Goudsche Courant, maandag 2 januari 1899

7 80 8 80 7 49 8 49 7 8 8 1 8 07 9 08 8 19 9 08 19 91 1 86 9 4t 8 40 4 4 38 6 80 6 19 7 80 7 66 9 98 10 06 1 41 V 4 89 V 6 18 V 9 84 r 1 66 V 4 68 6 10 H 9 48 e 9 06 n 6 04 6 89 K 9 9 19 60 9 17 8 14 4 08 4 97 6 16 6 8 0 7 48 8 98 10 10 10 88 90 6 8 86 6 56 6 48 7 8 8 08 7 98 nt p gwH de fijellieo wn tcliop Zij wekt in geheel Bohemea msdelgk grlsch Bax fiei dairop het beituur vaD de JoDgTsjechi obe pang aan BeroU rerdedigdt hetbeitiiar eo leide dat het Tejeohischa volk onwrikbaar Tiathield aaa het Bohietneche etaatarecht £ r werd Toorgeateld eeD comiuisaie 14 benoemeo waaria ait elke korie Doitacherp TsjeoheD ea groole laadsigenaar acht teden loadea worden benoemd In den Sileziicben landdsjji beeft de Doitacher Rochowaoeki de reroDtwoardiging laa de Oailacbe bevolking rortolkt over de Blavischgeiiude niaatregflieu van de OosteoiQkache tegeeriig in Sileiiê de Pool Swiezy uitte nit naam van de 8la eo Polen en Tejeoheo den weneob dat er spoedig volludige gelgkheid loa vga taasohen de drie naiioaaliteitt n en de drie taleo De zitting tan dezen landdig ii eergiiteren al gesloten evenala die van den Stier maiksoben landdig Toen ia den landdeg van Triëit de Sloveenlohe leden verechenen en van de galeiy luid werden toegejaiobt verlieten de Italiaansche afgavaardigden de zaal De galergbezoekeri di niet atil wilden wezen werden er nilgezet en de vergadering werd geiloton omdat er la weinig leden overwaren om een bsslait te nemen Overal dos geharrewar tnaachin de natiuuliteitea V f Onttreui den toestand van den SpaaDscheo rawUter preeident Sugasta worden guDstiger bariuhtaa ootT DgeD De patiëut echyat de flriaii geln kkig te hebben doorstaan aoodat het goTkat TQor tgn leven als geweken wordt helohotiwd Diezelfde gonstige taekenan doen aich DOg niet voor waar het z o ministerieel bestaan geldt Op z n noegst zal de premiere by toenemend herstel eerst na Driekoningen de leiding Tan elandr zaken kannen hervatten en ticb ter recht vaardig ing z oer staatkande rooratetlsn aan de Kamer die dan tevenfl hot ▼ redearerdrag zal moeten goadkeorHUi Dat aan Sagasta soo ftng raat kan worden gegand ia feitelgk te danken aan bet be loit vao Mac Sinley om het traotaat an Paryaa eerst in Jannart aaa de go dkenriog van den Amerikaaoacben Senaat te ondervrerpen V De internationale troepen op Kreta znlltn tot een bataljon van elk der vier Mogendheden op een effectieve aterkte van 800 man wordeu ternggebracht Dtie Iteliaanache twes Frausche T er Eogelacha en een Rnabitoh bataljon ign bestemd om naar hno land terog te keereo Biermede zal echter eerst in het nidden van Januari een begin worden gemaakt en de gebeele baweginu zal niet voor einde Maart zgn afgeloopan Tan het IlaliaaDache eskader ia leobta een schip in de baai van Snoda ge bleven de andere achepen tijn met admiraal Bettola naar ItaliS ternggekeerd Bet verlaten Tan Kreta door de arme Mohammedaanaohe boolking dnnrt iteedi voort AuuEKstoi Woensdag trad l l trad nlbier de vergadering van ut en Genoegen c ala spreker op de hear H Schenk onderwgzer Lskkerkerk pet ene novelle i n Leopold ititeld Hi t éene DOoÜig Na de paoza af da spreker eoke e bodvagen ten beste jjtairgk pobliek tiildel do zaol on allen l eerden zeer voldattti via IJet genotene huif i 4l P i B M nienVjaajs tim lil Verspreide Berichten IIRBYVDS TflHchen den beer Maeaon ledaciear van da Libre Parolea en den heer Dap nt strgder voor de revisie heeft naar aanleiding van een geschil op de zaak betrekking hebbende een duel plaats gehad Dopont ia ernatig aan de reehterzgde gewond en zyn loog werd doorboord Zijn toeitaed is zorgwekkend Da Libre Parolee ontving van een patriot t te Rennei een degen voor het zoontje van wölon kolonel Henry met een brief waarin de jongen wordt vermaand te werken opdat hg het dragen van bet wapen en de nagedaohtenia van zgn vader waardig moge worden oPEmBE wmm te HAASTRECHT j op MAANDAG 16 JANUARI 1899 mduC voormiddags te elf ure in het Koffiehuis van den Heer A M BLANKEN ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris J KOEMAN van Eenige peroeelen uitmuntend tteer gunstig gelegen sedert Jaren goed bewerkt WEI en lOOILAÏfD gelegen in den polder Hoog Bilwak te Haastrecht en in do gemeente VUst Westzgde nabg Haastrecht genaamd HET LEEItLlND eo DG KLEINE LOETE te zamen groot 18 Heklaren 61 Aren 50 Centiaren Verhuurd tot I November 1899 voor f 1400 per jaar en zulks in 8 pereeelen in t breede omschreven bfl Kolitiën welke van al 1 Januari 1899 te bekomen zflu ten Kantore Tan dea Notwii KOEMAN Toomoemd Directe Spoorwegverblndlogen met GOUDA l terdleDSt 18 1 October TUd vao Greeowlch 4 9 6 89 6 61 8 19 7 31 It BS 1 1 7 1 14 1 98 9 14 B 8 86 8 4 8 49 8 88 C8 7 K T Si 7 M 1M 7 15 0 uda C Moordrecht door Nieuwerkeek Oapalla BoHerdam 1 80 6 10 40 4 10 6 80 7 60 9 48 8 40 D door 0 9 84 11 86 11 0 19 97 6 16 7 86 7 BI 5 9 8 08 8 11 8 19 8 88 4 48 4 8 8 04 11 8 17 Kotterdan Oapelle Hieuwcrkerk Moordrooht 9oQda 11 4 IJ OJ 18 47 8 88 7 46 8 11 eOODA DEN BtASTlMTuss 11 18 19 10 19 6 9 14 8 4 4 49 4 611 80 1 8 6 7 11 41 1 19 6 18 ll 1 88 6 89 II 19 48 1 88 9 48 4 16 6 16 87 10 80 11 10 6 96 64 6 16 7 84 9 17 öouda Zovaahuiien Moerkapelle ZoetermeerZegwaard Voorburg Hage aHage M Voorburg ZoetermeerZegwaard 6 8 Zevenhuizen Moerkapello 6 17 6 98 6 48 8 04 9 46 88 10 9 10 44 11 46 11 97 11 86 7 40 8 08 8 64 7 48 8 98 e O D U A A IttlTISHOAM oidk 6 8 14 9 48 10 57 19 10 4 11 90 7 SI 8 96 l 17 M Amat W 8 01 9 0 10 3 19 48 1 6 00 6 87 8 40 10 01 II 97 Anut O 8 90 9 99 10 60 108 1 18 16 8 6 10 18 11 41 enuda 6 0 l DA UTEBOHT Ttoters 9 07 10 19 10 57 19 00 19 10 19 68 8 80 8 17 4 89 11 14 8 87 D 11 99 19 87 9 46 8 84 t 89 10 81 11 46 19 89 1 94 8 08 8 60 04 6 84 7 61 8 14 Uouda Oudew Woerd irtreeht 8 08 36 8 66 7 04 8 1 8 88 Ti O O 1 15 10 8 1 OS O 4 6 0 6 1O 7 99 8 96 I K 10 88 11 88 18 08 1 87 8 aiC8 7 06 10 9 08 11 1 9 8 3 4 4 4 8 10 7 48 9 4 Ama 17 7 90 8 88 9 90 11 30 8 08 4 00 5 00 6 86 8 00 lO t Oouda 8 09 9 19 10 09 19 61 8 56 4 47 6 49 7 49 8 49 1 1 Utrecht Woerden 6 49 8 68 8 06 9 16 9 1 10 69 11 10 li ll He r a weduwe moet nn bet beUnit genomen hebben Jozef Reinacb voor het aaetzenhof te vervolgen Volgeoa de Petite Répobliqoe heeft da veracbeidene jaren geladen wegena apionUHge veroordeelde poli ie iommiaNaMa Schwarz bekend dat hg in betrekking heeft gestaan tiit Esterhezj IlilIE De gezondheidatoeatand van den paus ia ui atekeod en rgn oogen zgn nog tóó goed dat hg bg hft licht van een kaars het ItUjnate schrift gemakkolgk leest Alle werkzaamheden betreffende zgn correspondentie verricht Lap XIII zelf BINNENLA3 D STATEN GENERAi L EERSTB UMmER Zitting van Vrgdag 30 Dm 1898 De behandeling der Indiaohe begrootmg wordt voortgezet Het debat wordt gevoerd over de door deobeer Fransen van de Putte Toorgeatelde motieTerklarende dat de oadsre overweging van debeitnareorgaDisatie vooral wat de Inlaag ache ambtenaren betreft aan deiavoeriugdiebtTooraf Ie gaan De Voorsteller die da alotredactie wyzigTr en de bevoegdheid der Kamer tot bealisaiog in dezen boven twgfel achtende ontwikkelt andermaal zyoe bede ikingen tegen het toroeo aan het ïnlaodsch bestuur waaraia sedert 1826 door npvulgende regeerlngt o niet geraakt is De bedooling der motie aaugeno men f verworpen ii om voort te gaaof mnt de nitvoeriag der bpgrooting maar om by goedkenring la er bQ eau atzonderlgk voorstel de Serete Katper in itiat te stellen eea zetfatandig oordeel ait te spreken over de reorganiaatitt van het Inlandach personeel deanoods by een spoedig in te dienen wyaijjfiDg der begrooting Maar de door Spreker geweitfchte nadere over Oging betoogt nader overleg met de bevoegde antoriteiteo met den Raad van State of met ambtenaren met verlof Spr blijft zich kanten tegen het tbana doordrgven van den maatregel en meent dat zoolang de Ëerate Krtner is da waakster voor de wet zg niet minder de politieke leiding heeft dan de Tweede Kamer De heer Vth der Bieten vreest van d W al kau de Minister haar ter egde legden een conflict ssoheo de Twe ïde Kamer die het orediet toisstond en de Eerste Kamer die de Minister wil dwingen het besloit onuitgevoerd te laten Royaler ware daarom afstemoniog der begi noting dan dit to vourkomen door een motie en daardoor den M nister te behouden Afgeicheiden van s Uinisters penooo moft de Kamer sgn begr ooting verwerpen als zj dit ia a Lands belang acht Maar by stemt tegen dese inbrersieva Motie die vervangt het recht van Amendementf dat deze Kamer mist De beer Virnly vertrouwen stellende in de voorzichtigheid en het wga beleid van den Minister bg de uitvoering tan den maatregp noht de motie overbodig en hy en vsrsehilleude ejjner medeleden zuMen er dua tegeo stemmen De heer Van Asch van Wgk acht het besluit der Tweede Kamer niet zoo bindend dat geen nader onderioak aon kannen geschieden overeenkomstig de Motie van een bevoegd beoordeelaar ats da heer Van de Pjïtte 19 18 11 91 11 98 11 86 11 48 11 1 9 64 10 11 ll H 18 89 10 18 10 80 11 89 9 68 10 19 10 99 10 88 10 48 in4 9 98 9 47 10 18 9 9 9 7 10 14 11 16 10 11 10 17 10 89 10 48 10 64 8 8S D door 9 08 7 69 8 941 8 89 1 0S 11 67 10 18 Spr wil verbetering der positie van de Knropeesohe ambteoaran gepaard doen gaan met eene verlaging der pensioenen wier hoog bedrag opstopping veroorzaakt en de promotie betft Ook hy meent dat aan de Intandache hnofdeo vroeger de handhaving in hnnne rechten beloofd is en met deze belofte atrgdt de inkrimping van het regentschap Toch zal bg ng verwerping der Motieizyuvertrouwen aan den Minister niet ODtboudeo ook op grond van zgn beginsel dat hg seen Totum tfgen de Begrooting uitbrengt dat deKoningin zon dwingen tot beoo miog van eenanderen minister I De heer Roëll verdedigt de voorgestelde beatnnriorgani atief die in ov reenstemmiog is met de voorstellen van den Gouvernear generaal zelf met bei advies der Regenten 00 lulaodscbe ambtenaren en met bet ratioaeele beginsel van een klein maar goed betoUigd ambtenaarscorps Verder betoogt bg dat met erkenning van zqkere aanspraken del Regenten de regeling veranderd mag worden als s Lande belang een andere indeeling noodig maakt De Minister van Koloniën verdedigt breedvoerig de ootvorpen reorganiaat e die gehael wordt Voorgeïtcld door dan gonverneargcult raal maar verklaart zicb bereid dat onderi el ervan hetwelk handelt over de ïalandsfAie houfden nader te overwegen joj t oeg Jgd is daar de pienwe toestand tet 1 jlali begint Overigeaa handhaaft hfi tgn reobt om den maat dg uit te voerenJ Dd heeren v Zibniak Bergmaan en v Walfit deren Reogers bestrgdea de mijtie terwgl de I heer v d PntÜ iiaar te slottBiintfokt De geheete begrooting voo IndiJl m t de wet op de middelen wordt daart aangenomen Nog werdeu eenige kleine ontwerpen afgedaan en ten ilotie aangenomen do bóofdslnklten Hais der Koningin en ü tftj Schold der Nederlaudsche StaataUegrooting peneveni de Wat op de middelen De Kamer ging niteei t 9 Januari i De miois ber avan binn laadsah e zaken h eft een circulaire tol de gem ente bestu ren ger cht met verzoek oii op te ij T a hoeveel vri willigera aich vool de militie lichting 1899 in hnnne gemeent hebben aangemeli Aan de lede van den Ned lar Kerkeraad te Amsterdam ft verzonden èi moti Botten heim luidende é ft De Karkera l der N I Hoofdsyn te Amit bet eort ten zeeïste dat de brief van den opperaabbga onitreat t opriohtan van seote cholen niet vóór de openbasrmaking te zgner kennis is gebracht en blgft bg zgn vroeger genomen beslmten om de Opeob School bg voortdnring te steaneo c Hierbg behoort een amen dement Van Perlstein om deze motii oit te breiden met de volgende zinsnede n besluit u verband mat bot Voortbestaan der godsdienstschool de O S testennen Door da heeren mr B J Poleoaar dr S J Philips en mr J F Wertheim is da volgende tegen motie in edieud De Kerkeraad zich niet bevoegd achtende een oordeel uit te spreken over een circniaire van den Eorw Heer Opperrabbgn die officieel niet te zgner kennis ïs gebracht maar van meaning dat de inbond behoort tot een gebied waarop Z Ë W niemands gezag behoeft te erkenuen maar zolf soavereio besllrt 8 49 8 67 4 68 6 6 6 1J 5 19 6 98 4 4 16 9 80 6 86 9 0 8 4J 4 06 4 40 4 0 4 7 04 10 8 17 97 8 84 8 41 8 47 1 44 1 4 9 01 9 08 9 14 8 0 4 0 4 84 8 96 10 88 6 66 7 10 7 18 7 90 87 46 10 17 10 84 10 41 11 19 6 94 4 8 48 8 9 10 09 10 84 10 4 F 59 9 10 9 07 9 88 9 86 1 49 10 84 11 10 lUtteade op da door Z £ w aan B en W van Amaterdam schriftelgk gegeven verklaring dat zgne bedoeling niet is geweest principieel de neutrale school te bestrgden cUe opperr besft echter self verklaard dit niet te hebben bfdoeld STADSNIEUWS üit bigkl GODDA 1 Januari 1899 aohterataande advertentie io dit blad dat de heer J L Brnna besloten beeft zijne Magazgnen van af beden des Zondags na t aar te sluiten Wg geloofen dat deze maatregel io de goeds richting ii en door eleviokeliers zal nagevolgd wor o om de Zondagarosl te bevorderen Naar wg vernemen zeer f Bero Awbai llecte brschi De collecten io 18$a bg het voltrekken van huwelgken ten Raadbuiz gehouijen bebben lopgebracht f 241 03 I op alhiof riu RfiEDWuk è h er L i Cersbergen ie opnieuw voo bet 4ljaair 1 iÖdLbeooepad assiateht bg e i ka iiniv r iit t idf iiekenbuis U i i ï i OuDHVATER Pistóreo aga ra ieamc idilblrH albier 4 k ttebu ten inlHfagl enoi én dio hem door zehereQ K o J VIonUo trt tljls looynobouten naren aangebo j q Ten hlmH vatt K te Mp tfoort werden later ook di m jc ttevelleo gevonden die daar t drogen bingen K wa rtoda vroeger fan derge gkeprakt kon verdacht Op den avond van dea eerften Kerstdag vierde de Afdeeling Oadewater en Omatreken van den Nederl Protestantenbond het Kerstfeest Éaet de l eringeo der Zondagsschool Bg die fslegenheid was er in t lokaal der Afdeeling een prachtig versierde Kerstboom geplaatst De kinderen zoogen bg afwisseling kerstliedjes werden op chocolade melk eo versnaperingen onthaald en ontvlogen fraaie geschenken Een der dames onderwgzeresaeB Mej G Boer vertelde den kleinen een allerliefste Kerstrertelling waarna de oudste damet onderwgzeressen Mej M H van Praag W Hömer en J Römer die tien jaar lang aan de school werkzaam waren geweeat door den heer J Boer Jz namens do onders der leerliogenf met een zeer toepasselgk woord als blgk van erkentelgkheid ieder een prachtig boekwerk Kerk k lokstooen c van Jour than en De kinderen der Zeec van N Beetsi ontvingen Voor dit bewga van waardeetiog dankte Mej W B5mer namens hare collega s in gevoelvolle woorden 7 66 8 89 8 6 10 04 8 09 D 10 11 9 09 10 18 8 18 door 10 96 8 96 8 60 10 10 84 10 64 11 8 7 96 Do O treinen allMn Ie en ie II Elk reiziger moet ziek fravendiea voorzien vaa eea beirja i f 0 80 9 87 9 47 9 64 10 01 10 07 7 69 8 89 8 4 10 84 D 10 19 8 16 10 91 8 99 door 10 88 8 84 8 68 9 89 10 88 11 44 De voorzitter der afdeeling de heer A Van Aeist die met een kernachtige rede het feeat had geopend waarin hg het lid den heer J Kiewiet De Jonge en Da Th B Granpré Molière io leven predikant bg de JSv Loth Gem te Woerden beiden dit jaar overleden herdacht sloot dezs feeatelgke bgeeokom t met eeoieerwaardeerecde toespraak tot de damei ooderwijzerei aan en een woord van dank gericht tot allen die tot hel wclslagee dezer feestelgkheid hadden medegewerkt Een tairgk pnbliek woonde dit heerlgk Eerstfaest bg OüDEEiEEK a d IJes Heden is in verBchdlende deelen dar gemeeote de bekpedmaktng van den borgemeesler te leseo waarbg alle bedelarg op Nieuwjaarsdag wordt verboden en I tevens met warmte wo dt aanbevolen de nieni janraoollecte voor de eigen armao Deze heelt opgebracht 1415 een hedran dat bewgst dat beatrgdiog tan da z g nijkuitjaarwenachere die i eeat uit de naburige getneenleo komen een algemeene wensch der ioKezetenen is Rechtzaken Naar do Tel verneemt is het dossier inzake kapitein Vemer eergisteren Uoor dereohlbank in haiiden gesteld vao dr Oowan eender geneesknudigeo belast et het nieuweonderzoek naar den geesteatoeetand vao deobeklaagde WERKVEBSCHiiFPlNG bntvangeu bg dep ieer Erook van dea heer Tth 1 van B f li en W M de J f 1 IBü den beer Eamtihuiz n an deii heer A RTENTIEN lïêiiSiyèrkoopiiig te G0UD4 Aö j ll JANUARI 1899 Jdes f unefi in het j offielinir HiB Ie MMrkli ten erstaan xan den iRTWN DKOOGLEEVEE No l f w M nstigboi Jstaud gelegen ruim ing rid if i xm WOONHUIS ÉBVEN en TUIN aan denKorten Tiendeweg bg de Markt Wgk t No 2 groot 1 Are 49 Ceatiaron met een gemeenschappelgken 3ang naar het water derZeugetraat 9 Bet perceel welk aan de straat een breedte heeft van 7 64 peters bevat beneden de Winkel en Kantoor Kamers en Keuken en boven 2 Kamers en Zolders en het ia te aanvaarden 15 Februari 1899 No 2 Een WERKPLAATS ot PAKHUIS eu EKF met den GROND daarachter zooda nig als op het terrein is aangewezen achter perceel 1 in de Stoofsteeg te Ootida Wgk A No 73 Terstond te aanvaarden De perceelen Nos 1 en 2 worden na afzonderlgke veiling en afslag gecombineerd No 3 Een goed onderhouden WOONHUIS met PAKHUIS daarnevens breed aan de straat 8 56 Meters ERVEN HLEINGARENBAAN Van 4 paden en SCHUREN aan de Spoocstraat te Gouda Wgk Q Nos 2U en 212 tezamen groot 4 Aren 97 Centiaren Te aanvaarden 16 Januari 1899 Nos 4 en 5 Twee PAKHUIZEN en ERVEN in een gang in den Wilhelminastraat te Oouda Wgk M no 55 Terstond te aanvaarden En Nos 6 tot 19 reertien HUIZEN en ERVEN allen naast elkander gelegen in de Measemakerssteeg aan den Raam te Oouda W k O Nos 461 tot 474 Allen bg de week verhuurd elk voor 75 cents met inbegrip der waterleiding De peroeelen zgn te bezichtigen Vrgdag 6 Maandag 9 en Dinsdag 10 Januari 1899 van 10 tot 3 nren en op den verkoopdag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTÜUN DROOQLEEVER te öoudo KOETSIER Q E V K JL JLC3ID een nette Koetsier Alleen op zelfstandig geaoheven brieven wordt gelet N B Oeen persoonlgko aanbieding Adres j ii BimL Openbare Yerkooping te GOUDA op WOENSDAG 25 JANUARI 1899 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Haeuonie aaa de Markt ten overstaan van den Notaris G G PORTÜMN DROOGLEEVEB van S No 1 Een op goeden stand gelegen WI KËLHUIS ERF en PLAATSJE aan den Langen Tiendeweg te Gouda Wgk D No 37 Verhoord de week voor 3 50 NiJ 2 Een EUF achter den eigendom van C M PooKsHA in den Roosendaal aan de Willielminastraat te Oouda groot 12 Centiaren No 3 Een goed onderhouden aangenaam WOONHUIS EBP en TUIN aan den Bleekerssiogel t e Oouda Wgk E No 199 met een uitgang naar cje Boelekade Te aanvaarden 1 Mei 1899 Het Huis bevat 4 Kamers Keuken Kelder Zolder en Diensthodenkamer en heeft velegemakken i No 4 to J7 f ler tfeveua elkapder staande HUIZEN en ERVEN naast het vorige perceel pap Menf Imekerssingel te Oouda allen met cleb itiROfD daarach4r Wgk R No 195 196 ft97 198 Allen hfl 4e week verhuurd voor l sL 1 50 1 50 en 1 70 te zanien 6 20 per eek No 8 tof 18 £ ƒ naast elkander staande s HUIZE N o4 ERVEk met den GROND daarachter in 4 Boelekade te Oouda achter de peroeelen Nos 3 tot 7 Wgk R Nos 167 tot 177 Allen bg d4 week verhuurd en wel 167 en 168 elk voor 130 169 voor 2 10 170 voor 1 40 171 voor 1 35 172 voor l45 173 voor 1 35 174 voor 1 40 175 voor 1 45 176 voor 1 40 en 177 voo 1 75 te zamen 16 25 per week Na afzonderlgke veiling en afslag worden de peroeelen Woê 3 tot M gecombineerd als volgt Ei rst Nos 4 tot 7 daarna Nos 3 tot 7 vervolgens Nos 8 tot 18 en eindelgk Noa 3 tot 18 nte pereeelen te a amen groet 0 Jtreu S Centlaren mijn om hunne ligging MmonOer genchikt tot hel uitoefenen van eene hauOelê naak De breedte aan den Singel bedraagt iO ÉO Meten en aan de Boelekade aS S3 lUeUr No 19 en 20 Twee HUIZEN en ERVEN naast elkander gelegen in een Poort aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N Noa 68 en 69 Verhuurd bg de week No 69 voor 75 en No 68 voor 65 oenla En Nos 21 tot 25 Ffff eenige jaren geleden gebouwde naast elkander staande goed onderhouden Huizen Erven en GROND in de Korte Akkeren te Gouda Wgk P Nos 324 tot 328 te zamen groot 6 Aren 70 Centiaren Verhuurd bg de week No 324 voor 2 50 No 825 voor 1 75 No 326 voor 1 80 en No 327 en 328 elk voor I 75 samen 9 56 per week Na afzonderlgke veiling en afslag worden de percselen if e 9f tot 93 gecombineerd De peroeelen zgn te bezichtigen Vrgdag 20 Maandag 23 en Dinsdag 24 Jannari 1899 telkens van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOETÜIJN DROOQLBBVER te Gouda P V IKE ODDE SCHIEDAMMER GEITEVEE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Ala bewijs van echtheid is oaohet en kurk ateeda voor zien van den naam der Firma P BOFFB Markt A 136 GOUDA Markt A 136 Zullen van af MAANDAG 2 JANUARI alle Garen eDBandartikelen voor elk redelijk bod geheel ÜITVERROOPEN fü ZIJDENSTOFFEN 70or Blouses en Qarneering I Velveteens voor Japonnen Blouses enz ONDEEKOKKEN CORSETTEN HANDSCHOENEN KOUSEN PARAPLUIES AVONDDOEKBN W mS BOEBEOOPE PRIJSEH iBijzonder voordeelige Artikelen voor MODENAAISTEBS en WEDERVERKOOPERS ZIE DE ETALAGE X ZKIT 13e DE ORGELS Tan ïory Tjlar zgn alleen in Nederland reeds bg dultiendeu ingevoerd en alom bekend en geliefd Steeds eeo fraaie aorteerlng er van voorhanden ook van andera uitnemende fabrikaten GROOTE VERSCHEIDENHEID van ALLEELEI MUZIEKINSTRUMENTEN en BENOODIGDE VOORWERPEN BIJ DE MUZIEK Tebeharoo Strijkstokken 10 ie leveren vóór I r U I fl mihïT of op den laatste VrUdag van iedore maand l l M4EK1 AIEUWI NIEUW ¥ HIEUW GHSCHIKT VOOR NacMlicliten Koffie en TheelicMen Welke 4Vs uur branden k 2V3 en 6 uur brandende d 3 cent per stok Eenig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAK CATS PapiermolcD GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Mea beboeft hiervoor geeu Olie geen GlaaEüellI Alleen een lucifer aansteken is noodig Qeheel zonder gevaar voor brand ais ook zonder reuk v HrRTixrTz Hn T tQoedkoopste en soliedst adres voor Vervoer van Inboedel B aMBBBsaB zoowel binnen als buiten de stad met gesloten wagens G R AV E S TEUN Oude Gouwe AUes wordt tegen Transport aehade verxekerd EEM SEPOT TAK TIEE Heil voult verzocht op t MR Ji telett n ÜIT HET MaGUUS van M RAVENSWAAYZONEN QORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf iwee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en iPrfla voorzien van nevenstaand iMerk volgens de Wet gedepo rnoerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBA UT LZ TANDARTS E CASSUTO Gouda Turfmarkt SPRBBKVBBSl MAANDAG DINSDAG DONDEEDAG ea ZATËBDAG van 8 tot S uur WOENSDAG eu VBIJDAQran ItotC uur ZONDAGS nitt M