Goudsche Courant, woensdag 21 december 1898

4 46 6 6Ï 8 15 7 86 7 bi 8 40 0 i alla 4 56 8 08 ff g D Kiauirarkark 6 04 8 U ff r Uoordnett 5 11 8 18 ff w door ftnda 6 17 8 86 8 88 7 4S 8 11 V tenaren die den titel dragen van bolerinspeeiear en aan wie ambtenaren worden topge oegd die den titel dragen van botervisiteers Ovi rtrediog van een der bepalingen wordt gestraft met beobteoia van ten hoogste 3 maanden of geldboete van ten hoogste f 300 en bg recidive waarvan de termyo tot 2 jaar verlengd io met hechtenis van ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten hoogste 600 golden Voor het geval dat de betrokken waar beitemd mocht zijn tot uitvoer t Br bet buitenland of voor verzending naar de Nederlsndache koloniSo tyn de maxima straffen betdubbee Uit de toelichting blijkt nog dat het den Minister na ingekomen inrormatiio is voorgekomen dat de knoeiergen in den kaaahandel geen zoodaoigen omvang hebben aaogeoomen om de Staatibemoeüuff ook uit te strekken tot het uemea van maatree en ter Toorkoming van bedrog io den kaashandel of om ook een facultatieve ondercontrdleplaataiog der bereidp aalaeu van kaas noodig te maken Gemengde Berichten Dr van Ti3nhoren lyfarts van H M de Koningin heeft zich dezer dagen in zyn woning te s Qravenhaoe by een val verwond eu daarby nogal bloedVerlies geleden Hy moet rust houden Een totale maansferdaisteriog van 27 December In den uTond van Dinsdag 27 December beeft er een totale maansverdoiatering plaats dia in ons land io baar geheet zichtbaar sal zyn Wanneer wolken of netels ons ditmaal bet vrye uitlicht op den hemel niet benemen zal deze verduistering zelfs onder zeer gonstige omitaodigheden kannen gezien worden Vooreerst bereikt de volle maan igdena een Maaneclips is hot altyd tolle maan in den winter een veel grootere hoogte dan io den zomer eo op grootere hoogten worden de beelden niet alloc u minder vervormd door de straalbreking maar ia de atmosfeer gewoonlijk ook zoivprder dan dicht by den horisoo Teu tweede beeft de eerste aanraking met de karoscbadnw plaat wanneer de maan reeds vry hoog staat Begin der verduistering 8 nar 54 min einde 1 onr 56 min Van veel belang vooral hg een totale eclips is de waarnemiug van de kleur van bet verdniaterde deel en van de verschil ende tinten oie daarin kunnen voorkomen ja BT luütAula jiadaalla viui iIa oAhiif uardt niet onsichtour maar beeft een gryze ef rossige tint Ook zelfs tydeoa de totaliteit blyft de maan zichtbaar als een achyf met een koperkleurig licht Dat Hebt vertoont zich hg elke totale eclips weer anders dan by een vorige en kan alle tinten van rood aannemen Nu eo dan ts de kleur zelfs vuurrood zoodat de maan zich voordat ati een gloeiende schgf Eeo enkele maal maar boogit zelden komt het voor dat de totaal verdniiterde maan gebeet onzichtbaar ordt De by het 4e regiment infanterie in activiteit herstelde le lnit G van Olden is ingedeeld bg de bataljons te Leiden in garnizoen Men scbryft nit Harliugen aan t Nieuws i Bg het toboonmaken der kooi ontsnapte de vink van een myue vrienden het beeetje vloog da bleek in maar poes die er by tegenwoordig was den vogel achterna zg kreeg hem te pakken en braobt hem hy ds menicheo in de keuken terug zonder dat het diertje eenig letsel had bekomen ülrecte SDOorweKverblDdiogen met GOUDA WlDterdlenst 1898 99 AaogevaogeD 1 October TUd vao Greenwicli iOUDA ROTTIRDlUfii nru 11 31 li lS ll iS 8 11 8 48 8 87 4 8811 88 l l t ll Si U 6 18 11 41 1 14 18 11 61 11 88 1 88 1 80 4 4 16 6 88 4 68 5 88 6 51 18 7 81 14 a SB 5 10 5 40 6 10 8 80 7 60 84 48 10 18 10 80 11 8 8 60 8 45 4 06 11 86 11 60 18 87 1 44 1 64 8 01 8 08 1 14 5 86 4 40 4 60 4 6Ï 6 04 5 10 8 17 8 87 0 84 8 41 8 47 1 0 4 05 4 84 11 64 11 08 18 47 eOCDl DIN BAASiin Tem 11 18 18 18 11 68 8 14 8 45 4 49 4 65 11 80 ff 1 8 ff 6 7 11 41 1 1 ff ff ff 6 18 11 56 ff 1 88 ff ff ff 5 88 II 11 48 I S8 1 48 4 16 6 16 6 87 6 15 6 64 0 16 7 84 9 17 9 1 9 67 10 14 11 16 6 56 8 11 8 48 8 04 9 46 9 64 10 86 10 44 11 41 18 81 11 87 11 86 8 40 1 86 1 41 1 56 1 08 1 17 4 88 4 89 4 58 6 04 8 15 11 01 18 60 8 14 4 08 6 o D U A A kSTIKDAU 6 8 14 9 0 10 S7 18 10 l U 5 8 7 i 8 1 ILl e O l D A U T X1 C H T tI nxtÊ 8 14 9 07 10 19 10 17 ll nn 18 10 18 58 1 10 8 17 4 88 6 90 8 06 6 56 8 10 17 10 86 11 14 ff ff ff 1 87 ff ff 7 ff 7 10 ff 10 84 11 81 ff 11 17 ff 1 46 8 84 ff 6 45 1 14 7 18 8 48 10 41 i Hd i mBt W 8 01 05 10 86 18 48 1 5 00 6 87 8 40 10 01 A mBt C 8 10 9 18 10 60 1 08 1 18 6 16 8 68 10 8 1 16 8 08 8 60 6 04 7 8 11 511 11 11 11 11 8 6 9 81 10 61 11 46 11 18 T ÏT K au HH 7 411 a 17 8 ts B 00 9 SO 10 16 10 88 11 88 11 08 1 87 8 08 8 86 8 65 4 48 6 18 8 88 8 68 7 68 6 07 10 01 10 84 K5 Mr 68M rM ff io ff 11 66 18 14 ff ff 4 4 1 8 66 7 18 10 ff 10 64 oïJr V 87 o ii lo ii io ii u o i o w J ♦ i m n w ImakOS 7 06 8 10 9 05 11 16 8 68 8 46 4 41 8 10 7 4 9 4 tm ir 7 80 8 15 9 18 11 80 S 08 4 M 6 00 8 86 8 00 lO tOouda 8 99 t 10 11 61 68 4 47 6 4 7 49 8 4 1 I briertD oader den iitel tad Lei KtÏBODs de Baiile umee met de weerlegging tkd Goyot Hy t zeU zgo zaak bepleiten de adroout TftD Goyot il mr Gaston Léry Satles Fbinkkijk Ia de rne de ApeoDitis bg de aveoue de Clicby il eert iiteren een io aanboaw eyod hail ÏDgeitort Veriobeideae werklieden werden onder bet puin bedolreii Vier doodeo en Teertien gewond n werden onder het puin nit gehiiald en msn wist niet zeker of er niet oog meer onder waren CUZKA Een Cbineeach ecbtpaar op Sawah Beiar terkeerde in dezelfde omitandigbedeu vertelt de Javabodee als de echtelieden waarrin de Schoolmeester in sgn gedicht de Boterham om ban kinderrykdom gewag maakt Niet minder dan Tgftien afitammehogen waren reedi de Tracht Tan het haweljjk en ale ren sooTeel boDgere magen een j ramp Toor de oudere maar toen dezer dagen een zestiende etamhouder ook om een boterham kwam Tragen geraakte het echtpaar in reriwgfetiug en besloot beti siob Tan den Benjamin te ontdoen De moeder klopte met haar kind in den arm by een kinderlooi gezin aan gelukkig dat men zich daar oTer het wiobt ontfermde DUITSCHL4ND In een bosch in Beieren heeft een tweegevecht plaats gehad tusachen een muoor en een luitenant van een garnizoen in Élzaa Lothann gen Oe majoor is gedood De luitenant heeft zich ter beschikking van de militaire overheid gesteld BINNENLAND 8TATEN GENERAAL Zitting van Maandag 19 D O 1898 De Kamer zette bet debat orer de begrootiug van financiën voort De heeren LoefE en Smeenge achtten inagelyka meer publiciteit ran beTastingbeslissin gen noodzakiiyk De heer Drncker bepleitte een hervorming van het kadaster de heer Smeense bovendien belastingaanslag van buitenlandsche schippers Nadat de heeren Bouwman en Van Alphen gesproken hadden beloofde de minister weldra een gewyzigde klaasen indeeling der gemeenten voor de persoueele belasting Iltj zal verachillende aangegeven wenken voor het aanalagbiljet overwegen De aan de iutMUftBïïén vereenigidg Sen betere motiTeering der belastinguitapraken zal worden onderzocht kadasterverbetering achtte de minister wenscheluk Belaatingbetaling door buitenlandsche schippers zal onderzocht worden Een partieele herziening van het personeel ten aanzien Tan koffiebar aanslagen is te wachten In de avondzitting is het hoofdstuk Financien met 57 tegen 7 stemmen aangenomen Daarna ving de algemeene beraadslagi over oorlog aan waarby de heeren Van derZwaag Truyen Verhey Troelstra en Pynappel het woord voerden 8 85 9 41 8 49 8 S Gt Ooudi 6 Ï M HooidrMlit door T M Niauwarkark 1 Otpall IM Kottordiiii S0 7 IB 1 18 7 80 7 48 7 68 8 07 8 18 8 80 8 41 8 61 9 08 9 08 Qouda ZeTaihuiaan Moarkapalla ZoaUmaer Zegourd Voorburg i Haga Haga 6 48 Voorburg 6 68 Zoetarmeer Zegwaard 6 0 Zareahaiieil Uoarkapalla 6 17 Onnda 8 18 8 03 6 10 8 84 7 51 5 86 6 66 ff 1 1 7 8 8 08 7 88 7 04 8 16 Uogda Osdaw Woard Utraakt Wq Ternemen dat van particuliere zyde bet initiatief is genomen voor een plan tot het bouwen van een nieuwe koopmansbeurs te Rotterdam met daaraan verbonden winkels en kantoren volgens plaunen van den heei W Molenbroek den architect vttt het Witte Huia aldaar Da bedoeling il door het wegbreken Tan de oude Beurs din een eind TooruitipHngt de lyu Tan de KoordbUak recht door te trekken m een deel der huizen van het West nieuwland au te koopen waaroTer men reed met verscheiden eigenaren in onderhandeling if Dan zon eau straat Tan 15 meter breed geprojecteerd worden van bet Wf stbienwlaDd Qroote Marklzyde op de Noofdblaak Hierdoor zon het nieowe Beursgebouw geheel trg itaan en grenzen aan drie vprkefrawegen lo de nieowe straat voortoopig Beorsstrait tt ooemen 2o het vergroote BioraileÏD 3o bet Westnienwland Door het dempen Tan een dfel van het Steii er waarop de sBeorsitraatc zou uitkomen zou een rechte breede verbiodiogiweg tuMchen Blaak en Hoogstraat ontatoaa Naor men verneemt i bet gömeentebestuar zeer ingeoomeo met deze plannen en b eft bet zyne medewerking toegezegd Natnutlijk zal er Teel Tan afhangen of de eigeaaars der ptnden zy het dan ook tegen zeer roime scbad loo8 telliog dis paoiien zotlen willen a Ain Men tracht een oooiortium ran bawliirste vormen om het beooodigde kapitaal tekrygen N R Ct Te s Gravenhflge is oTsrleden de heer jbr mr W M de Brauw oud commiflsaris der Koningia in de provincie Zeeland De OTerledene volgde io het Ministerie Modderman den beer Van Golt teio op li4ninister van koloniëtf doch ilechta TOor korten tgd daar de aanneming eener motie tot afkearing Tan de verleugiog vao bet Billilon oontract hem tot aftreden bewoog Vóór zyn optraden als minister was by referendaris by hit dep rtement van kolonilu en daarna administrateur der Generale Thesaaris aan het d psrtement van financiën By koninklyk besluit ii de beer H W E Strove inapectenr van den arbeid te sGravenhage die ali lid der commissie bedoeld ioart 7 der Stoomwet met 1 Januari 1899 moet aftreden met ingang van diao datam opnieuti sis zoodanig benoemd Nieuwe Boterwst 1 De Minister van Bioneulandsche Zaken heeft de bepalingen tot voorkomiog van bedrog io den boterbandel opnieuw aan een ernstig onder zoek onderworpen Hg U van oordeel dat wel het heginiel der wet bescherming van den eerlyken handel zonder benadeeliog van de margarine induitrie moet gehandhaafd bly en maar dat het dr ngeod noodig if bepaliugen in de wet op te nemen waardoor de beiclierming niet ali tot dusverre nagenoeg een doode letter xou blyven gelykt en dieoen kan om deie te vermengen wordt aangoduid als marfj rine Hat woord aurrogaat dat verwarriogiticbt verdwyot dus By algemeenen maatregel van bestuur zal echter aan eenig op boter gelykend meogiel dat dienen kan om boter te Terfangeo en in den handel wordt gebraoht een andere naam kunnen gegeven worden dan margarine De aaam zal by voorkeur aan het hoofdbestanddeel vao zoodanig mengsel moeten zyn ontleend Het woord boter c al ran dien naam geeo deel moeten uitmaken In een leemte der bestaande wet is voorts voorzien door de bepaling dat de aandeidiog margariae voor bet pobliek duidelyk gicbtbaar moet tyn 4 lO U U li t S8 10 19 10 89 10 88 10 48 10 4 8 47 10 18 t 8S D door 1 08 9 48 10 11 10 17 10 88 10 48 10 64 7 46 o 7 68 8 141 8 89 38 84 f In l8 11 87 Met bet opsporen der by die wet strafbaar gfstglde feiten met uitzondering vae bet verboden vervoer eo den rerboden uitroer voor zoover dat vervoer of die uitvoer geschiedt met een openbaar vervoermiddel zyn m t de overige hg bet wetboek van etrafv rdering bedoelde amhteoareo belait drie of meer amb Wat er met aen f g coofeetieooak is te verdienen Drie huizen op den hoek van Singel eoKoningsplein te Amsterdam worden afgebrokenen op dien grond ongeveer 217 vierk meters groot die t staan komt op f 500 per vierk metir zal eeo winkelhnis worden gehonwd ongeveer 22 meters hoog met een toren van 10 metera boven het gebouw Op bet Kouingspleio is de breedte 13 tat tersen aan den Siaget 16 70 M Het perceel krggt zea irerdiepiogeuen wordt opgetrokken ia hard en landstaen Het timmerwerk zal geheel nit m boniehoutworden vervaardigd In het sonaterrain komtde installatie voor elektrisch licht verwarming lift enz H Ct Men meldt uit Roermond In den afgeloopeo nacht werd de schildwacht huzaar die voor het kantoor van den rgksbetaalmeester aldaar op post stond door eeo drietal peisoaen aangevallen die hem aa zyn sab I te hebbeu afgenomen hem ernstig misbaodelden Ook in de voorstad St Jacob onder deze gemeente werd in dienz lfden nacht een bazaar miahjindetd Nader i gebleken dat de korporaal vau ds kolooiale reserve te Zatphen die l t Donderdag werd oitgezondtn met f 180 om deze voor klein geld te wisselen doch vergat om in de kazerne terug te keeren met eeu rgtnig uit Brommen o er Dieren en de Steeg uaar Arnhem is gereden nadat by te Diereu zich een burgerpak had aang schalt en zijn uniform aan den koetsier ten gedcbenke had gegeven Te St eg was hg zeer mild eo beteofde een grootea fooi indien hy dideiijk een harbier kon krygen om hem te scheren Hy werd daar echter met geseboren en zeide vao Arnhem naar Antwerpen te tallen gaan Rechtzaken Tegen den ontslagen cemeeotenntvangefvan Denekamp J G A E heeft het O M by de rechtbank te Almelo geëischt eene geTangen is traf van 2i jaar wegens verdniatering valschhaid ii geschrifte en bet opzettelgk val sohelgk opmaken van boeken De reehtbank in Den Haag overwegende dat de geboorde desknndigen in de zaak Vemer een Terscbilleod oordeel hebben uitgesproken over de al of niet toereken baarheid van beklaagde dal twee der deakandigen als bunua 7 66 8 88 8 6 10 04 10 88 8 08 D 10 11 V 8 08 10 18 ff 8 18 doar 10 86 ff 86 8 60 10 10 84 10 54 11 18 11 80 Da D traiDin aUMi la an 8a kl Elk reiaiger moat ziek lorendieD rooniao Tan eaa bawjji a f 0 80 8 80 10 10 89 U IC 10 19 ff ff 10 11 ff ff 10 88 ff ff 10 88 11 6 11 44 7 68 84 8 15 8 89 8 84 O door 10 15 7 10 7 66 9 88 9 84 9 48 9 6 8 88 10 10 8 18 8 18 6 80 8 8 4 60 1 1187 11 41 in kraokzinuigen toestand verkeerde en wegens verstoring vaa zgn verstandelgke vermogens niet toereken uaar in en dat twee andura deakandigen bem gedeeltelyk toerekenbaar achten overwegende dat het der rechtbank onder dis omstandigheden noodzakelyk is TOorgekoffieD zich door andere deskundigen te doen TOOrlichten beeft bepaald dat een herniaawd onderzoek naar den gepstestoestaod vau bek aa da zat p aats inden waaromtrent het mondaHog resultaat zal worden behandeld in een opanbare terecbtzitting op 27 Februari a s v m 10 ure De reebtbsnk benoemde als nienwe deskaïidigen de heeren drs Cowsn uit sGravenbaga en Steenbergen geneesheer tn het krankziani gengeaticht te Delft met Terzoek a n die heerao om zoo mogelyk voor 15 Februari bnnaobrif telyk rapport nit te brengen Mede bepaalde ty dat in de sitting van 27 Februari nogmoala zullen worden geboord de geneesheeren dr Arie de Jong en dr Ie Rutte J Posterijen en Telegraphie Benoemd n 16 Deo Toi fan reelam bteoa 3de klasse ten boreale van den iogeoieur der telegraphie te Zwolle J N M Mayer thans klerk der posteryeo en te egraph e 2de klasse aldaar te Amsterdam C Nieuwsohnysen en S Ë C vao Valkenburg en te s Bertogenhoich L J H de Lfyer 1 Jao Tot adsistent Ie Amsterdam P J Btom eo P Kooy beiden thans l autoorkoeoht aldaar tot hrievengaarder te Heemskerk W Kater en te Arnemuidro P J Konsemaker 16 Jan 1899 Tot directeur van het po4 kantoor te Lichten voorde L Pitio Rz thans klerk der posteryeo en telegraphie 1ste klasse te Tiel Verplaatst 16 Dec De commies der telegraphie Sileklava J Lobmanu van IJmuiden naar Amsterdsm onder opdracht van het beheer van het bypost posteo telegraaf kantoor Handelsliade aldsar de klerk d r posteryen en telegraphie 2de kUsse A Retmeringar van Amsterdam tetegraafkantoor nair Terneozen 1 Febr 1899 De klerken der posteryeo eo telegraphie 2de klasse H Jekobi naar Gouda 0 G van Bavel naar Krahogache Veer beiden van Amsterdam telegraafkantoor en 6 L Vermeulen van Sralingsche Veer naar Geldrop de klerk dar loteKrapbie Iste klasse mej B ü Duiotjer van Zaandam naar Utrecht de klerk der telegraphie 2de klasse C P Vrotiik van Geldrop nasr Zaandam Eervol ontslagen 1 Jan 1899 De klerk der postergen en te egrapbie 2de k lane mej J F Galt eb van het bgpoal en telegraaikaotoor Hobbemastraat te Amsterdam 1 April 1899 De commies der lettgrapbia late klaise W Koning te Amsterdam 16 April 1899 D bneveogoarder te Hindeloopen A Witteveeo STADSNIEUWS GOUDA 20 December 1898 HeJeo morgen werd door de politie per brancard naar het gaathuia overgebracht eeu man M B genaamd welke nabg de stearine kaarsenfabriek in elkander was gezakt ten gevolg van MD bloedspawiag Op tast Tan Dr Levodsg ie b inlKt €hisi huis ter verpleging opgenomen De beer P L hrgu atbiur staat op bet drietal Toor directeur der gasfabrisk te Barlingen In da jl Zaterdag gebindeo vergnderiag der afd Gouda r o van den Boud fan Ned Onderwgiera verklaardea alle aanwezige leden lich vóór oodersteaniog nit de weerfttaodakae van oen zieken collega om dezen in de gelegenbeid te stellen tot herstel van gezondheid eenigen tgd te Davon door ta breugan Voor deze ver aduring waren de nieuwe aardrijkskundige platen van Teo Ba e ter bevicbtigiug aanwezig Ze vitten bgzonder in d n amaak wat dao ook geeo wonder is de bewerking er van is zeer fraai Gistereni ond had wederom het gewone joarlgkscbe examen der St d Muziekschool plaats Een groot publiek was naar Kutiatmin toegegaan w loiiterde met aandacht naar de Tarsohill ndEn nommere welker uitvoering wederom blyk g f van goed onderwys en degelyke stadie Ër was wederom veel geleerd en veel vooruitgegaan zeide de president na afloop en hoewel er dien avond ook minder schitterende liohtpuntJeB waren geweest zy deden evenals op een echilderg ds schaduwtyde de liohteffecten zoovee te beter uitkomen Wat ODs wet byzonder frappeerde was de uitvoering dar Fauït aria en het voorlaatste vroowenkoortje van Arerkamp Het concert van Beethoven is Toorieker een mooi concert maar of zulk ean coocert zonder orkestbegeleiding on DU niet hyster muzikaal Goudaeh publiek Termocfat te boeien vermeenen we te mo en betwijfelen Oe nitvoering wat anders correct Dat thans de insohrgTlng Tan nieuwe leerUogen welke Donderdag 22 December a s plaats Tindt moge bewgzeo dat het pobliek het groote nut eener mnzieksohool in gaat zieo eu daardoor deze inrichting wil steunen Datzggroeie en bloeie Giateravond werd eeo vergadering gehouden van den Beatourderiibond hieibg zgn aangesloten de timmerlieden vereen iging Recht en Plioht de afd Typografenbond deSoc Dem Arb Partij de wevers eo spinnarsvereenigiag de £ ersteling de fabrieksvereeoi iog Door Ëeupracht Sterke en de kiesvereanigiog Ous Belang Van de handels eu kaotoorbediendenvereaniging was een achryven ingekomen dat tg in baar desa moaod te boadea vergadering soa besluiten over al of niet oanslnlting oo de onderwgaoTs moest o hou leden vergadering hiervoor nag afwachten en een afgevaardigde van de scbilderivereenigtug deelde betzelfde mede Als bestaertitedeu irerdeu gekozen M Mallou Ie eo G V Ardenne 2e Voorzitter J Bnjawsl Ie 00 J Boot 2e Seor H v Weelden Ie en F Lafeber 2e Penniogm terwgl M C Jongeneel en J J v d Klegn aU commissarissen benoemd werden Nog dient vermeld dat van elke san e8loten vereODigiog één bestuurslid sitting in bet bestuur van den bood heeft De Bestuorsbond is in d plaats getreden van den Arbeidsraad die overbodig werd door de a 8 oprichting van de Kamers van Arbeid alhier VERSCHEIDENHEID De Amerikaanscbe regeeriog moet besloten hebbed de Maine te lichten Dit bes nit zoo volgens de Time3 genomen ziju op aandringen van mige bnitenlandtiche vertegenwooruigers te Washington opdat de werketgka oorzaak van d u ondergang vau het oorlogschip kan worden uitgemaakt In Duitacblaod zgn bg poat en telegraaf 91 165 personen werkzaam die saoaen 128 millioen gulden aan bezotdigiog ontvangen De redacteur van eeo CarÜstiech orgaan te Madriil die da noordelgke proviociëu van Spanje bereisde ïq hechtenis fieuomen onder verdenking Carlistiscbe propaganda te hebben gemaakt De gevangene werd ter beschikking van de militaire overheid gesteld Men vertelt dat bg bem belaagrgke stukken zgn in beslag ge oosep In de laatste 20 jareo zgn alle Nederlandsche meelfahriaken op vier na verbrand nketen zelfs tweemaal De nog niet afgeoraode fabrieken zgo De Msai te Vtaardingen Rgsleo Pelmolen en Viruty en Ravenswaay te Rotterdam eo Smeeta te Roermond De meeate molens verbraoddea tasscheo Zaterdagavond eu Zondagmorgen Bakker coor 359 StaatB loteriJ 3a IClaaw Trekking rau Diasdag 80 t ao nb r No 18080 ƒ UOO No 1079 on Ï0295 lador 1000 No 88 12477 en H7S1 ieder 400 No 80B78 800 No 80 6 18463 18161 18999 on l Kg3 ieder 100 rijtan ran 46 41 8416 4881 7581 10628 19139 15986 13403 141 62 68 93 29 40 18013 7 837 2514 4951 7613 86 79 16 56 62 00 83 49 67 13239 21 74 324 2601 5029 66 69 13341 75 76 66 89 47 7768 10646 13420 16166 18646 67 2742 62 75 87 26 16222 51 406 66 67 7814 74 33 24 89 27 86 75 7931 10734 13516 29 18711 508 2349 81 8053 58 7 16814 13 33 64 49 64 75 13606 20 36 63 8t 6U8 8117 99 99 60 19874 81 8966 6201 8229 10805 13706 53 leOQO 60S 78 22 68 50 28 16461 16 610 8061 29 94 97 68 87 10 77 92 76 8331 10905 13985 88 68 91 8187 80 81 64 29 9 92 703 3819 5344 8687 68 86 16675 19147 80 SB 69 43 66 78 98 78 1036 32 6608 8621 11029 14186 16601 19288 1 62 3860 11 76 66 69 65 72 90 64 17 8766 99 88 16771 78 1109 8400 6600 8835 11108 14315 98 19409 24 84 81 64 11815 14474 16808 18 41 40 98 SO SS 14545 80 38 48 48 6710 8903 57 75 61 65 80 3605 65 9017 113S6 C7 86 61 90 17 71 9380 11419 14607 16909 81 1280 3648 81 40 31 83 80 19610 71 67 5936 9428 42 64 95 32 83 92 96 70 11625 14714 17037 63 85 93 6026 72 64 14870 60 76 1318 3708 6 9619 11616 91 78 88 60 87 72 87 38 99 88 197J1 57 3807 84 9646 57 14986 17199 83 67 84 61l6 9707 11707 47 17269 19851 94 28 87 76 11884 68 17803 98 1472 36 66 9801 11927 15034 40 19949 1618 8928 76 9918 28 40 95 20006 49 50 6911 52 120 2 66 17697 80107 66 62 60 55 18186 97 177111 12 81 6 6868 88 04 15190 6 88 1607 4007 83 1008 94 91 84 10241 25 2S 6 89 68 12206 16279 64 7J 83 4188 62 10171 58 16816 17801 10801 30 86 6 06 86 76 88 4 20467 1901 89 96 10211 12828 59 86 20608 15 4834 98 18 80 64 17929 78 61 69 6967 38 78 68 46 91 69 4801 7008 68 18444 15452 7 80811 8018 66 7118 98 68 16507 18011 69 71 16 10809 1168 84 46 1676 1102 87 81 90 116 16616 64 8891 24 96 33 2 71 70 85 6076 87 44 6 74 86 1271 87 18157 76 0 69 4576 7878 10448 44 16700 87 17786 81 1 7408 45 11817 60 18114 8814 4750 70 86 11 7 11 04 l II 83 7504 10611 88 91 It 2848 4814 44 18 13075 16910 M 8409 87 66 16 76 78 M Burgerlijke Stand QEBOBEN 16 Deo Will niaa Autonia oaders A Verbru Kao eo S vao H rt D H iidrika oadors W Yorhtrt d M C Bakkar 18 Maaiite oodera J Luiten eo S d Groot Wilb linioa £ h aab th oudgrs M Tao Gogt eo E Boot r 19i Koelof oaderi O Peek e J Meijer Coroelii Pi trt eo Qriet OQ lers V C Layoenbnrg eo L Booaéhoten Arejao oad n J Piket eo M Klopiier aVERLEDEN 19 Deo J C Oroeoeweg 2j AMERIKAAiSSCHE BKlii fMBffl bij A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoon Jl o ai Amsterdam ülotkrs Beurs van Vrkrs 8 V 97 96 100 861 83 SS 17 DECEMBER 867 7 KIOULANS Uert Ned W 8 8 dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoHOia ü j Qouill 1881 88 2 Itauk Insoliruring 1862 81 6 83 Ooinila Obl in papier 1868 6 dito ia iilverl8e8 5 PoaruOAL Obl met coupon 8 dito ticket 3 64 l V 103 S91 77V 28 26 101 Öi 100 100 658 476 103 50 101 198 145I a 66 100 98 126 f 115 111 906V 808 100 KuiUKD Obl Binnenl 1894 4 dito Qeconl 1880 4 dito bij Bcthi 1889 4 dito by Hop 1889 90 4 dito io goud leeo 1888 6 dito dito dito 1884 6 41 SpAKlK Ferpet ichuld 1881 4 Toa Oepr ConT leen 1890 4 Oe leening serie D Gec leening lerie C ÜDlo ifa Rep T obl 189 6 Mllioo Obl Bnit 8ch 1880 6 VlNtluail Obl 4 onbop 1881 AvariEDUi Obllgatien 1896 8 Bonusi H Sted leeu 1894 3 66 NlD N Afr Hindetsr und Arondtb T b Mü OertiÜcaten DeliMaatscb8pp dito Aro Ilypotbeekb pandbr 4 Cult Mlj derVorstenl aand 0t Hypotbeekb pandbr Sl i Nederland rhe bank oand Ned HaodelmnKtaoh dito N W k Pao IIvp b pandbr 8 Rott Hyiiotheekb pandbr 8Vi Ulr Hypotbeekb dito 8 OosTlNa Ö kt Hong bank aand RusL Hypotheekbank pandb 4 Ahbrixa Equt bypoth paoilb 6 Maxw L G Pr Lien cert Nio Holl IJ Spoorir Mij aand Mg tot liipl T at Spw aand Nod liid Spoorvegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IllLllSpoorvl 1887 89 A Bobl 8 66 Ztiid Ital Spwmg A H obl 8 57 PoL K Waraohau Weenen aand 4l 1627i 106 4 102 26 Rdsl Gr Rnu Spw My obl 4 9 Baltiaobe dito aand Putowa dito aand 6 Iwaog Pombr dito aand 6 Konx Ch Azow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 5 l 14 10 66 102 11 16 118 165 ll l Ahsbika Cent Pao Sp Mg obl 6 Obio Il North W pr C y aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver Sc Rio Gr Spm eert v a lllinoia Central obl in goud 4 LouiiT NMbrllllOert T sanJ Mexico N Spir M Ie hyp o 6 Miai Kaniae r 4pCt pre aand N York Outaaio k Weat aand dito Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 5 St PattL Minn kHanit obl 7 Un Pao Hoof tgo oblg 6j dito dito Line Col Ie hyp O 5 61 176 803 105 105 99 117 117 Canada Oan South Cbert T aand l V x C Ralln k Na Ie h d c O Amaterd Omnibua Mij aand Rotterd TramweK Maata aand KiD Stad Amaterdam aand 3 Stad Rotterdam aand 8 BlUlIE Stad Ant erpen 1887 8 S ad Bruaael 1886 8 HoKQ Theies Regutlr Oeaelioh 4 GusTBHa StaaUleenig 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 8 Spahji Stad Madrid 8 1868 NaD Ver B z Arb Spoel eert 80 eEKLELRDE en XWABTE Toor Blonsen en Costames Gegarandeerd Solide In alle prUzen D 84MS0M MABKT GOUDA Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dinidag 10 December 18B8 VETTE 08SKN en KOEIEN groote aanvoer prgieo aren voor Ie kwaliteit 30 8e koaliteil 28 8e kwaliteit 85 Cent per half Kilo MAGERE OSSEN en KOEIEN goede lanvoer VETTE KALVEREN redelgke aanvoer Ie kwaliteit 28 8e kwaliteit 26 3e kwaliteii 84 Cent per half Kilo STIEREN goed aangevoerd De handel waa in lo kwaliteit Vat Vee en Melkvee atrekkonde prljahoidend Vette Kalveren aladiger cu Miigerc Oaaen eu Vette Stieren minder in prlja ADVERTEWTIEN Openbare Yerkooping te GOUDA op WOENSDAG 11 pANüARl 1899 dea morgens te elf umt in het KotSahnia Hiauoüix aan de Markt ten oTerataan van den Notari G C FORTUIJN DROOQLBEVKU TAti No 1 Ien op gniatigen stand gelegen raim ingericht WOONHUIS EHVe4 en TUIN au den Korten Tiendeweg by je Markt Wgk D No 2 groot 1 Aro 49 Centiaren met een g meeuBcbappelijken 0 n nur het wnter il Zeogstraat Het penseel t welk aan de strut een breedte heeft T n 7 64 jUetert bevat beneden de Winkel en Kantoor 3 Kamers en Keuken en boven 2 Kamers ei Zolders en het is ta aanvaarden 15 Febrnari 1899 No 2 Een WERKPLAATS ot PAKHUIS en EKF met den ËliOND daarachter zoodanig als op bet terrein is aangeweien achter perceel 1 in de Stoofsteeg te ffoiiiio Wyk A No 73 Terstond te aanvaarden De peroeelen Nos 1 en 1 2 voorden sa afionderlgko veiling en afslag g oomhineerd No 3 Een goed ouderhoadsa WOOIVHLIS met PAKHUIS daarnereua breed eau de straat M Meters ERVEN KLEIIKiiBEIVBlAN van 3 paden en SCHOREN aan de Spooratraat te Qouda Wijk Q Nos 211 en 2I2iteiaraen groot 4 Aren 97 Centiaren Te aanvaarden 18 Januari 1899 No 4 en 5 Twee PAKHUIZEN en ERVEN in een gang ia den Vogelenzang te Oouda wyk M no £ 5 Terstond te aanvaarden En Nos 6 tot 19 VBertten HUIZEN en ERVEN allen naaet elkander gelegen in de Messemaketasteeg aan den Raam te Qouda wyk O Noi 461 tot 474 Allen bg de week verhnnrd elk voor 75 cents met inbegrip der waterleiding De perceelen ajn ta beiiohtigen Vrydag O Maandag 9 en Dinidog 10 Jannari 1899 van 10 tot 3 uren en op den verkoapdag van 9 tot 11 Oren Nadere inlichtingen g ft voornoemde Notaris FORTUIN DROOGLEEVER te Qouda Bargcr § tcaièiie IHOFIEVEMNCIER S Vertegenwoordiger DE RUITEE Gouda J C is het beste en goedkoopste kettioglooie R IJ W I E L