Goudsche Courant, donderdag 29 december 1898

B 7 tl I BI 1 40 I M il 10 1 11 11 11 10 11 17 1 44 l 0 I 4S 4 0i 4 40 i li 17 7 11 1 I7 10 1 DeD treianellMi t t lo n e 1 14 4 10 1 17 t 4J Ie ea e U Bik f 10 11 r I OI 4 17 1 14 t 0 14 reiiiger moet liek door 10 41 f I OI 1 04 41 10 01 ff boraadieB rooisian rea 8 4I 1 11 0 47 10 11 10 40 11 14 IM 11 47 1 14 ll Ot 4 01 4 14 i lO i ll 47 Wi 1 10 10 17 lOUeaa bewije i f 0 0 OSOl DEN BIAS ia nra 11 11 ll K U M a U 1 41 4 41 4 11 11 10 l l f t ff 1 7 11 41 ff I ll ff ff ff lil 11 11 ff 1 18 ff ff V l il de noodztkelgkfaeid der bd voorge ielde lotsverbeteriog betoogd De minister weerlegt de opmerking dat e irrldeB beioodigd nr de lot verb iering der Eoropeefbe ambtenaren verkregen warden ten koste VOO dl inlandaebe ambieoaree eo komt op tegen de foomtelliog aUofnfCaautal regeoteo verminderd son zgn oot de gelden te virden beooodigd voor de lotsverbetoring der Ë tr rpi e icbe ambtr nartto Wat de Bolo raliei werken aaagooi me kt de minister op dat waar de iMuitaaode koscbouwingen teo do l hebben nitïng te geven aan opra tiugen orateeat b t aandeel van bepaalde p rsonea in de teraotwoo delgkbeid voor de ielearsteilingen die ooderronden gn bgmeeot xicb ie moeten bonden aan de gevolgde gedtageign nl aan het vaitaiellen m ieders deel io de veraptwoordelijkbcid door bet gebeurd niet te brengen ader hetgeü io deze saak urgent ie en om ook hier het boor en wflderhoor in tocpasaittg ia brengen Voor eao objectieve beoordeeUog van de verantwoordeigkbeid lan deo laatst a etreden directenr der O W is bei noodukelëk niet voornamelgk de mededeeliog D van het in bet V y bedoelde lid der Tweede K 0 r tot ncbtsrioer te nemen maar daarneven wat door den direr tenr te sgoer verantwoording in bet middsD ie gebracht in zgn brief vao 17febr I die door den minister to sgn redevoering in de Tweede Kamer woordelgk is aaafohaald Dezer dagen is door den minister e n flommisiie van onderzoek benoemd die in de gelef eobeid zal worden gesteld om ook de vraag nopéne de verantwoordeigkbeid te oodffsoekeo Ëerit als zij haar oordej beeft roadigodeeld zal voor de Uegeering de tgd gekomen zijn om tich in bepaalden zin nit t laten maar ook eerst dan tal voor hen die arboldig geacht worden de ty l gekomen zgn om s ch te verdedigen Hun verdediging nn reeds zon alecbti bescholdigingeo v d de egde van derden kunnen betreffen en bet ware oen bedeakelgk precedent ale voor zolk eei strgd bot dep van Eolonifin de gegeven versebsftet Vandaar dat de min vermeent weer iand te moeten bieden aan den aandrang om de personen op wie een grooter of kleiner deel der verantwoordeigkbeid rost door bon volledige inzage te geven van alle stokken In de gelegenheid te stelten om zich te verdedgeo Asn de ingestelde commiieie zal io ene verzocht worden haar oordeel mede te doelen over de vraag of de oorzaak van de ondervonden tcleors elling misschien ook voor een grooter oi kleiner deel kan liggen n de oigaoiiotie vao den lodiirben waterstasisdiensti 6f in de aogeoomeo vg van werken en coniroleereo OD zoo ooodig in een en ander rerbetfriogen In d Soc De D wordt medegedeeld dat de minister van jostitte de door hem oao den heer van Kol verleecde rergnnning om de rybsopvoedingegeitiehieo t4 beioeken heeft in getrokken omdnt de heer t K een be oak in tegenwoordig béid van deo diraoteur overbodig en nnitaloos oordeelde Examen voor de boofdoete I Io da cStsata Ct komen de verslagen voor der oomuissiS welke dit jaar waren belast mei bei afnemen der examens voor de bo f te by bat lager onderwgi Oe niii ag id dat van 1027 opf komen eandidaien slesbts 460 dos 45 pCt werden toegetaien Ofschoon die verhouding boogsr U dan in de meeste rorige jaren na 1880 er waren jaren waarin nauwetgka 25 pCt ken slagen ia de Bf vgzing of b t terugtrekken van raim de helft der adspiranten tooh en teer bedrosvood verachyosel Een nog wat bedroe eoder egfer verkrggt i jm i J I I I I il I AaDf evasgcD I October Directe Spoorwegverblodlngen iDct tiQUDA Wloterdlesst 1898 99 t U 10 11 11 1 eODDA OTTIBDlIl to na ll tl ll M l T 1 11 n i 1 i u i i ll l l li 1 11 i l 4 4 11 11 4 11 i M i ii 6 IS t ll U 1 Ml 10 1 10 M U M i lO 1 40 10 10 t lO a i7 i a i 10 14 ii ii l tl M4 i 11 7 S4 S 07 8 08 f U li f 1 88 m 8 88 e e oor 8 H 08 M M 10 88 10 4 11 48 H 11 48 1 88 8 4 8 4 18 Ml 8 87 8 88 6J8 48 tM 8 8 4 8 88 B tl 7 80 7 40 7 45o M Ü iï a 8S 18 8 X tlM M MO li ÏIS ÏSÖ HT TJÖ 7 88 jj f 10 17 1 4ï7 4 80 8 18 10 88 10 48 10 84 1 84 8 89 88 54 P door 03 10 18 11 87 18 08 e O C b 4 A w a T B 1 0 A M 10 801 touU 6 19 8 14 M8 10 17 18a0 t tl M 7 l 8 86 l U lrf i 8tW 8 01 9 0510 86 18 48 1 00 6 87 8 40 10 01 11 97 ÜBSta 8 90 9 89 10 80 108 1 18 5 18 i B6lO 8 l 4l l ataa 7 08 8 10 9 85 11 16 9 68 IB4S 6 90 T 4S 1 4 kAu W 7 90 9 85 940 11 80 8 08 4 8ln 09 6 88 8 00 19 0 10 84 ll lO I a ida 8 9 1919 09 U 51 8 56 4 47 7 49 8 49 1 1 e o r D 4 D T ft 8 o H T fiM mit 10 87 18 00 18 10 18 88 1 90 8 17 4 88 5 80 1U4 8 87 8 M 11 88 18 87 8 45 8 84 8 45 8 66 9 89 10 81 11 4 19 88 1 8 8 08 8 60 6 04 fl 84 7 81 8 14 9 07 10 19 KIK as 7 46 8 87 8 48 9 00 8 30 10 16 10 88 U 88 18 08 1 S7 8 08 8 86 8 68 4 48 8 8 83 8 56 7 68 tO M5 Ö 38 i jg gjg 11 66 11 14 8 47 4 16 6 8 7 18 9 10 f 4 94 9 09 8 40 ST 8 H 6 19 10 46 V r 9 88 10 89 11 10 li lf BINNENLAND 8TATEN GENEHAAL BBBmTK usmmn D4 mifiiitor tio Koloniëo terhiMrt in sga Uflmorie rtu Aotwoord lich gvsUund te geTMlen door het rertroaweo dat veal tedf o der Earite K ni r io ztjo politi li beleid tci sEr Met betrekking tot do uHEattir gd ro rlogtnitgafea wd gevolge vbo bet kraobig optreden togeo Lonbok eo Atjeb dt elt de miniBtar b t oordeel vad beo die re io Linde bfUog oaTormüdetyk Boemdeo Lombok boodt klieDge op offere tko de lehAtkiit te vergeo eo at Atjeb betreft rerwacbt bg geitadige Termio doriog Tfto de in Troeger jsren met weioig eoeeei gebrscbte o£fer Hoewel ook de iDiui iter deo toeitind der lodieche fioBociëa Diet goaetig TJodt tneeot Hg toflb dtt bet bedeukt lgke dasrvkD Dt t l ie donker moet wordeo afgefcbildard Priocipieel ie de mioiiter tegen een merkbare Torhoogiog ven bet tirief vao iovoerrMbteo tlererrit wordt do door bvm uittirsiding tko bet terretn waarop rechten geheven worden DRgeitreefd Van oitfoerrpchten tko iutmdscbe prodoeten in streken weer de berolking niets of nagenoeg niets aan belastingen opbrengt ii de mioiiter K en t enstander Naar becniniging wordt door den minister too eel Diogel jl ge4r efd Ven inkrimping van rerlofstraktemeoten kan naar de raeeoiDg ran den minister geen iprake jjn Tegen overdrefeo ontimNme ten anozien ren depaci ficatio Tan Atj h tal de mioiater tich hoeden De opofferende arbeid dnr zending beeft aanspraak op de welwillendheid der Regaeriüg De belenden der echatküt nopen cTanwot tot en bedachtsaem Toortsch gdeü op dezen weg Behondeoi misscbieo door hulp tot vermeerdering Tan de golegcnheid m ambacht en tocbniicb onderwgi deelachtig te woiden gelooft de minister oi t dat voor decoogAnaimde Indo s Teel meer van regeerio swege gedaan kin worden dan on ree Ia geschiedt Op welke wgzs Tooriien kan worden in do aanwerving van werklieden op de bootkap ondernemingeo maakt thans bg de loiij be tiegeering een pont van overweging nit Y De invoering vsn b t ojeawe 8trafwet boHk voor Europeanen i i Nedefiandsob IadiS ia nietspoedig te genoet te sieo Ook foor den miDiiter soa bet aangenaam sgn indien oogmeer aithreiding kon worden gegeven san destreken waar de invoer van opium en eterkedranken Teibodea is Decs uak kan met gernstbeid aan do Indische B gseriog vordeaovergelaten de orgHteye reöfgaiiiiatis van bet binaenlandsch beitiar bg de meerderheid der leden die aan de gedaohienwiaieling over dit onderwerp daslBBmen ernstige bedenking bestond eo dit te meer omdat bet hier een voorstel geldt hetwelk de vruolit is van een langdurig onderioek en van een nitvoerigegedaohteowir ssling in IndiS en waaromtrent alle daarover geraadpleegde autoriteiten Kuropeesche en lolaodüche ambt oaren io hoofdraak lotoverwoitemming tgn geraakt Hot ootderinkrim I SB S 4I Ct Oaada t Ueardieebl door T SI Nieawerkerk 7 M Otpelle r 1M latlardia 10 T li 1 18 aatterdaia 4 41 li Oapelle 4 11 Hienwerkerk i 04 r tloordreobl t ll f Seuda t l7 18 T iO 7 41 7 il I lO i 4i l il fionda ZeTaBkiiiMn Moerkaiialla ZoalarniearZegwurd Voorburg Hwr Uaia Voorburg Zoeleraner Zen aard ïerenhuiian Moerkapella 17 oud Il 7 48 6 89 S K8 7 8 7 88 8 90 8 88 5 48 8 08 Uonda Oudew Woerd Utrdifht 8 08 7 04 8 16 Utreohl Woerden 5 49 6 68 8 06 O d S ing van hei aantal residentie wordt door en minister nader niteengecei eo aanbevolenMen behoeft niet bevreesd te xgn dat de onderwerpolgke voorstellen in ooiiflirt lalen komen met de in etaat van wording verkeprende centralisatieplAnneo Met rerwoodering bfeft ds mbister bespeurd dat door de Eerste Kamer de Toorgesielde verhooging van de betoldtging dar atsistentresidentan onnoodig en oterbodig werd geoordeeld terwgl io de Tweede Kamer werd betoogd dat die rtrbetering van poiitie lat ver genoeg reikte Reeds jareolsDg werd eo al mm de eebeidiog maakt toetebes de mannen en d vroowen die iteb hadden oobgemeld Van de 174 damea die opkwamen trokken zich nlfiefata 4 tang eo behaalden 109 de akie dns 62 pGt of ver boven da belft Van de 853 brerfo konden aleefats 351 de akte behaleo nadat 181 sieb badden teroggetrokke Naowtlgke 41 pCt de fan ben kon aan de ctscbrn voldoen In een der tabellen viodeo wg termeld dat bg de hoofdvakken lezen Ned taal eo r ki oen van 751 beereo die oao bet Tolledig examen deeloasen 222 332 en 325 nvol doeode of twgfelocbtige egt rs bekwamen Bg de dofflM waren op 172 candiditen die cgfers 23 43 eo 58 dat veel ganatiger Gemeng de Berichten Drie agenten van politie hebben op dea Zeedgk te Amaterdam met de sabel eeo 20 tal paraonsn niteengedreven die met talbonten sinkkeu gser en dergetgke voorwerpen de agenten te gf wilden Zg badden een der agenten die in burgerkleediug liep eanige slagen toegabrocbt waardoor bg van de been was geraakt Het mocht d n agenteo niet gelukken een der belbame s in handen ie krggan Lat er is echter door een agens ds hoofdpersoon van de bende naar bet bnreao gebracht Door twee reobercbenre en een agent van politie zgn io de Gravenstraat te Amsterdam aangehondea twee personen verdacht van dieflial in een perceel a a da Nienwmarkt In bet bezit vao dan een werden gevondeo 1 goadeo remonioir horloge met dito ketting eeo zilveren id twee bankbiljetten van 40 een van f 25 2 mantbiljetten van 10 3rgkadaatders 4 goldene drie kwarljet eo eeo 2i cent stuk alamede eenige gestolen voorwerpen die d or den eigenaar woneode aan de Nienwmarkt warden berkend Bij den audere werden gevonden een bankbiljet van f 25 twee moet biljetten van f 10 een gooden tienijo 3 rgksdaalders 15 gnldsna 2 kvartjes 2 dab ueltjei eo 3 centen beaeveos een bank vao leeoingbrieQe van een ring en een briefje aa recht van wederioknop waarop een ring beleend was Io verbaad met dezen dief tat is nog in de Wsrmoeastraat gearresteerd eeo persoon zoader vaste woooplaata wisoa opiporiog eo aanboudiog door den commisaaris der Ie aeotie was verzocht In de gracht van bat fort Lunetten II teUtrecht werd gisterenmorgen bet Igkopgeviaobtvan den 17 jarigen M S Kort oadat giaierocbiend Hn m Amw Hi rwdi vpAir no ondurio k wai nitgt an de pat van ago xooo ophetgihad sien Hggfo ging men onder toasicbt derpolitie dreggen flet duurde niet lang of betIgk van den oogelukkige werd vao onder hetgi te voorschgo gsbaald De knaap bad deschaatsen nog onder de voetoo U D Op den tweeden Kerstdag keeft eeo ontzettende brand gewoed in de grooie fabriek van verven en loheikondige atofian de cLovaoiaé 1 88 t 06 8 17 4 88 8 04 8 18 It BO 8 14 4 08 4 87 8 6 7 10 7 18 7 89 10 17 10 84 10 41 11 19 ï4 4 8 48 0 89 10 08 8 07 9J8 9 88 9 49 D 7J9 8J fenoamd te Lenveo in deonmiddallgke oabgeid van da atad gelegen Eerst toen de vlammen vao alle kanten nit het gebouw aloegeo ontdekte men den brand want door bet kerstfeeai bevooden er zich geen werklieden io de fabriek alt ohts een twintigtal badden er tot 12 our des namiddags gearbeid Eeo nur later kreeg d directeur bericht dat de verniamogaigntn in lichter laaie stondenen hoewel dadelgk de brandweer van Leiven ontboden werd ving het blnsscbingawerk eerst te 3 oor aan toen nagenoeg de gefaeele fabriek een prooi dér vlammen gewordeo wae Bei bepaalde aioh dan ook boofdcak lgk tut de pogingen om de werkploaieen tob kooletofbo ead gior i behouden tol waar bei vaur nog niet doorgedrongen wap De eebade wordt op bgoa 150 000 gniden goechal De fabrtek was bg twee moatacbop pgea verzekerd Eeo veraebrikkelgk osgelak trof Zaterdagavond bei bnisgesin v d L woneode ia eeo poort aa i de Haveomarki te Breda Ongeveer tteo are keerde ds mim reertigjarige echtgeooot boiswaarta eo zette bg tich aan tafel De rroow rerwgderde ziofa eveo tot bet doen van een boodschap Weldra overmeeaterde de akai den man loodanig dat hg mat het boofd op tafel inalnimerds en niet bemerkte dat bg io aanrakiug kwam mei een atoande petrolenmtamp Op een gegaven oogvnblik kantelde dete ov en deelde het vonr zich mede aan do kleederen en bet hoofdhaar van deo alapead Toch ontwaakte deze aerat toen de rlammes hoog opsloegen Verbgtterd vao sehrik ee tm prooi aan de hevigste smarten deed de man eeo gehrol hoorso dat batieo ver doordrong Helaas hg was niet in staal tieb van zgna kleederen te ontdoen Op dat oogeoblik keerde devroew buiawaarts terwgll ook eenige bnren reeds trachtten de woning bionan te dringen Inmiddels bad zich daar sooveel rook verzameld dat men er toe ovei ing eeo roit te verbrgseten waardoor da rook eeo vrg n uitweg vood Rappe handen rokten den oogelukkige de kleederen van het Ijjf Dermate had het vunr hem aangetast dat op meerdere plaateen heole stnkkea boid mede werden afgsKbenrd Qebeel ontkleed legde men hem op een hoop krolfeu Io altergl erd een priester en een dokt g jeewaamchowd De laatste ganademiddeleo Hr B Kerk werden toegedieod en daarna werd de man overgebracht naar bet gasthni waar hg nog steeds bg keoois sgade ten volte wOrd bediend Eerst des morgeos half vgf rerlosia da dood deo rampialiga nit zgn numloos Igdeo N B C In t bt o van deze maand werd te Benihen een naentwakar zekere Nowak begraven Op enigen afstand achter het Igk volgde een man in de gevangeniakleeding en door een gevangenbewaarder vergeield Het wae de zoon VBO deo overledene die tot drie jaar gevaogenisatraf was veroordeeld en nu nog 10 maaoden moest oitsitten Hg bad op ago dringend verzoek fcrgoon ng gekregen de begrafenis igos vodera bg i wonen I Noodlottige braAd te Rotterdam DRIE SLACHTOFFERS Mea m ldk ooi Au d Hafdgk la Rottardtm bw t litdiii Dtchi ton 2 aor eo felle brtod gewoed in het peod do 36 Aldur die eeo etlertrenrigite oieleep heeft Io het beoedeDgedaelta ii geiMtigd e D hudet in drogergeD lakke rerDiupo eos ran J C BilmtDU de Joog die m t ige geiin io de Gerard Soholteottraat ooot De eerita Terdiepiog wordt bewoond door B da Bok a K orbeambte gehavd doch gean kioderen terwgl de tweede rerdieping eent kortatings bewoond werd door J Horateo mak ecblgeooota ea drie kiodaran De laat ta b wonar wu niet tbnii wgl hg nachtatoker aas aan maelfabriak ia Hit omat aeki 2 nar in den naobttoan dr baren aeo awaren alag hoorden weldra gevolgd door het nitbnr tan ran de brand Jer lelfdar tgd paaeaarde de oodatinapaetani TUd vao Greeswiek T Kt 8 8 H door 8 84 10 10 89 U IG t 10 18 M V 10 81 f w 10 S8 w 10 88 11 8 n 44 10 88 7 88 8 88 8 84 e 9 48 9 19 8 88 10 10 lO Ji 8 80 8 89 80 7 48 r i ii l l i i 10 04 10 81 a oi D 10 11 o 10 1 f I K door lO li I M 8 10 1 10 10 14 10 14 van politie de beer Totk verges d on een ot toen betde den brand ootdekteo eo met eeo wandelstok de spiag lrait van het wiukelhnii insloegen Gelgktgdïg roeg de bewoner der eente verdi ing S de Bok aan de achter igde oit het venstar eo snelde nsar de ovrrboren alwaar bg mededeelde dat bij sgn vrouw 10 brand had sieo atoau Inmiddele was spait No 26 met den braodmeeeter de heer A van Battem J Kan t r ploatae verschenen beoevaoa eeu reddingdadder De braod woedde iteweldig gevoed donr een tal van brandbare etoffea lu df a drogiatwioket aanwezig Het pand binneadria ten was onmogeigk de trsp stond in volleo vlam en een dikke rook aloeg nit de r men Temiddeo vao rook en vlammeo hoorde meo bet aogatjieecKrei van vrouw Hortten op da tweede Terdiepiog men riep baar too omlaag te springen en werd h t springzeil voorgebooden Een moedig brandapoitgnt Kroegman geheeten besteeg de redding1 dder die a o de boveneinden io bnsd stond hg droog bet pand binnen en bracht de bewosieloose trouw Borsten naar b nedeo De reddingsbrigade was door nslatigh id niet spoedig vao den braod onderricht verscheen middeNrwgl en drosgeo da brandwaehts J de Ligt eo L Scboonenberg sDdermaal de tweede verd eping binnen eo vonden nab i bet raaoi een 2jarig meisje bewusteloos en nadat voorloopign bnip in de Broodfabriek aaa de Bofdgk ferleend waa naarhet rVkenbnis overgebracht Ban toe tand was oietletensgevaarlgk alhoefrci naoweIgksde verstikkingadood ootsna i Keti oogenbl k binoendringeo van bet perceel was door de geweldige vonrzea ondoealgk doch toen een vgtial spuiten het vuur aaoiastteo was weldra het groote geviar geweken en droogeo de hoofdman Ja Mildera vergezeld vau de dri braodwarht w o B Hofman eo de r ds genoemde h t geteisterde perceel binnen wgl beweerd werd dat zich oog Teracheideoe pereoufo in t bnüs bevobdeo Zg kwamen tot eeo afgrgi lgkB ontdekking Op de eerste te dieping achterlag uitgestrekt bet verkoolde Igk bek was nagenoeg eeo geraamte van de ÖO j riKO Job van Wamraalen vronw van S de Bok üp de tweede verdieping achter gekomen Mg men bg bet Bchgnael van eeo handtantoarntje in een bedstede de Igken liggen van twee knaapjes broertjes van oogereer 5 en 6 jaar bet bloed liep hnn nit de neusgaten en de voeten waren verbrand Zg lageB rustig eo zgo woarschgnlgk in hnn slaap de verettkkingsdnod gestorven Te moeder en een zusje die in het voorvertrefk sliepen zgn zooals reeds vermeld gered 4 vader was niet thuis wgl hg vannacht op de fabriek moest zgn De kamer was nagenoeg uitgobrand evenals het gangportaal en de trap naar da zolder en do zolderverdieping Het was omstreeks rier uur in de morgen toen de Igken der siaebtofiers gevonden werden ea ging er een rilling door de aanwezige brandweerlieden De overblgtselen door de mannen der reddingsbrigade langs de reddingladders omlaag werden gedragen en naar bet voorgebonw der Broodfabriek gebracht alwaar de politiegeneesheer dr W Mees en de gevangenisdoctor J Borma de Igkschouwing verrichten Onmiddelgk werden zg met de reddinf swoffen treurige bestemming naar het Igkennuis te Crooswgk ovei ebracht gewikkeld in vangzeilen Onder de omstanders bevond tich bg het vervoer der Igken de ech noot van vronw Bamraaien men had hem evenwel gezegd dat zgu vronw niet dood was doch in het ziekenhuis opgenomen De plotselinge uitbreiding van den brand moet MD explosie in het brandbare goedje worden toegeachreven want toen de brandweer het perceel Mnnendrong was de tnsscbenBcheidingsmnor tosschen net winkelhoisen het roorporüat van het bovenhuis weggeslagen en lagen verscheiden winkelgoederen en steenen in het portaal De eerste verdieping is grootendeela nitgebrond Ten 6 nur in den morgein was de brand in zgn geheel geblnscht en konden de laatste spuiten inrukken De brandschade wordt door assurantie gedekt do zal naar raming f 8 è 9000 bedragen STADSNEUWS GOUDA 28 Deoember 1898 YSROADEBINQriN obhQ£M££NTJE BAAD op Vrgdag den 30 Dscnnber 1898 dss Mmiddogs ten 1 ore AsB de orde De voortieoing in vaoataWn in de Be inreo der 8tedelgke Tnjtellingen van Weldadig beid en in andere CotlegïSa en CotaimistiSovoor verschillende Inrichtiuften der gemeente De benoeming Van eeo onderwgwr aanda la Burgerschool voor joageaa De b rooting van het gemeentepen ioenfoods voor bet jaar 1899 Het voorstel on aao de ambtenaren en bejunbten der fabricage te verbieden werkzaambeden voor pfrtienüeren te verrichten en omio vertwnd daarmede de beioldigiug van denboekbooderopzichter tevens leeraar aan deAvondschool voor Amboebtsiieden nader terogeleo Bet TQorstd tot vaststelling 3sr jaarweddevwi doa gemeente orcbivarit Hft oor t t tot wgiigtngdergMsefotebecroottog lieu t 1898 De ontwerp verordeoiogra op de beffingen iovordariog vao o vea ldsD oor het overtetten mei een pontje b sIoiageM voor het sebotten door faet Moordr chtache Verloot e brnggeldeo voor het gebroik vatt de Hautrecfatacbe brig 8 De ootwerp ferordeoin eo op d heffiog n iotorderiog van Woaggelden 9 Het pr ad ir8 op het rerioek van betBeitnnr der Atde ling Gooda van bet A tg Ned Wprkhede Verbood tol het toekenoenvan vergoeJiog aan oohatters die by tiranddienst doeo Bet programma vao het Soüiteo C Qcert te geveo oor de leden der Orkeetvereeoiging Kuphonia op Donderdag S9 December 1898 ssToo ts hill 8 onr in de zaal Knnst aina dsr eoctsteit Ona Genoegenc met welwillende medewerking an mnj C Samsom alt en den be r Aroold Spoel barjton luidt ah vojgt PnOOUAHHA 1 Trio in G dar J Ha rdhi a Andante b Poco Adagia e BoQ to airOugaresp Voor piaoo de heer Besse kamp viool de heer O van d r Want en Violonce 2 a Troost Verhutet b Ulaepliedekeo A Spoel Littdxr n voor A t 5 DavidabfiDdhriünseoo 10 17 U Schnmann Piano Solo door den heer A B Beusekamp a Op reis b In den Vrermd o Terngkomst d Thnia Vsrhtlls JLiedereo Toor Barytoo a Rnmaoca K Niemann b UDgariflohe TKose No 5 J Brahms Viool Soli door den beer M J van Zotphen P a nz e MeodelesObn Ö Trio Op 49 a Motto nltegro ed agiat b Andante eoo moto tranqniltn c Scherzo d Allegroaasai appaasiooato Voor piano de beerBense kamp Tioot le bv rO van der Waot en violoncei Bobm A Spost V Milligan Frans Ries R NiamÉuB 7 o Still wie dia Naeht b Moadache nnacbt c Liadja io den Maneacbgn Liederen voor alt 8 B Adagio b Atbon blatt Viool Soli door den hec r M J vao Zutpheo F Chopiu G Binding E Cbabrin 9 a Ballade Hl Op 47 b4 Klarier tQck Jp 24 no 1 f Toorbitloo Piano Soli door den h er A H Beniekarap 10 Kroniugsliederen Barjton Ph toal4 Os bondsnkoopman van G alhier dte op marktdagen o da Gedempte Binnenrotte te Rotterdam otaat bteft aao de poHtie mededsdeeld dat een joog n van b jaar hg hem als knechtje io dienst f 60 heeft geatoltto wnarmede hg hem uitzond om hond n te koopfn Da jongen kw m niet met r terog De lezen van de bibliotheek van de Maat chappg tot Knt van t Algem en gevestigd in de Volkpleessaal wordt bg d zekenoii gegeven dat het uitge en an bo keo zat plaats bvbtken op tkt s V ijdsga ond van 9 tot 10 aar Op de Vaart tassehea Goods en Stolwgb iseergisterenocbtend een soblp beladen met 30 laat mais lek geworden en gezonken Z6Óooverwaetits gebeurde dit eo zód snel iogalles io iggn werk dat de rouw eo kinderenfan den schipper naowelgks half gekleed b tschip kondsa verlaten v Vaartuig en ladiuK zgn geasinreerd Tot directeur van de gemeenti asfabriek téHarliogen is benoemd de heer A J Cenae Xe upciehter aan de g tifobriek in Den Haftg De beer Cen e kreeg 7 atemmeo tegen 4 op den be r Kempkens en 2 atemmsn op den D er Labrgn nik Gooda I 4 WADDlMosrasN De nolHotader Nieawja irsoomnisiie heeft alhier opgebracht f 220 MooBDECCHT 27 Dm Alhier bad giateravond te zes nor in de Ned Berv Kerk dekerstboomfeest f ierieg plaats onder leiding vaMDs vsn der Meer van KnfFder i Vele betangstellendeD oit deze gemeente alsook oit eeo paar oabg liggende gemeenten wair if in bet k erkgeboBw samen gekomen om deize feestviering bg ie wonen zoovelen zelfs dat niet alleen ylo sitplaatsen waren iogenonien rnaur versctfFidenen zich met een toanpluta moeaten vbrgeooegeo Op b t uitg ibreide programma kwsmeo voor de woorden van eén foor fB eeo ilotung door de Gemout t d eo een vferlat kerstliederen De laatste werden met befreleiding van org Upel tweeatemmig getoagen door bet kinderkoor onder leiding van den beer J £ ngf lbregt Volgfos bet oordeel van velen werdto dese liederea raat bnnoe fraaie melodieën n tjas eitgevoerd Alleen klonk het wel wat awak wat te wyt n is aan bet geriage narwal leerlingen van bel koor waarom th dan ook in igoe rede de oi eit opwekte koooe ktndereo mo bet koer te do a deetofmoo want zooder kind rgf tani kon toch ran eene Kerstboom feastvienng aU d ze geeo sprake zijn Ta bopan ii bat dns dat date w nsob TerwezeDlgktxal wordea Da v K braebt io sgne toespraak tevens een Hhoooen taerlgk kerrtterboal te pas Behalve eenige vernaperingen werden aan de teerllDgan d r vereckiUenda eatacbisaties ao ven bat koor fraaie prgien uitgereikt be taande nit pUten hoekaa acbearkalen er veracbi lende apHeo ens Ten slotte rest on nog iats dat aller bewondering beeft oi ewekt de rgk verlichte Kerstboom dia met aoig oHerat fraai waa versierd en hoog met een blinkende eter ia tgo top prijkte Bel woord van dank door dan learaar oil gwprakeo tot allen die bebbeo medegewerkt om dese feestviering Ie doen alagen beamen we ten volle en voe eo er v a onze sgde aan toe aena hartelijke dankz gtng aao den WalMTw Beer Da van dsr Meer an Kuffeter aan wieo een groot deel vao bet weUlagen daf er fae tviering moet worden toegezegd 9na wij 27 Def 98 £ 1 groota lob re hel ngltellenil ii tolde gi t rea ond Tveedeii Kerititeg bel kerkf eboaw der Ned lerr Oimeente Ikier I leertiDgea der ÏCondeKtffchool torh rierdeo het ker l ee t Voor de eente meel prgkU eea meekrol rereirrde keriiboom io ket kerkge boaw dat dtertoe welwillend door bit Kerkbeetnar w e a geit eo Welk teo geoot o r die kiodereo die roor het eerit de uodeg eobool werd io bet begio deiee jeora epgeriob lolk eeo l eet mocbtKO rier o Nadat MM roegare predikeoi Dr L A f i U igareed ibani Ie Lakkerkark die iioh welwdleod dwrioe bod berrid tarkl ord met Moe keerige rede hal fwsl had geopeod longeo de kiader n op n terdieo lelgke wgte eeo twaalftal liederen np hel leeal batrekkioghebbaode Eao twtelal dier lielarao Oei 117 O On 7 werdao door a Ie aoaweiigeo bi rbaa d Io de paaxen wardeo de kleioeo onthaald np Tere hilleode veraoapnriogeD Vermeldiog verdieot Tooral eene erra aiog ao da bakende firma G J aao Hooteo Za caeaöfabnkaiitaD te Wffeep door wie aan elk dfr kiodereo eaoa heariyke choeoladrtablat we d gN cbonk D E o woord TOO dankbare bolde aao dia Firma fiuda hiar eeoe plaatel Io da laataie paoie ootriogeo alle laerlin an eeo fraai keralgeaebenk terwijl boieooiao aan oegan leer ingaoj dia d 0 leeltgd as 13 jaren haddeo bar jt rn dm de ecbool giogeo terlalep mat eeoe hartalgke loaapraak an Dr aan Liogeraad al aaodcokeo oen bgbtllje ward otarhaodi d Na het lingao aan bet laatlle faeelliedja oam da laeatredeoaar nogmael h t woord om o a in getoaltolif woorden da damea noderwyaereeieo en de leden tan deo kerkeraad eeoe warme bolda te breogan roor boooe aoorear teprgaeo toewijding ter jjl bg ook ellen die door bennen g tld lgkaQ ateoo of op aodere wijle badd n bggedrageu tol bel wel lagao aia dit faett io haitalgke worden faerdaobl Met bat liogeo aao Qei 49 door alle aaoweiigeii ward dit eerita Keratboatolaeat del in elk opcicht wtl ge laagd mag baetao bf loten an kierden joog eo oad boogattollaao boiiwaata Rechtzaken De rechtbank te A melo veruordcelda den ontklnxen gem eenteonttaoger vaa Denekamp tot 1 jaar Rerangeniaatraf met aftrek van den tgd in preventieve hechtenis doargebrocbt Men meldt oni nit Deo Hai De persoon K G die Vrgdagavood te Sobs veoingen twee revotversohoten loste aan den Gevers Dey nootweg en Werfstraat is een paar malen o verhoor geweest maar wederoprrge voeten gestold De revolvtr n io de Wprfstroat waar hg bet laatste schot los e gevondeo er waren nog vier gelndeo patrjneo op OfschnoD een kogel io bet souterrain vafi bet hotel Kpj gedrongen eo gevonden i moet het niet op de dieu bode gemout freweest zgn maar op eeo jeugdig doktersbooteier met wien bg wet een eenige woortlen zougehad bsbben PosterUen en Telegraptile De Directear tod het poet en telegraafkniitoor te Gonda maakt bekend dat op Zoodag 1 Januari a a bet kantoor is opengesteld aan 7 30 8 30 m 12 2 middags en 630 7 80 aa Spoortjd Oe DirMtear aoomoemd AMERÏKAANSCHE b i A van OS Al Md Taillanr Kleiweg B 73 73 OOUD Telmphami ai Amsterdam Beurs van Vikn Ikra 881 88 87 Va e lOOf MM 88 88 Vi 8 8 V mm 64 M m M ï a 108 V a w 8 4iy M ena 88 imm 101 mm mm Va 100 MB loov 888 478 M 108 dM 80 1 1011 188 1481 81 100 88 1I8V 88 80 118 mm UI a lOBV JL 108 M 1 100 IS DECKUBKR KiDBaiAiiD I att Ned W $ I dito lilu dito 8 dito dito dito Sl oliaia UU OagJI llllMI Bioneol ia 4 4 dito Oaoona 1880 4 dito bij Rotha l8iV 4 dito btj Hop UIH VO 4 dito io goud l o latS 8 dito dito dito 1814 8 8ra l Ferpel lehuld 1 881 4 TuiKBli iepr Cfiur teen I8B0 4 Hp le DiHg MTie D Oae teaoing eeha C ZoiDAaa Hap r obT 18 i 4 Mbiico UU Biiit 8ob 1880 8 VBNrauBU Obk 4 oobm 1881 AwaTBaoiM Obligattea 1888 8 ROTTBBDAH Sto l leoü 1894 8 Nbo N Afr lUadelat taod Araod b Tak M Cerlifiaateo Deli Maataohappy dito Ara Hypolhaekb paodiir 4 Cult M dar Voralanl aaod a Or Hrpolliaakb pandbr 8 NederlandMhe i aiik aaod Ked Haodalmaataab dito N W k Vu llvp 11 paadbr 8 Roti lljriratlieelib paodbr 8i lllr liypotkoekb dito 8 O arsNa O Ml Hoor bant aaod Hosl Iljrpalheekbaok pandb 4 AMiBiat Ki iil kapolk paoiib 8 Majw L 1 Pr LIao rart Naa Holl U 8poorw MD aand Mif tol Kipl 1 8p oaad Nad Ibd Spoorwogm aaiid Ned 2nid Afr Bpm aaod 8 dilo dito dito 18 1 dito 8 ltujlElpoor l lSt7 8 A l£obl S 8t Zold IUl 9p oiU A H obl 8 87 PoL Waraehan Waeoea aaod 41 Itl i Kcal Ur Rnia Hpw Mij obI i Baltiadbe dllo aaod FaatoV dito aaod 8 108 101 188 14 IW a 101 U 18 118 188 Iwaog l an r dito aiad 8 m Kank Ok Aaow Bp kap opl 4 dito dllo obli 4 AKiaiEA UtfOt l ao Sp Mg otd 8 Obio t Notlk W pr U i aaod dilo dilo Win 81 Peter obl Denror fc Rio Or Bpm nert r a lUinoia ïeatral obl io Koud 4 l ouiar fc Na kfilliüert v aaod Meiiro N Bpw M lehTp o 8 ll n Uiaa K iwaa r 4pCt pra aaod N York Oiilai o fc Weal aand dilo Pnno Okio obllg 8 Oregon Oalif la bjip Io goud 8 lU Paul Minn fc Manit obl 1 Uo Pao Hoof lbo oblg 8 178 tos lOtVu 108 n n 117 lit dito dito Una Col 1 bjp 0 8 Camaoa Oen South Chert r tao l 81 VCK C Ball fc Na 1 a 11 d e O Amatard Omiiibui M J aaod Rolterd Tramw MaAt atid Nao Blad Aualnrilato aaod 8 Ktad Bo t rintn aand 8 Bbi 1111 glad Antnerpan 1887 l i Bad BruaHl 1888 S HoHo TheiME lluilr l ulMb 4 OijeTBaa Btaauleaolg 1180 8 K K Owt U I r 1880 8 Bpanj Hlad Mailrid 9 lt88 Nao Ver B Art 8po l jrt 80 ADVERTEWTIEN Voor d rele btwijuD aan dwlneniag ontrangen na het OTerljjdan ran onia dierbare Moeder an Behnwdmoeder Merroaw CLARA JOANNA D WIT Wedswe aan den tleor AnaiAiniB Eoci betuigen wg onaen bartolgkra dank Uit aller b mi M Ia A koos Btrgn op Zoom 4I een van goede getuigen voorzien Adres KOBTE RAAM l o 91 ER blEDT ZICH kkS Bekroond TMitae UI llngB lKMKnB k iT H An ttSS W nUbwo iDd 8oha a Apn taiir Upftrli l tlB Bt ara d b iw midd l B voor bel scnuur no lu U nrut 1 ▼ rkrnbMT u uawndWM k OMaa Mrl Drofwym JftJ Mi mHT IW TUUI IHTW a M BIU IH keartg VO t r VkB aU a rut i nkleard Mbomwwk ▼ rki y wliik Uon la MfcoMwcrk wrlMi Drofwym cbi L AksKit W Iw aaaas bekwame nette Baker