Goudsche Courant, maandag 2 januari 1899

No 7T7T Dinsdag 3 Januari 1809 37ste Jaargaog Het aompliment nm den dag aan Begunatigera en Stadgenooten van J H ROODE üengatraat Mej E VAN EIJK Vkhhbui in Krni enierawaren Turfmarkt H 7C p i STALHOUDERIJ De ondergeteekende wenacht met deaen aan Trienden en Begunatigers een gelukkig Nieuw F H WEOtlMiN B de rerwiaseling dea jaara brengt de ondergeteekende zgn heilwenach aan al zyne Begnnatigera Firma L BOEK Hoogatraat De ondergeteekeode brengt bg deze den Hsilwenaoh van den dag aan zgne geachta Begunatigers zoo binnen ala buiten deae atad n bereelt aioh bjj roortduriug ba eefd aan J VAN ZONNEVELD Tiendeweg Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon Wo St De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s niet uitzondering van Zon en Feestdagen D pry 8 pier drie maanden is 1 L26 franoo per ijost ƒ l70 A bionderllke Nonuners VU F CENTEN Telefoon No 8 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midfi l éu A MtMiiÉlli Aê iA éi ÉI A rtM Al Él riHTÉr Itf tM rlnlSman S Sm DS€KXEEa ÏN UITOaVBES GOÜDaCHK eOXTRANT p f vvvvvvvvvvwvwv I S KEISER Korte Tiendeweg Gqo 1 j Voortzetting der Algeheele IHTVERÜOOI wegens vertrek naar elders Van Manttfacturen Bedden Dekena een groote partj Winterartijielen die voor spot Sryien opgeruimd worden zooala Mansl en ongeos Jassen PeleriM Jassen van f Begenen Ryjasaen buitengewone kooWes Witte Goederen zooals Talellakens en Serfotten beste kwaliteit 25 cent Linnen voor Lakens 3 el breed van 45 cent Toor 30 et stukken Keper houdende 20 el ran f 4 75 voor f3 50 een groote partg Katoenen Dekens an f 1 25 Toor 80 cent Kinder Dekens Tan 90 Toor TOor 50 cent bgzonder geschikt voor uitdeeling èer armen ook vele goederen voor Nieuwjaar fesohenk zwaar gevulde Kapok Bedden van 15 50 voor f 10 75 Veeren Bedden van 4B TOor 32 Gulden enz Gevoerde zöilen Rokken van f 450voorl2 90 Laknn3che Rokken f 1 25 Het HDIS ia TE HUUR spoedig te aanvaarden l S KEISER Korte Tiendeweg Goudll Te Berlgn had in het paleis de gawonenUBwiaanreuptia plaati De Eeiier was ir gen i t a i m l a vpinnCi t Pot d n gaU an S te Londen watm te maken Bb h t uftgeven van hst wachtwoord aan vermeende gr evén en geminacht Burgers Aeatène beste en goedkoopste kettinglooze RIJ WIE Lensvelt Nico la SOFLEVERANCIEB Veeneslraat2 den Haagf BROOD EN BESCHUITFAB8IEK LUNCHEON EOOM Pain de Lu xe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk Vertegenwoordiger J C DE RUITER Gouda A SLEGT beveelt zich aas tot het leveren van Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood t3 eent de K G NIEUWE HAVEN 28 m f Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van BakkorJ Maalderg en Kookkunat te t Qrmmhage met een diploma Verguld Zilveren Medaille r N 14 iawraviii tef9D Jichi Lenampij nal Rh iijnatiek Lenimpijnen liortoi r ftakerPain Expellêr tyneo van orlei aard gf limM het knk mui tm te wefidMi tegen fi J P SAnkep Paln ExpellBr rertaiiilliaMr Wgf mod IM it I i ie huuigMn rToX M8rlain Expeller Prija BO oeot 76 oent en l Sö de fiea li I Vtorh deo in de tneeate Ipothcknii an 1 9 A WftitJiter t Co t Rotterdam bti O LUGER Apotheker VfOLFF h Co Westhaven 199 Abonnement j l Stemmingen Gouda enOmêtrekerm J F ICÜIJPERsIweste inde 37 Cm i Hi aHsmn4a HrM i aaaaK Tevens heb ik de ear mfln geachte chSntóle te berichten dat de iHeer VAN 08 heeft opgeheudeu AGÉBMT voor Ooudtt te ƒ tevens verzoekende alle ordersdirect aan mj te adreaaeeren Ook aanvragenvoor stemming FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ chemisobe WassoheriJ TAS H OL i EL llElMEB 10 Kruiskade Botterdam Gabrevotoord door Z M den Koning der Belgen Boofddepót voor GOUDA d Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en vervyn van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Sbeoiale inrichting voor het stoomen van pluche mantels veeren bont eni Gordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetij gestoomd of geverfd worden onschadelük voor de geiondiieid volgens staal bewerkt OBANDSMAOASnra DD Printemps NO UVEAUT ÉS Wü Teitoekpn de Dames die ons gelllu treeM modoalbum voor het WlnlarMllosn nooh niet ontvangen hebben ait willen aanvragen aan IIJULESJILUZOTaCPirh Hatielve wordt dan omgaand gr i a franco toegeionden Bestallingen van af 85 Bfanca vrij van aM kosten aan huls met 6 verhooging WfapiillllitHlMr II twirinl I 1 3 C©3n ts Sig D SL i is enMpde beste Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwega bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven BofsthAiig Extract Moiia ii ei uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H H VAM SCHAMH Co en Haag ttoSeveranciers SCH IE SCHA IE 8CHAIK SCHAIK 8CHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK CO S M llantlie is het besta middel der wereld 8c Co s Mellantbe gtnesst Kinkhoest I Co s Mellanthe geneest soovei oud als jonj r Co s Uellantbe mafr in geeq huisgezin ontbrelieaj Co s Mellanthe staat ToortdUread onder Soheikaadlg toezioht ft Co s Meliantlie helpt ooherrcepeljjlE Co s mellanthe is bukrooud met Ëeradiptoaia B Co El Mellanthe is bekroond met Ooud Co s Mellanthe is bekroond met Zilver CO B Mel nthe ia verkrügbaar in fiaoons A BüUMAN MoordTtOt 3 0 RATELAND Boiioof B V WIJK Oudeaatir M KOLKMAN Waddininem H ROLLMAN Bodegraven PINKSË Meuwerkerk a dlJi Firma WOLFP Co Westhaven 198 Gouda D ATJEBJU Kleiweg E 100 Gouda B B ym 3ULD Vemrstal B 126 te Gmda verkrijgbèir van 0 Ct to Cit en ft cT ro rt MaatseMppy tot EoeplIfUaUe r de VUtoHa Bran Kaattw voor Nederland Boontpjea éO Botterdam G ebr S 3 toll v i mt é Chocolade en Cacao pt iq IVwmatige loor de nieuwste uitvindingen op maj hinaal gebied verbeterd fclirlcïtle on uitalaitand gabiiiik van b en fijnste grondstoffen garandeeroi 1 verbruiker van Stollwerck s Ohocolade en Oacao i en aanbevalenswaardig fcbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp etiketten Dl ma behaalde 87 Brevets als Hofleveraiiclerj 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewija van uitmuntsnd fijn febrikant Keeds 1874 schroef de iccademio national e Paris Kous vou déaamon nno H aUIe d o pr ml ro eliunie on oonsldératton de votr eioallant ta brioation do Ohooolat bonbons varies eto eto tMIwarok S fabrikaat ia verkrijgbaar bij H H Cunfisenrs Banketbakker eni anz Ganeraalvertegenwoordiger voor Nederland Jdiiu Hat mlodt Amsterdam Kalverstraat 103 Jllenw odovetroffen Trof Dr Liebers welbekend IBIVW SSACBÏ ILIXIB Allesn echt met Fabrielumerk Bekroond Te tOL I fiteUingSohoemnakeiT I s Hage Aug 1696 Wereldbwooinde Sohoen Appre I tatit Lip riii S tin en lyn d beata middelra TOor bet Bond moeiU keoriff poatan van Ue wtnn en foUeüTd ohoenweri VertrygbftM y winkeUur Ia Mhomwwk OalanI irlan DrogBryon iul mea lette S ed op iiMjn eo fftbriakamarlt eii Ag0stt W tardtmun Aniliwa tot voortdurende radicale en m H zekere genezing van alle zelfs al8H de meest hardnekkige leenutv j Klfll itiektefif vooral ontstaan door ESS9 afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleekznoht Benauwdheid Hoofdpfln Migraine Hartklopping Maagpflu slechte spysvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz uitvoerige prospectussen Prijs i flesoh il 1 il fl J dubbele flesoh fl 6 OentraalDepót Mntti v d Vegte Zaltbomrasl Depots M Clftan Co Amsterdam F Happel a Gravenhage 1 Halmmans d Jong J Oin Kotterdam Wollf Co Rouda en bil alle drogisten LOUIS BISSCHOP Bbi sch Ovenzlcbt Omir Dt jde Aieawjaandag ontnngenTrg d t TOlgend berieh President Fai f oatviog giiteren het corp diplomfttiqaei JJ doyeD de BpoatoliËObe nantïiiB Mgr Gllij de gebraikelykB fcdeapraaihield 1 In Bjja antwoord vns de presideot der Bepobliek er op dat FraDkrgk steads bndar de eerste eöd i pljohteo heeft gbraogachikt de betestigi g Tan den vrede die zulk een kostbaar go d ie T Mr i het neliijn der volkeren es hg Teivqlgdeu Ia den loop iWd het verstreken jaar beeft men voorseker Met de opisebtbeid vso ons etreven la twgfn kannen trekken noeh den goeden wil van data medewerking Frvikrgk i erkt kalm eojvol Tertloawen voert aan de tMk die Jliet teo ldeel is gevallen wetende dat ign belangen eh ad piranties ééa z n met de overwinning d lr denkbeelden i n reeht en eendraefat Generaal Znrlinden gaf in zgn antwoord op Ap gelokwenschen EÖoer ondergeschikten de verzekering van de trouw van het le er nao dé vet I van zgn toewgdiDg aan de verdediging Tan d en bodem en de eer van het vaderland bat Zegshans vaiachaen da kroonprins met den staf das Eeiiars Das middags is te Havana de Spaansohe vlag door de AmerikaaDsobe vervangen De pleefatighaid der overdracht van sonvereioiteit bestond eakel in een wisieling van toespraken in het salon van bat paleis van den gonvarn Br Doar da forten sn de oorlogssebepan werden salnutschoten gelost voor en na da plechtigheid Dp menigte op da daken jnichta Da Wiener Zeitongc maakt een eigenban digao brief vin den Keizer aan mioisterpresi d Di TbQD openbaar waarby de tegenwoordige Ooatenrüktobe Qaote voor ean jaar wordt gahaidfaaafd het Vargelgk met HoDgari a varlengd tot 81 December 1899 drie vooiloopige twaalfden op deOostsDpykaohe begrootiog worden goedgekeurd en een krediet van 1 600 000 üotya wordt toegeataan tot laoigiag van den olgemeenan nood in de Oostenryksche kroonlaüdei dia door orarstroomingan agD geteisterd Da Hongaarseba Kamar heelt Vrgdag haar Gedenkschriften vtn een Gelukzoeker OP MNIBAL DE 70NI ILIN Naar het Frantci DOGE W NUTTICBSa 81T Ëea kennende mehi steeg op uit de borat van Albert Hij boog siok verder en verder over het water totdat ik begreep dat ook h Eioh wilde Deentorten in bet vloeibaar graf onder obs Ik raadde zgn opiet nog jniflt bijtijds ik sloeg mgn beide armen rondom hem en trok hem temg Toen ontstond er een vreeaelgke worsteling tusBoben ons Half krankrinnig en woedend over mijn tegenstand sloeg bij mg en trachtte zioh los te wringen litAT aU een slang kronkeldo ik mij om itjn lichaam en trachtte op alle wgzen sijn kraobten uit te patten hing ik als een loodstrare lost aan ziJD ledematen overtuigd dat bet op die wgie niet lang sou kunnen duren Maar sijn Eenuvaohtige opwinding verleende hem bovenmenschetijkB krachten scheen se ieder oogenblik te verdubbelen Ik vreesde overwonnen te zallea worden Keeds hggds ik naar adem en besloot hem msar los te laten toen mij eea gelnkkige gedachte inviel nameijk om door overreding van hem te vexkrljgea wat taaiite vergadering gebonden in 1898 Het debat over de verkiesiog van een president dat na reeds e n week danrt is nitgesteld tot 3 Januari Vóór de sluiting protesteerden de woordvoerders dftr oppoaitiepsrtgen tegen den onwetligeu toestand die den len Jaooari in bet leven treedt De afgevaardigde Iranka sprak in beleedigendd nitdrnkkingen over de meerderheid waartegen de heer Gajari opkwam Baron Baoffjr wilde het woord nemen maar hem werd het spreken belet door geklap met de leseenaara en geirappet De zitting werd tien minaten verdaagd enbg de heropening b on het lieve laven opnienw Omriogd door een mnnr van partggenooten sptatc de mioieter presideat voori maar niemaiid verstond bem Onder hevigrumoer sloot de president daarop de vergadering I Zoo was de laatste aittiog van 1898 een cwaardig besluit van de meer gebraikeiyk wordende parlementaire vooratellingen en de eerste in 1899 belooft niet anders te zullen zgn De oppositie partgen hebben VrgdagKTond besloten met alle mogflgke middelen obitruotie te voeren bn het minieterie BanfFy in staat van beschnldiging te stellen Ds nitlanders ts Johannesburg trachten weer In da dagbladen wordt ean heftige strjjd gevoerd over de toekomat van het goadland en de HollaDdache bladen de Eandpost en da Volk88tem hebbeo ziob daarin aoo scherp uitgelaten dat de vooriiohtige president Kruger ar zyo afkeuring over heeft oitgesproken In de Eogetfloh bladen viodan wg artikelen die een weerblank sohgnen van de opgewooden bezwaarsohriiten der Uitlaodsr in de laatste dagen vó ir den inval van Jameson Bet doel van dit alles is duidalgk zegt de Vo8a Ztg c De goudvelden aan den Witwateraraod moeten aan de Zaid ifrikaansohe Republiek ontnomen en bg het waardalooze Rhodesia worden gsroagd De Ditlanders hopen thans meer kans van slagen te hebban dan vóór drie jaren Zg hebben stelsslmatig gewerkt Alle bezwaren tegen de Regeeriog te Pretoria hebben zg zorgvuldig verzameld en breed oitgemeten in de £ agel ohe pers besproken Zg hebben gepoogd de tympithie in Fraokrgk au Doiischland voor de Boerenregeering te oudermyoea Bhodsi heaft den ban en den aobterban zguer vrienden t Johannesburg te Kaapatad en in Enselen gemobiliaeerd hg b mgn geweldigen tageostand weigerde Öy wilt sterven riep ik uit irvergeet ge dan dat je leven je niet toebehoort 3at er morgenochtend gevochten moet worden F Deze weinige woorden badden eene tooveraohtige uitwerking Albert hield op tegenstand te bieden Een volkomen kraohteloosheid maakte zich tbq hem meester rerbri seld door de aandoeningen door het stoffel k en zedelijk l den der laatite uren viel bij buiten kennis in mijn armen Ik droeg hem in het r Jtuig dat ons gevolgd was en gaf don koetsier bevel naar mQn woning te ryden Hoofdstak XIV TBRTOLB ttWie ton hebben kunnen denken dat er in ons eenvoudig jaar ISSS op het weinig plechtig uar dat de sohoawburgen nitgaan zulke tooneelen voorvallen op den e enbareo weg 1 riep Eapaël uit ffMen behoeft mg nooit weer aan boord ts komen met dit of dat ia onmogelijk of kan niet waar syn voortaan geloof ik alles Het ergste van Fhillpa vefhaal vind ik dat bet akelige waarheid is f Juist akelige waarheid herhaalde da baron jrQa toch voort Fhilip wie is toch die IsmaiSl Jacob of Jaeob lamaël dien onsen vriend met alle KOweld om t leven wilde brengen Maar neen liever hoeren we msar eerst wie die geheimzinnige dame is die tegen alle politieverordeningen in een bad in de Seine nam iGednld t antwoordde Philip die beleidvol sorg droeg dat elk onderdeel eüner mededeelingen ds volle aandaokt ontving weloni zal ik op die punten Tyans moet de poging worden gewaagd om let vette land aaa de Boerac te ontrukken en daardoor de aaudeelhondera der Chartered Compauj tevreden te stellen Df Trausvalers hebban dit reeds lang Ingezien De aVoUtstemf schreef oog onlangs aDaar Rhodssia loortdarend meer een waardelola gebied blijkt te ign heeft de Chartered Comkany als zg ten minste dividenden wil nitkwen geen anderea uitweg dan een nieuwen aanalag op de Republiek om haar de goudvel te ontrooven t W weten thans waartoe het geschreeuw der uitlandera dieot en welks bedoelingen de JobaiiDeabnrgeche belden hebbeo EIb wü weten ook dat de regfering tePretoria den toestand daidsigk inziet en gerefd js Verspreide Berichten DREVFdS M g man Clémenceao gelooven dan sgn mot bet ultra geheime dossier oiet de vermeende brieain van keizer Wilhelm meegegaan welke een afzouderlgk diplomatiek dossier vormen en dln ook aan het ministerie van buitenlaodBohe ben barnstan au nog bg Delcassé zgn D idirgaar bepleit de noodsakelgkhsid der afgUis ook van dit dosaisr Di Voltaire zegt te weten dat Hanry voor a iie ngrgk bedrag galdaobieter geweaat ia in de tbans verkocht wordende rgwieliabriek Médioger £ eu onhandige offioiause nota deelt als waarscbgnlgk mede dat de aan deu raadsheer Bard toegeschreven woorden niet door hem zgn gezegd Da Figaroa maldt dat bat oujuiat ia dat aan een der magistraten te Cayenne eeuj rogatoire commissie zou zgn gezonden om DreyfuB te ooderrragea Enkele der getnigsniasen voor bat Hof van Cassatie zgn naar Dreyfus gezonden zegt het blad opdat deze daaromtrent inlichtingen zal kannen geven Volgens de Volont a heeft mevrouw Pays voor het Hof van Cassatie erkend de telegram menB aoche en Speranza verzonden te hebban Over de getuigenverklariag van kapitein Lebrun Renault aoor het Bof van Gaasatia doet de cCri de Paris merkwaardige madedeelingen Het blad vertelt dat de kapitein wnigarda ts antwoorden op da dringende vragen der raadabseren omtrent de woorden die Dreyfaa gebruikt lan hebben voor zyn bekentaoia hy verklaarde dat het hem onmogelgk was data siob juiat te herritiasreo Msar op da vraag komen alles op zgn t d Ik ga voort Met behulpvan den koetsier en myn knecht kreeg ik Albert op mijn kamer en bracht hem nog steeds bewusteloos te beda Ik beToohtigde tjjn slapen met aiyn en hield de flacon die de kleine markiezin Da Langeron onlangs bij qag vergeten heeft onder zgn nens en na eeoige oogenblikken kondigde een luiden luik aan dat Albert weer tot zioh eelre kwam Uy opende de oogen ging op sijn zgdo liggen en liet den blik door den kamer dwalen zonder dat iets in hem te kennen gaf dat hij begreep wat hy sag Maar spoedig genoeg kwam de folterende herinnering terug en ik geloof dat hg opnieuw bezwgmd sou sijn als niet een weldadige tranenvloed hem had verlioht rTranen viel Hector de Sallucea den spreker in den rede Welzeker I tranen I fik vertel slechts wat ik gezien keb Kom kom I Gij wilt een schouwburgaohtigen draai aan de gesohiedenia geveu Dat vinden we wel goed mAfk het maar zoo romantiseh en oandoenlyk mogel maar overdrijf bet niet Want het is dnidelgk dal die tranen maar hirie is f Waarom meent ge dat vNatuurliijk omdat een maa geen tranen mag storten en bet ook niet kan at wilde hij op een graven oogenblik Beteedig onzon vriend Albert niet door hem snlke dingen toe te dichten erken maar dat Je je neus hebt voorbig gepraat in je nitstekend voornemen om oUa te boeien Kunt gij dan geen tranen verstaan Pv vroeg Baphafil III mmrmimmmiaÊmmimmmmmif of hy op het oogenblik dat hg met Dreyfus sprak deu indruk kreeg dat deze een bekenttfuia silsgc a verklaarde hg conder aarselsn aNeen Eerst latsr baalt man mg geaagd dat de woorden van Drayfua een bekentaois inhielden De verkoop van Zola s inboedel heeft jalst genoeg opgebracht om de sobadevergoadiug aan de schriftknodigen te betalen de kpstan werden destgda niet voldaan omdat da rake oing werd bestreden door Zola s verdediger en zgn deurwaarder Zg tgn nu van reohtawege geschat eu vastgasteld op 3000 frc ongeveer die Zola nog moest betalen De delgiag van deze schold maakt op het oogenblik het ooa derwerp uit van beapreklugen tneaofaen ddenrwaarders van beide partgen Wordt nien het niet eens dan zou eep tweede verkoopvan Zola s inboedel moeten plaaia hebban Snoiuko Ds Bngelscba ingenieur John Forraat heeft een watorrgwiel uitgevonden waarvan da afbeelding reeds in enkele illnstratiea werd opgenenen Dit rgwiel bestsat uit eea veibiading vnn twee waterdichte gieken waarop het gewone kader van een flets het moet gosd voldoen De seci taria van het hotel de 1 Eo op tn Uilaao Kdaard Bosglei ook wet Dollman genaamd is met 100 000 lira aan Itairaanaahe ataatafondsen die hem niet toebehoorden verdwenen Zgn signalement Inidl 30 jaar kort bruin haar een kleine witte lok aohier op bet hoofd blonde snor lang van gestalte Met hem is ook een 24 jarige slanke bloede juSrouw verdwenen De ontvaeger der B kabelastingen Pappa lardo ta Palermo beeft beslag gelegd op den spoorweg Palermo Corleone wagena een belaatingsehnld van 235 000 lire MONIOO Aan da Pester Lloyd c wordt uit Meate Carlo geschreven dat generaal Qonrko Prins Saltzkof Prinses Baratinsky en de Engelsobman Stewart Hills inaukeledagen van 500 000 tot 700 000 francs elk aan de speelbank verloren Daarentegen heeft een jong Hongaar Joaty genaamd in drie dagej 430 000 ft gewonnen FjumauK In de ziekenzaal van het krankzinnigeugestiokt te Bordeaux beeft een een ea twintigjarige vronWelgke patiënt een andere verpleegde eeu 42 jarige vrouw die naast baar sliep mat de Keen En er is niets ter wereld bÜ msohte om se in onze oogen te brengen P Niemendal niets niemand j Wanneer men u onverwaebts het b daht Üllbht dat uw rader overleden was staat ge er dan nog vuor in dat ge de oogen droog houdt ifParbleal Als mjjn vader opstapte zou ik tachtigduizend francs rente hebben ledere franc een vertroosting maakt juiat tachtigduizend vertroostingen en nog wel van een gehalte als het meest indruk maakt Blijf dan nog maar eens bedroefd en treurig 1 En als uw broeder stierf zoudt ge hem niet beweenen In elk goval zou ik geen tranen van droefheid torten voor tranen van een andere soort sta ik niet in wat men mij zal vergeven in aanmerkiog nemende dat zgn uitvaart mij eenigen zoon zou maken En uw RiinnareaP Wat ia dit voor een zotte vraag wie betreurt er een miiitnires Niets dan speelgoed breekt het goed iiia anders Betreuren gekheid 1 iSatlluoee heeft gelgk bracht de baron op ernstigen toon in het midden Borendien welkpoaitlef nut steekt er in tranen storten Geven zij u hst veriorene terag heratellen zij ook maar in het minst do ramp die ze vloeien doet Neen immers Derhalve is wesnen dwaasheid erkenning van onmacht eener zwakke natuur elke traan ia een uitroepteeken achter de bekentenis ik kan niet meer ik geef bet op