Goudsche Courant, dinsdag 3 januari 1899

No n TSa 37ste Jaargang Woensdag 4 Januari J800 NwuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdtfoeq Ho ADVERTE TIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote tetters wor4w berekipn naar plaatsruimte Inzending van jddvertentiën tot 1 uur des nudd Telefo a Ne S O Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met TiitEondering van Zon en Feestdagen Be prys per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 AIzonderHjke Nommers VIJF CENTEN Het wtdwkeerigsn heilweiuch baiaigt de oadergeteekente Kjn niendeiyken dank un allen die hem Tan hnane belangatelling blgk garen D N BBOUWEB Gouda 2 Jannari 189t Met wedetkeerigen JieilwenBch betuigt de ondergeteekende z nen dank aan allen die hem bg het wieaelen des jaars blyken Tan belangatelling garen Jan 99 11 SPBUIJT Met wederkeerigeu heilwenich betuigt de ondeigeteekende ign dank Toor de blgken Tan helaagatelliug op k Jannari onAerTondeB J J PBINB TAK DOESBÜBQH Met irederkeerigen heilgroet betuigt de ondergeteekende agti dank Toor de hem betoonde biyken ran belangatelling bg het nienw begonnen jaat J J BBBTKLUAN Met wedetkeerigen heilwenwh betnigi de ondergeteekende zgn dank aan allen die hem 1 da Terwimeling dea jaare een blgk Tan belangatelling garen J GONDA Oouda 2 Jan 1899 Hartelijke geUkwenieh aan Vriendan Beg ioitiganl ao Bekenden M BINNKNDUE Huia en Bgtnigaehildai Lange Tiendeweg D 23 lUI I llH I SteddUJlre aasf lwxek te GOUDA Da prÜB ran het au ia 6 cent per M ea voor Kooktoeatellen of Motoren 4Vi et Onder zekere roorwaatden worden paroeelaa giatii aan de hoofdbuia rerbeadeo met 15 mater rrge leiding achter den gaameter Voor 8 en 5 lichtgaametera bedraagt de haar 10 aent per maand Bewonera ran perceelen ran tan hoogata 2 25 per week kunnen wekelnka afrekenen n Tan de fabriek lampen kooktoeatellea eni tegen betaling ran eenige centen p r week in huur bekomen Nieuw ODOTetroffen Prof Dr Lbberii welbokond BHnTir SftAOBT L lft AUmi Mht met F l iieli liali tot roortdurende radicale en tekete geneiing ran alle lelfa le meest har ekkige tnenuw Kleicten rooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale geneaing ran elke iw te Bleek inoht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpjjn lachte spgeTertoring OnTcrmogen Impotena PoUutioae enz uitroerige prospeotnsaen IPriiaper fletoh fl 1 t i 1 i U dubbele fleiob a 6 r Centrsal Depat i Matth t d Tegt Zaltbommal Bepeti M OUbsn k Co Anuterdara F Happel a öravanhage J Halmmana da JoDgJ Czn Botterdam WoUr il Co Oouda en bii alle drogisten A SLEGT bereèlinch aan tot het leraren ran Zuiver Zeeuwsoh Tarweteood i3 aent Oe K G KIEDWB HAVEN 28 Bekroond op ds Internationale TenlïoMtelling ran Bakkerij Maalderg en Kookkonat te öramn met een dipIomnJerg ffilreren Medaille aaaaiiia s 4 tmtom m H a Hxa All isg WmeiatMO 8 ho n Appr op ïS Virf l rl ll k AÏonU W a rd iial Al n Oouda Druk tan k BBlki MAIf IcKOON Een ware Schat root de ongelukkige shtchtoOars dar Zelfberlekking Onanie en geheuue uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau ELFBEWARI1 G Hollandiche aitgave met 27 aib Prbs 2 galden Ieder die un de renohriï kelgke geTolgea van deu onden Igdt moet hot lezea de oprechte leenng die het geeft redt jaftrl ks duizend vut een Kekfirw dood Te Terkrggeii b hefcVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco t en insending ran hei bedrag ook in postzegels en in tlkeu boekhandel in Holland FEAKSCEE ST001IVEE7EBU n chcmisck WasBcheriJ Ti H OPPËNHEIMER 19 KruUkade BotterOam Oebrereteord door Z M den Koning dat Belgen Hoofddepfil Toot GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit root het atoomen en rerrea ran alle Ueeten en Dameagasdeiobett alsook alle Kindergoederen Speciale inrichlasg Toot het stooaaeo ran plschemantela reeren bont ene Qordgnen tafelkleeden ena worden naar de nieuwste en laatste methode gererfd Alle goederen hekfj gestoomd of gererid worden onschadelök roor de gecondheid rolgens staal baweikt AM VBR AM Sonohoni r Congo Prjjsnoteering Ohln Congo Btoftbee 46 en 50 o Grol 60 66 JigLekkere m I ï Qeurlge xoo Ontbijt Tiiee Namiddag Thee W Alleen retkragbaar bj P H J van Wankura Ooithaven B 14 t SCHIEDAMWDEB Merki Verkrijgbaar btji M PEÈTEB8 Jz N B la be t a ra 8olitl id ia oaobet en kurk staeda toopEïCD ran den naam dar Tirms P HOPPE s j m mm Dubbele Buurt B 10 TAILI EPR NIGBLTCAP NIEUW IIEVW NIEUW GESCHIKT VOOB ITachtücliteii Koffie en Theelichten Welk 4V uur braixden b 2Vi en 6 uur brandende 3 cent per stuk Eenig Agent roor Oouda en Omstreken IZAAH CATS Papiermolen GOLDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelyk Hen beboeft hiervoor geen Olie geen aiaaqjeüü Alleen een luoifer aansteken ia noodig Qebeel londer gevaar voor brand als ook eonder reuk HBIHMBHHMHIUHB Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior BmiYen Borstlioiiig Extract Meüami uit de Koninklyke Stoomfabriek De Honigbloem van H Na ¥ AN l €H Alii € o Uen Haagr Htümniiciers SCHAIK SOHAIK SCHAIK SCHAIK SOHAIK SOHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN b CO B Stelianthe i het beiU middel dar etald Co 8 Hellantbe ganaast Eiakhoeat Co S Kelianthe geaeeat mowal oud ala joan b Oo B BfeUantbe mag ia geea haiagazin onUitakaa Co S Helianthe atait loorldarend ondar SoheiliuBdig taaziekt b Oo B Helianthe halpt ooharroepelijk Co 8 Helianthe is bakrooad met Earadiplona a Co S IHellantlie ia bekroond met Goud b Co S Helianthe ia bekroond met Zilver b Co S Helianthe i rerkrügbaar in fiaoena ran 40 CU tO Cl en ff by A BOOMAN UoordndU J C BATELAND Boüoop B r WUK OudewatcT M KOLKMAN Waddhunem H BOLLMAN Sodegraven FINK8E Nimutrktrk a dJJiu Firma WOLFF Co Westhaven 198 Qouda D MIMBIES S aveg E 100 Gouda K H TA MILD Veerstal B 126 te Goud Het groote aantal zenuwkwalen nog iteMli tUe dd t i door it me Kh wsteotcbftp uDceweDarK M Ua fl i lilE d Udï B Uoht oBtdtÜiagndJwn beeft dit u taimderde pröeVembiini tbui ovVr dS rahwUvenU den door don sovbmo OfflolM ras Oeio dboit Dr Bonui welaamuia ta TllRtaaton wt hotoat op da on derrindins opcedaan In aattfl MHarlsa pnktljk Doar wuaehinc v n hc li M enHaRl ua gonooiwiilO arden warkeluk aoblH r B4erwaltatea Tarteacaa dat ran oen door den sMnndëc naenrana wartja OVÉS ZENUVVLIJDEN en BEROERTE Wbji i M rmdii de lo dra mtra P o l55 faSisr kir beratniataueairecaet li k vflrataftnbaï verïüülntan ontroni het veién der nfsnirere therapie en da di InwanbopiM ïevellen Torfcr iü aUo ennTt4emedla ke aelfi tai van aotnlraokrlften van l aanaa 5yfc nTrtt PariII raa l Fommr n k or llraouar vaa h l kolfltaal ta A a aikalaralk Dr aafceriai kaïuil Safiihl Emai Oariaa nud dr a aHakaM re t ar dar aal teBo th8raaautleoa larlokUa veer eoawHMwa ta Pari ït toaort 33 COMal vo lUokeakagh mi Ir U Dorfli Dr Baakaoh arraad aru a iirtal ttaajpaa geiUahtdaCher nton aanltaiarataor CarinteStattfn OratimBJta Ma r aneRa Brtt taJtl n a ma atWaörTr SarcÓiiwr vMliteliaailMh afV të Dorf ttkani I0 k ml lr l Wneaa Dr aaoaiam IlLa Farrlirl Ean lllvaa tu Ooaaall Oiatral a knihn t ae Saaté Ie Frankrijk en vete anderen Aan allen wiet HWveaael aieer r ulnaer naiaedMin la of aati nesenaaMda eld lijden iraervaadekentekke eniilniakraBlaokakBanalj laow5l allk sa ÏI K Igrenriaea aoef llo a ar p t jrlkk a k M J iehjmdeÏÏDf ïtweert lijD maar dooi de beki e mUdelijB onUiff v w t lijD iDMi door dé bekome mUdelw ontbopdiocHn ea koadwatArkiua wrliven eltctnieere etoomloel of Keebkdeti eneitni of lemlring hsniiM kwui KvrcubV bt ma en ten ilottetU die vrees ToelenVoarber rte ud ttoe nde hebben wegeni TenohUnBeleii ali iteh Maheudeal ngatlg veileii veNoevInB hel heofri beef pl a mal dMieHilitM lifckiriflMn en onber wvMn voer de oegte drMNnda pil en er Rat vterlieen wURg U e Dorea het vo ae v n krIiBaling in en het alipee vin handen te veetin lui 1 deze diit oKtworlIn mn nowlUderB aU ook un lenge matelee lUdendt ue hliafctuelit in kreehttleotbeM ooE an geunde itlfi au jongi pereontn dl vitl mil hit hoofd werk aa geeftetUkt reaotie illao votnomen voidt dzlngend aan genden dab bet bove vtnntlAe eikj aaa te i htAin betvrelk opattTragt ktttUeea Mffimio vtt ondenworttdoor SicfflS iï SÏ door H C A 5 y de Dr WelaeMann ütüi V BiVMi iB VTilH teOldf Vi ipothekir Sorto fiooteuéK L iHinohtaHm têntóoailtYuiut FH og y ats ii S Stoom Zagerij en Schaverij J V3B GEER GOUDA LEVERT SOFliATW AKCniISAVEN E mW ook volgens op te geven Profiel üpoedlge aWeYerlug Nette alivoeriiig Conenrreereade prlfzen ECHT xnet jraodv tattem XrAt yoorat op da berlahnstein UlUeTBIROCK VICTOMABMM OBCRlAHHSWIt 0 O e su Overal sa 2 i z ssf ï v MaaMhapp MmtOoUoH un de FMorla Bram aii KElH lSGEVIi G ZEEIIUTIE BUEGEMEESTEE en WETUOUDEKB vaa Goada Oelet op art 150 der Wet op de Nationale Mllitit TBA den ISdeo AagnataB 1861 rStaatablad No 7 NoodigvD de Lotelingea uit die Terlangea bg de ZeemiUüe te dieDeo om toot dea Isten Tebruari aanbande daarvaa ter Seorotarie aftDgifte te doen Voorts wordt beUaghebbenden naar aanleiding eetiar deawege ODtrBogeaaantchr nng Medegedeeld dat het orerbodig ia aan den Heer Miniater van Marine veno ken te riobten om inlgviag bij de Zeemilitie vermitB op die rerzoekea geen acht kan worden gealagan daar do keu van de manachappdn gabeel wordt overgelaten aan do offioieren van de Marine die met da ovarnoming van de ZoemilicienB worden belaat fiindel k worden de Lotelingen herinnerd aan het voorsobrift van art 129 al 8 der Militiewet dat de toestemming tot het aaogaaa van eeno verlnntenU roor de Buitenlandaohe Zeevaart ia gewone tydan niet gdweigerd wordt aan de bij de Militie te Land ingalyfde Lotelingen welke reeds v 5ór hunne inleving bij de Militie ban beriep van de Buitenlandaob Zeevaart maakten en zieh overeenkomstig art 180 der Wet voor de Ztremilitie hebWen aaogobodon dooh daaïbij niet hebbeo kunnen worden aangeaomeo Qoada 8 Januari 1899 Bttitemeeater en Wethouders voornoemd Ba L MAUTENS De Seoretarii BUOUWER KENNISGEVliliG BUEGEMEBSTER ea WETHOUDBES van Gouda breagea ter kennis van da ingezetenen dat het 2e suppletoir KOHlEE der plaatselyke direote belasting op de Inkomsten in deie Gemeentfl voor het dienstjaar 1998 door Gedeputeerde Staten van ZuidHolland goedgekeurd in afsohrift gedarende Vyf Maanden voor een ieder ter lesing is nedergelegd op da Beoietarie der Gemeente en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezonden aan den GemMnte Üntvanger Gouda den Januari 1S99 Bugemeester en Wethouders voornoemd E 4 MAETENa D Seoretaris BEOUWER BultenlaDdscb Overzicht De oattaapondaot aan d New York Heta d ta Cayanae baweatt aaa den goaTarnear al daar TaraomaD ta hebben dat het atieDge régime aaraan Drejrfaa oaderirarpao la geensiiaa gewgaigd ia aedert het Hoi ran caaiatie in FEVILLETOl Gfideiiksehrilten vaa een Gelakzoeker OF ANinBAL DE VONDELHIG Nam het Framci DO W NÜTTEES 83 Albert de Prie s tranen duidden aan dat hij van een week karakter waa en dat hij aterk behoefte had aan iemand die hem leiddo en hem wat geestkracht inspireerde Laat mij toch voortgaan wide Phüip de Lansao ongeduldig hetBij met die tranen hoe het wil hQ stortte ee en ik vertel sleohls wat ik heb getien Albert weeade en weende lang Toen hg ten slotte een weinig kalmeerde deed ik hem versohiUende vragen eeasdee s om m o nienwsgierigheid te bevredigen andermaals om hem wat af te leiden Zijn antwoorden maakten m j hetgeen de laatste uien gesohied was Tolkomea duidel k Ik begin met te Etggen dat Albert de minnaar waa van mevrouw Staokpland het ii nog en ge ohiedents van oaden datum ran voor haar huwelijk miaachian verontsohnldigt dat de uak een weinig in elk geval laten wij de dooden niet oordeelen en ons onthouden van onze meening te zeggen van dat punt Ktt had Albert een karaktertrek die hem alle eer aande en die misschien zjjn foat van die traoen uitwlsohl hij was uiterst voorzichtig met dan go d n uam dergenea m t wie h omgang baginael de noojukelghheid dar henisniDg ran het Tonoia rao 94 heeft etkead De gouier neor ipreekt ook bealiat alle geruohtea tegen ten aaniien Tan bat oTarbrengen ran Dreyina naar £ aropa Oe ex kapUein ia den 23en December in het betit gekomen ran de atukken die ham oit Parga toegezonden waren zgo antwoord zal eerat heden alt Cajenne ler tonden worden In Italië ia door 2700 geaangenen een rroolp nieuwjaar gevierd De koning aan Italië heeit getron aan ign belofte ia de troonrede den 29en December II ean algemeene amneatie uitgeraardigd roor de politieke gefangenen dia tengerolga aan het broodoproer en dat te Mihan waren veroordeeld Uitgealolen ran de amneatie ago t e leiders da afgeaaar digden en de jonrnaliiten die slgohta een aermindering ran atraf aan t ee jaren hebhen verkregen en geenerlei gratie verkregen de peraonen die aich tgdena de oproeren aan vergrgpen tegen het leven of den eigendom acholdig maakten Onmidde Igk na het publiceeren van het amneatie dacreet warden 2700 veroordeelden in vrgbeid geateld waaronder de achr fater Anna Kaliaohow de vriendin van den aooialiat Tnrati Da Tooroitairevaade para iemaargedeeltelgk tevreden g vraagt de iuTrqbeiditelliag aan alle veroordeelden wegens politieke misdrgven en een groot deel ran het publiek ia t faiarmede eana De aenator Fierantoni zal voor een volkomen amneatie jjaeren en da in de gevangenis gebleven repoblikeinsche journalist Cbiesi ia door den jooroalistenkriog te Rome tot Tioe preBi dent benoemd om de noodzakelgkheid van i jn invrgheidatelling te betoogen Men meeot dat de regaering den wenack des Tolka niet lang tal weerataan en de amaeetie zal uitbreiden over velen die thana zgn Toorbggegaa V Het Engelaohe blad aCritioc deelt mede dat Rhodes niei alleen naar Engeland ia gekomen om mei de beatnurderen der Chartered Gompailj te overleggen over de Zuidafrikaanacbe saken maar ook omdat hg met da Regeering spreken moet oaar de regeling van de Portngeesche erfenis aan de Delagoa baai Tbe Critica meldt ala vaststaande dat een overeankomat gealoten ia lasachen Engeland Dnitschland en Portagal Bg die overaenkomat ia bepaald dat Dnitschland bat noordelgkate deel van Poringeesch Oost lfrika verkrggi het deel dat aan de Dnilsche bezittingen in Oost had i Het is waar riepea enkelen vz ja gebeimhou dendheid was een van zyn fouten Een leelyke fout vind ik riep de Salluoea ffWaar dient het toe vraag ik u de dames van da groote wereld het hof te maken dan om er mee te pronken en uw benijdera bleek te doen worden van ergernis P Salluoes spreekt recht zeide een der jongelieden aWant bet zijn zooveel ala mode artikelen waarvan het genoegen alleen in b t te pronk stellen en het hooren bewonderen is gelegen Op die w ze heefi men tenminste nog ieta voor de handen vol geld die ze ons kosten Natuurlijk zei de Sallaces en de pronk daargelaten geef ik evenveel om een melkmeid als om een hertogin Albert waa niet vaa uw meening hoeren en ik veronderatel dat gq inziet dat hy daartoe volkomen recht had ledereen hier beneden soekt het pleisier op zjjne wijze Hjj zocht ket zijne in tiin geheime liefde voor madame Btackpland die duurde tot aan de uitkaooping die ik op het punt sta u te vertellen Gy weet allen tamelfjk wel welk een duur arti kei de liefde dikwijls is en hoe vealeisohend een minnares dikwyla kan zgn Albert wiens fortuin voor tevenachtste gedeelte reeds door zijn vingers wu gegaan kon niet langer zijn stand waardig handhaven Hy maakte schulden en de een of ander had de ongelukkige ingeving hem in kenaia te brengen met den joodschen woe keraar ob Ismaël die zich volkomen bereid ver kltarda hem een sektr tuital ba bi teo ia de Afrika grenst en benoorden de rivier Quilimani ligt Engeland krggt het gebied bezuiden d Qailimane tot aan de grens van Amatooga land dus het gebied waarin Mozambique ea de Delagoabaai vallen De baai en de spoorweg zollen onder bestuur komen eaner Engalach Doitiche Maataobappg Voorts geeft Portugal aaa Engeland het recht van invaart der J geUche vloot in iedere Portugeeacba haven Engeland daarentegen belooft Portugal det atann der Engelache vloot in oorlogalgd De aVoss Zig a veroeemt dat er in Dnitsch land van snik een overeenkomst niets bekend 18 en maant aan tot vooizichtigheid Het blad hoopt dat de regeering te Berlyn eindelgk eens den jniaten tekat van het Iractaat zal pablicearaa De naweeëo van den ongelokkigen oorlog beginnen tich in Spanje almeer te doen gevoelen De mieistar van oorlog heeft aan ean redacteur van de aBeformaa geze dat er op bat ooganblik reada 8000 hoofd en mindere officieren beschikbaar agn tengevolge van het verlies der koloniën en dat er nog meer tatigverwaoht worden Het aantal generaals ia ontaettend groot daar de regeering tydens dan oorlog bijzonder vrggevig ia geweeal met berorderiagea Kn al die hongerige bokken aten thana op da haverkist De minister zon dan ook zoo apoedig mogelgk xgne portefenille I n neerleggen Verspreide Berichten niiBYrus Bet geheime dossier hetwelk thaat door bet Hof van Casaatie wordt onderzocht moet nit niet minder dan 1000 atukken beataan De Pargsehe correspondent der aDaily Newaa weet mede te deeien dat de namen welker bekendmaking Frankrgks belangen aoo kunnen lohaden met etrookjea papier bedekt zgn Volgens de Sièolea aal Drejfua door den rechter te Cajenne ondervraagd worden over zgn bekentenia tegenover Lebrun Renanlt Naar aanleiding van bet door ona vermelde bericht in de Volooté over de verklaringen van mevr Paja toor het Bof van Casaatie beeft deze dame aan raadsheer Damaa die baar in tegenwoordigheid van den griffier heeft ondervraagd getohreven om hem te melden dat zg aan geen enkelen verslaggever eenige mededeelingeu heeft gedaan omtrent haar verklaringen De Libre Parole welke haar insobrgviug ten bate van mevrouw Henry eigenigk reeds gHloten had geeft nog een aanvnlliiigslgat portefeuille te geven in ruil voor een eenvoudig papier e met xyn handteekening voorzien Alles ging gHd sinds geruimen tigd en hoogstwaargohijnlyk zou er geen wolk van onheil boven de hoofden van de twee gelieven hebben kannen samenpakken indien madame Stackpland erenali b na alle vrouwen niet bezeten ware geweeit van een zokere manie om brieven te sohrigren Niet tevreden met de hoorbare betuigiagen van liefde en toewijding die zij in ruime mate in de gelegenheid was met Albert te wisselen sohreef zij onophoudelijk allerliefste brieQes waarvan het nimmer ontbrekende P 8 steeds het verzoek behelsde dezen na lezing te verbranden Maar Albert inplaata van gevolg te geven aan dit verstandig verzoek bewaarde ze integendeel als een schat en droeg ze altgd bi lich wat een sleoht gekozen voorzorgsmaatregel bleek Want al het kwaad is uit die briefes voortgekomen maar het verstand staat stil bjj het aanhooreu van den helschen strik waarvan beiden het slachtoffer werden Er kwam een dag dat de behoefte van geld ztoh weer dringend liet gevoelen waardoor Albert zich voor de tweede maal naar Jacob Ismaél begaf Dat was eergisteren lamaël stemde er in toe d som die gevraagd werd te leea n maar atelde als een der vaorwaarden dat Albert hem een souper zou aanbieden Ben souper met een jood geldschieter woekeraar is iets verre van aangenaam maar gelijk een oud spreekwoord zoo teréoht zegt Nood breekt wet Kortom Albert nam het aan Wat ar is voorgeTallen tjjdena dat aouptrf De waarmede de inschrgvingeD zgn gastegan tot een bedrag van 129 18S iranea Pjcqoart moet met nieuwjear een geschenken ook veel bloemen ontrangen hebben De brieven en naamkaartjea die Zondag om twaalf uUr voor hem afgeleverd waren vormden zegt de aladépendanoe beige ean hoop die wel een kubiekmeter inbond had De Aganca Natipnale heeft de volgende nota uitgegeven Men weet onder welke voor 7 aarden van geatrenge geheimhouding dagelgka de overbrenging van het gaheima dossier naar de strafkamer van het Hof van cassatie geachiedt Om te keoicheteen hoe het hoogste hof de verlaogens van de regeering in acht neemt voegen wg er bg dat mr Mornard aedert twee dageo vatbaar geoordeeld om aan nianwegiarigheid of onbeacheidenheid bloot te staan dnor de rechtere van het Hof verzocht is tegen elke gebaurlgkheid van dien aard zgn voorzorgan ta neman Mr Mornard zooala gewoonlgk vol eerbied voor den wil van het Hof heeft dientengevolge voor zgn kennissen da deur gealoten en aan iedereen zelfs aan zgae fa milie den toegang tot zgn ttadearkamar out zegd Gisteren aon het lasterprocae door Jndelen Marinoni tegen Zola ingesteld door de kamer van appel in atrafzaken behandeld worden Elei ia echter verdaagd tot 27 Februari De bedoeling achgnt ta wezen te vrachten tot da Dreytni iaak afgehandeld is Zola heeft in eaa interview verklaard dat bg op aandringen van zgn advocaat Labor er in heeft toegestemd zgn verblgf in Engeland te verlengen Picqnart doodt den tgd met het leien vanCatlyle a Oeachiedettia der Franicba ravolntie in t Eogelach RcinnnB Ta Botosbam in Rnmanii gaf aedert korten tgd een reiaende eironatroap nit e o groot aantal artisten en 40 paarden bestaande Toor atallingan in een renaaebtige circus welka te dien einde in het midden dar stad waa op geslagen Drie nnr na afloop der vooratelling ia in een der stallen van deiea cirona brand uitgebroken waerbg drie BtalkoeohtR zeven volbloed paarden en drie gedreaseetde honden dan dood hebben gevonden Aan redding waa niet ta denken daar het vuar door een lichten wind aangewakkerd plotaeling om lich heen greep De brandweer moett ichdan ook bepalen tot het nathouden der belendende gebouwen duivel weet hot beter dan Albert want hy waa niet in staat het mij duidelyk ta veiteUeUa Alles wat by weet is dat by na twee of drie glazen w n zich als fersuft gevoelde en een onweerstaanbare neiging tot slapen kreeg waarvoor h zwichtte en insliep Toen hy ontwaakte was h alteen zyn portefeuille met de brieven van madame Stackplaad was verdwenen Geen enkele deier brieven was ondarteekend degedachte dat ze gestolen konden zyc kwam niet bijhem op over het geheel was zyn ipyt ze verlorente hebben veel grooter dan zyn bakommeriBg overde mogelyke gevolgen De brieven waren immers ongeteekead wie Eou kunnen uitvinden van wte ze afkomstig waren P Evenwel haastte Albert tioh naar de woning van den woekeraar Men gaf hem ten antwoord dat Jacob Ismael oog afwezig waa Albert keerde onbezorgd naar zijn woning terng Den volgenden morgen giiteren dus kwam hy tot ontdekking van de vroeselyke waarheid Madame Staokpland krankzinnig van angst radeloos wanhopig stond eensklaps voor hem Z had een briet van den volgenden inhoud ontrangen Mevrouw 1 Het toeval heeft my Jacob lamaèl uw gan Eohe correspondentie met mijnheer Albert de Prie in handen gespeeld Ik begrijp volkomen de onnoemelijke waard dezer oórraspondantie en ben vast besloten party ta trekken van mijn kostbare vondst