Goudsche Courant, donderdag 22 december 1898

Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wloterdlenst 1898 99 AangevangcD 1 October Tüd van Greenwich QOUDA ROTTIRDAHfioa T ri U n li lS li U S ll 8 4S S B7 4 4811 88 1 8 ll Si 1 7 8 18 11 41 1 14 8 1 11 81 18 8 l tt 8 80 4 4 8 88 4 88 M t 81 6 13 S1 14 t 1 8 10 8 40 6 10 6 80 I BO 84 48 10 18 10 80 11 8 11 86 11 60 18 87 8 40 D dgor 7 46 11 64 18 08 18 47 GOUDA DEN HAAGTln rmt 11 18 18 16 18 56 t 14 8 45 4 48 4 5611 80 I 1 3 5 7 11 41 1 1 618 ll 6i 1 83 5 38 II 11 46 l SS 8 48 4 16 6 16 6 87 5 85 6 84 U 7 84 8 17 a S 9 67 10 14 11 16 6 65 6 88 6 43 8 04 9 46 l B6 10 86 10 44 11 45 11 35 4 83 4 39 4 63 6 04 8 18 10 06 7 80 7 40 7 46 7 68 S 8 84 S 8 89 8 64 P S O U U i k M T I t D 1 H loitda i t 3 14 M8 10 S7 18 10 1 11 1 80 7 SI 6 36 1 l lT 16 Ailut W 8 01 9 06 10 36 18 48 1 8 00 6 87 8 40 10 01 1187 AmikC 8 SO 9 88 10 50 1 08 1 18 6 15 8 5510 8 1 1 ö O 1 D A V T K 1 C H T iM nrM 8 14 07 10 19 10 67 ll nn 18 10 18 63 8 10 8 17 4 38 5 80 6 08 6 56 8 86 10 17 10 36 11 14 8 8 8 37 7 10 10 34 11 88 18 87 8 46 3 34 6 46 6 84 7 18 8 48 10 41 8 66 89 10 61 11 46 U II8 l 8t 3 08 8 60 6 04 4 7 39 S9 U 18 11 18 Utreobt 6 85 6 88 7 46 8 87 8 49 9 00 9 80 10 16 10 88 11 88 18 08 1 87 8 08 8 86 8 66 4 48 6 88 MS 6 M 7 t3 6 66 7 18 AutOa 7 05 8 10 05 11 16 8 68 8 46 4 41 6 10 7 4 Il 4 iMti n 7 80 8 85 9 80 11 30 3 08 4 5 00 6 88 3 00 10 0 Qoad 8 09 9 18 10 OV 18 61 3 56 4 47 5 48 7 4 8 49 1 1 10 88 10 46 9 68 10 61 11 10 18 11 dat zgn toeaiaad eenige ongtrostbeid vsroorzaakt De KoniDg is 69 jaren oad BINNENLAND 8TATEN GENERAAL Zitting van Diqadng 20 Deo 1898 De bebandeling der oorlogabegrootiog werd voortgezet De beer Van Karnebeek billykle eenigstiasbet rniiu gebroik der militaire macht by deiDboldigiogateeBten in de residentie met betoog op de veraatwoordelykbeid an den pasopgetreden burgemeester maar gaat niet meemet s Miniateva opvatting aliof de mtl t ire ntoriteit en bet leger een macht in denStaat vormen tegenover de bargermaatfcbappg want bet leger ii niet uitaluiteod beacbikbsanTOor s land defsnaie De heer Van Viymen ziet in de betooging bet ernitig etr veo naar bezaioigiog maar V rwacbt blyvende bespariog mogelgk door bBAoiaiging op de militaire bakkeryen decoD strnctiewerkplaataen ts Delft en door afscbaffiog der toelagen aan genie ofiScieren bg boit ngewona werken Overigens gaf spr uitlnit aan de walging die bem vervulde over de redevoeringeii gisteravond door ontzeoawde menacben de voorzitter vindt die uitdrakkiog wat krae gebonden die anospoorden tot verzakiog via onzen weerbaarheidaplicht een beilige plicht die ons noopt met nlle krachten te streven naar veibeteriog onzer verdedigingamiddelen tot bebood van bet erfdeel onzer vaderen De beer Seret vraagt of de antoriteiien die B Miniiters bevelen in znke den verkorten oefeniogstyd niet opvolgden zgn geoorrig erd en wy t op de ataeming van bet getal vrywi Iigera door h m toegescbreven aan de itrenge wetstoepssaing door den militairen peuitioenraad u aan de zware oefeoiogen ran kader en troep De aerate oorzaak moet de pensio nweiiberzianing bespoedigen Hg komt op tegen de verstoring van den Zoodagsmst door het bonden van gewapend middagappél ea tegen het mis braik der militaire macht bg de luhnldigingafeesten waarvan hg niet den Minister van Oorlog verantwoordelgk stuit doch den aanvrager der troepen Hg wenscht alleen betohikbaarstelliag der militairen bg oproer Zich voegende bg dea heer Pgnappet verzet ook spr zich tegen de atelling der sociali teD dst volkswelvaart en niet bet 7elf8taodig volksbestaan het hoogste ii Dat is volksfopperg want een onverdedigd rolk ziet zgn land verdeelen gttnlge Gblna Wat de beer v d Zwaag wil Terdediging bg een aanval willen ook de militariBteu voor ons land De beer Eethaan Maoare klaagt over het gebrek aan orde bg de Renkumacbe revue en vraagt wie de orde moet regelen da burgemeester of de chef vsn den geuoraleu staf De beer Van Kol wgst op den zelfmoord van een onderofficier te Bergen op Zoom bg een zware straf en hoopt dat bg de herziening van bet militair strafwetboek app l zal worden toegelaten van straffen De Min 8tBr van Oorlog ontwikkelt dat zgn maatregelen gericht ign op voorkoming van den oorlog voor Nederland o a door te waken tegen de oentraliteitiachendiag Legerorganiaatie binnen onze financeeele krachten aoht hg alleazina mogelgk 8 86 S 4S 8 4g 8 i t OB Ooida 7 S6 Uooidnolit door T Sl Kuuwnkerk 7 8 a i Ue 7 46 BoHarduB SO 7 15 6 16 7 86 7 68 4 46 4 66 6 04 6 11 6 17 6 68 6 08 8 11 6 88 tottaidus Otpello Kleuwarkerk lloordrioKt Soad 6 88 7 48 8 11 8 30 8 48 8 61 e 08 a 08 7 80 7 48 7 68 8 07 8 18 Oonda ZeTaahuiEaQ Moerkapelle ZoetarmearZegwaatd Voorburg a Ham aUtge 6 46 Voorburg 6 68 Zoetanneer Zegwaard 6 6 Zereahvizeo Moarkapelle 6 17 Oouda 6 88 7 48 6 80 6 36 6 43 08 6 84 7 61 6 89 6 6 7 S 7 88 UODda Oiidaw Wotrd Ttraclit 8 08 8 86 7 04 9 16 Woordsa 5 49 6 53 8 06 Oudew 8 14 Oouda 8 87 9 06 8 88 Zyo voornemen is voor te atetlen eenstrydmaobt bestaande uit bet leger en de landweer De acbutterij vervalt en wordt vervsngen door dienstplichtigen met korteren oefeningstijd van 8 maanden met verplichte herhaUngsoofeningen foorta aanatelliag van afzonderlijke werkers opheffing der vryatelling van eeniga zoons met uitbreiding der vryetalting van kostwinners en vervanging van bet iogezetenacbap door Nederlanderschap ter wegneming van internationale bezwaren De Minister schettt n tvoerig de voordeelen van den korten eersten oefeningsty welke hg voortoopig wil handhaven ontdaan van praetiache bfzvaren Do Minister vraagt de Kamer bem te steunen door hem bet noodige niet te onthouden want by aanneming van alle bezninigingaameadementen zon bg of bet rosr moeten neerleggen of met deo stroom moeten meegaan en daartoe is by niet gezind TüSBchen de oefeningeü en de kwaal van den milicien Hofman be itond geen verband Ia zake troepenvorderiog beeft de Haagsche burgsmetstereene krachtige verdedigingsmemorie ingeidiend wati over wordt overlegd met den Minister van Binnen Zaken die tj ehMlmet zgn ambtgenoot van oorlog eens is eenige door den heer Van Vlymen geweosohte bezuinigingen zullen geschieden Dt orde te Renkum was in banden der militaire aatoriteii De heer Van der Zwaag boot ol tegenover den her Pgna pel dat wy ook met onze tegenwoordige militaire offers niet verzekerd zyn tegen inigving Hg aebt zgnanti militairiitiscb betoog niet weerlegd De beer Troelstra bestrydt eveneens den beer Pynappel wieni hoogste ideaal niet dat is lan een groot doel des volk dat behuefte beeft aan brood en dat de kans wagen wil by eventaee e annexatie er slechter aan toe zyn mits thans de oorlogamilHoeaen worden besteed ten bate van volksbehoeften Hat algemeen debat ii gesloten Het ameudement Seret om de directie der artillerie inrichting nog niet over ïi brengen van Delft naar Amsterdam omdat de minister in de stukken daarover gezwegen bad is aangenomen met 52 ifgsn 33 stemmen Belangrgker voor den minister was bet ver werpen met eeoe groote meerderheid fan een amendement der commissie van rapportenrs om door het schrappen van f 37 7 X de voorgenomen karapoefening der mtlicisQS ook in den veitiagoorlog binnen de stelling van Amsterdam te doen vervallen Van beteekenis was bierbg de stenn door dea hser Kerdgk den minister geboden met het uitgeeproken doel den oefeningstgd der miliciens zoo vracht baar te doen zyn als met de beeobikbare middeleo dit jAar mogelyk is £ r verklaarden zich 66 stemmen tegen 22 voor hot amendem Hit Daarentegen erden weder met oog grootsre meerderheid de gelden voor het bouwen van een chemisch laboratorium voor de hoogere krygsBchool geWeigaid De Kamer toonde fjpb mat overtuigd dat in deze behoefte niet op minder kostbare wgze te voorzien ia Gemengde IJprichten Naar aanleiding van bet interview van £ terhftzy te Amsterdam waarin deze zeïde dat hg zijn contract met Faysrd den uitgever van de gedenkschriften Les dessous de i affaire Dreyfus had verbroken heeft da Temp8 dien nitgerer laten vragen wat er van die zaak aaü was Fayard heeft geantwoord dst de oitgave van bet werk niet g staakt is en dst de tweede aflevering in het begin van Jauuari zal versebynen Of sr ooit een derde aflevering zal uitkomen zeide de uitgever echter met 84 10 11 ll li 8 68 88 10 1 10 88 10 86 10 48 in 4 47 lO l 11 87 8 84 n door 9 08 10 11 10 17 10 38 10 48 10 64 18 08 11 57 10 1 1 8 47 4 16 4 84 8 1 9 8 40 4 37 6 0 6 1 11 66 lt S4 Gistermorgen bad beneden dt Koningshaven te Rotterdam esn aanvaring plaats tnascben bet stoomschip Rotterdam van de Ned Stoombootreederij an het Dnttsohe schip Rhenania c Van de Rotterdams werd de raderkast en een gedeel e van het berghoot rernie d zy wss juist vertrekkeadof doch moest nn de reis opgeven De Bhenaoia kreeg geen DoemeuBwiarda schade Een bevoorrecht waterscbap verdient zf k r te heettn de polder tBetowes onder de ge meeote Jaar veld waar de Ingelanden in plaste van polderlasten te moeten betalen eene oitkeering ontvangen van f 4 per H A De besrioting an het waterHchap bedraagt voor 1899 in ont angit en uitgaaf de som sn i 3138 94i Pe drie personen die eergisternarht deti schi dwacbt geporteerd by den Rgkabets l meester te Roermond overvielen tijo thans bekend en bleken te zyn miliciens met groot verlof Door dtin Raad van Orde zyn rerdi de noodige maatregelen genomen opdat deze drie personen de volgende week als miliciens tullen moMen opkomen wsarna zy zich wegena faun daad voor den Krygsraad zullen hebben te verantroordan Tevens zgn reeda de noodige maatregelen genomen opdat bedoelde personen niet kunnen deaerteeren f tn een woning aan de Waardgracbt teLï den beeft een woesteling zgn schoonmoeder eeoe 74jari e wedowe wier dochter met here vier jeugdige kinderen toevlncht bg baar hadgezocht gisterenavond zoodanig mishandeld dat de onde vrouw reeds ia don loop van dennacht is overleden De dader is door de politieaangehouden L C Da Bosiche dames die van den gemeenteraad aldaar een weigerend antwoord ontvingen op baar verzoek om gratia een ongebroikt staand gemeentelokaal te mogen gebroiken in het belang van de vele fabrieks en dieistmei jea aldaar die in de arondoren liever wat van de vroawelgke haodworken eeren dan dat zy lings de straat slgpen nu bedoe de dsmes baar daariu gratis onderwgEeo zolleOf trots die tegenwerking van den raad by baar edel pngeo ondervonden de n eisjea toch ter wille kannen zyn De lokalen van de Amaliabe wsarsohool zyn voor de dames beschikbaar geateld een Roomsche smid stond haar een drietal lampen giatia io broikleeu af en Maan dag jl werden zy door iemand die onbekend wenscht te bigven verblgd met een gift groot f 50 Naar men van Roed ingelichte zgde verneemt zul eerstdaags van Roomsche zijde enuitsloitend voor Roomsche meisjes gelyk bekend ia zgn by bovenbedoelde dames meiejesvan alle gezindten welkom een dergelykegotegenbeid geopimd wordao M o sfeii gotiilvoorgaan doet goed volgen Vad De bakende hardrydor op schaatsen W Ent jea ia krankzinnig en naar een gesticht gebracht Dat een onderwyzer op zyn vraag Waar 13 Jan Klaaa of Piet in den regel op school tot antwoord ontvsn tt 0p t kind paisen messterU of top de koe passene behoort tot bet alledaagscbe Toen echter dezer dagen aan een school in het Noorden een dargelgke vrasg werd gadaan naar een jongetje van 8 jaar klonk bet antwoord 0 j de kommiezen passen meeiterli De lezers zollen begrgpen in w ike beteekenis dit moet worden opgevat t Gaat tegen Nieuwjaar 1 8 60 8 4 i 4 06 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 8 85 r 5 65 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 6 17 6 87 8 34 6 41 6 47 8 0 4 06 4 84 18 88 1 86 S 4t 8 40 1 41 1 55 f 8 06 8 17 8 14 4 08 18 60 4 17 10 08 10 34 10 5 4 68 10 07 9 88 9 36 9 49 O 7 S 8 86 1 4 11 10 Omtrout den brand op da Prinsengracht te Amsterdam waarby ds heer Oelondem ns ia omgekomen is thans gebtekeo dat bet ongeval te wylen is aan de omstandigheid dat de beer Geloudemans zich met een brandende pijp te bed bad begeven waardoor beddegoed in brand waa geraakt en veel rook ontstond Hy is dos door verstikking om t leven gekomen Voor de betrekking vao gemeente vejdwachter te Winschoten badden van de 60 sollicitant u 33 eene proeve van bekwaamheid af ts leggen in bet achryven van een proees ver baal Onder hen was er een dia zich niet liet voorstaan op zyn capaciteiten in het stallen van een proces verbaai maar opzijn hercniischa kracht Zie zoo zei hij best vchryvao kan ik niet maar laat man maar eens een yzeren kram in den muur slaan en daaraan al de aoUicitanten rukken en trekken dan dnrf ik edden dat ik de eenige baa die da kram nit den muur haal I Nameni de moeder van bet meisje te Sneek dat by bet tramongeluk op Pinksterzondag te Oppeobtizen baarbeen verloor wordt van da Ned Tramwegmaatscbappy geëischt eene oit keering van f5 per week gedurende een tijdperk van 7 jaren als wanneer het kind meer derjarig is benevans een som van f2000 zoodra hst oitkeereu vaa dit j iargeld een èinda neemt Men meldt oit Amsterdam Het geaehll tusschen de directie der Nederlandsche Opera en de koristen is nog hangende Gisteren rgo op verroek der 36 stakende koristen de heer Unischenrnytar en Kruger bestflursleden der Amsterdamache Toonkanrte laars Verpenigiog ala bemiddeïaara opgetreden Eene langdurige conferentie heeft plaata gevonden waarvan de oitkomat nog niet kan worden medegedeeld Dilettant zangers ond ïeden van het koor der Wag oer vereen iging die vroeger reeds onder Mr Viotta in eene opvoering der Fidolïo hebben medegewerkt zullen misschien als leden van het koor optreden Uit Amsterdam meldt men aan de N B Cl De bemiddeling der heeren Hutschenrnyter en Krager tot bglegging van bet gesebit tusschen directie en koristen is niet zonder re rultaat geweest De directie heeft de koristen nu de helft van de verschuldigde gage uitbetaald en door bgdragen vao particulieren tot et n bedrag van 250 golden aan mr van HaU toegezonden kon ook de tweede helft orden uitbetaald Alle koristen zyu nn weder in dienst genomen Wy vernemen ook dat de voorstelling van Lofaengiin heden bier te Rotterdam nu steU lig doorgaat Rechtzaken Voor de ArroodissementS Rechtbank te Rotterdam werden gisteren o m de volgende vonnissen gewezen L K 56 jaar koopman te Gouda wegens wederspannigheid verietzaak tot 14 dagen gevangenisstraf J H 29 jaar sjouwer te Gonda wegeos diefstal van een stok lood tot I maand ge vangen IBS traf 8 81 8 38 D door 8 80 7 58 8 01 8 09 8 16 8 88 10 04 10 36 1 18 10 11 10 18 10 88 10 84 10 84 11 80 i in 7 86 M7 10 10 De D IrsiDcn ilK n 47 U ra ie kJ Elk 64 f I reiziger moet deh 10 01 f Jborendiea Toorsien rao 10 07 10 agMB bewij i f 0 60 u a 7 68 8 81 8 54 10 10 84 D 10 18 8 18 ¥ 10 81 8 8 door Ê 10 83 1 8 84 8 66 9 88 10 88 11 6 6 18 6 18 e 80 6 8S 4 60 7 6S t ll 9 84 8 48 9 5 8 83 10 10 7 48 6 10 38 Voor de Amaterdamsche rechtbank verscheaa gister eene 64 jarige schooomsakiter beklaagd van diefstal van geld oit eene toonbanklade Antje kon in de laatste jaren moeielyk meer werk krggen mtar vond een onderkomen by eao vriendin Toen echter deze vriendin in het besjeahuia ward opgenomen bleef Antje alleen over ond en zonder n iddal van bestaan Nn liep zy meeat op een trap ea zg mocbc soms bg de buren wat schoonmaken of wasscheo waarvoor zy dan een kop warm drinken ea een boterham kreeg Op een kwaden dag trad zij een brooddepot binnen riep zachtjes volkc en beiweek toen niemand verscheen voor de go de gelegeDheid om di loonbanblaile teope nea Zg oam een daalder weg en werd betrapt door eeo Trieodia der depolhoodster Nn bet bleek dat Antje al vgl malen io haar Ieren wegens diefstal was geroooiit eiacb te de ambtenaar van het 0 M één jaar geTBQgeDisBlraf Vóór bet heengaan rroeg Autj die er ondanks bet slapen op de trap zeer proper oitsag met ziodeigke kleereo eo een wit Bcbort Dog eeQ woordje alejebliefte 0 ïe in een andere gefaogeois dao die te Amsterdam mocbt aitcen eo niet in gemeentcbap maar alleen i STADSNIEtlWS GOUDA 21 December 1898 By Koninkigk beslait zgn ingedeeld by de inspectie Goada de ootvaogkaatoren Goada Gonda buiteagemeenten Schoonhoven c a Lekkarkeik c a Oodewater c a Baastrucht Msandagavond bad de tweede openbare vergadering van het Nat alhier platt De verschilleade voordrachten werden alleen gebonden door leden van de afdeeliog n l de boeren Dr J C Pool C J M Kroon J KQfmao en S de Jong Jz De nove len zoowel al de gedichten warden door het zeer ttirgk opgekomen publiek zeer gespplaudisaeerd REEUWIJK De door Dr C H Bille Dinsdagavond jl geopende cursus in het verleenen van eerste bnlp by ongelukken isaangevantieu met e n 24 tal belang t llend n die met onverdeelde aandacht ZËd s boetende eo populaire voordracht volgden si WADDiNGsvaBN lo de op den 14 Dec jl gebonden raadsvergadering werd lo gunstig beacbikt op het verzoek van de bewonere aan de Zoidkade om het gedeelte vsn af deo molen van den hser van der Torren tot aan de z g E se officieel den naam ts gevan van WilhetmiDaksd 2o bet suppletoir kohier van dei boofdelyken omslag dienst 1898 opj emaakt tot een bedrsg van f 241 58 WIEL p nNIEIJWS Automobielen onder voorzitterschap van baron De Rieberaleio is te Antwerpen een antomobielclob opgericht Kaotongerecbt te Gouda WoM dB 91 D Mmber 1898 Veroordeeld wegent Btraatschendery J S en P S Ie Gonda ieder f 1 of 2 d b Oiertreding Strafrecht D 3 te Gouda vrg geiproken H K te Bekendorp f 1 of 2 d h Burengeracht L F L en P B te Mien werkerk a d IJael ieder 2 of 2 d b Overtreding Jachtwet W v B te Moerca pelle f 5 of 3 d b Viiscberjg overtreding M K te Gouda by recidive 7 dagen h H J d W te Witt ontslagen van rechts Overtreding drankwet N E te Zevenhuizen f 40 of 15 d h J S V D hnisv ran H V te Langc raigeweide vrygeaproken Overtreding wet op de kioderarbeid J d K te Moordrecht f 3 of 3 d b 8 d K te Langeraigeweide vrijgeaprokeo en ontslagen van reo hts ver volging Overtreding arbeidavet K v £ te Gouda f 1 of 2 d h Overtreding op de wateren dyken en kaden ia Rynland M r d K W J D en J M M ta Waddingaveen no 1 en 2 ieder f 1 of 2 d b no 3 f 10 of 5 d b O ertreding Prov R lement A E te Berg sobenhoek f 1 of 1 d h S da F te Zegwaart f 1 of 1 d fa W G V V te Zevenhuizen f 1 of 1 d b P F tfl Gonda f 1 of 1 d h L r F te Hazerswonde f 1 of 1 d h G S te Waddingaveen t 1 of 1 d h Politie overtreding te Gonda G B en M E zwervende ieder f 1 of 2 d h J d M zwervende f 1 of 2 d h J B te Gouda f 2 of 2 d h C P C F G te Goada f 10 of 5 d b Politie overtreding Waddingaveen A t Ë te Waddiogaveeo f 5 of 3 d h F V te Waddingsveen f 1 of 2 d h Openbare dronkansobap A B te Moordrecht f 1 of 2 d h J V d B te Zevenbaizeo f 1 of 2 d b VERSCHEIDENaEID Het New Tork Journal vat oorzaak en g volg van den Spaanseh Amerikaansoben oorrog lüdni samem Da Spanjaarden hadden da voldoening de Maine te lateo springen en 266 AmerikaaDScbe Uflloi t dooden Dat kostta ban een en twintig oorlogsnhepen twee legen rerslagea an kry pge vangea Coba 41 655 vierkante myl en 1 600 000 inwoners Portorico 3550 vierkante myl en 800 000 inwoners de Filippijnen 114 326 vierkante myl en 8 000 000 inwoners de Soloeilanden 950 vierkante mgl en 75 000 inwoners verspreide eilanden in andere groepen Een jaar geleden regeerde Spanje over 10 000 000 menseben buiten zyo eigen grensfo Nu regeert het over oog geen 200 000 Andere mogeadhsden die koloniëu benben en ze houden willen gelieven biervan kennis te nemen c Op de baan te Davos oefenen zich jFeedi acht dagen de heeren M Gordau van de B S C en de bekende Ëogelscbe hardrijder EJgington Het weder en het ys zyn prachtig Men meldt oit Oach Gisternamiddag is hier aangekomen de woonwagen die op den Milscbea weg werd aangebonden door de marecbaneses van Grave In di tn wagen begeleid door deo brigadier en een der manschappen bevond zich een vronw en een paar kindereu dia na nachtverblyf te Odch bedenmorgen naar s Hertog en bo3oh werden overgebracht evenals een der mannen van den woonwagen die voorloopig te Grave in veiligheid was gebracht De andere persoon een Belg van afkomst is gevlucht Naar wg vernemen behoort het gezelschap tot een tairgke dievenbeode die sedert lang in oostelgk Noord Brsbtnt en Limburg zich b zig hield met het ontvreemden van al wat zg maar door diefstal met en zonder iobrsak konden krggen zooala dezer dagen weder te Bcera INGEZONDEN Daokbaar maar oiet voldaan De Afdeeling Gouda d r Nederlandscbe Vereeniging Zondagsrust c heeft met groote bigdachap vernomen dat het Beatonr der Afdeeling Goada van den R K Gi denboodc refds bekend gemaaVt bef f om BH Winkeliers uit te noodigen lederen Zondag te beginnen 1 Januari 1899 honne winkels van af 2 anr di B namiddags te sluiten Dit ia een eerste stap in gopde richting waarover ome afdeeling zich bartelyk verheugt doch nog niet volkomen is voldaan Üok de R K Gildenbood is nog niet geheel bevredigd In tyoe advertentie spreekt hg dat duidelgk uit Hli zegt namflgk Het is sleebts een zeer klein gedeelte van bet publiek dat de winkeliers dwingt ook des Zondags te verkoepen Het is daarom dat de fd liüg Gouda der Nederlandscbe Vereeniging Zondagsrnst een e r d s t i g doch krachtig beroi p doet op de medewerking en welwillendheid van bet pQuIiek Allen zgn overtuigd dat bet een weldaad en voorrecht ïs dat wy eeu rustdag hebben ook de winkeliera hebben behoefte om één dag te rusten na den zesdssgicheo arbeid Komti laat een ieder medewerken om wat hg voor ziohzelve begeert ook aan anderen te schenken Laat een ieder vooral gg bnisvronwen zich vaatetgk voornemen hunne inkoopen op de werkdagen te doen en daardoor aan de wink tiers eo hnn personeel deo rustdag te verzekeren Daariu zoilsn zg allen zich verblyden ook Het Bestonr der afdeeling Goadac van de Nederl Vereeniging Zondagsrosts P W EAMPHÜIZEN Preiident A W V BEREEL Secretaris J H V D TOGT Penningmeester aSS Staats loteriJ 3e Klasse Tretkiog van Woensdag 81 December No 8687 iOOO No 18460 8000 No 14717 IBOO No 17467 1000 No 60 400 f No 68 9106 en 18861 ieder 800 No 1881 11073 13610 18287 18680 on 18898 ieder 100 Prijsen ren ƒ 45 83 8916 S 58 7778 10814 18188 16170 18788 154 8900 6633 7837 76 80 04 78 868 90 38 54 10618 13867 09 g 818 8048 71 7941 91 18836 16SS9 18808 35 91 88 10708 13400 63 88 3183 6706 8046 46 40 56 7391 38 50 68 56 13618 97 19061 415 76 93 81 37 61 89 89 83 54 16306 60 68 5880 6170 84 94 8 97 6949 61 3388 69 84 66 77 686 74 6083 734 3485 89 80 97 55 880 3683 74 04 70 6197 8 47 1061 8758 6849 79 1119 8881 93 8508 83 87 6316 81 1848 64 58 1801 76 88 4 8930 6411 87 4034 6617 1470 88 87 77 10839 84 8837 10936 89 46 11088 13641 69 81 48 76 11366 63 16408 3310 68 86 34 84 34 11444 13793 16SS8 88 95 66 13 54 36 18408 96 11583 78 63 14 86 93 70 17 89 18938 88 87 40 61 16689 19637 58 59 49 t 84 74 68 19661 98 14105 16709 19716 88 11613 86 36 81 83 16 14S10 16988 40 81 88 47 17080 48 96 8807 87 95 40 19816 44 17 65 80 73 19303 1565 41 0 46 8967 11708 78 34 60 69 4806 6610 9049 74 14688 67 66 1615 57 6710 78 11846 49 74 94 18 81 39 9140 80 14861 84 I980B 49 4351 6 53 ll 53 68 17198 38 98 65 71 94 18038 14931 17810 94 1704 4403 76 9866 70 69 18 19901 16 63 6803 73 94 15001 68 88 1861 4545 I 88 18133 18 67 8OO80 1908 74 i8 96 18819 33 69 80185 87 4611 97 9384 46 73 17401 43 8088 68 6980 9445 18358 16816 8 8087 89 9S 7004 79 18448 IS 94 80307 8119 4798 48 9734 66 74 17685 15 70 49 49 9800 61 16366 99 18 76 79 7163 88 8 15488 17745 60 98 4806 84 31 11576 16504 17881 81 8810 4919 7895 55 89 5S 17940 8040T 66 98 60 9936 91 15640 96 80680 78 r03S 69 98 98 15710 180J6 80686 8831 88 74 10051 18650 81 76 80716 49 5198 7814 55 53 73 88 19 54 91 88 59 70 81 181 0 58 81 5819 49 86 12785 15801 11 80813 3410 39 66 10110 38 81 98 47 36 98 73 41 64 67 18844 71 8613 6306 98 10808 18814 90 18354 99 38 17 95 80 86 16909 18504 80J58 44 66 7416 37 95 48 81 14041 99 76 88 68 13008 16018 48 8601 77 7107 10348 88 88 18603 11 89 93 03 48 91 84 8784 8419 89 10485 88 16130 96 49 83 7616 76 13168 68 3e Klasse 8e Hj l No 15670 m z 15617 en No 19019 m 1 9019 AMERIKAAN SCHE bij A v n OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoon Mo at Amslerdsim Vfkrs ülotkrs Beurs van 867 97 97 96 100 861 83 88 s 88 83 21 DECEMBEB Nesiuind Jen Ned W 8 8 dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoKOil Ubl Qouill 1881 88 8 iT LULloachrgTlng 1868 81 6 OoiTIMK Obl in papier 1868 6 dito ia iilTerl868 6 FoftTVQAL Obl met coupon 8 dito ticket 3 64 is 97 97V 103 89 77 88 86 101 m 100 100 668 475 103 50 101 198 1461 s 100 98 186 86 80 115 111 806 808 100 55 67 168 9 41 66 Rdsund Obl Binnenl 1894 4 dito Qecona 1880 4 dito bij Bolha 1889 4 dito i i Hop 1889 90 4 dito io goud leen 1888 6 dlli dito dito 1684 S Spaiiji Ferpel loliuld 1881 4 TuBKBij Qepr üoBv leen 1890 4 Oee leeniag setie D Oeo leening serie C ZoiDAra Rep r obl 1892 6 Manco Obl Buit Soh 1880 6 ViNianiu Obl 4 onbep 1881 AiliTiBDUs Obllgatien 1896 3 BolraxDAH Stad leeu 1894 3 NlD N Afr Hsndelsr aand Arondsb Tab Mü Certifloateo DeliMaatschappy dito Ara Hypotbeekb pandbr 4 CuU Mg der Vorsteol aand s Or Hypotheekb pandbr 3 Nederlandscbe bank aand Ned Handelmaatsofa dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 Bott Hypolheekb pandbr 8 Ctr llypotbaakb dito 8 DosTiKE Öjst Hong bank aand BosL Hypotheekbank pandb 4 Amuiia Equt hypotb paxdb 6 58 a 108 108 251 188 14 109 108 11 1 118 165 y 81 m 80S 106 105 99 99 117 117 As U ls Haiir L ö Pr Lien rert NlD Holl U 8poorir M j aand Mij tot Eipl r St 8p aand Ked lud Spoorwegm aaod Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTUn Spoorwl 1887 89 A ISobl 8 Zald ttal Spiimij A H obl 3 Poi H WaraoEan Weenen aand 4 Bdsl Or Buss GROOTE KEUZE WINTEEMAITTELS voor Dames en Kinderen van de goedkoopste tot de bette Koorttn concur eerende prijnen D SAMSOM Markt GOUDA In concurrentie met alle Buiten en Binnen landsche huizen ADVERTEWTIEN V Getrouwd WILHELMINA d RAADT HH Dr COUNELIS tan EIJK D Hoer ea Movroaw van EUK ni RistiT betuigen hun dank roor de belangatelling by hun huwelgk onderronden Gouda 21 Deo 1898 Kennisgemg m FESEL 11 Konink Chirurg Pedicure Stationsweg 8a Rotterdam beticht zgn geuhta Abouné a en Patiënten dat hjj te aetMnde VRIJ DAG komt beloeken Specialiteit in het behandelen T n Zdkdoorn X eltge U ellen VoatCHdHs en Nagelê die in het vleeêch of in de hoogte groeien Alle behandelingen pönlooa en Antiaeptiach zy die noch wenaehen beiocht te worden gelieren bytyds brieren ta zenden un borenstaand adrea Societsi t Ons Gen oegen Commiiaariaaen der Sociëteit t Osa Obkomiiiii t brengen ter kenniaae ran HB Leden ingevolge Art 30 van het Kegloment dat bg gelegenheid van de 3o Abonnemeut Tooneelvoorstellmg op DONDEBDAÜ den 22 DECEMBEB 1898 de SOCIËTEIT van ilea avond ZMa VüB at gesloten nol tjn N mens het Beatonr F HEBMAN Fz cr ian Oouda 21 Decambet 1898 By ondergetoekende ia de iuteekening opengesteld op öl Uffl IS DB VEEETIEN VOOBDRAÜUTBN OOOB Dr J H GUNNING JHz Predikant te Utrtcht Pro oompleet fgenaaid 3 90 gebonden Ook verkrygbaat in 4 deeltjea k 90 cent per deeltje Gondi iLlts JONGENëEL OOSTHAVEN BOEKHANDEL 1 Burgers icatène 1 1 is het beste en edkoopste kettinglooie 1 BiTwiEL 1 Li i 1 41 I 1 1 1 5 S 1 1 II ki 1 t 1 HOFlEVraAtlCIER a 1 1 1 Vertegenwoordiger r l DE RUITER Gouda l