Goudsche Courant, maandag 2 januari 1899

P VAN DER WAALS FOTOO K A AJ OtOTJTDJS zoodit da chef hd briefje dient te undan met de rraag of se teroffkomen de absenten bedroegen den dag na Kiretmii o a 63 Voor inlk wegblgven wordt geen boete betaald So dat een aantal meitjea op da eetate dagen der week teer weinig afleferen daa weinig rerdieoen en dan tegen den betaaldag hard werken om een boog loon teoDtrangeo Werkten zg geregeld dan tonden sy hooger loonen maken AMEBIKAAJSSCHË b j A van OS A Md Taillenr Kleiweg E 73 73o GOUDA Telepkoon Mo 3t Beurs van Amsterdam Vikra Slotkrs 19 DECEHBEE 887 97 yunuiis Oart Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dilo 8 looiy 88 88 l HomiR Obl Gondl 1881 88 Italii IniolirijTing 186S 81 5 88 88 OoaxBNa Obl in papier 1888 0 dito ie silrer 1868 i PoaieaiL Obl met rapon 8 dito tiokel 8 BnUHO OU Binnenl 1894 4 97 V 1081 77 i 101 dito Oeooni 1880 4 ditobq Bolbl 1889 4 dito bü Hop 1889 90 4 dito in goid leen 1888 dito dito dito 1884 5 41V SfAXji Perpet leliuld 1881 4 TciiKiu Qepr Oonr leen 1890 4 Oer leeniag aerie D Geo leeaing aerie C Ïmn Ara Eep obl 189 6 Mliioo Obl Buit Soh 1880 6 Vamaoau Obl 4 onbep 1881 881 AuBTianui Obligatien 1S9S 8 100 EorraBDin Sted leeu 1894 3 100 N D N Afr H ndel aand Aread b T b lIg Cerlifloatea 668 DeliItaatsohappg dito 475 Ara Hypolheekb pnadbr 4 108 Oiilt M i dor Vontool aand 50 a Gr Hypolheekb pandbr S i 101 Nsderlandiohe bank aand 198 Ned Handelm lioh dito 14 1 86 58 106 1087 86V 188 14 109 66V 109 11 16 118 185 14 51 178 803 105V 105 99 99 117 117 N W k Pm Hyp b pandbr 8 65 ïott Hypotheekb pandbr 3 100 Utr Hypolheekb dito 8 98 OoalMB Ooit Hong bank aand 1 6 Bnal Hypotheekbank pandb 4 Ambbika E jut hrpoth pau ib 6 86 Uuvr L Q Pr Lien rert 80 Nin Holl IJ 8poorir MiJ asnd 118 Hij tot Eipl r 8t 8p r aand lil Ned led Spoorwegm aand 906 Ned Zuid Afr Spm aand 6 808 dito dito aito 1891 dilo B j 100 ItiUJ 8poor l 1887 8 A Eobl 8 56 Zuid Ital Spumy A H obl 8 67 7 FoLnN Wanobiu Weenen aand 4 168 EWL Gr Bom Spw Mij obl 4 l 9 Baltiaeha dito aand Fabtowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 5 Knnk Oh A ow Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 AlUBKA Cenl Pao Sp Mij obl 6 Ohio k Koilh W pr C i aand dito dito Win BI Poter obl 7 Denrer U Bio Gr 8pm eert T a IlliDoiB Central obl in goud 4 LouUr fc NsshriUi Oort Tjund Uexico N Spv Mi Ie hyp o 6 Hi8 Enniai r 4pCt pret aand N TorkOntaso k Weit aand dito Fonn Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie hyp in goud 6 at Paul Mina kUanil obl 7 Un Pao Hoof liin obig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp O 5 Oanada Can South Chort T aand Vm 0 Eallir tNa loh d o O Amstard Omniba Mij aand Botterd Traniire Uaata Band Nin Bud Amsteidam aand 8 Stad Bo tordam aand 8 BlMiI Btad Antwerpen 1887 J Stad Bruaial I886SI 1I HODQ Thein Begullr Oeaelwh 4 Ooama SUatsleenig 1860 6 K K Oo t B Or l880 8 8pu Stad Madrid 3 1868 Nin Ver B i Aïb Spoel oert GROOTE KEUZE WIUTEEMAWTELS voor Dames en Kinderen van de goedkoopste tot de beste soorten eoHouri eerende prtjxen D SAMSOM Markt GOUDA In cononrrentie met alle Bniten en Binnenliuidacle hniien ATJEf ïer uajij dtichteius van II uider FenicDti Daar aloaolindac meldt een wit maimere plaat door geklemd marmer omIgH ilordeo geplaafst lu h t geboow fan bat Batar iaaecb Clenootflcliap ta Bataria roaoia gadjxb de inlandera eoggeo De aleen heeft het rolgenda opschrift Aan da nagedaebtenia fan den hoofd ingenienr Toor bet mgowezen Reinder Fennema gt boren te Sneek 21 Oeiober 1849 Somatrs a Weatknst Deli Laogk t Java Semeroe Laraongan Galueoggoeni By fen geolofii ch onderaoek vardronk n in het Poaom or Celobi e op den 27 len No ember 1897 Den tronwen vriend den edelen men cb den bescheiden geleerde Zgne rele Trienden en tereerdera io moed riftnd eo koloniën VEBsCHElDENlIEIÜ Men meldt uit Wrenen aao de N B Gt Er ia op Keratnaohl een moord op eeii geproBiitueerde vronw geple gdï op de wyze ran Jack the Kipper De politie die naar den onbekenden moordenaar zoekt hondt h t met Toor onmogelgli dat d r e da welbekendij De Jong if Te BeTeiwgk ia de achnlterg voorlo pig op gedo kt wagen gebrek aan officieren Burgeriyke St nd OEBQSEN 29 Daoaaber Cornelia oudere H Hortonaina en D in t Veld 80 Adrianna ondera A de Boom en A ean Dam Clementina Chrittioa Maria ondera C A J de Qoeij eo A A M Blom 31 Cornelia Claaina ondera W Kraenwan en M H Tan der Laan OVERLEDEN 28 December G Tan Son wed W van der Soeede 76 j 29 M lde Jong 1 j 8 m C Eiaman wed Q de Jong 77 j 30 M Blijla er w d C Br edflk 87 j 31 M W Tninenbnrg 18l j Uaattreoht GËBUREN Abraham onder C Winte ewgk en A Ka telgo Jan Pialer onder A Praneker en G ran Delft Marrigje ondera R t d Vlist en M Lekkarkerker ADVERTËMTIEPr Heil en lagen toegewenacht um al on Begnnatigera en Bekenden zoowel bniten als binnen de atad De Erren A tak MEDRS OoathaTon B 72 Nieuwe Haven N If By den aanrang ran het Nienwe Jaar Goda beaten zegen toegewenacht aan al mgne Vrienden Bekenden en Begnnatigera L LEEPLANO Metaelaar en Witter Lange Noodgodslmg Gouda 1 Januari 1899 Het Compliment van den Dag aan mgn geachte Begnnatigera Vrienden en Familie G J LDGTHART Vleeicbhonwer en Spekalagei Spieringatraat F 52 J J Woudenberg Café Harmonie L BINMNDIJK p f Gonwe C 172 G DE RUITER RQwlelbandelaar C € KROM DE0O ttU N B VüBÏWAEB f De ondargeteekende wenscht met dezen aan Vrienden en flegunaliger een gelukkig Nieuwjaar Sociëteit B K Leearereeniging P HUIJBBECHTS Heil en Zegen toegdwenscht aan alle mgn Vrienden en Begnnatigera H J BABODW en Echtgenoote Loodgieter Hum O 462 StMmbierbnnwerij iS BOEFUZERSc larkl Ondergeteekande wanscht ziQno gaachta Clilntè e een gelakkig Nieaivjur HE NRI DüINSTEB WISBRUN LIFFHANN Markt 136 V f Aan mgn Cliëntdia Vrienden en Bekenden een Gelukkig Nieuwjaar Nieuwe Haren 159 T C BOOT H C WKUÏNIING Markt 2 i Onze heilgroet aan Vrienden Begunstigers en Bekenden GEBR D £ RAADT é DE KOSTËlt p f J VAN OIJE KLEIWEG No 2 te GOUDA Vertegenwoordiger der HoUandia bron te Haarltm wenscht iedereen geluk en Toorspoed en bigft zich aanberelen voor de leTering Tan Het Compliment Tan den Dag aan mgn geachte Begnnatigera en Vrienden W DEEE8 Lange Tiendeweg Aan allCD mijne oprechte GELTJKWEirSCHIlTG in het nieuwe jaar JAN ROND Korte Groenendaal I 199 200 MAGAZIJN VAN IJzerwarcn Gereedschappen Hni shoud Artik elen Mgne dank betuigende Toor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen in t TOrige jaar boTeel ik mg ook in 1899 wederom in de gunst van t geachte publiek aan Toor de levering van alles wat iiot het rak behoort Hoogachtend üw Dnr JAN ROND Heil en zegen toegewenscht aan al mgne Vrienden en Begunstigera en bigt mg steeds op het minzaamat aanbevelen LOÜlS BISSCHOP Dubbele Buurt Sigarenmagazgn J H ROODE Markt 58 Het Compliment van den Dag T ZAAL Toorh C LUNENBURQ Conflsour TDBFMAEKT H 67 L DK HEIJ Boter en Eaashandel p f Dnbbele Bnnrt cT erge r SchUder P f JAN Z¥AET Pz in Boawmaterialen p f cS D BOON SUUvmehef p f Bg de intreding des jaars brengt de ouder geteekende zgne heilwenschen aan zgne Stad genooten en Begunstigers en zegt han dank voor de Begunstiging in het afgeloopen jaar C M POOKSMA Botendaal BoschbierhDii Heil en Zegan toegeweogcht aan alle mgna Begnnatigera Vrienden en Bekenden C TA oia VtlST Lange Tiendeweg Behanger Th A van B RBËL Lood en Zinkwerker Kleiweg p f Heil en Zegen toegewenscht aan Vrienden enbegunstigers zoowel binnen als bniten de Stad WeathaTen J IJPBLAAR J Job FAAlJ Spekslager Keizeratraal P De ondergeteekende bfengt bg deee den Heilwensch ran den dag aan egne geachte Beganstigera zoo binnen als bniten deze atad en beveelt zich bg roortdnring beleefd aan T SPOOR VleeechhoQwert Raam ECvanSTATEKEN DMCOBATBÜB p I Bg de jaerwisselihg wordt aan Vrienden en Bekenden alles goeds toegewenscht door D RUIJTER en Familie Mgne geichte Clientèle Familie en verdere Betrekkingen zgn de beste heilwenschen toegebracht door N M ENGELBRBGT Gonwe Broodbakker Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zgn heilwenschen aan alleStadgenooten en Begnnatigera G H TA BERKEL Lood en Zinkwerker Heil en zegen toegewenscht aan al mgne Vrienden en Begunstigers en bigf mg steeds op het minzaamat aanbevelen A H KCLIK Metaelaar Nieuwe Haven No 32 Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekende zgn heilwenschen aan alle Stadgenooten Begunstigers en Familie G H n PEER Jernzalemstraat W G VeGBELEIV p t Oosthaven Bii den aanvang van het Nieuwe Jaar wenscht de ondergeteekende zgne geëerde Begunstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe P J REVET Oosthaven Schilder A C TA LEEUWEN en Echtgenoote Veerstal 138 Pjf Heil en Zegen toegewenscht aan al mgne Vrienden en Begnnatigera en blgf mg steeds op het minzaamat aanbevelen J BOBNEMAN Sigarenmagaagn Ondergeteekende brengt hg den aanvang des jaars aan hare Vrienden en Begunstigers het compliment van den dag L D JONG Lange Tiendeweg Het Compliment van den Dag aan mgn geachte Begunstigers en Vrienden W D JBÜ Lange Tiendeweg Firma C L0I7EEITS LANGE TIENDEWEG p f Bg den aanvang van dit jaar de beate zagen toegewenacht aan Begunstigers Vrienden en Bekenden W BRBEBVELD Tiendeweg Heil en Zegen toegewenscht aan al mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden L VEERMAN Firma Wed llol Bg den aauTang tw t Nieuwe Jaar wenscht de ondergetekende zgne geachte Clientèle Familie Vrienden en Bekenden veel heil en zagen in tNienwe Jaar A TAS HELLBMüNDT Firma L van Wankom Veel zegen en voorspoed toegewenscht aan mgn geachte Begunstigers en Stadgenooten bg den aanvang van het Nieuwe jaar M M VAif LOON en Echtgenoote Wed J C SIBBE8 p t Gouwe van éiooRovs Sigarenfabrikant rikant I Bg den aanvang van 1899 wenscht de ondergeteekende zgn Begunstigers vrienden en verdere Kennissen veel heil en zegen toe C SMITS Schoenwinkel Kleiweg Kleeder Maganijn de Stad Parijs p f MARKT A 62 T A Thier p f Het Compliment van den dag aan al mgne Vrienden Bekenden en Begnnatigera J Dl JONG Az Zuiveraaf Aan mgn Clientèle Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar Lange Tiendeweg D 70c J P ARTS Barbier Ondergeteekende brengt bg dezen de Heilwensch van den dag aan zgne Bekenden en Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bg voortduriug beleefd aan D KöRING Lange Tiendeweg Mr Zadelmaker Het Compliment van den Dag aan Begunstigers en Stadgenooten N S POLAK Korta Tiendeweg C 6 DEKKER Peperstraat K 70 p f Vleeschhonwer Heil en Zegen toegewenscht aan mgn geachte Clientèle A von LOM Wei M L RINT v DAM U o D M B p f Wgdstraat 42a Bg den aanvang van het jaar brengt de ondergeteekende zgnen heilwensch aan Familie Trienden en Bekenden W K SCHOLING liange Groenendaal DE KRAN8B1ERHALLE p f 8 VAN WIJNGAARDEN p f Sigarenhandel J W BBAKEL Vleeschhonwer Gouwe C 41 De beste wensehen aan al mgne Begunstigers en Vrienden G TUITHOF Gouda 1 Jan 99 Café unie t N B Bericht dat t Café dien dag van 2 5 uur is gesloten Het Compliment van den Dag Firma A DAM p f Kleiweg Bg den aanvang van het jaar wenscht de ondergeteekende zgn geachte Begunstigers Vrienden en Bekenden zoowel buiten als binnen de stad veel Heil en Zegen toe W L VAN DEB Steen Taillenr Kleiwegsteeg lei de Wed DORTLAND Sociëteit ONS GENOEGEN p f BRAKKL p f Spekslagorg Gouwe C 71 FlRM B DE JQi G in Tapijten v Ondergeteekende brengt bg deze den Heilwensch van den dag aan hare Bekenden en Begunstigers zoo binnen als buiten de atad en beveelt zich bg voortduriug beleefd aan Wed A R SEIBER Firma L J Flobijh b j VAN vreümingenT Sigarenhandel p f Kleiweg A VAN BCCHOVE Md Tailleur Westhaven B 186 H P VAN WIJNGAARDEN COIFFEUR p f Kleiweg E 67 Veel zegen toegewenscht door C CLEMENS ZONEN H A DIËSTELHOUST P i Bg de verwisseling des jaars brengt de ondergeteeksnde zgn heilwensch aan al zgne Begunstigers C VA T0N6EBL00 Korte Groenendaal EAHLMAITF Co R ZAND VOORT Nieuwe Haven 180 Specialiteit in alle soorten POETSMIDDELEN en Flacons WRIJPWAS Pj Bg de wisseling des jaars m n Heilwensch aan mgne geachte Beganstigers Vrienden en Bekenden J A NIEÜWVELD C J van VELZEN GODDSCH KOFFIEHUIS Pf D J TAN VELZEN TaiUeu r Dnbbele Bnnrt F X HARDIJZER Café VUEDE BEST p f S H POLAK Instrumentmaker J ± = Bg den aanvang van het jaar brengt da ondergeteekende zgnen heilwensch aan Familie Vrienden en Bekenden J SCHULING Concierge Arti Legi Gebr Bisping P f HOEDEN MAGAZIJN p f Hoogstraat Onder dankzegging voor het ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik bg den aanvang van het Nieuwe Jaar mgne begunstigers en vrienden zoowel binnen als buiten de stad veel heil en zegen toe Mg voortdurend in Ede gunst aanbevelende P P SOOS Lange Tiendeweg 59 Honthandel p f Kattensingel Bg den aanvang van het jaar wenscht de ondergeteekende zgn geachte Begunstigers Vrienden en Bekenden zoowel buiten als binnen de atad veel Heil en Zegen toe A VA DSE STEEN in Hoeden n Petten Eleiwegsteeg No 319 Aan Begunstigers Vrienden en Bekenden wordt bg den aanvang van het jaar veel heil en zegen toegewenscht door A VERHOEF Spieringstraat fiy den aanvang vanhetNieowejaar wenscht ik Gods besten legen toe aan mgne Vrienden Bekenden en Begnnstigers zoowel binnen als bniten de stad W J V LEEUWEN Koperslager Gouda 1 Jan 1899 d @ Segszr p f Oosthaven B 44 J VAN WEELDEN p f De ondergeteekende brengt bg deze den Heilwensch van den dag aan zgne geachte Begnnstigers zoo binnen als bniten deze stad en beveelt zich bg voortduring beleefd aan W 1 D V RUMENAM Veerstal De beste wenschen aan myne Vrienden eo Begunstigers zoowel Uinnen als Dubbele Bn nrt V Onder dankbetniging voor het ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik bg den aanvang van het Nieuwe Jaar mgne begunstigers en vrienden zoowel binnen als bniten de stad veel heil en zegen toe Mg voortdurend in Eda gnnst aanbevelende A J DONGELMANS Baam Vleeschhonwer Bg de vervrisseling des jaars brengt de ondergeteekende zgn Heilwensch aan alle zgne Begunstigers J A DONKER Sigarenfabrikant J HEIJ Md Tailledr p f M A CATS vFapierhandel Keizeratraat K 201 p f H SMIT Mr Metselaar Tnrfauirkt H 49 P t ILi V ± T OIrfF Directeur der Begrafenis P Aan Begnnatigera Vrienden en Bekenden wordt bg den aanvang van het jaar veel heil en zegen toegewenacht door M V OOSTEBBEEK in Melk en Boter Turfmarkt H 160 Het compliment Tan den dag aan al mgne Vrienden en Begunstigers H VAN WIJNGAARDEN 1 S KEI8ER pf R M DE BBUIi Tailleur Zeugstraat Bg den aanvang van het Nieuwe Jaar veel heil en zegen aan mgne geachte Vrienden en Begunstigers 0 T D BERG Horloger Zeugstraat 6 44 Gouda IJ erhandelaar P f F J V d PAVOdRüT CAFÉ p f Zengstraat Ondergeteekende wenacht Vnenden en Begunstigers Gods besten Zegen hg de intnding van het nieuw begonnen jaar betuigt ook haren dank voor het vertrouwen zoo ruimschoots ondervonden en beveelt zich opnieuw in de gpnet en het vertrouwen aan voor het maken Tan Huis en Soheeps gzerwerken alsmede het aanleggen van Gas en Waterleiding het maken en herstellen van Maehineriën en hetgeen verder tot het vak behoort Firma J J VERDRIE3 MARÉE Gouda 1 Januari 1899 Het compliment van den dag aan Begunstigers en Stadgenooten van J A BLOM en Echtgenoote Turfmarkt H 234 Ondergeteekende brengt hg dezen de Heilwensch van den Dag aan zgne Bekenden en Begunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bg voortduring beleefd aan J DB MOL Turfmarkt Tailleur M M BELONJE Agent der Amstel Bronwerg P J Ph VAN LEEUWEN en EcHToasoora Keizerstraat 183 Goede en goedkoops Vleesohhouwerg p t A P MAUTENS Co v Aan alle Begnnatigera Vrienden en Bekenden de groet Van den Dag J A VERHOEFP Hoogstraat Gouda Bg den aanvang van 1899 wenscht de ondergeteekende zgn Begnnatigera vrienden en verdere Kennissen veel heil en zegen toe B VA TONGERLOO Schoenwinkel Korte Groenendaal J JOXGEXEEL p Boekhandel Heil en zegen toegewenscht aan al mgne Begunstigers zoo binnen als buiten de stad A VA VEEN Vronwosteeg 233 Witter