden en o a de uaoamiDg kykBtDkken aao Die HermaunecblaohU gegeveot voodea zoo neiaig inetenimlog bg ds aaawexigen Tooral btj dea diraciear én de toorDsamate artiiteo van bet tbaater dat en del raadsleden moebt rerklaren dat dr Loegar be Boo erg oiet gemeend bad Door bet ioatorten van een waterlelie in gkaoaal zyo te Barcelona 18 personen om het leren gekomen Meo denkt bet ongelnk te moeten toeicbryveo aan de werking tbd bet water Fbamkmjk P Door 9 leden der Franscbe Kamer ii een wetaroorstel gedaan om de miliciens in plaats rao drie jaren slechts twee jaren onder de wapenen te bonden Tevens stellen eg voor de vrgstelliogen af te schaffen maar de percentage Tin vrgstelling wegens koatwinnerscfaap van 5 tot 15 pCt der lichting te verhoogon De bekomende dienateo corveeën eos snllen dan voortaan worden verricht doer milici ns die om een of ander gebrek oiet geacbikt isgo om geoefend te worden mitn Eg niet geheel en at ongeaobikt zjjn voor arbeid DUITSOIILAND Een korporaal van bat garnisoen te Oiret in de Ardenoen most getraobt hebben aan een internationaal agent enkele deelen an bet nienwe Fritnacba geweer te verkoopen De korporaal en vier burgera die mede in deze vaak bQlrokken zonden zyn igo in beohtenia genomen Een Berlgnaob blad kondigt een groot icbandaal aan In den Jovial olnb die roornamatgk door hooge officieren ambtenaren en pailementaledon wordt beiocht moet niterat grof gespeeld sgo en ook ralacb De acbaldigen zonden jonge lieden van goede familis zgo die tot spelen zgn Redreveo door ee i be kende penoonlgkheid De zaak zal voor den rechter worden gebracht Bl I OlB Ëeq Gentenaari de heer Tboneo die zich Toor iêken naar Brassel begaf zag aan een ifM M van den spoorweg drie personen instappen die in befigan woordenatrgd acbeaen Ben faaoner begon onder bet twisten met zgn zakdoek te zwaaien aXtoi by het beel warm bad Maar hg zwaaide meer onder de oeos vanden Ctentenaar dan onder den zgoeo Het gerolg n dat de obtoroform waarmes de zakdoek doortrokken waa den beer Tbonen in slaap deed lalien Ter beitemming aangekomen moeat de condocteor hem wekken Zooals men deoken kan waren zga gezelschap en zgn portemonDkie verdwgnen Deze hield 400 it in Itailx liQQoheni die in de eerite dagen van zijn gsTBDgenacbap in de cel uren achtereen schreide geeft thans naar de Seoolo mededeelt teekeoen van krankzii Digheid BINNENLAND STATEN GENERAAL TKFBBOB UAMBH ZittiDg m Zaterdag 17 D c 1898 De behtodeÜDg der Marioe begtootiog wordt Toortgeiet 8 10 8 8 8 48 8 48 8 ta n Oonda S Moordrecht door Nieuwerkerk f Oapella h KoHerdam fM 7 7 M 7 S9 7 IM 18 8 80 8 48 8 1 OS 7 80 7 48 7 8 8 07 Qonda ZeveahuiseDMoerkapelle ZoetermeerZegvaard Voorborg s Haya allage 6 4S Voorburg 6 68 Zoetermeer Zegnaard 6 6 Zeveohmizeu Moerkapelle 17 iimA 6 9S 6 84 7 61 80 6 8 S6 6 48 7 8 8 08 7 88 Ueada üudew Woerd Iftreeht 8 08 8 16 Utrecht 88 Woerden 6 4 üudew Oouda Bg de afdeeling persoDeel vroeg de beer Troelilra een elreng oodertock oaar oplegging TaD willekeurige trafliti aao boord welk atBDdpaDt de Minialar inDeemt tegenoTet de erplicbtiog tot bgwoning Tan de godtdienttoefeniogan door gamoedibeiwaardeo en gelgkbeid roor alle bladen by ter leiiog leggiag aan boord Ook da beer Kerdgk weneoht Trgheid dar bgwoning der godsdieoatoefeniog en beatreed de janaTarTerttrekking aao boord Aan den Minister ia uit rapporten niete omtrent gewraakte wiUekenriga etraffeo gebleken Bij waerapreekt de aleobte bejeganiae AfscbaflBog van dan oorlam ware tegen bet dienstbelang Zg die oiet tot een beiMMid kerkgenootschap bahooren of wie eene andere godadienitige oTtrluigiog toegedaan tgn lijn irg Tan iferkdienil Oter de toelating der couraotan wil de Miuiiiter dar commandanten laten blgraa basliseeo Verder weerspreekt de minister da klachten oTer slecht Toedsil Na een uienw protest lan den beer Troelstra tegen da nitalniting Tan de Sociaal Democrastc aan boord rerduidelgkt de Mioiiter aan de heeren Van Oilae an Kerdgk aadar dat hij zonder dwang ieder Trijla t naar zgne overtoigiug naar de godsdieoetoefeningen te gaan behoodeni ordemaatregelen Aan de beer Staalman belooft de Minister gelgkniaktng der rerhoogde zeetractemeoteo Tuor alle onderofiScieren aan den beer Van Kol antwoordt hg dat baiteosluiting Tan dienst der RgktopToedingeo uitzondering ie De Minister beloofde den heer Lneaise in OTerweging te zullen nemen of er termen bestaan tot rerhoogiog van de bezoldiging der kwarticrotflesters en roeiera Tan het loodswezen Maandeiykeche aflossing der wachters aan licbtiohepen kon de Minister niet beloren Hoofdstuk marine ie daarop aangenomen met 57 tegen 7 stemmen TerTsIgena is hoofdstak Nationale achold goedgekeurd en het debat orer financiën aangerangen In een adree aan H M de Koningin geeft bet dageiyks beatunr ran bet N d Landbonwcomité te kennen dat in het binnenland Tan het rnodrea TOor de slachtbank bestemd 10 pet aan accgos moet worden betaald en derbalre ook van boid ret boreoe bnar beenderen en knoken terwgl de inToer ran deze artikelen nit het bnitenland geheel rrg ia dat hierin ongetwyfeU eene groots oabillgkheid ligt daar de boiteolanderimportenr hierdoor bevoordeeld wordt boren den Nederlander zonder dat daarroor eeoige aanleiding bestaat Redeuen waarom bet bestuor Terzoekt dat hg de a a herziening ran bet tarief Tan inToerraohten deze ook zal toegepast wordan op dea Jnyoer Tan de bovengenoemde producten loodanig dat daarvoor gelijkstelling worde verkregen roor biuneO en buitenland Het hoofdbestuur der Maatsohap g tot Nnt Tan t Algemeen heeft aan de departementen kennis gegerea dat san de verkiezing Toor drie leden in zgn midden is deelgenomen resp door 165 163 en 163 departementen samen uitbrengende rsLp 537 531 en 532 stemmen en met den Tolgenden uitslag i op den heer W Spakier zgn uitgebracht 518 en op denlhe r L Serrarier 19 Btemmen op mevrohw C Qoekoop da Jong vanBeek en Donx 213 en op den heer F M Keiler van Hoorn 321 stemmen UI op den 4eer jbr mr D R De Marees Tan Swinderen 470 en op den beer Herman Sogders 62 stemmen 11 81 11 88 ll SS ll 8 11 81 11 86 11 87 8 3S D door 08 10 11 10 17 10 8 10 48 10 64 1 1 16 Tot leden Tab het boofdbestnnr agn altoo gekozea de betren W Spakier te Amsterdam F M Keiler ran Hoorn te Dordrecht en jbr mr D E de Marees van Swinderen te Öro oiogen Het boofdbestunr ontring van dete heuren bericht van de aanneming hunner benoeming Het boofdbealunr deelt voorla mede dat door hem gevolg gevende aan da opdracht der jongste algameene vergadering tot het in t leven roepen vau een zelfstandig werkende vereenlging die ten doel heeft den toeetand dar verwaarloosde jeugd in Nederland te verbeteren eene commissie ia nitgenoodigd die zich wel willend met de voorbereidiog van eau dergeIgke vereeniging heeft belast Deie commissie be tatt nit de beereu jbr mr A J Rethaan Macari te Haarlem mr Q A an Hamel te Amsterdam H Fiarsou te Zetten dr W H Nolens te Roldoc en Tb Nolen te Rotterdam Gemeng de Berichten Yrydagavond verspreide zich te Rotterdam het gerucht dat Ësterhaiy nit Amsterdam herwaarts vertrokken waa en aan een der eerste hotela aldaar loa zyo afgestapt W eldra bleek evenwel dat de bedoelde persoon oiet de beruchte majoor was maar een aldaar welbekend reiziger nit Marseille wiens groote getgkenis met den majoor hem onder ign collega s den bgnaam Esterbazy rerscbaft heeft De kapt M J L Oudshoorn van het 4e reg ief te Delft is door een noodlottig toeval bg het nazien van een geladen revolver op de kamer van een zgner vrienden te s Graveuhage overleden Hat lager verliest in hem een eitmnotend officier die zich ook tgdens zyae detachetringej bg het O I leger o a op Lombok een elverdienden naam had verworven Ëeo jonge man stond Zaternagochteod in een boerderg te Lier België een terpentgumengael te koken om paardentnig mee in te wryven Opeens ontplofte het goedje en hg en zgn vader moeder en zuster kregen het op het lichaam De vader had een geheel verbrand gezicht de moeder een verbranden boezem de dooht jr kreeg wonden aan gezicht armen en boenen de zoon zelf was over bet geheele lichaam met wonden Ladekt AU zgn in levensgevaar De Rgkavaldwacbter J Kollen beeft Vrgdagoacbt onder Loenen een man doodgeschoten Kollen zag twee mannen met pakken belad n fu diefstal vermoedende sommeerde hg ben te bigrea staan In plaats daarvan wird een schot op den veldwachter gelost Deze schoot terog on doodde den 21 jarigen Gerrii Scheepers die ongonalig bekend staat Het bleek hg onderzoek dat de pakken bun eigendom waren De zaak is in banden der jnetit e ie Utreobt Boousma die in geïelscbap van Scheepers was is nog te Loenen in hechtenis Nader meldt men nog hieromtrent aao de N R Ct etDe door den rgksveldwacbtar te Loenen doodgeschotenGerardos Scheepers nit Amsterdam was 21 jaar oud By schijnt een oeitaardt zgo geweest en had reeds by Utrecht op een man die bet tweetal oatmoette geschoten waarbij bg de bedreiging moet geuit hebben ook te zullen schieten op ieder die bem zoo aanhouden Beide mannen kwamen nit Dnitschlaorl en zonden het laatste gedealte van bon reis afleggen Onder de gemeente Rhooo is Vrgdaguaobt op twee verschillende plaatsen ingebroken Bg een der bewoners lieten de dieven eerst een bit los waarop de eigenaar het paardje achterna ging om hst op ts vangen Van deze gelegen beid maakten de inbrekers gebruik om by hem binnen te gasn en f 45 en eeniga kleeding te stelen 6 9 5 4 1 6 88 48 1 S 4i 1 88 1 41 1 8 8 0 8 17 4 88 4 3 4 8 04 8 14 4 08 8 8 10 17 10 86 ff 10 34 ff 8 48 1041 ff l U lt 11 1 10 0 10 34 ff 10 4 10 34 IlülO 07 88 86 4 10 Bg de volgende inbraak werd de bewoner een oud man wakker Hg verzetle zich tegen de inbrekers waarop zg hem een ernsti en ateek mei een mes in zgn rechterpols gavan De inbrekers zgn onbakand gebleven Wat aan een apotheker gevraagd werd Menheer wilt u niet ia een doosje poeder ofpillen geve dat tot versterking van de maagen voor de lennwen niet om de zenuwen tevoraterken want ze werke genoeg maar om dasigma die er voorkoma te verteeren in mynmaag en de wind wsnt die verharde en persemyn ingewande en verslippe en geen pugeergoed er in geen zuur of zont goet maar bitterook geea wringend eoosla floritaao en aodarveraterkend zennwgoed dat muf of iuinachtiirof atink Na groeto aa je b ieft geen drank van die kali ik glad niet gebrnike bet is om de aennwen te verzagten en maar Ingl goad Med Wkbl Dat men in het begin dezer eeow den schonwbnrgbezoekers waar voor hun geld gaf kaa blgken nit eeo program van den Leidacban eohouwborg dat de heer van Heyst in het sDbl c meedeelt Leidsche Sofaonwbarg Met parmiaiie van ragnhaar den Maire daser stad Zullen de Bollandsche DepartementaleTooneeliaten onder directie van dan heer W BinglcT gepriviligeerd Directear van de Bollandsohè Schouwburgen over het Departemeot van da Monden van de Maa de eer hebben U vertooneu 0p Maandag den 27 Januari lgl2 HAMLET Koning vsn Oenemarkeo Groot en zeer beroemd Treuripel naar bat Franaoh van Dncis door Zubli Versierd met al deszelfs Groot Speotakel Waarin de rol van Hamlet door Binglev zal vervuld worden Gevolgd Tan DON QOIOBOT op de Bruiloft van Kamacho Beroemd ao seer vrolgk blgipel van denGeeati to Nederlandschen dichter F Langendgk Vereerd met al deszelfs vroiyke Tooneelen aangename Vertooningen en verderetoestel en waarin het paard van Don Qoichot en de Ezel van Sanohe Fance iusgelgks snilenvsrscbyoen De rol van Saoche Panco aal door Roaenveldt worden uitgevoerd Volgden de namen der vertooners van dit beroemde en zeer vroiyke blijapel en van het zeer beroemde treurspel naar hetFranschci een toevof ging die doet denken aan de 2 acte van Miguon noas joaons oe soir ane pidoa d un nommé Sbakeapeare un poète anglaia d on certain talent t enz Men begon toen om 6 uur Zaterdagavond om faallelf brak te BottrrJam brand uit in het perceel Blfiswykatraat 28 waarin gevestigd was een winkel indrogirgen verf waren enz lau J Borst Door de groote hoeveelheid brandbare stofiéo gevoed nam da brand in korten tgd een grooten om ang aan Vier npuiten konden nitt verbinderen dat het winkelbnis an de boTanverdleping geheel uitbrandden 7 88 8 0S 8 08 8 1 8 86 10 88 V t 88 D door 8 S0 10 04 10 11 10 18 10 86 10 S4 10 64 11 80 80 8 88 10 84 48 ff ff ff 91 10 10 10 88 6 1 ff 6 18 80 ff 8 6 O 7 48 7 90 7 6 Tossebeu Qiflnau en Adlerthof heeft men in een paal die de draden dar electriaoha geleidingen draagt het Igk van eena a w rkman gekleed persoon gevonden die door den elactrisohen stroom icheen gedood tesyo De rechterarm was geheel verkoold terwgl ook bet gelaat en het onderlgf verbrand waren Zooals men later vernam van een anderen man dia door de p litie gearieiteerd was balden dria werklieden getracht draad te stelen van de lei ding doch da aerate die er mede in aanraking kwam moaat bet met den dood bekoopsn De anderen namen verschrikt de vlucht Een Handelsboia ia koloniale waren ta Rotterdam alsmede enkels firma s in het buitenland zyn de dupe geworden van gefio geerde cognossementen De Rotterdameche firma had een party amandelen gekocht vsn een bandelihuie te Mesiina legen overgave van documenten Bg aankomst van bet stoomschip waa van bedoelde partg amandelen niets bekend en bleken de ooguosaemeoten gefingeerd te zyo De wissels waren geaccepteerd en de firma ta Rotterdam moet betalen terwgl de schade bovendien verdobbald wordt wgl bet artikel inmiddels vgftig percent hooger genoteerd staat en de benadeelde firma das tot hoogere pryren za moeten leveren De oplichter te Messina verkeert reeds iostaat vau faillissement en wordt strafrechterlgkvervolgd De firma te Rotterdam Igdt eeneschade van circa 3300 gulden en eene Duitacbo firma aan den Ryn circa 30 000 gid Hdbld Toen de gemeenteraad van Sappemeer dezer dagen een aanvrug om concessie voor een waterleiding in behandeling nam gaf een der raad leden zgne moening over de zaak aldus te kennen Onzin Zie de paarden en koeien die onzuirer water drinken Zie mgn hond die op da brng ligt en zich laaft aan het water uit bet diep Zie de eene of andere Trouw dre baar slof uittrekt au er s ootwater uit drinkt Is dat aohadelgk TOor de gezondheid f Wel neen bet kan beel goed gaan zoo Het ii heel nooi zoo n onderaardschen stroom bij droogte zooals men dat ziet in Fary in Engeland maar bier Och kom dikke woorden dat heele ding Do andere leden kozen de wg ate party er werd hartalgk over deze boecbonwing gelachen Te NichteTccht zog Donderdag een weduwnaar in bet huwelgk treden met igoe etiefdocbter Hg ontving echter van hoogere autoriteit aanzegging dat dit buweiyk niet moobt voltrokken worden op grond van den graad van bloadverwanticfaap STADSNIEUWS GODDA 19 December 1898 Zaterdagavond had eene opfubare oitTOerion Into T B deaymna tiekVereeor ngsExcol aiora 10 de Zaal Konetoiinf der Sociëteit Ons Oenoogeoc Een tairgk publiek was opgekomen om deze oitvooriog bij te wonon Het waa een aardig gedicht al die in het wit gehleede jongelui op commando allerlei oefeningen vlug en netjes te zien nitvoeron Do ttaaloefeniugen uitgevoerd door het Ned Gymn verbond ter golegtnbeid van de inhnlJigingsf eaten voor Hare Majevteit de Koningin te Am t rdam as een der mooistft nummers van het programma De verechillonde toestaloefeningen ven de beide opleidingsklasaen A en B benevens de groepen lokten een daverend applaus uit dat ten zeerste verdiend was Do heer Onderkfrk de wakkere directear en da heer Mignon die hem waa dig ter agde atocd hebben getoond wat zg knanrn doen ben sg daarvoir onae bolde Een geanimeerd bal ooder liiding van deo hear van Leenvceu uit e Gravenhsge hield velen nog geroimen tyd gezellig byeen l g an 17 Deo koo do Aid Goud e o van den Bond van Ne Or derwgiera tot bare afgevaardigden ter Alg Vtrg ta Raiterdam de heeren Ed v Dantaig en F d Vot beiden te Gouda LixKBMKiiK Donderdagavond gaf de Zang Teraeniging Bupbonia alhier neder leiding van den d roctenr C Van Essen een uitToering in bet koffiehuis ran do bear P Fannet dia eran als Toorbeen nitmui tend slaagde Toen de zangonmmers Tolgans bet programma weren afgewerkt werd nog een tooneelstukjo opgcTOard grtiteld tDe Assis eot Doktera door 4 heeren en 2 dames Uden van genoemd Teraeniging die allen uitstekend hu be t deden om bat genot van den avond te Terhoogen Boskoop Benoeaid tot leden Tan de plaataelgke commissie van toesicht op doRgkstoinbouw winteracbool alhier dr J Ritzema Bos boitoDgewoon hoi gleeraar aao de gemeeotplgk üniveraiteil direclenr vao het phjtopathologiiob laboratoriuD sW C Scbo ten a te Amattrdam A Koster Hsn aonitter der Pomologi oh Vereonigir g te Boakoop P A Ottolander secretaris der Pomoloj iaohe Vereer giog te Boskoop J Maarschalk voorzitter van de afdeeling Boskoop der N derlondsche Maatschappg voor Tuinboow an Plantkunde te Éoekoop C B Lünnemann ondervoorzitter van de afdeeling Boskoop dar Naderlandscha Maatschappg voor Tuinbouw en Plantkande Ie Boskoop J Walr ad Jan aaoior voorzitter van de Vereeniging da Pltntenbanrs e Boakoop en E G J d Groot van Eabdeo burgeiaeester te Boskoop VERSCHEIDENBEID Een eigenaardig compliment aan goede tooncelapelers Ta Amargb hoofdstad van het lerscho graaiichap van dien naam werd onlangs een stuk opgevoerd waarin een engelachtige heldin op oomenscheiyke wyse werd TtrTolgd door een dnivelscbeu booswicht Toen het in bet tweede bedrgf aan hel Iriomfeorend monster was gelukt om go onschuldig offer op het schavot ta sleepen waar sg zon worden onthoofd als er geen wonder gebeurde stond plotseling een jonge reusachtig g bouwd veehandelaar Mao Kenner op nit ign plaats onder de oeschonwers sprong mat hoog opgeboven stoel up het tooneel en joeg den booswicht en igu helpers weg Daarna redde hg da door schrik verlamde jonge vronw van het schavot Daar onder het publiek een paniek dreigde nit te barsten moeet men glings bet gordgo laten zakken ToBsoben Parga en Amiena rgdt een locomotief die den trein io 85 minuten din afatand van 131 kilometers laat afieggen dos gemidde d 92j KM por uur Op de effen deelen van den weg isjde scelheid zelfs 120 KM Dit ia nog sneller dan de Flying Scotchman a die dea afstand tusschen York Grantham met een vaart van gemiddeld 90 KM in I nnr aflegt Een inlaoder die op een gooden nacht bezig waa op kampong Bahroe in het district TanahAbang een bewoond inlandscb buis te ondergraven word in dien arbeid gestoord door den bewoner toen by na veel zwoegen de laatile hand daaraan zon leggen Teleorgeste d over de vergdeling zgner plannen en verstoord over den vergeelschou arbeid loste by alvorens zich uit de voeten ta maken eeoige revolverschoten op de woning De kogels doorboorden een bonten deur een daarvan trof den bewoner in de borst maar veroorraakle vooraf in zgn sne heid gebroken tleohla een lichte woud Daaroa begaf de boosdoener zich naar een nabggelegeu woning om ook daar in te bre keo maar weder werd hg veijaegd Tot overmaat van ramp nam de politie hem ali den vermoedaiyken inbreker eeoige oo eublikken later gevangen MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen ilOTTERDAM U December 188J TARWE per HL 6 70 a 7 per 100 KO i a 8 76 betere qual per 100 K G i f CANADA per HL 6 80 a 6 ÏOÖQE puike per H L ƒ 4 60 i 6 80 mindere i WINTEKGÏKST per H L h per 100 K G 7 7S i f 8 8B Z0MEE0ER8T per H L J i 6 86 CHETALISEQEBST per 100 K Q B 96 i 6 Betere per HL 8 0 i f 9 1B HAVES per H L 8 60 ft 8 70 por 100 K Q 6 60 i f 7 80 PAARDBBOONEK per H L f f WITTE BOONEN per H L 9 75 a loiso BHUr E BOONEN por H L 8 l ie 50 BLAUWE ERWTEN Kootaoorten por HL 7 60 8 60 naar deugd per H L i f NIetiooksoorten p H L 6 75 a 7 KANAKIEZAAD per H L 6 0 è 6 76 KOOLZAAD puike per H L i mindere per HL ƒ a Par Telegrcat ROTTERDAM 1 December 1898 Tarwe t 40 i f 7 10 Zomergorat 8 i 8 SB Otovalior 8 60 s 9 06 Havei 6 70 a 7 10 Fasrdenboonen 6 00 a 6 75 Veemarkt te Rotterdam Maandag 19 December 1898 VETTE OSSEN en KOEIEN goeden aanvoer prijzen waren voor Ie kwaliteit 30 e kwaliteit 87 8e kwaliteit 85 Cent per half Kilo VETTE KALVEREN redolgke aanvoer Ie kwaliteit 8 8e kwaliteit 86 3s kwaliteit 94 Osnt per half Kilo VETTE VAEKENS groote aacvoer Ie kwaliteit 18 ia kwaliteit 17Vi 8e kwaliteit 16 Oont per half Kilo SCHAPEN en LAMMEEEN redelijk a ngoToord De handel waa in vol Vee atug prijahondead Volte Kalveren en vette Varkena sladiger let miudar in prijs Schapen en Lammoren En Londeasobe Bifrgea slecht wegens de oogunatige beriohten van de Londensche markt Per Telegraaf Het stoomschip Javaan van de lirma Uoy ft Co te Rotterdam mei erts geladen vau Zweden naar Rotterdam is gisterenavond bg Ameland door midden gebroken Het scheepsvolk is gered en naar Nieowediep g bracht AMERIKAAJNSCHE BMIlii ffflii bij A 7an OS A Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOODA Telepkoou So ai Beurs vao Amsterdam Vrkrs Sllotkrs v 97 86 97 98 100V 861 88 88 88 83 17 DECEMBEE ViDKELiBn Cart Ned W S 9 dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoKOia Übl Souill 1881 88 9 iTALia InsotiryTing 1869 81 6 OosTasa OM in papier 1868 6 dito in lilrer 1818 6 PoaTnui Obl met coupon 8 dito ticket 8 64 IJ 1031 77 9 101 331 100 loov 868 476 103 60 101 198 l46Vs 100 98 ISO 86 SO 116 111 06 908 100 411 tl UoM iliD Obl Binnenl 1894 4 dito OeooDS 18S0 4 dito bij Roths 1889 4 dito b j Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 SrAKK Porpel schuld 1881 4 TüilzH Qopr Conv leen 1890 4 Ge leeniag eerie D Geo leeaing serie C Zvin Ara Rep V obl 1898 6 Mliico Obl Buit Soh 1880 6 Vasrzoiu Obl 4 onbep 1881 AwsTEaDUi Obligatien 1896 8 BolTisnAH Sled leeu 1894 8 NlD N Afr Handelsv aand Areadab TabMjj Cortifloaten Deli Maatscbappij dito Ara Hrpotheekb pandhr 4 Onlt Mij dor Vorstonl aand a Or Hypolheekb pandbr 3 Nederlandsche ba k aand Ned Handelmaataoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Rolt Hypolheekb pandbr 8 ülr Hypolheekb dito 8 OoSTïïiE Ooet Hong bank aand RnBL Hypotfaaekbank paodb 4 AnaiEA EquI bypolh pan b 6 Maiw L O Pr Lira eert Nao HoU IJ Spoorw Mij aand Mij tot Eipl V 31 Spw aand Ned lud Spoorwegm aaad Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTiUaSpoorwl 1887 89 A Eobl s 66 58 169 9 Zuid Ital Spirmij A H obl 3 PoLRN Waraohau Weeiien aand 4 Rfsl Gr Ruia Spw Mij oU 4 Baltiaobe dito aand I 106 14 u Ai 166 I 61 176 903 106 106 99 1 117 117 Faatowa dito aand 6 Iwanff Dombr dTO Band 6 L Knrak Oh Aaow Sp kap opl 4 IO dito dito oblig 4 f Amzbka Cfnt Pao Sp Mij obl 6 88 Ch o Norib W pr C v aand ililo dito Win Bt Peter obl 7 188 Denver Rio Gr Spm rort V B 14 IlliDOis Ceatral ob in goud 4 109 Louiar Na ihvilliGert v aacd 66 Meiiro N Spw M lehyp o 6 109 MiSB Kanvas V 4pCt pre aand 11 N York Outaa o li West aand 1 dito Ponn Ohio oblig 6 11 18 Oregon Calif Ie hyp In goud 6 Bt Paul Minn k Manit obl 7 tin Pac Hoof lijn ob ig 6 dito dito Lino Ooi Ie byp O 6 OiNiOA Can South Chort r aand ViK O Eallw k Na Io h d o O Amalerd Omnibus Mij aand Rolterd Trsm e MaalB and NeD Stad Amsterdam aand 8 Stad Eo terdam aand 8 Bbloik Stad Antrerpen 1887 91 S ad Brussel 1886 91 HoKo Tbeiss Eegullr Ocselsch 4 Oosrin Btaauleenig I860 6 K K 0M1 B Cr 1880 8 Span Stad Madrid 3 1868 NzD Ver Btz Avb Spoel eert GKLEliBDE ru ZWARTE VILVETEEIÏS Toor BloDsen en Coslomes Gegarandeerd Solide in alle prUzen D SAMSOM M4BKT eoVDA ISECL A IvüE EEN GENEESMIDDEL VOOR ASTHHA D R SCHIPFMANN S Middel tegen Asthma geeft onmiddelgke verlichting zelfs bg de bevigato aanvallen en geneest waar andere middelen falen Verkrggbaar by A Wolm te Gouda in pakjes v an d 1 50 en fl 2 75 aSS Staats loterij Se Klasse Trekking van Maandag 1 Decomb No 14880 S6000 No 9881 en 18847 ieder 1000 No S076I 900 No 1860 746 11689 en 1S648 ieder 100 Prijsen van 46 14 3086 6607 8071 10488 13846 16118 189U 44 48 8116 1060 68 84 87 6 98 lil 8108 6 84 69 73 46 93 80 61 S2i6 6708 9i 18 9 il6 10 66 44 99 6864 68 68 77 311 3811 86 434 36 6000 7 67 44 619 3414 0 1 683 19 6131 38 8689 6933 619 64 4 95 97 47 34 3699 68 40 3736 76 8St 87 6334 69 86 68 96 81 6486 6674 1118 3948 6 86 8 4011 6701 76 06 61939 4104 44 88 98 73 98 4308 6886 1413 80 74 60 4819 86 1S68 97 94 1719 80 6984 68 4497 48 1810 4611 7041 86 97 61 77 38 8691 10 7137 1059 4664 86 87 87 7389 4789 67 4880 879077 90 74118101 4010 I 81 6 7567 94 34 78 71 78 91 9370 6087 7746 8443 66 81 P89 1108 7808 8 01 46 9898 59 6 9666 96 93 99 9 89 E3S8 96 74 98 6408 81 6 18436 l 48 l Otl 86 10686 43 16341 60 79 10793 64 70 8 8947 9 18607 16418 8304 10801 86 40 19181 7 85 96 76 91 47 S8 1S668 76 19888 9 10907 13780 16649 19318 88 81 18830 77 SI 80 80 87 74 93 8 08 84 84 91 I 97 68 16686 O 11003 76 88 48 74 3636 11061 18819 99 U109 64 98 19403 09 67 8817 93 94 40 86 14018 69 69 14160 16778 79 98 11810 148S5 86 10615 ♦ 41 74 16887 49 8744 87 14377 67 90 70 1017 64 64 8849 11381 P4 16k88 19601 8 7 1I41J 16 10 S913 88 14636 17066 19788 9 11418 61 17181 I 04 93 18 68 17911 1 88 84 14767 17396 47 9099 11646 14899 17419 74 85 60 18099 60 19 08 8 66 61 17667 47 9186 11690 62 I76I 87 9818 73 67 97 oi 88 11701 16131 41 80070 ï 5 69 toiei 883 14 15906 17778 10 9410 63 91 88 20900 606 1IB71 10 72 14 93 26 11966 34 67 98 99 84 34 17 0 94 49 68 90398 6 84 38 92 17988 80416 40 1J0I7 15S0 U081 29 9609 61 16487 89 84 97 7 I9I96 f6 1810 8 9833 70 16672 lf260 90614 72 12488 08 84 67 09 19686 U637 86 61 9936 67 16741 18309 g 10087 78 62 18456 20 81 10109 12768 77 66 43 8 86 87 93 90789 86 19861 16845 1S631 1610918 72 16901 76 208 16 1 7909 I 13 47 67 IOS37 13J06 85 58 89 66 71 68 I878I 20049 96 68 15 91 19581 99 ISO 0 16002 81 86 6 13146 26 U 44 65 II 800 46 61 2807 66 10428 18313 I610S II888 24 ADVERTENTIEN Den 21 Deo a a hopen onze geliefde oaders J B NIEUWENHÜI8 ax E BOTTËBMAN honno SOJarigt BeMvereeniging te herdenken E J NIEüWBNHUis O J NIEDWENHDIS WtlllIINKHOr Ooada 19 Deo 98 Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR wie zeker cyn wu d Echte Etkel CaCiU t ontvangen leaamen gMteld en na rda pnsfiiémlngea ta den handel gekomen onder doi naam dea uitvlniien Dr HiohaeliB Terruidigd ep da beate madiinea ta het vrereldb roemde tabUiaaement van Oebr StoUwoek la Keulen ehe Cikel CacsLO ta Tierktnten boaaaa Oen Eita OKao ia met melk gekookt eene lengeiuiBe geaonde drank rtoi d geiykwh gebruik een i 2 theahfel rm t poeder toot een kop Choeolata Ak geneeakraditige drank by gnü nn diarrtaee lechti net water t geli tutou VerkrUgbur by de i ii ili B n ApottMkars eai Prik Ke iwrfbnsjw f 130 0 0 90 ft 0 85 a Darulv rttgenvoordiget i r Nadtr hnd JuHi MattenMtdl Amsterdam Kalvetatraat 103