Goudsche Courant, vrijdag 30 december 1898

= Illv bl UOUDA leterdleist 1898 9 A Octeter W er wlck eODOl kOTTIlDlIlviaa verve 11 11 11 88 l ll 8 l 8 2 4 1 1 1 ll ll I IS 1 80 4 11 1 o o u u a a uaTRiDaii toad 8 14 8 10 S7 11 10 t l 5 80 1 41 8 ILH H lAmtl W 8 01 0B 10 8111 48 1 1 00 8 87 8 40 10 0 11 87 n il aVa JÏTT I M 7 i e aa o liM u 4 0 O 4 7 U l U ll hin i Srï n 1srKi V V T K T tS fS i priai imitO 1M 1 10 9 01 U IK t S3 H U 1 4 tO 7 4 4 lau W 7 t0 S tl 9 16 UvSO S OS 4 00 00 fl 86 8 00 19 Ooads A9 U l OV 1 M 8 44 4 47 1 49 7 48 1 4 1 1 ten jare 1898 in bat Nedarlardieba dorpj Tabbargeoe O dnrande de baida Keretdagaa varvaardn de Amvterdam eha Omnibnv Maatschappij M Mm poieinen Gemengde Berichten ierjirig mniia tanr un de kMnen T o den kentboom Kort deern itiert tü een baar wonden In da mgn Friadriob der OroiM te Heme il Dioidag een ontploffing onteteen door b t onvoorziobttg opaoeo ren een Teiligbeidelamp Acbt kotendelrere kregen wonden Itauü De aPetit Glana dea t m d dat Eeterhaijla Rotiaidam rarblljt handt in bet iBSIrlKieaalbaeb ern vrg obteoor kroegje waatfajjlogeert onder den aaogenomen naam van Marvanitach profesaenr de Moecoo Eenbericht door one oit Eto lardem ootvangaM nwaai in by Mt Noviteb oit Moaeon genoHndwordt baveetigt da mededeeliog vaa den Patit Blen BU Ta Wildervank lakten Maandag drie joogvni door t ijl lia hunner verdronk Op den 2o Kentdeg werden da bnwooerevan Oeartrnidanbarg an Kaamadoakaveer opgeMbrikl door bet gerneht dat aan de Dong rbrog dertien penonea waaronder aevan maiajea docr bat ga warao garakt Bet gernobtble fc waar te ign maar allen kwamen setden ichrik en een nat pak vrij Op deo tweeden keritdag beeft de ptni die liob i r getond giToelde de iroegere pm eIgka offleiaren en loldsten oetiugro In atwoord op bnn gelokweneeben nntwoordt e fag det bg boogat berredigd i ieder jenr da Ter dadigere ten den paoMlgken Stoel weder la liao Baltae dunde de tgd bun ryeo alk jear meer liet tnderlend beleefde moedgke tydan doch in geval vaa nood zon bat op de overlevenden toeb mogen rekenen BINNENLAND STATEN GENERAAL BBBSTK UjHUBB In den aacbt van Maandag op Dinidag ie ingebroken in de oontiatoriekamer der N fl Kerk te leraeke au in t daar dicbt kg ataaad gebouw dar ZondagaackaoiTereanigiiig Ebeo Uaëaer Veraebeidene kaatan au laden aan de kerk de ZondagHhool De Doreae eo de Koapaovereanigiog toebehoorenda warden opengebroken oodarroobt en beroofd Een pogiog om de braodkaat d r kerk te forceereo mialokle Het toti l ven bet ontvreemde ia niet nanwkenrig op te geven daar bet oog ongetelda collectegelden van de kerk en de Indigvffcbout naren men rekent 40 k 5 nd Vermoedelgk bad da dader neb in de kark latan inelniten Zitting van Woenadag 28 Dee 1898 Door de aideeliogea tyn baooamd tot voorlitlare de hoeren Fraoieo van da Pntte Qeerteama Piini Pijnacker lordgk en Veging Hainan Tot ondefvooriitiera de heeren Uoëll Virnl Godin de Beaoiort Nebbana Sterling M Babnian Xd daxa zitting egn de wetaontwerpen houdende maehtiging op de Rekenkamer tot varafining van niet in nitgaaf aAogeuomen mandaten en de intrekking vao art ii der wet lao 1841 benaiani regeling van bebear an voorraad der goederen voor klaadiog en nilrolling voor ondar ofiiciereo en aoldaten Bonder diioonie goedgakeaid Ook bal ontwerp tot varhooging dar vettingbegrooting voor 1898 ia goadgekenrd Aangenomen il bet ontwerp tot aanvulling en verhooging van Booidatnk VIII der Suatebegrooting 1898 Sedert eeoig n tüd w rdaifte Rotterdamdoor aan kindervrieodynio tiekelgke kindareomaandkiarten veretnlkt roor 60 g aeen loetemelk waarian eg tgelgka twea konnen nuttigen in een op de kaart aangegeren filiaalder Rotterdamiche Melk inricbtug S Ta Oie en wai Zondagavond een aterk beeohooken man door de politie in arrest genomen Deo volgenden ochtend werd hg onkeu Daarna ie aangevaogan met de behandeling dar ludiwbe bagrooting 1899 De heer Van Alpben betuigde zich te kunnen veraanigen met de tageowoorilig op Aljeb gevolgde talÉtiek doch by waaracbnwde tegen ta ualla vermindering van troepen en tegen tangtrakkeu nit Aijeh Da haar Franien van de Fatta varwaoht eana aldoende barnlniging van aene betere voorbereiding der begrooting in Indiü ao de beer Sobimmelpanniuok ven der 0 e van eana rlurinir van trectemeoten en pen ioanen JUtÊm rb c l o da eel teroggevondeiiP m verjaging L deu keurt heteab V ig mareu bedden een loortacbrgdiDg van den brend tegengegaan Da haar Uelvill van lidiearen dar haidanaoha offerleaaten af In November 1897 werd uit bat geiliobt tdeOoeda Herder bg Alm loo door middel vaneeu bottje een minderjarig meiije door baarminnaar ontvoerd Ta dcair iike werden door da recklbaok in Pebrnari da acbak r en agoe drie balpen veroordeeld Eeratgeooemda Karel van Lier nit BnacbeJe werd bg rerttrk veroordeeld tot een gevaogeniaetral van vier maanden Van dit vonnia kwam deae na nit bet buitenland leroggekeerd te ajjn in vertet De eiecb van het O U etrekte lot beveatiging ran bet gewaun vonnia maarderechtbaok heelt igne atraf verminderd tol twee ma ndnn Zola s vlucht Daar ia no de optoiaing van bet raadsel Een hall i nr lang beeft de vraag Waar ia ZoaJa de gahaale Eoropeeiche para harig gohoDilen er ün da nieait niteeoloopende De miniater ran Kolooifio verdedigt da bagrooting en betaigt gn dank voor den hier ootiaegen etenn Uwden voortzetting H M de Koningin Moeder maakt nn en daa o a giitatan weer wande in en op bat domrin aZorgrIiet tot het onderhouden der beweging met dan onleogi varawikteo voet Men eobrgft uit Aln eloo In bet durpjn waar dr H J A M Bchaepman ia geboren rcbgot men veel aan kunat te doen Ia bel naburlKO Tobbergen tnlleu nl door de UeJergkiTakamer aUorgerlgke eendracht a dere week worden opgefoerd aan iooveripel een taaaohenapet en een kloohtapal Qoida lioordreobt door Hienwerkefk a iXidüa t 4 Voorlmrg i oetermeerZegw rd Zevenhuizen Moerkapelle f n Onud i aHata Voorbtt tui D l TUCHT vlai 8 14 07 10 1 l l l 11 14 ave 1 17 D n ii i 7 1 4 1 II a ii 8 7 7 18 I IO 8 8 8 4 1 08 Uanda Oadew Woerd IJtraekt Ulreekt Woardaa Uudaw Uoada Da vooritelliugen raogeo aan dee avouda om 5 nut Twee avonden tallen de aoteore optraden Op den eante aal da nitroering konnan worden bggewooud duor gehuwde ao ongehuwde doohtera op den tweede door gahowda an ongehuwde maoneo Aldoa gaachirdt antwootdaa f javaa aa niet én i juiat geweeat Eo au wa de oploeting van da charade kaoaan Igkt ae ooa loo eenvoudig toa eo door baar aanvoad wordt u bamoriitiacb Hl t waa dan 17en Joli 1898 Vdór icb to begeven naar het bol te Tartaillee brecht Zola een beioak aan eau igoer oudata vrienden dta in dan omtrek van den Are d Triompbe woont om met ben ta iprakan Van daar raed bg naar bet Hof Toen bet procae waa afgeloopao kwam air UalMri naar Zola toa en gaf bem daii raad loodar verwijl te vartrrkkeo daar bij vraeede dat p eaident Périvter h m xou laten roepen en onder een of aoder voorwendeel ham aou vaathooden totdat ir oitapraak aan hem in peraooi koo wordio medegedeeld Aan Zola i vriend die bg hem atond gaf bg den raad lange een omweg naar iga wooing terug te kearan Aan Zola dinkla hg nog op bet hart ign koetaier leer luide berel te geven naar Medan Ie ryden Zola verliet kaïn bet paleie aa verechillende pareonan de band ta hebben gedrukt Een deur vroeg hem of hg niet met hem kon medergden naar Parga en kreeg daarop ten antwoord Ik tal in een dag of twea drie niet ta Parga komen ik ga naar Medan om roet te nemen Toen Zola geaaiao waa in gn coupé Toegde Laboii lich hg ham Zeer ten geooegea der wachtende verela evera herbaalde bg non eena met luider atem bat beiel naar Medan en voort ging bet rgtoig Onderweg liet mr Labori hel voorraampje neder om den koataior bevel ta geren den weg naar Parga te nemen en op de kindplaats van buorrgtDigen bjj de Porte Oaupbina atil U bcuden Oit geaobiedde Zula en Labori itapten uit en liatou licb in een bn rrgtaig naar de woning van Zola e meargenoemden vrieod brengen Daar voegden de gebroedere Clémeaceau ao mevrouw Zola liob bg hen waarop raad werd gehouden Labori en Clémanoaaa dr ngen bg Zola niet alleen aan op ego ertrek maar ver langden borendien dat hg tgdelgk ton verdwgnen soodat alle uBiporingeB tevergeefa tonden tgn Labori aoowal ala Clómenoaau waren van oordeel dat Zola ia geen geval bet vonnia aan zich mreit laten beteekeoen want dateao tweede bebaodeliDg die op verzet zou moeten volgen aan de zaak der herziening onberekenbare aebada zoa toebrengen Zola Wilde in den aanvang n et tan heengaan baoran Bg wilde in beroep komen bg bet Bof van yuaaatia en a e dat beroep werd rerworpeo opbianw voor bat Hof te Veraaillei varachgnen Deatrgdwaï hardnekkig Maar toen ten laat le mevrouw Zola overlia jM ar de tegenpartij gaf Zola toe M vronw WK iof ilur deJliaJ niiellee terug om voor baar man raiabeooDdigdheden ta balen Maar tg wab zdd in de war dat ag terugkei rde met eeu naobthemd en meer aieta Oodanki de minder bigde omataodigbeden barattan de vriauden ia lachen uit Zola e gaalbeer gaf hem eeoiga toiletartikelen en alle aanwetigeo ledigden lunna portemoooaiee en portafeoillee om den grooten ecbrgver van railgeld te vooriieo De gaetbeer ging trgen negen uur in den avond naar bet Noorderetetioo om voor din reiziger aan kaartje naar Londen te koopeo Kort daarop etapten de hear en mevroow Zola in een rjjtnig dat hen naar het alation braobt waar zjj hel vertrek van den trein afwaebtlon Daar Zola geen woord Engelacb kent bad de heer Cldmeneeau op een atukje pipier den naam van Obariog Croaa atation gaicbreven en dien van bet atation waar Zola den trein naar een dorp aan de Ign naar Birmingham moeat nemen Op het perron aag Zola zgn vriend aan da deur van een ledigen coup wachtan Bg nam lijn kaartje in ontrangat atapte in en voort Bins de train Volgane ia aiepraak ging mavroaw Zola naar baia terug Zg aloot zich io baar kamer op en omringde zich met een gebaimtinnigheid dia de politie an da anoffelenda reparian in haar nabghaid deed blgvan Bg b t aanbreken van den volgeadea dag kwam Zola ta Charing Cron aan aa gelgk elk FraMcbmao die ta Landen komt wendde bg sieh tot een politia agant dia mat zgn gewone baleefdheid ham in eej icaba zette dan koataiar bat adrae gaf en den reitigar raadde zich aan bet asdere atatioo maar wear Ipt eau politieig ul ta wenden dia hem den wal verder kon belpan Zoo ging bet ook en Zola kwam veilig op de plaate zjjner beetemming aan Da eigenaar van het hem aangewezen hotel riep tgo docbterije van 12 jaar dia een beatje Fraaaoh kon eprekea om ala tolk tnawhea ham en dan gaat te dienea Bel meieje dat aan portret van Zola bad genen herkende hem aa deelde baar ontdekking aan baar rader mede Deze bad reede zalf opgemerkt wie zgn batoakar waa maar laide tot zgn doebter Je aolt ja wel vegiiaan kind maar waar of niet daar de bezoakar zgn naam niet beeft opgegeven behoor ja dien niet to kennen Zola bleef zee wekea in bat plaataje waar ean iedar tan laatato hem kende Maar niemand dacht eraai ign ontdekking aan da bnitonwereld mede to deefeo Zola wilde ziob varbargea en bad daartoe bon gavtvrjjheid ingeroepen zjj zooden zgn echailplaate niet verklappen Zoo beveiligd do r bet booge gastraebt leefde Zola nog in vgf audare plaat jen harkend maar oiet verra leu Prodnetieve Associatie B t Algemeen Nederl Wirklieden Verbond afdeeling Qouda bield gietoravond op da bovenzaal van bet café aHarmoniea nlbier een openbare vergadering waarin ala ipreker op irad de heer Dr J O Eriogaard van Delft met bet onderwerp Productieve l aociatiea De gaaohta apr verklaarde gaarne dit oadar werp hier te behandelen voorearet wgl hg warm voorataodar van coöperatie ii en verder daar tig bet zijn maateahappelgkeQ plicht acht hiervoor propaganda w maken Bet nut der codparatie acht apr voldoeoda bekend aan de waarheid van het oode Bollindacfae ipreekwoord Eendracht maakt Macht a wordt ei door niemand getwffeld Dezen avond wil apr meer wgten op bet veldwiimen der coöperatie in one land en den vorm en het wazen beeohoowen van b t itolial van madedeelbebberacbap waarvoor de vurige ooöparator Henry LoyJ in de Vereenigde Stolen zoo gagverd haalt Qeaoemd aUlsal aehept een gebaat nieowen toeetandi de wirkmaa toch wordt meda deelbebbar Waerin Vooreerat in den eigendom dar oadarneming waarin bg werkzaam i Daarmede en daardoor krggt hg invloed op den gang vao zakao oodat b niet langer all eea nummer eeo machine of koopwaar baa boowd wordt Bet ware eeu buter aarcaama aao te voeraa dat de werkman altgd het recht heeft gehad mede eigenaar eeoer onderneming to tgn wgl de verwetenljjking daarvan eena vuudig onmogelijk waa Het raeda deelhehbarBcbap ia een verdere omwikkeling van het partieipatiaatolul met dit verschil dat hg bat aerito iteleal a winit niat in bare mant wordt sitbetaald 8 U D door 10 04 10 11 10 18 lO I 10 84 10 14 7 8 01 8 0 8 18 8 1 Sail 10 Spr zal tbane nagaan welke aaneprekan bg het atelaal van medL deelbebberechap kunnen gemaakt worden door bet kapitaal en door den werkman Vroeger waa regal dat de wioit eanar ondarnaming k am in banden van het kapitaal die inat wae nn eeni boitonaporig laag dan weder abnormaal boog Aao dezen toealand ia aan einde gemaakt door genoemd tolsel waarvan het beginaal ia baparking van de Benvprakeo van bat kapitoal Door ver BliUI a4t osdtTDcmiagM wordaa ok verMkitUodt ihodei gavolgd om dit doel t b reik D MH geiiofgeo kan pr eoBKUtMreo dat in OU Und NMb uTeo TerMotgiDgeo sgo dy b itotMl in toepMkiag breogtn eo vel r Market drskkerQ tUBOotMbap ie DeUt de Mwikwhappg Yel te Nootpeet de WeTertvereesiiiBg iBiadraehtc te Haakebergeo de KlfvriiwkeriTereei ng de Vgorpoetc te Amsterdam de Stgareofabriek Wio tdeelioge te aaAkibergeo ê Drokkerg Trioc U sOraveohege en de Bekkarg ode Toekonietc te 1 aniTeohaj e Bet begiiül na beperkiog fan de aanipimkcD vao hrt kapiteel is bet veret dooige oerd 10 de Voorpo tc te Amiterdam tocb bigft ipr bel4 jiteem vao da drokkergTeoDOutiehap ao den heer Tao Markeo preler erea Spr betreort een regeliog waarbg aan bat kapitaal bebalie bet prooeot door de tetoWo bepaald oog een leker procent faa bet raiteat der wiaat vordt ait ek erdf daar hierdoor met bet ichooDe begioHl ran het telMl gebroken wordt Het eerete recht rto den werkman bg bet steliel TAn medeweetbebbericbap is seker bet deetfaabbeD in de winst na aftrek van de rente die door de etetoteo 11 vattgeeUld Wg t na eVelnwe te Nonspeet 65 t oor den werkman oao eo de drokktrg TeneootichapTandea beer van Marken 50 pCt dan mag daaroit oiet geeonelodeerd wordeo dat de eerite ondernemiog betere cooditiSa atelt Spr zet dtt nader niteen en wgit r verder op hoe de heer van Mark n sgD drakkerg TeonootMbap be ebosirt al eeo sociale proef lle r aftroffrig behandelt ipr de steteten dewr feoooottehap eo toont aao dat de werkman vo gsoN dit ijsteem ipoedig mede eigenaar kan worden Reeds It dri vgfde van bet kapitaal der onderneming in bandea der werklieden overgegaan die das oiol alleen een winit aaodeel hebbeo ah peikheden doch ook als medeeigenaren Steeds sgo aandeelen door de werklieden te veikrggeo wgl de aandeelen der oor pronk lgke boodera reepecÜeTelgk volgens pommer orden afgeloat terwgl geen vreea besteat Toor de fervanging van da terstereeki kapitaliaten door aso tweede omdat met de afloaiing steeds volgsni nommer wordt Tooit Bg het stelsel tbo madp deelbi bbersohap krijg werkman oiel alleen aandeel io de winst doch ook stem in bet kapittel Hg stelt mede igo directearen aao heeft recht inlicht te vragen in den tUnd der ooderoeming en ia gefrijwaard voor ontelag tonder reden Spr geeft echter deDgeoeo die lust gevoelen bet stelsel toe M pa sen de weariobowiag weet wet dat meoiga eoóperfttieve vereenigiog ten gronde ia gegaan door de domme eo geTaarlgke meeniog dat bg eeo dergelgke vereenigiog bet geiag eeo loxe id Jflittt hier moet bet g zag worden boog geboodao ds werkman moet zich onderwerpen aso bek door hnm telf grkozea gesag Men zg bg de besoboowiog van bet stelsel van mede dfelbebberschap niet te optimi tiscb Kealeo eo Aken zgn oiet op één dat geboQwd met tel vao moeil kbedeD hebben vereen 1 gingen in Qroot Brittanutè te kampeo gehad die licb na in flmken tloei mogen Tsrheogee Uit het gesprokene tegt spr diateteeremen oiel dat ik bg d oprichting van V u Ki 8 o op den roadsti van meergenoetcd stelsel de help dar abeerent overbodig acbt HieriDRtaat mga meeeiog tegenover die van den heer prof Treob Ook ooderzoske mea o e oodernsmiog geacbikt is op den lasat vaHat ateliel geschoeid te worden hierbg moet vooral ds Terhooding in aarde van grondstof eo werkloan io bet oog worden gebonden Ten alotte breogt spr nog een woord van hotde aao de ooöperatie doeb hg voegt er den wensoh bg msd oodersebattt de krachten van den iotalUe tneeleo fbiid niet de ervaren koopman en de btkwBZOt lacheions moeten ook gewoardaerd worden Met eeo woord vao opwekking om elke ge laffanheid aan te grgpen die ieder in eigen kring kan vioden om de eooiale toestendeo te rerbetereo eindigde spr syn acboooe Iserryke latiog De beer A J Ufeber die de vergadering gepresideerd had braebt daok aan den spr en 1 spoorde de sanwerigen aao den wag te volgen die door den geaobten spr was aaogewexen De vergadering dia jammer genoeg slwht jbtsocbt waa werd hierop geslotoo 1 STADSNIEUWS tlOnDA 29 Deoember 18 8 CKaUren avund beeft licb aene èommiaaie geconetitnaard dia tich ton deal atelt do win keliere ia ligaran to bewegen dea Zondagt na S nor bun winkab to aluiton Tol Voorütur ward gekfian da haar D O van Vnnmingan tot lacretarii de hear J A Doaker en lot penóingiBeeiler de baar J F Herman de Groot lot eommiiaarieean z o gekoaaii de b J va der Jagl L Biiacbop an 8 Braat y Ta omatieaka 12 nor baden morgen tgdone da atoadar afw waa ia door bat apelao met braadaiida kaarian hat 4 jarig nontja van A B na Daivaabada bofmaeitor bg da maaU aehappg da Volbardinga wonende Waehtal traat in braad geraakt waarbg hal dearlgk aaa hale an mg gabiaod ie De emid A J 6aa daar wooeade werd door eeoige vrouwen g waaraehnwd genoemde peraooo achoof bal raam op an blaachto ly ammao OnmiddelIgk ia ganiaakuadiga Kw igaroapen die verleend werd door Dr P de Boer au eonalatearde dat da toaatood van kat knaapje torgwekkend ii Commi iariaaan van dea StraatwagGonda Bodegraven hebben aanbeeteed Io b t Mnjarg ond rbood van d n Straatweg 3a bet vernieewen van de trambrug aan B t Vivachertje bg 00040 benevene 50 meter hooton beeeboeiing in da Oode Gouwe Voor perceel I ie voor f 3230 laagate in chrgvar d baer W A Varbrogge to Waddiogaveen eo voor peroeal 2 voor I 8094 de bear L F Kroyt ta Bodegraven Da werken tjju aan dea iniohrgvera gegund R Nbl De bear O J O van der Slora klerk dar poatorgen alhier ia gaalaagd voor bet tolegraafladioaa 9TO1 WUX Kerkvoogden en notobelen der Ned Berv Qemeanto alhier hebben lieb doof den eleohton toeatond der flnanciSo verplicht getien bat predikanlatractomeot to verminderen en to braogen van f 1300 op f 1000 BBio AmaCHT Door da damai vareeniging Arbeid Adelta albiar en door vrgwillige bjj dragen vao iogezeleoen daartoe in ilaat geiteld had Vrjjdag B Ond de Keratfeeatvieriog ptaato voor da kiodarea der Ivto opaob aeb ol fiet aeboolgebonw waa diartna kaarig veraierd en ta midden daarvan vcbittarde de keralboom met lallooze liohtjai eo verraeiegen voor da jeogd Boodom latog de kinderen mat gratigen blik to waeblen op de dingen die komen zouden Na esnige toa aaaelgke liaderea to hebben gezongen werden ig ruimecbooto oatheaid en ontvingen tor aaneeoedigiog v ricbillende geacfaenken de baboeliigon bovendien gemaakto klaedingetnkken door de dameavereaniging bereidwillig varvaaidigd Da balangatolling wae zeer groot en dat ar genoton werd bleek uit de atilto en kalmte dia daar beeracbto Ken woord van lof mag niei wordeo ootbouden aan de damia vereenigiog en bet onderwgzend pereoneel voor bonne moeit en opoffering om da kiodereo zooveel ta doon genietoo evenm n ala aen woord van dink aau allen dia tot bat walelagan vin dit faeat hebb n biigÊdf§m ScnooNHovKN Da klerk der poet rgen B A Doawee alhier ii gaelaagd voor de tolegrepbie BoszooF Hej J M G fao Veltbojian than la Da Rgp klerk r poitorj en ia geilaagd voor bat tolagraairadioaal LmonuiaiwiiDB Giatonn avond ii alhier brand uitgabroken bg dea winkelier BoaraBjn Bet gebeale winkalhuia ligt in a aecb AAMBESTEOINOEN Dijkgraaf rn beemraden van dan polder Pfina Aleiander baeteeddkn giatoren in het algemeen Verkooplokaal to Rotterdam aao Bet afbraken en op een verlaagde fuodeering weder opbouwen van het benedenatoorogemaal aJan Aana Begeriocka in genoemden polder Ingeecnreven werd o a door W Bokhoven ta a iada voor f 16 946 J J DnlmtoGituda voor f 19 827 an W A erbraggen to Waddioxveen voor f 23 666 VEBSCBEIDENHEID De dienitbode van dan landbouwer J van der Lei to Snrhniznm kreeg in deKentdagon een bezonk van twea vrgara to gelgk die voornemen waren aen genoeglgken avond hg baar to algton Bet geval gaf aanleiding tot aen vochtpartg Do een eneed tgn medeminnaar do klearen etnk verwondde bem en loeto een revolvenobot dat gelukkig eeo echampacbot wna De 4ader ie na ingeatold onderzoek in verzakerda bewaring gaatald De Figaro dealt bet bdlangrgk bericbt mede dat er te Parge arnetig aan gedacht wordt de dameejapoonen kortor to makeo De oomogalgkliaid om met mof en parapluia gewapend tovena de japon op Ie houden zal den etoot geven tot date belaogrgka hor jawiiog welke raade door de damea dia aan da aport doan die veel van wandelen boudao au tooala da a Figaro a er bgvoegt mooie voatjea hebben naet gver wordt gepredikt UargerlUke StaDd GEBOREN 23 Jacobni Johannaa AdrianuB ondan J Ift V BoOdaliar an 1 M Nolat Dirk oddbn J OovSiniloot en D Vorweg 24 Johanna Cathamna oudere C J Ravot an A Braadveld 25 CoraeUa Qeaitnida Agnai ondan B W ran da Pa voordt an B vaa dar WoU Ooraalia Bandrika ondan B K da Waal en J Dabkel 26 Kaïal ondan J A Barman aa B Leermaken Comalia onden W Laarieren B SC Stnver 28 Adrianni ondwi Dde Jong en J A Scboonderwoetd Bendrikoodara E B van Boek au O C Neeracholton Neeltje Willemina ouden U van derVoonn en C P van dan Berg WilhelminaEliiabaUi onden II Oardaaiat an C van deiKlag 29 Jacoboi H van dar BUrra enJ van dar Staag OVERLEDEN 23 Dae A M da Jong U m 27 M T Coppan 76 j K van der Voorden 63 j 11 m 28 J van Waaa huievr van 3 van Boon i j A J Melkert wed J van da Pavoordt 5 i 29 C Bageman huievr van W Boot 66 j AMERIKAANSCHE A vaa os Al kid TaUlnu Kleiweg I 73 7 m OODOA r i yk M8 iv 4f Amslerdaiii Matkri 7 Beurs van Vikn 7 imfi 88 V 88 DKCKHBKB Ninaauan Uart Ned W 8 I dito dito dilo 8 dito dilo dilo 3 HoMia OSI OouJI lB81 88 1 I T UB tuohr vin 1881 81 8 88 OoaTBXa Obl in papier 1888 8 dito in ailver 1S I S Puatoou Obl met ooupoo 8 dito Hekel 8 4 7V 108 vf BI M a 101 a looj 100 881 478 108 80 XOl a 108 14H 100 l 11 M 10 111 lil io v 808 I 100 SvauHn Obl BlanenL I8 4 4 dito Oeoona 1880 4 dilobijRolha 1889 4 dito bü Hop 188V 80 4 dito ia goud leen 1883 dito dito dito 1884 8 V 8MHB erpel achald 1181 4 TOIUU Qepr Conv leen 18tO 4 Oe loeniag aerie D Oee leaning aene C Zoin An Bap v obl 1818 8 Ubiico üU Buil Sob 18M a VlKimiLi Obl 4 oobep 1881 AwTluui Obligalieo 18 8 8 HoniU H Blad IMU 18 4 I NlD N Afr Haniiilav aand Arondib Tab Mu Oertilioatoa Doli MaaUobap i dito Arn Hvpolhoekb paadbr 4 Cult Mii dar Voralenl eaad a Or H polhiWkb paadbr SVil NederlandKho baak aaad Nnl HuuUlmulaali dlu N W k Pao Hyp b puidbr 8 Bolt HypothMkli paadbr 8 e Utr Hviiolbwtb duo 3 Ooainia O l Hong benk aand BuaiH Hypotheekbank pandb 4 i Amaiz E Bt hypotb pamlb l IV io v io v Vil 188 14 10 V JV 11 i 118 118 81 17 108 iobVm 101 111 117 Uaiw L 1 Pr Lion cert Nan HoU lJ 8poor M i ind Uij tol Eipl V BI Spw aaod Nad lud Bpoorvegm aaad Ned Zuid Afr Spm aud 8 dito dito dito 18 1 diui I ItUlBSnoor l 1817 8 A Kobl l ZBid tul Spamii A H obl 8 Pol B Wiracbau Weeoen aand 4 toai Or Rula Bpw llü obl 4Vi Baldeebe dito aaad ïaalowi dito aesd 8 Iwaai Dombr dito aaad 8 Kurak Oh Aiow Bp kap opl 4 dito dito obhg 4 AnzanA Cenl fm Sp Mg obl I Ckic fc Norlb W pr O v aand dito dito Win 81 1 eler obl 7 Venver fc Rio Or Bpm eerl v a Illlaoia Cenlral obl in goud 4 UuUv fc N Avilliüorl and Ueiico N Spw H lehvp 0 8 Hiat Kaniai v 4pCt pref aand N Tork Oulaa o fc Weet aaad dito FaiD Obio oblig Oregon CaM lebyp ingond 1 8t GROOTE KEÜ ZE WINTERMANTELS voor Dpes en Kinderen van de goedkoopste tot de bette êoorten eonourreerende prifmen D SAMSOM Markt QOUDA In conournntie met alle Buiten an Binnenlandioha hoit ARXTBBBIOHTIH QondA M Deoember 1818 Daar wnvoer aoek handel vea eraiga baleakaala wuan kaa hiarvaa aok gaea aotoariag opgeiMakt worden TiaaiuT Kalkvea iralalg eeavaer kaadel ea pryaen malta Velto varkeoa goede aanvoer kan dal vtiiwel lt i U el perkdrKO Biggea voor KogeUÓd goede aaaveer handel vrgwel 16 i 17 et per half KG Mlgere biggea goede aea voer handel malii 0 70 i 1 per week Vetia eekapan piede eaavoar haadal lauw k 10 k It Wei Lammerea aanvoer handel ƒ 4 Nnohten kalveren goede laavoar kudel Vlag i 10 Fokkalvaraa Il i II Oraakalvana red aaavoarhaadal ll o i Aangevoerd 3 partijen keaa Handel lig Ie ual IJ i 88 la quel 1 k Zwaardere Noord Uollaadaeka Boter red aaavoar kaadel vrgwel Ooeboler 1 80 i 1 30 WciboUr 1 00 i 1 10 per Kito ADVERTENTIEN Fasteitjes Saiu zenbroodjes R gOQ broo4Je8 Appelbolle TAARTEN en vewchillend J klein gfebak Koude en Warme SohoteiSê mm uil mm mnm Beleefd wordt verzocht da baatolliagaB vroag t tjjdlg to doan opdat aaa ieder met ondejaanavond het verlangde op tgd kan ontvangan FBAKSCEE STOOimiBVSBU kciDU k wuuk rU TAK H OPI E IIEIMER 1 KruUkaiU Botterdam Qahnvatwrd door Z M dan Koning idbOapM voor GOUDA da B r A VAN 18 t Spaoialitait voor haWatoomen an varvan vaS alle Haaraaan Damaagarderoban alaook alia KindargoadaMB Bpeoiala inrichting voor bat Maomm van plucliamantola vaaraa bont ant Oordünan tafalklaadan ani wonlan naar da nianwato en laatato mdthoda gavartd Alia goedena kalajj gaatoomd of gavartd worden onaokadalijk voor da gaaondhaid volgani itaal bawarkt DEPOTBOVBERS Gevraagd op zeer guoetige voorwaarden H B KmMealen DrogUl Baaketkakkan wyaan Wgarenhaa eiareii en andara pareonan niet relittien op alia plaatten in Nederland voor kaltaagewoan goadkoopa gewaarborgd znivara Nalanrwguan geanalyaeard door en onder toelicht van dan algemaan bakenden Hooglaaraar 8WARTS van da Univanitoit to G ent Voor verdere inlichtingan lioh Ie adraaaaann aanlan Hear Wa WINS Molanalraal 10 to a Hagt Diréttnr MOf A adwIaiKi aii KtlanÜn van da NaamlooM Vennootaehap aenerat Wine Company to Antwerpen KBpitaal 2D0 000 Wie ceker yn wu da Eebto Elkal CaeaO ta aotvaagao taoaniaiP caMald ao na vda mabuöbmm la dan hanM gekomn ondar im aaaa dea aitvlnd Dr MtohMUg vartatrdlgd p da baat aueUnea ia bat i ldb rtHada abbHaaeoMnt van 0 bi BtoUwwck to Kwileo tltclwi JDrtDiellzteQy Cibel acao la vtarkL Diaa mftOkea k Mt oalk gikaokt ana laagiaaaaa g aaw J i diaafciwa gamkaah gabraik aao k t Itataria va genaaaknehtica diaak by gtval vaa diarrhaa aheèta mk wator M gahnAia TerkrUgbaar by da toohmmI B fl Apotbakara aa OoiwrulTWtegei oordlgw tmt Vg Und Junut ManenUWI I AmnterdaiD Kalvaitnat 103