Goudsche Courant, maandag 2 januari 1899

No 7776 Maandag 2 Januari 1890 378te tl aargang NieuwS eft Advertentieblad voor Gouda en Omstreken OD Mo S9 3 r 5 Telefoon De Uitgave dezer Cïourant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van 2oB eii Feestdagen De prijs per drie ma den is 1 25 franco per post 1 70 Afzondejfhjke Nommers VU F CENTEN Telefoon No St ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen Jedere regrt meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd PRIMA KWALITEIT Rund en Kalfsvleesch Tegen sterk concnrreerende prijzen lIiil§Je§Rookvlee§cli BN GBROOm RÜNDERWORST SU I J P van Leeuwen Keizerstraal Goede en goedkoope TleeachhouweriJ E E mm Tiendeweg ö9 LEVERT GLOEILICHT Branders compleet ï 85 Cts Beste Eousjes ï 20 CtS Prima qualiteit ï 30 Cts B J TM iimi I Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR Ooudt Drak Tt A BBINKMA N ie ZOON J L BRMS GOUDA Turfmar kt en Hoe k Gouwe W0f Heeft de eer te terichteli lat zjJDe HiGAZIJNEN van af hedeD des ZONDAGS oa 2 DDR ESLOTEN Steeds voorradig Ij A jsiiin TOOK i Goedkoope en smakelijke AMJ$MËLK4 in Doozeu waarvan de inbond voldoende I is voor 5 Liter Melk per doos 0 2S f D MIEBIES 1 y DROGIST Kleiweg E 100 eeoe mime keuze der Soliedste soorlen Naaimachines welke tot billijke prijzen worden geleverd MV Dearerkiezend op afbetaling per maand ein per week IM V A LEWEIVSTEIIX GOUDA Kleiweg 49 Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT mimii mtmm m lijsten ook volg ens op te geven Profiel l§lpoedlge afleweHng Nette uitvoering Concurreerende prijzen DE STEDELIJKE HTPOTHEEKfiANL BERICHT ONTVANGEN Pranache Da X WinterPantoffela heel fijn en goedkooa fleerenDame en Kinder FOtxool Pantoffela inalle prezen in hetNoordbrabanteoigthoen enLaarzon Magaïgn Kleiweg X 30 fegenorerde Kleiwegateeg Het beste Adres oor allesoorten Sehoenuierk Beparatiën tnaangemeten werk Aanberelend ZIB DE ETALAGE tievetUgd te i UnArKXHMflE Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 SInit op billpe roorwsarden GeMleenIngeH onder Kertte Hypothecmir er hand op Uutmea en iMUderyen conder vooraitbetBlmg van rente Geelt 3i en 4 iPanMrleveM nit tegen den koera Tan 9S en tOOi Inlichtingen te bekomen te Godda TOor de Fanahrteve bjj de Hesren M J OQIER 1 Co Kaaaiera en Commisaionnnira in Effecten Toor de Mitmothekeu bii den Heer W J FOBTUIJN DBOOGLEEVEB Haren aldaar Directenren DEOOGLKEVER FOETUTN U S JULBS BNTHOVBN TWEEDE BLAD VERGADËRINGVANDËKGËMEENTERUD VRIJDAG 30 DECEMBBH 1898 Vervolg Aan de orde S De begrootiDg van het gemeeoiepeo Btoenfonds voor bet jaar 1 99 Wordt goedgekeurd Atn de orde 4 Het voorstel om aan de aniblenRroo eo beambtea der fabncage te verbieden werkKsamheden voor partioaiieren ta verrichten en om in verband daarmede de bezo digiug van den boekboader opzichter tevens leeraar aan de Avoodacbool voor Ambachtslieden nader te regelen De heer vaa Oalen M de Voorzitter ik lat my niet tegen dit vooraiel verzetten of Msboon ik mg met de motinVen ttiet ken vereeoigen aso de amhteoareii nerd ropger meer all een gunst toeg staan dat sij articoliere erkiaamheden mochten verrichten zg hebben dit later meer ala een recht be8cbuD Rd tegeuwoordig 19 dit ook met andere amhtnuBren hst geval deser dagen hoorde ik d at ambtenareo der gaefabnek ook krooeo lerereo kan particnliereo ik vind dat dat niet moet leifgen op d n weg van gemeente ambtenareo ik eg nel niet dat ag invloed zallao uitoefenen maar eg kanneo invloed uitoefenen die ambteoareD Vurdienen daar wat aan zg bestellen het bniteu de gemeente ed de iogexetenen wordao vonrbg I giian k geei dit in bedenking opdat B en W de gastommiuie daarop attent kooneo n akeo De Voorzitter Ik zal atr denkbeeld over Het voorstel wordt zondep boofdelgke stem ming goedg keard Aan de orde 5 Bet voorste tot vastatelliog der jiarveddeVBD den gemeente arobivaris Wordt goedgekeurd Aan de orde 6 Het voorstel tot wgzigiog der gemeentebegroeting dieuit 1898 Wordt goedget ard Aan de orde De ontwerp varordeniogen op de heffing D invordering van vecrgelden voor bet ovarzettao met een pontje b linisgeld voor het sohnttflo door hetMoord reeb tache Verlaat c broggelden voor het gebrnik van de Baestrecbtsche brag De Voorzitter AHereerat is aan de orde pant a De beer van de Velde Ik zon bet woord wel willen voeren over pnnt c De Voorzitter Poot D ia aan de orde Pont a wordt goedgekeurd De Voor itter Thaos is pont b aan de orde De heer Donker Ia de bedoeling dat over pnnt 0 gofpreken zal worden De Voorzitter Het is volüeoa het reglement van orde gewoonte dat men f taande voor zgn plaats Bprtekr Puat b is aan de orde De heer Donker Dan vergis ik mg ik dacht dat pnnt o aan da orde was Punt b wordt goedgekeord De Voorzit sr Thans ia aan de orde de rerordeoing op de heffing en invordering van broggelden voor het gebruik van de Baastrechtflobe brog Ds heer van de Velde M de Voorzitter ik heb beswaar om het tolgeld voor voetgangers if te schafiflo ik zie dat B en W dat voorstel doffi om niet in botaing te komen met art 254 der gemetntewet maar ik zon dit w I en brengen op de helft ik eoo de voetgangers voor haec ec terog een cent willen laten betalen ik heb mg bg den gaarder vervoegd die gaf mg wel geen gedecideerd antwoord mtar bg maakte daar geen bezwaar tegeo bet i ander B belangrgka post die de gemeentekas moüt miRian Da Vooraitttr i Doet aan rooratal durtoe m De heer van ds Velde Daar de heer Donker ook het wooid gavraagJ heb weet ik niet of die heer een voorstel zal doen andera zal ik het doen De beer Donker ËenadeeU deel ik het gevoelon van den beer van de Velde aan de andere zgde deel ik dit niet ik heb mg fgevraagd of die som vati f 1500 die wij zallen moeten missen geen icbadepoat zal sgn B an W reggeo wel dat het een veroadeirEe gewoonte is maar die zon ik willen handhaven daar dit anders geheel drukt op de ingezetenen Ik atet voor in Art 1 bg te voeg d voor voetgangers een cent Wat voons Art 2 betreft zou ik alleen willen lezen door de ingezetenen der gemnente Gooda en verder nieti wat panrden betreft zgn daar ook onder begrepen bonden die voor of onder voertuigen loopeo wanneer dat voorstel wordt aangenomen zal een werkman die met eeiï bondeakar toopt dSgelgka 6 cent aan tol moeten geven in de week alzoo 36 cent dal ia een zeer zware balaatiag De heer Vingerling Ik heb da voor4ell8n van den heer Donker oadernteuud om de motieven door den beer van de Velde ontwikkeld de firiaatien onzer gemeente knonen dat niet gedoogeu om een aom van f 1500 te miaaen wanneer die brag twee deelen onzer gemeente verbond zou ik er wel voor zgn dan was bet ietfl andera daarom zoq ik in Art 1 de voet gaogeis willen latea betalen daar toch de ingezetenen van Gouda vrij zgn De Voorzitter M ik naar aanleiding vsn het voorstal van d n beer Doaker eeneopmerking maken Art 254 der gemeentewet verbiedt na 1 Jan 1900 een booger bedrag aan rechten te beffen dan de kosten bedragen bigft het tarief gehandhaafd dan brengt die brug op t 5000 ongeveer terwgt de kosten onneveer f 4000 bedragen B en W zgn overtuigd dat het tarief moet worden verlaagd wil de kon goedkeuring daaroip verkregen worden De heer de Raadt B eo W zaggeu dat het onderbood der brug f S zal kosten hebben zg gerekend dat de kosten meer knnnen bedragen b v bg gebeele vernieuwing Da Voorzitter Daar hebben g wel op gerekend Os heer Jaget Het wordt hiar een punt van atrgd het vooratel luidt om die oent er op te bonden terwgl B en W vooratelleo die af te sohaSan houden wg die cent er op dan geloof ik dit de verordening niet goedgekeurd zal worden De heer Vingerling Er ia door B en W gerekend op de gepasseerde vernieuwing ik geloof tucb dat Qed Staten daar wel op gerekend zollen hebben toen zii de tegenwoordige heffing goedkeordeo Hoelang is die verordening goedgekeurd De Voorzitter In de toelichting is te vinden wat het onderbond met veruieawiog jaarIgk zal kosten ware er niet bg de jongato berxiening der gemeentewet bepaald dat er niet meer geheven mag worden dan de kosten dao hadden wij dit ni t voorgesteld Trouwens de opbrengst van 1856 of nn veri cheelt DOg al wat dank zg de accurate bandeling van den gaarder De beer van Galen De vraag ia gesteld kan de gemeenlekaa een mindere ontvsogst van f 1500 edoogeo ik geloof niet dat de gemeentekas een dergelijke duw ala ik bet zoo eens Doemen mag kan hebbeo Wanneer Oedep Staten al die verordeningen tonden kbad toetsen die ter goedkeorïng worden vtiorgedrageo dao geloof ik dat er velen zonden worden afgekeurd Wg kunnen deze rordeuiog valt stellen en dan bannen g nog eens na ekane of die kosten aiet te min tgo wg kannen bet probeeren De Voorzitter Ik moet bier mededeeleo dat biet Gedep Staten de verordening oedkenrau maar dat moet geschieden bg Koninklgk b alnit De beer Donker De woning van den tolgaarder zat moeten worden gerestanreerd is dur ook op gersksnd konneD die oakoatao niet strekken uit de opbrengit fan de voetgangers Da Voorzitter Die onkosten zgn reeds doot B en W bg het belrag gerekend De heer van de Velde Ik ion deu heer Donker in overweging willen geven zgn vooratel in te trekkfo dan kan mgn vooratel om voor heen en terog eeu cent te beta en in stemming komen De Voorzitter De heer Douker heeft twee vooratelleo iogadiend ii bet uw bedoeling een amendement op dat van den heer Donker te doen zijn Da heer van de Velda Ik aon willoD voorstellen te besloiten dat van geeu iugezeteoea van Gouda een cent voor been en te ug werd gevorderd Het voorstel van deu beer van de Velde wordt niet v Idoende ood rateond zoodat het geen punt van beraadslaging kan uitmaken De beer Nootuovan van Goor Naar aaoluidiog van d opmerking van den heer Danker znu 1 het woord paarden willen veranderen in trekdieren dao zgn daar al e rekkende dieren onder begrepun D hser van Galfo Ik ben dat niet eens met den heer van Goor dat paarden wordt veranderd De heer Vingerling Ik sou alleen de ingeietenen willen vrg4ellen De heer de Raadt Ik kan wel met den bMr vftD Goor uwdegaan maar zou dan liever willen zetten trek en lastdieren De beer Donker Ik wens b nog eene kleins opmerking ik ben zoo daidelgk mogeIgk geweest evenwel zal ik bet nader toelichten atol dat een boer uit de Moordrecht cbo Tinndsvreg of de Wit ea een atak land heeft over den IJssel dan zonden ig moeten betalen om daF r beao te gaao De heer vao Galen Ik ben er niet voor om het aorplos dat wg hebben de gemeenteksa zon moeten derven lo stemming wordt alson gebracht het amendement van den beer Donker op Art 1 Voor stemmen do beeren van Galen Vin garling Krank Jaspers de Baadt Donker en Dessing Tegen stemmen de bh van de Velde van ItersoQ Nederhorat Noothoven van Goor Jager Prince Bullaart en Herman Het ia dos verworpen met 8 t an 7 at In stemming wordt gebracht het amendement op art 2 Voor stemmeD de hh van de Velde van Oalen Vingerling Erook Jaspers de Raadt Donker en Desaiog Tegen stemmen ds hb van Iterson Nederhorst Nootboveu van Goor Jager Prince Bellaart en Herman Dit ia aangenomen met 8 tegen 7 stemmen De gabeele verordening woidt daarop zonder boofdelgke stemming goedgekenrd Aan de orde 8 De oatwnrp vero den n eD op de heffing an io vorderiDg van Waaggelden Wordt goedgekeurd Aan de orde 9 Bet pr advieB op hst versoek van betBe tnnr der Atdeeling Gouda van bet Alg Ned Werk lied en Ver bond tot bet toekennenvan vergoeding aan schuttera die bjj branddienst doen Wordt aangenomen Aan de orde Bet beden ingekomen voorstel om hen Ie machtigen aan de wed ven Klaas v d Voorden penaioen toe te kennen Wordt goedgekeurd Niels meer aan de orde sgnde wordt de Tersadering VQor den Voorzitter p esloteo Gemengde Berichten Naar het Rotterdamnch Nieuwsblad mededeelt scbgnt Bsferfaazj zieh nu wat meer op zgn gemak te gaan voelen te Rotterdam Vooral na bet onderhoud met den hoofdcommissaria van poliiie Niet alleen maakt hg nn D dan net bet moois weer ten wudeling langs de wiukels of de rivier maar bg ia bier al zoo laingebargert c dat bij in het Victor abdtal aau het Wiliemsplein reeda als vaat bezoeker bekend is eu hg daar meermalen wordt gezien verdiept in de lectuur van boiteoland ache dagbladen eu tgdicbriften Hg laat zioh echter mat niemand in Sen hoogat bratale aanranding heeft naar bet N w i mededeelt Zaterdagnacht te Amaterdam pisata gebad Da beer J H Addicks stadshorlogemaker wouaode iu de Monnikenatraat keerde ongeveer 1 uur terug van sen bezoek dat hg dieu avond san een vriend gebracht had Hg was reeds zgn woning binnenKegaaD en zon de denr weder sluiten toen twee kerels er luide tegenaan bonsden de denr openduwde naar binsen kwamen en baar achter zich sloteu y grepen den ondsn baer aan de beer Addicka is eea bgsonder krasse bgna 80jsri ge wierpen hem in zgn eigen gang achterover mei het hoofd op den marraerau Tloer sloegen hem op onmensohelgke wgze tu het gelaat bialdaa zgn handen vaat en zoobleo tegelgkertgd in zgn kleederen naar zgn beun ei horloge De heer A verweerde zich in zgn vrg faulpaloozen toeatand wat bg kon doch kon om dat de onverlaten hem op den mood beukten ni fi reepBD Tooh kwam door het ongewone leven sgn zoon naar bsoeden eo daarop koten de kerali het haie pad Alles waa lóÓ aoel in agn werk gagaan dat zg den aange allene mets hadden kunnen ontueneu hg miste later alleen zijn rotting die hem bg de wortteling ontvallen was Da öodo beer was echter ió $ toegetakeld dat t ooodig bleek hem in hst gasthnis ta doen verbinden Hg toopt thans nog met een rerband over bet rechteroog terwgl hem ook bet tiokaroog geheel bont en blauw is geslagen Te Naaldwgk ia in een volle zaal Tfto sCafi Sport brand ontstaan door hst neervallen aener petroleamlamp Een hsvigs paniek volgde Stoelen en tafels warden vertrapt en velen baanden zioh een weg door da ruiten Intusschen wisten twee agenten van po litia de vlam uit te dooven door handig ma fann grootedienstJBssen te raanoeuvreeren DezO kloeke daad voorkwam groota ouheüen De sedert den brand op dan Hofdgk ta Rotterdam in het Ziekenhois verpleegde vrouw Horstman en baar 7jarig docbtertjt nemen langzamerhand in beterschap tos Uit Amsterdam sohrgft men Da firma v d Waal an Ktatte heeft bara boeken opengelegd ter varifieeriog van ds ogfers in de oaaiatersf rgadering van gisteravond genoemd Zg erkent boaten op te leggen wegens het te laat komen bit eten onder bet werk en het breken van machine naalden Maar z ontkent daarvan en van de koffieleverantie geldelijk voordeel te trekken De boeten zegt zg worden mild toegepast Da boeken toonden aan dat de gezameolgke boaten over 500 meisjes ten boogale 10 tot 12 gulden hebbeo bedr an Het boekje van een der zaaljufTrouwen wees uit dat zg aan da 210 meisjes onder baar opzicht in zis wekpn tgda slechts 10 centen boete bad opgelegd £ n in Btede van on de koffie te vsrdteuen heeft zg in 1898 f 28 17i op bet koffiegeld toegelegd Omtreiii de loonen hield de patroon bet volgende voor lo dat de maiijsa dis twee golden sn minder verdienen in dan regel het vak nog uiet vers aan en vaak door het breken van naalden aan t e machines teel bederven 2 dal vele meisjes ten veel booger loon korden verdienen bgaldieu zg geregelder op bet werk kwamen De abaenten lu ten toonea aan dat vooral op den Maandag vete meiajea wegblgren Soni blijviu ig mear dagen weg i