Goudsche Courant, dinsdag 20 december 1898

1 Barger § Aeatène 1 ia het beste en goedkoopste kettinglooze 1 RIJWIEL Ui ROfiifR 1 1 iH 1 H 1 rr tilMiftlh 1 M HHD Tutfn HIr l a tt 1 f JÊMÈLMmÊISBm ÊSiÊMlÈL o 1 1 8 a iHhIPIi B èS II Mliwüllllil 1 HOnnEB IICIER V Verl enwoordiger J C DE RUITER Gouda jj r CmjPER S We8teinde37 IVo 7767 proeping van Woensdag Si December J898 37ste Jaargang De GEDBPOTEEEDE STATEN der Provincie ZDIDHOLLAND roepen bg deze op de onbekende belanghebbenden om soo zg dit noodig achten te verschgoen in de openbare vergadering van hnn College vrelke zal gebonden worden in het gebouw van het Provinciaal Bestuar Korte Voorbont alhier op IHMatt ip den X Januari t899 ie namid s te eeMVre en waarin verslag zal worden nitgebrachl in zake het beroep van het besiaar an den polder Middelburg tegen het bealoit van Dgkgraai en Hoogheemraden van Rijniand dd 20 Angnstns 1898 waarbg goedkeoriag aan de begrooting van dien polder voor 1893 onthouden werd Gravenftage 13 December 1898 De Qedeputaerde Staten voornoemd POCK Voorzitter F TAVENEAAT Griffier FBAHSCHE STOOMYERVEBU BN chemische Wssschery H OPPËNHEIMEU 19 Kruiskade Rotterdam Oebreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOODA de Heer A VAN OSt Az Specialiteit voor het etoomen en TervenTanalle Ueerenen Dameegarderoben aliook aUeKindergoederen Speciale inrichting TOor h atoomen TM pluaie mantels veeren bont en Oordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetsg gestoomd of geverfd worden onschadeink voor de geaondlieid volgens staal bewerkt Chemische Wasscheriji en Stoom Ververij DE WIT en Oomp UTRECHT Spoeiige en nette aflevering IiSge prUsen DEPAT bg Gez BECKERS in Modes Turfmarkt 248 GOUDA Amerikaaosche bij maaodelijkBchQ o drie maaodel betaling volgen overeaDkomat PIANO S Korting voor aea 1 agi Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken AboDDemenl Stemmiagea Oouda mOmetreke i TeMovii No St De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De priys per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afaonderlyke Nommers V IJ F CENTEN T lefo ii No SS ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 r els a 50 CentenJ iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nudd UilU UUUUUUUll 3e Abonnemeat Vooritcllli Donderdag 22 December 1898 Vereenigde RoUerdiimsolio Toonedisten LE GRAS HASPELS CATBERIMI Tooneelspol in 4 bedr van HENRI LAVBDAN Lid van de Academie Fran aise te Pariji MT Succesatak van het Theatre Francais te Pargi Hr Te Kotterdam Dtrecht Dordrecht Den Haag Amsterdam en Leiden met steeds kUmatend tueee $ opgevoerd Wê Aanvang half 8 uur Mfi Gewone bepalingan en prgun tOoedkoopBte en Boliedst adres voo Vervoer vaa Inboedel Boovel binnen rIb buiten de stad met gesloten wageni GRAVESTEIJN Oude Gouwe AUe uordt tegen Tfatuport iehad vemekwd j F CUUPERS Westeinde 37 1 Teren heb ik de eer myn geachte diëntèle te berichten dat de Beer VAN 08 hfe l opgeheudeu AQBXT eoor Goudm t ƒ terene Tenoekende alle ordert direct aan my te adreueeren Ook aanvragen Toor ttemming Een ware Schat TOor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en gehejne oitepa tingen ii het beroemde werk Z Di Retail s ELFBEWARI1 G Bollandache nitgave met 27 alb Pros2 jjulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydtmoet het lezen de oprechte leenng diehet geeft redt jaarlgks duizend van eenzekeren dood Te Terkrggen bg hetVerlags Magazia te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van hei bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland HOLLANDSCHE AMSTEBUAM Prysnoteering China Congo Stofthee 45 en 60 o 50 55 I 60 Lekkere Oeurige 75 00 100 Grot Souohon Congo 65 75 Ontbijt Thee namiddag Thee Alleen Terkrggbaar bgi P H J VanWankuEQ Oosthaven S 14 pAJXJurm HtAHDS MA aiM8 DU Irintemps NO UVEAUT ÉS WIJ venoeken de Dames die oni gelllo treerd modealbum voor het Wln r l loen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvraxan aan Hetielve wordt dan omgaaod gpttla n franco toegezonden Bestellingen van af 25 firanci vrU van alli kosten aan huls met 6 verhooglng lléliiiidIBtjiMhor II Hiiiriul I A SLEGT beveelt zich aan tot het leveren van Zuiver Zeeüwsoh Tarwebrood M3 cent de K O NIEUWE HAVEN 28 mgfBekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkory Maaldery en Kook kmst te Ora iiJ iff met een diploma Ver nld Zilveren Medaille aeads DnkiuA B UNKUAN ZOOK Spaar en Hulpbank te Gouda HET BESTUUR maakt bekend 1 dat de laatste Zitting in 1898 zal plaats heb ben op ZATERDAG 94 DECEMBER 2e dat de eerste Zitting in 1899 zal plaats hebben op ZATERDAG 91 JANUARI en 3i dat tot bijschrijving der Kenten over 1898 gelegenheid zal bestaan in het gewone lokaal in hettiasthuis van DINISDAG 17 JAHUARI tot en met VRIJlDAG 90 JIAMURAi 1890 telkens van 8 9 fii uur des avonds iUe houders vun Spaarbankboekjes worden opgeroepen om op een dezer avonden de rente te doen bijschrijven daar nalatigheid in deze bij terugvraag van gelden tot vertraging zou kunnen leiden Het Bestuur voornoemd Ov Vf JULIUS Voorzitter D RÜYTER üecretarü HIEUW HIEUW HIEUW OHSCIIIKT VOOR ITachtlichten Koffie en Theelicliteii Welke 4 i uur branden k a s en e uur brandende b 3 cent per stuk Eenig Agent voor Qouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelyk Ken behoeft hlerroor geen Olie geen Olaaiijeini Alleen een lucifer aansteken is noodig Geheel londer gevaar voor brand als ook Eonder reuk ÜAiiiiiARTJESII VISITEKAARTEN op zuiver Bristol caFton met Enveloppen en Etui 1 FANTASIE KAARTJES nieuwst model 1 50 Naar verkieElng met vlerkante of ronde hoeken Bestellingen worden ingewacht bij A BRI RMA Zh Indien gij niet wilt lioesten gebruikt da alterwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract Meiiamhe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H H VAH SCBAlii Co Men Haag Bollmransiers 8CHAIK SCBAIK SCHAIK SOHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN 1 B A CO S Mellanthe ü l et middel der wereld CO S Mellanthe geneest Kinkhoest CO S Mellanthe geneest toow l oud all jong Co s Mellanthe msjt in geen huisgeEtn ontbreVes Co 8 Mellanthe atsat voortdurend onder Soheiknadig toesiekt Co S Mellanthe kelpt onherroepelijk Co a Mellanthe ia bekroond met Eerediplenaa s Co S Mellanthe is bekroond met Qoud Oo a Mellanthe is bekroond met Zilver CO B Mellanthe verkrijgbaar in SaoODS van 0 CU to CU en ft bÖ Firma WOLFF Co 1 Westhaven 198 Oewfa J G BATELANO Boticof Z JlfJJBBIBS Kleiweg K 100 B T WIJK Oudtualcr Gouda M KOLKMAN Waddivmmi K H viM MILD Veeratol B 126 te Gmia PIN KSE Ninmrkerk a dlJm Die zich met het volgend kwartaal aanvangende 1 Januari op deze Courant wenschen te abonneeren ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers gratis BuUenlandscb Overzicht In antwoord op eeo JDterpellatie vao dan afgevairdigde Ltsies verkisarde de Fraascbe minitter van oorlog Ds Freyoinet dat by io het besit is Tao bet geheim dosaier Drejfus dat stokken berat rakeode de veillgbeid van den Staat Hg zal dit dasaier niet aan bet Hof van Caasatie overleggen dan onder waarborgen TOor rolkomen gebeimhoadiog De heer Latiee trok daarop zyo interpellatie io De afgevaardigde Milleraod interpel leerde daarop orer de medeJeeliDg van het uebeïmdoMÏer aan bet Hof vao Caisatie Hg verklaarde dat bet Bof op sgo eigen verantwoordelgkheid elle itukken moet kunnen oodersoeken De heer Dnpnj mioister prfsideot aot woftrdde Wg willen een oDafbankelgka reoht prtMk en Ün in haffinaAl iiti nvArUacrinai ht t doisier bereid maar tegen watrborgno Zonder dese zal de regaering de stokken niel aan het Hof nededoeleoc De heer Viviaoi roeg of het Hof de stukken EOQ kooneo mededeeldn aan de reidediger van DreyloB waarop de heer Dapuy verklaard zyo antwoord te baodhaven De oad mioiiter preeident Brieaon verklaaide dat enkel de drie etakken die door Cavsigoso op de tribnnt zgn voorgelezen betrekking koonen hebben op de zaak Dreyfaa Qeen enkel itok kan de veiligheid van den Staat in gevaar brengen wy hebben het gebeele dossier met de beereo Sarrien en Üafaigoac onderzocht Dé oud minitter Gavaignac merkte op dat de heeren Briison en Sarrien elecbts de stokken zagen we ke hg noodig aobtte aan hen over te leggen De beer Briaioo zeïde oog dat sedert bet bekend worden der valichheid vin kolonel Henry voor hem alle stukken verdacht werden waarop de heer Cavaignac verklaarde dat de bewüzea voor de schold van Dreyfns xyo vervet in fltnkken die generaal Qpnie in handen beeft en die de heer Brisaon meende oitt te faoeven ondertoeken De Kamfr nam ten slotte met 370 tegen FEUILLETON Gedeokschrifien van een Oeiakzoeker OF AMIBAL DE YONIIELING Aoor het Framch DOW W NÜTTJEH8 73 Op des barons gelaat kwam oeo oitdrukkiog van diepen ernst en met een stem flie tegelyVertyd innige genegenheid en welgemesndheid ademde begon hij pOp derfl vraag die xoo beslist op den man afgaat lat ik even jaist en kort sDtwoorden mijn jonge friend Het toeval heeft mg op uw weg of n op myn weg geplaatst ik wil u aannemen als m jn zoon als mijn wettig kind Ik wil u deur de te lang voor u met onverbreekbare grendelen gcelotene deur openan die naar gelak en vermaak leidt Ik wil u san mg verbinden met de onrorbreekbore dubbele banden van liefde eo van dankbaarheid Ik wil voor u meer dan een vader zqn want in ptaata van een bediltieke lastige bemoeial lult ge in mij een toegefelijke rriend een inschikkelijk raadgever vinden Ik stel van heden af mijn beurs geheel te uwer bespfaikkicgp ik beschouw van nu af mgn fortuin als het uwe Eb met dit n aan te bieden gatoof ik nog te 80 ateminen een motie aan waarbij de verklaringen der Regeeriog werden goedgekeurd Dfenecbe bandelaboiz o gaan voort wegens de oitzeUingspohtiek hanne haodelibetrekkiogeD met Praiaon en andere Doitacfae staten af te breken en doen on boon bestellingen in Engeland Fraokryb en Nederland In Gotba hebben tien fabrikanten een verzoeksebrilt aan het mieiiterie gericht waarin zg Keggen dat andere Dnitjcbe staten onder de Prniaiache politiek Igdeo Zy verklaren alleen 300 werklieden voor Denemarken aan t werk te hebben en dezen moeten zg na óf allen ontslaan 6f voor nieuwe markten aan t werk zetten Maar dit laatste gaat natnurlgk zoo gemakkelgk niet De agent van een groote Poatdamsoha exportzaak acbrgft oit Kopenhagen aan ign ürma Artikelen oit Doitscbland zgn opdit oogenblik onverkoopbaar wegens het voortdurende en aldoor ergere opt ednn fan de regeenng tegen Denemarken Politiken deelt een stieltje mede van de korte metten die men met de Donen maakt Zekere Bohnfeldt eeo veahaodelaar werd het land uitgezet omdat bg naar beweerd werd eeo Dnitsob amid en een herbergier verhinderd had op den verkieeiogsd g te gaao stemmen door de bedreiging dat zg anderb da klandizie verliezen zonden verder omdat zgq kinderen niet geregeld de Duitscb patriotiscbe soboolio de kleoren van de Danebrog en z jo rroaw sao een bezoek ter verzocht had baar te ver achoooen van een gesprek in bet Dnitsch Met betrekkiug tüt de beide eerste pnuien verzekert Pohtiken dat de smid en da herbergier bereid zgn onder eeda te verklaren dat Boiin tetdt nooit met ben over de verkiezingen beeft gesproken Ook de bewering dat zyn kinderen met geregeld naar de acboo feeBteo toegingen is oojaist en de verdere beschuligiog betreffende de kleur van zgn huis U onzinnig omdat io NoordDoitscbland I glo buizen zgn opgetrokken in ronden baksteen met witte voegen Eeu beboorlgk onderzoek naar de gt grondheid van de te en de Denen ingebrachte bea baldiningen aabgnt dna achterwege te blgveo maar bovendien boe klaiozielig is het meerendeel van de bierboieo opgenoemde baachuldigingen I Berichten oit Madrid geen den indruk dat de uitbarsting van den opatand der Garlisten niet vóór bet voorjaar te wachten is De Carliaten wi leo eerst bet vredesverdrag door de Cortes laten bekrachtigen en dan pogen regeering en dyna tie omver te werpen Di za medcdceliog wordt nil Parga bevestigd weinig te gevun in rml voor wat ik vraag ik vorlrng uw toef oDogeaheid ja al do liefde van uw wild otistuimig bandeloos hart De baron was overeind gesptongeo bij had deze laatste woorden op heftigen hartstocbtelgken toon geuit Noemt gij het aan Anaibal P Ja ja I heer baron 1 zaide de jongeliog tot tranen toe bewogen door dit eren vreemde als onverwachte tooneel ly Alsdan zoide de baron mot een handbeweging een tooneelspeler waardig rA DDibat mgn zoon kom aan mgn borst omhe s uwen vader i LouiS ADnibal wierp zioh iii de wijd geopende armen van zgn nieuwea bescbermer en vorgat allee om zich heen in een laage omarming Waarlgk dit tooneel ware het penseel e ns schil den waardig geweest Se zoon van Martial de Fréaulz en van Ijouiae de FroidMantel de Basseterre gaf zioh zonder eenigo fteveinsdheid met hart en ziel over aan zgn pleegvader en tranen van dank biggelden langs zijne wangen Op bet ruwe hoekige gelaat van den baron de Maubert was integendeel een uitdrukking van bitter earcarme van belsehen triomf te lezen en een apotlaoh die zijn eangezickt tot een duiveleDlrome misvormde krulde ziju dikke lïppsn terwgl hg veinsde een onwilligen traan weg te pinken Nooit misschien was er ees groep die meer naar waarheid Mephiatopheles en Faust weergaf nimmer een groep die het bedrog met xIjd argeloos slachtoffer spelende juister voorstelde I s won waa de eerate die aan dese aandoenlijke Doo Jaime de aoon van Don Carina ia naar Rueiaad teruggekeerd eo heeft zgn dienst we er hervat bg bet regiment hozaren te ïrodoo wsarby hg u ingedeeld Een telegram oit Roma meldt dat Don Carlos die maanden lang in Zwitserland en in België ronddoolde zgn oniog in het Palazzo Loredon te Venetië weder betrokken heeft De Italiaansche regeering beeft last gegeven den firetaodent scherp te bewaken eo elke poging om op UeliaanBch grondgebied een onderneming tegen Spanje voor te bereiden te beletten Ytniobitlende bladen meenen dat Don Carlos door gn aarzelende houding on t oorzgn thans aangenomen tactiek van niiatellen de beste gelegaobeid liet voorbggaan om sncees te bebaliD Als peyobologisch moment voor een Carlïitiiohao opstand kou het ongelukkig einde van den oorlog met dj Vereenigde Suten gelden Dat moment kon worden gebroikt maar dan onmiddellijk oitstel kan slechts leiden tot vermiaderiog van bet thans tgdelgk opvlammend prestige Temeer als bet waar blijkt te zgn dat Saga ta de militaire partg met generaal Weyler en de groep van Itomaro Aobledo heeft weten te winnen voor de Alphoosiatiscbe monarchie Op de aanhangers van Don Charloa maakt go aarseleode staatkunde al een zeer slechten indruk Pogingen door Carltstïache agenten ftB tïrtBref rrfftiM tift JeMIldUL tflJïoode voor krachtig onversaagd aaogrgpsn dan voor voorsichtig oititellea Majoor Marchand eo itja troep h ibb n Fashuda op den morgen van den Hen Dac ontruimd De Franacbe vlax werd neergebsald waarna de Bfitscbe en de Eïgyptiaehe vlag op bet fort werden gehescbeo dat onmiddelgk dour de Egytitiicha troepen werd tïozet Majoor Marchand ia afgetrokken io dariobtiog van de Sobat rivier Verspreide Berichten hrkypcs Niet wsinijï afgevaardigden wier meaning zegt de sCourier da Soir wg vrgwel deelen beacboawen de heftige beroeringen welke de Kamer ondergaat als het teeken dat het oogenblik nadert waarop de ooEchold van Dreyfua 0 eolgk zal worden uitgeroepen Uet blad meent ook met gernitbeid te kannen verzekeren dat de voorzorgen welke Dapuy eo de Freycinst met eenigan ophef noedzakeli k genoemd sciine enn do oune zyde oprecht aan de andore gehuicheld een einde mankte Qg moet wel haast sterven van vermoeienis mgn arme jongen Dat is waar Begeef u dan ter ruste morgenochtend zullen wij praten een weinig over het rerledrnf voel ov r de toekomst Ja heer bar Noem mg vader ja rader O welk een balsem voor m n arm hart die zoete naam van vader I Anoibal wij zullen voorzeker gelukkig zijn fik acht het waarschynlgk vador Ik ben er zeker van mijn zoon blgf mg getrouw mijn kind mgo oenige zoon I De baron nam van de tafel een sierlgkoa standaard voorzag dezelve van eeu nieuwe kaars en zeide na die aangestoken te hebben Laat ik u uw nacbtvorblgf mogio wyzen Hij opende een tijdeur en liep op den voet door Aonibal gevolgd door een lange gaterü rol schilderijen en andere voortbrengselen van kunst Aan het eind dezer galerij gekomen opende hg opnieuw een deur en stelde Anntbal zgn kamer voor Zij bevonden zich in een bevallig eu aangenaam gemeubeld vertrek met eeoe stof ran witte zgde met bloemen doorweven behangen Meo zou hebbeo kunnen denken in bet heiligdom eeier jeugdige schoone te igu De meubelen en het ledikant waren van fijQe houtsoorten de vloer bestond oit veelkleurige tegels die eeg prsobtig mozi kwerk vormden hebbeo van sniver formeelen aard igQ da buitpnlacdaohe gevoeligbadeo te sparen Reeds een dag of tien zon het Hof op de hoogte ago welke gevoeligheden het hier betreft wat ge n beletsel zal zg om algeheele kennia te nemen van den inhoud van het geheime dosaier Wat de bezwaren betreft tegen de overlegging de Freycinet zegt het blad weet dat het Hof geen vtKirwaardelgke aanvaarden kan en hoewel de minister bigkbaar weinig medewerking toont liet de Goarier hem niet de leiding nsmaii van ean bew tog tegen het Bof De Soirc prgkt voor de zooreetate maat met het opschrift vernietiging der Dreyfusardi Volgens de t Petit Temps c zou de rechter van iostroetie in de spionnage zaak reeds da overtoiging hebben van bat gewicht der vervolging tegen den korporaal der artillerie U Qivet Deze zon aan handlangers teeksningen hebben vaisohaft van het nieuwe kanon van 75 millimeter ea van de daarbjj bahoorenda pro jectielea Het Hof vao cassatie heeft Zaterdag Chincholle van de Figaro en Gobert expert van de Bank vaa Frankrgk gebuord In een artikel van da Obiarver staat te leseo dat Eaterhaiy zgn laaterprooes tegen dat blad heaft opgegeven in welk proces bg bad moeten bewgzen dat hg de maker van het borderel niet ia Do Obaerrerc beweert un weder dat Eatergebraikt weril an aBfaAv tu jlieucuartmiieu waarvan vele waardeloos waren van hem ontving iarwgl Esterhasy daarmede gemiddeld frs 80 000 per jaar maakte SchwArzkoppen OU aan keizer Wilhelm maohtigiog gevraagd hebben om te aprektn Voorts zon Ëaterhazy ia zgn proces voor den krggsraad a deo voorzitter zeven brieven van generaala ter baad gesteld hebben welke nog veel beleedigender voor het lager waren dan de züna aan mad de fionlaocy Men mag gelgk vroeger belwgfelen of bet ds naakte waarheid alleen is diede Observer obier veert De rgfde Igst voor de weduwe Beory brengt het bedrag dor ineehrgvingen op fra 46 128 Onder da ioteekenaars Artbnr Meyer prine de Broglie graaf de Noaillaa graaf de Lnr Salnoea hertog de Dondeauville drie geoa raals een vioê admirsai ds depute Magae Vacber Humbert da senator Le ConrQraod maison eto Brunetiöre aisc ot van Yves Qoyot en Steek ffj 3000 aobaievergoeding wegeoa de uitgave van zgn vroeger in da Sièole ver ebenen Ziehier uw slaapvertrek voorloopig zeide de baron met een glimlach ge siet erg bewoonbaar ia ze niet Maar het is een paleis antwoordde de jongeling opgetogen Ik weet wet beter maar het Is ook zoo onverwacht geschied en wg zullen weldra ieta beier voor u hebbeo mijn toon dezen morgen had ik ook weinig kannen vermoeden dat ik thans een zoon te huisvesten zou hebben Goeden noeht Aonibal slaap wol ruit terdege uit want morgen ia er ontzaglijk veel voor ons te beapreki n en te doen vader en zoon wlsse den een laatateo handdruk waarop eerstgenoemde üch verwgderda Aonibal alleon goblevon trachtte z n lust omtiob te verdiepen in de even onbcgrijpclnke en vreemde verandering die er met hem had plaatsgevonden te overmoetteren Hy vreesde het verstand le zullen verliezen Htj legde zioh ter ruste en niettegenstaande s n innerlgke borocnng sliep hij oogen blik kei gk ïn Maar zijn ilaip word verstoord door droomen even vreemd en nog zonderlinger dan de werkelijkheid Het scheen hem in de eerate plaats toe dat h tioh op weg begaf om zije voorgenomen zelfmoord ten uitvoer te brtingen hjj zag zioh selvan bezig de balnstrade der Pont Neuf beklautetvnde daar stond hij reohlovereind met de oogen strak op de donkere watermaiaa gevestigd tot den doodelgken sprong gereei Hij staarde neg eenmaal rondom zioh eo wierp zich toAn naar beneden