Goudsche Courant, woensdag 28 december 1898

No 7T72 Woensdag 88 December J898 STste Jaargang j JL j la l mimm courant NieuwS en Advertentieblad v or Gouda en Omstreken r O n D t td c K a a lx N O TelefeM IV M ADVERTfiNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere r rel meer 10 Oenten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mid Telefoon No De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 j k r met uitzondering van Zon en Feestdagen De prije per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Alzonderlgke Nommers VUF CENTEN AMERIKAAISSCHE I ViHT uuofiniiin j ll Hi A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GODOA Telephoim Mo 1Ê Beurs van Imslertlain Vrkn 86 7 100 88 88 l ts l 84 97 97 108 V 77 23 26 101 881 100 100 S68 475 103 50 101 198 14SI i 100 S8 126 88 80 lU 111 206 208 lOOV 65 I 162 I 99 Slotkrs 867 97 88 83 23 DECKMBKE KisnUND OsrI Nod W S idito dito ililo 3 dito dito dito 3 HoMOJR Oil Gou 11 1881 88 iT UB Iaacbrjvmg 1862 81 5 OoiTENlt Obl in papior 1808 A dito io HierlS 8 FoBTuaAL Obl met coupon B dito tickiil 8 66 BviUHS OU Binnenl 1894 t dito GeooQS 1880 4 dito bij Rotbs 1889 4 dito hg Hop 1S8U II0 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 8MH Porpet tcbuld 1881 4 TutUU Gopr Couv leen 1890 4 as lociiing soria D Geo leeuing eer e C imBAn B p obl 189 Mmioo OW Buit Soil 1880 VlHEZDiu Obl 4 oiiljup 1881 AtunaoAlI Obligatioo 1896 3 BoTTIRDAII Slad lrou 1894 3 NtD N Afr llindeliv und Arendsb TBb Mu Cortitioatea Deli Maatschappij dito Ara Hypotheekb paadbr 4 Oult Mlj dor Vontenl aand i Or U polhf ekb pandbr S Kaderlaudiohfl bank aaod Ked Handolmaatsch dito N W k Pao Hvp b pandbr 8 Bott Hy otheekb pawll r Si Utr Hyrotbaekb duo 3 OoBTBHK O jBt Hong bank aand RusL Uypotbeekbank pandb 4 Ahiuka lüqul hypoth pandb b 58 106 1027 26 188 14 109 66 102 U 16 118 ig U Maxw L O Pr Urn rerl NlD Holl IJ SpODrw Hg aiind Wi lot ülpl T 8t 8pw aand Ned Ii d Spoorwogm aard Ned Zuid Afr Spin aand tilito dito dito 1891 dito i IlAUlBpoor l 1887 88 A Bohl S Znid It l Spwmy A H ubl 3 PofH Warachau Weouen aand 4 Buil Gr Huia 178 208 106 106 91 99 117 117 dito dito liino Ooi 1 typ O i Canada Can South Cbert r aBa l V C Rail Il Na lo h d O Aaistard Omriibua Mij aand Botterd TramWü Man B and Nbd Stad Amiterdam aand 8 Stad Bo tordam aand 8 BlLail Stad Antaorpen 1887 Sad Bruaael 1888 l i HoNO Thoiia RoguUr O aolaok 4 GuiTKR Staatalceuig 1810 S K K Coat B Cr 1880 8 Spakjb Stad Madrid 3 1888 NiD Ver B 1 AtI Spoil oort WINTERMANTELS Japonstoffen Velveteens laet bgbehoorende GARNEKKINOEN Veeren Cols Pcllerijen ia ruime keuze UOUU t l S4MSOM IM4HHT ADVERTENTIEN PDIKB OUD l f SCHIEDAMMEH GEHEVEE Uerkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bHi M PEETER8 Jz N B W bewija van oohtlieid U eaebot en kurk ataoda voor fuicnAiyi f aten nin den naam der Firma I l F HOFPB A i Maandag lol 1 uur opt n M nog slechts ééne week en onze groote g rati PremiënverlotingZONDEK NIKTE heeft plaats Aandeelen iu deie Verloting worden gratis uitgereikt J ij onze Boter Kaas en Eieren Oose prachtige solide vernikkelde Cadeau Servieien worden steeds meer eo meer bewonderd en begeerd ea aanvragenvoor bons nemen nog steeds met den dag toe Onze andere C de iix nis CACAO CHOCOLADE THEE en KAAS blgven ook zeer gewild ttf Onze Natuurboter üemengrte Boter Deensche Melange en Margarineboter blijven van onveranderdp puike kwaliteit 99 k f f I é VOO i koi c Door deo koloasalea omzet dien wy hebben en ook voorftl door onzen rechtstreekachen verkoop zonder tosschenkomsË ran Agenten of Winkeliers is elke êOiide concarrentte tegen ons buiten gesloten Vestigen in t bijzonder de aandacbt op onze veracljillendo soorten Kaas als ALLKRFIJN8TE BELEGEN G0ÜD8CHE KAAS 40 Ct per pondBESTE 35 t f UOËDË 30 t t ALLERFIJN8TE ECHTE LEID8CHB KAAS 35 A BLUYSSEN ZONEN Fabrieken te ASTEN Opgericht 1828 Gevestiijil 134 eifn VerkMpbuizcii waarvan tctiouiia WiJdSiraat 160a A § üf aaiidag lol 1 nur open NiAHKiARTJESll VISITEKA TITEN op zuiver Bristol carton met Enveloppen en Etui ƒ 1 FANTASIE KAARTJES nieuwst model 1 50 Naar verkieilng met vierkante of ronde hoeken Bestellingen worden ingewacht bij A BRIl KMAI L Z Indien gij niet wilt hoesten gebruikt dê allerwe e bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borsthonig Extract HeiiaBihe uit de Koninkiyke Stoomfabriek De Honigbloera van H ü VAIV SCHAMii Co en llaagf liofleveranciers SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co S Melianthe ia het beste luiddel dor wereld C0 8 Mdiiaothe ftenecet KinklioeBt 00 S Melianthe geneest zoowül oud bIi jon t 00 8 Melianthe nja in Keen huisgoMn ontbreten Co a Ueilanthe atant voortdurend onder Scheikundig toesicht Co a Melianthe helpt onherroepelijk Co s Melianthe ie bekrooud met Keredipleua s Co S Melianthe is bekroond mot Oond Co s Melianthe is bekroond met Zilror CO S Melianthe is verkrijgbaar in Saoons van 40 Cfa fO C $ en ƒ bjj A BOUMAN Moordruht 3 C BATELAND Biêhop B T WIJK OudmaUr M KOLKMAN Waddinxvetti a ROLLMAN Bodegraven P1NK8E Nieuwerkerk aldIJtte Firma WOLFK Co Westhaven 108 Gouda D MIBBIES K eiwt E100 Qouda E H va MILÜ Veerstal B 126 te nouda Patent H Stollen wMTt Pnt mi H StoUoH êrrungen ut Mta t nti ttêitwtfi werthUuten Sachahmunoim Mtbrn Um kAuft liêhar unur $ rdrtê Heharfen H SloUen mr rui yM JIrtct eOtt k lolatm litêithtnilMim tt éÊMB MitfUakêt fint m anhttWMArlM X Gouds Druk Tan A BKINKUAN k ZOON Warnung Phjstrekking den 27 December SO0 O0ÖTlRll als hoofdprijs rti bt t alukkigst guval bimll de ni uwste j r o e luldvprloliiiR die door de Hooi Efj ecriDg vao Hamburg goeili ekeurd eo K WUfborgd ti Uü voonleclige inrichling vim bet oienwe nn UslBbt daariD dai in den loop ran slfcchtB weinige maanden in 7 vcrlotiogen Tan nS OUE totco KV 180 prqsen bedmgende 11 349 325 Mark er volledige beslissing zullen komen daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Mark bij iiitoemeadfaeid echter prüs u M 8a0 000 i prijz ü M iO OOOprijs a M iOO 000 priji M lO iM Oprijs a M 100 000 priizeo a M 76 00 1 prijs 11 M 70 00 11 M es oiicl M 6II 000 8 000 1 000 40 165 00 56 priJE a M 6 000 106 prijz i M 3 000 806 prijz ït M prijs a M oa oiio 818 prgz ü M 1 prijs il M 611 000 1518prijz M l prijs a H 66 000 3l S3prüz aH prijzen ü M 60 000 19480 prijz a M 1 prijs ü M 40 000 800 131 104 100 7S 1 prijs a M 3 000146 il De aanstaande eerste prijstrekkinK dezer groote door den Staat govaarborgde Oeldvurloting is van ambtswege bepaald plasts te hebben op den 27 DECEMBER e k eii koit biervoor 1 guheel origiaeeMot sleohU Mark 6 of fl 3 60 l half T H S 0 Ï 7E 1 kW rt IVi 90 tejien iiiiondlDg vod het liodrag per postwiesel of tegen rem ioar Alle commiaaiüs worden onmiddellijk met de grootste Borj TiildigHeid uitgevoerd fn ieder epeler oatvangt ran oua do met het wapen rao den Ptaat voorBiene Origineele Lotea aelf io handen Bij ifldtre beatellibg wordt het fereischte offiaeele plan waaruit de verdaeling dor prijzen op de verBchiÜQu Io klassen aU ook de betreffondo inlegnelaen te vcrneinen u gratis bggevoegd en zenden wy narf odm Begunstigers on aangevraagd na elko trekking de officieelo lijsteu De uitbetaling der prgzen geichiodt steedi prompt onder waarborg van den Slaat en kun dcor direote toezeuding of ook naur lerkieaing dor Bolaiighöbbenden in alle grootere pluatson van NederUnd bowerks elligd worden Odb debiet ia steeds door bet geluk beganetif d en onder vule ande o aanzienlijke prijEen hebbeu wij raeermBleD volgons offioifele bowiJEon de eerste HoofdpriJEen verkregen on onso Itegunsttiers zelf uitbntaald o b Mmk 250 000 100 000 80 000 60 000 4 0 000 enï Htit is te voorzien d4 bij date op fon hoohtsten grondslag gevestigde onderneRiing van alle kanton op fene zeer werkzame doeloeming bepaald ksn worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeda onfennden zyndo trekking allo orders ten spoeiligite reohtalreeka te zenden aan üaiif manu Salmon Baokiera on Oeldwisselaars in H aiiUlK P S Hiormode danken wy voor het vertrouwens ons tol hiirtne geschonken en daar wy by het begin der nieuwe verloting ttir deeinoming mvitwren zullen wij ook voor het vervolg bemot id Eijn door een Btipte on reeole bediening de tevredenheid van onze geëerde Begunstigers te verwerven FEANSCHE STOOMVEEVIEU cheuilsehe WasscherIJ Ta tf H OL l E llEIMËK 19 Kriiiahade BiMerdam ö btoT to rd door Z M den Koning dei Belgen aoofddoföt Toor GOUDA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit voor het itoomen en verren tan alle Hoerenen Dameegarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting TOor hot iloomeo n plndie niautels veeren bont ens Oord nen tafelkleeden eni worden naar d nieawste en laatste methode geverfd Allo goederen hetjiy geetoomd of geverfd worden onachadelnk voor de geaoudneid volgena staal bewerkt TANDARTS E CASSITO Gouda Turfmarkt aPBBBKVBllS MAANDAG DINSDAG DONDSaDAQ e ZATERDAG van ft tot S nor WOENSDAG en VRIJDAG van fltoti au ZONDAGS nnt i Die zich methet volgend kwartaal aanvangende 1 Januari op deze Courant wenschen te abonneeren ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers gratis Hultenlandsch Ovurzictit De lilting van hel Fiaosche parlement isgeiloten De Kamers kumed den lOen Janoariopoieow byeeo V Otutrent de verklariDgeo van graaf TboQi betreffende de ferbaDoiogeo uit Praisen mankt de Pobt een mededeeliDg openbaar om deu Bcbyo van eao misfer taad tQ cbao de rer ooodeo mogeodbeden weg Ie nemeo Hit blad zegt dat graat Than r niet aan gedacht beeft uiting te gevBQ aan een weinig Trïeudschappe l ke gezindheid uoch aao DailBcblaodTijandigti bedoeliegeD wilde toeBcbryveo Als t a woor den io Üaitsche Kringen in dergeiykvo geest mochtea zija opgevat dnn coa dit ten onrechte ZIJD De mtoiater presidüDt ie een ovartoigd Tsorataoder Tan bet verbond en hartelgke hetrekkingen met DoitacbUnd De t o elmg op wedericeerige maatregelen bad alleen ten doel da geiyke reebten van beide regeeriogen tast te etellen De Duitaohe Boodtraad zat ju het begin van Jnnaari uitspraak doen in de gronte Lippeachq taak Da Boodaraad b eit met algen een stemmen zich daartoe bevoegd verklaard en wel Op grocd van art 76 vaodeOrondwet Volgena dat artikel zal de Bondaread bg geschillen van ktaatsrechtelgkea aaid loaacben twee Booda taten aitapta Ie doeo vracnrer b daHrtie geroepen wordt Volgen I de NordJ Allg Zeitaugc ia het ontwerp wet op de vleeaohkeoriog zoo tr ge reed dat het eerlang bij den Bondsraad lal worden iogedieod Bet doel ran deze wet ia 930 algemeen verpliehie Tleeacbkeoriug vaat to itelUn voor bet geheele Daitiobe Ryk £ en o eial zeer weaicbelgke zaak De Paus beeft de gebroikelgke gelnkwen BCben voor Kerstmis van de geeslelijktieid ootTBDgen by monde van kardinaal Paroccbi Id cga antwoord dankte Zijoe Heiligheid dat God bem bet leveoi d gespaard en ofacboon de Apoaio iiche zorgen toenemen met de jaren Kdeiikschrllten van cd Gelakueker OF AMIBAL DE VOIIDELING A flw ct ïratuck DO W NÜTTEH8 78 ylk heb oqk dikwijls zoo iets gehad dat ik zeker OD stellig van roaeDiog was het eeo of ander te habbcQ gedaan eo per slot van rakeniog tot de 41 ontdekking moest komen dat bet maar in mya verbeelding bcatond Varbleal antwoordde de vioomte ik beb eigenhandig de inrttttiekaarten geaohraren en mijn neger Aoajóu er meo aitgestaurd die mij bun antwoord eveneens eigenhanlig geschreven terugbracht lie slsehU Dan is het een raadsel en voor de pijn die zg door ban ro faterieus gedrag onze heraenen aando i zullen ze boeten 1 Het aal straks bedekte sohimpsobemten reenen ze hebbwa ons verveeld we zniien ons wreken Het is rseds twaalf unr durfde onze vriend De Sallaoes na maar dan hadden we morgen bg et aanbraken van den dageraad sen tweegevecht at verkwikt m altyd zoo I Moobt er ook iela komm dan aneak ik beide partgen er mij niet nndig van te latett iJD oasters Pe benger kwelt mü afschuw elijk T Uj niet minder Ik keb tien dt werd q toch gaUoosi di or de gedacbtei dat hoewel hg niela Qod toeb allsa wai au de kiooaheid van eeli oad man aven goed een werktuig in a Heeren baad kan lya alt de kracht der jeagd Zeer ontmo digeDd WU wat de Paaa zei over de kirk in Iralië Hg voorzag dat het komende iaar een onge ukkig jaar zoo zgn D6 moeiiyke poaitie welke den Faas ia opgelegd kwettend voor zgo waardigheid en igu heilige reohten ia noi niet voldoende D it deel der pera hetwelk godidienat en zedeletr fffdedigt ia het voorwerp van balelgke er dac tinakiog an wat uog teekenemter ia de geestelgkbeid welks reeds op tatlooze wgzen wordt gesard wo di door nog barder maatregelen bfdreigd De geeatelgkheid ii door baar natuurlgkeo aanteg ea baar officïeeleo plicht mfer dan ieder ander gakant tegen oproerige aaovlageo en bg de jongste geleganbedeo is du door herbaalde bewgien getcood Maar dkt biudert met bet feit baror gehoorzaamheid aan den Apo tolisoben Stoel haar steunen vaa diens racbten zoMen beechonwd worden als een politieke misdaad Ue ItaliaaD che geeatelgkbeid beeft verscheiden bewyzen gegeven van haar hoedanittheid zg beg gpt baar roeping en op baar Ëtandvastigbeid zal geen invloed wordsn nitgeoefepd noch door leierg noch door hsdreigingen Het grootste deal dar leekenstem den 10 atand vastigheid met de gfleatulgk beid OTsreen uit liefde voor bet Hoomacb Pontificaat en bet geloof in het Katholieke dogma ia diep gevorte d lu het aohierailaod eo ii altgd zoTgva dt a S een heilig achat bewaard Deze dubbele kracht is bewaard gebleven door da hulp van God o do sameuwerkiog van geev telgken eo lei ken voor de vertoiftiDg ran het nieuwe ge8lacht De oit Ug der vcrkieaingen io de V S is gelgk meo weet dat de rapablikeiuieka meerderheid in de Kamer van Afgevaard gdeo ver minderd is vao 55 tot 10 In dan Senaat echter zullen de repobhkeinsobe voorstandara van de gouden qiuDt eoheid in plaats van 40 voortaan 50 tot 55 vertegenwoordigera tellen Geen enkele ooordelgke Staat cal er ertegenwoordiitd tgn door een democraat Al de atoatagoaveraeara in bet Noorden ago rspablikeinen De Staten die door agoud repnblikaineni Oorttandera vao d o gooden ttaodaard vartegeowoordigd worden omvatten meer dan drie vierden van den rijkdom en twsa derdeo Tan de beTolking der Repabiiek Ten gevolge vao den zittiog tgd van s B jaraa en bet altredso van een derde der leden om de twee jareo ver gebruikt naar wat naakt dit uit gT a idéé joegena U irLaat hooreo voor den dag met je id Ëigenlgk kom ik alteen maar terug op iets wat ik atraks al in overweging heb gegeven namelük om maar aan tafel te gaan eo te beginnen preoios alsof we niemand wachtten Straks krijgen we toeb boaderd wanhopige verontacbnldigingen te hoorsn die besparen ig dan tevens yja laten we ophouden mat langer wachten wat z t onze thear er van f irik zeg heeren dat wanneet het alleen de beoren Philip ea Albert betrof ik reeda lang een einde sou hebben gemaakt jaan ons vervelend wachten Haar de baron de Maubert is ook nog afwezig en hoewel zijn niet komen mg ten eenenmala oobegrg pelijk is Zal niets ter wereld mg doen bealuiten om zonder hem aan tafel te gaan Hst sp t me dat ik u deze nieuwe telearatelling moet bereiden maar Ja do baron wordt altgd naar de oogen gezien Sofin bet ia waar het is een ronde kerel die weet te leven die altijd twintig louis klur heeft o Je uit de eeoe of andere lastige moeilgkheid te belpen en altgd bereid je van dienat te zijs merkte graaf SaUuees op Het doet mjj onuitsprekelijk genoegen dat ge den baros eoo op zgn rechte waarde achat antwoordde Raphael gl nlaehflod yEn zoo ik denk denken zy allaa van hem kemam de jonge graaf en daar het bljjltt dat wg eigentl k op hem allee wachten stel ik voor dat Q maar door gsan met niemendal te doen zonder BioPparaOi ts dat het wijze aoodloi ons kaoft aiifkri de klöor vao éno Saaaat oiot zeer spoadig De belaogrgks e oHkomst der jongste varkieungen is volgens dr Shaw redacteur der yfif VjiaaDacbe Ueriew of Heviewat dat bet vrg zit varprogram gseo kans heeft in da eorrie sas of acht jaren te worden nitgevoerd sVstaoc sehrgft bg die volstrekt niet koog loopen met den goad standaard begrgpeo otettemio dat e n wankelvoete munt voor da velraart van het land teer nadeeligii Wg sullso io de eerste set jaren eer de Kepabtiek in eene mooarohie veranderen dan den gondSti ndaard in het mootatetsel dat io het progtatnma van Chicago van 1896 bepleit werd Ds opmerking betreft alleen de dingen tooala zg tgn tonder osk maar eeoigsiins te zeggsn boe meo re zoo wenscben ooralaoog en io de eerste jaren ügt d zaak van t vrge zilver hopeloos € Veraju eïde Heriohten ÜRKYFtJS De strafkamer an het Hof van cassatie beeft Ztterdag eerst Dnriin eo Forzinetti en daaroa den brigadier Lapert vito de repoblïkeiniche garde verhoord De minister vao jnstitie Lsbrst oso t aan eeo redaotfur Tan de Ëobo de Paris verteld henen dat bet gebetoiS dossier oog niet aan bet Hof van oaaaatis was medegedeeld maar dat dit toab s eebts een kwestie van enkele dagen waa De mifiister voegde er bg dat da leden van bet Hof self den minister vao oorlog verzocht hebbeu d waarborgeo jn het belang van de veiligheid van deo staat nooüiggeoordseld aan te wgirn Da redacteur van de Ëoho da Paris baweert oog dat de ledeo van bet Hof oeioofd hebben dat mr Mtirnard aao zgn cliiote sleebtt die stokkfo zon mogen mrdedaalen dte de regeering oogevaarlgk voor de veiligheid vao deu slaat zoo achten De diplomatit ke persooao io die stokken geooemd zonden slecht met eo voorletter aangeduid worden Io den loop van deze werk zoo eeo officier het gebiime dossier naar bet P Jeii vao jaatitis oTerbraogeo Krnest Lavisie beeft ontslag genomen als booldleeraar io da getebiedenis aao de oiiHtaire school van Öamt Oyr De Temps meldt geen byzondere redenen vooi dieo stap vao Lavi se maar Reeft iu htt al io eo aan dat bg wegens sgo hooding in de Dreyfus xaak zgn ontslag gewenacht i btte om alle misversttod eo alle iocidsntaa tn fOorkomeo opgelegd alleen zou het me aangenaam zijn en me een beetje troosten als k m n glas no eena gevuld had en nog wat bisoulti varach oen ag tOp dia wijze kunnen we nog wat voortgaan met ons den eetlust op te wekken Als bet oofatsoenl k is sOo van de straat af aan tafel te vallen dan gedragen we ooa als loets jongens want we zitten hier al twee aren Raphael greep naar de tafeliohel toen de dear geopend werd en Aoajon de prachtige Nubisohè neger op den drempel verscheen ea met zgn vreemd soortige item uitriep vMguheer Fbilip de Lansao Een nog maar f en nog niet eens da goede 1 Dat is dus alleen maar eeo lotgeaoot te meer riep een der jongelieden Laohend en tierend stonden allen op en stoven naar de dear om den nieuw aanf komene t ont vangen Maar zoodra sg hem zagen stoven zy verbaasd en bbna ontzet achterwaarts Mijnheer de Lansao bekend om de zorg die hij altgd aan z n toilet basteodda leverde op dit oograhlik wat z Q uterl jk aangaat een erbamelgk j eziekt op Hy waa bleek als een doode Ëea der saaden van tijn jaa zwierde versofaeord en gehaveno langs zfjn boenen a n liehtkleurige pantalon aveaala zgn manchetten en nooven waren met bloed bemorat geen hoofddeksel bedekte zijn verwarde haren Ter prooi aan een hevige opgewondenheid liet h zieb in een fauteuil na rvatlen niet in staat gedurende de eerate o enhlikkeo om antwoord Ie op da r alraUi t nafaSi die hem roe alle Mavroaw Paulmier die eeo radaotaar no dd Lanteroa ernsiig verwondde oaar aaoleidii t ao eeo voor baar man beleedi uod aiuk dat io dat bUd gestaan had is door et asiizenbof van de Seiun vrggesproken Aan de civiele paHy n 15 000 fra scbadelooastelhog toegekend De iasobrgving tao bate vao ds wsdowa rkn kolonel Henry beloopt mear dao 100 000 fra De advocaten van mafr Hsnry mrs Chaoa eo Sa oi Aqbatt sollen ou weldra bat proces teg io den beer Ueioaoh b inoao Eohtar gn mevr Heory eo mr Cbooa bet nog niet eens over de jurisdiotie foor welke het proeea ssl moeten plaats bebbea srgtde clad fiielge Enobland Het lyk van baron Ferdinand vao Rdtbichild ia Donderdag op het I raSlietisGhe kerkhof van Weit Ham ter aarde bsstetd De pleohtigbtid droeg geheel een intiem karakter De Igkkist wai bedolven onder vele achoo ie kraoaeo lo de Centrale Sjnagoge te Loodeo erd eeo plecbiige Igkdieast gevierd die door deo prioa van Wales en vele pailements leden werd bggewoood Da Koniogii bad eeo sertegsawoordiger gezonden £ r ia onlangs eeo Vereeniglog te Loodeo opgericht elke aandacht verdient Zg itelt zich ten doel ervaren ziakeoverplesgsters rood te zendeo naar de senoleo Reeda een 70 tal sebolea worden op desa wüsa beaoebt ÏH verpleegsters ooderzbeken ooder sctiooltgd of ar Iferlingen zgn die Igdande zgn aan besmsitatgke of ooffiascha ziekten Op dese wgze segt ean corrsapondeot van de cDai Nefra z u reeds vals ziekt n in den aaovaog ontdekt on daardoor voorkomeo £ ke verpleegster ontvangt W £ per jur o kan op d si wgze 11 of 12 soholsn ooder haar aorgeo nemeo Twee bekeode doctoren itteo in het bes uur zoodst Maariiiykeliik da mediei geen kwaad zien in Hit liefdewfrk BINNENLAND 1 jfc STATEN GENEllAAL rwmmnm hmiwêch Zitting van Vrgdag 2 H Deo 1898 Omtrent bet slot deter zitting kan nog worden medegedeeld dat Huofditok Kolooiiioeo daarna de Wet op da Middelen soodar stemming ego aaBgeDOoMB Na on detliglal klioa ootwarpea fo der haast afgsdaao te babbea ia de Kamer tot baU Februari aiieea g gaao t den gedaan werden zooals Te drommel kerel heb je een os gsslaoht P Wat aoheelt er aan ffWaar kom je vandaan f Wat ia je overkomen f Hoe beo je zoo toegetakeld P Wat is dat voor bloed Gewond ouwe jongen P Aan al deze vragen van alle kanten gelijk en verward door elkander gedaan maakte db aangesprokene ten slotte een eind door een heweging met de hand waarop allen sdemlooi etiltwegen Het ia veraohrikkolijk afschuwelijk vreeaelgk I Reet mogelgk maar wat wat dan took t Wat ik pas geleden heti zien gebeuren iF en of ander ongeluk F vroeg Kaphaël F n sfgrgielgk ongeluk Welke riHDp hfeeft u getroffenP Mg persooulgk nieta maar ons ons iJlan Wat dan tooh F Gy waaH mij waobtonde nist woarf mü m Albert ds Priaf Ja wat zou datf Albert zal niet komen Kal niet konen P Hg is dood ttfn vrieodonP een uur geleden gsalorvm Dood 11 Het bloed waarmee gê mij bemorst tiet Is tUti bloed Een mooi inslag op hem gepield P Keen eer pel een tweegevsont