Goudsche Courant, maandag 26 december 1898

No 7T71 Maandag S6 en Dinsdag S7 December 1808 37ste Jaargang uoüMHE mium Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teiefoei Ho M ABVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote lettertt worden berekend naar plaataruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea nudd TelefMi Ho M De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k a met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden i ƒ 36 franco per post ƒ 1 70 Afzonderliiike Nommers VIJF CENTEN Dithoofde van het KERSTFEEST verschijnt de OOUDSCHE COUBANT Haandag avoud MET Dit No bestaatuit Twee Bladen EERSTE BLAD GBOSSIESSZAAK Ter orername aangeboden IjEN ZAAK in Zout Zeep Soda a rerdere ChemtealUn en Oltln in MoUerdam CoaditiSn billgk gemakkelyk Kapitaal ggOO i Brieven franco aan Boreau t d Blad hollandscHe AMSTEHIIAM Prginoteering China Congo Btofthee 46 en 60 o M Orot 60 66 K I ekkera i 00 J Sonohon f 76 f Geurige 0 Congo XOO j OntbUtTbee 66 Namiddag Ttaee 76 Alleen rerkrggbaar bij P H J vanWankum Oo thav n B 14 TANDARTS E CASSllTO G ouda Turfmarkt SPBXlMKUBXIt MAANDAG DINSDAG DONDBBDAG e ZATEBDAG van S tot 5 uur WOENSDAG eo VBIJDAGran ItotC nur ZONDAGS niat Nieuw onovertt ofl en Frof Dr Liobora wolbokoiid IMVW SKACBT BLIXIB AIImb ocbt met Ftliriekimerlt toi Toortdarende radicale en zekere genezing Taib alle zelfi de meest hardnekkige xenuW Kiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van etko zwakte Uleek noht Benauwdheid HooJdpga Migraine Hartklopping VIaagp jn slechte spysrertering OnrQnQogen Tmpotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectnasen Prijs per fleich fl 1 n t 1 S i dubbele flesoh fi 6 OectraalDepÖt Matth t d yegte IZttltbDinni l Oepdta M CHban Go AiUBtordam F Happel s Graveiihage J HalmmaDa d Jong J Oin Rotterdam Wotfr k Go ïooda en bii allo drogisten Wie zeker syn wii d Ëclito Eikel Cacao t ootrangen teaamen mteld en na vêlo prCBfnemiiigen in den DUbdel gekomen onder den naam des uitvinden Dr Miobaelis verraardigd op da boite maoblnea In het wereldberamde Atabblisaement van Oebl Stoll irok ie Xeolen Itcht J pT12ie aeIl9r Bikel acao la Tiarkantn buatn Dom Bibil Oteao ia met melk gtkaokt MD Hnceoanie gezonde drank Toor dacdykMh gabruik een t 2 he l r U ran t poedar voor een kop Cbooolatt Ala nneeAraflUig drank by nl tu diarrhee ibcjita met water te getankea Tarkrugbaar by de Toe inmnH t ApotbMcan eu Fty Vt Ko V K nKsr f 1 80 e 90 OBMMliWitgeDwooidiger TO r Kedetland Junus Matlenkladl Aaaterdam Kalveistraat 10 1 Wm BERICHT ONTVANGEN Fransohe Damea WinterPantoffel heel fijn en goedkoop BeerenDamea en Kinder Viltmool Pantoffels inalle pryzen in bet Noorübrabantsoh Schoen enLaanenMagaign Kleiweg E 30 tegenorerde Kleiwegflteeg Het beeie Adres oor allesoorten Schoemeerk Jieparatièn en aangemeten uerk Aanberelend C SMITS ZIE DE ETALAGE Gouda DriknaA BBINKUANat ZOON meuwi HIEUW I nieuwi GKSCIIIKT VOOR I7aclitliclite Koffie en Tlioe clite Welke i l unr branden 3Vi en 6 uur brandende 3 cent per tuk Eenig Agent roor Ooud en Omitreken IZAAK CATS Papiermolen GOUPA Vind u dit niet goedkoop en geniakkel jk Men behoeft hiervoor geen Olie geen OlaaaieUU Alleen een lucifer aansteken Is noodig Oeheel londer gevaar voor brand als ook zonder reuk DE STEDEUJKE HTPOTHEEKBAÜK UeveêUga te fiHArKmHMtim Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop geitort 100 000 SInit op billgke roorwaarden eeUUeenlmgen onder KertU UnpoOueair ver f hand op Hmtmeu en MMUieryen wnder rooraitbetaling ran rente Geelt 3k o Fantlbrleven uit tegen den koers Tan OS oInlichtingen te bekomen te OouDi voor de FauMrleeen bg de Heeren U J OOIEB Co Kassiers eu Commissionnairs in E cten roorde Hppolbeken bg deo HeerW J FOBTUIJN DBOOGLEEVEB Haren aldaar Direcienreo DBOOGLBEVEK FOBTUYN Me 8 JULES ENTHOVEN II A 8 MaaDdag tot f uur open Nu nog slechts ééne week en onze groote gratis Premliënverloting ZONJDER NIETEN heeft plaats Aandeelen in den Verloting worden gratis nitgereikt bg onze Boter Kaas en Eieren Onie prachtige solide vernikkelde Cadeau Serviezen worden steeds meer en meer bewonderd en begeerd en aanrragen voor bons nemen nog steeds met den dag toe Onze andere Oadeaux ala OACAO CHOCOLADE TBEË en KAAS bigven ook zeer gewild e Onze Natuurboter Gemengde Boter Deensche Melange en Margfarineboter blijven van onveranderde puike kwaliteit flti f Door den kolossalen omzet dien wg hebben en ook r vooral door onzen rechtstreekachen Terkoop zonder tuaachen f komst Tan Agenten oi Winkeliers is elke êolide eoncnr rentie tegen ons boite gesloten X rencie tej Vestigen in t bgzonder de aandacht op onze Terschillende soorten Kaas ala ALLEBFUN8TE BELEGEN G0UD8CHE KAAS 40 Ct per pondBESTE 3 GOEDE 1 30 ALLEBFIJNSTE ECHTE LEIDSCHE KAAS iiS A BLUYSSEN ZONEN Fabrieken te ASTEN Opgericht 1828 U eigen ferkoopbuizen waarvan teGonda WUdstraat 160a A s Maandag tot 1 nur open Gebri Stollv erck s Chocolade en Cacao Dealmatlge door de nieuwste tiitvindingon op marhinaal geblod Terbeterde ftibrlcatle en uitaloitend gebruik Tan n en fijnsta grondstoffsu garandoere len verbriuker ran Stollwerck s Chocolade en Cacao een anbeTetensTraardig ütbrikoat nauwkeurig beantwoordoTide aau den ioluud der req Etiketten De trma behaalde S7 Brerets als noflereraacler 44 Eere niplena 8 gouden enz MedBllles een bewys aa uitmontend f n fhbribut lireds I8 i schreef de Accademie naüonal da Paris Motta Toua d Mmona mw Hedollle d ar premlire elame en oonaldjiatlon ia TOtre exo U ait tebrlaatkm da Ohooolat bonbonB veriéa eto eto tllBwirck t hbrikaat ia verkrijgbaaj bij U E Cunfiaenrs Banketbakkere enz nx OenenalTcrteeaawoordiger Toor Nederland Jdias Ulattonlodt Amaterdam Kalrerstraat lOS tOoedkoopste en soliedst adres voo Vervoer van Inlioedel oowel binnen ala boiten de stad met gesloten wagens by A GRAVESTEIJN Oude Gouwe Mie taordt tefen Tratuport tehad venekerd Gevestigd te Gouda OOSTHA EM fi 19 J J CBAMER Tandarts 9 Te Spreken iederem Mag feekolee éeê Btudmgt ca 9 MO uur NOUVEAUTÉS Wil Tanoaken de Damea dis ona leiUua treani mode album voor het Wlntar l toen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanrrairan aan II JUUSJILUZOTaC Piria HetselTC wordt dan omgaand gratia a fpanoo toegezonden InlellUigen Tan ar 25 ftranct ttU Tan aVl koeten aan huls met 6 Terhooglng éiipMIIItlnultw II Itniiul 1 1 s Een ware Scbai TOor de ongelnkki e slaohtoflèra der ZeUbeTlekking Onanie en gehegne gïtapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARII G Bollandache uitgaTe met 27 afb Prna 2 gulden leder die aan de Tersohrikkelgke gerolgen ran deee ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks dnizend van een zekeren dood Te Terkrggen bg hetVerlaga Uagaiin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrw ook in poatzegels en in eiken hoekaandel in Holland Chemische Wasscheriji en Stoom Ververij iDE WIT en Oomp I ÜTEECHT Spoedige en nette aflevering Lage prUien DEPOT bg Gez BECKERS in Modes Turfmarkt 248 GOUDA PEANSCHE STOOMYEBVEEU IS clieiolsclie WautterU TA II OPPËi IIEIilElt 19 Kruiskade BoUerdam Gebrevetecrd door Z M den honing der Belgen Hoofddepöt TOor GOUDA de Beer A VAN OS Az Specialiteit Toor het atoomen en TerTen Tan alle Heerenen Damesgarderoben seok alle Kindergoedelen Speciale inrichting roor het atooasen ran pluclieniantels Teeren bont ena Gordgnen tafelkleeden eu iroiden naar de nienwate en laatste methode gererid Alle goederen hetzg gestoomd of gererid worden onschsdelnk roor de gezondhud Tolgens staal bewerkt A SLEGT beTeeliiich aan tot het leveren Tan Zuiver Zeeuwsoh Tarweteoöi M3 cent de K G NIEUWE HAVEN 28 0 Bekroond op de Internationale Teotoonstelling van Bakkerg Uaalderg en Kookkunst te Qraunhagt met een diploma Verguld Zilveren Medaille Mr Die zich met het volgend kwartaal aanvangende 1 Januari op deze Courant wenschen te abonneeren ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers gratis STIEEENZEUnN Da G dapuleerda Statsn der PronooiB ZuidHolland maken bekend dat ingeroige art 1 ran het op 81 Juli door de FrovtDciale Staten Taitgeatold on b j Komnklgk besluit D ï September 18a8 No 88 goedgekeurd reglement ter barordoring der veef kkerq in deProTiDoie ZnidHollaDd tot het toekencea tbd premien TOor ilieren boven den leeftijd vaa iVi i r en roor pinkatieren beotden don leeHijd tbb iVi j j n keurlngeo allen vovden gehouden dat roor deu keuringea de Frorincia u rerdesld ia U diBlncten en dat voor elk diatrict 1 premie van ISO roor en atier boren dan teeftyd ra l en 3 premioD van 100 roor pinkstieron boneden den leeftyd ran l i i ar beschikbaar lyn gesteld met dien verstande dat steoh s voor uitmuntende stieren premien mogen worden toegekend en dat de toegekende piemiëa slechts worden uitbetaald indien de bekroonde stieren ran af de bekrooning tut 1 September daaraanrolgende in de Frorinoie ZuidHolland tegen een springgeld ran hoogstens 1 besohikbaar ign geveest dat in elk district slechts de stieren kunnen mededingen wier standplaats binnen het district is gelegen teizij in bijiondere gorall n door Gedepnteerde Staten folgens art S ran het Reglement hierran aan een of meer Btieronhondori roor een of meer stieren afwijking ia toegestaan dat de Gemeente Gouda behoort tot hst Te District aamengealeld uit de gemeenten Gouda Ammeritol Bergauiboeht Sohoonhoran Berkenwoude ouderkerk a d IJssel I kkerkerk Krimpen a d Lek Krimpen a d IJssel Nieuwerkeik a d IJssel Moordreebt Gouderak Stolvgk Haastrecht Vliat Hekendorp Oudewator Waddiniroen beoosten de Gouwe en dat de keuring io dat District ui plaats hebben te Gouda op ttterdag 11 Maart 16S9 des morgens ten 10 ure S GEAVENHAGB den Uden December 1898 FEUILLETON Gedenkscbrlftei vun eco Gelokioeker H OF ANTJIBAL DE YONLELING Naar ket Fraiuek iKxm W NUTTBRS 77 Orereenkomatig den wil en de voorschriften ran baron de Manbert bad bnr raof Raphael rich dien tgd ten nutte gemaakt om rich rolkomen te bekwamen in at die dingen die een edelman van goede opToeding niet mogen ontbreken Zjjn natunrlyke aanl kwam Eyn Hij reed paard als wijlen Monsieur de la Guérinière ea roerde den degen behendig genoeg om zich TOor veel duels te rrywaren In twaalf aohtereenrolgende schoten op eenzelfde mikpunt miste hy niet een hoarbreedte En hij danste ten slotte om de prima doina van hM Ambigu theater om de anderen van jalouzie oit haar beschilderd rel te doen springen Ba te midden dezer bezigheden die erenveel rei naken waren roor den gewezen vagebond lag hy zieh door zjjn milden bnohermer Bbet de meeal ongehoorde weelde omringen terwijl hij nog onophoudelyk aanmoedigingen ontving om de beurs ran den baron in geenendeele te sparen maar dat hy i n dinkbouhud wouru hy by elke roorkomende De Gedeputeerde Staten roomeemd FOCK Voorsitter F TAV£NKAAT Griffier K B Op deuEelfden dag en hetzelfde unr word eene keuring van Rijkswege gehouden waarbij premien worden uitgeloofd onder gelyke roorwaarden als boren rermoM Verplichte HeogstenkeurlDg Ds Gedeputeerde Staten der Proriboie ZuidHolland Maken bekend dat ingevolge het door de Prorinoiale Staten raatgosteide Reglement ter bevordering van de poartleofokkery in de provincie Zuid Holland geen andere dan orereenkomstig de voorBohriften ran dit reglement goedgekeurde minstens driejarige hengsten tol dekking ran merr en in deae Proriooie mogen worden gebeaigd tenzy de hengst en de morrio minstens tien dagen in rollen en onroorwaardel keo eigendom by een en deuselfden persoon lya geweest en tijdens de dekking nog ego dat by orertrtding van dit verbod de eigenaar houder of hoeder van den hengst zal worden geatraft met oene geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden en de eignnsar houder of hoeder van de merrie met eene geldboete ran ten beogste tien gulden dat t Iken jare róór 1 Maart eene keuring der bovenbedoelde h ngBteu zal plaats hebben door eene kouriogs commissie van vyf leden ten ororitaan eener regeliuga oommissid van negen ledco mi dat deze oommiasifen in 18b9 voor bedoelde keuring zallen zitting boudon to Oud Reüerlua WiMRsdatf 8 PebrdlaFl 4 a morgens l 10 uur te Dirkstand op Donderdag 9 Februari s morons te 11 uur te Nieuwesluis Heenrliet op Vrydag 10 Februari s morgens te 10 uur te Goriuohem op Woensdag 15 Februari s morgens te 10 uur te Gouda op Vr dag 17 Februari siOorgena te lOVi uur te Leiden op Zaterdag 18 Februari e morgens te 11 uur te Rotterdam op Woensdag SS Februari s morgana te 10 uur In herinnering wordt gebracht dat de keuringen in 1898 Terrioht krachtens art 6 ran het Reglement niet laogei gelden dan tot de au aangekondigde keuringen in 1899 s Grarenhage den ISden December 1898 De Gedeputeerde Staten rooraoemd FOCK Voorzitter F TA VEN HAAT OriSler BuUenlandsch Over lclit De FraoKhe Kamar gelegenheid sprak nieta anders niet beter toonen kon dan door de aangeboden weidsden in ruime en steeds toenemende mate te gebruiken Gedurende de laatste zes maanden dat ip e leggen tijdens zijn veranderde omstandigheden had Raphael zich seer weinig met de wereld ingelaten hetgeen echter niet wegnam dat hjj rriendscbapsbetrakkingen had aangelinoopt met een leker aantal jongelieden van zijn jaren Dece vrienden torgvuldig door baron de Maubert uilgekoten behoorden zonder uitzondering tot de hoogste klassen der umentering en verder tot die categorie van jongelieden die boofdukeiyk lieh rormt uit den meer gegoeden stand zoi elooa en verkwistend sinds het verlaten der akadomte gedemoraliseerd door den onlesohbaren dorst naar pleizier en rermsak blss ran alles walgende en levensnt op hun twintigste jaar de eene helft huns lérens bestedende met het zich verschaffen ran geld bij geldschieters en wisMlaar en de andere belfi om het dikwyja tegen zoo duren prys en oader mlke vernederende voorwaarden verkregen geld in allerlei onzinnige vermaken roekeloos te rerspillen of wel hunne toekomstige erfenissen verpandende maar die toeh te midden van dete TToegtijdige onherstelbsre verdorvenheid een zekere opparrlakkige beschaving een soort uitwendig fatsoen een kïeakourigheid in het zoeken ren getellea uu dea d leggen De twron de Maabert renraehtte dat de omgang met dexe jongelieden cyn aangenomen zoon zeer behulpzaam zou zyn in syn pogingen om de groole wereld binnen te dringen er op rekmende w in faoB gCHle epi hij ex weldn ia lou tUpm lieli dt Woaaidag mal 477 lagen 55 itemmao door i Kamer aaogeoomao na iolaasohiDg rao eao amendsmaot ran Pioa waarby do ioroer an alle gosD wordt rarboden waanaar aiat op de Tatso of flcacbau onoitwischbaar het land ran harkomat ermeld ataat De ministsr Delembre stelde in het licbt dat op Italil ook onder bat uianwa wjjneDUriai altgd btt miaimnfls tarit f son moetee toegepast wordan soodat er geen Tarbaod taiRohea die Iwee zaken baatond Er mocht hier eigeelgk niat giaprokan worden lan een bandelatraelaat maar Tan oen wet wsarbg de regsering werd gamaoktigd oader bvpaaldii roorwaarden bg bsaloit de mioimnm tariaTen toe la passen op Italië Nadat het ootwarp orKont T rklaard wai werd b t beatraden door dan matkias d la FarroaajB die io da aaunemieg errao aan roekaloose Taralaikiag ran da Triple Alliantie meeada te liea De aotiaemiat Firmin Faura loot sioh hi rbg aan ea bewaarde dat geheel llalit Tan jonga af werd en wordt opgaToad in haat tegen Fraokrgk Zijn rade wakla ptotaaUp en tocjiiioblngeo D raioiater Dolombre teooda Bog aena aan boaTaal ook Fraokrgk gatedao had oader den tariarenoorlog mat de inataraatie Ayoatd rardedigda hrt Tardrag omdat bg bat n achonwda ali aan teeken rao matiging dar protactiocfitiacha peli iak Na e oigs woorden aan Dalcaaaé werd kat tractaal lei elotta aaoganoiaw ant 451 tagaa 15 atamfflao Er begiooen licb in Hongarjja taakenen Toor te doen die wgzen op eaa mialnkken der poging Tan de oppositie om bet mioiateria tot heaogaan te dwingen Hst miniaterir Banff dat waokelend acheen ha ft ran twee agden steun gekregen In de earat plaala ran den Eeiier Da Keiser bMft een oog soehte galagpnbaid aangegrepen om duidelgk te doen uitkomen dat bg ticb mat door bat geaohraeuw der Hongaanofae oppositie Tan de wga ion laten breoneo Er bestaat nl een minister a latene c die de ioDctie rrnlt aan Hoogaaricb gedelrgearda bg het bof la Woaoen Da laauta titolaria baron Joaika trad seniga maaodaii geledan af en daarna haafi baron Baofiy deae fanctieaad interim waargenomen Daar thana de toaataod in Hongarga niat gedoogt dat de eersteminie tar lalkana te Waenen aerloaft is weder een aiiODderlgk miniater a lat rna benoemd in den paraooo aan graaf Sseobaoji een oorerdaoht liberaal en Tertagaoweordigar ran een der Toornaamate Hongaarache geilacbtau Bg d pnhlioatie aan deae beooemioit in de Staata arislooratische airs eigen Ie maken en aan te wennen wal bij den jongen burggraaf nt wel iets te wenschen overliet Ka deze korte aitweidlng haasten wi ons de looomotief van ons verhaal weer op stoom te zetten en ons met volle kracht voort te spoeden naar nieuwe gebeurtenissen en nieuwe avontares Het was een wefnlg voor twaalf uur s middags en verscheidene persoien bevonden zich reeds in het prachtige en van alle gemakken voorziene entresol op boulevard de Oand door deo baron voor zgn pleegzoon gehuurd Üesen dag gaf Papha l een dejeuner aitsluitend aangericht voor hem en zjjn vrienden Kr i as op tisn personen gerekend deo gaatbeer er onder begrepen Op het oogenblik dat ij de leews als onzichtbare deelnemers introduceeren ontbreken nog drie der genood igden Io de eerste pUate liet de baron de Manbert licb nog wachten Verder wachtte Raphael tot nog toe tevergeefs twee zijner vrieadea de heeren Albert de Frle ea Fbilip de Lsnsoo Albert de Prie omstreeks twee en twintig jaren oud was de zooa van ean eerwaardig ond mlnister ea wachtte slaohu op Jiet overifjden fijns vaders on pair van Fraokrifk te sijn met een inkomen vin drie millioen fnnoa Geestig verstandig weigemsakt ging b j door roor een der aangenaamste jongelieden van de Fransche hoofdstad en afgezien van zün losbandige Terkwiitnde lerniw ondeitohtiade h liek ia ccuranl keelt de Kaisar Mn brief aan baroa BaoSy gaToegd waarin bg in warme bewoordingen igoe koninkigke goadkearieg en toI doeoiug oilapraekt OTar de getrouwe dieastea welke BanSj in deie fonoti amet lalfopofFerende toaw dinga beeft bewesan De oorrespondent aan don tTimeea te VTeenen dis ran dasa konioklgke ottiog gewag maakt wyat ar op dat bigkbaar de Kaïaer Koning atrikt eoaatitotioDeal wil blgfee en aoolaag Baofff eene meerderheid in d Hongaaraehe Kamer heeft lieh niet wil atoren aan de anti patbiedn aaa de raioderlieid Troaweoa aar xekart de eorrcipouJent dat dii aatipathiiia alechta in bapaalda oUramontaaoaobe kriugen bestaan en op konstmatiga wjjie wordan ga Toad Daarbp komt dal ar bg lommige katho liake leidere eene kenter og wordt waargenomen Er ago Tela goede kstboliakeo in dae lande die aarsalen om nog langer mee te gaan mal da oltramontnaoaohe leidere in aan aaraet dat meer rekening acbgnt te bonden mei da belangen aan bat Vatikasn dan mat die aan bat land Graaf Nikolaas Manrita Esterbasj bet hoofd Tan den oodaten lak der familie Eitarbasjr en ean aan de aiichters dar Kalbolieka Vnikaparlij beeft aan den aooraitter an deae partg iu de Kamer een brief geeohreaen dia aeel aaaeatie maakt In daaan brief kaart bg de boading der Katboliake Vnlkipartg atreng af sjj had aöoa ÏDaiaija il D airgd lagen hal libarala tim gima niet mogaa opaattaa alrorena de Aaigleicha tot ataad ge omen waa Dat was san laodibalaag ea al da party ook aiel had mogen rergaten bet djaaatiehe principe waa ar tea aaawsts ly betrokken Doch de pertjj beeft sioh laten meesteep a door de oppoiitie en kan ou niet meer lerag Zg heeft daardoor basr conaarTatiers itandpunt Tarlatan Qraal Eiterbai erkeot dal BanlTf en Titta de groadwet geacbonden hebban maar hg wijat er op dao de oppoiitie aaraotwoorilalgk is Toor het ootataso aan dea onwelligen toeatand Daar graaf Eaterhaiy steeds esa teer beallat baatrgdar dar libaralea waa die o a bg de fnasstie aan bal borgerl jk knwaiyk op den TOorgrood is gsiredaa ea daar hg hakend slaat als een lear aerlgk atsatamaa ia hel ta bagrgpen dal ign acbrgian Teel iadrak maakt Verspreide Berichten DRBYrCS Het Hoi raa Caaaatia beeft eergialoren majoor Wsil oen Tri nd ran Eaorbaaj geboord vele opzichten gunstig ran het meerendeel zfinM kameraden zoowel wat a n verstand als zijn hart betrof Omtrent Philip de Lensoo hebben w niets bi zondera H vermeiden De sieriijke pendule geplaatst op een gevlamd kwartmarmeren voetstuk wees wjj herhalen het een weinig voor twaalf uur aan Het déjeuoer waa bepaald geworden op elf aar De zeven aanwezigen die den t d doodden met het drinken rin Madera en het rooken van geurige barannasigartn raasden en tierden niet weinig ever deze ongoweoschte vertraging en veroorloordeo zich meer dao één ruwheid jegeoa de lelaatkomers t Is iets wat ik niet recht snap xoide de een Wet te drommel kan iemand zoolang aphoadaa als hy weet dst zijn rriendsn ailtea te wachten eo zich vervelen F rroeg een hnder ff Hoe kdmt het psrblen dat Albert en Philip die heel geed weten hoe het behoort soo ons geduld op de proef stellen fs Als by niet hier la yóór twaalven daag Ik hen alt op leven en dood soa ik seggui als ik tegen hem opgewassen was Kil un naar de nota loopen ffWy moeaten die mooie vrienden tulke audtghedeo noir eens v or altijd afteeren en maar beginnen Dece eo endere uitroepen werden eensklaps onderbroken door de Traag op eenig ne spoltoadea toon gedaaa Maar is on vriend Raphael er wel tAm na dol hig ie beeft nilge odi j r rer fiew