Goudsche Courant, zaterdag 24 december 1898

AMERIKAANSCHË Wlnterdlenst 1898 09 Aaagevangeo I October Xyd van Greenwich Blrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA a io M5 14 s as a 64 lo ii ii ii dOtJDi ROTTIBDAHvies veru la ia la ta a ii t ia s i 4 ta 1 a S S a 1 7 a a ia 1 14 s a t l la sa i a a o ♦ 4 15 a aa 4 a 5 aa s ai n ts 7 31 40 ia 80 IM 8 8 17 7 a S SI 10 101 DaO treiaeaallMa 8 87 8 47 f Ie ea la kl Elk 8 84 a 8 4 reUiger asoet siek 41 f 10 01 r bovendieavoarsieuvan 8 47 7 4 8 80 lO M lO aj eea bewgs t f 0 80 u aa 11 80 18 87 8 40 D door 8 11 a 11 84 1 08 18 47 GCVoi DÏM Btaetlas vwia 11 18 18 18 18 88 8 14 8 48 4 48 4 11 0 a 1 8 7 11 41 1 18 18 11 8 1 88 88 18 18 48 1 81 8 48 4 18 87 4 e K 7 84 88 8 48 8 04 8 88 8 84 a 8 48 a 8 8 8 88 10 10 10 8 9 ODua a lasTiiDais I V 6 18 8 14 M8 10 J7 18 10 4 11 S aO T ll S S 11 1 18 a AmBLW 8 01 0 10 8 18 48 1 00 87 8 4O10 0 1187 Amata 8 80 8 88 10 0 108 1 18 1 8 8810 18 ll sl siCS 7 08 8 10 0 n 18 8 3 M t 4S MO 7 4 V4Anal W 7 80 8 a 8 80 11 80 8 08 4 80 8 00 8 8 8 00 10 8 Ooada 8 08 18 18 08 U kl 8 8 4 41 8 48 7 4 8 4 1 1 4 88 4 88 4 8 04 I K 11 87 11 88 18 88 11 7 18 08 18 0 eo l Da u TIIOHT vissvsrsa a 07 10 1 10 7 18 00 18 10 18 8 8 80 8 17 4 88 80 08 8 U 8 88 n H l a 8 87 8 87 7 10 11 88 18 81 8 4 8 84 4 84 7 18 8 48 8 88 10 1 11 4 18 88 1 84 8 08 8 0 04 O 4 7 88 14 a aa lu ai n J li 10 88 11 88 18 08 1 87 8 08 8 86 8 4 48 8 88 8 88 8 J8 7 8 f 8 8 07 10 08 10 84 Waardaa 48 Va 06 8 16 10 88 ll 11 84 a 8 47 4 18 8 8 7 18 q 10 88 Oada 8 14 10 48 4 84 Ooada 8 87 8 08 8 88 8 8 10 8 11 10 11 11 1 08 IM a va V 4 87 8 10 8 U f J8 8J jnctiMlM lawilliging nn dia iMkn wn t lriiig D Dt fegmring hmit ODmiddellgk uo d en W Dk gtTOlg gegann en een Tajachiich pirlienliet gymniiigni in Tronpsa Sileiij to itMtigjmnMinni verfaerea gelgk zg deur degen met een Poolich gjmDWinm in Teecben bad gedHD Verspreide Berichten BnBYmis PMcbel GroDsiei toont ia een oniitnodig tcbrgren uo de Petit Tempi nit t l tu gegeiene uo det de brief ran beiier Wilhelm II beitaat altbane beitaao heeft en netaorlgk Talicb ia geiyk graaf Moniter ook in een a rek met een kimerlid ran de recbtvrzyde t latrn uitkomen De brief ragt Graoaiet heeit atellig een rol geepeeld in het ontslag aan Cuimir Perier De eohryver brengt bn de aan de loyale en verzoenende wgze wurop de Daitacbe geunt iteeds opgetreden ia by de laak Dur de adfocut Mornard alle aoorzorDen voor gebeimhoodiog toegegeren heeft ook bg de onTermydelgbe keooianemiog ran bet geheim do iier door mevroow Dreyfo acht men df afgifte ran dat doasler unitaande AuiEixi De termgn roor de aoltooüng aan bet Panama kaoul ia door de regeering tbd Colombia Terleogd mear nianwe plannen moeten un de goedkeoriog van bet Congres onder orpen worden DülTICHLiSl In het mnaenm roor Isonitagrerheid te Ber Ign lijn thaai de geschenken tentoongesteld die de Keiter aan den Saltan gekregen heeft tgdeos ago bezoek te Konstaot nopel H t Toornaamete stnk is een tapgt van bgoa 150 Tierkante meters dat geroemd wordt om Kjjn beerlgke klenren Het kleed ia aeraaardiifil door 300 werksters in de keirerlgke tapglfufariek Verder zgn er in bei mosenm te eieu tareu zeer groota porceleinen aaien waarvan drie ootzag lgk groot zjjo Deze ego erenee ii gebakken in dea Boltans fabriek bg betJildiznaleii en er attat op Ie leien dat ie roor dei Duitachen Keizer bestemd zgn oit deeellde ibriek komeo twee kostbare thaeteraiezen waaraan het eene nur Fianach bat andire naar Tnrksch aoorbsald batchi derd is Ëiadi Igk trekt nog onder da andere geschenken de aandaebt een groot zilveren verwarmingsbekbn looals men van goedkoopar metul in zoideIjjke en oostelijka landen gabrnikt voor de verwarniiDg van kamera Te Uelszen kragsn vier werklieden nen fle ch met nitrobeozol in handen waarop een etiket stond mst bet woord vergift en een dooskop Daar dit eohler was baengeplakt O or eco etiket van onde cognac dachtrn se dat hol woord vergift er maar voor de lens op stond en dronkeo de fleseb mat hne vieren leeg Na twee our waren ze allen dood BINNENLAND STATEN GENEllAAL TITBEUB HJiWBR Zitting van Donderdag 2i Deo 1898 De brbanJeling van de Waterstiatsbeg oo ting wordt voortgezet 15 1 41 l 4 i ia Cl Oaada 7 Ueordreeht doof T l Nieuwerkeek 7 Oapella 1 lUtlerdaM ll 80 tt attardaai OapaUa Kieuwerkelk Uoordreekt Saada 4 i it a 16 7J 7 S8 t iB a oa 11 8 18 a aa 4 4 4 i S 04 i U l a a 7 48 8 88 8 80 8 48 8 81 8 08 8 08 7 80 7 48 f 18 8 07 8 18 7 80 7 40 Gouda Zeveahuissn Moerkapalla ZoateraaeerZegwaard Voorburg Tlaga Voorburg Zeelermeer Zegwaard 8 8 ZevenbaisenMoerkapelle 8 17 Oouda 7 8 8 08 8 84 7 1 8 14 8 88 8 18 7 8 7 88 80 88 8 48 8 08 a 08 8 88 8 8 7 04 üirwAl 88 6 88 7 48 8 7 8 4 8 00 80 Do heer Ven Qgo kwam tarng op ziJD aandrang tot verbetering van den Waterweg aan Dordrecht nasr lee een werk waarby be trokken zün da kalasgan au Dordt als havenstad de binnenacbipperg in Znid Hollend Noord Brabant en Zeeland er kome een op oss ng De fioancieele beiwaran der Bageering zgn niet ernstig waar eg 7 mi lioan vraagt voor bet Noordiee Kanul ala t ware aan Ameterdam een abonnement op i Rgks aehaikist toekennende Upr verwacht aan geldaanvrage aoor werk in bet volgend jaar Minister Lely beaamt bet groota handelsbelang voor Dordrecht bg da verbetering van het tïellegat Bg de defeneiebetangen bet boawen van en fori is de geheele regeeriag betrokken De fioancieele bezwaren konden den mioisterriad er niet toebrengen overeenkomstig s ministers voorstel tot verbstering oaer ta g ao De Kam r kan aenekerd zgn dal hg uo spoedig mogelgk de in desa betrokken belaagao zal bevorderen De heer Fokker batrenrt dat da floantieele toestand noopt tot oitstel van groota belangen Hg acht lonmogalgk wegens den aiach van een fort een ameodemeat aoor te itallu om bat werk aan te vattno De hoer Van Ogn stelt on tot steno van aan Minieter die bet groote lialang erkent met 4 leden een motie voor waarbg onder berinnering aan de groote belangen voor Dordt en de binnenschipparsie Koordbrabaot Keelnnd enz de betrokken Minister wordt nttganoodigd i i den loop van het zittingjiar ia ta dienen een ontwerp tot nevorderiog der verbetering van den waterweg van Dordt over Bronwersbasen naar zee De voorzitter versoekende uaperking ia h t vooretellen van moties etelt voor de motieVan Gga later te behandelen Aldns wordt besloten De heer Da Waal Malefijt wees op de misrakaningao bg da werken tot verlaggiag van den Maaamond welke bg aergelgkt bg de telearstelliagen met de 8o owerkeo bg verzocht bersiening der ramingen De heer Matsaera komt op tegen een nader onderzoek dat den voortgang der werken zon verdragen De Mioister wil met kracht de verdere nitvoering van bet werk voortzetten en weigert dos nader onderzoek Tegenover den heer Lieftiook handhaifJe da Minieter bet 2 pCt visohafslaggeld te Ymoiden zonder rgksbemoeiing by OTsrbrenging van da visch oit de schoit naar de af lagplaata noodig te achten De heer Van Kol beveelt tegenover it millioeneo asn andere Isodsdeelen besteed de belangen van den Oosthoek aan ig De Kamer beeft afgestemd mat STtegan 30 stemmen dan unkoop van aan hnis in den Fraotizgnahoek ter uitbreiding van bel gebouw voor Bnitenlandscbe Zeken Bg de afdeeling spoorwegen klaagt de heer tiobapel over beswaren bg het spoorwegverkeer op delgnenDelfsgl Oronipgen en Boodeschool Ssnwerd de beer Drocker over een gering gebrnik van bel verbindingelgnljs tasaahan da Stuti en ds Hollindsoha apoor ta sQravenbsge de heer Matasera over elechte aaaslniting met België de heer Macaré over het gemis aan verbinding tnaechen spoorweg en water te Hurlem ens De minister antwoordde o a dat hg niet zal aaraelin de spoorwrgmaBtscbappgen zelfs tegen eigen voordeel treioea op te leggen Een minder kostbaar plan dsn een van 3i millioea voor de verboawlog van bet station Haarlem is in bewerking Weldra aal een bealuit versckgnen dat een einde mukt asn den overmatigen di i ittgd van het epoorwegpersoneel Aau betere verlichtiog der apoorwegwagons zal aandaebt worden gewgd ii ai ii aa 11 81 11 4a 11 11 g as a s v a 4 10 11 f lo is lo ai 11 aa a aa a aa 10 1a io ae 10 88 10 48 10 48 8 47 10 18 8 17 8 8 7 10 14 11 1 10 11 10 17 10 88 10 48 10 4 8 SS D door 8 08 8 4 8 lo aa 10 44 11 48 7 88 = 8 84 10 18 8 88 g8 4 Da baar Tgdeman aebtta dan tgd roor staalsezploilatia der epoorwegen gekomen De minister beloofde den beer Snidi beepoadiging aai den aanleg van den NoordOoster loeu spoorwsg De heer Fokker bepleitte een nadere reorganisatie dnr kamers vao koophandel Gemengde Berichten èlMet het etoomscbip Rotterdams van de Heiland Amarikalgn is te Bntterdam een jongen van 17 jaar t rufgebracht iene ouders te sGravenhage wooen Toeo de Rotterdams van Rotterdam naar New Yok vertrok verborg de jongen zich in het aardappelaohok mal een half brood bgiieh Dur hield bg zich 48 oren schuil totdat de boot Boatogoe gepureerd was Beui toeo kwam hg voor den dag doch bg uokomstta New York belette men hem van boord te gaan en als werkeod passagier werd hg mee teroggenomen zoodat hg sgn doe om den overtocht kosteloos ta maken niet bereikte Hier werd bg aao da rivierpolitie overgeleverd die hem vrg liet omdat hg ein toeetemraiog van zgn vader om te gaan varen by zich bad Ook werd met datzelfde toomscbip een Daitacb malrooa naar Europa gehracbl die eenigen Igd geleden met 2 makkere op de Amerikainecbe kust bg stormweer eerst tegen dek en daarna OT rboord geslagen wae Zq werden echter later weder opgepikt deerlgk gaknensd en gewond In een hospitaal te New York werd den Duitacber de rechtervoet afgezet één zgoer kameraden beide armen van den ander een arm en een been Ken advocaat trok zich bet lot van de ongelokkigen aan en wilt ban allen echadevergoediog te bezorgen voor don minst vermiekten 10 000 dollere De beide andere matroaeo worden nog taNew york verpleegd M n sobrgft uit Haarlem Zooals is bericht werd alhier gevangen genomen de paardenslachter J Dirkeo verdacht van diefsta van een paard oit de weide Politie en justitie stellen in doze een groot ondfrsoek in omdat D ook verdacht wordt fan verschillende aodere feiten Zoo b V werden als hg ergens io da omstreken tertoefde wel eens paarden dood gevooden in de weide de beeaten bleken dan gestorven un inwendige verbloeding zonder dat van buiten iete Ie merksn was ea D kwam dan z g op het gerucht af om het doode dier ta koopen Zgn vleeaobhaawerg bad hg bier aau het Bsggnhof en vlak daarnaut had de biarbaodelaar Soboevurl ago etal Op 14 April 1897 kwam de knecht om bet paard in te apaonen en vond dit dood liggen met bat hoofd waar aoders de aohterboenen staan Het saheen dat bal beest zich had losgerukt want het tonw waarmede het wu vaetgebonden geweest was gescheurd Het dier bad een klein wondje ooder de kuif in den kop en men meende dat het koliek bad gehad ticb had losgerukt on vallende in een ipgker was gekomen Buuiman D was er dadelgk bg om bet te koopen en kocht het maar de hetr S moet altgd sgn geld nog hebbeu Dg durfde daarom niet vragen omdat D bekend stut ala iemaod die dan meestal zgn sobold met de vniat efdaed ir B ÏO 4 40 4 0 4 7 04 10 S 0 8 4 4 0 1 44 1 4 8 01 8 08 8 14 8 08 4 08 4 84 8 40 4 8 41 1 88 1 41 1 8 8 08 8 17 4 08 4 87 8 14 10 88 10 17 10 84 10 41 11 18 10 4 uao 8 88 8 48 10 84 Opvallend waa het bg dit geral dat juist een pau dagen van te voren bgeen uitdrager die naast den stal zgn pakhuis beeft een mandje met sleutels was ontrreend en dat oen van D s kennissen die ia de Burlemmermeer wooot bg den koop tegenwoordig was en ook al heel toevallig juiet een paard ta koop had Da om n a faoia wonanda aigaoaran van paarden zgn uer Ugde dat hg aehtar slot zit In aan artikel over da unitunda Ontwapaniogsconierentie schrgft graaf Komorofski io da s NoToje Vremja van St Petersbnrg o a In de toakomst moeten el a territoriale gesehillsn dia tasseben da Eoropeesaha Staten zollen voorkomen nitgemukt wordrn door een scheidsgerecht nur de grondslagen van bet internationale recht en de eischen der reehtvurdigheid op Enropeasche congreaaen en door een goed gaorga i eerd plebiaciet £ r beboort een a gemeen erkend en parnianenl zetelend ecbeidsgerecht ingesteld ta worden sin bet belang van den algemeenen vrede is het ook wenechelgk dat rekening wordt gebonden met den toestand der kiaine atateu sooals Denemarken Noorwegen Nederland Portugal en zoo mogelgk bun neBtralit3it wordt arkand Bet aantal zoogenumde Earopaescha knapen ja aelfi meiiiea die zich op de pasars ta Samarang un root en diefstal lebuldig maken of ar aedara loopen ta bedelen neamt met den dag toe regt da sLoc s vooral zgn het ook de jeagdiga Afrikaautjes die zich ia d t opzicht ougnnstig onderscheiden Sommige dwi ongelakkiga kinderen worden er door han ouders op uitgestuurd om hier an dur wat weg te kapen kippen vlaesch rgst inlandscha eetwaren earonga stukken goisd kortom alles is van han gading en wordt thuis mst welgevallen in ontvangst genomen andere kinderen hebban geen ouders en zwerven rond geheel aau lichzelf overgelaten Bijkspostspaarbank Alboewel deie beilrgke iaitelliog 2ich allervege in cIsd Uode groote sympathie T rworrea lieeft kfto bet toch nuttig zyo om og enkele bgcondere gelegeaheden nogeeoiop liur bcftaaa hire w se t erken eor meer bepuld de taodkcbi te veatigeo HierrsQ OTertnigd ia da Directeor rolgMroe bereid om met heb oog op bet aeosUtade oieoviJMnfeest eo de daarmede gepaard guode uitreikiog raa fooien aan ben die te ter loetinatige ferapreiding wens h o teoatrangea koitelooi te doen toekomen lóóreel exempUreo Tan een popatair getobrift tot titel dragende RgkspOBt paarbaDk fielaagrgkifee roorhOhrifteo betrekkelgk baren dienitc ala xg tot dit doel willen erlaogec Bet sal hem zeUa hoottat aangoaaam waieo Toor bet geval aij tiob te dien einde tot liem willen wenden wordt ooder hanoe kandacht gebraebt dat alle brieven geadressaerd Aan den Direotenr der Kgkepostipaarbauk te Ameterdam vrg vao port sgn Ook aankondiging biljetten I betrekkelgk de ligkepoitipwarbank kan men ter voorban ging in werkplaatun of andere daartoe ge i hikte lokalen vao dien directeur ontvangen Aan Terzoekeni van een of andere aard ut iin spoedigste worden voldaan TOOÜTEEL a ii lo aa 1 i 10 04 10 11 10 18 lo af 10 84 a aa D door 8 60 r as 8 0a a o a ia a aa 10 4 11 8n 10 8 4 8 88 D V door f a e a aa 10 10 88 ll IC 10 18 10 81 10 88 s 10 88 ll 7 1 84 8 1 8 88 8 84 H 44 lO M 7 80 7 6 18 8 18 80 8 8 80 7 48 8 Het tooneelspel sCATUzaiNis dat gisteraaavond in sOos Genoegenc werd opgevoerd behoorde wear eens tot da stakkan dia net groote sjdipatbie door bet publiek worden ontvangen Al ie da pakkende hoofdintriga niet nieuw de bgomatandighedan g ven uo t geheel ren zeker relief waardoor het de be angatelling aa de onvsrdaa da aandacht stellig verdient Qtn wonder dan ook dat bat vrg groote getal bazoakera met bgiondere oplettendheid Intaterda aur da ontknoopiug van menig apanaend tooneeltj Vooral do arène van George Mantel met Catherine Tallon wu ean juweeltje van toooeelspealkonat Deze rollen nran dan ook in zeer goede handen Hej Alida Klein en de Beer Tartend hebben daarin aas weer aaa atultja gegeven vaa da talenten wurover zg hebban ta benbikken Mevrouw Cetb Beervmans ala de hertogin de Coatrss en de Heer Erfmano als bsar zoon hebben niet minder oortrefiislgk gespeeld Io den bagiane was Mevrouw Beeismaa weieene ietwat te somlier doch over t geheel was zg da echte zorgseme moeder tegenover basr zoon in wien sg mvt recht eal rertronwen mocht stellea Ook hur optreden na da groote telenretetliug bg de ontmoeting van bare sch ondochter was wurdig eo natunrlgk Da Heer Erfmann is dnnkt ons het beet ala bg in vuur geraakt Bg bst bekennen Tan zijne liefde toor Catherine un sgne moeder was bg inderdaad niet minder goed nie lat r wanneer bg zgo toorn den teugt l viert Io de eenvondige psaiages is zgn manier van zeggen an doen oog niet genoeg in overeenstemming met het dagelgksch leven Ook baddeo wg hem in t laatste bedrigf liever in eene merr paesende kleeding gez rn Mevrouw Poolman ala Reiene de GriioUee heeft hare moeielgke en niet dankbare teak uitstekend vervuld zg waa ia alle opzichten bet boeld van eena vioaw die sicbdoor hartetoobtelgke liefde last bebeerscben Jan C do Vos speelde sgn niet gewichtige rol goed en natnorlgk Ook de overige artisten kunnen we niet anders dan loven voor i geen zg gaven Eene bgcondere vermoldiog mogen we ook wel makeo van do aardige kinderrollen die eene gowenicbte afwissrliog braebten in de erostiga tooneelen Eloewel goeda er in dit stok ook verkrlgk te waar deeren valt bet einde ral moniKoen ait t bevredigd bebbao Dat geleek nur onse meeniog np mooi vuurwerk Evenwel dit kc4nt op rekening van den acbrgver Wg willen hopen dat we ons by eene volgeode voorstelling zoo goed sullen amnaeeren ale by deze I Hot woord ssDccesstnks was geen gdtle klank maar eene verdiende ópitliöto I STADSNIEUWS GODDA 23 December 1898 Woensdagavond hield de afdealia Gooda M hrt Algnr Nederl Werkli dea Vorboud aao algemeiine vergadering Volgens bet verslag van den secretaris bigit bet aantal led n iamelgk etatiooair en volgene dat vao den penningmeester sluit de ku met een voordealig saldo vsn ruim f 60 De aftredeitde beetoorslsden de heeren H J Van Weelden W Uarmson en L Melkétt werden bg acclamatie ala zoodanig berkoseo Ken vooretel om eau de afdeeling een ondersteaniogsfonds te verbinden alsoolÉ de besliseiog of do afd in den Beatnurderabond zal vertegenwoordigd worden warden aangebonden tot da volgende vergadering El N Bg Eon bealuit is bg de rnstende ecbut targ benoemd in Zuid Holland 5e bataljon tot auditeer bg den aebattersrsad mr M M Schim van der LocS alhier Da hear Dr J C Eringaard van Delft zal hg het Algemeen Nederlandsch WerkliedenVarbond afdeeling Gouda een openbare vergadering houden op Woensdag 28 December dee avonds ten 8 s op de bovansul Tan het café sBarmoniea Oaderwarp Qrndoctièva Aisociaiia Laden vrg werklieden 5 cent en niet werklieden 10 mat antru Beaoamd tot kanlonrachtar plutsverTaoger ia kat kanton Sohoonbovan mr A D B KolS HooanuoHT Tot Zettere voor a Rgks directe Lalastingen in deze gemeente zgn door dan haar Commiauris der Koningin in ZuidHnlland benoemd da haaran J C Kalal ea B VrglandI alhier Nimwniiu a d IJsil Dinadag is da niaawa bgkark alhier door den heer Maliogr daken van Gonda geaaaiatcerd door de hoeren Plchot kapalun ta Gouda eo Sprenger kapelun la Moordrecht ingezegend Na desa plechtigheid werd door dan heer Le Jeace pastoor te Moordreabt met dezelfde assistentie de eerste placbtiga mis in den nieuwen tempel opgedragen wuroodar door don hur Picbot de leestpredikatie werd geboadao Uaia AHBioffr Tot haaaraad van dan poldar albiar aaatarr wglan D Baaaohop Sr ia banoamd da haar A Van dar Haa Cm Iqj A van OS Az Md TaiUenr Klaiwag E 73 73 i GOUDA Telephon Xq 31 Beurs van Amsterdam Vikrs Slotkrs 88 86 97 7 96 1007 88 88 88 88 ar 64 7 s 103 39 41 77 88 101 SSVs loov 100 8 8 475 103 50 51 lOl s 198 1461 6i 100 98 186 86 80 115 111 806S 80S 100 6 158 68 9 ÏÖ6V 10 85 188 14 14 10 108 11 18 llVu 118 81 DECEUBER riniauiin Gert Nad W S 8 dito dito dito 3 dito dito dilo 8 Hosoia OM Oondl 1881 88 8 ItUib lusobrgving 18 8 81 OosTlNa Obl in papier 18 8 8 dito in silver 1868 PoatuOAj Obl laet coupon 8 dito ticket 8 UosllND Obl Bianenl 1814 4 dito OeooDS 1860 4 dito bij Botbs 1889 4 dito by Hop 1S88 80 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SraiJi Perpet schuld 1881 4 TusiBiJ Qepr Cour leen 1890 4 6e leeniag serie D Geo iMQing serie C ZuiDAra Bop V obl 189 6 Haiico Obl Buil Sch 1880 6 VasiZüzii Obl 4 onbop 1881 AvsTaanui Obligatien 1895 8 BaniaDAH Stad leau 1894 3 Nbd N Afr Hinilalsr sand Areudsb Tab Mg CertifioateD DeliMaatsebappg dito Ara Hypotheekb paodbr 4 GulUHü der Vorstenl sand s Or H potbeekb paodbr S s Nederlandscbe baek sand Ned Hsndelmaatsch dilo N W II Pao Hyp b pandbr 8 Bolt Hyiiotheokb psadbr 8 Ulr Uypotbeekb dito 8 OosTCNa O st Hong bsnl aaad Busl Hypolheokbaok paodb 4 AlcaalEA Elqut hypotb panitb Maiw L O Pr Litn rert Nzn Holl IJ 3poorw Mij asDd 1 tot Eipl V St 8pv und Ned liid Spoorwegm sssd Ned Zuid Afr Spui aand 6 dito dito dito 1891 dito S iMUlSpoorivl 1887 89 A Eobl 8 61 178 803 106 u 106 99 9 117 117 Zaid Iul Spwmy A H obl 3 PoL l Warschau Weenenaand 4 Bdsi Or Buis Spw Hij obl 41 fialtiacbe dito aand Pattowa dito aaod 8 Iwsag Pombr dito aand 8 Kotsk Ck Asow Sp ksp opl 4 dito dito oblig 4 Alf aaiKA Cent Pao Sp My obl 6 Cbio k North W pr C v aand dito dito Win 8t l etor obl 7 Denver 8t Bio Gr Spn oert r a Illinois OoDtrat obl ia goud 4 Louisv fc NsthvilliOert r sand Meiico N 8pw M le byp o Miss Ksntas v 4pCl pref aand N YorkOnIss ol West aand dito Pann Ohio oblig 8 Oregon Calif le byp in gond Bt Paul Minn t Maait obl 7 Oo Fac Hoofiün obig 6 dito dito t inc Col le byp O CiKAOa Can South Cbert v aaad Tan C Ballir h Na Io b d e 0 Amsterd Omnibus Mij aaad Botterd TramiveKMaals aaad Nln Stad Amsterdam sand 3 8tad Bo terJsm asod 8 Bauill Stad Aatwerpen 1887 i i Sad Brussel 1886 8 UoKO Theisa Beaullr Ocsalsok 4 OüSTBVa StaaloTeenig 1880 6 K K Ooot B Cr 1880 8 Spahjz Stad Madrid 3 1198 NzD Ver B z Avl Spoel cort GROOTE KEUZE WmTEEMMTELS Toor Dimes en Kiadereii an de goedkoopgte tot de begte soorten eoneurreerende priften D SAMSOM Markt GOUDA In concurrentie mat alle Buiten an Binsanlandacba hnizan VERSCHEIDENHEID Voor tkaadrinkera Miasekian jja er mur weinig conenmtieatti eleB die bg een aven veelvuldig gebrnik zoo weinig oordeelkundig worden bereid als de thee Verwooderd aal men aich afvragen of ds oude malhada van thaazattea daa da jniata niet is au hos men het dan un aal moeten leggen Tragen dia wg zullen beantwoordeo na in t kort eaniga beatanddeelen der thee ta hebben opgenoemd Een dar eareta bestaaddeelen is thrlne hetwelk juist da zelfetaadighpid ia dia op het zenowetaleal inwerkt doeb in dit opzicht van alcohol veraehilt dat allaan groota hoevealbedan ean ziehlbara laaclia lawaegbraDgao Eau twaida inbatutia dar tha iaaaaaionuti scha olie dia slarhta io gariage hoaraalbaid wardt uagetroffea £ a een derde beetanddeel is looisnnr dat da thee kur echadelgke eigeaschappeo verleent Bg bet uitbreiden der thee moet nn bet doel ago bet aroma ta varaterkan aooveel mogelgk tbeine te behouden en soo weinig mogelgk looizour Ziabiar boa man dit reanilut TaikrggI Men zette twea ataeaen theepotten op het vuur om u door en door warm en droog la maken Durna wordt de thee in een der tbaepotlan gedaan dia men met gesloten deksel een balva minuut aldus op bet vaur staan lut VaiTolgena wordt soo apoedig mogelgk kokend water er in gegoten en lut men de thee Tier of vgf minnten trekken Dit geldt evenwel voor China thee Ceylonof Indieehe thee behoeft alecbU 3 f 4 minuten te trokkaa Na dvae periode moet bet treksel direct worden gebruikt gebeurt dat niet dan wordt het in eea tweeden warmen theepot overgegoten In geen geval moet men een tweed treksel gebiniken wil de thee voletrakt ooscbadelgk bigvea Kan matig gebruik Tan thee kan volstrekt geen kwud doch bat gebrnik ven ssterkea thee na den mullgd ii beslist al te keuren Overmatig theegebrnik veroorzaakt zeuowzi kteo hartkloppingen overgevoeligheid slapeloosheid en zennwacbtigheid Voor alle theedrinkers gelden de volgend regels Io Gebrnik steeds gaede thee 2o Neem water dat pu begint te koken Si I ut de ths ongeveer vier minnteo trekken 4o Neem geen tweede treksel van dezelfde bladerea 5o Gebrnik geen thee bg bst ontbgt 6o Zoo het mogelijk is lut dsn bet tbaedrinken geheel I De grootkansefier van bet Franscbe Legioen van Eer beeft een post van zgo begrooting geschrapt dia einda dertig jaar geregeld daarop ia voorgekomen Deze post heeft betrekking op bet pensiosn aan oud cnderofficeroo en eoldaten der eerste republiek en van bet eerete keizerrgk die twee jaar hebban gediend twee veldtocbt n medegemaakt en daarbg een ern stige verwonding behbeo opt eloopen Dit pen eioen ten bedrage van 250 francs per jaar werd hg het aannemen der wet in 1869 loagekend uu vgftien of zestien dnizend b lang hebbenden Zn don loop der jaren verminderde deze post iteleijelgk en nu ia ook de laaiele overleden zoodat op da bagrootiog loor 1899 de geheele post is geeobrapt Da minister van waterstut mukt bekend dat op ia Dacember ia den IJ eel ondetBheden op ongeveer £ 30 meter boven kilc melerraei XXIX en 5 metir uit don liokeroeter eeo vaartuig is gazooken groot 48 soheepeton en geladen met metselstsenen endat hel fasrteig eo voor zooveel noodig dalading na verloop Tan 2 dagen van rgkswagezal woid O opgarnimd Stct BargerlUke Stand Moordrecht GEBOREN MarriRJe ouders A Bouwman en B Mo enaar Jofianna Harmina ouders J A Thomassen eo H 1 Qarritseo Gsertroida endere G de Bruin en G van Jeveren GEBOWD C da Vrg 25 j U Stolwgk en E de Jong 22 j OVERLEDEN flarmina Jobaona Gerritsen huisvr van J A Thomsssen 38 j ADVERTENTIEN V Den 248ten DECEMBER hopen onza geliefde Ouden JOHANNES WIELDER au MARIA QÜLDEMOND bunna tO Jarig BcMvereeniging ta berdauken Hunne danUxirt KimUrm Bthuvd en Kleinkinderen Ooada 23 Deo 98 Voorspoadig baTallan ran aan Sinken Zoo T N BEUDEKBB Noiar amdtt 23 Dec 98 Lensvelt I icola BOFLEVERANCIER Veenestraat 23 den Haag BKMV BS BSCHUITFABBIEK LUirCEEOIT BOOE Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk Van af HEDEN weder Tarkrggbaar lleerlUke oltsewogen Groeoteo iSpluazle SuUbooneii PrlDiesseabooneii Doperwleo AubeTeleDd J EREEBAABT yraag HET GEÜSJE Wekelyks rergehynend Blaaéye voor alle Vrienden van Kerk Oranje en V aderland Varaohanen No 1 4 Prga par nummer 2 Cent franco per post 3 Cent Ua inteekening ia opengaata d an afzondatIgke nummers zgn verkrggbaar bg B li Maaskant te Guèi en Terdar alom Uitgare Tan P oaN Bona aUtraohtecha Drukkerij Vtretkt N aaiDlooze Vennootscbap IV allonaai Grondbezll te s jravenhage Da DIRECTIE bericht dat de conpona dar obligati a vervallende M JuutUUrt betulbur zgn te s Oravenbage ten ICaotore der Vennootsekap de Hollendsche Baak de Vos en Vreede en do Firma P J Laodry Amsterdam b d HH Prmtoriua en Zoon Amersfoarl b d Heer II J Croookowlt Araben do Oeidersoke Baak Asssa b d Heer E A Smidt Oad Beierlaad b d Heer A ICoopman Hreda Dokkum Oorkum Gouda Groniogea ifarliogen Pranoker Ueerecveeo Joure Bolswanl l eeu warden Maastrioht Mepiiel Ngmegen RotUrdam Bohooahoven Saoek Utreohl Wulwijk WegonioKen Winsoboten Zutfen Zwolle b d HH IngoB Houss on Zoon b d HU l ockenis en Van Kloflfens b d HH C Da Oijselaar en Uo b d HH HontHu en Dorilaud b d IIH Mrs Van Vlerssen Tiip 00 Feitb b d HH P Posihuma k Zn b d HH Gebrs MUpeIb om Beijer b d HH Gebrs Uispolblom b d HH Qebrs Beijar Mispelblom BoHer h d HU Oobrs MUuelblom Bob en F Koumaas meding de Oeldersche GredietvereonigiDg b d Hoar Hk Roelink ABs do N oieegsehe Mectenbuk Martens on Co do Wissel h Bffeoteabsek b d Hoer P A Orenp b d HH BrUDiegs en Ten O te b l HH Jan Biydeattln en Zoon b d HH O A WiUoz en Zooo b d Hetr 8 A Van Hiudeu b d HU O i en A E Oroenoveld b d HH P F C Brunings on Co b d HU A VaaUeventorenZoon ltOl Jk F D 1KB OODK m 8CHIEDAMMEB SEITEVEB Jfarifet NIGHTCAP Verkrijgbaar b PEETEBS Jt Ala bewlja van ecbthaid la eaebet en kurk steeds vooi sten van dea naaiador Firsaa P HOPPE Stedelpe Gasfabriek te GOUDA Da prgs van bat gu ia fl oant per M as roor Kooktoastallan of Motorab 4 s et Onder zekere voorwaarden worden parcaalesi gratis aan de hoofdbuia verbonden mat 15 metar vrga leiding achter den gaamater Voor 8 as 5 liehtnamatan bedraagt da buur 10 eant par maand Bawonare ran percaelan aan tan hoogata 2 25 par waak konnan wakalgka afrakasan an Tan da bbfiek lampan kooktoaatallan ana tagan baialing ran aaiU p eanlao par waak inbont