Goudsche Courant, maandag 26 december 1898

No 7771 Maandag 26 en Dinsdag S7 December 1898 37ste Jaargang mimm courant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken J L BRUIVS Turfmarkt en Hoek Gouwe Telefooa IVo ftt ADVERTENTIEN worden gepIaaUt vau 1 5 regels a 50 Centen iedex e regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TelefooB llo ftt De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e I y k s met uitzondering van Zön en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco p r post 1 70 Alzonderigke Nommers VIJF CENTEN Mantels Opruiming PÜT LAGE PRIJZEN m u Paar chaatSGD Is t beste KEESTGESCHENE tn de grootste sorteering tot biayken prijs fetkrIigbMr bg im mm KORTE GROENBNDAAL 1 199 200 apectalitelt in GEREEDSCHAPPEN Toor alle Takkta Iff l Jachtvesten SFOETHEMDEÜ en TRUIEN ia alle maiea Toorhanden Iff 9 iXi9ua 9 mR9t Markt A 70 Groote keuze ZUdeo Cacheoez Aanberolend C A B BANTZINGER èooda Dnk ru A BBIHKIUN fc ZOOK Steeds voorradig eeie roime keuze der Soliedste soorten Naaimachines welke tot billijke prijieo worden geleverd V Desrerkieiend op afbetaling per maaad en per week Vl A LEWEINSTEIN aOUDA Kleiweg 49 DE ORGELS van story clark ïKn alleen in Nederland reeds bg autmenOem ingeToerd en alom bekend en gelield Steedi een fraaie sorteeHng er Tan Toorhanden ook lan onder mtnemende gROOTB verscheidenheidvan ALLERLEI MDZIEKIN8TR0MENTEN en BBN00DK3DE VOOKWEEPEN BIJ DB MUZIEK kTeb h reaStrUk8tOkkeniiitelororeaTÜ r Ql l x UABKT of op den laatoten Vrüdac n M n T H miEuwi NIEUW MIEUW GKSCIIIKT VOOK ïïaclitUcliteii Koffie en Theelicliteii Welke 4 i uur branden b 2 en 6 uur brandende b 3 eent per stuk Eenig Agent voor Gouda en Ometreken IZ AK cats Papiermolep GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Hen behoeft hiervoor geen OUe geen Qlaa j611 11 AUewi een luolfer aansteken U noodig Qetaeel onder gevaa r TOor brand als ook wnder renk tOoedkoopBte en oliedB adre Toor Vervoer vaa Inboedel aoowel binnen all buiten de itad met gaaloUnwagwi bs A GR AVE STEUN Oude Gouwe AUes mrOt tegen Xrantport sohade verteherd Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT SOFIATTEV AÜCBITfiATEN EU LUSTEN ook volgens op te geven Profiel Spoedige aflevering Nette uitvoering Conciirreerende prljsen wie een geirige SIGAAR wil rooken probeere de KLEINTJES S H 10 Cent uit DE MAGNEET Langpe Groenendaal 1 23 Xieiê uangeuamer betmr em gaeékooper da de Kerstdagen o p d e tafel Bankethaminetjes lijii Tan smaak 95 Rolham tonder been SO Metworst 40 Boterhamworst 30 Rookspek mager al ret MS et allea per pond L DE lEIJ DOBBELB BnORT H Slemppoeder WOLFF dl Co WESTHAVEN 198 1 j m WM Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR DBPOTBO l DBHS Gerraagd op zeer gnnstige Toorwaarden H B KraMeHen Droflaten Baoketbakken wyaen Slitarenhuidelaren en andere personen met relatiën op alle plaatsen in Nederland tooi fcnlteniewMB goedkoope gewaarborgd isireie Natiiarwgnen geanaljseard door en onder toelicht Tan den algemeen bekenden Hoogleeraar SWART8 Tan de CniTeniteit te Gent Voor Terdere inlichtingen lioh Ie adreawaren aan den Hear Wk WINS Molenstraat 10 te êBa i Dinetmr mmNtdtrlamd m KtUmiMn Tan de Naamloote Vennoolaohap OenenU Wine 1 OsMi a yUAatwMrpeB Kap taal 2S0 000 TWEEDE BLAD BINNENLAND STATEN GENERAAL TWEEUB UMimEHe ZiUiog Tfto Vrydag 23 Due 1898 De bebaadsliDg d r WatemtMitiibBfirooting wordt Toortgezet Da heer Noltïag vraagt eea baler fteorganifleerde Arbeidskamer voor de belaogryke diamaotiodaitrie te Awaterdam envoorde meubeU iDdoatrie Door bare Miueostelliog levereD de Kamera tad arbeid weinig nat op veraadermg il noodig om se beter te doeo werkea eo daarfoor ga de Mioiater te rade met ds georgapiieerde arbi idersrereeDiiti igeb watrop ook de beer Tro lBtra aaodriogt ia Teibaod tuet de hoogst noodige herzieoing vao fact besluit betreffendi de Kamera waar egen 8pr terach I laode grierea ontwikkelt teo opzichte der diamantiadufttrie Oe nïoleiiTerhaurders zgn geeo patrooDfl eo ds acbgrenachaardtra moeateo geeo ledeo ago De roonjes lgpery mott eeue afzoodtrlpe Kamer krggsD De h er De Klerk sluit zich bierby aan maar de beer Pytteraea adriseert DOg eeoigeotgd de w rkïog oa te gaaa alforeoi bet bealoit te herzie j rffadaTHTlieer Qeldt o a TOor de kiezerenitbreidiug der Kamer bad geiprokeo butreards de heer Kerdyk bet datbelaDgbebbeDdeD ooterredea over de aameostelliDg der Kamers zich OQttrokkeu aao het kiaerecbt hg onderateuot bet rerEoek tot opriobtiog eeaer Kamer vuor de handelsbedrgveD De Mioister van Waterstaat ontwikkelde als doel der wet de vormiag van complezeo of groMea Tan OTereeokomatige bedrgfeo voor djP austelliQg der Arbeidskamera De wenaobel kbeid vaa Kamera loor Qatidel Credieteo VerzekeDiDgsweneD ia in oodersoek Hg verdeüigk de eenheid vao hot diamautwerkeravak tegenover den aasdrang tot aplitaiog eo acht twee Kamers voor de Divmautmdaatrie strgdig mtit de wet Sea Kamer rao Rijkswerkliedea iaoomogelgk Door de weigeriug vao de msdewerkiog der patrooDi zga deze atrafachirldig Hg ooikeot dat de Ar beiden kamers het indastriebelaDg fertegeowoordigeo De replieken dar aprekera brengen den Minisftar niet terog Tan zgn bealiste weigering tot bertiantng van het Komoklgk Beilait Bg de efdeeling cpovtergen Terzoektdo beer Brnmmelkamp de Zondagabeatelliog alleen op aanvraag van het publiek te doen genchiedea De heer De Klerk en de beer Staalman vragen rerbetering der politie der poitboden en der commiezen hg de telegrafie De beer Kool wensobt mindere belaitingder ptattelandapoatboden De heer Roeaaingh vraagt een zorgzamer brtevenbestelliag ten plattenlaDde da heer Ketelaar tractementaferbetering der dtrectcnren der kleine kantoren de beer Nolting uitbreiding Tan den Zondagirnit voor het talegraafperioneel de heeren MeeBters en Van Gilse beratel van don locaaltgd op de dienatkantoren laatatgemetde ook eenrormigheid ïn den Terlaagden ceepost Da beer De Vïuar Traagt lotiverbetering der telegraafklerken De heer De Waal Malefijt gelgkfaeid in de bevordering roor poak en telegraafambte naren De Miaiater antwoordt o i dat wgziging der tgdregeling hem onooodig voorkomt de iageawoord ge beladingiwgze de voorkeur Tercliant de tractementa verhoogingen tegenover den bezoinigingaaandrang zgn ternggahonden 00 hg geen toezeggingen diBoaangaaode kan doen Üg lal we eeoe regeling voor briereugurderi en poatbodeo ge eo Oelijkat lling Tan den seepoat zoo onbillgk zga tegaoovor hok 10 oonts binneniandach port voor Indig De Waterataatibegrootiog ia zonder stemming goadgekeard Om KoloDiBa gMn algematB dabal Bg de HuriDaam che begrooijog bondt de heer Pjrtteraen beacbouwiogea over de Suri osamscbe toeetanden en over de maatregelen tegen uil FrnoBch Gtijsna naar Surioarae gerlüclit i bBnoeliogen Na antwoord van deu Mioiater worden de algemeene beraidsltigiogen gevloten Op voorstel van den heer Pjtterüieo wordt op art 61 ftao amendera ut aangeooaieo met 40 tfgeo 37 lemmeo waarbg 3000 vervalt voor ouderwjia aan kinderen van Koelies De bpgrootiog voor Suriname ii daarna in baar gtiheel goedgtkmrd Hek 13 opmerkelgk ichrgft de Tel dat die landen elke bonne grenzen gesloten boud n voor den invoer vau Neder andtcb vee dst juist in d e landen de ziekte bet meent haertcbt lu Bs gië neemt die K vreede ziekte oog met dfn dag toe en zijn daar de provinetën Luik Brabant eo i euegouweu geheel besmet lo Frankrijk bezocht die z ekie in de maand September 500 gemeanteo In Duit cblaud wa ea op 31 October 11 1123 gemeenten besmet met 6608 stallen te en 749 gemeenttin op 30 Septenrber met 4148 stallen Men schrgft uit Friesland aan de N R Ct Hy dio geen Friescb kent gevoelt niet de beteekeois van het woord tfOfien er ia geen Holfaod cb woord dat de beteekeaia prvan weergfoft Wel lykt souffV leud roodloopena er veel i p doeb het jai te i bet nie Hl 0neo geschiedt voortil da Zondsf avood eo bet zg i vooral de boerenzoons ten plaltelande die hierin groot termaak hebben en met wiU leo gelooven dat die aioode gewoonte a rafbaar gesteld is in o ja Wetbofk Tan atrafrschtt dut bet betreden van een and ra grond zonder dienn toet temmiDft verbiedt Des Zondaaavonla ontvangt de boerendochter den vrger en weet men dat Aaltje of Geertje den hgc b eft dan gaat men aafood en som de naclits tstrüneuc om de boerderg om het pnartjQ te bespieden Is de vrger een kameraad dan waag man bet met zcld n oniler da ramen door in de boerderij te kUmmeo een deor loa te brukeo om bg bet piHrtje iu de kamer te komen Dan gaat men niet eerder heen vóórdat de vrijster getracteerd besft want bg de vrgery op bet i Mflsche plattiland staat de flfscb gewoonlyk op tafel Dat ioklimmen beeft zyne gevasriyks zgde Het is oog met langgeleden dat een boer een sttftoer die onder een raam doorkroop voor een dief aanzag en zoo mst eeo sabel op bet hoofd sloeg dat de jongeling aan de gevolifen bezweek Een koddig geval van it fla nc viel dozer dagen voor waarbij de set üuefsc benanwd oogenblikkeo beeetdeo en beider Zoodagaoh pak voorgoed bedorven werd Ëen boerenzoon WO des ZoDdagavoDda gain vrgen bij eeoe boerendochter twee zgner kameraada beiloten te gaan itrdoeo Met een metje wisten zij de deor van den koestal te ontgrendelen het ging den langen koestal door en kwam aan bet Middenbois Oeeo vao beiden wist nu echter de inrichting van bel woonbnis op goed i elok deed meo to het daiater e o denr op n en men ato id Toor bet bed van dea boer die aan inbreken denkende d reet den bedde oitaproog 00 de jonge ingen naaette D e boerenzoons a s se waren wipten tnsschen de koeien op dan stal en gingen knielend liggtn voor de rnstige herkanwars De boer gtde ben voorbg sloot de denr nn Toorgoed eo kwam et dochter en vrger eo last not least ee lantaren tersg om te kjjken hoe de kerels toch wel in hiiii f okomoo waroo Bange oogeoblikken Toor onzoklaotool Qswillig lieten zg t eh van onder tot boven aSikken door do kooiao Igdzaam lietea ig loe boe de beoeten roet bno balt langs ban Zondagsoh pak scbmrden Want de boer wn nog woedend In eens bemerkte ds vrger hens bg glimlacht doch zwggt ati bet graf De boor heoft treiiirol dat glimlacheD goii D bg treedt mei den hntaren op de stallen en vindt onte avootariers geheel ontgelikt en van ouder tot boven ond r het koehair Toen was sgo kwade bui o er de itrüiierat waren genoeg g Btrafil Bet tweetal heeft zich na dit geral voorga o o men nooit weer te slrüneo Door de Hollandaohe Klectritcbe Spoorwegmaatschappg te Amstffdam ii aan de raad der gfltosente Aarlaoderveeo concessie aangeTraagd voor een tramwg op eigen baan met Bpoorwgdie en Amsterdaqi Nieuwer AmatHl Uithoorn Nieowveen Nieuwkoop Aarlander veen naar Alfea en aldaar aan de lyn Lfiden Woerden aanaluiteode Gemengde Berichten Öuteratoad is een ütober in de ZtodstraU door een itok r Tsn bet Bogelsche s oomachip Tampico liggende in d Kynhaveu te Rotter dim by een twist zoodanig met een mes io bet gelaat verwond dat hy iu het Ziekeubnifl moi st worden opgenomen Een verscbrikkelgk on elok is voorgsiaDan in de fab lek van glssivi rk van den beer Hibbeio Wefaperzyde te Amsterdam Kon loa werkman was voor eeo s gi steen gedreven door een motor vaq Ü3 paar den krecbUa geplaatst om een stnk koper te polg teo Op onveiklaarbars wyze prong plot oltog de slypsteen oitesn mt t bet oocdiottig gevolg dat het hoofd van den werkman in tweeïn werd gespleten m byna van de romp werd gf scheiden De dood volgde oom ddellyk De werk aking ter drukkerg tan den heer Hooiberg te Epe kan als g ëiodigd beschouwd worden Geen der 12 stakende gesellen ia of zal weer in dienst worden genomen De beer U breft 6 typograven van elders aaugenomeo eo 2 lerjongeos van daar terwyl lig in de volgeode week m er werkkraobien wachtende il Het bsfi tinr van den Bood van Typogra fen en de stakende gezellen deden intunacbeo alle moeite om te voorkomen dat de heer II ander werkvolk verkreeg en i mmigen lieten sich dan ook door ben weerhooden Uk Meppel wordt aan de Zw Ct gemeld Een der vrMgere leerlingen van de boogTe borgeracbool aldaar laatstelijk werkzaam op een groote leerloojerg te Keolsn werd door de politie aldaar gevraagd naar bet bewijs det hg in Nederland aan zgo miütiepticht bad voldaan Zoodanig bpwgt had hg niet in zgn bezit doch by verklaarde zich bereid dit onmiddellgk te rullen vragen Met dit aanbod werd echter geen genoegen genomen Ueedsden volgeoden ochtaod werd hem gelaat binnen 24 uren bei laad te verlaten Een prettige avontnor Eeo beer die ua het tbnisbrengeo van zyo meisje wat al Ie veel sQroc Am ricsinc gedronken bad begaf zich eergisteroaobt oogereer half één in zwaaiende beweging naar ege woning in de Aert ran NeHStraat Al sliDgerende en soekeode naar den sleoiel van de boisdenr bondt hg stil voor een pand dat geheel en al dezelfde denren besft a a dat waar hij woont De al otet wordt in de door gedaan so deze aptiogt toevalligorwijz open Mgnhapr vcagt nog zoo goed en kwaad alsdat gaat zjjn voeten p de mat af en strompeli dan naar kofoo Gelokkig is de boveodear open eo ziet hg bet q hilicbijs reedabranden Honger haaft bg niet en bg klsedt aich daarop dadelgk ntt AJ h i gieh na naar de plaata bcf ef waa h Vwoonlyk pleegt onder de wol te gn n ioo i bg opeens een vreo elyk gegil en iy ibroeqwVJan help help dievent Wel nigttiet frierdoor ontnuchterd emerkt bg yo wrg wiog n zoekt bg loo gauw hü kan zyo vet preide kleediogstnkken by elkaar eo loopt versuft mat de banden vol b rra ooti d trappao weder if De biiwooers w ran niet weinig Teraebrikt door dit ongewone voorhal en konden in bet overige deel van dm nacht den slaap niwl meer vatten Alt en een hotline eo een kous vond men s morgens nog in de gang U Nbl Verififtigd boterham ëho 3 jarig jongere te UIrnm gino in rau onbewaakt oog nblik naar de pruviatekabt en haalde daaruit een boterhnm dis er eigeolgk vokir de mtiieen was a ergezet Het knaapje at hft brood dat zwaar vsr iftigd wai gshaol op Dadelgk word geoeeakondige butp ingeroepen Het kind leeft nog Giskeruaclit is te Utrecht esn itukrgder van het Ie reg vetd art door verbreking uit do arreslaotenkumer waar hy in voorlnopig arrest Was gesteld i Oflocht en beeft d j kaaeroe Tertatoa Strenge winter Als een byiondar oidmaldt men dat Woensdag onder Went Souburit e n wilde awaan gezien word Dit is zegt mon een zeldtaambeid en wordt gehouden alt aan teeken van oon Eoer strengen winter M 0 Ia d Sobild rat eg stond Woeoidag san tgiuig oor ds dsttr aeaer wooiag Eeo paartje dat lil het hnweiyksboot stsppso toa moeit r mede ossr hot sladtiuii g reden worden eii tal vsu cisuws ierigea wscbtteo mstonneüuld tot braid ea bruidügom b t buii oit komeo zoud n Daar oadeieo drie beMhookeii mauoen en by ds troawkoats gekomao opeeea twee huDoer fluks bet po tier eo sioppao deo dsr en mso 10 bet rijtuig oar da koetsier tgd bad TsD dso bok te spriegsa om bet te bsl tteo Tarwyi de twee xieb oo hak rrwydereoaliof tg Tan dia prins geeo kwaad walen ositelt de derde siob io bat rgtuig alsol by daar behoort ro iomiddola dalaa da toekom alige echtetiedeo reeds dao trap al Il t argat aweat br ekt d a koatsiar ui Targaarsameakthg dea mso da koels tocb te irrlslaa Ikwii ooD is Iruowe segt deze onreroiddellgk Teo slotte erlieit de koctiier sgn gedold eo geholpen door eas psar colirga s trekken sgdeu onwitlJKe onder bet scbaterlacheo daromstaoders by ds beeneo oit bet rgtalg liettDekomstiga schipaar achter kon het hchenwel laten te meer daar de drooken men dekoets nut zyne bemoddarde laersao en pakniet erg opifaknapt bad Ned Afloop der Openbare Verkooplna van Oaroereade Ooederen Opeobere Verkoopiog ean vyf perce eo hooien boezenlaad ia Stolwgk onder Ijekkerkerk op WoenadsK 21 Decombrr J898 door Notsrif Mslbsteds te Bargsmbscbt gehooden Koipers peieeslen 1 eo 2 W Dogterom oor 1725 PenMaiao 3 4 eo 5 J da Vriat Ca seot f 2415 ToUsl koopsom I 4U0 BargerlUke Stand OEBOBEN 22 Use Catbarioa Maria oadsrs J L Mimpon en T Dyk tra 2 1 Eie faiel ouders £ de Jong eo M A Sluirer OVbRLEDBN 22 Dec M 0 an Wyk 20 23 I Scbooiidsfwjerd 10 j ONDBBTHOUWD 23 Dee C V r loot le Woe den en J S Simmen H K Broower eo U P Al enaar C Ulonk U Raeawijk eo U Orerbesk H J de Lanir ta Osg tgeeel eo H J an Scbalan A J de B jom en H Mareliase le Moordreebi J0l Oet BoresD Tsn dan Borgsilyken Htsnd tal a s Hsaadsg 2e Keratdsg ran des Tooruiddaga 11 tot dsa eamiddag 1 nor gsopand ago lot bet doen ran aaogiftea Tan Qeboorte eo OTsrlgdsn Haartreobt UEBOUEN 1 Jaonigja oadars J KrtageslaiD en Jasna Hoogandooro