Goudsche Courant, dinsdag 3 januari 1899

1 44 1 60 8 4 4 06 4 40 8 86 17 7 88 8 87 10 11 DaDtrebeaallMn S4 V 4 60 6 17 f ff 9 47 ff Ie en ie kl Bik 1 01 4 87 6 84 f 9 64 ff reiiiger meel ziek 1 08 8 04 41 f 10 01 ff boveadiea voorzien vaa 1 14 3 09 4 08 4 84 8 10 6 68 8 47 7 48 8 10 10 07 10 8 Lsea bewüa il f 0 80 V o OI7 m iKe lao 1 ta V i 1 Kt aaa s BI lona loaa lil 4 81 8 11 8 61 6 11 7 81 8 80 7 80 6 16 6 64 16 7 84 8 66 8 18 48 8 04 O O U U 1 A UUTEKDAU loads 39 8 14 9 48 10 87 18 10 U 8 10 7 81 8 18 10 17MAmal W 8 01 9 08 10 38 11 48 1 8 00 8 87 8 40 10 01 1117 8 86 10 18 11 41 4 7 61 8 14 9 0 10 9 V i ï ï i f J 11 88 ff 18 87 8 8 4 6 46 8 14 7 18 8 48 M Al l w jAmstO Vl0 9 ll 10 60 108 l 18 6 16 1 18 8 08 8 80 8 04 B 9 88 10 61 11 41 tl 88 a og Y ae 7 ue e ao o p q v USeohl 6 86 88 7 46 8 87 8 49 9 00 9 80 10 18 10 88 11 88 11 01 1 87 8 08 8 86 8 66 4 48 8 88 88 7 68 Woerden 6 49 i 8 0 9 18 10 88 11 88 11 14 8 47 4 18 66 7 18 Oadew 8 14 ff 10 4 ff ff ff ff 8 17 9 M 9 81 10 89 11 10 11 11 1 0 8 40 4 87 6 M 10 7 8 8 18 Dlit G S 1M 8 10 9 0S U lft I B8 S 46 4 4S lt SO 7 4 9 4 Anut Vr 7J0 8 8B 9 90 11 80 8 08 4 00 MO 6 8B 8 00 lO ft OoiuU 1 09 9 1110 09 UM SM 4 47 MO 7 49 8 49 V 1 bm n HO bur nhort gewoigd Da oonktk hiemn ohgajb geweost U c a dat de tweede te Teel kreunde owr den lio van da aodare De oppanaraa waa joiat nm da taal ait toeu bat gebeurde Zola moet aan eenige agaar Tertronwde kenoinea dia hem ia Engeland bexockt hebben Terklaard babbeDi dat hij brandt ran Terlaogaa om bet Kanaal orer te atekbn om aiob te Mharen aan de agda Taa ben die roer de rafiaia na bat Orejiaa proeei atrgden Ohini Tweehonderd man Tan twae Franache oortogBacbepen hebben in de nabghaid Tan Kwan een Chineeach dorp welka bewoners op da Franichen geichoten hadden in de aach galagd BINNENLAND Da beer Kraaa booglaennr aan de Polyteohniiehe School te Dalll terlrekt reedi half Janaari a i naar Jara tot het iaitallen Tan bat plaalielgk onderioek in ake da SoloTalleiwerken Het hoofdbeatnnr ran den Algemaenen Nederlandflohen DiamantbewerkersBond heelt aan de JawelieK Vereeniging te Amsterdam Teriocht om TÓór 15 Jannari antwoord te mogen oatnngen op de iraag oi g genegen ia de haiaindgatrie te aohaffen Dr Qnldenarm eerate heelmteater in hel Ziekenbnia te Rotterdam bwit agn ontalag aangerraagd Toer plaataelgk gebcnik werden aan hetabattoir te Amaterdam gealaoht 31 680 rnndaren 16 606 latte an graakaWe en 9462 nschtere kalraran 3123 ishapen en lammeren 397 bokkan au geiten 40 773 larkeaa 2930 paarden en 4 eiels Het ia den heer de Hondt direotenr derOpera Ilaliana mogaa gelalken een orareenkomst te alniten mit den nitgerer Rioordi teUitaan om in het besit ts komen ran demuiiek Tan bet beroemde meesterwerk van deprieiter Don Lorenio Féroai het Oratorinm Lb Eisurreiioae di L Mroc de opatindiogTan Laiarna Bal orkeit en koor warden dnbbel Teraterkl aan de roorbereiding wordt alle aorit besteed Beedi binnen een paar dagen wordt begonnen met b 3i inatadeeren der koren Ia de maand Jannari bo pt de direotie de eerste oproaring te doen plaata hebban De 3tandaard € meldt dat dr Kagper Trydagavond met den lattalen trein ia tbnis gekomen Qedepnteerde Staten van Znid Holland hebben da op 1 Nor 11 te Brielle Toor de gemeente Rockanje gebonden loting voor de natioirale militie TOor aoorer betreft de onder nnmmer 5 en Tolgende op de alphaBeiiaohe naamlgai Toorkomenda ingesobrerenen rernietigd op grond dat ran twee personen van gelgken naam het eerst ia geloot door den joogate dier twee onder no 0 op de nanmlgit Toorkomenda en eerst daarna door den ondate die onder no 5 daarop waa rarmeld Hare Majesteiten de Koninginnen hebben gisteren de voormiddag godsdienstoefening bij gewoond in de Nienwe Kei waar da Vermeer voorging Oeida 1 Heordreeht door Kiaaworkark Oapdla r Batfardam 80 eouda Zavaabaiien Haerkanelle ZostermeerZegwaard Voorberg sHage 6 4 Voorburg 8 81 Zoelermeer Zegwaard Zevanbaiseu MoerkapeUe 8 17 Gouda 18 8 10 S9 6 86 66 6 49 7 8 0 1 18 ttelda Oadew Woerd Utreekt 8 08 8 8 7 04 Kerk te s Gravenhage Znif ara melk I De georganiaeerde melksigtara te Amaterdam hebben hen melk onder voortdaieiid aohalknudig toeaicht gesteld Aan een DDitsch vionwentgdacbrift ontleent het Groene Weekblad c eenige Bnttige wenken voor meiijes die in Engeland gonvirnanle of onderwgieres willen worden Wanneer er veel meisjee in Engeland telaoiatelling vinden ligt dat gewoonigk aan het niet voorbereid agn op eenige eiachen die betrekkelgk gering ign maar daar als ieu belangrgka gelden Vootearat i ker maken de meiqaa tiob ook van de benoodigde vakkeonia een te klein idee haar beetje mntiek of wetanaobap valt boe gemoedelgk thuis ook geprezen allioht wat tegen als bat onder kritisebe oogen komt Maar dit ia toeb niet wat bedoltd wordt De Engelaoha hniarroaw en moeder vraagt vooreerst goede muieren of wat ig zoo noemt een aekere kalme koelbeid in alle bewegingen vo komeo bebeer sobiog van givoelens en gevoel en passende kleadiog waarmede ig bedoelt eeniondige anit ao goede atof Kan nun lieb hierin sebikken en brengt men een paar aanberelingan van goede families liefat ook van een gaestelgke mee dan is de eerate indrnk niet ongoostig De tweede indrnk moet op de kinderen gemaakt worden Deze r gn too geheel andeis opgevoed dan in Dnitschland aoo geheel vrg Wanneer zg ni t willen aeren kan niemand hen daartoe dwingen en wanneer de onderwgterea hnn niet bevalt zeggen zg eeuvondig dat zg niet willen en het meiHJe moet vertrekken Aan eenigszins heltig beknorren ein wirkliohea AaBsohe tsn aobrijtt het blad mag mes in Engeland niet denken zachte energie viiendelökheid en beleefdheid moeten alles doen Baiten de aohooloren en tflfa in de aoboolnren moet men geen eerbiadsbetoon eiaoben Alleen door te toonen dat man iets weet en dat man karakter heelt ia het mogelgk eenigszins Ie imponeeten Het meisje mag ook nooit opkomen tegen da bewering dat da Engelaehen de eenige krachtige heicbaafde vrge enz manscben ter WBTeld agn en de Dnitsohers een min of meer balaohelgk an inferienr ras Dat is repo Bg het eten wordt in den beginne ook ran alle kanten gsobaerveerd hoe znlk een barbaar wel mee en vork hosdt Men moet daarom heel weinig spreken heel kleine portietjes op de otk nemen en niel het mintte gernisoh maken Men legge mea en vork steeds op het bard nooit tegen den raad en eet pndding met vaik eta lepel de fiTV ateïda in de linkeriand Voor kleeding neme men ala allernoodzakelykit meef een atevig donker wollen kleed voor de schoolnran mat coraage en afzondertgka blonae er bg Voor bet theeuar waar voor jong en oud zich verkleedt een midden klenr stoffen japon met kant en lint gegarneerd of een donkeren rok mat lichte zgden blouse Voor den avond een lichte japon mooi gegarneerd en min of maar nitgeaneden ook zwarte zgde met klearige garnearing kan dienen Voor de kerk een deftig donker coatnum dat men den heelen Zondag thois aanhondt Twee hoeden Dit ia alles Oor den winter In den zomer beboeft man niet veel extra s in Engeland draagt men de rokken van s winters ook s zomers met wat dnnne lichte blonses maat vo r da kerk heeft men een licht Zondagspak noodig met een mooien hoed Dit alles kan men intnsseben ia Engeland even goedkoop koopen als in Dnitschland men beeft dan des te meer kans naar s lands smaak ta kiezen Als verblgf voor Dnitscbe meisjes Ie Lon den wordt aanbevolen het sbomac in OreatPorllandatreet Kent Honse voor ootbgt aonper en logies een kamer met veracheidene andere maisjee gedeeld betaalt man f 7 20 b f 7 80 a weeks diner i 0 45 Wil men meer betalen dan kan men allerlei comfort ar bg hrgsen Nog wordt gewaaiacbowd dat famitiea bi t niet Toldoeni der gonvernante vaak als voorwendsel gebruiken om baar niet het volle hooorarinm over den overeengekomen tgd uit te betalen zoodat men daaromtrent vooraf wel goed conditionetren moet Gemengde Berichten Een vroo gke onde tante te Rgasel een rgke kofiSebnishondater bepaalde in baar testament dat allen die deelnamen aan hare begrafenis een lunch moesten krgüen Het getal definemers in t sterfbois 50 nam onderweg toe zoodat er op bet kerkhof wel 300 waren en allen kregen na afloop van de plechtigheid bier brood en bam Tante zoo werd de oude algemeen genoemd bad haar sin er waren geen sbegraleniagezichtenc Voor Januari voorspelt Falb veel aneenw De eerate helft der maand zal koud agn de laatste helft meer gematigd Een Zweedsche coliract schreef onlangs alsprgavraag uit Hoe behoudt een vrouw betbest de liefde v baren man en baar huweIgksgelnk Een ontzagigke menigte antwoorden kwam in van allerlei aard zelfs geheeleverhandelingen ook van mannen De prgswerd toegekend aan den inzender van het volgende korte antwoord Voeder het beeatjegoed I Man verbaalt dat toen Hollabdsche aeevaardera aaa de Kaap de Goede Hoop eene kolonie hadden gesticht uit Amaterdam eene geheele acheepiladiog weesmeisjes daarheen werd gazonden bestemd om met de kolonisten in bet hnweljjk te treden Iets dergalgks maar op kleiner sebaa isdezer dagen in Doitschland gebenrd Aan boordvan de stoomboot Marie Wörmaan vertrokkennamalgk uit Hamburg naar de Duitsche koloniën in Zuidwest Afrika 16 meisjes tneachen 20 en 30 jaar afkomstig nit verschil ends deelen van Dnitschland en tot disver ala dienstmeisjee in betrekking Zg worden nitgezondendoor de koloniBatiemaatacbappg en hebben ziohbg contract op zeer voordeelige voorwaardenvoor twee jaar verbohden t Op de plaats vrn bestemming worden zg voorloopig in de gezinnen van kolonisten en zendelingen ata dienstboden geplaatst maar de bedoeling is dat zjj later wanneer zg daarin toeatemmao in bet buwelgk treden met de in de kolonie vertoevende militairen spoorwegbeambten en werklieden aan de havenwerken Hnisvronw Nachtarbeid in bakkergen I De minister van oorlog heeft ten aanzien van den arbeid in de militaire bakkergen voor zoover daartegen vooralanog in een of meer van die inrichtiniten geen bezwaren van techniicben aard bestaan de volgende maatregelen ingevoerd a De dienst in de militaire bakkergen magniet aanvangen tMt 4 nnr des morgens b de normaleTarbeidsdag wordt vaatgesteldop 10 nren Jl o A H lies en 8 48 8 67 4 88 8 8 6 11 8 11 4 4 18 8 11 8 11 8 10 8 40 t io 1 80 N H i A 8 sist tsc 8 14 8 46 4 49 4 66 ff ff 7 r ff 1 ff ff 8 88 1 41 4 18 6 18 6 87 8 40 ff 1 4 11 11 1 88 1 41 1 86 8 0 1 17 4 88 4 89 4 88 8 04 8 16 4 08 4 17 18 60 8 14 10 8e 10 17 10 84 10 41 10 01 10 84 10 64 9 07 9 18 9 8 9 49 9 10 10 14 11 10 c Voor verricht overwerk wordt aan helvaste personeel op daggeld een vergoeding pernnr toegekend berekend naar lo gedeeltevan het bedrag van bet gewone daggeld waarbggedeelten van nren grooter dan o voor volle nren worden gerekend d Tot bet Terriobten van den arbeid mogen gcan militairen gebezigd worden e Op da dagen waarop zolks in verbandmet het hiervoran a b en d bepaalde noodigwordt geacht mogen handUagers uoDdbnlpen worden in dienst genoman De machtiging tot het in dieost nemen van bedoeld hnippersoneel wordt door den hoofdintendant verleend 3o De zolderknacbts verman een afzönderIgke categorie van werklieden lo de Spgkeratraat te Arnhem werd een vermoedelijk krankzinnige jnffronw geionden op haar kamer se was bgna nitgebongerd bad in geen 3 maanden buur belsatd en toch voor f 2000 aan waarden in baar kleaderen verborgen De stoomtrawler Brederode f ving voor twee dagen op de kust in het zioht van Sobeveningen in éen trek van vier nren éea groote boereelheid platvisch waarvoor te IJmnidsn f 1620 werd gemaakt De heer Georg Bnrwell te Toledo een der ingenieurs van de Cleveland rgwielfabriek heeft een nieuwe manier bedeobt om den band aan de velg te verbinden Het bestaat bi rin dat men den staaldraad in de randen van den buitenband kan verlengen door het ontspannen tan een knevelverbindiog die de niteinden tan den draad aamenfaoudt en de door de velg heenloopt en aan de binnenzgde van de felg met een moer kan worden aangedraaid of ontspannen ia de draad ontspannen dan kan men hem gemakkelgk van de v Ig nemen De andere draad wordt op een dergelgke wgae afgenomen In I e Hollander van 28 December komt de volgende advertentie voor slemand 20 jaren bg bet vak werkzaam wenacht mollen betig per stuk per B A grond of bg nader overeen te komen voorwsstden takomen vangen Men meldt nit Maaatricht Vrgdagavond ia er in de gaatram een ontploffing geweeat waarvan de tram zware schade bekwam Met de reizigers zgntgeen oogetnkken gebenrd De ruiten van de naburige boizen werden door den alag verbrgzeld Algemeen had men gedacht dat de nestor aller Nederlandera het jaar 1898 niet mede zonde nitgaaa De beer Boomgaard te Groningen werd van den zomer minder de zintnigen waren bgna alle nitgesleien a 19 eenwsabD patriarch bracht zgne dagen in een dommeligen toeataod door maar thans staat de 1 10 jarige weder des morgens te 8 nur op en gaat dea avonda eerat te 9 nor aaar bed Ook in den afgeloopan herfst zag Boomgaard zoovele ouden van dagen om zich wegvillen maar deze verpleegde in het Jacobagasthnis tiet geslachten komen en gaan en doorleeft hg heldere oogenblibken nog eena zgn vroeger leven als hg spreekt over den Franseben tgd en zgn zeeleven vaa vroeger dagen Twee veedrijvers geraakten Zaterdagmiddag op de Veemarkt te Rotterdam aan bet vechten waarbg H S met een mea ter hoogte van de vgfde rib in zgn rng werd gestoken De man ia nasr het ziekenhnis vervoerd en ter verplging opgenomen Da dader J v d M wonende in de Poolstraat is in arrest genomen Men scbrgit nit Haarlem 8 88 D door g 8 80 t lO 10 04 10 88 1 I8 10 11 10 18 10 18 10 S4 10 84 11 80 7 66 8 08 8 08 8 1 8 18 8 64 8 89 D door 8 68 10 10 89 11 10 10 18 ff ff 10 81 ff ff 10 88 ff ff 10 88 11 8 11 44 7 81 84 8 16 8 19 8 84 10 8 7 80 7 68 8 80 8 18 8 18 80 89 60 7 48 De jnstitie heeft nn een instrnctie geopend tegen zekeren S te IJmoiden een vriend van den paardenslachter Jan Dirken die wel bekend heelt eea paard te hebben gestolen nit da weide dooh blgft ontkeuBeQ ieta te eUo van de pftarden die raadaelaohtig gedood in de Italian werden geTOoden Het Igk ftn Ooraelia Wtli de dienstbode wier opsporing door dpn commiisaria van politie te b Hertogeobugob werd rerzocht ii Vrgdag aldaar nit het water opgehneld Of men bier aan ongvlok i lfmoord of mitdaad beeft te denken ia IsDOg niet wel nit te maken PosterUeo eo Telegraphic Benoemd 1 Jan 1899 Tot opzichter der telegrapbie 2e klaasa te Amsterdam A Heeok tbans adspirant opzicbter der talegraphie aldaar Bevorderd 19 Deo Tot klerk der poilergen eo telegrapbielate klasse de klerk 2de klasse J P vander Voet te Rotterdam postkautcor Verplaatst 1 Jan 1899 De commies der telegrapbie 3de klasse M T van Leer van het bijpost en telegroafkantoor Prins Hendrikkade naar bet noofdtelegraafkantoor te Rotterdam de telegrafist P Verbagen van bet hoofdtelegraafkanloor naar bet b jpost eo telegraalkaotoor Prins Hendrikkade te Rotterdam de klerken der postergen sn telegrapbie 2da klasse J A Sohnetlage en E H Poelman van het boofdtelegraafkaotoor respectievelgk naar het bijpoatkanloor Spiegelstraat en naar het bgpoiten telegtaalkantoor Hobbemastraat te Amsterdam Eervol ontslagen 1 Jan 1899 Ds klerk der posterijen en telegrapbie 2de klasse H P Koltman te Amsterdam telegraafkaotoor 1 April 1899 De brievengaarder te Heer Hngowaard P van Schagen Overleden 21 Oac De commies der telegrapbie 3ie klasse J van Boon te s Qraveobage STADSNIEUWS GÖDDA 1 Jannari 1899 Giiterea bracht bet korpi officieren der dd Scbatterg metdeMuziek den jaarlijkaohen oienwjaaregroet aan den beer Bargeraeester dezer gemeente Vooraf werd lan den Kommandant der Schottsrg aangebodeD een echildery bevattende al de medaillei door de ncbnttery behaald op versobiltende Schietwedstr deo daar deze medaillee niet meer aan bet vaandel mogen worden gehangen □ et onderzoek van het water der Waterleiding bad gedurende de maand December hetvolgende resoltaat 3 Dec 10 Mg permang kalions per 1000 cc 10 8 2 17 6 8 24 4 7 Aan hei poitkantoor Qonda eo de daaronder reiiorteereode bolpkantoren verd gedarende de maand December 1898 inderökipoaltfaarbank ingelegd f 16144 29 terugbetaeld f 10127 59i Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nommer 6485 Gedurende December 1 1 i a aan het rykitelegraafkantoor alhier behandeld 1181 verzonden 1393 ontvangen 252 opgeoomen en vetder geaeiod totaal 2826 telegrammen tegen 2353 ielegrammen ofer Dfleetnber 1897 VERSCHEIDENHEID Vöör eenigea tgd deed de vrouw van een dokter nit een vooratad van Londen in de keuken een zonderlinge vondst Sen jongen waa bezig stokken steenkool welke te groot wareo vpor den haard op zgn band klein te kloppen naarSwetk werkje de vronw dea bnixes met aandacht etond te kijken toen zg plotseling bemerkte dat er uit een itukiteenkool een klein zwart voorwerp op den grond viel dat bg hat oprapen een in elkander gerolde gakonde en leveolooze bagedii leek te ign Zg legde het diertje in de watten en toonde het aan haai man bg diens thuiakomat Deze begroef het in warm zand om te zien of het nog teekeneu van leien geven zon En waarlgk reeds tna een paar urea begon het zioh te bewegen in t begin eerst weinig doch twee dagen later toonde het zioh weerepriogletend eo kioop het door het warme zand heen Hat ademde de lacht met geopenden bek in want de neoigaten bleven voorloopig gesloten DienieUden dag opende het ook de heldere donkergroene oogen Het waa zea duim lang den ataart medegerekeud had een glimmend zwarten rug een zwartgelen bnik en WBi geheel onbesobadigd De kolen waarin de hagedis gevonden werd zijn nit Derbj bira afkomstig de ruimte waarin ze beeft geleefd wai jniit groot genoeg om het dier in iueengarolden toeitand te bevatten Het preekt van zelf dat de interesiante vondst in Engeland groot opzien gebaard beeft Sommigen denken eenvoudig dat bet dier op de een of andere wgze in de kelen gekropen is anderen mee en dat het geen bagedia dooh een salamander is van welk dier bekend ia dat bet een taai leven heeft en ten atotta zgn er veleni die aan het geheele verhaal hoe betrouwbaar de vronw van den dokter ook mag zgn geen geloof hechten Zeker ia het echter dat de reelbeaproken hagedis nog leeft De zeeotter die rrosgerveelvnldig voorkwam op de koeten van Noord Amerika Oregon en Waahlogton schgnt weldra te znllen uitsterven Hg beeft licb rnstelooa door de jagers achtervolgd steeds meer eo meer teruggetrokken en wordt iiu oog alleen bg de Aleoeten aaagetrofifeo Keeda in t laatst der vorige eeow moett da Reaaiaohe regeering beperkende bepaliogen op de vangit rati dit dier maken welke bg de zee ottera evenals bg de olifante ii oorzaak werd van bun vermindering Waren er zoovele kongnen niet dan zoo men i9ker na erg verlegen zitten om bet bont van dit dier Een vronw overgenomen I Een aardig staaltje van deonbeBcbnafdbeiddes Kaukaaiaoba bevolking wórdt door Rnaaiflchebladen verteld De reservist J K nit Didube bg Tifiis maakte den 15 October 11 met eeo boer J S een verdrag folgeos hetwelk bg dezen ztjn vronw overdeed c terwgl bg teveni de verplicbtiog op zich oam bet ecbtelgke leven van het nieuwe paar op geenerl i wgze te znllen storen Zondigde bg tegen dit laatste dan zou hg den boer zonder loon ala knecht moeten dienen 1 Volgens den wenach van de overgenomen c vranw die er volstrekt nieta tegea scheen te hebben werd het verdrag op gezegeld papier gescbreveu Dat de overheid dit allei maar goed zal viadeo kan meo niettegeoBtaandehet geiegeldl pBpi i moeielgk aannemen 1 In Doitschland zgn de bepalingen op den inwendigeu dieoat der gevangeniaaen zeer veraoherpt De straf van het ontbonden van boeken en brieven vroeger maximom 14 dagen kan thans worden toegepast veor vier weken en eenzame opsluiting voorheen een maand thans zes weken Daarentegen is de beperking van rantsoen van 14 op 7 dagen teruggebracht en voor gevangenen beneden 18 jaar de opalaiting in duisternis opgeheven De arbeididoor is voor de zomermaanden van 10 tot 11 en in dea winter van 9 tot 10 of 11 nren verlengd Van het verdiende loon wordt een vierde en niet meer dan 18 centea per dag aan dan gevangene uitgekeerd Aan alle gevangenen kan op laat van dan geneeabver het gebroik van eigen kost en eigen bed worden toegeataan evenals aan gg etaara Zeer streng omiobreven zgn de gevallea waarin de gevangenbewaarders uit noodweer of ter voorkoming van ontvlucbting en opstand van bun wapens gebruik mogen maken In de Inoching room Mgnheer A die een jafTrouw allang met i n flanwiteiten verveelt Beeft a ook zuut juffrouw Ja mgnheer Mag ik dan een lepel vol Alstublieft mgnheer beeft u er ook toevallig een paar hardeeieren bg Welzeker mijnheer Ka een poosje Ia dit fgn zont of keukenzout juffroaw Fgn Kont mgnheer Wat zon bet beste zgn Voor u een beetje attisch zont 1 De Frankf Ztg geeft het volgende staaltje ir van titulatanr voor gehuwde vrouwen in Dnitschland Generaal Muller haeft een Gemahlinc Regeeriogaraad MüUer een Gattin c Asseiaor Muller een vLabeosgetilhrtiuf Da koopman Muller een Ëbefranc De timmermansbaas MüUer een FraB De fabrieksarbeider Muller een Weibc De ecbtgeuoote van den krui Metier wOrdt kortweg die Mül erc genoemdl FOXjXTTEi Oevonden en nog niet afgehaalde voorwerpen der maand December 1898 1 ooderstnk van een gooden oorbel mat roode steen 1 portemonnaie inb f 0 02i 1 kippenkooi 1 aobaartje 1 blanwe mantslkap l zvrarte bonte kraag 1 beereobaodacboen 1 gonden oorbel 1 bloedkoraleo armband mat gooden alot 2 mnd ateenkolen 1 schroef 1 R K kerkboekje en 1 vaarboom De gedeponeerde voorwerpen der maanden Angnstns September en Ooiober 1398 en niet door de verlieaers afgehaald eö beschikking van da vindere met inachtneming van art 20U B W Borean voor gevonden voorwerpen zooveel mogelgk geopend van 11 1 nar s morgana Gonda 2 Jannari 1899 De Commissaris van Politie W T QARDKBIN Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Maandag 3 Januari 1899 VETTE OSSEN en KOEIEN goeden aanvoer priiten waren voor Ie liwaliteit 30 2e teraliteit U 8e walitsit SB Cent per half lilo WTË KJLLVEBëM redelijke aanvoer Ie kwaliteit 8 ie kwaliteit 26 Se kwaliteit U Cent pei half Kilo Vette VABKBNS groote aanvoer lo kwaliteit 18 ie kwaliteit 17Vi 3s kwaliteit 17 Cent per half Kilo VETTE SCHAPEN en LAMMEEEN redelijk aangeroerd De handel was in Vette Bunderen en Vette Kal veren pr ahoudend atug Vette Varkena aleoht q Schapen en Lammorea minder in prija AMERIKA AJNSCHE bjj A van OS A Md Tailleur Kleiweg S 73 73o GOODA TelephooH Sa 3M Beurs van Amsterdam iSlotkrs 7 97V 1 DEOEMBEE I Vrkrs 88 88 NlDaausD Cert Nod W S 86 dito dito dito 8 97 dito dito dito 8 1 96VaHoN8i Obl Goudl 1881 88 2 100 lTij n In ohrDvmg 1862 81 B 861 OosTaüa Obl in popier 1868 6 83 dito in Mlverl868 6 SS PoaTDOiL Obl met coupon 8 dito ticket 8 64 s 97 97V 7 los 39 V 77 22 6Vs 101 88 looy 1007 6B8 47 B 103 BO lOl s 198 1461 100 8 1267 86 80 IIB 111 20B 808 I 100 BS T i 1B2V 9 41 n 6B EoautjTD Obl Binnenl 189i 4 dito Gecona 1880 4 dito bij Bolhs 1889 i dito bü Hopj 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 8tAKj Perpot aohuld 1881 4 TuaKBii Qepr Oonv leen 1890 4 Geo leening aerie B Geo leening eerie O ÏOIDAva Eep V obl 1892 5 Maiiop Obl Buil Soh 1880 6 VmEZUlli Obl 4 onbep 1881 Amstesdah Obligatien 189S 3 BoTTiaoAK Stad leeu 1894 3 Nio N Afr Handels oand Areadab Tab Mlj Certi oaten DeliiMaataohapnij dito Ajn Hvpotbeekb paudbr 4 Calt Hi der Voratenl aand a Or Hypotheekb pandbr 3Vi Nederlandaohe bank aand Ned Handelgitatacb dito N W t Pao Hvp b pandbr 8 Bott Hypotbeokb p ndbr 8 ütr Hypolheekb dito 8 OoSTSNa Ooat Uong bank aand Eosl Hypotheekbank pandb 4 t Ajdbbka Equt hypoth pandb B 68V Maiw L O Pr Lien oerl Nas Holl U Spoorw Mij aand Mij tot Expl V SUBpw aand j Ned led SpoorwIP d Ned Znid Afi Spm oand 6 dito dito dito 1891 dito B IlilJI Bponrwl 1887 89 A Eobl 8 Z id Jal Spwmii A H obl 3 I PoLfK Waraohau Weenen aand 4 EosL Gr Euaa Spw Mü oU 4V Baltisohe dito sand 106V 102V 2By 188 14 109V 102 11 16 118 16B B 14 BI 17 208 lOB A lOB 99 9 1 u Faalowa dito aand B Iwoag Dombr dito aand B Kursk Cb Azov Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Akibha Oent Pac Sp Mij obl Chic k North W pr 0 v aand dito dito Win 81 Peter obl 7 Denver k Eio Gr Spm oett v a llUnoia Central obl in gond 4 Lonisv k Naahvilli Oerl T aand Meiico N Spw Mn Ie hyp o 8 Hisa Kansas v 4pOt pref aand N York Ontaaio k West sand dito Fenn Ohio oblig 6 Oi on Calif Ie byp in gond 61 St Paul Minn k Monit ob 7 Dn Pao Hoof lijn obig I dito dito Line Ooi Ie hjp O B Canada Csn South Chert v aand Va C E Uw k Na lo h d o 0 Amaterd Ommbua Mij aand Bolt6rd Tramwe ïMaala asnd Nao Stad Amaterdam sand 8 Stad Kotlerdam aand 8 Bawffi Stad Antwerpen 1887 VJ Stad Brnasel 1886 2i J Hom Tbeias Begullr Oeselach 4 OosTjmi Staataleenig 1860 B K K Ooat B Cr 1880 8 Bpahjï Stad Madrid 3 1868 Nao Ver Baz Avb Spoel eert GEKLEIRDG en ZWIKTE VELTETEEIIIS voor Blousen en Costumes Gegarandeerd Sol i ed in alle prUzen Da S4MS0M 359 Staats loteriJ 4e Klasse Trekking van Maandag 2 Jaanari No 9298 BOüO 4 B380 en 6849 ieder ƒ 1000 No 1159 en 18375 ieder 400 No 4890 10626 11497 en 1B89 ieder 200 No 980 1437 437B 4980 6800 en 1B426 ieder 100 Prijien van 65 18 9629 BB19 8Iff4 10666 18528 12366 18781 47 36 19 23 68 29 76 18380 112 86 31 8216 69 90 7t 60 843 2814 SB 26 1074 97 89 4 887 2904 96 44 10861 13626 16416 18968 68 41 6682 70 67 88 16102 82 408 70 89 83 10945 13768 6 10011 B12 88 6761 8309 11119 138B1 6 1910 SB 8007 6839 61 11269 67 16602 17 42 10 63 S413 90 13987 21 28 17 87 60 USOBj 44 90 19816 41 97 80 84 B6 16797 96690 3146 6946 8503 12492 66 69 19881627 64 78 48 UBOl 140B7 76 41 i4 8248 6001 67 43 14163 88 8 852 3820 6116 8668 86 14261 16946 10427 1006 61 48 8 O 11661 98 77 41 9 3423 04 94 68 14307 17109 ti 24 1BB2 6216 8827 76 20 iO 3 1181 3634 94 88 78 48 17229 80 84 BB 6830 66 80 64 60 88 1214 8722 6496 890B 11730 68 66 19623 1869 88Ï4 6B98 7 19 14439 72 78 77 3909 8607 17 1186B U526 17812 19746 1424 19 81 64 11936 36 70 66 25 26 94 71 71 69 17507 19872 27 64 6769 01 97 71 11 78 1S12 4053 79 92 12011 14667 20 19907 B7 4118 6816 901B 1810B 14740 17606 22 83 48 66 77 61 67 21 3789 4229 80 9116 86 78 42 49 1629 6S 89 91 12208 14827 79 20044 74 4328 6904 9241 12814 66 17776 201061743 24 7018 62 68 73 17814 16 98 94 81 86 71 77 16 71 1849 4408 64 9882 12434 14614 28 I021B 1905 46 06 948B 12B01 17 81 16 18 61 7191 9B9B BO 150 4 17916 91 59 4687 7206 9692 1266B 94 18040 80806 84 71 28 0791 82 99 66 2044792 4704 54 64 66 1B1I6 64 92 2071 12 84 86 127B2 88 94 80646 92 67 7330 9808 81 15230 18109 7I 2143 4830 33 10017 12846 48 21 20606 61 78 88 49 12930 69 66 70 63 4902 7473 87 49 15828 99 71 74 86 98 10160 68 70 18206 74 2217 99 7684 76 78 15493 81 76 2814 6115 7661 10222 94 16511 87 20838 17 af 89 BB 18100 87 46 88 51 64 7763 67 80 90 18868 90960 2417 B247 7828 66 65 15680 71 60 19 B386 74 10318 86 1B7 8 87 6742 71 92 41 18202 16887 01 9478 96 7923 81 70 16936 18492 98 5406 29 10443 1330116100 89 2617 10 96 60 43 6 18622 28 16 8027 10692 86 14 82 73 33 46 1068B 13406 38 18660 87 44 BB 41 8 68 94 2600 B50B 65 67 13S2B MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen Per Telegraat EOTTEEDAM 2 Januari 1899 Binneolandsche gtansn sender aanvoer prijsen onveranderd ADVERTENTIEW Met wederkeerigen heilwenseh betnigt de ondergeteekende zjjn dank voor de blgken van belangstelling op 1 Jannari ondervonden J M NOOTHOVEN va GOOB Dr s ITBE80N betnigt met wederkeerigen heiiwenach zgn dank voor de hlgken van belangstelling bg de wisseling des jaara oti dervonden Met wederkeerigen heilwenseh dankt ondergeteekende voor de vele bigken van belangstelling hg den aanvang van 1899 Ook mgnen dank aan vrienden en peraoneel voor de buitengewone attentie op 1 Janaari ondervonden H J NEDEBH0B8T Met wederkeerigen heilweuaoh betnig ik mgu hartelgkeu dank aan allen die mg bg de verwisseling des jaara een bigk van belangstelling garen G PBINOK Qmi 2 1 99 i