Goudsche Courant, vrijdag 23 december 1898

o 7770 Zaterdag 34 December J808 37ste Jaargang noüMHE mum Nieuws en Advertentieblad v or Gouda en Omstreken Teldltei Re M Oe Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzotpdering van Zon en Feestdagen De prigs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afcondermke Nommers VUF CENTEN TtitfoM ir M ADVERTENTIEN worden geplaatst vmn 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Openbare Yerkooping te GOUDA ten overstaan ran den Notana G C POETUIJN DBOOGLEEVER op DINSDAG 27 DEUEMBEK 1898 des morgens te uren aan het lokaal Wyk K No 252 aan de Peperstraat van HEUBILAIRE GOEDEREN waaronder MAHONIEHOUTEN en andere KASTEN STOELEN TAFELS Toort LEDIKANTEN BEDDEN en BEDDBGOED LAMPEN KACHELS KOPEK BLIK GLAS en AARDEWERK gewerkt GOUD en ZILVER n JUWEELEN enz De goederen ign Oeê Xaterdogê rUt de Terkooping des morgens van 9 tot 12 en des namiddags ran 2 tot i uren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notkrit Naamtooze Vennootschap Nallonaal Grondbezit te s Gravenhage De DIRECTIE bericht dat de oonfona der obligatiëa vervallende 2 Jauuari tS09 betaalbaar lijn te b Grsvenhsge tea Kantore der Vennootichap doUollsndtohe Bank de Vo en Vreodo en de Krma P J Landry Amitordam b d HU PrKtorlui n lOon Ameiafoort b d Hoer II J CroookeuilArabem da üelduraohe Bank Aiaon b d Hoor E A Smidl Ond Boiarland bid Haei A Koopman Breda Dokkum Gorkttm OouiU Oroningoo Uarliogon ïranoker UeerttveeD b d UU InRon Uou on Zoon b d HU l ookoma on Van KlelTonl b d UU C Ue ügaeUar on Co b d HH Mootijn 00 Dorlland b d HH Mra Van Vloraaon Tiip on l eith b d HH I Poalhuma fe Zn a H II b d HU Uebra Mispelblom Boijor b d HH Oebrs Miipolblom Bolaward Boijor b d UH Oobn Hiipelblom Beljer Ijieuwatden b d HH üobri Miapelblom Maaitriobt Moppol Nymogafl Bottordam Soboonbovon Bneek Utroobt Waalwijk Wageningou Winachoten Boner on l Koumana Smading de üoldoraoho Croiliotrorooniging b d Hoor Uk Koolink ABï do Kijmeegtoho £ ITeotanbank Martona on Co do Wiaiol Kll ootoubank b d Hoar P A Uroup b d HU Bruningi on Ton Cato b d HH Jan Blijdoilijn on Zoöli b d HH e A Willoi en Zoon b d Hoer S A Van Minden b d HH G J on A E Oroonoveld b d HH P 1 C Bruniaga on Co b d HU A Van Do euter on Zoon Zutfon Zwolle HOLLANDSCHE llïffl AM STEBIiAIM Prnsnoteering 0 Cbloa Congo Stoflhee 45 en BC o Grot 80 55 I kkere Bouohon Geurige Congo Ontbijt Theo Namiddag Thee Alleen verkrügbaar bj i P H J van Wankum Ooathaven B 14 Vraag HET GEÜSJE Wehélyks vertekenend Blaadje voor alle Vrienden van Kerk Or anje en V aderland Versohenen No 1 4 Prjjs per nummer 2 Cent franco per poet 2 Cent Ue inteekening ie opengesteld eu afionderlyke nnmmera ijn verkrggbaar bfl B H Maaskant t en verder alom Uitgave van P din Boh aUtreohteohe Drnkkerga Utrecht Qouda DroktaaA BRlNtMANk ZOON j ms mi Kerstkransen Taartei en 7erscliiUend Qebak SPËGILAAS Oiilbijl en l§lucadekoek I + TANDARTS E CASSITO Gouda Turfmarkt aPB MEUJtXllf MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ATEROAG van S tot uur WOENSDAG en VRIJDAG van Itotl uur ZONDAGS niet Lensvelt Nicola BOri EVERANClER Vepiieslraat iU dcn Ilaajy UKOOD EIV aSdlIJITFABiaeK LÏÏNCHEOIT ROOM Pain de Lu ve Afternoon Tea Koffie ühocolade Melk Zenuw en Maajjlijders wordt nit overtuiging als een werkolgke hulp Mn den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEIi S Boekh Zaltbommel Burgers tcalèiié s h t beste en goedkoopste kettinglooze KIJ WIEL Vertegenwoordiger J c DE RUITER Gouda Wie Beker gn wu é EchteJ Elkel CacaO te ontvaogen tesamen gMt ld n na vele proifnemUigen 1b don hand I gekomen onder dea num des uitvinders Dr MiohaellB vemardigd I p d beste machines in het wereldbe 1 ramde tabbliiaement van Oebrj StoUwerok t Keulen iMha Bikel acao in Tl rk nt ii boaim u I Om likiitOieao la HMt melk ksokt I D aanfTBf gsMade draak voor da1 SatoJhpSS piadn Toor ea kop Chou gsneesknoktig tonk by aiarrlwa W aUt ter t VerkrUghMr bU e Toar n i w i a B II rtgö e 0 90 t i36 OwnuIVMtlCenwoonllfar KMarhnd Mus attanklodl Amsterdam KalTonbaat 108 WIEUWI IIEIJWI mKUWI i loCi IKT VDOU Naclitlicliteii Koffie en Theeliclitea Welke 47 uur branden 2 i en 6 uur brandende h 3 cent per Bluk Ëenig Agent voor Gouda en OmBtrekeo IZAAK CATS Papiermolen GOtö A Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Men behoeft hiervoor geen Olie goen Qtaaqe Alleen een lucifer aansteken is noodig Geheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk DE STEDELIJKE BTPOTHEEKBANL tieeetUgd te i tiHAVBrnHMtiB Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 Sluit op billgke voorwaarden ÜeldleeulUgeH onder Bertt Ujfpothecuir ver baad op Hmlmen en tMUderUeu zonder voornitbetaling van rente Geeft aj Vo Fautlbrteeen nit tegen den koers van 9S Inlichtingen te bekomen te Ooudi voo r de anUbrteceu bjj de Heeren M J OGIKB i Co Kaasiers eu Commissiouuaira in Effecten voor de Mnpelkeken bg den HeerW J FORTUIJN DROOGLKKVBR Haven aldaar Directeuren DHOOGLKEVEB FOETUYN Ma 8 JULES ENTHOVBN NAAIIIKMRTJESII VISITEKAARTEN op zuiver Bristol carton met Enveloppen en Etui FANTASIE KAARTJES nieuwst model X ÖO Maar erklealng met vlerkante of ronde hoeken Bestellingen worden ingewacht bij A BRIIVKMA Zr Maatêehappij tot XkieploUtUie van dé fietoria Birou KarOwr vow NederUtnO Boomp ea éO jBotterdam Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT SOrLATTEN ASGE TBA7EH EH LUSTEN ook volgens op te geveji Profiel l§ipoedlge aüeverlDg Mette uitvoering Concurreerende prIJzeii s mSts Patent H StoUen aituilr itii riMdta I J DtiT graut JMW unart fWeMt H SMiw m M kal Maai n w I as IMmaii KWrtAleaen HachaAmvMfm éf Hm têufi iMtr waan aMa Mkasf a H eB IV ni ma dMd a ar k MM O ÊImlli i rt m alme mliir Htttt rk i i ataiia aÉM l iméM J SS PrtlMitm mi ZmtnUê Warnung 1 I vru l Die zich met het volgend kwartaal aanvangende 1 Januari op deze Courant wenschen te abonnperen ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers gratis KEIIVISCEVING iNRICUTI tOEN WELKS OETAAR 8CUA DE OF UINDEE KtJItNEN VEBOOEUKIN BURGEMEESTER en WETH0ÜDEK8 n Goada QeEieo srt 8 der Hinderwet Doen ts weten Det nq Terguan Dg hebben verleend aan Q J Goedewaagen en aijne reohtverkrijtreaden tot het plaataen ran een gasmotor in z ne bakkery in bot perceel aan de Gouwe wyk C No ii kadaatraal bekend leotie B No 19 1 Gouda den SS Deoember 18SB BarBsmeeater en Wethouders roorooemd R L MARTENS De Secretaria BROUWER KAMEH van AHEEID tOOR DE r CONFE TIEBEDRIJVEN TE OUDA BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gomeentfl Qouda brengen ter openbare kennia dat bij KoDifiklük bealuit van SI November 1698 No t9 voor deze Gemeente bovearermelde Kamer van Arbeid is opgericht en dat daarin vertegenwoordigd Kullen ayn de volgende bedriJTon het vervaardigen van kleederen hoeden ofiohoenon de wasoh en itrijkinrichtingeo de verraardigiog van touw koord en kaarsenpitten de garontpinneryen de kaaraeofabVioage Zy herinneren er voorta aan dal de hoofden of beatanrdera der bovenvermelde bedreven verplicht tq B viï r It Januari aanataande eeoe Ijjat of eoo noodig lijaten op te maken van de aamen en van de voornamen der mannelijke en vrouwelgke poraonen die ïn bun bedryf binnen het gebied der Kamer van arbeid als patroons of in hun dienst als werklieden werkzaam sijn geweest gedurende het laatitvnloopen kaleDdeijaar tn dat die Itjst of lasten róót 15 Janueri aeoataande behooren te worden geionden aan Borgemeuter en Wethouders voornoead 0 p de Igsten mogen niet vermeld worden aij die gedareide den bovenaangegeven tjjd niet binnen het gellied der Kamer van arbeid bg hetzelfde hoofd of denieifdao bestunrder ajjn werkiMm geweeit Op de lijsten behoeven niet te worden vermeld EVlLLETO Gedenksokrlften van e B Qelokioeker or ABTIBAL DE YONBELHTa liaar het Framck DOW W NUTTERS Neen dat zon sleoht goao Gd uw teeftüd moet men niet xoo afgelegen in een deftig huis wonen Gii moet naar het hart van Parijs 1 En bovendien een jongmenscb zooa a gg kan bü een edelman vaa mgi positie moeielgk een leven leiden als hem toekymt maar alhoewel wij niet samen kunnen blijven tooh zullen wij elkander iagelgks zien en dikwijls hoop ik door u nitgeuoodigd te worden op uw vroolijke partijtjes en soirees met jongelui van uw rang waarmee ge weldra dank s uw middelen in kennia zult komon Op die wijte tal de aohijn gered zijn wat mij betreft n wat is er meer noodig in deze wereld on ah voor volmaakt door te gaan Dn aohiJn redden het nltsrlijke bewaren siedaar alles raijn Jongen En nu laten we ontbijten en ons haasten Ka tfloop van het ontbgt stegen de baron en Aiaibal in een rgtoig en hadden weldra boulevard a Qmad bei ikt Daar begooneo j tJt U zien niw een geeehikta woning Na eeaig muhtelooe eoeken vonden ig in de onmiddclgke nkbqheid der BaiDi ChUois een entn xy die geen ingeseteo des Ryki of geen Nederlanders tijn of op den It Februari aanstaande den leeftijd van S5 jar n niet enllen hebben bereikt Zy die niet gedurende het laatatvortoopon kaleadeijaar in bet bedrgf van hetzelfde hoofd of deozelfden bestuarder werksaam cijn geweest en die aanspraak kunnen maken om op eene kieseralljat voor de Kamer van arbeid te worden geplaatst worden er voorts aan herinnerd dat sy daarvan rü r 16 Januari aanstaande aangifte kunnen doen bij Burgemeeater en Wethoudora voornoemd De formolieren der LgateD en der Aangiften x d vanaf heden ter Gemeente Seoretarie kosteloos verkrggbaar Gouda dm tSn Deoember IS9S BURGEMEESTER eu WETHOUDERS voornoemd H L MARTENS De Seoretaris BROUWER KAMEH 7an AUSEID VOOR DB BOUWBEDRIJVEN I B Q IJUA BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda brengen ter openbare kennis dat bg Koninklijk besluit van SI Noveaber 1898 No S8 voor deze Gemeente bovenvermelde Kamer van Arbeid ia opgericht en dat daarin vertegenwoordigd tallen zgn de volgende bedrijren het bewerken van hout steen en metalen hel schilden behangers atakaitoort maodenmskrrt rielwerkers aardewerkers en straatnakenbedrüf het ontwerpen van en bet houden van toreioht b f het uitroeren van bouwplannen de boek en oonrantdrnkkergen de aardewerk en de piipenfabrioage Zij herinnerao er voorts aan dat de hoofden of boatnurdera der boven vermelde bedrgven verplicht zgn vd6r 15 Januari aaestaanda eeoe Igit of soo noodig Igsten op te maken van de namen eo van de voornamen der mannelgke en vrouwel ke personen die ffin hun bedrijf binnen het gebied dor Kamer van arbeid ata patroons of in han dienst als werkliedeD werkzaam ig a geweest gedurende het laatstverloopen kalenderjaar of wat het bouwvak betreft gedurende het laatste tgdvak van zeven maanden dat in dat bedrgf is geworkt en dat die Igst of tjjaten vóür 16 Januari aanstaande behooren te worden gesonden aan Burgemeester en Wethoudera voornoemd Op do lijsten vmogen niet vermeld worden ig die gedurende den bovonaangogeven tgd niet binnen het gebied der Kamer van arbeid bg hetzelfde hoofd of denzelfden bestuurder zgn werkzaam geweest Op de lijsten behoeven niet te worden vermeld zij die geon ingezeten des Rgks of goen Nederlanders EJjn of op den 16 Februari aanstaande den leeftijd van 36 jaren niet zullen hebbon bereikt Z j dia niet gedurende h t laatstverloopen kalechderjaar of wat het bouwvak betreft niet gedurende het laatste tijdvak van teven maanden dat in dat bedrijf is gewerkt in het bedrgf van hetselfdf hoofd sol voor honderd louis per jaar met stalling en bergplaats voor rijtuig enz De baron buurde bot dadeiyk Twee dogen lattr was bet entre sol op de meest kwistige en weelderige wijte gemeubeld De mahoniehouten kasten waren met fijn linnen gevuld de kelder met wgnen van de beste merken Een cabriulet itond in de remite de stal buisveatte drie Engelsche paarden Ken kamerdienaar een koetsier en een keukenmeid waren druk in de weer om alles bewoonbaar te maken en in orde te brengen Op den vierden d bracht de baron Anoibol naar zijn nieuwe woning waar alle denkbare weeldo Etch rereenigde waar allee dat tot gemak uitgedacht kon Irorden oauwezig waa en iostalleenie hem net een keren plechtigen ernst jv iehier uw tehuis zeide hn den jongeling plaats doende nemen op een eanape sta mg thans toe d enkele raadgevingen te geven Ik zal ze getrouw naleven papa alsof het wetten waren op welker overtrading de dood stond f Wetten ach I spreek dat sohurkaebtig woord niet uit Wat zijn wetten P Kjwedbare atopverf voor speelzieke advocaten leermethodes om küq natuurlijke alimheid te ontwikkelen laat ik bet niirt meer hoeren want ik zou een uur lang xwijgeo Welnu papa apreek Voor het oogeublik wilde ik liev tot u spreken in de verhouding van een vriend Het zü zoo beer biron Ik verlang dat ge zooveel geld tit eefl ole n Bou eeeigezina mogelijk te V hebt B D woord of djutlfd Ifden bratuurder werkuam zgn geweest en die aanaiiraak kunnen maken om op de kiezersigst voor Ée Kamer van arbeid te wonlen geplaatat woniili er voorts aan herinnerd dat zij daarvan i66t U Januari aanstaande aangifte kunnen doen bg Burgemeester en Wethouders voornoemd Dtlmmnlieren der Lgsten en der Aangiften sgu vanaf Jaden ter Gemoente Sacretarie kosteloos verkrggbèu Gotd den SSn Deoember UOS BütOKMKF TEil en WETHOUDERS voornoemd R h MARTENS De Secretaris BROUWER fc Buttcniandscli Overzicht Dt F DKhe mioMtar tad joatuie aarklAird op aMtrrug o dan praiidaiit Tia hat Hof na Cua tie dat hg ar gmn enkal beivatr in 1Mb dftt de haer Dapoj ali gatoijje door bat m wordt gthoord OTtraankomitig de wat lp esD bealoit ter taekaoiug ud dea praaidkA wordeo aoorgelegd wurbij da cerate miDiatir Pnpoy wordt gemachtigd ta getoigao TOor ket Hof Tin CMBttie Veracbillaode leden Ui het Bof lalien den beer Dapny in zgo Vdlset kooroo DtJbnar nam nat 451 tegen 45 temmenbet blllalatrectaat met tulië aan de nitilagder itarving werd met toajoiohingea begroet De litiiogeo der aaarvbiaian conferentia te Bome iflilan waarechgnlgk nog deae week ten ainde ioopen Da baraadilegingeo ign ij het iliepite gaheim gaaoerd eo offioiael ia aan den aitalag nieta bekend Er ijjn leUageen nololen opgemaakt en geeo protocollao worden na afloop lier tiltmgen aan de Men ter onderteekeniog aangeboden Toch beeft do Timea correapondent ta Rome bana gaaien een tipje ran dan i luier op ta heffen dia da beraadslagingen aerbergt Eo wat de Timee mededeelt ie niet geachiki om de aerwacbtingeo omtrent bet reeoiteat der coifereotie boog te epannen al aeraekert bat blad ook dat bel congree nit een pohtieoogpnnt o enaoaa ia Want dit ia dnidalgk dat bet diplomatieke doel dar eonfHrentie arijwal mi Inkt ia De diploeietieke verte anwoor liger die onder leiding aan admiraal Caneioro beraadalaagdao hebben al laoK iogeiian boa onmogalgk hel il omielf een definitie aan hel begrip aanarcbiaa te geren eo dat het railetellen ran maatregelen tegen de anarcbiaten geheel oo het ebied aalt ren de wegerende licbamra der Stalen Boreadian hebben de rertegan oordigerarao Ik hegeer dat ge ter vulling uwer beora u altgd uitsluitend tot mg wendt N imner tet anderen wie ter wereld het ook tg alk beloof het n ffik wil dat ge ijverig en met volhardbg lea neemt in danaim sobermen en in de r kunst en dat onder leiding van de moett gewobte oalerwijzers ir Dat blijfl afgesproken Het zou mij aangenaam igup als ge n onthield vaa kwaad gezelaobap voor zoover dat leden van BW geslacht tietreft geen omgang dns met jongelieden dio uw naam zouden kunnen chaden Wat vrouwen betreft tehrgf ik niets vaor Stel n gerust Weldra ui ik u in de wereld inleiden introdnoeeren Ik ben er seker van dat tij e wenderwel lal ontvangen want ik tal een geruebt rondstrooien een gebemzinnig fluisteren omtrent uw afkomst uitlokken dat u een wooderlgk suoom ui bezorgen Een gorueht Ja namelijk dat gij een natuurlijk kind zijt van een gekroond hoofd die u eenmaal tol erkennen en tt tot dan onder mgn voogd sobap heeft gesteld Ik tol uiterst vooniohtig te w gaan Ik zal geen enkelen naam noemen maar mijn verhaal zoodanig inkleeden dat ik ata bij verraaaiDg mij tal schijnen versproken te hebben en dat dan nog in termen die weer de verbeeldingskracht in werking brengen dan beslist feiten noemeo Want zoo is de wereld als ik teide dat ge een prins zijt uu men io n hoogstens een gravenzoon zien maar laat ik giaeen dan tijt ge heden greventooo morgen ooeehte zooo ran den Cwar ovennorgea kioonpriaa vu Zweden Engeland Balgii en Zwitiarland geweigerd toe te atamman in eaoig ooratel dat lol beperking ran het aajireoht ion kunnen leiden Mat de politie antoritaitan dia naar Kome geiooden waren om de rergadarda diplomalaa in te lichten ijjn toen beraadalagingen geroerd orer d wyie waa op bekende anarefaiitan ran de daad kennen worden nagegaan eo waarop de regeeringen ren de handelingen deaar lieden knnnen worden onderricht Ten einde een goede oitroeriog deaar politieaiaatragalen te wearborgeo tollen de reenitatea deter baaprakingen alrikl geheim gebonden worden en alleen worden medagedaald aan ken die er ia hu ambt mede bekend moeten ijin De Timet meent dat dit reedt roldnendt tal agn om ainalagen ran bakende anerohialan te roorkomao Maat dal dit reaaltaat alahel rerkregen wordt afdoende tal weian tal daar niemand worden beweerd V Da Wuitembergiohe grondweltharaiealog dia toch al gertar liep door da Earata Kan tt rerhekeinki te worden heati op hel laaltia iiogtnblik no ook tcbipbrank geladen ia di Tweede Ktmor Ug de eiodatemming op git teren atemdeo 18 leden róar en 38 tngen dt rareiaobte meerderheid ran tweederden ie doi niet rerkregen Dit beteekeat dat da harror ming aan hel kieareehl roor da Tweede Kamer ofr den groadeiag Tu re liltlaakiehe algantana en geheime aerkleiiigco rooreent ran de baan II ran de 93 laden aan deie Kemrr worden er namelgk rolgena bal laganwoordiga ttaltal maar 70 diraot door het reik gekoien Maai boreodien tgn teogerolge ran de etemming aan gieteren ook enkele andera waneehelgka herrormingeo weer in den doofpot gedaan Volgeni de Tejeohiicba bladen ilt graaf Tbnn niet meer too aait in t la l ate rroeger wegene igo antwoord aangaande de nittettingan ran Oottenrgkacha onderdanen nit Frniien Inderdaad ii het heel goed mogelgb datThnn t acherpe hoewel niet onbillgka woorden togen Pruilen ign poiitie hebben reriwakt Uil de herbaalde aodiintiee ran i a wadartjjdicbe gezanten in Weenen eo in Berljjo en bet witielen ren aig nhandige brieren tniaeben da Kelten bigk wel del de taak meer roeten ia de aarde heeft gehad ala bat ent lebeen De Jong Tajacban die Than melitjnawoor dan heeft illrn belierao t jn ar nog geeataloi door tot laggen gebracht Zg hebben jniil met de Bobeemiebe feodaleo het gameeoecbippelgk bealnll genomen om lieh niet langer Ie crgeooegen mal da Ibaoratiieba erkenning Tan huB alKibea door de regeeriog maar op de ia eognito enzwvoort Ik ui wel urgen nieu be sliste los tl laten om niet gelogeaitraft te kunnen worden Ik rind uw idéé ovfrheerlijk Niet waar Nn te dien einde gelool ik dat het goed tifn zou van naam te veranderen teneiede allen die u voorheen bobben gekend bet spoor byeter te maken j gij tondt AnDibol bjjvoorboeld kunnea verwiuelen met Raphofil Keer goed Het is avenioo noodig ea geweneht dat ge een titel aanneemt Goed maar welken M Dat doet er weinig toe gnuf of borggruf burggraaf tou dat niet gaan f UiUlekend dunkt m Kiezen we dan die maar Tioomto Raphafil dat klinkt goed wonderiijk goed Gü zult eroittdeakea visitekaartjes te doen maken V Morgen dadelgk Met een gravenkroon In dea Hnkerhoiic f Ik ui er voor torgen De baron verliet zgn beech ermeling dien ij voortaan burggruf RapbsSl tullen noemen en onder het heengaan en terwgl bg tgn rijtuig besleeg mompelde hij terwgl zgn oogen vlammea aohoteo Allea ia gereed ia alles is voonien I Au t werk thans alle kroehten ingespannen HOOFDeTUK xn Zee mModeo i heengeaaeld sedert de gebeurteniaeen dte wij in de lutate hoofdatukken onz r gasehiedMia ooMr de oogeo der lezers tmMhtea er MTfe