Goudsche Courant, zaterdag 31 december 1898

M4 e K 7 84 7 6 V ff 84 t 8 1 Ê ff 8 89 8 48 8 04 8 84 4 4 88 80 f 4 8 ff 1 f 4 8 ff 1 v 04 ff 4 87 es Kenedi welks laatste een beleedig nd artikeltegen Eubik had geschreven beide wedenMicht T rwond f Lniteoant Qe Mattaobich EeofeviA Jie een tgd lang de rrieud Tan priosesfLoaise ran Koborg is geweest is in Agram tot vgf j ar gevangenisstraf veroordeeld wegeoa valsobbeid in geschrife Op Eeratavond zgn in Wtïlen vgf personen door rattenkrnid vergiftigd Da keukenmeid bad het voor soiker aaog zieo BINNENLAI 8TATEN GENERAA1 BBHHrm UMjmBH ZiUÏDg uD Donderdag 29 Deo 1898 De beb Dd liag er ladiichebegrooUog werd Toortgecet De beerao Van Asoh v o Pöot ea BraotBea ooderaUasen de ijf otesteo tegea de goorernemeQtibgdrags asii d afgodaudioDst feegUa ali eene CbritleDoatia onwaatdig De Miuiiter berettigde asn den heer Yao Atcb TftD Wgck dat de by lrage beperkt tot de faeitea op Bali ea Lombok TegeooveT de he reD Van da Putte eo Hordgb i D etiodpaDt omtrent de gooTerQement koffieeoHaar nader oiteenzettende handhaaft de Miaiiter cya gemia in het re troutren io de gooverDementssaUaiir op welker bate geen hervormiagiplaonen koDoen worden gebouwd Galeidelgk moeloD de fiaanciëQ ODafbmkeliJk gemaakt worden tbo dii bat o wairtoe ook octwikkeliog der rrge cultuor moet bgdrflgen De heer Pgnappet Hordgk constateerde bf t bebood der ooltDor sednrlr 1862 toen de Minister de motie tüüt opheffing tbd het koffismooopolie ateoode dat 130 miUioen opbracht Daaraa werdtn baeprokeD de werken in de Bolo Tdllei na eenige weokec van deo beer Sobimmelpenninck viQ der Oye omtrent de regeling tasacben de ingenienrendtfn aannemer Bg de reorganisatie van Waterstaat betreorde den beer Pgnacker Hordgk bet foorgeraUene roor de inland cbe bevolking dia dé irrigatie t erken toozeer behoeft ToTeoRi verdedigde bg de drie WaterstaitsaatoriteitoL op fie io dazen da achu d wordt geworpan tegen da griereo ook door den Mioiater tegen hoo beleid ingebracht Vooral kwam hg op tegen de grieven van la Inga ramiDgeo tsB or rbHati g q betoogde nit feiten dat de tegenwoordige min ala Kamerlid wglen Kgo ambtgenoot van Dedem tot deie irrigatiewerkea gedreieo beeft De heer Rutgers de vergeiykiogeo taaaehen d Ee en Nederlandiohe werken wrakende dringt aan op enn onderzoek waardoor de verarttwoordelgkbeid voor miaalageo worde oitgemaakt opdat btgkt misleiding dete geitraft wordt ecbtpr ca mededeeling der stnbkpn aan de betrokkenen Da Mioi ter antwoordt dat da quaeatie der afiobeiding van de leiding fan nitvoering van bet werk bg reorganisatie orerwogeo za WO den Wat to nemen maatregelen betreft wil da rfigeeriog de schorsing niet langer dan hoog noodig U doen voortdor3n en atles doen tot verzekering van den voortgang der werken Eerst moet een onderzoek ingeat ld worden oaar de fouten en de middelen tot haar verbetering an daarna naar de verhnttvoordelgklieid voor de foaleu Wegens deze aplit ng konoan aan de verantwoordelgke persoon de stukken nog niet medtigedt eld worden Da re eeriog wenseht bet alvies der onpar ütreete Spoorwegverbindingen met GOIDA Winterdlenst 1898 99 Aangevangen 1 October TUd van Greenwicb GOUDA KOTTIROill tine virM 11 91 li lS li tS 8 11 8 48 S S7 4 11 83 l l ll St 1 7 t 8 18 11 48 t 1 14 8 18 11 1 18 88 1 88 8 80 4 1S 88 4 8 88 i d 8 12 7 81 9 14 g ss t ti 4S 1Ö 18 10 80 11 8 10 40 i lO 8 80 11 85 11 80 18 87 1 44 1 4 t Ol 8 08 8 14 8 0 S 4 4 08 4 40 4 0 4 7 04 10 8 8 17 8 87 84 8 41 47 11 4 19 08 18 47 9 4 0 4 84 GOUDi DI HAAO Tiavau 11 18 18 10 18 8 8 14 8 48 4 49 4 11 80 1 8 7 11 41 1 19 18 11 8 1 88 88 H 18 48 1 8S 8 48 4 18 1 87 88 9 17 9 8 9 7 10 14 11 1 9 4 9 8 1 0 a 10 44 11 48 18 89 8 40 11 87 ll l 4e 1 88 1 41 l 9 08 8 17 11 0 8 14 fij O U U K k HSTEJtDlU iouda 6 9 8 14 9 48 10 57 18 10 U 1 80 T H 8 88 lU7 imat W 8 0l 9 0510 8 18 48 1 8 00 8 87 8 40 10 01 1187 kmatO 8 80 9 98 10 80 1 08 I IS 6 II 8 88 10 8 11 41 e O t D A u T K O H T ita vnu 8 14 9 07 10 19 10 17 18 00 18 10 18 8 9 10 8 17 4 88 80 11 14 ff ff ff 7 ff ff 6 87 D ff 11 1 ff 1 7 ff 46 8 84 46 8 66 9 89 10 1 11 46 H 8 8 08 8 60 6 04 8 66 7 10 7 18 7 M 10 17 10 84 10 41 11 18 8 14 r 4 8 48 8 9 1 a 7 0 9 00 9 80 10 18 10 88 11 88 18 08 1 87 8 08 8 88 8 86 4 48 88 8 88 68 7 68 P 6 9 07 10 08 10 84 riiu r 5 r r r r u i 4ff ff 474 1 7 i8 9 10 lo l BtGS 7 0B 8 10 9 08 11 18 8 88 8 4B i 4S 8 80 7 41 4 km W 7 80 8 88 9 80 11 80 8 08 4 00 8 00 8 888 00 10 8 OoQda 8 09 9 18 10 09 18 81 8 86 4 47 6 49 7 481 49 1 1 M7 9 08 9 m 8 68 lO IS 11 10 U ll 7 89 8 85 9 48 10 84 11 10 j Verspreide Berichten nnEYFVfSi De bêkaode oitgner Cbarpentier hatft tot de leun der Dreyfot bladea de eBiiiporiii gericht aan kolonel Picqnait op deo len Jan la bewiji au ympathe eee telegram o een kurtje te nodeo De Aarore w it er op dat de zeeoffioier Gbapelaia uit deo dieast is ODtslai eQ wegens een peraooolgkeq brief vao holde aaa Zola terirgl de oCBoieren die eea opeoijke holde uo Beor bracbtaai werden gestraft met eeo paar dagen arrest De inüchryTiog door de Lib e Paro e geopend ten behoeve ran Henri s wedowe is gesloteo cij heeft 117 976 frs opgebraeht Bet proc68 Tan den faeer Jadet tegen Zola is weder acht dagen uitgesteld In dete taak ia een nieow element geko tnan door een brief ran den heer J irqaes Dhor ran de Anrore aan den officier van jistitis Ds heer Dhsr Terklaart daarin dat hg in ds boekergan ran Pargs en Algiers stellige bewgien heeft Teriameld Toor de Taliohheid Tan de atakken o i grand aarran de heer Jadet dun Tader van Zola heelt besebnldigd Volgens den sohrgrer herit Zola dos te recht beveerd dat Jndet ig het onbewnst gebrnik beeft gemaakt Tan valsche itnkkeo In de Petite Repabltqae doet Jaurèa beltogrpe onthullingen omtrent de rol ran Ton Schwartikoppen den Daitsohsn militairsn attaché te Pargs en diens betrekkingen tot Ësterhaty Yoo Schwartikoppen kocht geheime stukken Tan den majoor terwgl hg door de Franschs officieren als kameraad behandeld werd EateThaiy Tarnederde Schwartikoppen door chantage en dreigde allea bekend te inaken als hg een wootd uitte inhetgefal mst hel borderel Ben dame loowef mat Ksterhaty ala met Schwartikoppen berriend smeekte Emili Zola heer toch rooral niet te eompromitteeren en dselde hem mede wat ag wist Jaurès Ternam Tan Zola hoe deie tol ign osertniging Tan de icbnld ran Esterhaiy was gekomen eo eindigde met de woorden Ik ben er heel aeker Tan want deze rronw is zelf bg mg gekomen en heeit mg aUes T rteld Wat een laagheden in dit drama l Het geheime dosaier Tan de Dreyfop zsak ia gistermiddag door kapitein Coigoet aan de stratkuoet Tan het Hif Tan cassatie ofergelegd FaiHKBIJK President Faare bracht gieteren een bezoek aan de krgi sschool Hg hield een toespraak tot de officieren en eindigde met de woordeo Qj prent u hooge gsToelens in die gg zult Totbreiden OTor all regimenten D door znit gg het leger brengen tot de hoogu ran onze beste Terwachtingen Deibier de benl Tan Frankryh zal rgn ontslag nemen Hg is 76 jaar ood en hee t 3 die Btjareo lo dien tgd heeft hg 52 malen dienst gedaan waarroor de regeerïng hem aan bezoldiging en onderhoud zguer werktuigen een som ran 1 200 000 renes heeft betaald Zga jiarlgkflch inkomen bedraagt 6000 franc Bg zal opgeTolgd worden door zijn soon Berichten nit Eogelsche bron spreken in de laatste dagen weer druk OTer een militaire asmeozwering te Pargs Bepaalde feiten worden daarin niet genoemd doch wel worden een aantal Termoedens ten beste gegeTen Oouda 8 7 M Moordrecht door T M Nieuwerkerk r 7 M Oapell 7 4 Betterdaa SO 7 SS 8 86 B 48 8 4 8 S 9 C6 e K 7 8 7 6 8 8 08 8 11 8 18 4 48 4 04 11 17 Rotterdam Gapelle Mleuwerkerk Uoordreoht Seuda 8 88 7 4 8 11 8 80 8 48 8 1 9 08 9 08 7 80 7 4 7 8 8 07 8 19 Sonda Zavaahuiian lloerkapeUe ZoetarmeerZegvaard Voorborg sHMts sUage 48 7 80 7 40 Vooranrg 8 9 Zeetshneer Zegwaard Zevenliaizen Moerkapelle 8 17 e r ÖTOd 88 7 48 8 08 84 7 1 8 S9 7 7 88 80 88 48 8 08 aend Oudew Woerd Ulreohl 8 08 8 8 Oudew Gouda De Weekly Sum ontring uit Pargs het bericht i Zg die de laatBte gebeurtenissen in Pargs J gSTo gd hebben Terwschtsn ieder oogenklik het bericht san een militaire coup d état die iseds gemimed tgd Toorrien werd Ik weet thans uit solkomen zekere bron dat de ainslag binnen enkele dagen zal plaats hsbbeo De bgzonderheden worden strikt geheim gebonden eo het bestaan rao het complo sis slechts aan een zeer kliin aantal peraonea bekend € De iSindoy Times beTatte een artikel De Republiek is in getaarc waarin wordtj medegedee d dat een aeer insloedrgk Ko gelseh staatsman onlangs uit Fraokrgk teruggekeerd zoo gezegd hebben dat de Franscbe Republiek nog msar korten tijd hoogstens éfn maand zal bestaan Deze geruchten hoe onwaarsehijnlgk ook worden te Londen niet geheet ongeloofwaardig geacht Geo Engelsch bankier zoa toIgani de Ind Belge de onderhandeliogeoTOor een zsak in Frankrgk hebben afgebroken nit Trees dal Frankrijk aan den TOoraToodvan een reTolotie zon staan ËNOBLiND Dinsdagmorgen rroeg is boen fiegeland een zware storm loajebarsteo gepaard met onweders aaeeow au regen Te Londen werden enkele sÈhooriiteenen en ontelbare dakpannen afgerukt en op strsat geslingerd tot groot geTasr Toor de Telen die Tan KeretfeestbgeenkoaisteQ terugkeerdeo j ÉI bejiard man werd gedood door eeo neerTsllendm steiger Van de glazen orerkapping Tait London Bridge station werden groote u kleine ruiten Tcrbrgzeld die onder reel geréai op de perrons stortten Boewei het ststion Trg druk bezocht was Tielen geen ernstige ongelukken voor Een wielrgditer srerd met haar wiel omrergeworpen onder het paari TBo een naderend rgtoig Zg k am meteenige knenziogen en deo schrik rrg Ëen heer werd door deo wind san de imperiaal Tan éen omnibni op straal geworpen en Trg ernstig gewond De berichten over d n storm op bet plattelaod Tnllen meer dan een kolom io de Eoge acbe blalen Orer West Clare baratlejsn zwaar onweder los De kustwachter Tan K ee werd door den bliksem gedood Io Berkshire en North Hampshire warden Isag gelegen gedeelten oterstoomd In Bedfordshire werden dames door dei wind opg nomen eo een eind Torder nedergiworpen Te Blackpiol was het oomogelgk te loopen In de straten werden zelfs Toertaigen het onderste boren gekeerd Aan ds kost ign eenige schipbreuken fom gekomen Toor zoorer tot dusrer bekend is Kouder persoonlgke onge okken De stoombootdiensten naar Frankrgk eo België moesten g stiakt worden Ook aan de kust ran deze rgkeo woedde eeo zware storm OoaiEKBIIK HoSGiEIJlS Zoofils Toorzien werd heeft da twist tosiehen Bnnffy en Horanszky eergisteren aanleidieg gegeven tot tweSgsTeobten toaschen de getuigen D9 liberale afgeraardigde Qajari bracht A a oatiooalen afgevaardigde Stemece twee sabelwonden san t hoofd toe en In eg z lf san boow met et plat op zgn arm Baron Fejerlary roistl J raaf Steven Karolyi en Karolyi a piitool ketste Da gemachtigden vsn Fejervary hebben rerklaard dat de minister niet met Horaiszky kon Tschten zoolang deze niet op ridderlgka wgzet de zaak met baron Banffy uitmaakte Horauszky s gemachtigden betwistten dat die zaak nog niet o t de werel i was en achtten nn wat Boransrky betreft da zaak met Fejervary eTeneens nit 64 lo i H U 9 8 9 88 lO l 10 89 10 88 10 48 10 49 8 40 D door 47 10 18 9 48 8 8 D door 9 08 10 11 10 17 10 88 10 48 10 i 7 46 o 8 84 S 8 89 88 64 10 1 ll i7 U 0 S 09 8 40 4 87 fi 80 8 10 TosTsUig is er eergisteren nog een tweegevecht geweest tosschen de kamerleden Kobik tijdige esmmitiie af te waobiea Noch Ifl ood Kamerlid noch als mia aanvaardt hg de Teraotwoordalgkheid voor de voorbereiding der Solowerken Dd Minister kan vercekeren dat de Miniater Vaa Dedem galgk ateedi uit eigen orvrtaigiog niet nit dmng faawaga het Kamerlid Cramer handelde Dia bet tageodeal bewaren werpen eeo blaam op den beer van De am zelfstandig karakterj Da Uiï Bord k iMkant dat by eenige beeoboldjgtvg tegen den heer Vau Dedem beoogde Bg d poit voor reorgankirtie van het binneo au sch iMsionr bestreed A beer Fransen van de Potte als onstaatkondig de inkrimping van bet getal Itttandache hoofden an achtte bg onooodig verbeteribg der poeitie van Knrofeesohe ambtenaren wier gefcslte bg vroeger vergeleken achter uitgegaan is De heer Patle acht dia reorgaoiaatie in strgdmet a lands belang eu varzoobt nogmaals datde vioiiter het daarvoor toegestaae ctedietni Öebroike De mioiater verdedigde de reorganisatie in het belang van b iBg6re en lagere ambtenaren en verzekerde dat geen groote iokrimjpiag van Tes ii tic happen 7 al plaats hebbeo De miaister bhef den atregel tot organisatie van bet bestuur l iètig verdedigen en zgne stelling handhaven t enover den heer Franse van de Potte Hg deelde mee dat eeue commissia is ingeeteld ter voorbareïding vau eaue reorganisatie der wgze van opleiding van Indiaeba ambtenaren De heer Frauteo tso de Putte stelde ali motie fOor om die reorganisatie ntPt ia te voeren zonder nadere overweging daarvau vooral wat da Inlandacbe ambtenaren betrjft Beden zal deze matie behandeld worden Hare Majesteit de Koningin heeft eene beIftogrgke bgirage toegesegd en toegeaoodeo ten bah Ove van de Naderlaudsobe Opera als hulp io de moeilgka omstaodighedeo waarin de oudernemiog zieh ihaos bevinth Het beeln t van Gedep Biateu vau NoordBrabant tot goedkeuring dar wijzigingen van de begrootingeo der g meeoteo Tilborg Helvoirt emeeDtelgke subaidies zank Gooleo ia opnieuw gdschoist tot 1 Maart 1899 Woensdagafoncl i io Dan Haag onverwaobl terwgl bg t n boize van eene bevriende familie in de Korte Poten vertoefde overledea de gapeDsioaoeerdti ÉMarMyn oor der geois H J Ëodarlein ooa mioister van oorlog Gemengde Berichten Esterbazy wai giHtrmiddag te 2 uar io verhoor hg den hoofdcommissaris van politie te Rotterdam Na afloop begaf bg zicb wederom naar zgn logement aan dan Steiger aldaar De caf a en bierhaizen te Rotterdam mogen Oodejaarsavond tot 2 oor na middernaobt voor het pabliek open blgven Ook mag er dan tot 2 nor moziek gemaakt worden waar dat gebruike gk i Te Looadrecbt ia een kind behekst en onder behandeliog geateld van eeo doivelbaDster te Hilversum Onder da middelen die volgens adries van deze zeker tot berstol moeten Igdan komt voor dat de moeder van het bebekate kind gedareode negen aebtereenvolgeode dagen in haia uiets mig aanpakken 7 8 88 8 10 04 10 88 8 08 D 10 11 8 09 10 18 v 8 18 door lO M s 8 8 8 0 1 10 10 84 10 4 11 8e Ds DtreiaeaallMl Ie en 8e kl Elk reiziger moet liek Ibovsadiee voorzien vaa 7 8 9 87 9 47 9 4 10 01 10 07 10 3j een bewijs t l 0 80 U O 7 4 8 4 10 10 89 10 18 ff 10 81 ff ff 10 38 ff ff 10 88 ll 11 4 D door 8 8 10 06 7 80 7 9 88 9 84 f 9 48 ff ff ff 8 8 10 10 10 i 8 18 8 18 8 80 8 8 O 7 48 Verder mag io hetze fde tgdsverloop niets in de wooing gebracht of er aitgebaald worden Te Eozeodaal ago verachilleDde parsoneo opgelicht door een beer uit Brussel die zicb voor dokter en kmidbondige uitgaf Hg zette verscheidene peraonao aan het werk om kmidoD te zoeken welke bg een RozendaahchBU apotheker geleverd eu betaald zouden worden Zetfi hoorde bg eeo buis hielp alieeo ttreede Seqoah de armen gratis en logeerde in het beate hotel totdat hg op zekeren dag rerdweeo en niets meer van zich liet booreo De apotheker die een massa kroideo voor hem in outvaugat had g oomen en betaald informeerde te Brossel doch ontfióg vandaar de tijding dat vin deo dokter kruidkuudige geen apoor was te vladen zoodat apotbeker hotelhouder en ettelgke anderen leelgk ar iogeloopen zijn Men meldt nit Amsterdam Om kwart TÓ6r twaalven gisterenavoud werd de brandfreer gealarmeerd oor eeo nitslaanden brand in da groote rgtoigfabriek der Qebr Spgker aaa de Stadbooderskadd zoodat zg met volledig materieel uitrukte Het bleek echter dat bek vuur slecbts woedde in een deel van het ketelhuis lo een kwartier tgds waa de brand gebluacbt Was bet vonr ecbtflr later ontdekt zoo zon de sebade allicht aaQzienlgk tgo gaworden daar in den ketel bg de 100 poud atoom stood die nn iotgda afgeblasen werd Een zeldzaam gezegend man waa de man die te Woensdrecht enkele dagen geleden zgn 26e kind bg den borgerlgkeu stand aangaf De Gemeentereftd van Hilversum heeft met 10 tegen 4 stemmen besloten tot afschaffing der kermis Een goederentrein van Amsterdam naar Emmer k die ongeveer 5 oor atadstgd Dios dag t 9 Arobeni moest aankomen is bg Mariëjdaal uabg Arobem geatooten op een aldaar ataandeo trein dia meit innam Hat signaal had op onveilig gestaan vandaar dut de maebiiiiH remde Toen bet sigotal op veilig stond werd doorgereden maar de aodcirf trein werd door de looomotief gegrepen en veraohilledde wagens wardea over en door elkaar geworpen De loromotief bleef op de raiU eu is slecbts weioifi beschadigd Yerscbilteode treinen ondervonden r rtrcgiog de barmonicatreio roim 3 nor Naar Utrecht werd geseind om pergoneel en materiaal Oogalokkan zgo gelokkig niet gebeoid eao remmer outsoapte aan eeo groot gevaar doordat hg joist zgn remkast verlaten bad toen deze i x elkaar gedrukt werd Iemand wgsl io het N t d D op bet gevaar dat waalicbtjas op drgvertjes als oacbtlicbt konneo opleveren H j beeft twee malen opgemerkt dat betbraodende waspitj p otse iog met een ger ngeu knal uit bet glaa werd g liagerd en brandende op de tali l viel op eeo afstand van 50 of 60 oM van het glas De tweeden keer gebeurde bet midden io den nacht toeval ig werd bg wakker door den zwakkeu knal eo zag bet brandeode pitje op tafel liggen waar het reeds een gaatje in bet tafelkleed gebrand had £ n verklariag vaa bet getal kan naar mgoe meening deze igo dat in de pateutolie eao vlocbtige stof vooikomt die door de hitte van het pitje verdampt een olielocht als by bet uitblazen van aatb een pitje was reeds een uur vooraf opgemerkt eu zicb gedeeltelgk onder het bolBtaaode kaartenblad waarin het pitje geklemd is verzamelt met de lucht die allicht daaronder ia gebleven £ r vormt zich daar das een kleine hoeveelheid ontplofbaar gas meogsel die aieeds grooter wordt tot de gasbel onder het kaartenblad oït ontsuappea wU dan echter oomiddellgk door 4e vlam wordt onlItokeo en eeo ontploffing volgt die bet pitje wagaliogert Is bet een fout in di tagenwoordïge pateutolie Er waa olie genoeg io bat gtas om de pit ts Terhinderen met het wattr io aanraking t komet Hoe het zg meu zg er op verdacht dat er werkelijk brandgevaar eboilt in bet onecholdige ol eoBcbtlichtje SolisUDConeert toot de tedeH van EQphooia Door ongesteldheid van den Directeur gaf Ëaphonia een concert vol afwisseling No 1 van t Programma Trio in G dnr van J Haydn stelde ons opnieuw in de gelegenheid 4e talenten van deo Heer C van der Wantte waaideeren die daarin zoowel ali in het Trio na de Pauze de dankbaarste partg had De piano begeletdiog was ia zeer goide handen n l ia dia van den Heer Beosekamp Io No 3 en No 9 gaf de Heer Beusikamp eenige loeilgke piatioaoli die getoi dea van atodre De Ballade van Cbopio was voor de hoorders bet meest genietbaar Indien d Heer B die eeo degclyk pianist bigkt te zgn nog meer warmte in zgne voordracht weet te brengen zal hg zeker nog meer t pabliek kunnen boeien De welwillende medewerking vao Mejuffroow C Samsom en de Heer Arnold Spoel werd terdege op prgs geiteld en verdiende dat ook ten volte Het scboone Alt geloid vas Mej S kwam voornl in vTroostc van Verholet eo tSIaepliedekeoc van Spoel tot zgu recht Io at de liederec die wg te genieten kregen gaf tg t bangs van zeer fgoed onderWezeu te zgu eu van juiste opvatting duidelgke uitapraak en gloedrgke voordracht De kDoatlieveode leden vau Eupboaiac hebban zich dan ook niet oobetaigd gelaten ia welverdiende toejoiohiogeo Urj 8 erd onder daverend applaui een keqrig bloemstak vereerd De viool solt door eeo gunstig bekend lid van de vereeoiging dea Heer M J vao Zutphen vielen bgiooder in den geest Eeue Uogoriscbo Taozet van J Brahma is steeds een gewild nummer op bat Programma We zgn hem zebr erkentelgb voor zgoe goede keuïe van atakkeo die met aaoJaobt werdeo gevolgd De cellist de Beer D uit Qraveoba e verleende in de beide Trio s E er gewaardeerde diensten wg hopen later eens van zgoe talenten te prüfiteereu als hg wellicht eens ala Bolist optreedt Met geestdrift begroet trad de Heer Arnold Spoel op om oua als zoo menigmaal in verrokkiog te brengen door zgn overscboone liederen Zijo zang is voor a leo die deze kumt beoefeoen eeue let in meesterlijke voordracht eo duidelijke oitipraak zoodnt meo niet naar deo tekst der liederen befaoaft te kgken Eeo enkele maal laat de Heer S zich weleens te veel door zgn gevoel medenemen Het entboosiaame bg het publiek toen de Heer H een kraos werd aaugebodeUy was verklaarbaar Voor de Eraningeliedereo die hier at vrg dikwijla gezoogeo tga hadden we liever eeo ander Nommer op t Ptogramma gezien Zeer dankbaar blgven wg den Heer S dat hy tot dit bgzonder goed geslaagde concert ook zgoe geniale krachten heeft geiobonkeo STADSNIEUWS GOUDA 30 December 1898 Gisteren beeft o m mej M E L van Goor alhier met goed gevolg te s Graveohage het exameu afgelegd in de wiskunde L O art 65 By het giater te Utrecht gebonden exemen door de Maatacbappg tot be orderiog der Toookaust tot verkrgttiDg van het diploma voor zangonderwgs op de lagere school a aagde o m Mej A Btirgeradgk leerlinge vao deo heer Spaanderman Tot de examen com missie behoorde o a Rich Hol en Dan de Lange VERGADeRIK6V4NDËMeHEeNTER44D VRIJDAG 30 DECBMBEa 1898 Yoorïittar De Bargemeeiter Tegenwoordig de hli Nootfaoren vao Goor iager Herman Nederhorit Prioce rao de Velde iDD Galea Ballaart Kroot Dooker Deesiog Vingerliog Jaspert en de Baadt Afnecig de bh Hoogeoboom fan hereon eo Straater De Vooriitler De heer Hoogeoboom heeft lEeoois gegeven d t hg erfaioderd ia dvee vergaderiDg b $ te onen en de hear vao Iteraoo zat een gedeel e deeer zittiog niet bgvronen De notnlen d r vorige rergaderiog worden Toorgelezen en onteranderd goedgekeord De Voorzitter Ik kan den raad mededeelen dat bij Eon beilnit ran 3 Deasmber ie goedgekeurd bet Raadsbeelait ran 24 Jaoi waarby B eo W worden gemachtigd wanneer tegao de gemeente een recbtigediog wordt geroerd tot onteigening van de eigendommen der ge mcente noodig roor de raartrerbeiering sicb met da rechterlQke ai apraak tevreden te etelteo Aangenomen voor keooisgering Ingekomen 1 Een Toorstel riD den beer P de Reedtom een adrea in te dien O aan de TffeedeKamer in i ke di iiroering ran den leerplicht daar dit roor de gemeente eeo ondrageiykedrnk ton reroorukeo Ter riiie De Yoorutter Terena atel ik roor in dezelfde vergadering waarin dit adrai behandeld aa worden den voorsteller toe te li teD bet mon de ing nader toe te lichten Aldai be loten 2 Een brief van B en W betreffende de rafltBlelIing van reebten op a algemeene begraafjlaat Ter viiie 3 Een bri f Tan B ej W betreffende het verlcenen van peoaioen aan de WeJ van E van der Voorden B en W atellen voor dit nog in deze tittiog te behandeleD Aldog Ibealotan ï En vooratel van B en W tot dem ping van de kom voor de a g begraafplaata Ter viiie Een brief van B en W tot bet aanbrengen van wgiigingen in den ataat vaogemente ambtsnaron ingevolge art 2 van het pena oenfonde Ter viaie De rekening van het voormalig armbe tanr van Btein Ter fiiie Aan de orde 1 De voorzieoiog in vacataren io de Bastoren der StedelgkeloHtellingen van Weldadigheid CD io andera Collegiëo eo CommiieiSa T voor venohillende Inriobtinnen dergemseola Tot lid van het Bargerlgk Armbeilnnr werd gekotau de heer C van VEEN met 14 at Tot regent van de balde gaatbnizan werd gekoaeo de faeer D N BRODWER met ISet en 1 in blanco Tot regentea vao de beide gastbniaen pario dieke aftrediag werd gekozen Mevr J A F NOOTHOVEN ta GOOR Koian van LiUBUBo met 12 et 1 alem in blanoo Tol regentes vae de beide Gastbnizen bniten gewooe VBcatore werd gekozen MevrOQW L FORTüIJN DKOOGLEEVER DB JosB met 8 si Mevr de Raadi Commelii verkreeg 6 st Tot regent van hot vereenigd Wees eo Aelmoeseoiersbais werd gekozen de beer A VAN REEDT DORTLAND met 13 el en 1 tem il blanco Tot regentee van bet vereenigd Wee en AflcQoeieoiershais werd gekoaen Me r B C HOOGEN DIJKVAN Wi met iS st en 1 st op UevroDW de Readt Commelio Tot regent van bet Bestedeliogenhoi periodieke vacature werd gekozen de heer F HERMAN Fi met 13 st Tot regent van het Bastadelingenhni bnitengewone vacatore werd gekozen de beer J S KAMPO met 14 st Tot regentes van het Bealed l lgeahni4 werd gekozen Ma r J A LU N IfNEHRG Oabri met 13 st eo 1 in blanco Tot lid tan de Openbare GeaondheidsCom luiasie werd gekozen de beer Mr D J tan HEUSDE met 14 stemmen Tot Corator van bet G mgaBinm werd gekoien de heer Mr D J vaü HEUSDE met 14 temmen Tot lid van de Commiisia van Toezicht op het Middelbaar Ooderwys werd gekozen de heer J W MOLIJN met 13 atemmen ej 1 in blanco Tot lid der Commissie van Toelicht op het Lager Onderwijs werd gekozen do heer Dr H IJSSEL DS SCHEPPER met 14 stemmen Tot lid der Coromitsie van Toezicht op de Stadf Mnziekscbool werd gekozen de heer M SPROUT met 14 stammen Tol lid van de Commissie voor daSledeIJke Zweminrjpbtio g werd gekozen de heer A ROOZEBOOM met 12 stemmen en 2 op dan heer M M Egtsell i Tot Libr emee tar werd gekozen de heer N SCHELTEMA mei 13 atemmen en 1 op den heer Biaveciaai de Branw Tot lid vaa de Commiaaie voor het Moaenm van Oodbeden ward gekozen de heer Dr F H G VAN 1TER30N met U 2 op den beer Dr van IJaendgk en 1 stam op den heer Dr Keeper Voor lid vao de Commistie voor de Volksgeerkeakpn Uitgebrnoht werden 14 stemmen 7 op den beer Dr F H G van Iterson en 7 op den heer M J Oosterling De Voorzitter Aangazien zich hier voordoet bet geval by bel twaede lid van Art 22 van ons reglement van orde zal door het lol worden beatiat wie als gekozen is te baicbonwen Ik verzoek den lecretaris twee gelgke briefjes ta scbrgven mst de namen der twee heerec Mag ik dan heer Donker verzoeke i eea briefje nit da bns te trekken Na opaDing blijkt dat de heer M J OOSTERLING is benoemd Voor regent van het Hofftansgestiobt Uitgebracht werden 14 atemmen als 7 op den heer de Rsadtf 6 op Dr van Iteraon en 1 op den baer Martens De Voorzitter Daar niemand da volstrekte merd rheid heeft moet e ne tweede vrgn stemming plaate hebben I tgebraoht werden 7 stemmen op deo beer de Riadt 6 op deo heer van Iterson en 1 op den heer Martens De Voorzitter Aani ezien niemand de volstrekte meerderheid beeft moet eene herstamminit plaats hebben tnsachen de heeren de Raadt en vao Iteraon De Voorzitter Den faeer de Raadt moet ik doen opmerken dat hg aaa deze stemming geen deel mag nemen Benoemd wordt de heer Dr F H Q vbb It rson met 7 stemmen De heer van Iteraon komt ter vergadering Aan de orde 2 De kanoeming Tan een onderwgzer aai de Ie Bnrgerschool voor jongen Bsoo md wordt de heer J A DONK met 14 stemmen de heer il Rappard verkreeg 1 st Wordt vervolgd LUST van brieven fieadresseerd aan onbekenden gedurende de Iste faefft der maand December 1898 en lerng te verkrggen door tnaschenkomst van het Postkantoor te Gonda VerioBden vsn GOUDA de Vries Amsterdam Broekman s de ClrrlE Bokstel Rietveld Meerkerk J Doasoht T Ko t r rWJfftrffl J B van Gelder B Smits y Wed J J Rjiaiborgtr Terur filaik RotUrdsD J vaa Badriegem Mej 8 Zwanebnrg De Directeur v h Post en Telegraafkantaor VORSTER AMKRIKAAJSSCHE bij A van OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 7Sa GOUDA Telepkoou iVa 3f Beurs van Amsterdam Vikrs Slotkrs Vi 86 97 98 100 88 88 Vu SS i s 97 108 S9 ♦ IV4 11 U li s 101 m 100 loov 8 8 z 478 108 80 il lOl s 198 1461 86 100 8 U8 88 80 116 111 JOBS S08 100 BS l S 68V1 168V 9 106 1017 mm IS 188 14 14 109 66 108 11 Vis 18 118 DKOEMBEB NinauiND Carl Ned W S J dito dito dito 8 dito dito dito S HoNoit Obl Qou II 1881 88 Italib laaohrjTiog 1862 81 5 Oosillia Obl in papier 1888 8 dito iu zilver 1898 8 PoBTOOAL O jI mei ooupoa 8 dito lioket 8 UirtLAKD Obl Binnenl 18 4 4 dito Oaeons 1880 t dilobiiBolhs l38 4 dito bil Hop 18Bt tO 4 dilo in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 SpAWa Perpel schuld 1881 4 Touiu Oepr Conr leen 1810 41 GsLleemag serie D Qeo leening serie G ZmoAva Kop V obl 189 B M zioo ObLBuit S h 1880 Va zzoalA Obl 4 onbep 1881 A STB DA1C Obligatien 18 B 8 BoniBDAM Stad leeu 181 4 8 Nbd N Afr Hindelsr aand Arend b T b Mtj Oerli aaien DeliMsslaehsppü dito Ara Hypolheelb pandbr 4 Cult Mij der Vorslenl aand Or Hypothoekb psudbr i Nadarlandache beuk aand Ned Hsodclmsataeb dilo N W k P i Hyp b pandbr 8 Eotl HyiioHeekb pandbr 8 ütr Hypolheelb dilo 8 GoerBNU O jal Hong beuk aand Kost Hypolheekb nk pandb 4 AUBKIKA Equt hypoth pan b Mazw L G Pr Lien eert Nbd Holl IJ Spoorir Mij aand Mij tol Eipl V 81 Spw aand Ned lud Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand dito dito dito 18 1 dilo 5 ITAUB Spoor l 1887 89 A Kobl 8 Zuid IUl Spumij A H obl 8 Poi 3U Wsraohan Weenen aand 4 Bo £ir Baas 61 178 808 lOB l 106 99 99 117 117 dilo aaud i Dombr dito aaad S farsk Ch Azow Sp ksp opl 4 dilo dito oblig 4 AHEailA Cent Pao 8p Mij obl 8 Cbio fc North W pr C v aand j diladiloWin BI Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm oerl v a liliaoia Central obl in goud 4 Louiav k NaihvlIUOerl T aana Meiijo N Spw M I Ie hvp o 6 Uisi Kaniai v 4pOt pre aand N York OntMO k West aand dito Fenn Ohio obhg 8 Oregon Calif Ie byp in goud I 81 Paul Mlnn k Manil ob 7 Uu Pao Hoof lijn obig dito dilo Line Col Ie hyp O 8 Canada Can Soulb Chert v aand Vbn C Ball Si Na lo h d 0 0 Amaterd Omnibus Mij asnd Bolterd TramweKMaitB nsnd Nbu Sud Amatordam saod 8 Stad Rotterdam aand 8 BbWIE Stad Antwerpen 1887 J i Sad Brussel 188SS i HOKO Theia BeauUr G jselaok 4 OosTlHa SlsaUeenig 1880 i K K Ooal B Or l880 8 apAHja SUd Madrid 8 1808 NiD Ver Biz Avb Spoel eert CIEKLEIjRDG en ZWABTE Toor BloDsen en Costumes Gegarandeerd Solide in alle prUzen De 84M80M IMARKT eOUDA ADVERTENTIEN De Heer en Mevroaw JONKER MuNUan betnigen hun daDk voor de vele bewgzea van belangatelÜDg bj de geboorte vbd hnn Zoon ondervonden Qcuia 80 Deo 1893