Goudsche Courant, maandag 26 december 1898

i NP MM 3 C©3n ts Sig SLO x B J 4r is en blijft de beste m LOUIS BISSCHOP L D DE GROOT adres C LÜGTIURT Nieuwe UavcD 46 1 werkzaam geweest t ij de Heer J U Q E L I S S E N btceell mich aam coor het verrtcMem va Tuiiiwerk enalwatverdertotbetvakbeboort m De lieer P W K A 111 Pil UI ZE i is gpaarne bereid inlichüiigfen Ie verstrekken Wat il RhMmatidr PtjOM van Isriei tard Kleit gn Hoofdpün u V tkeadh i4 de bMta lawrïTiii t g o JHahi tamatidr Leadanp to kortom s AnfcBrPilnExpeller Directe SpiwrwegvcrWndlngen met tiOUUlT Wiuterdleost 1898 99 Aansevangco 1 October Tüd vao Greeowicli OOUDA 80TTIBDlHT e eru 4 68 6 88 6 61 t ll 7 SI 11 68 1 1 7 1 14 1 88 6 10 6 40 10 8 80 7 E0 9 48 11 85 11 60 18 87 8 40 D door 4 40 6 85 8 17 7 5 8 9 87 10 101 De D IreiaeiiaUMi 4 60 87 9 47 Ie en 9o kl Bik 4 67 t 8 84 9 64 reixinr moet zioh 6 04 6 41 iO Ol boreodieB Toonien Tan 6 10 6 65 8 47 7 45 8 88 10 07 10 ajjaea bewiji i f 0 80 11 64 19 08 18 47 iOUOA DEN HaAOi ivn 11 18 18 16 18 68 8 14 8 46 4 49 4 66 11 80 1 8 6 7 11 41 1 19 6 18 11 68 1 88 6 88 1 18 44 1 38 8 48 4 16 6 16 6 87 9 17 9 8 9 67 10 14 11 16 5 86 S 64 6 U 7 84 10 89 11 I 9 46 11 68 10 96 10 44 n 46 6 66 8 89 6 18 M4 11 87 11 86 19 99 Ha e 6 48 7 80 7 0 7 46 o Voorlurg 6 58 7 68 = Zoelemeer etwaard 6 8 8 4S ZeTenhwMB Moerkapell 8 17 8 89 g ö 8 98 7 48 6 08 8 54 4 33 4 89 4 68 6 1 4 6 16 1 O 1 D 4 1 T ï C H 1 iM nr 7 61 8 14 9 07 10 19 10 67 19 0n 18 10 19 68 8J0 3 17 4 39 6 80 n ï U 8 18 87 i 46 3 84 6 46 8 10 61 11 49 19 S1 l ït 8 08 8 50 6 04 G U I LI k k KKTJSBDAM load 8 9 8 14 48 10 7 18 10 ♦ 4 90 7 11 4m t W 8 l I 9 06 10 36 19 48 1 5 00 6 87 8 40 AmttC 8 90 9 98 10 60 1 08 1 18 6 18 8 56 Utr oh 6 86 8 88 7 46 8 8Ï 8 4 9 00 9 90 10 16 10 88 11 38 18 08 1 87 3 08 8 88 8 66 4 48 6 88 8 83 8 68 7 68 8 8 7 10 09 Weerde 6 4 8 68 8 08 16 10 88 11 66 U 94 8 47 4 16 8 66 7 18 10 88 Oudew 8 14 i 10 48 4 94 88 eouda 8 97 08 9 88 t 6B 10 69 11 10 19 11 8 19 3 40 4 17 6 90 8 10 7Ji 8 96 t 4 lo g n io 4 l t C 8 7 06 8 10 06 11 16 9 6 8 46 4 4 8 90 1 4 4 Anu W 7 90 8 86 9 80 11 80 3 01 4 0 6 08 6 88 8 00 1 0Oooda 1 09 9 18 lO Ot 19 61 8 68 4 47 6 4 7 49 8 49 1 1 1 Het vetboor rtu deo miaUter presidjlit ka Boo wordt bericht voornameiyk lonp n over do omHsodigheden nnarosdar de T rTolgin tegeo Dreyfus ia 1894 werd opgezet q de diplom tieks moeiiykhedeo welke tD ferbsad met dia verrojgisg oabiUaQ zö o gevreeid werden De Belgiiche Petlt BI u kondigt de ftaaitaofido verscHgoing iti UelgiJi an Titn een brochure over de xaak geichreven toijr oen dflr getaigeo id bet pr ce Zola Daarin sal de atflliin ontwikkeld w rdt o dut Ëa erba y de eeaige verrader geweest is en greo meAv plicbtigc by den gtnpraUa itaf gebnd heeft een beHtrydiu Tan de by otbeie van ReiDncb daf Do tukken die Etterhazy aan Bebwarzkoppen leverde zou by gekregen hebben van een beambte van de mijtaire drukkerg te FergK die daarmede niets ougeoorlooMs mesode te doen De yDail Gbrooiole meldt dat geoerael Mercier t o plau ie in ComnaUis te gaan woaep Aodersgdn wordt bericht dat men den ex minifttei candideat zal atelteu voor den Senaat E u vergadartag van Drt faBardsta ToutoDse beeft eergiiteren aanleiding gegeven tot vrg eroitige ongeregeldbedeo Benden nationalisten en Boliiemieten drongen het lukaal biorjen dat ontruimd moest worden nadat veracheideo pereonen licht gekwetst waren De PreESeoié die zou spreken moest door de politie in bt icberming worden genomen Op straat hadden betoogiogen óór en tegen plsati Velen zyn ia bflchtenia genomen en de ruiten van eeoige joodicba winkels werden ingeworpen Jaarèa herinnert in de Petite llépabliqae MO een varklariog van Henry tgdens et proces Zola Deze heeft daar gesproken vao een nUragebeim dosiier waarvan kolonel Saudberr toen chef van don ialiobtiogendieDst hem op lÖ December 1894 dus tgdeus du inttroctie tegen Dreyfu een brief heeft laten eIoo Hij Sfindherr b efl ray oen brief Uten lieo en mij lataa zweren dat ik er nooit oiei loa spreken Ik heb dat gezwcren De brief was nog belangrijker dan die in bet dossier warso en was van extra geheimen a rd Prooei Zola deel I pag 37G Blykbaar bedoelde Ftenry den door hem of een an lor lervalacbten brief vao keizer Wiltielm Verwonderiyk meetft Jaurès oa do eercte en eentje getuige die behoefte gevoelt een topspelïng te makeo opdien Keheimzinnigeti brief is de falsaris Msar waarom wordt Qanotsux niet gehooid door het Mof yfaaroni I iprekan de velen die de rol fan dien minister In de DreyfuB zaak kennen niet hardop Waarom vooral Gabriel Mjnod mot die no heel wat waarheden weet Dinsdag nog schreet deze hem Jaurê een brief waaruit hg thiiiH bet volgende overneemt Hanotaox heeft laatst leden Mei oan X en my M m d g z9i cl Oy kent de nfiobawetyke middelen dooi Mer oier gebezigd om do cbuld van Dreyfus aati te toouen welke miasohicn niets dan een afsohnwelyke roman is X zegt Juuru is een naao van naaOi dour Monod genoemd Waarom Eoa het Hof niet deu minister en zijn aaoboorderi vau Mei vro dit jaar booren iTAUfi 1 10 8 85 9 14 9 48 8 49 8 B6 8 IS 9 l tll 84 Oouda 7 Uoordrnoht door 7 89 Niouvorlrnrli t 7 St Oapelln 7 46 tottnnltm 6 80 7 16 ïotterdui 4 46 6 18 8 16 7 85 7 58 OapeUe 4 56 S OS i uwerk k 6 04 8 11 f Uoordreeht 6 11 8 19 t Soudl 6 17 86 6 88 7 46 8 11 8 80 8 48 8 61 9 08 9 08 7 80 T 48 7 58 8 07 8 18 Gouda ZoiMhuiMo MoerkapoUe Zoetermeer Zegwurd Voorburg Haae Uonda 6 90 8 8 6 34 Üudew 6 86 8 56 Woerd 6 43 7 8 Iftrwkl 8 08 7 98 7 04 t 8 08 8 98 8 66 De Pftoi heeft bg da Keratreceptie van kardinalen biaschoppeu en preUtan de noodlottig gebfurteniisao vau hot jaar 181 8 in berium ring gebracht Hy noemdu bet rechtvaardig dat de regearingen van Europa i oh vereeoig om een dam op te werpen tegen oogehoordu begeerten en woeste iroorden maar Bllereert i moest de vree Gods he leveD ia bet birt der volken Tjl N9VA t De corrfspondent van de Timni te Jobsonesbarg meldt dat zekere Ëdgar eea Engetscbmao Maandag door een politieagent doodgeschoten i Vulgeos den bericbtt ever heerscht er groote ontevredenheid over het in t algemeen willekeurige gfl ag van de politie te Jvhao nesburg HrAMJB Telegrai meti oit Havana maken melding van de vrcesflyke eHeuils die opOaba beer cbt Mac Kinley heeft gelast levensmiddelen daarheen te zenden FKAHXaiJK Max Regis ia te Parys aangekomen Hy werd door eeuige bekende aotiseioieten atgehaald en een paar honderd mensoban juichten htm toe Amihika De griep woedt zoo erg te New York dat bet geiobdhMdsdepartement op groote schaal maatregelen laat nemen tot ueperking vao di epidemie De straten worden Eorgvaldig schoongemaakt alle tramwaueos ontimet Eergister n zyn 35 meDechen aae infloeaza en pneanomi overleden Ook te WashingtOQ breidt de griep zich nit De minister van marii e is er ook door saog4ast iM STADSNIEUWS GOUDA 24 December 1898 3y Kouinklyk besloit ti met ingang van 1 Januari o s benoemd tot plaatsvervangend hd aa den geneesknndigen raad voor ZuidHolland dr F H ü van herson alhier Gisterenavond bad eene vergadering plaat van de Afd Qoudac van et Ned Ood 0 De rekening en verantwoording door den Penningmeester w rd gotidgekeard Tot beetnuraleden werden herkozen de Heeren W den Hoed en H Ë van der Roer Daarna kwam d Heer Vos aan t woord en behandelde t n aangfkoodigd onderwerp op ir verdienstalyk wyze Na een overzicht van de geschiedenis van het bypnotiame besprak de inleider zgna toepassing opde opvoed Dg Allereerst gaf by eeoige voorbeelden van proeven op abnormale kindoreo Daarna besprak hy nog den invloed der suggestie op normale kinderen Z i mag zi alleen gebruikt worden tot hei aaokweeken van goede gewoonten zindeiykheK netheid ordetykheid nz en wees hg op ógu iufioed dtir poraoonigkheid van den anderwjji r Tenslotte wantuchawd eprtiker züa i ilt ga fl voor da ongezonde 8ugges ies mtgaaod Van do omitevincr Die snggesties verhiodereri Ons vele toestanden ook op onderwgsgebied Otibevooraoideeld te lieachouweo Wy onderwyzers tei spr dienen ons zooveel mogeiyk vry te bonden van diesaggoBtica en door theoretische en praktische vakkeDui t bet onderwya oen stap op den w g der ootwikkoliug vooruit lo brengen De Voorzitter dankte den spreker voor d t belftugrgk ieziog dio met groote aandacht werd gevolgd Het 14 jarig dochtertje van zekere L werd hedenmiddag op den Tiendeweg overreden door een biernagfo H t reObterbeen moet gekneusd zga H l meisje is per brancard aaar het gastbsis over gebracht NiEUWKQKKBK a d IJsel Maandagftvoi d trad in bet caf de Zwaan van den beer G van Ueeuwyk alhier voor een vry talrijk publiek op de heer Heldt lid der Tweede K i U U 11 11 84 11 81 11 11 86 11 48 11 61 10 18 10 80 U 8i 9 88 10 19 10 89 10 86 10 48 114 9 47 10 18 4 10 11 10 17 10 89 10 48 10 64 8 8 D door o tin t 11 57 18 06 10 1 1 mer tiiot hot ondorwern Pon innppring nn onde en invalide werklieden In het braede betoogde de spreker het uoodiakehjke van zulk een peo iooe riog doch ontkende geee zins do grooto mofUgkheden aan tU oprichting van zoodanig toiid verb jndt o Na de pauze werd gelegenheid gegrven tol dt bnt waarana de heeren B Rolloos en G Ilo eweg deeUiameo Nadit beide heeren door den spreker wareo beantwoord word de vergadering door den beer A ven d o Berg gesleten Bbro AMD ACHT De veroeniging Winterleziftg n nlbier hield Dtn lag bsrederdubijt eDkotn4 Ais spreker tiaJ voor dezen a ood op de beer J Hoekimn de tot onderwerp zyoer lezing had gekozen en op keurige wyse weergaf eene OvergseUche vertelling van Heeringa getiteld Geen dank ook geen zegen c Vooril het dialect was onberispeiyk Na de paaze gaf spreker nog ten beste Een gemeeoterandaverkiozingc van vao Duyl en de Vloekt Tsn Mr Bilderdyk welke bijdragen mfdanandttcbtig werdeo gevolgd en den tairyk opgemen leden een geoo gtgken avond verschtiflen Boüëokave Ds redergkerskamer H K Poot alnior heeft Dioadat avond baar IIOQ openbarü vt rgadering gefaoodin Haastbbcht Benoemd als deaknndige voor opneming van de waarde vao bet meubilair dienftt 1899 de Hoeren M Binneudgk eo J H Faai beiden te Gouda Benoemd voor do sckattiog der Hqot waarde alhier de Heer D Heueman Stolwuk All eene bytouderheid op hrt gebied der jacht kan d e eo dat door eeu tweetal jagers alhier eeu fataut geschoten ih t Was bepaald Ofo verdwaalde broeder want nooit voor zoo verre men zien kan herinaereo is bior zulk een vogel door bel moordend loon gevallen WiLUOK LANOEaAK Als een bg ouderheid kan zekerwet verre d worden dat G een der zalmvisAchers roet dryfnetteo Uatat een ou Fran cb geweer heeft opgeviscbt Het schot een kogel zat er nog op Men vermoede dat het in den FraDicheo tgd al te wa O kan gerpakt zga Sch Ct SoHöONiiotKV ffet ga van do banen der 8cboonho en cbe yaclub ebeen al aterk genoeg te zyn naar bet gevoelen vjn een 10 tal j D geuii die daarov r been lippen BET WAS TUD Wg lezen in hot AIgom Handelsblad Tairyk zyn de personen die op t punt staande eene reta te doen zich op het laatste oogonbhk vertragen door het in gereedheid brengen der bonoodigdbeden voor do reis en juist op tgd aan t station konion om in den trein te springen Eenmaal de trein vertrokken zynde slaakt de reiziger een zucht van verlichting en met weUc eene zelfvoldoening roept hy uit HetwBatyd Deze uitroep heelt Mej 1 Holteubroek to Linde bg Rgsaen ook gedaan als een uitroep van verlossing Zy was sedert meer dan 2 jaren lydeude aan hevige boofdpynen bloedarmoede en bleekheid Zy bad verscheidene behandelingen zonder eenig saccea gevolgd zelfs uiet de minste verlichting liams zö Na gebruik van de eerste doos gevoelde zg ee 8 11 8 48 B 67 4 68 6 6 6 18 6 19 6 88 8 80 8 6 1 S 4 i 4 06 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 l 9 4 06 4 84 1 86 1 41 1 66 9 06 9 17 8 41 4 08 4 87 6 66 7 10 7 y8 7 89 10 17 10 34 10 41 11 18 8 84 4 8 48 8 69 11 18 10 34 10 64 Op toevallige wgze werd zy in kennis gesteld met de wondervolle genezin gen verkregen met de Pink Pillen van Dr Wilbegon terstond de bohandelinir belUDgrgke verbetering en na bet gebrnili raa 8 doozen was zy herateld on had een goeden eetloat Ook zy nep nit bet wav tgdc waat zg was wanhopig geworden Thans zal ik de Pink Pillen van Dr Williams een ieder aanraden die aan dergelgke ziekte lydende is zoo schrgft zy ons Prgs l 75 de doos 9 per 6 doozeu Verkrygbaar bg SsABaiè Steiger 27 Bottordam eenig depothouder voor Nederland eo apotheken Franco toezending tegen postwisael Daar hot doel dezer genoeswgze is de hernieuwing van het bloed en de versterking der spxereu strekt baar werking zich op vele ziekten uit bloedarmoede rheumatiek beupjicbt zenuwpyn verlamming roggemergsziekte Stv Vitus dans hoofdpyn zonowachtigheid klieren enz De Pink Pillen hergeven de aohoone kjenren aan de bleeke gezichten handelen in alle gevallen van verzwakking en hebben eene werkdadige handeling op alle ziekten veroorzaakt door lichamelyko en geeatelgke overspanning eu door buitensporigbedon Gelijk alle goede produkten worden ooi de Pink Pillen reeds nagemaakt een ieder gne du wel acht dat er in t frantck op het omhulêtl staat i PiluUë Pink pour Personnel Palet du Pt Williamat t OmhuUel en het etiketzijnvan rooskleurig papier met blauwe letters Men hoede sieh voor namaakeela welke dikwijls gevaarlijk zijn yoor de gezondheid Wij kunnen de werkdadigheid der Pinkpillen niet xoaarborgen indien Hj j nietderechten Mfl T H ijn dwz gehjk aan WfrlJs I ERSOWWf 5 nevenstaand M Ar J7 smodel JY r J i Xf ADVERTEWTIEW ER BIEDT ZICH AiN een bekwame nette Baker vatt goede getuigen voorzien Adres KORTE RAAM No 91 AAIVBËSTEDIMCr Op WOENSDAG den 4 JANUARI 1899 de Toormiddaga ten H oor wensoht de ondergeieekende namens don heer H VAN LEOSDEN in het Kofiiehnia ot Babuoiiiik aan de Markt te Gouda aan e besteden Het verbouwen van hei Hui8 Wp C No 37 aan de Gouwe te Gouda Bestek en Teekening zgn van af Zaterdag middag 24 December 1898 tegen betaling Tan ISO verkrijgbaar ten Kantore van den onderget ekende bjj wien teveni nadere inlichtingen te verkrggen zy i J H OE WILDE Architect Rattenvergift 25 cent per Flacon MOIZËNHAVER en TARWE 10 15 on 20 cent per doos Om Batten en Muizen onscbadelgk te maken wordt bovenstaande aanbevolen daar ze na bet gebruik onmiddellyk sterven Verkrygbaar by 8 88 D door 8 60 10 04 10 11 10 18 10 86 10 H4 7 66 8 08 8 09 8 18 8 96 9 10 10 64 u sn 8 89 O door 8 68 8 64 10 10 18 10 91 10 88 9 89 10 88 1 6S 84 8 16 8 89 1 84 1 44 lO M 11 6 7 56 7 90 6 19 6 18 8 80 6 89 4 60 7 48 9 98 9 34 1 48 69 18 10 9 6 8 98 11 10 01 1 10 18 I 1 58 187 1 41 J van OIJFi Kleiweg Nt 2 Goada Openbare Yerkooping te QOUDA op WOENSDAG 25 JANUARI 1899 des morgens te f nren in het Koffiehuis HAmuoNis aan de Markt ten overstaan van den Notaria G C FOKTÜUN DROOGLEEVEE VAS No 1 Een op goeden stand gelegen WIKKËIHVIS BSf en PLAATSJE aan den Langen Tiendeweg te Qouda Wjjk ü No 37 Verhoord by de eek voor 3 50 No 2 Een BBF achter den eigendom van C M PooKsUA in den finosendaal aan de WUbelminastraat te 6 ou a groot 12 Centiaren No 3 Een goed onderbooden aaDgenaam gelegen WOONHUIS EBir en TUIN aan den Bleekerwingel te Oouda Wgk K No 199 met een uitgang naar de Boelekade Te aanvaarden 1 Mei 1890 Bet Huis bevat 4 Kamers Keuken Kelder Zolder en Diensthodenkamer en heeft vele gemakken No 4 tot 7 Ffer nevens elkander staande HUIZEN en ERVEN naast het vorige perceel aan den Bleekerssingel te Gouda allen met den GBOND daarachter Wgk B No 195a 196 197 en 193 Allen bg de week verhuurd voor 1 50 1 60 1 50 en 1 70 te lamen 6 20 per veek No 8 tot 18 Blf naast elkander staande HUIZEN on ERVEN met den QROND daarachter in de Boelekade te Gouda achter de peroeelen Nos 3 tot 7 Wjjk R Nos 167 tot 177 Allen hg de week verhuurd en wel 167 en 168 elk voor 130 169 voor 2 10 i70 TOOI 1 40 171 voor f 1 85 172 voor 1 45 173 voor 1 35 174 voor 1 40 175 voor 1 45 176 voor 1 40 eu 177 voor 1 75 te zamen 16 25 per week Na aieonderlgke veiling en afslag worden de perceelen Sfot 3 t0t IS gecombineerd als volgt Eerst Nos 4 tot 7 daarna Nos 3 tot 7 vervolgens Nos 8 tot 18 en eindelgk Noa 8 tot 18 iHe perceelen te mamen groot Are S Cemttareti Mfjn on A868i8 e UggtHg MmouOer getcMkt tothelultoefeMen van eene hanaeltmaak De treette aan den Bingel bedraagt M9 ÊO Meter ea un de Boelekade a8 S3 meter No 19 en 20 T8t ee BUIZEN en ERVEN naast elkander gelegen in een Poort aan de Nienwe Haven te Gouda Wgk N Nos 68 en 69 Verhuurd bg de week No 69 voor 75 en No 68 voor 65 cents Eb Nos 21 tof 25 § ryf eenige jaren geleden gebouwde naast elkander staande goed onderbonden Huizen Erven en GROND in de Korte Akkeren te Gouda Wgk P Nos 324 tot 328 te zamen groot 6 Aten 70 Centiaren Verhnnrd hg de week No 324 voor 8 50 No 825 voor 1 75 Nót 326 voor 1 80 en No 827 en 328 lk voor 1 75 nmea 9 SE per week Na a onderlgke veiling en afslag worden de perceelen moe tf tot 9 gecombineerd De perceelen zgn te beiicbtigen Vrgdag 20 Maandag 23 en Dinsdag 24 Jannari 1899 telkens van 10 tot 3 nren en op den verkoopdag van O tot 11 nren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notarii FORTDIJN DBOOQLBBVER te Oouda JEOSSIERSZAAET Ter oyenuu aangeboden lEN ZAAK in 2im Zmp Soda en verdere Chemiealièn en OUèn in Bctttrdaw Conditiën billgk lanuktelgk Kapitaal 3S00 Briarn firaaoo au Bnnaa t d Blad FOTOGRiFIli STII0IO FlmuUn Stacel UI Bafilllki tsk ise taUgi sefea4 Openbaxe Yerkooping te GOUDA op WOENSDAG 11 JANUARI 1899 das morgens te elf uren in het Koffiehnis HaiuoNiBf aan de Markt ten overataan van den Notaria G C FORTUUN DROOQLEEVER VAN No 1 Ken op gnutigen atand gelegen ruim ingericht WOONHUIS ERVKN en TUIN aan den Korten Tiendeweg bg de Markt Wyk D No 2 groot 1 Are 19 Centiaren mat een gemeenschappetyken Gang naar het water der Zeaggtraat Üet perceel t welk aan de straat een breedte heeft ran 7 04 Meters berat benedeti de Wmkei en Kantoor 3 Kamara en Keukon en boren KamerB eu Zolder an hek ü tt aanvaarden 15 Februari 1899 No 2 Een WKttKPLAATS oi PAKHÜ18 en ËEF met den GROND daarachter zoodanig als op het terrein ia aangewezen achter perceel 1 in de Stoofsteeg te Qouda Wyk A No 73 Terstond ta aanraardeu De perceelen Nos I en 2 worden na afzonderlijke veiling en afsli gecombineerd No 3 Ben goed onderbonden WOOIVHUIS met PAKHUIS daarnereiis breed aan de straat 8 5C Meters ERVEN KLBMGAREIVBAAK van 4 paden en SCHUREN aan de Spooritraat te Gouda Wgk Q Nos 211 en 212 teumen groot 4 Aren 97 Centiaren Te aanvaarden 16 Januari 1899 Nos 4eu5 Twee PAKHUIZEN en ERVEN in een gang in den Wilhelminastraat te Oouda wyk M no 55 Teritond te aanvaarden En Nos 6 tot 19 Veertten HUIZEN en ERVEN allen naast elkander gelegen in de Measemakerssteeg aan den Kaam te Gouda Wgk O Nos 461 tot 474 Allen bg de week verhnnrd elk voor 75 cents met inbegrip der waterleiding De perceelen zgn te bezichtigen Vrgdag 6 Maandag 9 en Dinsdag 10 Januari 1899 van 10 tot 3 nren en op den verkoopdag van 9 tot 11 oren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTDUN OROOGLEEVEB te Gouda Openbare Yerkooping te GOUDA ten overataan van den Notaris G C FORTUUN DROOQLEEVER op DINSDAG 27 DECEMBER 1898 des morgens te nren aan het lokaal Wgk K No 252 aan de Peperstraat van IBDBUAIRE GOfiDBREN waaronder MABONIEHOUTEN en andere KASTEN STOELEN TAFELS voorU LEDIKANTEN 6£DD£N en BBDDEQOKD LAMPEN KACHELS KOPER BLIK GLAS eo AARDEWERK gewerkt GOOD en ZILVER en JDWEBLEN eni Nadere inlichtingen g roonoemda Notuü De ondergeieekende zgn SCUILDKRSZA lK overgeéaa kebhende aan den Heer J VÏEGEER bedankt bg deze zgne geachte clientèle die hem hunne gonst en vertrouwen zoo ruimschoots geschonken hebben B beveelt minzaam agn opvolger in hunne voortdurende gunst aan de verzekering dnrvende geven dit vertrouwen niet misplaatst zal ign Hoogachtend J ROST Oouifa Peperstraat K 239 Onde geteeke de deSCHlLDERSZMK vanden Heer j tiok 9terge ome hebbende te aanvaarden op den 2 JANJJAUl aanstaande beveelt zich bg döse aan in de bJgnnstiging zgner Ctiünt4le en Sladgeaooten belovende zioh dit vertrooweu door een prompte en nette bediening waardig te zullen toonen UBd Dw Dienaar J VERGEER Ovis Rijtuig tn rinfond Schilder Voorheen Raam O 14 Gouda Woorhanden t DK ËKUW DEK OVERWINNING bladtgden uit ds Kerkgeachiedeuis der fierce eeuw UOOB Jk H M TAN NES Predikant te liotteiHlamt groot Octavo deel 237 bUdzycleQ Prüfl 1 S0 ingenaaid Bovesataand merk ii een vervolg op de vroeger verschenen werken De Advoatstgd der Wereld c en Orie Eeuwen van titrgd door denulfden anteur in den Bbekhandel van Albs JONGËNËEL Oosth ven B 78 Gouda f raag HET GEISJE Wekelijk vertchynend lilaai e voor alle Vrienden van Eerk Oranje en Vaderland Verschenen No 1 4 Prga per nummer 2 Cent franco per post 27i Cent Ue inteekening is opengesteld en aizonderIgke nummers zgn verkrggbaar bg B H Maaskant te Gtada en verder alom Cilgave van P dsn Boib Utrecbtsche Dmkkergt Vtraht f F mm ïiendeweg 59 t EVEllT GLOEILICHT Branders compleet ï 85 Cts Beste Eonsjes ï 20 Cts Prima qualiteit i 30 Cts R atti ta wmd B toffvn W twet 4i ZflvtoAaa 4 aworiM I lÉeidl la Mar hdi b Aahtfliliüpelle t n 80 oaet 75 oeal u fi 2S de giwL Vvorlüiidea La 4 rneeete Apotboken d hv f 1 mo itet t Oo U K iiwr l rn Te GOUDA biJ C LOGER AlwUieker Markt ep bji WOLPf Co Westhaven 199 nijssïiïiiri voott I iGoedko pe en smakelijke NIJSMELK I in Doozen waarvan de inhoud voldoende I is voor 5 Liter Melk per dooa 0 ÜS f D MIEBIES I DROGIST Kleiweg E 100 I S KEISER Korte rirndewr ioudt Voortzetting dur Algeheelo U I T V i II H O o I wegen vertrek naar elders Van Manntacturen Bedden Dekens etn groote party Winterartikelen die voor spot S rgzen opgeruimd worden zooals Mans en ongens Jasfwn Pelerin Jassen van f2 Regen n Kyjasfleo buitengewone koopjoi Witte loederenKooals Tafeltukena enSertetten beate kwaliteit 25 cent Linnen voor Lakens 3 el breed van 45 c voor 30 ct stukken Keper houdende 20 el van i 4 75 voor f 3 50 een groote party Katoenen Dekens van f l 25 voor 80 cent Kinder Dekens van 90 voor voor 50 cent by onder geschikt voor uitdeeling der armen ook vele goederen voor Kerst en Nieuwjaar geschenk zwaar gevulde Kapok Bedden van i Ï5 0 voor f 10 75 Veeren Bedden vau 45 voor 82 Oatden ene Het UUIS is T £ UUUR spoedig te oaiivBftrden I S KEISRR Korte Tienilewe iooda smoor EU GITMN mi Slotemaker Co Burgers teatèiic Oh g8 Ie is het beate en goedkoopste kettiuglooze KUWIBL HIPASl 8 iiiHg 1 flSsMW s hH H w 1 HHHE 1 d K if9p II IJBVBmBr jhofievehancier 1 Vertegenwoordiger U C DE UITER Gouda