Goudsche Courant, vrijdag 23 december 1898

4 46 8 8S 8 16 7 Sft 7 6 8 40 8 88 a 68 lo ia 11 86 11 80 18 87 1 44 8 80 8 4 4 06 4 40 6 86 17 7 86 8 J 87 10 1 DaO trauaiiJIMa 4 66 M D 1 1 10 88 f r 1 64 r ff 4 60 ff 8 87 ff 8 47 1 Ie au 2a kl Elk 6 04 8 11 M f ff 10 88 p t 8 01 r ff 4 67 ff 84 ff ff V 64 ff reiliger moet zich 6 11 lat doot 10 48 f 8 08 f f 6 04 f 41 ff ff 10 01 lo sfl boTaBdiea TconEiea ren 1 17 8 88 6 88 7 48 8 11 8 47 10 18 10 48 11 64 18 08 18 47 8 14 s na 4 08 4 84 6 10 6 66 t 4T 7 48 S0 10 07 een bew ii ii f 0 80 OCDA DSN BlieriMTeru 11 16 11 18 18 la 18 68 8 14 8 48 4 48 4 86 6 86 6 84 18 7 84 7 68 8 88 8 64 10 ff 11 80 ff I ff ff 6 7 ff ff ff 84 D 10 19 11 41 ff 1 19 ff ff ff 6 18 ff ff ff 8 16 10 81 11 6t ff 1 88 ff ff ff 6 88 6 ff ff 8 89 door 10 98 11 46 18 ia 4 1 SS 8 48 4 16 6 18 S S7 88 43 8 04 8 84 8 68 a 8 10 bat paurtje h et mafc daze xiaoawgze io het geheel oiet eeo8 eo lagea aij met boo erUntdo blikken de toekomat laog soo dooker niet lo Yaa de rerkaeriag albreken kou dan ook rolgeni baa gaao apraka igo du liaiar llei trotaeerao dao aaa dieo eiacb der ondera toe ta geffen wanneer het ar op aan kwam zonden ig hna weg beat weten te rinden enz Dat het hna ernit waa blaak maar al te apoe dig toen op een gegeteo oogeoblik beiden waren fardwenan eo bg onderzoek aan bet licht kwam dat ig zich orer Maaatrichi naar Antwerpen haddao begeven en daar hen tenten hadden opgealageo Intnaacheo hadden de ondera Tan bet meiaje de holp der politie ingeroepen en dit d n rlucbtalingen doen weten waarop deren bigkbaar beangat geworden doch miiflchien ook wel omdat zg den bodem ran bnn ga idkitt wal al ta dnidalgk tBi an met bengaode pooljsa naar de onderlgke woning zgn ternggekeerd Tegen dan ferliefden jonker i iamiddeU een larTolging wegena lobaking ingesteld l odat dit zaakje Toor hem nog wel eeni eroaiiger geTolgeo zon koooen hebban dan bg zal he ubao Tarmoed 48 9781 168 8040 663 S8S8 838 66 79 S6S4 900 8881 1184 4015 141 St9 80 8 4781 97 4988 8ua6igi 8 7S 6Sti 90 94 t 81 7774 69 7886 6880 8097 048 8188 0108 8688 68S 8 87 440 8887 87 8748 768 8880 6888 10177 7010 10881 11078 U486 11 67 11913 19167 1I846 litis 18017 18810 14094 14476 14878 146 0 14788 14830 1ÓS03 16801 16716 30 SO 1 4 K461 18889 O 18986 18683 3 1 47 19077 187 8 90 16943 ia 91 170 8 19711 17889 80141 18888 80388 18816 80880 18670 16 AMERIKAAJS8CHE 1 A van Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Vetephoan Xo SM OS At Beurs van 91 DECEMBBE ïD al illD aart Nod W S 8 dito dito dito 3 dito dito dito 3 UoKOia Übl Goudl 1881 88 8 iTALlLlaschrgviog 1888 81 6 OosTINa OU iu papier 1808 dito io silver 1868 8 PoaTUOAL Ot l met coupon 8 dito ticket 8 UDsLixD Obl Binnenl 1894 4 dito Oecona 1880 4 dilo bij Batba 1889 4 dito bij Hop 1889 eO 4 dito ia goud laeo 1883 8 dito dito dito 1884 SrAliJB Ferpet schuld 1881 4 Toaiau Gepr Conv leen 1890 4 Qee leeniag serie B Oeo leeaing serïe O ZoiD Ara fiep V obl 1888 5 Hailoo UU Buit Sch 1880 O VaKEZiiau OM 4 onbep 1881 Akstbidah Obligatieo 1896 3 BoTTtBOAn Steil leeu 1894 3 NzD N Afr Handelsv aaod Arondsb Tsb M j Cerlifioslen Deli Msatsebanpij dito Ara Hvpotheekb pandbr 4 Cult Mü der Voratenl aand s Or Hypotbeekb pandbr S s KederlBDdsobe baak aand Ned Handelraaatsch dito N W k Pao Hvp b pandbr 8 Bolt Hypotheekb pandbr 8 i ütr Hyiiotheekb dito 8 OoeriHi 0 t Hong baak aand ficsL Hypotheekbank pandb 4 AiuaiiA Equt bypath pandb 8 Vnt L O Pr Lien cert Nan Holl U 8poorw M i aand My lot Eipl r SI Spw aand Ned lud Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand dito dito dito 1891 dito 6 ITALI Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zuid tul Sowmij A H obl 3 FoLi K Warschau Weeoeo aaod 4 Amslerdsim Vikrs ülotkra 8 IS 97 81 100 86 83 88 V 8 V 97 Giateravond derailleerde de goedvrentreio 1035 toen deza het atalion D n Haag bad varlataa De machine mat een goederentrein drong bet zand in Met een groota teitragtng kon de trein de reia naar Rotterdam Toortlatten terwgl al het bucbikbara pariooeel aan het werk too om de apoorbaaa vrg tebrgtfeo Goodocteer eo remmer kwamen met den Bchtik irg Tgdens het ferbiyf der Indische Prioaen ta a GraTenhage zoo lerliaalt Praog a Blad daad zich bet volgende voorral Toor Een tweetal ren de lodiacbe beeren leggen eaa bezoek al bg een ond ieaideot ergena wonend in da wgk genaamd de lodiscbe Archipel Zg worden opengedeaa door de dienstbode die naar de bniakamer gaat en tot mevroow kgt Mevrouw dMr zgn twaa baboea om mgoheer to apreken I lUIarroow daardoor ni nwagierig geworden gaat zel eens kgken en brgrgpt ooniiddellgk da Tergiaaittg van da meid die na bet vertrek van da haeren over baar flater wordt ooderboaden Maar een werk later komt er werkelijk een baboe aan de deur De meid doet w ér open en haar vergiaaing van de vorige wetk goed willende maken zet t zg binnenkomend tot mevrouw Mavrotter daar ia dia Frina van varledao M s S is li 97y 97 103 89 a 77V 83 9 Vs 101 83 l s looy 100 X8 476 103 60 lOl s 198 14 1 100 98 186 86 80 IK UI 90 V 808 lOOV 66 1 8 99 41 Eau koffiehoiabouder roonacbtig op bet Ooitveatplein Ie Rotterdam vroeg Dinadag aan pan jongen die op atraat bg zgn bnis atond of bg een vaatje bier voor hem wilde halen aan da bronwarg De jongen wilde wal en bg kreeg na een rgkadaalder om bet bier ta betalen eo een wagen om het vaatje ta vervoeren De man zag echter noch den jongen nooh den rijkadaalder terng en de wagen werd a avonds oobabaerd in de Broedtatraat gevonden Oialermorgen ging de bedrogene da atraat op om deo longen op te toeken en werkelijk ontmoatle bg hem Zonder iels ta laten blgken liep hg hem na tot bg een politieagent ontmoette wiao bg hem aanwees De jongen werd gegrepen en bleak een der berncbta jeugdige dieven la zijn paa 14 jaar oud Bg varzetle zioh heilig tegao zgo arreatatie en op adviea van eeo ander lid dezer bende liet hy zich voortalaepen over de atraten terwijl bg iom ddels trachtte bi t publiek legen de politie op ta hitsen De tweede jongen werd ook gepakt Een darde bggeoaamd Qarritje Gek die deo rgkadaalder made hielp opmaken maakte zich nit de voeten Het gevolg tan een en ander waa dat ar vier agenten aan Ie pea moaaten komen om deze twea jongens van 14 en 15 jaar ta brengen naar bat boraan van politie Daar werd de 14 jariga in verhoor genomen hg verklaarde onbewimpeld ta blgvan stelen toolang hg vrg is Maar nn zal hg naar de gavangenia worden overgebracht Aanvankalgk werd hg in aan der arraa anienrertrakkan aokter alot en grendel geiat Ma aan poosje werd het gewone beioek aande arraatanten gebraobi aa toan was de kleinedief verdwenen Hg bleek nit den vloer eenpaar planken gebroken en da brita varplaat tta hebben an door de opening onder da bintlaag ta zgn gekropen om te trachten laogsdezen weg een uitgang U vinden Maar aogjniat bjjtijda werd daaa loalag ontdekt Nn iada jongan betar opgaalotao N R C 58 Rdsi Gr Russ Amzmka ücnt Pao Sp Mij obl Ohio b North W pr C v aaod dito dito WiD 8t Peter obl 7 Denver k Bio Qr 9pm oert v a Illinois Ceatrsl obl io goud 4 Louisv NsihvilllOert iMni Mezico N 8pw M Ie hyp o 8 Mias Kaniasr 4pCt prer aand N York Oulsslo West aand dito Fann Ohio oblig Oregon Calif Ie hyp lo goud 8t Paul Minn k Hanil obl 7 1 Ua Pac Hoofllju obig 6 dito dito Lioc Ooi Ie hyp O Canada Can South Chart v aand Vm 0 Rallw t Na lo h d o O Aeislard Omnibus Mij aand Botterd Tr miveK Maata sand NzD Stad Amsterilam und 3 Slad Bolterdam aand 8 Blioii SUd Aolwerpen 1887 Stad Brussel 18 8 i HONO Theiss Segullr Ooselsch 4 OosTKKa Staataleeaig 18 0 6 K K Oost B Cr 1880 8 SPAlin Slad Madrid 3 1388 Nzn Ver Bsi Avb Spoel oert 108 10 V 96 las 14 l09 s 108 11 16 118 ll l 1 178 803 10 V 10 9e 9 117 117 Directe SpoorwegverblDdlogen met GOUDA WlDterdlenst 1898 99 AangevaDgeo 1 October Tijd vao Greenwicb GOUDA aOTTXRDAM Tic TerM U tl 18 18 18 68 8 11 S iS 8 S7 4 88 11 88 l 8 8 11 86 1 7 t II 8 18 11 48 1 14 6 18 11 81 18 8 l 8 8 80 ♦ 4 16 6 88 4 68 6 88 6 61 0 18 7 81 U It 6 10 6 40 6 10 80 7 60 a 84 4S 10 11 10 80 11 8i WINTERMANTELS Japonstoffen Velveteens mpt bgbohooreBdo GARNEERINOBN Veeren Cols Pelterijen in miois kania D 8AMS0M HIABltT COUDA 8 17 9 67 10 14 8 46 8 86 10 88 10 44 10 11 11 87 11 86 18 88 1 86 10 17 ff ff ff 1 41 10 88 ff ff ff 1 66 10 48 ff ff ff I Ot 10 64 11 67 18 06 18 60 8 17 7 40 7 46 7 68 8 841 8 8S D 8 88 g door 7 48 8 08 8 64 P 9 0 10 18 o 1 D l U T K Z O B T lil nm 8 14 07 10 19 10 67 U n l 18 10 18 68 9 80 8 17 4 88 6 80 1 06 66 ff 11 14 ff ff ff 8 8T ff ff 6 87 ff 7 10 11 u ia 17 I 4t 8 84 ff 6 46 8 84 7 18 8 60 6 04 4 7 80 De ramp te s Gfravenhage Zooals ta verwachten was kwam ia dan Baasaoban Gemeenteraad giataran ook da ramp op Zondag vMr acht dagen ter apraka B an W hadden o m aan de orde gaataW aao rooratel om da ii tafeniakosteo ran de omgakoman bmdwao voor rakaning nu da 6 80 89 84 7 61 6 86 0 6 ff 6 48 7 8 8 0 ff 11 9 ff 18 87 4 8 08 7 8 7 04 8 8 8 66 9 8 10 61 11 48 18 8 1 86 8 08 nda 19 8 14 9 48 10 67 19 10 t ll t 90 1 8 88 11 17 M ilmatW S Ol 9 0610 36 18 48 1 6 00 0 87 8 40 10 0 i 1 SI iLlnt a 8 90 9 9 10 60 108 1 18 6 16 8 88 10 18 1141 BurgerlUke Btaod GEBOREN 19 Dec CornalU ondera 0 rkark en T Ua ilatgn 20 Gerard oudora W 8 Maura en J van der Ban 2 Piatar Utraokt 6 96 38 7 46 8 87 8 49 9 00 9 80 10 16 10 88 11 88 18 08 1 87 8 08 8 80 8 66 4 48 6 88 88 S 7 88 69 Woardai 6 49 68 8 0 9 16 10 88 11 66 19 84 i 8 47 4 18 8 66 7 18 9 10 Ouda 8 14 ff ff ff 10 48 ff ff ff ff 4 84 ff OmiIi 6 87 9 0 9 81 9 68 10 69 11 10 ll U I IO 8 40 4 87 8 90 8 10 llutCS 7 06 8 10 9 06 11 16 8 68 46 MS 80 7 41 a Ami Vr 7 80 8 86 9 80 11 80 8 01 4 U 6 00 86 8 00 1 8 Q adt 8 09 9 1910 91 li d 8 6i 4 47 6 49 7 49 8 49 1 1 BINNENLAND STATEN GENERA L ZiitiDg TftD Woeoidag 21 Dtto ilH98 D DebftudeÜDg der oorIogib gtoo1ing wordt roortgeset Dfl b er Smeaiige licht hat ameodemeot vbd de rapporteurs om f 65 000 foor de terbeteriDg fan bet militair hospitaal te s Grareahafje te weigeren boofdzake yk toe met het oog op de oDgeiohikte ligging van het boepitaat en de weoiebelijlibeid om het op een bjgiëoticb beter gelegen terreÏQ aan de boiteoKgde der gemeente te bouwen Dit denkbeeld werd ondersteund door den heer Van Alpbeo maar de Miniiter weei op de ODtKetlande koiten van een niea bospiital eo aoblte ook de rylodds voor de Alpxeodenkazerne waarreor de i ommisBie f 24 000 voorvleide te schrappen Toor oe eoiog ooodig De beer jftolkniaD wilde terrtioaaDkoop bij het boipitaal toestaao mite de besiemmiug ran den grood oogepraejodiciecrd bleef Da Miniiter gaf zoodanige rerklariDg wgligde dienovereenkomfttig de omscbryving Tan dan poit waarna de commiaaie het amendem nt introk Eet amendement ia dus verTallen De bonw ran do rytoods bg de Alexaoderekasern te i Gtarenbage ie aangonomen met 79 tegen 1 tem ooral by de onzekerheid van het voortbestaan der cavater e kaserne als eigendom der gemeente Aangenomen met 58 tegen 25 stenmAO de amendementen der oommiiiia tot schrapping van i 24 000 voor een rferdekte ryloods te i Hertogenbosch groot l 26 500 roor en bouw eener ryloods te Amersfoort ter ToUo iiog der opleiding der oaTalerie rofficieren met 51 tegen 34 stemmen De Teatingbegiootiog komt in bebaodeling By bet algemeen dqbat over de eatiogbcgrootiog vraagt de h er Van Qyn oi de Minister bereid ie tot wyciging der veBtingwet waar deze praetiicbe belangen in dfo weg slaat zomIs verbetering van den Dortecheo waterweg De Ministeir antwoordt dat de waterweg niet kan verbeterd eooder inachtneming der belangen van de defensie welke eiscben den bonw van een werk geraamd op 28 ton n waarby soovoel mogelyk tegemoet gekomea il aan de belangen van handel en Dyverheid Hy is bereid de belemmerde bepalmgeo uit de veatiogwet te verw deren maar dit wysigt niet syn denkbeelden omtrent de verdediging Tan den Dortschen Waterweg Da heer Van Oga hoopte dat de Miniiter het verdedigiogawerk io bet ftlgemeen belang afgesohniden van verbetering van den Watsr Weg zal TOorstelleo daar de toestand no reedi nit defensie oogpunt te weDsohen ov rlnat Na een gedachteowisselioR met den heer Verbey over tydige geBchotopateUiog in da Amslerdam che stelling by eeoe mobiliiatie ia het algemeen d bat gefloten By de ooderdeelen komt in behaodeliog een amendement Kerdyk om f 484 000 te schrappen voor de bomvrya geboawen in de stelling Amsterdam Da heer Kerdyk wil niet reageeren tegen vroegere bealiiaicgen maar met een amendement bereiken een op den fiuancieelea toeaiand gegrond nitatel tan den bouw soodat met andere bezuinigingen 8 ton is te b sparen waardoor de aanvulling van het te kort oor 1899 onnoodig wordt Overigens ia de kwestie wegeni taobnisobe eo tactische bezwaren nog niet ryp voor be slissing Qstyk spr betoogt is het amendement niet vyandig bet wil alleen uititt i VK I St 8 4 8 a ct Ooud T 6 VCoordnoht door 1 SS Niauwarkark 7 Oapdl T 4I tottariMfl 11 80 J M Battatdut Oapalla Hiaowaikerk Uoordnoki ftend 7 80 1 80 7 48 8 48 7 68 8 61 8 07 8 08 8 18 8 08 Gouda ZaTaikuiuu Hoarkapalla ZoetarmeaiZagwurd Toorbnig a Hana aHaga 4 Toorbarg 8 68 Zoatamaar Zagvaard Zannhiiun Uoaikapalle t 17 Bottda 8 7 80 Uasda üïdaw Woaid UMekt De heer Sm eng licht toe en aineodement der eomoiiisie om te weigeren gelden voor de gebouwen in 5 forten en inrichtingen van groepdepott ia de fltelliog met bet doel om de uitgaven over laogeren termyn te verdeelen De heer Verhey meent dat uitstel de ook door hem geweoschte spoedige vo tooüng der stelling oiflt zal vertragen en verwacht ia elk geval meer inlichtingen dan de tot dasver gegetene De heer Seret oodersteoot het amendement en adviseert deo Mmiat r degelden voor woouforten supp eioir aan te vragen dg beitreed staking van den bonw der b mvrge logiea volgens amendement der commissie eo wetiioht dien althans voor 2 forten in welken zin hg een amendement voorstelt Ook de beer Oe Has acht bet amandemeot Kerdyk geheel gebiliykt door beboette aan meer lolichtingen maar neemt toch niet de verantwoordelykheid voor de stakiiig der bomvrge kazernes opiioh De Minitter TerklAarde na een uitvoerige toelicbtiog zijner plannen bet ameadement Kerdyk voor hem onaaonemelyk ea stelde da Kabioetsqna stie Daarop trok de beer Kerdyk zyo amende meol in omdat by geen crisis wil De beer TroeUtra nam bet achter over Bet werd toen met 86 tegen 7 itemmen verworiioa Aangenomen werden drie amendementen van e commissie van rapporteurs te weten om f 263 000 te schrappen van de post voor bomTrye forten met 65 tegen 26 stammen om f 32 000 te schrappen op den post voor nieuwe forten met 58 tegen 35 stemmen om f 5iJ000 te schrappen uitgetrokken voor groepdepdts eu secterparkeo met 73 tegen 20 Item men De gebeele begrooiiog van oorlog werd too slotte aangenomen met 85 tegen 8 stemmen Bet is gebleken dat de monding der geweren cM 95 door bet veelvuldig en niet altyd rolgens de regelen uitpompen met een pom kootd zoodanig kan oitsluiten dat de irefkana daardoor vermindert Daarom is door den directeor der artillerie iorichtiogen voorgesteld wederom als van oude pompstokken ia te voeren Qedoreode de maand December syu bg ooa leger niet minder dan 16 militairen met een briefje vau de beke ide soort nit deo militairen dienst ontslagen die niet meer mogen worden Bangenomeu voor de gewapende macht of als militair geSmployeerde By het wapen der infanterie is bepaald dut d kwartUr of politiemnta va bel c4d modrt niet meer door de ooderoSioierea mag gedragen worden Mantgft gebrniken 1 In de gemeenteraadszitting van Utrecht op heden zal behandeld worden eau voorstel van Bargem en Wetb om naar het voorbeeld van Rotterdam waar reeda dadeiyk hg de invoering der mantgaametera van de gebruikers een vergoeding werd geëiscbt voor de verplaatsing der gasmeters by verbniting fan f 2 50 ook daar een obadsloosstelling te heffen van f 1 50 a t4 10 11 u li a 4 Da ervaring an drie jaren heeft g leerd dat muntgaaverbruikers 3 maal zooveel verhuizen als gewone gaaverbrnikera eo ofschoon als een der oorzaken voor dat vele Terhui o ongetwyfeld gelden de geringe kosten aan de verplaatsing van een iaboedel van geriugen omtang verbonden blyken er ook zeer rele gevallen van scbynbaar onnoodige en geheel onbegrgpelgke verboizingen te bestaan waarby men zich tevergeefs afvraagt waarom die veranderingen nn woooplnata gescbiedd n O a is er een gebroiker van een muntgaimeter in dit jaar reeds vjffmaa verhoiad ============ == = === = 5=5 = Gemengde Berichten Men Bcbrgft ocs In een kleine raeante gemeente in Z fl zoo een dominee beroepen worden De kerkeraadsleden badden deo conaoleot uit een naburige gemaante tot het opmaken an het beroep al Oütbodeo Dat was wel niet volgens den rpgel want t Ditscbrgren vsn een kerkeraadsfergadering js de taak lan den contnlent maar aan eijel id administratie stoorde men zich oiet evenmin a s aan tgd de predikant toch had al een vol uur gOA acbt doch tevergeefs De boeren waren naar stad dominee kon wel waobteii Deze was intusicbeo mu t Ofttechiieeren begooneo Daar kwsm eindelijk een der ledfo tich present melden maar nn kon de predikant zoo in eenazyn onderwge niet sfbrekeo en dat zon duren met een tusscbecpoos van éép uur rnat voor deo leeraar tot s avonds 9 oor In dat rastonr kwamen de broeders terug of dominee bat nu maar gaow eren i de klaar maken want er was baaat bg D ze was zeer terecht niet g ziad zga korten rosttyÜ na 4 oren van vermoeieoden arbeid af te staén om aan dat verlangen te voldoen en of de hoeren hoog of laag sprongen hg weigerde beslist Dat was te veel voor deze hoogwaardigheidabekleedeis Zulk een verzet was ongehoord Da gezaghebbers der kerk nota bene de wyzeren de voorgangers der gemeente begoonen op een kwajongeaiachtige maaier te Bcbelden en dreigdan lelfsdeo weeripanoige de kamer uit te gooien deze gebeurtenis bad p aiti niet in da consititoriekamer maar bg een hunoer aan huis Het beroep werd dien avond oiet uitgebracht maar de tragediwas oog niet ten einde Dominee ging weer heen om leering te hondau voor de grooteo ue ondera zoons der boeren geheel op de hoogte gfteteld ran bet voorgevallene want het godsdienstig leven onder die jeugd it zeer Qotwikkeld eo zg atelt reeds vroeg het hoogste belang in zaken betreffende de kerk eo ige stelyk leien beiloten de zaak der respectieve vaders tot de hunne te maken en plaagden en brDtal seerdendeo ernstigen waardigeui leeraar in zóó booge mate dat het zelfs dezeo folhardeuden man te kras werd Zooveel vlegelaohtigheid was hem te machtig Aan zyn last om te voltrekken werd door de veelbetoveoda jongelui niet voldaan door deze houding van zyoe leerlingen werd by gedwongen de catechisatie op te heSen Zalk een houding van oaden en jongen itrekt wdl om tl ti oi aw t bcrospaa bffder ao l erBur belast ta maken op xoo n stsodplaata N R Ct Hit muziekcorps der dd schuttery te Leiden zal io zgn geheel blyven bestaan daar de ledej van dit coips wwr tot I October 1899 zgn geSo gegeerd Door den lanJbouwer C Punt te Zevenbergen is aan een Franechen koopman een span voapaardon vsrkoabt voor f 16401 By het regiment grenadiers en jagers worden sedert een paar dagen 1 sergeant der greoadivrs en 1 korporaal d r jagers vermist Tot nog toe hatft men nog geen aauwyiing omtrent han rerhlgf 8 40 4 88 4 89 4 68 6 04 6 16 4 08 4 87 8 S 10 17 10 84 10 41 11 19 8 48 8 9 10 84 10 4 9 07 10 08 9 88 ff9 8 ff 9 49 10 84 O 7 9 8 86 11 10 Door deo officier van institie bggeataan door deo commioRaris vnn de Oudebrug den beer Fundtar ia Maandagoamiddag een langdurige hniszoekiog gedaan In een woning op de Keizersgracht bg de Brouwersgracht te Amsterdam Het resultaat daarvan waa dat op aderflcheideu pipiereo beslag gelegd eo de bewoner A C Edel tan Twisk in hechtenis genomen irerd Deze arrestatie moet het gevolg zga ran gebiekeo fraude door den gearresteerde gepleegd als loogenaamd directeur van door hem op fictieve groodelageu opgerichte oaamlooze venoootschappen en daarmede in verband staande kaoeieryee t Aldas meldt b t N v d D Een eigenaardige aoort werkverschaffing be btaat reeds sedert gernimen tijd aan de oit ste noordkast vao Groaingen Daar slibt de zee Toortdareod laad aan eo de aanroneode binnendyksche botren vergrooten daarmee aanfaoodeod ban gebied Het spn ekt van zelf dat de boer die de aogste grene beeft aan zee het meeste wint eo als na maar alle scheidingi sloten loodrecht op den dyk stonden was alles pour Ie mieoic Maar er zgn venchillaude redenen waarom die s oten of rieten oiat loodreobt op den dgk komeu eo vandaar twiat tQBschen twee horen over de grensscheiding De eene boer beweerde n l dat zgn boor dé sloot verkeerd beeft gegraven en liet b ar door 15 man voor f 60 dempen Toen nam de graver van de riet óók 15 man eo liet voor iets meer dan f60 de sloot weerope graven Toen dat klaar waf kwamen de eerste 15 man en wierpou haar weer vol En dat duort nu zoo al maandenlang daar geen van de twee boeren de zaak aan bet oordeel van den nohter wil onderwerpen en ook niet van toegeven of schikken wit hooren De 15 gravers verkeereo met de 15 dempers op zeer vrieoichappe gkeo voet en men zegt dat zelfs de twee boeren niet eens erg kwaad op elkaar zyn Men meldt uit Leiden In den vroegen ochtend ontstond er een hevige uitslaande braud ia een perceel aan den Ouden Singel tegenover de Jan Vosiensteeg waarin gevestigd bet brandstoffeopakbnis ran den heer Piesmtn firma T de Hooüe Bet geheele pera el tnet deo aaazienigken voorraad braodfctoffeo alimede de bovenwening met inventaris brandde nit Met de aitarsta inspaaning mooht hit de brandweer welke met een aautat gewone en de beide stoomspoiten spoedig op bet terrein aanwezig was gelukken bet onheil in hoofdzaak tot het aangetaste perceel te beperken ofschoon ook een ge aangren zende woniagen eenige brandschade maar vooral enorme waterichade beliepen Te 10 onrinden voormiddag moest de gevel van het eerst aangetaste perceel worden omgehaald ten eind verdere uitbreiding te voorkomen Alles was ofsobooD laj veizekard Men meldt ait Rboon In den avond van Vrgdag IJ vóór den nackk dat de vermelde iabraken plaatv vonden ii er van een aangetpanoen rgtaig staande vóór d aitipaoning Bet Wapen van Rhoou alhier een dekkleed ontvreemd dat op bet paard Was gelegd Dit dekkleed moet door de thans io voorarrest zittende peraoueo ten verkoop aangeboden zyn bg verBcbilleode personen o a in het café Halfweg tnsscbeu deze gemeente eo ond Cbarlois Met welk een yver er ook door de rgkapolitie naar wordt gezocht beeft men het echter nog niet kunnen opsporen 7 66 8 88 8 6 10 04 lO J 8 08 D 10 11 S OII 10 18 1 door 10 86 t 8 86 8 60 10 10 84 10 B4 10 8 U 0 1 44 10 06 11 6 80 6 18 a 18 80 8 88 60 7 61 a 88 a 84 9 48 8 88 10 10 7 48 8 18 10 88 e O D u A A laaTKiDAM Ken meiaje van 21 en eea jonkman vao omat eeks 24 jaren beiden te tjtreoht woonachtig hadden alkander op een bruiloft leeren kennen en waren van dU oogenblik af verliefd geraakt Dd ouders van bet meisje hadden echtsr met dese vrgage weinig op vooral omdat de jonge man nog maar zeer weinig verdiende en het naar hno overtniging te voc reien is dat daarin niet spoedig eene gonstige veranderiOK cal komen Katoerlyk waa gameanla ta oamao Da hajsr Bodaas noag daarbjj of da Raad van B en Vf eeo omaUndig rapport van deo brand kon verwachten De bnrgemeeiter antwooidda dat B au W ia het beait waren van zoodanig rapport halwelk bnn da zekerheid had gegeven dat iadeza aau achuld of veitnim niet valt te denken in m n bior t3 diao heeft met aan bebetrenrenawaardige ramp Vooral ontried hgeanige wearde te hechten aan eenig gaschrg €Omdat hg gaan ander reanltaat kon mededeelen dau bovengenoemden oilalag van het onderzoek Intnaaohen voegde de bargemeestsr ar hy dat da commaodaol en 2 oodercommandanlen vaa de brandweer uit Amaterdam het terrein in loeo hadden onderzocht eo lot dazelldeooc loaaias zgn gekomen Da commandaot machtigde lan dieoa brief gedateerd 19 December gebruik ta maken Het acbryvan ia hooldtakelgk gericht tegas eokele onjuiste vooratellingeo en opvattingen van nietdeakandigen In de eerste plaala betuigt bg ook zgn bewondering dal de Haagacha brandweer met een klein troepje en beperkte hulpmiddelen bet ffbuakroite zooala onze maenen graan noemen wiil te bloascben en zolk aan renzenbrand te beperken Verder verklaart sehrgver volmondig dat om hel vuur te bealrgdeo bet dak van bet ketelboii de aangewezen plaats waa en da eindgevel alleen door eeo bgzundere oiet te verwachten omstandigheid ia ingeatorl Had men daar gaen maoacbappen geplaatst dan badden zg ook met in deo Qorlmolen motten gaan ataan eo bad men de fabriek maai jnoeteo lalen afbranden wairmede geen genoegen kon werden genomen bovendien hoeveel oogelekkeo gebeorao ni t io plaataen waar de brandweer nitalekend geregeld ia zooala o a ta Berlign en te Hamburg Volgena sehrgver heelt de commandant te aQraveobage zich niets te verwgten De bargemeestsr wees op dal Oordeel ala dal vao eeo bg nitoemendbeid bekend vakman sMen kon dus gerostgesteld zga c Hal voorstel omireot de begralentekosten werd bij Bcolsmatie aaogeuomeo WIBLEIINIEVWS Door de samengestelde commia ie van den Heer F W H Emons ts Ryswijk Z H is een vergadering aitgescbrsven op Maandag 2eo Kerstdag den 26en December e k in Da Karieboome Kalverslraat te Amsterdam des namiddaga offl é o ore alwaar alle ledau van d 0 Alg Ned Wielr Bond met hunne introdooeea sollen wordeo toegelateo mila zg geen offioiaala betrekking io dieo Boud bakleedeo Het doel dezer Tergadering is om naar aauleidiog van bel besluit van dan A N W B om met één Maart 99 zich niet meer met Wielerwedstrgden in te laten eeo nieuwen Bond op te richleo die io tegenstelliog van genoemden Boud we l bet reawezen zal ter hart nemen STADSNIEUWS GOUDA 22 December 1898 Door de Maattchappg tot Eiploitatia v n Slaatiapoorwegen zgn menwe bepalingen ingevoerd voor abooDemeotsbaaiten voor werklieden waarbg de vracht aanmarkalgk is verminderd en da maiimum afaUud van 30 op 40 Kilometer is gebracht Keo warkmaoskaart van Gondo naar Rotterdam vao Maaodag tot Zaterdag kost nn b v f 0 70 Do navolgende bepalio an zgn daarhginacht ta nemen Warkmaoaiiaartao worden niet meai afgegeven aan die personen wier patroon ol werkgever niet woont ter plaa ae waarbaen zioh de betrokken werkman tot bet lerricbten zgoer wtrkzaamhadon moet begeven Een werkmanskaart kan daa niet meer worden afgegeven aan iemand die voor zgn patiooo io da eeo of andara gemeente voor korteren of langeran duur werk moot verrichteo en dus door deo patroon daarheen wordt gezonden Gedar nda 4 weken worden de werkmanakaarten nog wegena de onde bepalingen doch wèl tegen verminderd tarief oitgereikt ten einde belanghabbanden in de gelegenheid ta stallen de noodige maatregalen te nemen om z cb aan de oienwa bepalingen aan ta paaaan MooaoEMHT Op initiatief van den baer A J Heeateroiaoa Hzn alhier ia Zondagavond 10 het gaboow dar Leeavareeniging ta Gouda een vergadering belegd van landbouwers waarop 10 beginaal besloten werd tol bet oprichten van een landbonwleenbank volgena het ayateem Baiffeiaen Da haar Loois Van Rgokavoraal ta Vocht is uitganoodigd om in den loop van Janaari de zaak nader voor da belanghabbanden te komeu toelichten Een Toorloonig comité onder vooraittersohap van dan heer Haealermana werd gevormd 359 Staats loterij Se Klaaee Trekking vao Donderdag 88 December No 16884 400 Prijzen van 46 8 4 1 JS07 10888 14817 1 848 18 88 QEflOfVD 21 Dec W Burger au A Plla C van Egk an W de Raadt HeeuwUk GEBOREN Hoibart ouders A Eraan J van To ttAR TBBRICHT£N QOUda 88 Uecambsr 1898 Met voldocndeo aaavoar waa de stemsBiog voor inlaadsche granen zeer vaat au konden daarom booger prgxen beiloageo worden Tarwe Zeeuwscha 7 80 l f 7 0 Nieuwe dito Mindere dito 6 80 s 7 Af wgkeoda 8 80 i 10 Polder 9 e 7 Zeauwscbo Rogge 60 i 76 Polder 10 a f 80 builenlandsohe per 70 kilogram i Qerst Wiuler 4 0 i ƒ Zomer 4 40 a 4 0 Ohevallier 0 if 6 86 Haver per heet 3 10 a ƒ 8 0 per 100 kilo 7 80 7 7 Henoepiaadi lolaudaoh O i O Buitenlandsohe O i f 0 Kaua riezaad 0 86 i 7 0 Karireizaad i per 40 Kilo ICoolzaad 8 i f 8 60 Krwieu Kookerwten 8 a 9 60 Niet kokende 7 l 7 so Boitenlandscha voererwten per 80 Kilo 8 60 i 8 80 Booneo Bruice booaeo 11 4 11 76 Witte booneo 10 O 4 U Duiveobooaeo 6 60 4 7 Paardeuboooeo 8 10 4 8 40 Mau per 100 Kilo i Bont Afflerikaansohe 70 4 80 Uiaqnaatina 9 4 6ü FoiaaUn 6 80 4 6 Inlaodsoha neatiog 4 VaaMAaiT Melkvee weinig aanvoer handel en preien matig Vatte varkaos goede aanvoer bandel vrgwal l i 4 IT ol per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel v jjwol 16 s a 17 et per half KG Magere biggen goede aanvoer haadel matig 0 70 a 1 per week Votie schapen goede aanvoer handel Sauw 4 10 a 18 VVet Lammerea aanvoer handel Nuchtere kalverea goede aaovoKir handel vlug 4 10 Fokkalvereo 10 4 17 Graskalverea rad aanvoer handel flauw 4 Aangevoerd 60 partyen kaas Haodel matig Ie i ual 83 4 86 ie qual 19 88 Zwaardere Noord Hollandaoke 6 4 Boter weinig aanvoer handel matig Ooeboter 1 90 4 1 80 WeiboUr 1 00 4 1 10 por Kilo ADVERTENTIEN AAIVBCTEftllVG Op WOENSDAG den 4 JANDARl 1899 des voormiddaga ten II unr wanacht deondergeteekende uamena den bear H VANLEUSDEN in het Koffiehuia ua Bauoiiibc aan de Harkt te Gouda aan te besteden Het verbouwen van het Huis Wijk C No 37 aan de Gouwe te Gouda Baatak en Teekening zgn van af Zaterdagmiddag 24 December 1898 lagen baUling van ISO verkrggbaar ten Kantore van de ondergetiekende bg wien tavans nadere inlichtingen te verkrggen zgn J H DE WILDE Architect f Sf P V 1KB ODDB SCHIEDAMMER SENEVEE Merkt NIGHTOAP Verkrijgbaar biji M PEËTERS Jz N B AU bewga van echtheid is cachet en kurk steeds vooiv zien van deo nani dar ffinna P HOPPl FRANSCHE STOOMVEEVEEU ekeiiiiselc WisseheriJ A VAH 5 Rotterdam iTateord door Z M das Koning dot BalnÉ BoofddepAt Toor GOUDA da Hear A VAN OS Az SpaoiaUlait voor hat atooman an vamavan alia Uaeranan Damaagarderoban alaook alia Kmdergoedaren BnaciaU itiriohting voor het atooiwii ran plncha mantela vaaren bont ant Oordgnen tafelkleadan ana wordan naar da nienwala en laatate methode geverfd Alia goedoren hetzg geatoomd of geverfd i