Goudsche Courant, donderdag 22 december 1898

No 7760 Vrijdag S3 December J898 37ste Jaargang 60UMHE COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telcfoan No St De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr JB per drie maanden is IM fraaoo per post ƒ i ro Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN Tel fkm Ne Mt ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 6 r jvls a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Gevestigd te Gouda OOSTBAVEN B ir J J CRAMER Tandari 1 Te Spreken lederen dag behalve de Xoudagê t raag HET GEÜSJE Wekelijli verschijnend Slaadje voor alle Vrienden van Herk Oranje en Vaderland Tenchenen No 1 4 Prj per nummer 2 Cent franco per post 27i Cent De inteekeoing ia opengesteld en afzonderlyke nnmmers zgn verkrggbBsr bg B H Ülaaskant te Goiula en verder alom Uitgave van P dsm Boisb lUtrechtscbe Drnkkery utrecht HOLLANDSCHE AMSTEHMAIU Prnanoteering China Congo Stofthee 45 en 50 o Qrol 60 55 lekkere 60 Bouohon 75 Oeurige 80 Congo 100 Ontbijt Thee 65 Namiddag Thee 16 Alleen verkrijgbaar bj P H J van Wankum Ooathaven B 14 i j m VMN Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR FEANSCHE STOOMVEEVERIJ chemlsolie WasscherlJ VA H OPPEAJIIEIMEU 19 KruUkade Rotterdam Gebreveteord door Z M den Koning der Belgen HoofddepM voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het toornen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergpederen Speciale inrichting voor het toomtn van pluche mantels veeren bont ent Gotdjnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd PAJEUJTB Alle goedereii hetijj gestoomd of geverfdworden onschadelflk voor de gezondneidvolgens staal bewerkt ORANDS MAOASIK8 DU IriDteips NO UVEAUT ÉS WU Teraoeken de Dames die ons geïlluttreerd mode album voor bet Wlntereelgoen noch niet ontvangen hebben dit té willen aanrrairen aan MEJULBJtUIZOTaC riri Hetzelve wordt dan omgaand grati en franoo toetrezonden Bestallingen van af i francs vrU van alk kosten aan huis met B verhooging IHI é IU tMlMf II üiintol 1 1 IVIeuw onovertroflien Trof Dr I iobers welbekeml SSHüVr ESACBT ltrXBE Atleen e it met Fabnekimerli tot voDTtdnrende radicale en m m zekere genezing van alle zelfa BbIs de meest hardnekkige nenuW l lnl xiekteaf vooral ontstaan door aB9 afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleekzocht Benauwdheid Roofdpyn Migraine Hartklopping Maagp n slechte Hpysrertering Onvermogen Impotenz PoUutione enz Uitvoerige proBpectoasen Prijs ör Aesch tl l Ü ï fl S j dubbele flesck fl 6 CentraalDepot Matth t d Vegte ZaltbomjueL Depots M Cléban Co Amaterdam 1 Ilappel 8 üravenb ifi e J Halmmans do Jong J Csu EoUtfdam Wolff Co fiouda en bii allo drogiaten TANDARTS E CASSUTO Gouda Turfmarkt aPBHEKVRMJS MAANDAG DINSDAG DON DEED AG en ZATERDAG van 8 tot tt uur WOENSDAG en VBIJDAGvan Itott nar ZONDAGS niat A SLEGT beveelt zich i tüt het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood 13 cent de K Q NIEUWE HAVEN 28 V Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkery Maalderij en Kook knnst te i Oravenhage met een diploma Vergold Zilveren Medaille ÊËiBlËPÖTMm neu wordt verzocht op t HERK te lettftn UIT HBT MaOUIJN VAN M ftAVENSWAAY ZONEN QOBIMCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijt tufte en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en IPr s voorzien van nevenstaand JMerk volgens de Wet gedeporueerd Zich tot de nitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAKT LZ Wgl Is 4 bests Inwrtivhi tagen Jiohl Wm Bbeomatiek Lendenp Dsn kortom EF v Anker PaiB Expeller lg iB met het hiti mm aan te wendoi tegoo Sp n TAnker Palii Expeller VorlondhsH yit Koet las stsads in iedsi haisgn ïïiT oZ Ankerlaii ExpeK ko Prqs 50 owt 7S ooit i 1 25 de Imtk Ytorhandea in 4 mseste Apotheken n bq F At Riolitat t Oo l Bottonlain Wie zeker z a wu d Echte L Eikel CaCftO te ontvangen teaamen l geatdd en na vele prcefhemiogen in den r handel gekomen onder de niam des uitvinder Dr UlohaeliB verraerdigd p de bette maohinu in het wereldberomde étabbliiaement van Qehci Stollwwok te Keulen Itchs Cikel Cacao in vierkaotea boaeen Seae KiketCacao ia met melk gekooktecne aanMiian gezonde drank voor de1 gelgkseh grfiniik een i 2 wehfjU np t podervoor een kop Choeilala Ahgeneeskrwhtige drank by gevel v Bdiarrhee leohta met water t g juksn VerkrügSlte by de Toocne H il Apot kBT BM i Prya Generailvwtagenwoordiger veor Neierhuid Junus Mattenkltdt Amsterdam Kalveistraat 103 Ka U te rtatkaiji f 1 80 c 0 90 e aSS Indien gij niet wilt hoesten gebrnikt de alterwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract MeiiaDibe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloera van H H VAU S CHAIK Co en Haag HofltTetanciers VAN SCHAIK CO S Helianthe i het beito middel dor wereld VAN SCHAIK b Co s Meliantbe geneest Kinkhoest VAN SCHAIK b Co a Meliantbe genocst zoowel oud l jonn VAN SCHAIK CO S Meliantbe mag in geen huiegezin onlbroke VAN SCHAIK Co a Meliantbe l t voortdurend onder Scheikundig toezloht VAN SCHAIK Co s Meliantbe helpt onherroepelök VAN SCHAIK CO S Meliantbe is bekroond met EerediploBs s VAN SCHAIK b CO B Meliantbe ii bekroond mol Goud VAN SCHAIK Co B Meliantbe 1 bekroond met ZiWer VAN SCHAIK CO S Meliantbe i verkrijgbasr in üaoons van to Ctê ro CU en ft hg Firma WOLFF Co A BOÜMAN Moordrteit Westhaven 198 Qouda 3 C RATELAND Botloom D MIBBIB8 Kleiweg E 100 B V WIJK OudmmUr M KOLKMAN Waddinmem E fi VIN MILD Veersial H ROLLMAN Bodegraven B 126 te tJouda PI NK8E NUwtrkerk ajdUnt IIEUU I HIEDWI NIEUW GKSCHIKT VOOR NacMlicliteii Koffie en TheelicMen Welke 478 branden k 2V3 en 6 uur brandende 3 cent per stuk Kenig Agent voor Gouda ea Omstreken IZAAK CATS Papiermolep GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelük MeiHMhoeft bierToor geen Olie goan Qlaa e II U Alleen een lucifer aansteken is noodig Gebeel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk liiHUUTJÊsiT VISITEKAARTEN ojj zuiver Bristol carton met Enveloppen en Etui ƒ 1 FANTASIE KAARTJES nieuwst model 1 60 Naar verkiezing met vierkante of ronde boeken Bestellingen worden ingewacht bij A BRINKMAN Zr Sï Patent H Stollen mti stiirf nmtitrin UBflgllcï DU iliili ru ai ilitlLtltrgUiti Fllrlikitl Warnung Der groMt Brfotg rfw unxf ralent H aioltmi arrmétn htt hiau iii ree Het groote aantal zenuwkwalen v nKeni ThooMp lnaf tot do voorafgaande keiiteekenon van ap pl xU b Miib0r rte tm trotHer a HOC sti eda atln mlddslen door de raedisrba wetetiBoliap aanzewecd £ ent aan dsn nt nir n tUd kont de eer toe dat slj door bet gebruik maken vaa den e e v on dl Riten weg namelijk lang ds baI4t mm pbyBiologiHclin ontdekktiiffeedaafl beeft die ua bouderda proem e min gen thana over do gebeele wereld verbreid 18 en terwijl bIJ fii wetenschappelijke kringen le hoo te belangateUlng wek taveM e a weldaad blijkt te Kijn voor da aan aennwVwalen lijdende meMobbeid Dete gcaeeawij i nlt T0lh den door den gPWMen OfBcler van Qetondbeit Ur Roman Weliamaim ta VUahofen On bsratt op ahltdiMi uierthlosen Xuchahmuiit m fflmi Hui kmfi ithtr unun ttelt ecliartm H StoUmi nar nu imt JIrtol Kier la Mm tlmhmiliiium m dtnn imurPleket wit Mtonita uni mtehiiilt m S mUUtlm uiKl ZtufnUte trtUt lud fiemt i dtrvJudlng opgedaan In eese GO Jarlge pi nn ur Homan neiHBuiuiuva vuBnoioai on Doruai vp abtijk IMor lynsachlnc vkü het moAI eBBinal joffen d r d bnld nnlddellljl he eMaw cestel medeB4 de l4l Met deze geneeawijEa werden werkelijk aabltteresde reioltatea TWkncM en lU maakte aooveel opgang dat van een door den nitvlnder gaaebioven wotkio OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE kars voorkomlag en penailno binnen korte U d r ede de Itle dmk verschenen la Uit boekje bevat niet allsffaror bet grofte publiek verHtaaabaTB verklaringen ontrent bet waien der nieuwere tberaple en de daarmede c lfa In wanhopige gevallen verkregen nitweiking maar ook vindt men daarin weten ich appel ij ke verImiideliugau uit ds MiAcliiolir bladrn die aaudest geneeswijKe gewIJd ziin Eoomede afachrift van lal vaa getui noliriften vaa booggeplaatats genesHkundlgen onder welke Heilira n i dr profeHDr aan 4 pDlyliilniali te fariji rut nauBemoni 10 Sfela rel r med dr pralitlieereRd geneeihear aan liet krank IniiDCN eeiiioht dq CharsntAi SanltiKralhDr Oohn te Stsllln Broaimann laed dr arrond arti tilöhUrien O P Foreittar geneeiiicer direotflur van hst hMpMaal te Agea ealiGiMpatb Dr Soharing kaitsil Btitsnfels Bad Eni Dariei med ilr ganeeiheer dlrteUur der geivane tttarapsutlaohs IM Iobting voor 7aRuwll dera te FsrIJa rue St HanorA 334 Co isul von AsGlienbaah mad dr Ie Dorfu Dr Buabaoli rr d arts do Zirfcaltl Obtrilabt cit Jochl med dr ta Wetnen Dr C Bongavei ta La Farriirt Eura lid va ritu Oenieil Ceatra d hygttao Bt Sb SantA In Fraiikrljt en vele anderen Aan tilti n wier attiinwBeaiH N f of mliidar ik iCMl a ta f nu ocaBSwnada R iiiu MrliUth ld lijden waarvan dekenteekenen tljn ohrsnlioha haenpIK nHgrahia iiehala hoef ipljn blaeiiandrana iroate nrlkkalbaarhelcl ge aagdhiiS ilapelaeaheW llohaaiatljkt owuet ea oabeliagefllko tae Und verder alle aif kfn die door beroerU getralTeit wetden n 0 lijden aan d gtvolgen daarvan tonale verlBininloBB i vm mogsn tot ipraken iware tongval Bioelsnikfillkken atllfhald dar gswHsliten mat veortdurmde pijn plaalaelljke iwakte veriwakklag van filieugei 01 1 BkiIJ die reeda onder genaeikandiga bebandnllng geweest ï n maar door de bekende mlddelan all oatbondingaen ea kgndwatarliuitT wrijven eleitriBeeren etoomlooi of aeabadei iKm geneilng of laatglug bnnoar kwaal gavondea hebbi n en ten slotte rij die vri va evoclenTovrbcrovrto nlaütoo ledea hebbon wegena vneohijunelen als iloh aanhoudead angitlg vetlan verdaowlng la Iwt Mofd hoonai B Mat dalltllgtield nikkeringenan donker worden voir de oogen drukkende pijn onder het voorhoafV aelitas oorta kat vee en van krieDellRg In en het Hiprn van handen in voetan aan al deze drie oat orUn Tan aannwlUders ala ook aan looge mfhijsi lijdende aan faleekiuoM en k ra c hte looi held i ooi on geaonde lalh aan jonge parioein dia veel mei het hoofd werken en goenteltjlce reactie willen voorkonan wordt dringend aangeradOD Kicb bet boven vsnnelde werkje aan tARohaffen betwetk opaanvrago koalolaoa aa franoo var londen wordt door Ani it rdnai door M CLKBAN A Co Heillgeweg 4 l RwOerdam r vnn NA TRW KOLF Apothok4r Korte Hoofkteog L lltr eht LOBRY A POIITOIV Undegraclü bij d Oaardbmg F ttt Up de joüKale hygiennieih mediolnato tpatoonatelling la do Di W laaai Bn actu Saaae oot de MedU lie JmlJ nift de K lvi i fn Wodanii l fcF iWd vUko Goud Druk fan A MINKMAN fc ZOOK wm Die zich met het volgend kwartaal aanvangende 1 Januari op deze Courant wensehen te abonneeren ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers gratis Bulleolandsch Over icbt Xd deo poIitiekeD toeitoad ia Spanje ia nog gMD TenaderiDg gekomaa SagHU is oogeBteld o dieDteogevolga ii de bgeeukomat tao dstt mioistefraaad oitgestêld men Ternacht geen Tergaderipg TÓór Maandag In dat geval Bou Bagaata Vrijdag de kwestie vau vertronwen itaUea aan de Begeotes UoDtero Rioa heeft eeo langdurig onderbond gehad mat den minister van battenlaodsohe aakeo en hem alle stakkeo op de rredeitonderbandeliogen betrekking bobbende orerbandi d De kapitein geaeraal van Madrid ste t eeo prootamatie op wnarbij ds sloitiog tan alle oarlistisfibe claba in de hoofdstad gelast wordt Waarscbijaiyk sallea ook de oarliitiacba bladen gebuord woidan aosland begint zïcb iV 1 t r e Ditzetting van Ruseificbe onderdanen uit Daitublaod De sRaisk Trud b rat naar aanleiding daarvan een artikel waarin wordt beweerd dat dese ttaatknode eeoig ia in de geschiedenis der moderne staten en dat zelfa Tibet met meer f erlgktieid handelt door baiteolanders aenvoadig te vtrbieden d TibetaanBCbe grenzen te oferaobrydeo Proisea echter laat rrtemdelingan toe en zet se dan zonder eenige merkbare aanleiding en op grond van ondoorgroodelgke wetabepaliogen orerdegren Zoolang dit Deenicbe en OoBtenrykaoheonderdaneo betrof kon Rasland het proteateeren daarofer gernst aan die beide landen overlaten na ook Roisen zgn nitgewazen acht bat zich verplicht hiertegen op te komen Het blad baalt foorbeelden aan en legt verklaringeo over van Pmiti cbe antoriteiten waaroit blij t dot de nitwgziogen geschieden op grond van miniiterisela bealuïteo waarin bepaald wordt dat sRusaiiche en Oa icische arbeiders zich slechts roor een beperkten igd ia Proiien mogen vestigen i De voorbeelden door Trndc aangehanld betreffen alle menmben tegen wie geen enkele reden bestond om de oitwgzing te motiveeren Het blad haalt ait de Mémoires vaa Bii FEVILLETOM Gedeal schrlfteo v n een Gelokzoeiter OF AMIBAL DE VONDELING Naar iet Franich DO tt W NUTTEBS Ï5 Verrokt greap hij de beara en opende ze schielijk Ze bevatte r ftig goDdstukkan Met een kreet ran vreugde nam hij de marokgnlederen portefeuille op en onderzocht den inhoud Ze berstte fier baokbil etteo van vijfhonderd francs Op een blad papier waarop al daie dingen neergelegd waren geworden las by Zakgeld roor mqn teerbeminden zoon LouieAnnibal ifUet hoadt niet op net wonderen te regenen daoht de jongetiDg vMija aangenomen papa neemt de taken in ernst op en niet op kleinen voet dst voo recht moet ik hem laten wedervaren Tirwql de beweldadi de in ign geest deze lofrede op zijn weldoet er hield was de deur onhoorbaar opengegaan ea de laron op de teenen binnen getreden Zieada dat Aanibat ontwsskt was naderde hij het ledikant greep des jongeliogs hand en zeide yMqn zoon ik heb nieuwa roor a nieuws dat misschien roor atf aaBMaamer is dan roor n boud m tt zeUmohl ten ffoaae Nieuws roor ia papaP marck de volgende woorden aan uit een brief ran Bismarck toen gezant te Petersbarg aan zgn broeder Die brief van 26 April 1859 meldt dat de Pfotaifiohe gezant roor het welzyn van 40 000 in Rusland wonende Pruisen te zorgen had Thans voegt bet blad erbji wonen er alleen in Petersburg en Moskou meer dan 26 000 Duitacbera Hoe zna men het in Daitschland opnemen als de Rosbischa regeering op deze dnizacden eens de pracigk der Proisiicbe regeering ging toepassen eu ze atteu bniten de dear zette De alad Kanea beeft sich met bloemen groen en vlaggen getooid om den regeeringscommissaria der mogendheden waardig te kun nen ontvangen In de straten zgn bovendien tal ran eerebogen toet welbom s opgericht Prins George werd tegen Woeo dagmorgao 8 nor in de Sada baat verwacht Alle schepen zondso bg het lossen van 21 salontsoho ten de nationale vlag aan deo grootea mast h ichen De uotvaogst dojr da admiraals aan land was op halftieo vastgesteld eo soa gevolgd worden door een Te Denm H afloop daarvan ton de regecringwïommissaris sich naar den konak begeren waar bg zgo atnkomat de autonore vlag zoo worden g hesoheo Prins Greorge ia tot Milo bttgeleid door zgn broeder dea feroonprio üig wété p Mraafat door de rler admiraals op bnn rlaggesrhejea die het Qriekicbe koninklgk jacht Ampbritrite met saluntichoteo ontvingen Bg de aankomst van den f rins speelden de muziekkorpsen het Qriekscbe volkslied Da admiraals brachten den prins een welkomatbezo k aan boord ran bet jacht dat onmiddellgk werd hesotwoord Des arondfl was toen feeatmaal aan boord an de Ampbritrite waarna de regeeringsconmiïsaris zich aan boord begaf ran de Fransehe kruiser Bngeaad Begeleid door de andere rlaggeschepeo stoomde dit vaartuig ta middernscht de haven ran Milo nit De bevolking begroette prins Qeorge met heel veel geeatdrilL Na het vertrek van deo prins keerde de kroonprins naar Athene terug By de aanvaarding van zijn ambt hield de regeeringscommisiaris prioa George ran Griekenland een toespraak tot de Kretsnzera wahrin hy bet volk belooft te inllen regeereo met rechtraardigheid en onpartgdigbeid Hg beveelt den Mohammedanen en den Christenen aan deo geloofthsat ta vergeten en roept de medewerwfrkiog der gehaele bevolking in voor bet vervullen van zyp taak ji Slcobt nieuws of gua m de zelfvoldoening to zeggen good nieuws En dat isP Ik kom juist teiag ran rue d £nfor Og sgt naar het Yondelinggestieht eweest papa P vJs wEnP Ik heb de meest omstaDdigo inlichtingen onlrangen die ik maat zou kunnen wonsohsD En u hebt vernamen In de eerste plaats dat uw verhaal overeenkomstig de waarheid ia geweest en bovendien Wat rapaf Dat sinds uw vertrek uit het geatioht niemand sich aldaar rervoegd beeft urn uwentwege inliohtiogen in te winhen Niemand heeft u opgteischt 1 Maar papa sooeren sprsakt ge van goed alen ws goed nieuwa roor n l Oogetwüfetd Tk begrijp bet niet precies Ah I uw hart moest het gissen uw geroel het afleiden uit den toon myner stem uit den blik dien ik aldui sprekende op u wierp Ik beschouw die tijding als goed nieuws ala een heuglijke boodschap omdat ik u van al de uwen zie verlaten Als g uw familie weerroodt of uw betrekkingen rgk edel machtig eu woet ik wat al meer u kwamen opeischen dan zouden zjj voorzeker de eerste plaats in uw hart bekleeden ik sou u niets zgn bogrgpt ge my thans AnnibalP Lieve vader riep de jongeling in vervoermg si kwam het un bet licht dat ik een koningszoon wars nimmer nlmmsr zou Ik ophouden u lief te Als aen gevolg van da toouaderiog tusschen FntQkrgk en ItalÜ kondigt de Figaro c de reis aan vao koning Umberto en koningin MargberiU naar Par in 1900 tgdeos de ten loon stel ling Dat zot da eerste maal zgn dat Umberto ali koning van het ééa en onverdeeld Italië ta Pargs kwam De monarch heeft de wereldrad het laatst bezocht in 1864 toeat hg ran Engeland naar zgn ryk terug keardis üg ut er een gebeel anders stad vii sa dan hy destgds verliet De Koningin is ODoit te Pargs geweest au verlangt leer de sUm t zien Vatgeoa de Italië heeft de anti ftnarobiitisobe eooferentie ta Rome baar arbeid bsSindigd Allf gadelegeerdan hebben het proloAl gataakend Verspreide Berichten DRBYFII S Belangryk ia wat de Siècle mededeelt omtreat de overleggio van het geheim dosiier üel blad meldt dat de Regeering wel geneigd is het dossier in banden van het Hof te stellen en dit volkomen vrg ta laten om bat ook aan den adfooaat der familie Drejfas ter iozagate geren Zelfs zou de ministerraad hebben erkend dat inaage door mr Mornard gevenscht is AiSkea U hMloUu bat Hof t varsoaken bji d ii advocaat stappen t doen opdat ds geheim boodiog gewaarborgd worde Met bet Hof wordt verder alleen onderhsndeld over de wgze waarop de k nnisaeming zal gescbiedea Het bof heeft kennis gsnouan ran htt schrgren van Eiterbazy wasria deze verzoekt gehoord te worden De bealiaiing omtrent dit schrgren is tot de rotgende week verdaagd Franria de Presseosé zegt in de Aurora Mst bet geheim dossier cal hst gaan als met het borderel öenmaal openbasr gemaakt zal ook het geheim dossier blgken niets te beratteo dat de veiligheid van dan staat kan schaden In da Petite Républiqne spreekt Janrds oodsr herinaariog dat zgn vroegere verklaiiagen atle zgn bowaarbeid over den brief van koiier Wilhelm Met waarschgnlgkheid toont h i aan drt de vervalsobing begaan is tgdens het onderzoek van Dre fas Gedurende de eerste campagne van de Figaro zou de Duitsohe gezant graaf Munster op eau partg tot den ondgezant aohapssecrataria de Tnrsnne gezegd hebbeu Gg hebt vrienden aan bet mioisterie Vertel hou dat de brief van keizer Wilhelm diende hebben u te beminnen De baroD veinsde een traan van uit zgn rechteroog te pinken wat hem niet scheen te gelukken Merken wij in het voorbggaan op dat de hsron in gesneudeele om inUobtingen aan het Vondelinggesticht was geweest en dat z n doel met het leugenachtige rerkaal hoofdsakeigk was te roorkomen dat Annibal zelre op informaties zou uitgaan Hy slaagde rolkomen Annibal gaf alle hoop op ooit met siju ouders of familie in aanraking te lullec komen en alle gedachten tevens om daartoe pogingen in het werk te stallen Laat ons zien zaide de baron kom Annibal er uit rag D jongen Allerlei lieden wachten u in de antichambre en ge suit wal zoo goed willen z n hen te ootvnnfifen r Allerlei lieden f Ja b roorbeeld da tailleur de schoenmaker de kapper weet ik wie nog al niet meer Het ifjn brave lieden hunkerende om kennis met je te maken en je eens beerlek op te knappen Het spgt me dat ik in die bezigheid geen ander aai Uel kan hebben dan alleen de rekeniogea ta betalen Met een sprong was Annibal alt hot bed Hasatig trok h het kamergewaad aan waarvan wy reeds met een enkel woord h hben gesproken Daarop werd Btaub de tailleur binaengehUen en voorgesteld ea aan het werk gazol met maatneraen ala anderszins op hen rolgde Bakoski de beroemde aohoenmaker Bmden waren behslve van raatt en duimstok ook voonieo van het een en ander oaa dadelijk aan ta trekkeui zoodst A aibal k b stoutste drooman ovs regeering moetU te bezitten valseb is Officieels stappen als naar aaaleidiog van het faux Henry werden dientengevolge vermeden Maar hoewal het besiaaü ran dien brief eerst tp het eind van 1897 ruchtbaar geworden is b loogt Jaords dat bg dagtekent van driejaar rroeger China Door het ontplnffea eener krojtfabriek te Baogtsohoo sgu 1000 Chineeache soldaten gedood Pkankkijk Aan ieder der AmerikMnscbs ledeo dar P rgaehe vredescoumissie zal 17 500 golden worden nitbetaald als bewgs vao er kantel jjkbeH voor de door haa beweseo dienilaD VasMiftoiis Statbm Te New Yo haersoht de infloenza in arge mate Da siekte heeft een vrg gevaarlgk karakter Gistermorgen is ta Londen de bAllon X celsiorc weer met twee passagiers opgestegnn die zullen trachten het Kanaal over te steken Italiji Peroai die door dan Pens tok dftigent derSistgnsoha kapel is benoemd is bezig eeanieuw Latgaaob gedicht van den Paus datbet einde der eenw tot ondarwer i hMll i maaiehr ta aettan In de gevangenis te Padaa is ees oproer uitgebroken onder 800 gevangenen Zg dreigden den directeur met den dood doch tgdiga tnaschankomst der militaire maobt wist onheilen ta voofkomen Ahkrika Laitaoaot Hobsoo de Amerikaanaohe iogeoienr die het wrak vau de Msrrimac in de haven van Baotiago heeft laten springen hoodt on toch voordrachten over zgn wedervaren Aan htt slot van een dezer lezingen te Chicago verzochten de aaawesiga vrouwen en meiqsf 165 in ge al aan den spreker te wordan voorgesteld 6 dsmes toonden dasrbg too grooten haast dat de politie qneoe moest ten maken Voorop gingen de doch rs van den gouverneur van Nooid Carolioa die luitenant Hobsoti verzochten baar te kosseo Ka dit voorbeeld werd door alle dames gevolgd troffen zag Ren half uur later was Louis Annibal zoodanig veranderd en verrorrad dat het niet mogolük was nit wat ook zgn rroeger leren rsn armoede af te leiden of eenig rersohit op te merken tusschen hem en een geboren edelmsn Ja zooala hy daar stond was hij ia Uee het type van den fflRu van hooge geboorte vaa ds Wijze waarop hy cyn reehtsivoet voor den linker plaatata tot de uitdrukkng zyoer oogeu toe Die geboorte was duidelgk te herkennen in de fijngerormdo ledematen iu de rechte lynen van zgn gelaat in zyn onwillekeurige bewegingen in zga fiere houding en zyn besliste manieren die koewei zyn geheele toesUnd even nieuw wu als zyn klecdiug niet in ket minst iets llnksoh of onzekers hadden Daar stond een jonkman vaa hooge geboorte de meest onervarene zag het even spoedig ala een kenner een aodalusisehen hengst vsn een werkpaard ondersobeidt F i hg was zoo schoon dat do baron hem nasr den spiegel geleidde eu uitriep Betchonw uzelf m n zooui en zeg my of ik geen recht heb trotsoh te zgn op myn werk Annibsl geheel iu zyo sslfbewondering verdiept gaf geen antwoord Kom laat ons anibgte zeide de baron opdat we ons gereed kunnen maken en ons op weg kannen begeven om een woning roor n te rieden Een woning P leide de jongeling den baron rragend aanziende Ik biyf dus niet hier by u P FerA wrwtgd