Goudsche Courant, zaterdag 31 december 1898

Slemppoeder by WQLFF Co ESTHAVBN 198 PIJMCR COG 1 AC BIfitlSCHOP Aanbevelend SLOTEMAKER Co WARME Appelbollen IN SAÜG1JSENBR00DJES Oudejaariaeona van S 9 nm BESTELLINGEN s T p rroagtgdig in te zenden Aanbevelend L E BE8ZELZEN GOOWB HOLLANDSCHE AMIDTBRnAllI Prganoteenng China Congo Stofthee 45 en 60 c Qrof 50 55 60 75 90 100 lekkere Souohon QenriKe Congo 66 76 Ontbijt Theo Namiddag Thee Alleen Terkrjgbaar bg P H J van Wankuna Oo thav n B 14 1Ë®Flk F DIKE OUDE f SCHIEDAMMER GEITEVEE Merk Verl PE Imigbiuir bu t EETTERS NiaHTOAP Jz N B A ls bewga tbd echtheid ii oacbet en kurk steeds ToorEien van den naam der Finua P HOPPB leaw onovertroffen Frof Dr Llebera welbekond ZBIVW SaADST BUISIl Alleen echt met Pabnekimerk tot voortdurende radicale en zekere genezing ran alle zelfs de meest hardnekkige enuw Hekten vooral ontstaan door I afdwalingen op jeugdigen leeft d Totale gobeziug van elke zwakte Bleek zucht fienauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spgaverteriog Onvermogen ïmpotenz Poltntione ens Uitvoerige prospeotnsaen Prys per flescli fl 1 fl 2 fl SVj dubbele fiesoh I il 6 CentraalDepot Matth r d Vegte Zaltbommel M Cléban Co Amsterdam ï Happel VGravenkage J Halmmana de Jong J Csn Eotterdam Wolff Co rouda en br alle drogisten Stedelijke Gasfabriek te GOCjDA De pr s van het gaa is 6 cent per M en voor KooktoeBtellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden perceelen gratis aan de hoofdbnia verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gsameter Voor 3 en 5 hchtgasmeters bedra t de buur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogte 2 26 per week kunnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen VAN BlOMMESTflN S llMKT is proufondei Vindeiijk de BES CE j en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOUAND Citroen en Siroop FDnoh Manbeeeleud Firma C LOÏÏEMS Lange Tiendeweg D 34 T ZAAL Conflseur llleuwJaarkoekJe § Appellieigaet § k 3 et p § tnk APFELBOLLEN SADGUSENBROODJES SOEZEN ERZ Zoute Bollen Krakelingen en dé eckte Qoudscke Siroopwafels Verkrijgbaar Oudejaarsavond j NAAMKAARTJES Door de kolossale toevloed van Visitekaartjes worden bestellingen hierop nog aangenomen tot ZONDAGMIDDAG 12 nnr om denzeliden dag nog te leveren door den Boekhandelaar ALBs JONGEN EEL Oosthaven B 78 Gouda I I i BELANGRIJ KI OUDEJAARSAVOND 12 uur preoies eindigt de gratis uitgifte van aaodeelen In onze groote Fremiênrerloting ZONDER NIETEN De trekking heeft 2 o £ 3 Jannan plaats en zullen dei trekkingalgsten onmiddellgk daarna in al onze winkels ter inzage liggen Leest verder met aandacht Voor de nieuwe verloting die in één maahd afloopt kochten w aan 90 PBACBTIOE HBEBJBS BOBLOGBS m m mi H a remontoirs groot model zeer solide werk en zwaitr verguld Van deze Horloges zgn er eenige tentoongesteld in de kasten van al onze winkels Aandeelen in deze verloting w6rden van 2 tot en metdiJannangratis uitgereikt b onze BOTËB KAAS en ËlSaiSN MT Verbazend succes met onze prachtige solide vemikkelde Cadeau Serviezen Ook onze andere Cadeanx als CACAO CHOCOLADE THEE en KAAS btgven zeer gewild Door den kolosaalen omzet dien wg hebben en vooral ook door onzen rechtstreeksohen verkoop zonder tasschenkomst van Agenten oi Winkeliers is elke solide concnrrentie tegen ons bnitengesloten Onze prgzen zgnAUerB nBte gegarandeerd anivere ROOMBOTBB 80 ot p pondAllerpnikste MENGBÜTSR Oct Heerljke DEEN8CHE MÉLANGE rOct i met J pond toe Onverbeterloke Marganneboter 60 02 48 44 40 en 30 et met J pond toe Alles met Cadeanx en aandeelen m de Verloting A BLUYSSE ZOillËAl Gevestigd 134 eigen Verkoophnizen waarvan te Goada Wijdstraat A 160 BELAMGRIJKI NIEUW IIEDWI NIEUW GtSCHIKT VOOR Naclitlicliteii Koffie en TheelicMen Welke 4Vs uur branden 2V en 6 uur brandende 3 cent per stuk Eenig Agent voor Oouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermotep GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelyk Men behoeft hiervoor geen Olie goen Olaaqeüll Alleen een luoifer aansteken Is noodig Qeheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk NAiHKiABTJISI VISITEKAARTEN op zuiver Bristol carton met Enveloppen en Etui ƒ 1 FANTASIE KAARTJES nieuwst model l öO Naar verkiezing met vierkante of ronde hoeken Bestellingen worden ingewacht bij tGoedkoopste en solledst adres voor Vervoer vau Inlioedel zoowel binnen als buiten de atad met geiloten wageni RAVE STEUN Oude Gouwe AUeg wordt tegen Trantport aehad vanekerd A BRI K IIA Zrv Wü Temaken de Dattaes di ns geiUnc treerd mod lbum voir het iwint p io n noch niet ontvangen hinben dit i4 willen aanyrtiten aan ilOLESJl Ï atwive Jwordt dan omgi noo toeleionden Be t llin en van af 25 tninoè kotten aan nu met B verti MMillfitMluf U lm Tevens heb ik de eer mgn geachte clientèle te berichten dat de Heer VAN OS heeft opgehouden AQBHT voor CoMda to y tevens verzoekende alle orders direct aan mg te adresseeren Ook aanvragen voor stemming A SLEGT beveelt zich aan tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoli Tarwebrood ta cent de K 0 NIEUWE HAVEN 28 Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkerg Maalderg en Kookkunst te t Oravenhage met een diploma Verguld Zilveren Medaille Wie zeker zu wu da Ecbte Eikel Caeao te ontvangen t 8imi n gmteld eo na vel pns iemiagen in den handal gekomen ondw dei ntam des nitvindert Dr Hiohaelis Tamudigd ap d best mwhines h liet wereldbeTomde MabbliMSUMDt van Qebi StoUwerck ts Keulen Iwha üt miétit éllf Cikel acao in Tierkaotan bnasan Oese Bikd Cteao ia met melk gekeokt een Mngeume gezonde drank tvw d nlfjkaeh gebruik een i 2 theehfeU na t pceder tooi een kop Choeidat Al geneeskiaclrtige drank hii gevel m diarrhee ile jits met water t gdHaikGn Verkrugbaai b de Toenuamt B fi Apotnekan eai Vi Kiot It te fmftmje 11 80 ênw nss OHtentlTtttogenwooidigR tow I Ua land Junut Mattenklidl Amsterdam Ealveistraat lOS Goads Drak tai A BBINKUAN d ZOON