Goudsche Courant, woensdag 28 december 1898

So T77 3 Donderdag 29 December J898 Siste Jaargang Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telcfêea He S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ liï6 franco per MMt ƒ 1 70 Afaonderiijke Nommers VIJF GENTEN Tetafcwi He at ADVERTfi TIEN worden geplaatst vaa 1 fi regels a 50 Centen iedere regel mfler 10 Centen Uroote letters wordeq berekend plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur tOoedkoopste en solledst ndiea voor ¥ ervoer van flwfccadel aoowel binnen als bniton de stad met getlpton wagens GRAVESTEIJN Oude Gouwe Alle u ordt tegen Traneport êchade venekerd Leve nsverzeker ing Een KM Mliad PEBSOON met veel reUtiea onder het gegoede pnbliuk eo uitstekende referentie die niet eel om benden heeft en zya tgd nuttig en teer winitgefend wenicbt te heeteden k n tegan zeer roordeelige voorwurden belut worden met de officiSele of officieoH waarneming der Vertegenwoordi ng TU eene der oudite aaasjauiyiiite en rgkite Levenêvertekerinifllaattehapp en Brieren franco onder letten M M aan de ytdmlandêcheK1o ken UaattchapptJ RoUerdcm GBOSSIEBSZAAK Ter orername aangeboden EEN ZAAK in ZoMt Zeep Soda en rerdere CKemUiaHin eo OUèn in lioUerdam Condition billyk gemakkelijk Kapitaal ÜSOO BrieTen franco aan Bnrean t d Blad TANDAHT8 E CASSITO Gouda Turfmarkt aPBUBKUBUJl lUANDAO DINSDAG DONDBRDAQ ZATEBDAQ ran tot uur WOENSDAG eo VRIJDAG Tan ItotB nur ZONDAGS niet DBPOTnOUnBRS Gevraagd op zeer ganitige Tourwaarden H H KruMeolere Drotlit n Banketbakkers WUnen Slgarenhindelareii en andere pereonen met relation op alle plaatsen in Nederland Toor bsllentewoan goedkoope gewaarborgd lairere Natiurwgnen geanaljaeetd door en onder toelicht Tan den algemeen bekenden Boegleeraar 8WART8 Tan de Unirersiteit te Gent Voor Terdere inlichtingen eich te adresseeren aan den Heer Wii WINS Motensuaat 10 to Hagi DirieUw nor Nederland m Ktlonim ran de Maamloou Vennootschap General Wtne Company to Antwerpen Kapilaal 250 000 Stedelpe asfal riek te GOUDA D pr s ran het gai Toor Kooktoestollen of 1 I is 6 cent per M Motoien 4 i ot Onder sekere Toorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis Terbonden met 15 metor Trye leiding achter den gaametor Voor 8 en 5 lichtgasroetors bedraagt det hour 10 sent per maand Bewonen nan percaelen Tan ton hoogito 2 25 per week knnnen wekelgks afrekenen en Tan de fabriek lampan kooktoestollen ens togen betaling Tan eenige oenton wr weak in hnur bekomen FBAHSCES STOOMYEBVEBU okemiMkt WuMherU TiH H OPPEKHRIMEB 10 KruMiad OatierOaid Qabrereteerd dooc Z M deu Koning BoofddepM too aWDA de Heer A VAN CK Az Spaoialitoit Toor het stoomen en Terren ran alle Ueeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Sneóïale inriehling TOor het stoomen lan plttcne mantols Teeten bont sns Oordgnen tafelkleeden ent worden naar de aianwsto en laatoto methode geTertd Alle goederen hetag gestoomd of geTerid worden ouschsdeiyk toot de geaondneid TOlgans staal bewerkt Lensvelt icola BOFLEVERANCIER Veeiieslraal2 t den Haaijf liROOD ESI BESCHVITrABKIKK LUHCHEON EgOE Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk NIEUW lieiIW NIEUW GtSCMlKT VÜOH ITacMUchten Koffie en TkeeUchtdn Welke 4 uur branden k 2 en 6 uur brandende ft 3 cent per ttnk Eenig Agent Toor Qouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Ken behoeft bierroor geeirOlie geen OlaaqeüU Alleen een lucifer aansteken U noodlg Qeheel tonder gevaar voor braod als ook sender reuk Stoom Zagerij en Schaverij J ERGEER GOUDA LEVERT E07LATTEII C1IT A7ES EN IIJSTES ook volgen op te geven Profiel Spoedige allevering N lle uitvoering Concnrreercnde prijzen Indien gij niet wilt hoesten gebmikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior DruiYen Borstlionig Extract Heiiamiie uit de Koninklyke Stoomfabriek De Honigbloem van H N ¥ A I8CHAIH Co Den llaa Holltmnciers 80HAIK 80HAIK 8CHAIK SOHAIK aCHAIK 8CHAIK SOHAIK SOHAIK SOHAIK SOHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN b Co S Hellanthe ii lut bote middel der ersld Co S Mellantbe gtDe t KiokboMt k PO S Hellanthe genoeil roowal oud sU jnan ft Oo S Hellanthe man l hwid huuKnin ontbreVei Jk Co S Hellanthe ts t tooilduriitid ondu Scbeikundlg tgwioht ét Co S Hellanthe hilpt onherroepelijll tk Co b Hellanthe ii bokrooud mi Kerediplonu s ft Oo S Hellanthe ii bikrooud met Oond ft Co S Hellanthe U Iwknwnd met Zilrer ft CO S Hellanthe u ferktljjbesr in gaoent Tan 40 et 10 Ctê tm ƒ B A BODMAN MixmirtM J C RATELAND S uicof B T WIJK Oudtvakr U KULEUAN WmUiHviUf fl ROLLMAN Bodegravm PIN K8E Nimicirkerk aid JJttt Firma WOLFF k Co Westhaven 188 Qoada D M jBBIBïS Kleiweg K 100 Ooude E B TIN SULD Veerstal B 120 to GoKda Steeds voorradig eeae rnlme keuxe der Soliedste soorlea JVaaimachines n lke lot billijke prIJzeD worden geleverd HV Dsirerkieiend op KfbeUUog per maaod eu per vreek M M LI WKINSTKI1 GOUD A Kleiweg 4 Q A Qehrt Stoll werck a Chocolade en Cacao DaMimdg door 4 ninlwtt uitv1niiing n op machinaiJ g bicd rerti rd fkbrlcatlfl oa uitriaitenU g ruik vu QJM ea fijnste grondstolfeti rantiof rei hu verbruiker van StoUvtrck s Chocolade en Cacao f a aanbeT leniwaardig hbrikaat naunkcorig beantwoordende aw den inhoud dat reap Ekikattm Dt Srma b ia lde S7 Brerets als nofleTeraHcier 44 Eere DipIom 8 gouden eni Metfalllrs oea Iwwi TCB mtanmtend fljs Miriki t K 4 1871 schreit de Accademia national 6 Paris Nona TOOB d4Mnssna na MtaHIe première elsmw oonatdiratloii dej Totr exoaliyta abiioktlaB d Ohooolat bonbona vsries etc eto HÜHIIIuIl i U riks4 ta verkrijgbaar bij U H Cunfisenrs tiaokotbakkers ent n GaMMalTOrtegenwQordiger Toor Nadetland jdMM Matteaalodt Amatordam Kalrentraat lOS HOLLANDSCHE ïii ïiiiraraBG AMSTERHAM Prömoteering China Congo Stofthee 45 en 50 c Grot 50 65 I Lekkere 60 Sonohon 75 f Qaurlge 90 Congo 100 I1 Ontbijt Thee 65 1 Namiddag Thee 15 1 Alleen ferkrygbaar bg P H J vanWaTikum Ootthaven B 14 Eeo ware Schat Toor de ongalnkki e slaohtoflna der ZeUberlekking Onanie en gefae me oitopattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWABlI Go Hollandscbe mig Te met 27 afb Prba 2 galdea Ieder die uu de TertehruEkelgke geTolgeu van dexe ondea d Igdt moet het ieaen de oprechte teenng die bet geeft redt iuriykB dnisead van eeo lekeren dood Te rerkrygen bfl hetVerlags Magwua te Leipzig Neuinarkt 34 franoo t en inzending tbu het bedrag ook in poitzegels en in eiken boekhandel in Holland Nlenw onovertroffen rof Dr Liebera welbekend niVW KBACBT UIUE Allean echt met Fabneknuerk tot Toortdarende radicale en zekere genezing ran alle zelfs de meest hardnekkige xenuwziekten vooral ontstaan door aidwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleekzacht Benaawdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spiJiTertering Onrermögen iMbtenz Poltutione enz Uit werige prospectnssen ftyaper fleiflh fi 1 fl 9 ti S dubbele flewh fl 6 Centraal Depot Mnttb t d Vegte Zaltbomm BepSts M CUbm b Co Amiterdein F Happel n Üravenhago J Halmmani de JoDgi CiD Rotterdam Wolff k Co Gouda en bii alle drogistra ÖnAMXW KAaASIlfS ov Frintemps NOUVEAUTÉS WU Tenoeken de Dames die ons geUlna treerd mode album voor bet Wlnt rael aoen nooh niet ontranien hebben dit to willen tanrraxenfUn H JOLBJIUIZOTAC r rht HetselTO wordt dan omgaand flratla ea franoo toegesonden Bestoltlngen Tan af 25 liranos ttI ran alli koston aan huis met 6 Terbooging MliMiMMualw ti teariiar 1 1 A SLEGT beTeeltcich aan tut het lereren van ZuiverlZeeuvsok Tarwebrood Ma eent de KM NIKDWB HAVEN 28 J ff Bekroond op de Intornationale Tentoonetolling Tan Bakkerg Uaalderg en Kookkunst to t Oravtnluige met een diploma Verguld ZiWeran Medaille f Dubbele Buurt B 10 P taii leür I Dieziclimetliet volgend kwartaal aanvangende 1 Januari op deze Courant wenschen te alwnnneren ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers gratis Bulteniandsch Overzichl De luliaaoscbe Kamer ran Afgefaardigdao is tot 25 JaDQari otteeDgegaso zonder bei htndelstractaat met Fraekrijk te bebaodeleii cooals men gtiboopt bad De FraDHOhe Kamer b pft met bijna alg mrene stemmen dit tractiat nog TÓör bet rsceS goedgfkeord Oe goedkeoriog door bet Italiaanscbe parlement ii thsas roorlonpig roor een paar maanden uitgesteld In Itahë heelt deze boadieg der Kamer ren aeer onaaogeuameo indrok gemaakt De wyxe vasrop de FraDscbe Kamer bet tractaat goedkeurde werd beechoowd sit een bip ran rernieowda Trieodschappeltjke geaiodbeld toaecbep de beide tolken en det de Ilaliaaiisehs olksTsrtegeawoordiging lick niet gebnaat heelt de geboden Triendenhand to drukkee is Toor bet Tolk een toleor tolliog Niet omdat fa t tractaat viiT4rbatMl i i docb omdat het eeo groote atap is op dea weg om tot een rolkonen TrieDdi cba peiykr n toentaod to komeo en omdat bet eeo eintle naakt aso den langdorigen tsrlersooorlog wss bet door Italië met sooreel ioatemming oottaageo segt de eCorri re del a 8fra Ën het heeft borendien het roordeel dat bel Toor da baride gecootraoleeide andan gelgk is e n dat de toegestvoe Toordeel n tei ea elkander opwegen Om deze redenen ware het weasehelgk geweest dat het ItaliaauKbe Parlement door een goedkeaiend Totom eeo oDmiddellgk en begrgpeljk antwoord bad gegeree op het besluit ran de Franaoha Kamer Het ItaliaaDeche blad hoopt on dat hst eerste wetk laa de KsTor na bet racèi weien aal het bandelatfaotoat goed to keuren opdat felfs niet da scbgn bigfs bestaaD dak man in lUliS met dit tractaat minder ingaoomeo aon tgn Te Ma rid is men zeer ongernsl oeer don toestond tan Ssgaata wiesa ziekte plotseling een ernitige wending scbgnt geoomeo to hebben De eerate belichten omtrent Ssgaata s siekto die bet deden toorkomen alsof de miniator ÊEViLLETOI Gedenksclirlllen van een Gelukioeker OF AimBAL DE VONDELING Sasr Het Frantch DOCK We NUTTERS T8 Mat wion en waaromP Ik xtl alles hurfgo Terlelleti aU ge nj oeuige ogganblikken lut om op m s vtrbsal te komen eo om de komit n dou tveedeo getuige van onzen Trieod al af te waohtea Zgn tweede getuige wie U datP Baron de Miabert Da baros f waar is bq ou M Tehaii H wilde eent t u kleedini rerwitwleil Tan VinaeDDes li hij regelrecbt naar zijn vouiog gegaan Binnen jijt ainulen kan bij hier lijn Zon er ook gologenhoid voor me 1 0 oiq me een weinig op t kaappec Papbaél A 1 kan ik mo alieeQ maar eea beetje afwancheD ea eou andere pantalon en etn jat van je leeneo want in too p toeataod kaa ik niel hier blgren Weet WO goed mij aleokli te volgeo aatwoordde de barggraaf Op beteelfde oogtoblik dat de gaitbeer en zijn vriend feidwenen werd de baroa aangediead Het gelaat des barons drukte niels dan kalmte uit Q lelfs weelde ieu at eeo glimlaeb om zijn jippen aan lija toilet was ook niet de allerminste pretideat aaneenidipomatiekcn koorls aacvkU leed met bet doel de optoaiiog der miiiiiterieele oriiis eokele dagen nit te htellsa wordeo tbaoa beslist t eDgetprob o De toeitand ia van dien attd dal tneo voor bet leren ran dea mioiater rreent Door de bedl cTigbeid vao den ministerpratident ago alle beraadalagiogea ever den politieken tORitaod en over de goedkeorioff vao het v redes verdrag voorloop ig f e c borat Op een oogenblib dat de liaatkandjiie verwarring op btt boog t il on er dringend eeo krachtige baod e een erooitge wtl noodtg is om de sakeo tot eea goed einde te brengen komt deze liekte dus zeer oagele en Uigkena de bericbtxa nit Spnoje Egn de fer ebilleD le partgea rdsds b t g dt i rfeois ie verdeeleo van den cieltea etaatefflaOf die den moed bad de gevolgen te aauvaardeo vao de etaitkondfl zgoer voorgangers ea die zich daardoor iq i aa zoo bij niUt k mnpiciyke positie beeft geplaatH Ware zgn macbt groetcr zga rfstige krachtiger en da med Werkiog zgo r ambtajenooten harteïgker geweest dan zoo de toestand wetlicbt miüder waobopig zgn Tbans bigkt boe Sagasta nog de drgfkracht vormde van btt kabinet Sindt hg ziek is gesohiedt er oieti meer En tooh zal er wat moeten geschieden De Cortca moetou wor n by angeroepeo om hefc vredeittactaat goed te keoren bovendien ftgk rordea gewgzigo en mOft worden voorzien in de stfieds was eride scbald d e door deo oorleg tot vier oailliarden gestegen is V Det bgnt dat de Regeeriogder Ver entgde Btaten nog geen vast Uilait geoomen heelt omtrent de wyze an bet bestunr der Pbitip pgnen Aan bet congres is ten minste voorgesteld na het reoèi een Commisii te benoemeo ait Ijdso van Kamer eu Senaat samengetteld m met de Regeering e n plan te ontwerpen voor bet beheer der Ooi t Aalatiscbe eilandengroep In bet vorrKtel is dat plan ia groote trekken aangegeven doob de uitwerking zal in geme nschappelgk overleg geechiedeo Het b gkt in da bedoeling der tïegearing te hggen aan de inlanders op de Pbilippgnen een aekere mate van zelfstandigheid te verzekeren Zg eallen eigeu ggjemeeDtebestaren hebben eo de politiekorpsen in de voornaamete gteden sollen oit Tt galen werden gevormd De belangrgkste betrekklngea uilen worden aangeboden aan Agninaldo en aan andera leideti van den opstand De gonvernear i t daarentetian een Amerikaan zgn eveoati alle commandanten dér troepen Bovendiea znllen 20 000 man Avneti onordelijk beid te bespeuren Philip de Lansac is ongetwijfeltl reeds gearriYoerd vroeg hij na de groeten beantwoord ta hebben Ja antwoordde een dar aanwezigen b is in Raphael s kamer zich een weinig san t opknappen Qe zyt dan reeds bekend met de treurige go benrtenis waarvaa bij en ik getuigen geweest syn P Wij weten dat wij het verlies vsn een onzer beste vrienden te betreuren hebben dat Albert de Prie dood is maar dH is ook bet eenige wat on bekend is en zoo gij heer baron ons op dat punt eenig licht wildet versohaffen ik zou Herer zien dat Philip de I aniao ziob met die treurige taak belastta viel de baron den S jreker io de rede hg was de boezemvriend van an overledene bg hes t Kta meer recht dan ik op die treurige eer Kr was in den too9 waarop de baron dit laatste zeide ieU bijtend i ts ironisob doch ia zoo gerings mate morkbaitr en roo bedekt dat bat niemand der unwesïgen opvieli De baron ntm een sigaar sUk baar san en een algemeens aan versl eoheid grenzende stilte beersobte tn het salon die duurde tot de tengkomst van RaphnM en Philip De barggr af haastte zich deo baron hartel k welkom te heeten gaf sija bl scfaap te kennen zijn beschermer eiodelgk in hun midden te bobben en sebeldfl vervolgens Aoajou versohecQ De burggraaf gaf den neger oen teeken bolvelk deze met eeo toestemmende buiging beantwoordde dian da baaran de goadboid wilden hebfo Di kanen Ia karn van hrt beiettingtleger der l P i a oor de Y H worden aaogcweieo De Hppoiten van de generaals Otis en Merrit b an den indrok gewekt dat Agninatdo D gaivrieodon ilch niat tegen deza bepalingen roHen brzetteo Volg ns S aanscbe berïebien lyn ar hevige geichi oulstsao tustchen Againaldo eu 8 aer onderbereibebbert De iaatsten bebbeaÉwet eeo groot aaotisl tioepeu ga leger verlHteé en eetiige Kleden aangevil eo wasrbij ZIJ eoké Spaanncbe ambt oaren vermoord heb beo ïivenceni bebbea ty de itad CaaÜns aangevitleo die door honderd man van Agai oaMo rdedigd werd Het ooDgras der Filipinos te Ualoloi is verdaagd i bet kabinet is afgetreden Msbioi een bekend ooveraoentyke ii belast met de vormiog fiD een kabinet Maluai tAi verwoed tegenstander van Agai ualdo aoD geweigerd btbben de getangeo Span aft en los e laten hoewel bet kabinet tot bQtt vrgtatiog had hesloleo Meo Mgt dat Aguineldo uit vrees voor een aanslag op zyo leveo met eleobti enkele me destaodvrs gevlucht is nasr e g ontoegaukeiyk ttrreia achter Gaviie Den ISen December is een evptditie onder den Amerikaanioben gano raal Mflter nur tioilo vertrokken Dtf l nsobe minieter prrai eot Dnpoj bMft voorwaarden waarop bet geheim doHier a n bet Uof van Cassatie zoo worden medegedeeld De voorwaarden door bet Hof voorgesteld werden voldoeade geseht Heden nog aal bet dossier worden overgelegd Het aal ter beicbikking van bet Hot worden gesteld zoo dikwgis het dit noodig acht Ue kapitein Goigoel zal bet iedere dag aasr bet Uof overbraog n en ieh teveqe ter bf sohikking van het Hof stallen om iotiebtingen van techaiiohen aard te geven Verspreide Berichten nneYrus Na ontvangft an de presidentleele macbtigiogi beeft de voorxitter der strafkamer vao bet Hof van cassatie Loew ricb gisteren naat het ministerie van blDcenlandaobe zaken be gaven en aldaar den mioisier prafidanl CharleiDnpny in verboot geaomaD Woensdag wordt de oad minister Loois Barthon geboord Kindelgk verneemt meui dat da minister van oorlog de Frejeieet van p an ji ieta te doen tegen het tei kenen van officieren AeesUI ziob naar de eetzaal te begeven het dejeuner is gereed Een oogenblik tater waren de negen vrienden rondom een overvloedig met alles wat het gehemelte kan streelen voorzioce Ufel gexeten SloobU é6n plaste bleef ledig en altei blikkenwondden zich o willekeurig naar den ledigen zetel eo misschien ging er eeo gevoel van medelijden door summiger gemoed bij de gedachte aan htni dia eenige uren geleden nog vol teven en kracht völ levenslest on met een heerlyke toekomst voor z eh thans deo eeuwigen blaap sliep i Onder den indruk dezer sombere gedachten aam de maaltijd een aanvang Hoofdstuk Xni EEN TKEUBSrZl De maaltijd begon zeiden we onder een min óf meer gedrukte sombere stemming Niet lang evenwel daorde deze gemoedsbeweging die het hart der joagelieden eer aangedaan zou hebben wanneer ze minder gemakkelijk dergelijke gedachten hadden kannen verdrijven Maar de voornaamste karaktertrek van alle aanwezigen wh zorgeloos egiieme en weldra trachtten zij den reurigen indruk door hot gebeurde op hen gemaakt te verdrijven en in een vroolijke stemming te garakeo Alleen do LaAac was ie diep getroffen geworden om zoo spoedig den slag te boven te kunnen komen Zwijgend en In gedachten verdiept zat bij aan tefel flfhilip waarde vriend zoudt ge haast niet een begin maken met uw verhaal van hetgeen er beden merges is voorgevaUeo 1 den nud t aia proteat zooa s in de Kafcar S ug l i op de lijsten der I bra Parol tan bate tan dawedove Henry Br beataa vsn dienselfdenmioi t4r e o circulaire aan da legarkommaodanten van 8 Febroari imfi waarin geaegdwordt dat de deelneming aan alle politiek nanifMtatiH van welken aar d ook aan miti tairen formeel verbodsn iv paaronder ago ookbsgiepan aooa a da mioiater kbans aan daselfdabevflbebber heeft gaMbrev a sopenbare ia ohrgviogeo welke een poHti k karakter lond n koenen aannemen De Temps voegt Ijierbg dat de minister om aeo voorbeeld te etellen tbana gaiirange maatragvlan beeft meeoan ie moatlia toepaiaeB pp eenige ofKe area die hyzooder op den voorgrond waren galreden by de jbedoelda tafohr Ttog van de Ubre Parole Jaoiès verhaalt Id da Petit R pabliqea dat Efkerhaiy von Sebwantkoppo4 in aekaroptiaht geberi in ago macbt bad omdat by wi t dat deie HeldesbetrekkiD en bed Ungnknoopl val aaa dame oit de Parysche griMte wereld Tcaa na de fotografie Vkn bet bor artl ia de bladen verscheen an Etterhaay bang iwerd begaf deta zich naar 3ebwarikoppen en dreigde die vroaw ifi bet verderf te zutlsn storten alt Behwankoppen spriken zou Toen bet prooei vêk Zo begon kwam da bedoeldk dame bndeien n inde maonlog dat by voi Sobwarakoppeb geo van ds poging t l fdreffiing door Sitethazy tegenover Schwarikoppen veniobt Jaorèi lefargft dat Zola hem die zaak lalf verteld basit en dal dit ook de redeo is waarom eerstgenoemde Bobwartikoppeo niet s getaiga beeft opseroepeo Bet botenitaaoda va baal baelt Jaaröi ook aan het Nena Wieoer TagebtaU ia aao ortikei gedaan Mai tUgis da gaeoborete ira van Algiara beeft Zondag in aao klaioe naar ailgelezaa bgeeokomst van jtfJenbater eeo confiranoa over de Algergutohe qnaeetia gehoodeo Hg zeide o a Wy kflDoen de eympalbi oanar Dreyfae gezinde Kam r mitWDi zoolang wy de aanmoediging bahondea vao mannM ala Drnmont I GaRriu en zooveel anderen M a aoo bot daarginds bg one oiei begrgplBo als een mo neer kwam zeggen 1 Kr a geao joodaoba qaoeiiie i want het Algari Diche volk heaft tegen ds loden een doodelgkeo baat die niet aal gfeilild vordto dao door blood Ik beo bereid te vertellen al de beeren tiOsto ren willen P Htttt daarl riep de baron uit het oogeoblik l al heel slecht gekozen voor een dorgelgk verhoe oea saroenzgo hier leent zich naar mijn oordeel in geenen deele voor een geschiedenis waarin bloed en dood de hoofrollea vervallen ik ben eea harlstochtelük roorstendsr vsn de spreuk Allee op zijn tyd Waarom van bloed te spreken els de champagne in krislatleu bokateo fonkelt 1 ooi tot de vreugde roept nioi naa n Niets k sï Dit gezegde van dea baron werd door allen lalde toegejuicht i dit WAS eeo leveos pbilosophie die hen als muziek io de verwende ooren ktunk KIkeea gevoelde zich aangespoord om de barons voorbeeld te volgen en woldra bood bot gastmaal niet daa eon tooneel van levenslustige vrooiykbtid aan Nia4 duidde langer aan dat een oogenblik iete 1 stervbn van oen hunner uit bun midden hea 1 oogenblik tevoren had bezig gehoodeo Da zoo straks fluisteroode itemroin namen buoaf gewone overmoedige hoogte wederon aan teft vorstelstrijd met gcrslighedea deed deo lach ni t Tan de lippen verdw oeo aaa het luide gejula paarde zich het gekUnk dar j ristelleo glazeo $ het knallen der ehampagnefleswAen m r t wntlti Zelfs de Lansao gevoelde zich ondanks ziehselreb medfgosleept door de algemeeoe opwindiag betgetfi verklaard wordt door de onistaodigbi id dU b onafgebroken dronk missohien om tn een staat vaut bedwelming de rast te vladen die kern het onbe nevelde verstend weigarde ï