Goudsche Courant, zaterdag 31 december 1898

4 Jo 777 Maandag 2 Januari 1 09 Siste Jaargang T e ii No S De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs pctr drie matuiden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN 1 ftOUBSOHE COURANT Nmuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tclefooa Ho S9 ADVERTENTiEN worden geplaatst vaa 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd SI ILl U I I jl 11 1 I Dit No bestaat uitT wee Bladen LAD EERSTE KEI illlSGEViraG De BÜKQEMEKSTEB o Gouda brongt bij doze ter kenaU van de belati fb ftbl endoD dat door deo Heer Pireoteur der Directe Belaatingen euz te Botterdam op den 28 Deoöpiber iffSfS o ocutoir fai terkUard Een Kohier van do belasting op bedryfa en aodere iakomaten over het belaatiugjaar 1897 8 No 7 Dal ToorineW Kobier tor inTordering U gesteld in haadeo van den Heor Oatvaiiger dat ieder die daarop Toorkomt ferpUoht ia zijoen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te loldoen en dat heden iogaat de termijn ran Zes Weken binnen welke de redames bebooren te worden ingediend Gouda den SOeu Deoeittbar 1898 De Burgemeester voornoen B L MAKTENS BET NIEUWE JAAR Onzen lezers heil in 1899 Met dezen groet beginnen wy onzen nieuwen jaargang en voegen daarbij den wens dat het onze gemeente en ons wderland wel moge gaan in het pas ijigetr den jaar öelijk de meeeten onzer in den huieelyken kring de jaarsverwisseling herdachten door voor hun geest de gebeurtenissen van het oude jaar te laten Toorbijgaan en hoopvol te bespreken wat zij van het nieuwe verwachten willen wij ons eenige oogenblikken verdiepen in do zaken van algemeen belang die onze aandacht vragen Het jaar 1898 zal bij ons Nederlanders langen tijd in heugenis blijven als het jKroningsjaar zooals de volksterm lui Je wy hebben het geluk gehad een nationaal feest te vieren dat door geen wanklank werd gestoord en dat bij onze kinderen in de herinnering zal voortleven als een eenig feest waarbij de partijschap zweeg en ieders borst gloeide van geestdrift voor Koningin en Vaderland Onze Koningin toonde het gewicht barer roeping te beseffen en gal blijken van echt foninklgken zin zij won door haar lieftalligheid de harten harer onderdanen en van vela vreemde gasten die om strijd de verhouding tusBchen vorst en volk prezen en benijdden Het volk was trotsoh op zijn vorstin die beloofde te treden in de voetstappen van haar voorgangers het kreeg haar zoo mogelijk nog meer lief nu zij de zware taak aanvaardde door God haar opgelegd In die heuglijk September gen is de badd tussohen Oranje en jiierland vernieuwd en veel zou moeten beuren eer die beide gesoljeiden werden Wij hofióll dat ook dit jaar a n voorspoedig tijdvak zü voor land en vorstin Op politiek gebied was d invoering van den persoonlijken dienstplicht het voornaamste werk der Regeering ThAns zijn de plannen openbaar geworden om daarop ie laten volgen de reorganisatie der levende jtrijdkrachten en voor zoover de kamer en het land betreft schijnt de minister Eland te kunnen rekenen op medevrerking de militairen evenwel zijn minder ingenomen met die denkbeelden omdat zij te weinig oog hebben voor de belangeh der maatschappij Laten wij hopen dat het gemeen overlSg ook in dit opzicht goede vruchten moge Mragen wy zgn geen militaire natie maar allen zijn bereid onze onafhankelijkheid te verdedigen Nog steeds wacht de wet op den Leerplicht op Itfdoening a ijjn tal va aaikm n a r gelen in wording het blijkt echter nu reeds dat zij die ijveren voor sociale hervormingen wat geduld zullen moeten oefenen totdat de noodige geldmiddelen beschikbaar zijn Die geloovëti haasten niet laat de werklieden en al die het wel meit de misdeelden meenen dat bedenken beter is het zich met wat minder tevreden te stellen dan door onberaden stappen de toekomst in de waagschaal te stellen Het gezond verstand blijve onze gids Aan de Regeering en de volksvertegenwoordiging moet de tijd gelaten worden om beslagen ten ijs te komen Moge ook de wetgevende arbeid van dit nieuwe jaar ons vaderland tot zegen zijn In de buitenlandsche staatkunde trok de oorlog tuasohen de Vereenigde Staten en Spanje het meest de aandacht Spanje zal voortaan zijn koloniën missen en draagt een ontzettenden schuldenlast Oeheele verandering van regeeringsstelsel kan het verarmde land alleen redden Oostenrijk lijdt nog steeds onder de tweespalt der verschillende nationaliteiten en de ver warring is daar zoo groot dat de knapste staatslieden er geen raad op weten Het waatech nlijkst is dat ten slotte deze moiff r lie uiteenvalt en daardoor oen groote v iSring zal plaats hebben in de EuropHw staatkunde Italië is weer op go deB voet met Frankrijk maar het laatste laiid lijdt nog steeds onder de Dreyfus uikj die daar alles beheerscht en het polüèieke leven verlamt Van Ruslands keizer ging een vrede boodschap uit maar de traag is gewettigd of in de practijk veel zal vrorden bemerkt van de algemeene ingenomenheid waarmede het optreden va den Ozaar begroet werd Duitsohland ging voort met zijn streven zich op de wereldmarkt een plaats te veroveren naaat Engeland dat op handels en nijverheidegebied nog steeds de kroon spant Mogen al de lastige quaestiën welke 1898 ter oplossing overlaat geen aanleiding geven tot verstoring van den vrede Voor de volken toch ia de oorlog de grootste ramp die ze treffen kan In onze gemeente was bet afgeloopen jaar niet ongunstig Gestadig bleef de welTaM vooruitgaan en da toesta der geldtiffllSSiw i bevredigend Groïto zaken kwamen niet voor Afwisselend haiuen de beide groote partijen eene kleine meerderheid daar de behandelde quaestiën geen principieele verschilpunten van ernstigen aard opleverden was de invloed van die fluctuatie niet merkbaar Alfc 5n merkten wij tot ons leedwezen dit JMrA iieer dan anders op dat de toon bij jSrf Beraadslagingen in den Raad te wenl en overliet Men daalt daar soms af tot pwsonaliteiten die in zalk een achtbaar college niet te huis behooren De leden die het uitgebreider kiesrecht op het kussen riep zijn blijkbaar nog in hun leeijarem In het belang der goede zaak hopen wij dat ze spoedig tot het besef zullen komen dat men van meening verschillen en zijn opinie ruiterlijk zeggen kan zonder grot te worden Ook bij stemmingen blijkt het telkens dat men zich te veel laat leiden door persoonlijke voorkeur of grieven Moge in dit opzicht het nieuwe jaar ons een beter indruk achterlaten dan het oude Het ga overigens onze gemeente wel Wij hopen dat het Gemeentebestuur dat met zooveel ijver onze belangen behartigt in den Raad den noodigen steun zal vinden om veel te doen voor het algemeene wel zijn en dat allen die geroepen zijn voorde burgerij op te treden on voor haar te werken bij alle verschil vau rich ing en meening elkanders goede bedoelingen zul len waardeeren en zoo komen tot onderlinge samenwerking Met goeden moed gaan wij dan wedor het nieuwe jaar in met onze beste wenschen aan onze lezers aan onze stadgenooten en heel het Vaderland Bultenlandsch Overzicbt Volf eoa een tel ram bkd den New York H rald alt Pariai ribo Dreyfas ran hoi Duirflteiland naar Oayeoae gebracht raDwakr hij deo 4en Deeember naar Frsokryk Tertrol Büzonderhflden oiitbrelyD Ëea mededeeliuf aaa de tod Belge uit Partja ipretikt de gerucbtaa betrefFaod de teraflfkeer no Dreyfua beslÏRt t gen AÜMa op oificHpl Torzuok vbd het Hof tan Catiiatie zoo da gevangen naar Europa kaaoeo ver voerd worden eo in dat geval co men td Parü eet wetea hoover da ukan tonden dan te Ciiy nnQ Da TeuipB meent te weten dat op verzoek vau het Hof een telegrapbiaohe opdracht ia gflzendea aan een reohteriyk ambtanaar te CaysDoe om op bep atde pauten Dreyfua een verhoor af ta nemen Men zegt dat da Fransohe regeering maat regelen heeft genomen tegen de betoogingea die op den eeraten Januari voor en tegen Drt faa verwacht worden Het ia uitgelekt dat da Dtttioaatinteo voorDemeos yn van elke ge legbnheid gebruik te maken om een ramoerige ovatie te breogea aan de militairen en dat de revisioniiten tegeobtttoofiingen op touw zetten Dapuy moet on de plaatseiyke overheid in het h e e land vertronwetgk aangeschreven bebboo by de nieowJABrareceptiea sleobta in algemeeb büden te spreken en geen toespelingen te mw ken op een taak die ia handen van dejuatitie barnat tevens moeten betoogiogen op atraat krachtig te keer gegaan worden V In den Bohaemiohen laoddsg kan men eea tang debat verwachten over de keizerlgka boodschap Wy hebben eergiateren gezegd waarom zy de Taj chen t learatelde Dr Baxa een radicale T jech laohtte zgo verontwaardiging in deze woorden De keizertyke bood 1 ttLiLLÊè lO Gedenkschriften van een Gelukzoeker OF AMIBAL DE VONDEUKG Naar het Frantch Doo W NUTTEBS D ffQeen raadgeviagen zeide hij beslÏBt en evenmin sanmerkingen hoe goed gemeend ook ze lijn nutteloos Ik herhaal je blijf waar je beat ffik volg je tot het einde zeide ik vaatbeiloteQ ffUaar ge niet anders wilt kom dan Op het oogeoblik dat wij het loket ven den portier paaseerdeD alwaar een zwak licht brandde hoorden wij een slaperige stem vragen i Kaar wie beeren P Naar Jacob lemail antwoordde Albert Ik bemericte dat zijn stem beefde toen big dezen nautt noemde vDie is uilgegaan niet thuis antwoordde de l erige Btem Niet waar bij is thuis zooeven ontmoette ik op atraat iemand die bjj hem vandaan kwam ffNoQ het zou kunnen Ga daa maar zien Tier hoog deur rechts Albert scheen de inrichting der woning te kennen Hij deed eenige schreden in de duisternis en betastte een ieut die gesloten bleek Trappelend van ongedald zooht en vond hij een sohellekoord hetwelk h tajj la de hand drukte zeggende i Hier sobel grij maar ik ben er niet toe in staat ik zou het koord sbo stukken trekken Schel zacht Ik deed wet mij gevraagd werd Niemand versoheen ffSchel harder l zeide Albert Ik schelde luider maar eveneens zonder eenig resultaat Albert liep met groote sokreden de binnenplaats op en neer en sloeg zich met de vuist op het voorhoofd en op de borst Soma bleef hij eensklaps stilstaan alsof hg eonig gelnid meendo te hooren Maar alles bleef stil daarbinnen Eiudel k was het hem onmogelijk zijn ongeduld langer te bedwingen Driftig rukte h mij het schellekoord uit de hand en trok zoo hevig dat hij het in de zijne hield Toen wierp kg zich in een aanval ven razerng tegen de deur sloeg zich de vuisten ten bloede als om ze te verbrijzelen keerde zich vervolgens om en begon met alle macht te trappen Eiken keer dat de hak van zijn schoen met de deur in aanraking kwam hoorde men een geluid als van metaal Blijkbaar was ze van binoen van ijzer voorzien en was het derhalve nutteloos te trachten haar te doen zwichten Niettegenstaande deze zekerheid staakte Albert in geenen deele z n pogingen NatunrlijkerwiJBe moest een dusdanig gedruisch op zulk een uur alarm verwekken Het duurde dan ook Aiet lang of wij boorden op de blnnenplaais aan alle z den ramen opschuiven en zagen voor alle vensten hoofden met slaapmntseo bedekt varsehyoen terwijl de door dat ongewone geweld renohrikte lieden uit de vensters elkander toeriepen wat dat te beteekenen bad Weldra werd deze omstandigheid bedenkelgk voor ODS Ëea dar Heden waagde de veronderstQÜing dat er miasohlen brand was waarop een geroep van Brand I Inbrekers I Dieven 1 volgde Albert sohenn niets van dat alles te hooren Als een razende bleef hg doorgaan met sijn aanvaUen op de onwrikbare deur steeds herhalende Hij bondt zich schuil de ellendeling Hg verbergt zich dat hg my opene ha I dat hg my deze vervloekte deur opendoe 1 Onze toestand werd van oogenblik tot oogenhlik hachelijker Het geroep van Moord dieven inbrekers I verdubbelde elk oogenblik konden w j gearresteerd worden Ik nam een kloek besluit ik greep Albert bij den arm en sleurde kera mee enkele lieden die zich reeds om ons verzameld hadden ter zijde schuivende Een oogenblik later hadden wij de straat weder bereikt Met een sprong was Albert bij het ryloig Het portier was geopend en de koetsier die zga zilploaU verialeo had naderde ons en zeide Mgnheer de dame is nJQt meer in het r tuig Waar ii ze dan vr Ibert sidderend Ginder ginder bynk UAi het eind der straat men kan haar nog jiiMr en Ze heeft absoluut willen uitstsppen k k hoe te loopt I Inderdaad konden wg haar kenbaar als ztj was aan haar geffaadf oog juUt even ondenohefdea lar wijl zij zich haastig verwijderde ffUijn Ood riop Albert de ongeluk ge wat gaat ze doen waar wil ze heen Ik sidder kom Philip loopen dat we haar inhalen ËQ zoo snel als onze beenen ons dragen konden begonnen w de vluobtelinge na te itetten Maar zij was ons een aaamerkelyk eind weegs vooruit en toen wy do straat ten einde waren geloopen zagen wg haar juist de bslastrade van de Font Nenf beklimmen Fanny Fanny I gilde Albert de Prii t waoht op mij wacht nog even I De jonge vrouw sobijnt deze woorden verstaan ta hebben want het was alsof ze een oogenblik aar zeide en ik zag duidelgk dat ze haar hoofd om wendde ei een blik wierp ia de richting waaruit het geroep kwam Maar helaas I deze aarzeling was van korten duur Met inspanning van al hare krachten gelukte het haar om op de balustrade te komen op hetzelfde oogenblik zonder een laatsten blik te wijden aan de wereld dia zij ungeroepen verlaten ging verdween ze duidelgk boorden wg den plomp van haar lichaam in het water der Seine Toen wij op de plaats des onheils kwamen en ons hoofd voorover bogen en da oppervlakte vu den donkeren somberen stroom angstig bespiedden was altcs verdwenen Wjj hoorden het geklots van da gezwollen rivier tegen de pijlers geen kreet om hulp AUes was duisternis daar in de diepte niets wees ons de plaats aan waar de ongelukkige gezonken was en misBohien op dat oogenblik nog met den dood worstelde of de armen smeekend uitstrekte