Goudsche Courant, vrijdag 30 december 1898

No T774 Vrijdag 30 December JWI8 37ste Jaargang m mm imamt NieuwS en Adverteniieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave deier Courant geschiedt dagelyks JSk Bfjl ADVERTENTIEN worden geplaatst va met niteondering van Zon en Feestdagen wffiB Hkg 1 5 regels a 50 Genten ieden regel meer De pr B per drie maanden is 1 25 franco per MWrii PwW Genten liroote lettm orden iMarakend post 1 70 I HBjp A aaar plaatsruimte Afnmderipe Nomijers YUP GENTEN Insendia van Adverteodën tot 1 uiu de AuddL T kan aag b l adrea rag Brayfga JwIÖdaB r nTtn er Caa1 bS on d I r o rba ad U 0b wat te doet f werd ran vanehlllende afldaa loeoan Vertegenwoordiger j C DE BUITEB Gouda OUKBSTVBBBBNICrNO MsteE Concert OP Donderdag 29 December 1898 a iTonda half 8 IK de Zaal Knistiniii der Sociëteit Ons Geneegei met welwillende madewerkiog ran MeJ C SANSti Gondt 11 I N des Heer AR NOLD SPOKl s Htge btryloo Oamaa hebben op deni nitroering toegang tegen O BO per peraoon H H dieiich aanmelden ala KunaU lid voor het Tolgend Jaar hebben rrgen toegang Contr 3 ajaara 8 nitToeringen waarop H H Knnatl leden toegang hebbeo met 2 Damea AA BESTEDlMfi Op WOKNSOAO den i JA JUABl 1899 dea Tfwrmiddaga ten 11 unr wenacht de onderg teekende namena den heer H VAN LBDBOBN in bet Koffiehaia db Bamiq i t de Markt U Qouda aan te besteden Het verbouwen van het Huis Wvjk C No 37 aan de Gouwe te Gouda Beatak en Teekening ign van af Zaterdagmiddag 2i December 1898 tegen beUlingvan i SO Terkrygbaar tea Kantore ran den ondergetiekende bjj wien teTana nadere inlichtingen te Terkrjggen ign J H OE WILDE Architect HET GEÜSJE WeJteli k ver chynentl Blanke voor alle Vrienden van Zerk Oranje dn Vaderland Verachenan No 1 4 Prga per nummer 2 Cent tranoo per poat 2 Gent Ue inteekening ia opeugeata tï a aizoodor Igke numme ra zyfi varkrü gbaar bg B H jUaMsUant lo Gouda en verder aloQ Uitgave van P din Bokit Utrechtache Drnkkar j Utrtehi HOLLANDSCHE HBEiïB AniSTEHIIAM Prïnoteering Oblna Oongo Stofthee 4S en 60 o Qrol 60 56 L I kksre eo 1 J Bouohon 76 QeuriRe 90 y Congo 100 Ontbijt Tbee 66 Namiddag Thee M Alleen verkrijgbaar bji P H J van Wankum Ooathnvtn B 14 Leve nsYerzeker lng Ben icer aolied PBR800N met veelrelatiea onder het gegoede publiek en uitstekende refatentiea die niet veel om banden heeft en aijn tgd nuttig en teer winatgevend wenacht te beateden kan tegSB eer voordeelige voorwaarden helaat warden met de offloiëele of ptfcleuae waarneming der Vertegenwoordi g van eaae dar ondate aaneienlgkate en rgkate tev m$verxakeringMaat ehappV t Brieven franco onder lettere U 50 aan de XadwtandseheKioikm MmUohappU SMttrim Gevestigd to Gouda OOSTHAVEN B 19 J J CRAMER Tandar K W Te Spreken lederen émg behalee ei B néagê ra O to umr GBOSSIEBSZAAK Ter overname aangeboden EËN ZAAK in Zout Zeep Soda es verdere ChemUalUn en mUn in IloUerdam CondiliSn billyk gemakkelgk Kapitaal SgOO Brieven franco aan Bureau v d Blad TANDAHT8 E CASSrTO Gouda Turfmarkt m mmm MAANDAG DINSDAG DONDBRDAO ZATERDAG van tot S uur WOENSDAG eo VBUOAOvan tt t uurZONDAGS niat 1 t 1 j m TEm Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR A SLEGT bcTeelicich un tüt het lereren tbd Zuiver Zeeuwsob Tarwebrood ta oent de K O NIBUWB HAVBN 28 Bekroond op de Internationale Tentoonatelling van Bakkerg Maalderg en Kooka kuuat te Qravmhage met eea diploma Var gnld Zilveren Ifedulle FI SKSCHE ST00M7EB7EBU eheinisohe WisscherlJ ViK II OPPËÏMIIËIMEII 1 KruUkad Botterdam Qebreveteorit door Z M den Koning der Belgen BoofddepAt voor UÖUIjA de Hew A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kiodergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van pluche mantela voeten bont ent Gordgnen tafelkleeden ena worden naar da nienwate en laatate methode geverfd Alle goederen hettg gestoomd of geverfd worden onaehadelnk voor de geundheid volgena ataal bewerkt Burgers Acatènc a da Dmk vaBA BBINKMANkZOON I het best en goedkoopste kettiugloote RIJWIEL L D DE GROOT adres C LlIGTHAfltT IMIeuwe Haven 46 werluaam geweest bij den Heer J IC Q SLISSEN beeeell mieh aam vut het eerrtektem m Tiiin¥erk eii al wat verder tot liet vakMoort De Heer P W K AMPHIJIZEi is gaarne bereid inlichtiagen te ver strekken mcuw IIEUWI IEIJ1¥I GHSCIIIKT VOOR ITacMliciiteii Koffie en Theelicliten Welke 4 i uur branden 3 i en 6 uur brandende ii 3 cent per atnk Benig Agent voor QohM en Omstreken IZAAK CATa Papiermolep GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelgk Hen behoeft hiervoor geen Olie geen Olaaqje I Alleen een lucifer aansteken ii noodig Qeheel tonder gevaar voor brand als ook under reuk II I j 1 I I I Indien gij niet wiit hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract MeiiMtfce uit de Koninklyke Stownfabriek De Honigbloem van H 1 VAN S CHAMIi Co Den Haag Hoflerenuien VAN SCHAIK A Oo a Heliaothe i het beau Mdel dar warald VAN SCBAIK Co s Mellantbe geea t ICii khoe t VAN SCHAIK ro s Hellantbe geaoeii wow l oud jobk VAN SCHAIK ft CO S HeUanthe mat in Iteeo buUgaiin ontbrakea VAN SCHAIK ft Co S HeUanthe Uaat oortiliireDd oader Soheikundis taeliaU VAN SCHAIK ft Co S Mellantbe htlpt oabarroopelqk VAN SCHAIK ft Oo b IHellanthe ba rooud net Earadiplau a i VAN SCHAIK ft Co S Hellantbe U bektooad mei Ooad VAN SCHAIK ft Co S HeUanthe U bekroond met Zil er VAN SCHAIK ft Co S HeUanthe erkrügbur ie Daoous van 40 f $$ fO CU eu ft bü Firma WOLFF k Co 1 A BOOMAN MoördnOt Weathaven 198 Omda J C RATBLAND Boiitaav i JBBIBAKliwegBlOO B WUK Ou Gouda M KOLKMAN WadtU mm B H ViK MILD Veerstal B BOLLMAN Bodtanrm B 126 te Gouda PlHKaS yinmtkêri aldJJm ECHT met rood9 Jatten Xat vooral op d jOberlahnstein omcereuKotK vieroKiABnoH oBt tiA 0srttif i 3 Maatiehieipp0 M ExpUtUatie mm de netoHa Bnn JCowftwr voor SederkHiA BoampfM êO SoUerdam QébTt StpUwerck s Chocolade en Cacao i p a 1 I Saalniatlg tam d ntenwat uitvlndingtn op machinaal gebied Terbeterde fUiriei e en uitahdtnd gebnik van na en fijnste grondstoffeu f randeeret len verbruiker val Stollwerck s Choccdade en Oacao een aanb v leiiiwaaniig fabrikaat nauwtenrig beantwoordende aan den Inhoud dar lesp Etiketten Ot nnua behaald t Brevets als Hofleveraacier 44 Eere Biploma s geuden enz Hedallleg leen bswya na nitnuitand i fabrikaat Kfodg 1874 adireef de Aocademie national d Paria Hou Tooa d e f a n a OB allle i er raalire cIwm en ooaalMralleB Tott axMUant fabilaitlan da Ohosolkt bonbon varléa ato te fabrikaat ia verkrijgbaar by IL H Cunfieean Bantetbakkan eu aio Q maIv ta nwool ig r voor Nedertaod Aiiaterdwn JQ nn lOt i Die zich met het volgend kwartaal aanvangende 1 Januari op deze Courant wenschen te abonnperen ontvangen de vóór dien tijd verschijnende nummers gratis KEI NISGEVlüCit BÜBQBMBBSTBE n WETHOODEHS vaa Ooada makan bekend dat ter ftoMÏag aa l Januari 1899 agn uitgeloot van de geldleening in ISilS aangegaan de obligalien Nn 14 SI en l 3 van die in 1896 aangegaan deobligatia No S9 en fan die in 1897 aangogaac de obligalicn Nre 4 l i 41 4t 4 en 71 Souda den SU December 1818 Bnrgameeatar en Wathoudsra Toomoemd U L MAETEN8 De Sacretarla BROUWEB HulteniaDdseh Overzicht In de keizerlgtce boodiobap tol openiog der Ooateonjkiche Laoddageo wordt nnbetoleD d i Alle DafciooBlHeitea sjbIUi Mi verlNia tofc gee t lgli en iDftiitrie e otütivtkkoliog met terzijdeflteltiDg tbd ale geschillen Orer de Terbooding tesflcbea Ooatearyk en Hoiger e die na Jaoiari op tametyke lo ee eobroevao komt te taeo wordeo de volgeade beitebteo o tsDgeo Dfl Wieoer ZeitenR xal io het oammnr TftB 31 December eeoige keiserlgke beeloiteD betatteo tot legeliog dier Terbeadiog op grood VBD 14 der OroDdwei Dairio aal de roortoopige begrooling voor de mODftrcbte roor drie maadden wordeo MtIfesteld eUinede eeo Toorloopige orereenKooist met HoDgarge tooi lea maaodeo met bafaoad Tao de tbaoe geldende ferdeflÜng der Qaota De Rgkiriiad tal tegeo 17 Jaoaari worden bjieeogiroepeo Dat deze citttag tot ieia leideo sil ii oict te ferwaebteo De Daiteoba ifgHvaardigdeo habbeo aiawe redeoao tot obttnictie De minister Dipeolt heeft een bealDitaitgevaardigd waarin b pield wordt dat de Czecbuohe taal TOortMD de eeoige i die io Bobeme roor den poitdiuat lal worden gebroikt Opgrond van desa bapaliog hebben de Doitiebi afgevaardigdeo ba lotM da eitfeiageB vu den Bobaeaaebao Landdag niet bg te wonea In Hongarge weet niemand oog wat ar ga ÊEViLLETOIl GedeiksckrlftcD vaa mi Gelukioeker mnsAL DE Vooteling mm w Nvrrraa I Na verloop van een nar varen allen uitgeKonderd da baron die wjjnproef icheen te r n ia een toeetand van balra dronkeniebap Philip de Laniao aan de gebanrtanii ran den norgen denkend atond waggelend op hield lieh een oogaoblik aiet aondar moeite in èreawioht ea reide kortend en etootend elk ga da geechiadenie ven Albert da Pria ver tellen ie bet oa niet bet jniete oogesblilr er or heer ban tTertel naar op ala ge wilt Iniataran aullen ie toch aiet antwoordde baron da Manbert Philip ging weer eitteo etieek net da hand over ijjn voorhoof ea ataarde tang in het roor hem ataanda glaa aliof hij one ijn verwarde harinneria an ta ord ni u een of ander orakel raadpleegde iUodalyk aoheoen agn iwerreede gedachten liefa eeaigiina op bat gavaeaehte pnnt geieeligd ta behboB want eeneklapa alaakte hij een neht eg richtte kei hoofd op Maar bet mocht gering lijn wat hü aieh van da vreeael jko zaak harinaerda bet waa geuoog om ab mal aea tooveialag i a dmkenMhap weg ta bfireo sal De obikraatie der aaiodirbeid beeft ke tberaadalagiog in bek Bate ran Afgeraar digden oanogalyk gemaakt Da eo9iaii ie loor de fioaneiSD mt het Haii beeft alt voorttatlea ffoor de regelioif der orareeakoniit onveraodord aeogenomed Maar daardoor ayn te nog niet tot wet rbaveu £ a de Hong ar cae Kamer iicht aan wattelgfce reg liog van de TarhooAiig Ook oa nik dalba toeaUod te geraken ia het noodig dak baron Baofly aflreedk al ie het flechii met hek oog op bet laiidabelaag V Er beerwbi io bet Üaogaaraoba Haif an Afgeraardiitden aan kalmer atemming bei wu of de Keniiageo bedaread a renoeneod badden gewerkt Zalfa wak io tyden niet gebaard wea oaar BaeflFf werd rnei g gelnteterd Toen Siiiagyi binnentrad eerklOBkengaeitdriftige eljen e bg de gabeele oppoiikie Fraot Bolgar dead een raag orer de benoeming Tan graaf Sxaebetiji tok mioieter bgden peraooo dea Koninge BaDffjr okwoorddedat hal braoemaa v a miniatora een raebt rude Krooc wia waarorer niet mag ordengeredakareld De oieawa mtoiater waa eenbokwaam man en lid van het Hoia van Magnaten De benoeming waa aeergereobtTaardtgd en legen de haadal $ an da regearing wainiata io la bra tot de agenda over m JBeigii ka ren middag om drie onr beeft kapitein Gaignet voor de eente maal bet geheime doetier naar bet Paleia ran Jnititie qrergeorubt en de strafkamet ia dadelgk met het oaderioek begonnen Tegen tea uar keerde kapitfiia Cnignet met bet doiiier naar het miniaterie ran oorlog terag Ten gtvolga vat dit ood rtoek beeft bet Bof Din dag maar Un getuige kannen boeren en wel orerake Cordicr Oiiter n tga de oodminiater Bartboa en de ond preaident OaaioiJr Perier geboord Men vertelk dat eog de oadnHniater in 1894 Defelle majoor Uotb an de beer Gribelin geboord lalltio worden De miniater van ootlog aproekt kegei dat bak geheim doiaiar revde nn igD orergel d V Qur bet vertrek vau de vier vlootvoo dao die vaandag io aae jjn geatokan ajjn Kreta en prina Oeorge bijna geheel aan iicbtelf overgelaten Wel ago ar nog heel wat vreemde troepen op bet ailaad maar ook daaa aullen meerendeela weldra aa Jaanari tok Maart verdwijneu en iu allen ga alle bebbao de be ragen een rreemda bleekheid rerviag lijn hoogroode kleur ran een oogenblik tevoren En hy begon ijn verbaal lender lioh in het minet te bakommerao orer de rerre raa onverdeelde aandacht dia lijn vriendea hem eohonken lOiiteranavond mde bM waa ik wageni iware hoofdpgn eEigen eehuld hoofdpjja wat hoofdpijn l e Wegaaa iwaro hoofdpijn gedwongen n jn kamer te boudeg en ik dacht ar aan om our bed te gaag Ja dat kennea we en leen merkte je dat je niet kcadi opataae van wegfa Je hoofdpijn en je rolde onder tafol io da meaning dat je je pelnw te pakkan hadïv B drie dagao later werd je wakker met vreeaelijkNlrage keel ja die hoofdpgn laatig haal laatig I aat mii toch voortgaan en breng mü giet van gn etui Ik herinner mij dat het lea uur iloeg Ik hoorde wild aaneobelien mijn knecht melde naar beneden om rfipen te doen en een oogenbhlc later atoof Albeit myn kamer binnen bleek ontdaan bat haar in wanorde elVat ichaelt jou Fa vroeg ik i Heb je vijftigduiieod franca roor me fa rroeg hij under de miaate inleidiog en op wilden bevigee toon Neen Ziet ge gaan kane aa bjfeen te krggenfa In hoeveel tijd f eBinnen hoogatena een nar antwoordde bü een blik op e pendule motpboAo voor leveo anr Je beol dol In aekt dagen lou ik nog niet welen ie te ktügeg Het la ook o keel weUig vallrtbera van die troepen niet bat gaaag aar l n gdao beachikteo Ban vag de ia eag dai priaa ia tbaua het aoekea van aMianèren Volgena het Raeaiacbe blad Krjm D Erim ie aan Sneaiaehe oBeier dia Oriakeeh en FTorkach keaoea gairaagd om poatea ep Kiita aan ta nenea Oe Orl kan io Zoid RuelaDd boodea ioaam ngen voor da verarmde Kra enaao aa xollan aao pnoa öaorga algeaantan atareu om kei da opbrangal ter baad te atallen r D haa galf ta weoHkcB I Be leden der Amarikaanacbe vradaaoamminie i jj la Waabiogton taruggrkaerd an bebbeo a UIac Kiola bet onderte k nd verdrag ter b p gaatafd Dit aal no waarecbgiilyk oa da bÜMakomit vaa bel Coagraa oomiddailgk aan dadêSeoaat ter behandeliog wordeu dorgelagd Be telegram alt Tfaibingtoo meldt dat da reglaring der Ooie aog be laten bebben biogai ort een oorlogaarbip ta sendan gaar da Kajariacba eilanden ten aiada ke verhiuitereD dat daio groep door Spanje aap eeo andere moModbeid worde orergadaan sooder toe tem oA dar Varaeoigda Staten Hat ecbjjot doa dapa Tankae e bjj de onderteekeoiog vag bel vK eeeardrag tevaoa roor licb eeo aoort voogdjPbap over Bpaoje bebben bedoDgoo toodat L fp Qf g f obtmakig eigeodom mat borger ogaeker en aelfa met waarArhgnlgk ia dal OaitecbUud deae eilanden aoa koopeg Verspreide Berichten De Liberty weet te vertellag dal da offieieraa dia wegene dealoaming aan da iDaebrijviag veor da weduwe van kolooal Haory ijjo ga etraft dertig in getal tjja Zg bebben elk veertien ilaga i arreit gekregen Onder de adreaaen ten behoeve vaa Pieqoart e tovrgbaidetalJigg ia ar eeg van de afdeeliog Ljog vag dan Bond lol verdediging dar reebten van dae menacb en van dan birger waailn Freyeinat aldna wordt loageeprokeo i aWg verwaektan een daad vao n adeavaa gef cbligheid van g Dea vro erea mede erlier eau Gambatta bjj da atiobiiog oneer grooM reiotiliek araoekan wjj da repnblikain ache begiaaelen toe Ie paaaan j van den barTormar vag one ffloderoe lager verlangen wg êeg daad dia bat legei tol eer aal atrakkee aLoitaaeot koloDel Pir oarl a dart meer dag vgf maagden ia becblaoia gebooden io verband niet wat ge noodig hebl Onmogelijk duaf Ja Bepaald oomogalVkf Ja Opnieuw wierp luj eeg blik op de pendule etak mij da band toe en leida Binnen een unr aal ik doad ijjn gegroet Hij deed eenige aohraden in de riobtitg der dear Ik aproog op ham toe gieep hen bjj den arm ae Waaibaen geat g P Wj gaf geen antwoord tta mg toe u te rergeeellea emeekte ik Zoo ge wilt ga dan mee gaf bij afgetrokken ten antwoord Haaatig verkleedde ik mtj een weinig en ging met Albert naar beneden Een rijtaig wachtte voor de deur bjj eprong er in ik volgde hem Het waa donker in het rjjtqig maar toeh meende ik in een der hoeken de gedaante eener rrouw te onderacbeiden en wilde oen rraag doen tSen de gedvmte op aeouwaohtigen toon rroeg t Wal wat uittlagF Nieta antwoordde Albert en herhaalde nog tweemaal Nieta nieUl Tervolg a aün hoofd buiten het raampje etekende riep bjj den koeteier toe hem naar den boulevard de Gand te rijden uw adre rioomte Raphael Naar m P vroeg de aangeeprokene Ja Eg ge lijt hier gewent f Zender twijfel maar vonden nieiuad Bagweii mat eea Ofaattelgk opgeeielda kawknldi iag I n gaao genade vragen maar alle bargera bebbaa er betang bg dal ham racbt gaaebiada Tagea de inergbeidatalliag van loitagant kalanal Pityiart kag geen eraakig baawaar amgavoard wentea Ia mag bang voor oobeeebeideB oalhallie ig f Maar bg kaafk vrggit kgaaan aprekan eoor bak Hof rag eaaaakia Vraen mes dal bjj de vloabk aal aamag 7 Walk aaa ba kaateaia aog dak ajjaarajjda weten an welk eaa trioaf veor tjja vjiaadan die tavergeefa vaa ander kawüa lagea ham toadea toakag la Oe beer Eraaat LavLta dia belaal waa doer dan miniater van oorloit mal hal gavea van aag eoare ig da gatahiedagia der legera aao da militaire aeaderoie ta aiut Cyr baalt nlt die balrakking oatalag gearugd omdat bjj aala ambtenaar vaa bat mtaiateria gaag deel wilde geinen aan eeg magileetalte eg bj bel niet m t lijg gewetea kon overeenbrengag om ta iwjjgan waar bjj vraeede voor aan bolaigg toaecban da mililaira en de birgulgka nalltie Qg acblte bet pliebt aleb aaa ia ala tan bj bag die deae bolainK wildon vermgden la een breedvoarii acbriJreB aaa dag eTeiipa Sit hg deta redeato voor tjja aftraden gileea Op getag vag aea der paaa ian vaa 4f pabatbool La Praoeaa welke aoo jaiel ell Oa eaae la Nagtea ia aaegakooMa wordt m a fat aCapp a ia oiargenomee vao de paktt bwl aLabfadora komaadt git Pauillao aa dal Alfred Dre faa bjj bel benebl dal maa aiak ta Parga baUKbondl met de beraifoigg vaa irïn rooaie met da mioata ontroering toonde Wal bigfl b ogafgekrokan iga oaacbold keloigeB doob bji la leroeergaelageg verogdetd eo va b BWakl Hjj krjjgt giamaad aadtri e liaa dag ajjn bewakera leg getale van twaatll dia om de drie maagdea worden algaloet Boitea ó aea kaoeee alechla vier paraoaan bmI bam ia aagrakiag kogiag i de gaarargear van Ouftga da diraetaar dar atrafkolonia da oanmaadanl vat het eiland ao de dokter EKan aNi Te Oataabead viel Maandag bjj atg Sieiwtdilijjd eeo man pH bat pabllkk In da rivitf da Tjn Bas aodera iprogg ban na om bam te reddeo beiden werden door den droom meegealeord Beo derde begaf aieh te wettr aa koo dao aaratea dragkelieg beraikee eg asn wal biaagag maar dete waa al dood Da atrtlt maoaebegredder vtrdroak ook DnmciiLam Te BIberfeH vallen de bleaHJee vaam m f emelraek dlea tijd Wij gingen rervolgen naar den baron de Hegbert 0 verder naar u allen heeiaa geet aakalenilgeiondanl hoort ge f On wet Ie doear wi getoepao Om vpigdaiieod fNnca te balen gelMk lï Lacht gil f vroeg Philip in drilt oalalakegde aa op n of dndg id i loen laaht ri7 Öe l kefnd7 ik ia Ï m riit n trh Mr Philip hernam bet woord Ntatlegenilaaude den uiteralea e diet kat arm paard m ku bad d e vr oht lS toeht oa tamol k lang opgehouden en toen wü door rtt QrangeBaUlièr reden aloeg het elf unr van kat tadhnii van het tweede arrondiaaenenl Op dit gebiid laakte de vroow want hal wit een wouw die oni vergeielde die den geheata weg niat had opgehouden met anikkeu aea dior dringeuden kreet Albert de Prie ut uaaal mjj Ik voeldr kern Onuieuw boog bjj lick baileo kei bood kortaf Boa OriMiiaud nummer U epaar hel paard niet ela het doodvalt betaal ik hal Het ongelooralijka anelkeid ecboot kal rfjlnlg voatt Uitrit mmltt Al M keorie ler i