Goudsche Courant, donderdag 22 december 1898

So 7t68 Donderdag S3 Decembêl 1f898 t378te Jaargang piusbco ci mmm courant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TMefeoB n M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd TdefooB Ho M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k b met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN Wnf il d bérta tftwitfrinc tofm Jicht Bbettmitiek Lanaenpqosfl kortom AükBr PainExpeller fg b BUt het fenti nmt aan te weadm tegeo Mkerfaiiilxpeller Hoofdptin YerkawUwU j Anfcerlaln Expeller Pml 50 oent 75 oaal m 1 26 da fleanti TnrlÜDdsii in d meeste Apotheken o by r Ai Bi ltet t Co te Botterdun Te GODDA bg C LÜGEB Apotheker Markt en ba WOLFK Co Westhaven 199 Stedelpe Gasfabriek te GOUDA De prijs Tan het gas i 6 cent per M ea ïoor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 lichtgasmeters bedraagt de haar 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week knnnen wekelflks afrekenen n van de fabriek lamyen kooktoestellen enz tegen betaling van eeuige centen per week in fanur bekomen m pM F o 1KB OUD E Tm 8CHIEDAMMEB GENEVEE Merkt Verkrügbaar by PEETERS Jz N B Ail bewiji vao QclitKeid is oaohet eo Icurk oteodi voor NIOHTOAP Q der Vitm EÏOD vao den noa P HOFPB Wr BERICHT ONTVANGEN Pransohe Dame WinterPanioffel8 heel fijn en goedkoop fleeren Damea en Kinder VUtttool Pantoffels m alle prijzen in het Noordbrabantsch Schoen enLaarzenMagazgn Kleiweg ü 30 tegenoverde Eleiwegsteeg Het beste Adres oor alle soorten ScfMenuierk Heparatiênta aangemeten werk Aanbevelend 9C SMITS ZIE DE ETALAGE A SLEGT beveelt lich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood M3 cent Oe K 0 NIEUWE HAVEN 28 K Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkerg Maalderg en Kook knnst te i Gravenhage met een diploma Verguld Zilveren Medaille Nieuw onovertroffen Prof Dr Liobera welboVeml IIIW SBAGHÏ lUXia Allwn echt met FalinekimerV tot voortdurende radicale en ekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuwKiekten vooral ontstaan door m afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleekznohl Benauwdheid Hoofdpyn Migrune Hartklopping Maagpgn slechte epgavertering Onvermogen Irapotenz PoUutione enz Uitvoerige prospectussen Prijs por ao ch H l 8Vi dubbele floMh Centraal ep6t Matth v d Vegto Zsltbommsl Depóti M Olébsu t Co Amiterdam f Happel s Gmvenhsgo J Hsimmsni ds Joug J Ciu Bottardsm Wolff fc Co Gouda eu bü alle drogisten TANDARTS E CASSUTO Qouda Turfmarkt 1 a ia SPBIIEKU SI MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van tot uur WOENSDAG en VRIJDAG van ttot nnr ZONDAGS niat Spaar m Hulpbank te Gonda HET BESTUUR maakt bekend lo dat de laatste Zittingf in 1898 zal plaats hebben op ZATfiRDAG 94 DECEMBER 2o dat de eerste Zitting in 1899 zal plaatshebben op 2ATERDAG 91 JIAWUARI 3o dat tot bijschrijvingf der Kenten over 1898 gelegenheid zal bestaan in liet gewone lokaal inbettiasthuisvan DIÜISDJlG 17 JANUARI tot en met VRIJDAG 90 JANURAI 1809 telkens van 8 9 l3 uur des avonds Allle houders van Spaarbankboekjes wqrden opgeroepen om op een dezer avonden de rente te doen bijschrijven daar nalatigheid in deze bij terugvraag van gelden tot vertraging zou kunnen leiden Het Bestuur voornoemd Dr W JULIUS Voorzitter D RUYTER Secretaris NIEUW NIEUW NIEUW GKSCMIKT VOOR ïïaclitlicliteii Ko e en Tlieelicliteii Welke 4V uur branden k 2Vs en 6 uur brandende k 3 cent per stuk Ëenig Agent voor Oouda eu Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men behoeft hiervoor geen Olie goen Glaa el l Alleen een luoifer aansteken Is noodig Gefeeel aonder gevaar voor brand als ook gonder reuk NAAHUABTJ VISITEKAA RTEN op zuiver Bristol carton met Enveloppen en Etui Z FANTASIE KAARTJES nieuwst model it Naar verkiealng met vlerkante of ronde hoeken Bestellingen worden ingewacht bij A BRIl KMA Z DE STEDELIJKE HTPOTHEEKBANK GevetUga te M UBMFBXaMflE Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 Sluit op billiike voorwaarden el liee lN0en onder Kerêt Uypotheeuir ver bana op OrMtoen en iMuOerUen wnder voomitbetaling van rente Geeft 34 o Pamabrlwen mi tegen den koers van S Inlichtingen te bekomen te Gobda voor de roMlbrletWH bg de Heeren M J OGltK Co Kaaeier en Commiaaionnairs in Effecten voor de MHflottefte bfl den H erW J FOETÜIJN DBOOGLBEVKB Haven aldaar Directenren DBOOGLBEVBR FORTUYN Ma S J ULES KNTHOVEN Stoom Zagefij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EÓFLATTEN ASOBITÜATIIII BH LIJSTSH ook volgens op te geven Profiel ISpoedlge aOeverIng Mette ultvoerlpg Coucurreerende prijzen Qoad Drak van A BBINKMAN fc ZOON WU Tonoeken de Dames die od geHlav treerd mode album voor het WinteraalKoen noch niet odtrangen hebben dit t willeo aanrraffen aan II JULES JIUIZOT C P rla Hetielve wordt dan omttaand gratia aa franoo toegezonden BesUlImgen van af 25 franca mj van aUa kosten aan huis met 5 verhoqging MM IMi4Ml r t llniri 1 1 FEANSCHE STOOMmVERU icherij chemische Wassc H OPPENHKIMEK W Kruiskade Bo terdam Gebreveteerd door Z M iden Koning der Belgen HoofddepSt voor QOUDf do Heer A VAN OS iAz Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Ueerenen Damesgarderoben alsook alle KÏndergoederen Speeiate inrichting voor hét atoomtii van plnche mantels veeren bont e z Gordgnen tafelkleeden enz borden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Allo goederen hetzjj gestoomd of geverfd worden onachsdelgk voor fe gezondheid volgens staal bewerkt Wie zeker zijn wii Echte I Eikel CliCaO t ontvangeq tesamen F geat ld en na vele proefneminten in den 1 handel gekomen ander dea naam dea I uitvindera Dr Ulobaells erraardigd 1 p de best maohlnes In he wereldbe 1 ramde itabbliiaement van OeDi Stollw rak te Xeolen licht Bikel acao in Tierkmtm boiaen Doe Bibd Cacao is mat mtik gekaokt MM angeoam g mda dni k voor da L nlykaeh gebruik een i 2 ttMtafala vaa t foitt mat een kop Chootlat JU geneeakracktig drank bij g ral ran diarrhea aleclita net water t gébniUcen Yerktygbaai bij de Toorairwrti B i AfotbékBn mm Vt Ka V K itttlbn e t fiO c 9M e ft35 hnaratlvattageawoordigtr TOer Kedarland JuRus MattenMtdl Amsterdam Kalveistraat 103 VAN Rlommestein s Inkt S pro fonderViridelij de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK PELDOORN HOL t lir ni 3e Abonnement VoantelUng Donderdag 22 Cecember 1898 Vereenigde Rotlerdauischc Tooneelisten LE GRAS HASPELS CATBERINE Tooneelspel in 4 bedr van HENRI LAVEDAN Lid van de Academie Fran se te Parijê MT Sncceaatuk van het Theatre Frangaia te Ptrijt aar Te Rotterdam OtreCht Dordrecht Den Haag Amsterdam en Leiden met steeds kUmmtenü êmeeeê opgevoerd M Aanvang half 8 uur 1 Gewone bepalingen eq prgsan Die zich met het volgend kwartaal aanvangende 1 Januari op deze Courant wenschen te abonnferen ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers gratis Bulteplandscli Overzicht Nb een Zondag gehouden MiDÏsterraad beelt liet Spaantobe MiniBterifl besloteo nf to treden Er wordt gesproken yan een nieuw Miniatens Saf aatB met generaal Weyler en de beeien Romero en Canalejas Anderea bonden de rormmg vau een M nisterie Montero roor waardchyulgk wanrin de Terschilleode groepen der meerderbttd dan souden rertegeowoordi d ZijD weer anderen Bprekeo van een MiniBterieMartiDez Campos ÖB Sp lanache Minister Tao Oorlog beeft ver klaard dat but leger niet kan verminderd word D lo gewone omat ndigtiedeu zoo eta leger tan 80 000 man voldoende z jn tbans moeten ecb er 140 000 maDBchappeo op de been worden gebonden met het oog op de CarlietiBcbe beroenngen V De ooriakea roor het aftreden van sir William Harfourt als leider der liberale party in Engeland aaDgegeven sgn door lord Saliaborj aangeroerd in tyo toespraak in de Constitutional Club te Londen gehouden Hy heeft daar het Impenaliame besproken dat door een groot aintal der jongere ataatalieden Toor een noodzakelykheid van den ni nwen tyd wordt gebonden Op schertsende wgse die enkele malen den lachlust der rergadering opwekte trok de eerste ministar te velde tegeo het Jingoïame by voor zich verklaarde det bg nog steeds een voorstander waa van de onde diplomatie in tegenstelling met de mienwe diplomatia die zooata men weet in den minister van kolooiën Chamberlain een groot voorstander vindt Lord Salisbury scheidt zich dus in dat opzicbt van zyn ambtgenoot af Maar by geeft tereas deu beer A qnith te verstaan dat deze sicb vergist als by meent dat de eer te minister ook een Imperialist en een Jingo is Voor de vacitnre door bet aftreden van sir William ontstaan en die dpor de afgevaardigden sal worden aangevuld worden de heer Asquith en sir Henry CampbellBanner man genoemd De laatste schynt weinig kans FEUILLETON fledeakschriften van een Gelukzoeker I OF AMIBAL DE VOKDELING 3 Naar het Fratuch DO W NUTTEKS Hij voelde zich tweemaal in zijo val omwenteteo voor e Q hoofd het water aanraakte bolvelk spattend 80 klotsend zijn schoot voor hem opende Maar nog waa £ jd gansoho lichaam niet tn de wateren verdwenen of hom Bobeoa een wondtrrol lioht in de oogen by waa uiet in waJer in verstikkende alle opt ntD n zijns Hchoams binnendringende vloeistof De bodem was niet een modderige broisofatige massa waarin alles wat zwaarte had verzonk maar een plaveisel oen sohitterendo onafzienbare heirweg waarop liuizenden luchtige gedaaDten elkander passeerden of in dausenJe groepen voortEweefden nu boeg boven den weg zioh opwerpende dan weer in liggende houding voortdryveade hier nauwal ka vorderende daar mot de snelheid des bliksems voorlsohieteode Een gaar ala van vurigen gn hedwelmde hom ontstak dartele vlammen in s n zwoogeodeu boezem joeg hem het bloed soel door de zwellende aderen de gle dnnne stof die hom omgaf hief hem op stuwde hem voort sleepte hem mede en al voortgaande zag hij ticka en rechts oagverblindonde wondnen Drommen van beeldsohoooe vrouwen io te hebben en beeft bovendien noch da ervRnog noch het aniien van sir William Tegen den faaer Asgnilh befft men het bezwaar dat by een te groote vriend van lord Rosebarj is maar dat beiwaar i minder groot dao men wel wil doen voorkomen Lird R isebery schynt er niet afkeerig van Ie zyo weder aU boofd dar liberale party op ta treden en met Aaqaith als leider der oppiiitie in het Lagorhaii ie er kans dat dit zondar al te groote schokken gebii irt zegt de iVoas Ztg c m Dd beraadslagingen in het Hoogaarsche Hnis van Afgevaardigden droeg dn oter t algemeen een vreedzaam karakter onder mderen door de krachtige leiding van den doden Madaraz dat een bysooder flinke gry aard blykt te we zeo Op zyi voorstel is beslo n om over te gaan tot het kiezen vau een voorzitter in de vergadering dïe volgt op die Waarin bet beglnit om daartoe over te gaan t $ genomen EerH spr k eargissarenl Frana Kossnth by zal ds candidatnnr van den minister van binoenlaodsohe zaken Perczél als voorzitter niel te vertroQwen Hy stelde voor ie bsslniten dat de nienwa veorzitt r beti reglement volmaakt onpartijdig ion moeten handhafeo Augn t Hulszky een vkn de troQwate mam lakken van de regeering drobg aan op een spoedige verkiezing en kehrde bet af dat men gebroikte Toen de liokeirzy by die woorden laidrucbtig werd wist Madarasz ie lot bun plicbt ta roepeo en Palsky ging voort en betaigda volledig vertronwen in Perozel De voornaamste kampioenen traden nu io tstrydpetk grasf A1bert Apponyi en graaf Steve I Tisza da eerste verdenking uitsprekende dat de libcrele party met den nieowoo voorzitter een nienw tels I wilde inamokkelen en het zoogenaamde wetsontwerp van Tisza geeaelende omdst het de beraadsUgiag in bet Huis tot een kale formaliteit mai kte de tweede de beweringen van Kosaoth en Apponyi trachtende te weerleggen en het wetsontwerp van Tiaia een geoorloofde demonstratie tegenover de dwingfliaody van de minderbeid noemende Het opmerk jlijk te was het korte steekspel tasRoben de beide heeren over een mogelyke verzoening Apponyi noodijfde de lib jrale party nit om door bet zoogenaamde wetiontwerp Tisza en acbikking met de oppositie mogelyk te maken Tisza antwoordde dat iedereen met blydschap de mogelijkheid van oen schikking zou begroeten maar dat Apponyi zich niet daidelyk genoeg bad n tgedrnkt De aanvoer der van de lationale party hernam toen een slng om dan arm hoodend dat de wegraiminft bevallige gewaden mot sioraden overdekt atonden zweefden en lagen in schilderaehtigo houdingen in de znileDgaterijen die den hoirweg omzoomdeo en verdwenen in diepe spelonken en duistere afgronden waaruit de wilde klaniEea van muziek opstegen Ilij snelde hen na h wierp zich met een schreeuw neder een tgdlaog hij wist niet een seconde of een dag was alles duislornis rondom hem Uaar toen verblimlde ptotseling een hel Hebt zijn oogen en na het vermogen om te zien te hebbon teruggekregen zag hij f en uitgestrekt veld waarop duizenden een losbandig feest vierden alles was jong en schoon en bekoorlijk en verleidelijlc in dïea hoop met een kroot van onstuimige bl dsobap wierp LouisAnnlbal zich te midden der rszendon Ëan hand werd eensklaps op sijn schouder gelegd hij keerde zich om Do baron De Manbert stond voor hem Deze voerde hom lij de hand naar een prachtige tilbury en deed hem instgg n zelven de teugels ter hand nemende en de trekdieren half draak eu half paard aaozwepondo tot steeds anelleren spoed Na een langen nt anellor nog dan die van Lenore in de bal ade van Burger hield e tilbury halt De twee mannen bevonden zich naast een ladder die steil omhoog gaande onderaan zeer breed was en ntlengs smaller wordende zich boven hunne hobfden in de wolken verloor üWij moeten klimmen I zeide de baron irWelnu laat ons klimmen antwooidde Annibal Zij betraden de sporten vab den ladder en klommen en klommen doch hun oog zag bet einde niet Eeeds waren ze op onberekenbaro hoogten beaeden hen nevel en wolken boven hen wolken so nevel van bet zoogenaamde wetsjutwerp geen ander fulg kon bebben dan dat men daarna over de voorwaarden van een suhikkiogZ a kannen gaan denken Verspreide Berichten 1 1 DHEYPIJS Knar bet heet zou het hof van cassatie te Pary gister ook den minister vaa oorlog do Freyoinet gehoord hebban De Agenoe nationale zegt Wy knnnen nik oilbetwiitbara bron veriekerto djtt bet kooggerechtshof aan het ministerie van oorlog nadedeaiing heeft gevraagd van bet geheime dossier of diplomatieke doesier ook bet allergaheimste dossier gebeaten Hat booggereohtahof heeft den minister reeds ia staat gest ild t eonstateeren dat h t met volmaakte kiesohhtfjd en gehelmboadiag van bet dossier lal kennis nemen Ddselfda kiesohheid en geheimfaoidtog sallen in acht genomen worden by b t mededeelen van het geheime dossier aan nlr Moroard c De vergadering van Maandag te Fargs wordt in verfcbillende couranten als van geringe bflieekeois voorgesteld De Matin € laat haar geheel ter zyde om sleobts te spotten met de opiaerking van Lasies over den naam van Klébar een Mae Mtboo In de Figaro t spot Curnély wat met de manie van de Kamer om elke 8 dagen een dergelijke betooging te bonden Da zaak Dreyfns is nit zegt by sedert het Elof van cassatie baar in hsnden beeft genomen Onder de tegen revisie gekante organen gaat geen enkel zoover als de dntransigeanta welke concludeert Ër b st at een geheim dossier das Dreyfas is scbntdig Dt Libre Parolee verzekert dat de waarheid triomfeert dat wil zeggen d rot van do misdadigers van hst Hof is mtgespeeld De radicale bladan stsllen de verkUriogen van Cavnignac van 7 Juli toen het heette dat gern enkele overweging hem zon kunoan nopen een onschuldige gevangen ta hondoo en by Frankryk de baas in eigen hoi t noemde tegeiiover zyn geleuter van on De RappeI zegt dat Pelletan hem by bet afdalen van de tribane mst gebalde vuistto Ellendeling I toegeacbreenwd beeft In de s Petite Répnbliqaec steekt Oéranlt Richard deu gek met ds verzekering van Cavaigooo dat Gonse by het onderzoek door Brisson ineen aaogrimzeod vertrek was met de altereohtttte stokken Men lal cindigeu Toen begon do ladder itch te iicwegen achoen om te vallen hen achterover in de ruimto werpende De droom des jongehngs veranderde in een akelige nachtmerrie Onstuimig sloeg zjjn hart dikke sderen varschenen op zü bezweet voorhoofd wld bewoog bg zich been en weer op zgn legerstede naar adem biggende Toen kwam er een eind aan de marteling De ladder verminderde In snelheid van val stond wederom recht en horsohiep zich in een breede witmarmeren trap aan welker aindo een gouden deur schitterde die als van zelven openging en hen binnen liet in eene zaal een overdekte landstreek in feest waar een dartele ontelbare menigte tioh san alle denkbare genoegens tot verzadiginga toe overgaf kuerselandends en schuim spuwende in hunne radelooze genotsdrift om den dood roepende in hun brandenden st eds gelesohten nimmer voldanen hartstocht Kn andermaal wierp Louis Aonibat zioh met een schreeuw te midden der rasenden en gevoelde ziet door dezelfde koorts aangegrepen Hij slingerde xieb om den blanken hals eoner vrouw wier schoonheid ham met verblinding sloeg hg drukte hasr io zgn armen en slaakte een afgrgselgken kreet het was een niets wat h j omklemde den schyn oener gedaante wat hg vast hield ledig en zonder warmte of lichaam een door d n satan uitgedacht gezichtsbedrog dst z n verterende hartstooltt eindeloos aanblazende se geen voldoening gaf of kon geven Verteerd en met vurige vUmmen van begeerte in het hart dwaalde hij rond te midden der menigte beurtelings de fchyDgestalteo omklemnande en ziek Bcbrylt hy met ae ia de laars van Qribelïn of de pet tan de Boisdeffre te gaaa zoekeo Millerand schryft io de sLanteroec Welke ook de bonding geweest is van regeeriog en Kamermeerderheid het Hof zal sioh niet laten verleiden noch verschrikken Da redding van eer en recbt in Frankryk blyft win hat Hof opgedragen Een officieose mededeelïng omtrent het verzoek van het Hof om kennis te mogen nemen van het geheime dossier oaemt ots vanielf sprekend daarby ook dekeonisnemingdoorden advocaat Mornard aaif FajLKKRIJK Het getal dooden bg de instorting vsn bat hnis aan de rae des Aptnins te Paryi waarvan gisteren mededeeling werd gedaan bedraagt vgf bet aantal gewonden tien Een man wordk oog vermist D verwondingen tyn voor 4 meerendeel uer ernstig Een werkman viel van de zevende vardiepiog op een pruimeboom in etn tuin Hy kwam r met aan braak van den arm at Lord Ferdinand Rotaobüd i plotseling gastorven nan een hnrtsandoening Bg was in 1839 te Parys geboren ontving ego opvoeding te Weanea sn vestigde zich in 1863 te Londen waar hy twee jaar tater in bet hnwelgk trad met zga nieht Evelina de doehter van dan wntu lofii BofthMhihL A parleio otflld wns by met aeer bekend meer als man van de wero d Hy was en vriend van den prins van Wales bet was op zyn baiten dat de prins onlangs bg een val vm de tru iga koiesohgf brak DuiSCHLAMD In de Read Poste van Johannesbnrg wordt uitvoerig verslag gegeven van den moord op den heer Verbey chef van de halte Qeldenhois op den spoorweg tosscben Jobnnnesberg en Elandsfontein Wie de moordenaar is die den beer Verbey rrei een pistoolschot gedood heeft weet meo niet Men heeft iemand lian vluchten maar geen spoor meer van bom ge vonden De heer Vorhey kwam nit Doetioobem Er i geen geld gestolen maar uit wraakzncht kan de moord bezwaarlgk bedreven zyn zegt de Rand Poste aaogesien de overledene ala een welwillend mensoh hekend stond en algemeen gsacbt was By dan inval van Jameson is de heer Verfaey toen nog ie Johaonesbnrg werkusn als rrgwilliger niige trokken ZWBUKN Men metdt nit Stockholm dat Koning Oscar van Zweden plotseling ziek is geworden ee vo lo i le omklemmen en steeds het niets Altijd niets alles was mots Hg verloor het bewustign Hoofdstuk XI ooAir BiPniüu Het was negen uren in den morgen toen Annibal de oogen opendo en olch in z n legAntede ten halve oprichtte Ia de eerste oogeoblikken wri het hem volkomen onmogelgk zioh ook maar in bet minst eenige rekenschap te gaven noch van dan toestand rfaarin hij was iiooh van hetgeen met hem gevchied waa den avond Ie voren noch van de plaats waar hy zioh bevond Doch langzamerhand kwam or regelmaat io t am verwarde herinneringen die lich in zgn geest verdrongen en een vergenoegde glimlach krulde zgn lippen terwgl bg prevelde Ik begrijp er nog niets van alles is mg oog een raadsal doch dat komt er niet op ssn Terselfdertjjd zocht by met zjjn blikken na ir sijn kloedingstokken Zy waren van den stoel waarop hij zich hernnerde ze neergelegd te hebben verdwenen Msar inplaats daarvan vond h oen kamergewaad van de tijnats stoffage Hg greep ie aan om ze atuk voor atnk te bewonderen doch Het ze waer aanstonds vallen op de sierlijke naohitafel tikte en uiterat fraai beweikt gouden repetttio horlogio met ketting van hetzelfde metaal Daarnaast bemerkte hy een marokjjn ledeiea portefeuille en een groentijden bears