Goudsche Courant, woensdag 4 januari 1899

aanvangt Die commandant moet ten allen tgde besabikbaar zgn hg is als het ware aan zgn kamer Ihoia terbondeo een klein licht rgtnig met bgzonder goed paard ia te zgnar beaobikking en wordt in de onmiddellgke nalnheid tan zgn woonhuis ondergebracht met den koetsier Natourlgk zou zoo n leven toor één persoon niet uit te hoadon zgn er moet dan ook een 2e oommandaot zgn éen tan beiden ten allen tgde dispooibel Hg die van beiden de wacht heaft ia ten volle terantwoordelgk voor den goeden gang Tan bet blasschiogawerk Wat de stoomspuiten betreft beeft rolgens het Terslag eén ervan nog 30 mioaten noodig gehad alvorens ze water kon geven nadat ze reeds op het terrein van den brand was aangekomen Zoo iets pleit voor een verregaand slordige wgse van keuze van materieel eo ren het gebruik erran De sobuld ligt hierTan aan den commandant hg is de raadsman in brand aken weigert men hem de middelen dan is hg als eertgk mao terplicht af te treden £ en etoomspoit die eerst tan haar station naar de plaats tan het onheil gereden aldaar aangekomen nog 30 miaoten noodig heeft om water te kunnen geten ia een dubbel onding dobbel omdat de leek rekent op bare groote uitwerking en zoo bedrogen nitkomt £ en etoomspnit moet ten allen tgde etoomklaar zgn en met gebankte tnren in de remise etaan de tiïd die verloopt tosschen het tgdetip tan tertrek tan de remise en dat Tan aankomst op het terrein vaa den brand is dan rnimsoboota Toldoeode om onderweg heb Tolle stoomTcrmogen te halen Op het terrein aangakomen is dan alleen tgd noodig Toorhet aanslaan der slaogen eo bet rerbinden der znigbuizen met het walarraserToir het ophalau der slangen om de gewenschte hoogte te bereiken en het plaatsen ran de straalpgri of pgpeo Met een goed geoefend personeel en aannemende dat een lepgte aan slangen tan 100 M moet worden uitgebracht moet de stoomepnit binnen 3 minuten nadat ze op bet terrein is aangekomen bet eerst water kunnen werpen in hel brandende element Volgens meergenoemd terslag ontbraken verliobtiogsmiddelen geheel Besumeerende komt de schrgver tot de conclusie adat de dood tan twee brandweerlieden ia te wijten aan het beleid tan den commandant der brandweer eerst in de 2e plaata komt de gemeente eOratenhage in aanmerking als zg dan commandant de uoodige middelen tot rerbetering heeft onthouden De beide andere brandweerlieden zgn gevallen in den strgd tegen het vuur dat kannooit Toorkomen worden B5=ggg I I Gemengde Berichten Op OodejaarsaTond had in de Nude onder Beenen een treurig ongeluk plaats Door den raim I7jarigen knecht tan den hoer O Leccius de Bidder J Wisgersbof genaamd werd sohertsendervga de loop tan het jachtgeweer tan zgn meester t welk hij moest schoonmaken en zelf tooraf geladen bad gericht op d dienstbode Wilh Meger met de bedreiging op haar te zullen schieten Door onbekeode oorzaak ging hel met hagel geladen geweer af waardoor bet meisje een ernstige wond in het aangezicht kreeg Echter had zg nog de kracht zich naar de woning van den heer Leccius de Bidder te begeven waar haar msaster en diens echtgenoote oudejaarsavond vierden Van daar werd jg onmiddellgk naar het ziekenhuis te Wageningon vervoerd waar men baar toaitand hoewel ernstig buiten letensgetaar betond De jeugdige dader schgat zich het geval zoo la hebben d Directe SpoorwegvcrblDdlngen met GOUDA W t l lifö8 99 4 6 6 8 6 61 8 1 7 81 6 Ï0 8 40 S lO srso 7 60 6 17 8 87 8 84 8 41 4T 6 8 8 64 8 16 7 84 6 66 i 8 48 8 04 4 4 38 4 89 4 68 6 04 6 16 4 08 4 87 GOUD A A tSTbaSAU ioud 6 9 8 14 8 10 B7 18 10 l l 5 80 7 S1 8 6 11 17 8 Amst W 8 01 9 06 10 86 18 48 1 8 00 8 87 8 40 10 01 U 7 AmstO 8 ao 9 8 10 60 108 1 18 616 8 68 10 8 11 41 ilsat C 8 7 06 8 10 9 06 11 16 8 68 8 46 4 4S 8 80 7 4S 9 4 Anub ff 7 80 8 S6 9 80 11 80 8 08 4 00 6 00 8 88 8 00 10 Oouda 8 09 B 18 10 09 18 61 8 68 4 47 6 4 7 49 8 49 11 1 TUrdigd door omstandigheden die de reebtar bg igne nitspraak nog niet heeft kunnen wegen moet eene nieuwe reohterlgke beeliasing roohtTaardigen Ta wachten totdat de onschuld is gebleken brengt mede de beudbating ran een Toonis dat bad later ontstoken licht troeger geschenen niet lou zgn geweien Het voorgestelde ontwerp ia dut in beginiel juitt de terheffiag er tan tot wet ia een zaak tan dringende urgentie Kan rechtmatig getazen twgfel in welke richting dan ook opgelost worden door een wettig middel door een onderzoek tan aan de zaak treemde dns ook objectief Tolkomen onpartgdige rechters dan mag dal ondersoek geen dag langer nitgeateld worden dan oniarrngdelgk noodzakelgk is Het weldra aan te tangea nieuwe jaar brenge ons zoo spoedig doeolgk de wettelgka regeling welke de herziening van het tegen de gebroeders Hogerhuis gewezen arrest zal mogelgk maken Aan den Hoogen Raad dan bet oordeel of de later gebleken omstandigheden die herziening kunnen recbttaardigen Voor dat oordeel dat niet licbttaardig zal worden gegeven zal ieder zich hebben te buigen ook dan wanneer het sijne anders mocht luiden £ en rechtspraak die allen betredigt die allen twgfel buitensloit ia een illnaie Wat Jnpiter niet kon kan onze rechter eteumin a De Baagache Brandweer I De beer J C van Bgn te Brielle liobt een aOpen Brief aan hot Vaderland en de aHaagsche Ct naar aanleiding tan den op 11 December 11 plaats gehad hebbenden noodlottigen brand in de Haagsche Brood en Meelfabriek Da beer Van Bjjn wijet voornamelgk op de gebreken welke bg dien brand zoo dnidelgk aan tlicbt zgn gekomen en terbeterd moeien worden aln de aerate plaats komt het mg oubegrgpelgk toor zegt bg boe een koetsier Tan de brandweer onder het pnio bedolven kan zgn geraakt De koetsier behoort bg zgn paarden hg ia niet afgericht en mag dus met gebruikt worden ala pgpeovoerder of zoo iets bjj is zuiver paardenvoermao en moet by de paarden bigven Dit wgst dns op een gebrek in de organisatie nl het personeel is wefirschgnigk niet talrgk genoeg daarin moet verbetering worden gebracht Uit bet terslag van den brand in het sVaderlaodi is op ts maken dat twee man age omgekomen eigenigk eerst na den brand bg het omterbalau tan mnren Dit omterhalen tan muren is mgns inziens niet altjjd geboden en moet termeden worden als ar uanscbenlsTent mede gemoeid gaaa zooala hier da nilslag is geweest lieret den geheelen boel laten afbranden dan menschen op te ofiareu In boeTcris hier onTOOrzichtigheid Tan de zgdo dar brandwaerliedan in bat spel is geweest kan ik niet beoordeelen la het aan ongeoofaadheid te wjjten dan ligt de schuld aan de gemeente als geen oefeniogsterrein besobikbau is anders ligt het aan den commandant die bet oppertoeziobt ook orer de oefeningen Tan zijn personsei heelt In hetzelfde verslag wordt vermeld dat de commandant tan de brandweer inmiddels op het terrein terseheuen was Op mg maakt dit den indruk dat genoemde commandant eerst in esn latere periode van den brand ter plaatse aankwam Dit nu mag niet geschieden Het is voor een goeden gang van het blosschingswerk bepaald noodig dat de hoofdleider d i de eom mandant reeds tan den aanvang at de leiding op zich neemt en na eerst alt het ware met één oogopslag den omtang en aaid tan den brand te hebben verkend en een plan de campa ne te hebben opgemaakt de blustehing Do oonuk Ttc dea bruid lohgnt hei ipria n na eon petroleomlamp tg ign gewesit ale in den iM ms opgebugen BINNENLANPT H M de Koningin wu bij de NienwJMnreoa tie ten Hare ergeield door H M de Koniogin Uoeder De derde tfdeeliog Tan den proTinciile grif fie nn Zaid Hollend beut op 1 Jannnri jl t ea Terdienilelgke ambtenareD die bun 40 jarig ambtefeeit mochten berdenken t w de heaien J L iQ la BUtte commiee chef der afdeoliog an J J Brinckmaotadjanet oommiee la klaiae Bg die gelege beid beeft bon ambtgaaoot de beer Verbbitt commies boofd der le afdeeling met een bartelgke toespraak nit aaau Tan de ambtenaren ter griffie ieder der jnbil ariueo een geecbenk aangeboden De Commiaiaria dar Èooingin beeft in een vleiend ecbrgren Tan sgoe waardeariog der langdnriga dianaten doen blgken terwgl de inbilariiieo nog nit Tole andere kringen loowel amblelgke ali partionliere betnigingen tan belangstelling mochten ontrangen In het cBotel den Ouden Doelen te eOra tenhage iqo aangekomen de mini ter Tan Zweden en Noorwegen griaf Qyldenetolpe en de miniater Tan Staat jbr Panhoja oadvicepreaident Tan den Raad Tan State Prof mr D Simone wgdt in de JannariafleToriog tan De Qidai een artikel aan de aak Uogerbnit Het bij da Staten Oeneraal aanhangige ontwerp van wet tot oitbreidiog tan de gevallen waarin rerieie Tan een atrafproeai lal ign toegelaten opent de mogelgkbeid om ook het Leeowardeniebe arreit aan eene herueniog te onderwerpen wanneer de Booge Baad daartoe na beraieattd onderteek Toldoende gronden aanweeig aobt In bet Tooroitiicht dal de rechter dos weldra geroepen tal warden tot bet rellen Tan een nienw oordeel met tolkomen kennia Tan zaken achgnt bet prof Simons geraden de debatten te staken en pertoonlgke opvattingen terng te honden Waar hg ons een overaicbt geeft tan de taakBogerbnit doet bg dit allermiottmet de bedoeling om opnienw Tan zgn eigen opinie lekensebap te geren mur alleen op nitnoodiging Tan de redactie tan Da Oida die er prga op atelde dat haar leiera door een onpartijdig OTerziobt op de hoogte looden worden gestald ran de beteekenit der uak welke bedoeling door prof Simone gewaardeerd wordt Aaa het alot ian sjn nittoerig artikel achrgft de heer Simona De Minister Tan Jnititie heeft het nog teer onlangs nitdrokkelgk terklaard dat bg bereid is sijne medewerking ta Tarleenen om de waarheid too belder mogeljjk aan bet licht ts doen treden Laten dan onte Staten Generaal met bekwamen spoed dea arbeid verrichten die Tsn ben wordt erraegd en bnn segel baohten aan het ingediende ontwerp en laat men ter wille Tan bet groote beginsel dat bier op bet spel Blaat ego aandacht niet laten afleiden door kleine beiwaren die aleeds en tegen elk ToorBtel kannen worden aaogeroerd Zoodra aan da joietheid Tan eene reohterIgke nitipraak rechtmatige twgfel gerezen ie mag die twgfel niet worden onderdrukt ter wille Tan hot Tormoeden dat een gewgsde Toor waarheid gebonden moet worden De onderstelde waarheid mag niet meer kracht hebben dan ds waarheid ulf Zoolang iemands schuld niet is bewezen moet zgn onsobold worden eangenomen twgfel aan die schuld gerecht OOCDA aOTTISDAUvlee veru 9 14 9 i8 9 64 10 11 11 18 8 10 8 86 8 48 8 49 8 88 9 C8 Oaads Heordreobt door Mienwerketk i OapaUa aalferdaai 8 80 7 7 8 7 8 7 46 7 86 11 81 11 18 18 68 i ll 8 4 S 67 4 68 11 88 l 8 6 t 10 80 11 86 f 1 7 sa 8 1 11 4 1 14 6 1 11 8 10 19 10 10 88 10 48 10 4 9 84 M 10 18 8 88 11 61 U 1 8 80 4 4 16 6 11 86 ff 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 6 86 S 9 68 e 16 7 86 7 6 8 40 D door 9 4 48 8 8 4 88 8 08 6 04 8 11 6 11 19 8 17 8 96 Katterdaa Oapelle Nieuwerkerk Hoordrecht Saida 11 60 1 7 1 44 8 80 8 45 4 08 a U64 a f I OI I s r 0 f H 9 47 lO l 88 7 48 8 Ï1 11 64 18 08 18 47 14 8 0 4 06 4 4 eOVDA DEN B A A e vilt vina 18 18 18 88 14 8 46 4 48 9 1 67 10 14 11 4 66 6 7 8 18 6 8 6 87 8 80 8 4 8 61 9 0 9 08 9 17 f 7 80 7 4 7 88 8 07 8 1 Souda Zaveahuitan Moerktpelle Zoetermeet Zegwaard Voorbsrg aHaw 1 8 1 1 1 88 1 88 4 4 18 8 18 10 10 44 11 46 11 18 11 80 11 41 ff 11 ff 18 1 4 ll 7 8 40 1 86 1 41 1 66 08 17 10 11 10 17 10 8 10 48 10 64 7 46 7 68 8 89 g door 8 64 P 9 08 8 86 D 7 0 7 40 eHago 6 4 Voorburg 6 6 Zeetermeer Zegwaard 8 6 Zevenhaizen Moerkapelle 6 17 Oouda W8 11 86 11 67 18 08 18 80 10 1 7 48 8 Ó8 8 14 19l J Ï ï jJ J 0 8 6 8 8 1 6111 i i 10 86 ttaada Ondew We d Uireehi 8 80 0 89 6 86 8 66 6 48 7 8 8 08 7 88 6 84 ff 10 17 10 84 10 41 ll li in ae iaat l as 11 84 e ao a aa i io a aa lu ai We d 6 48 7 8 j O ff V i l 6 8 08 160 6 o4 4 7 8 M 11 1 11 18 g f M7 a lS Ua l M 0 1 74 8 6 4 10 4 11 1 aangetrokken dat hg een aiada aan zgn laten heift gemaakt Zondagmorgen vond men zgn li k in een sloot nabg da woning Bg de Haagsche politie is aangifte gedaan van een zeer brutaleo diefstal met braak dis Zondagavond tosschen 4 en 11 oren moet bebbeo plaata gehad ten huize van do weduwe B op den Loosdninscheoweg De heer B B eigenaar van da bleokerg die aebtar het hois gevaatigd ia hondt kantoor bg zgn moeder de weduwe R en had aldaar ook zgn bVa dkaatje staan in een soort kelderkaet met hoogst eeovoodigeelaitiog terwgl ook het brandkaatje van tamelgk lichte constructie is Ilejoffroow B waa Zondag bg een barer kinderen n eda op den Loosdninechen weg wonende en had de deur barer woning goed gesloten Zondegavond halfelf werd de heer R gewaarschuwd dat men bg zgue moeder had ingebroken Uit het feit dat de voordeur nog gesloten was blaak dat men sich toegang had terscbaft door het kantoor waar de kinderen s middags badden g speeld Bjj onderloek bleek de brandkast geforceerd men had een stuk uit de toorplaat geslagen Vermist zonden worden ruim f 9000 aan bankpapier een paar dnizend gulden aan specie en een spaarbankboekje waarop ongeveer f 1100 was ingeachraien Nieta werd in de brandkast achtergelaten Onder het dansen bleef Zondegavond ta Kotchede een 21 jerig meisje plotseling dood 1899 is toor allee een jaar tan geluk Niet alleen toch heeft het m zgn nsamcüler twee negens maar het eerste eo tweede cjjfer samen termen een derde negen de som der ogfersis 27 driemaal negen en deze cgfers tormen samen nog eene negen De veeeoiging Tbngatér te Amsterdam wil een huize Thugatêr oprichten t Doel ia drieledig a In den bnizs Thnga ér zal gelegenheidzgn gedurende korteren of langoren tgd teterbigten Hel zal dus zgn een HotelPensiontoor dames b sHnito Thngatért zal betalten een rnimetergaderzaat reataaratiezaal en eonversaliszaal Vrouwen nit tlle oorden van bet land dia toor korteren of langeren tgd in de hoofdstad tertoeten zullen er al de geriefelgkheden van een hotel al de gezelligheid vaa een samenzijn met intellectueel ontwikkelde vroawen kunnen vinden c Voor ouderwgzeressan eu andere ironwen die in haar onderbond toorsien door ernstig werk wil Tbngatéi eea ontspannend tehuis zgn sHuiza Tbugaters kan da plaats wordsn wsar da intellectoeele ontwikkelde vrouwen elkaar ontmoeten Voor vroowen die lydalgk ju Amsterdam rertoeveo en aangewezen ago op de 2de of 3e raoghotels voorziet een dergs Igke stichting in een dringende bahoelte Da ouderwgzeressen die vaak tot een ongewenaoht iaolement worden gedwongen kunnen daar den omgang tinden met ontwikkelde vroawen nit andere maatacbappelgke kringen Om ds inrichting te doen beantwoorden aan de eiachen die men or aan atellen mag wat betreft directie lectuur meubileering bediening kenken enz ia een aanzieoiyk kapitaal noodig dat noch de tereei iiing botengenoemd noch het Leasmnseom toor Vrouwen die in deze op nader otereen te komen toorwaarden met Tfangaiêr hoopt samen te werken geheel kan fonrneeren Bet bestuur hoopt in dal tekort la toorzien door bet oiiacbrgven eener leeuin Aandealen tan f 25 rentende 2 pet tallen worden uitgegeten TUd nn Greenwich 8 61 8 8 D door 8 60 7 68 8 0 8 00 8 18 8 86 10 04 10 8 l 18 10 11 10 18 f 10 88 10 84 10 64 11 80 9 10 7 88 8 1 87 10 101 De O treinen alléén 9 47 le en te kl Elk 9 84 reiziger moet zich s ff 10 01 ff bovendien voorzien tea 7 48 8 80 10 07 lo aaeen beivüs i f 0 60 8 84 10 10 8 11 10 ff 10 1 ff ff 10 1 ff ff ff 10 88 ff ff 8 68 9 88 10 88 11 8 11 44 f 8 D door 7 68 84 8 16 8 89 8 84 7 66 8 10 H ff ff 48 ff ff 8 98 10 10 10J8 7 80 8 18 6 18 8 80 8 8 8 60 Men meldt nil Dan Haag aan de N B Ct Bij de politie ia aangifte gedaan vaa een zeer hrntalen diefstal met braak die Zondagavond tnsachen 4 en 1 oren moet hebben plaata gehad ten huize van de weduwe B op den Loosdainsahen weg Da heer B R eigenaar van da bleekarg die schier het huis gevestigd is houdt kantoor bg zün mosder de weduwe R sn had aldaar nok tijn brandkistje van lichte constrootie staan in san soort kelderkest met hoogst eenvoodiga aluiting Mejuffrouw R was Zondag bg een barer kinderen mede op den Loosdniosohen Weg wonende en had de dear barer wooing gaed gesloten Zondagavond half elf werd de heer R gettaarschnwd dat men leo huize tan zgoe moederhad ingebroken Het bleek dat men tichtoagaag had terscbaft door het kantoor endat da brandkaat geforceerd was men bad eenstnk nit de toorplaat geslegen Vermist zondenwtfrden rnim f 9000 aan bankpapier een paardnizend gnldeu aan apL Cie en een spaarbankboekje waarop ungeteer f 1100 wae ingescbrsTen Niets werd in de brandkast achtergelaten Men schrijft nil Beesd aan de sN R Ct Hier bestaat san oudsher de gewoonte dat in dan oadejaarsoacht alle bnizsn in bet dorp voorzien worden rao het jaartal dat hel aienwe jaar aanduidt Wie dit toor t eerst tiet dankt allicht dat ieder bewoner dit op sgn eigen woning aohrgft maar dan tergist bij zich Zoodra te middernacht de klok tan den grooten toren zgu twaalf doSs slagen heeft doen hooren begint de nachtwaobt geholpen door een paar jongens met krgt op of naast elke dent het nieuwe jaartal te icbrgten waarachünlgk ten liewgze van den gter waarmee bg elkea nacht de rondte doet De betolkieg achijnl op dat gebruik gesteld te tgu Slechts een enkele is er die tettoekt tgne denr niet te bekrassen Toen eeniga jaren geleden door welke oorzaak dan ook eene geheale bnnrt en juist een der geringste tergateu was werden daaroter bg den bnrgemeeeter ernetigs klacbteu ingebracht Dat de nachtaacht daags na nieuwjaar eten aan sgne activiteit komt berieneren spreekt tan zelf ea dit zal zeker niet weinig bgdragen om dergelga gewoonten in stand te doen bigten Dezer dagen logeerde te Ooee aan ongeieertijttigjarige jafiroaw voorgetende J Helmerte hasten tan Amsterdam afkomstig te zgn enin dameabandwerken ta doen Op een goedenmorgen was zg echter zonder betaling verdwenen De politie deed nog pogingen ombaat op te sporen maar te vergeefs Zg beeftwaatacbgnlijk ook nog getracht een manufacturier op te lichten 2g was deftig ia t zwartgekleed mei traaien mantel Bg den logementhouder gaf zg voor ook in Middelburg vertoefd t hebben M C Ta Baarlem heeft sen zoon bg t oieuwjaarsehieten zgn vader gedood Ds tader bad aen pietool echoot aenige malen en troeg toen zijn zoon of deze ook eens wilds schistee deze dsad dit en raakU zgn tader in het hoofd Ia de gemeente Sloten waar veertien dagen geleden verscheiden personen oegesteld werden na het gebruik van tleesch tan een gestorten Mnd is thans een trouw aan de getuigen OTatledén De oterigen tgn zoo goed als hersteld Bg de eerste trekking der 4e klasse tan de Staatslotery was gisteren het eerste nummer aan prijs tan f 5000 Bgaa 22 mill menschsn precies 21 820 526 hebben in 1898 le Amsterdam in de trsms gezeten d i 752 000 meer dan in 97 Sn dal meerdere is niet te danken aan de zg akroaingsweiks went het 4e kwartaal alleen gaf al een oterachot tan 400 000 Oisternacht kraag een agent tan politie het op den Parallelweg te Rotterdam ta kwaad mat een berucht persoon die nn botendien beschonksn was en de raat terstootde Zgn artestalie ging met een hetig tsrtet gepaard waarkg de regenmanlel tan den agent aan flarden gescheurd werd terwgl hg eenige tnistslsgen in het gezicht kreeg Tegen den man w rdl procnvarbail opgemaakt Op de ttsomtram tan Leiden naar Katwgk kwam zekere Versteeg tan Katwjjk e Zee op het baloon staande met den tak tan een boom in aanraking die hem den bood tan het hoofd stootte Onbedacht sprong hg daarop van de in vollen taart ignde tram om den hoed op ta rapan met bet getolg dat bg tisl an onder da tram geraakte die hem zgn schouder terbrüielde eo eene zware wond aan het hoofd toebracht Hg ie naar bet Ziekenhuis te Leiden oTsrgabraebt Omtrent het gebenrdo met de gaatram te Maastricht wordt ons Tan daar nader gemeld De gasmotorwagen stond ledig en met stilstaande machine bg het Tolstation aan de f schstraat toen de trambeambten een gaslek bemerkten Zjj draaiden wel oumiddellgk de in het rgtnig brandende petroleumlampen af doch doofden deze niet ten Tolle daarbg lieten zg een der deuren gesloten in plaats van beide denren en alle ramen van den wagen te openen Dit verzuim van de beambten was oorzaak dat de nog gloeiende lampenpitten het zich itttuBSchen gevormde ontplofbaar mengsel van gas en lucht in de nagenoeg gesloten wagsnruimte ontataken Een hevige ontploffing volgde welke de raampjes de beide deuren en eene der zitbanken van den wagen verbrgzelde en in den omtrek eenige glazen deed springen Het uitstroomende aan de lek bleef branden doch was spoedig gedoofd Persoonlgke engelukken hebben niet phiats gehad en ook de machine en de gasreservoirs hebben geen schade tiekomen Als tan zelf stelt men zich de traag welke de gevolgen toodeo geweest zgn indien reizigers zich in den wagen bevonden hadden Van deskhndige zgde wordt ons bsmerkt dat reitigert toor e ne etentueele ontploffing nieta te treetsu hebben Immers meenen zg zonden reizigers bet ontstaan tan een gsslek evengoed als thans de beambten oumiddellgk door sissing en renk in sterke mate bemerken en eleeds tgd ts oter hebken om tich nit het rgtnig te terwgderen altorens ontploffing kan tolgen al werden alle de in de wagenruimte zich bevindende lichten niet oumiddellgk gedoofd Gedurende den dag wae neer geen teriichtingstlam in bet rgtnig brandt en daarin niet wordt gerookt wat ttrboden is is altgd tolgens die deskundige zgde zelfs iedere ontploffing ondenkbaar STADSNIEUWS GOODA 3 Januari 1899 Kbimpeh a d Lax De heer Q Roest alhier is benoemd lot onderwgzer te Bodegraten ScHooNHOTCN De gemeenteraad zoowel als de Kamer tan Koophandel alhier heeft ztoh inzake het lokaalapoor van Schoonhoven op Gouda in verband met bet comité tot hoogere aatoriteiteo gewend ten eiode apoedig een tersneld middel tan vervoer te terkrggen Baastucht Gednrende het jaar 1898 zgnalbier vertonden 368 en onltangen 337 telegrammen VERSCHEIDENUEID Poeder om dieten ie tangen Een fabrikant te Budtpeat had lainds eanigen tjjd bemerkt dat er toortdnrend geld nit de kas werd termiat tonder dat hg kon nagaan wie de dief waa Ten laatete wendde hg zich tot een professor te Frsnzatadt die hem een poeder gaf om op zgn geldkist te strooien Dit poeder bad de eigenschap de hand welke er mede in aanraking kwam blauw te kleuren Wilde men de kleur afwasschcn dan wsrd ze nog des ts lerendiger door den invloed tan hei water terwgl ze ook tegen zeep bestand was Nadat de fabrikant dit poeder op zgn brandkast had gssireoid en hg bemerkt bad dat er den tolgenden morgen weer geld nit ontvreemd was list hg alle bsdienden bg zich komen sn hen in zgn tegenwoordigheid de handen waaioben Weldra ontdekte hj dat da handen tan can hunner in het water een helder blauwe kleur aannamen Nu was da dief ontdekt De man die zich zoo in I nauw gebracht tag legde een toUedige kekentenis af De zoogenaamde deskundigen geren gernstsiellenden verklaring over het gevaar dat het dorp Airoio door verdere afachniving van den Sasso Rosso zon dreigen De rotsmassa die nog naar beneden kan komen is klein in verhouding tot de hoeveelheid die reeds in het dal ia gevallen De bevolking wordt wat ms Men ia het er over eens dat geen voorzorgsmaatregelen hier hadden kunnen baten De kantonnale regeering zal een inzameling laten honden Voorts zal den bewoners van Airoio een maand reohtsstilstand worden verleend dat is een soort collectieve surséance van betaling die door do regeering wordt gegnnd AT IEH Plannen zgn in voorbereidim om in GrootAtjeh over te gaan tot de heffing van in en uitvoerrechten voor rekening van het Gouvernement De iDeli Gt van 3 December schrgft Voor de derde maal bg kenze tot ho eren rang bevorderd is aan kolonsl van Heutsz thans de generaals rang verleend Afgescheiden van alle mogelgke persoonlgke sjmpathieën erkennen we dat deze benoeming van het hoogste belang is voor den Staat en de gelnkkigste gevolgen kan hebben voor de beëindiging van den Atjehoorlog welke daardoor zooveel meer goede kansen verkrggt Sedert BaatT en Michiels waren geen zoo jeugdige opperoffioioren me r op Sumatra werkzaam en toor een deel moeten onze Atjehsche tegenspoeden toorzeker op rekening gesteld wordeo tan den hoogen leeftgd der troegere aantoerders waaraan ze zelven natunrlgk niets konden doen AMERIKAAJNSCHE bij A 7aa OS Az Md TuUenr Kleiweg E 73 73o GOUDA Veiepikooit üTo 3i Beur § van Amsterdam Slotkrs 887 977 Vrkrs 86 i 97 9 Vs 100 861 88 Vis 88 88 88 31 DSCEUBEB KsoiaLANo Uort Ned W S dito dito dito 8 dilo dito dito 3 HoSOia OU Ooadl 1881 88 8 ITAUX Insohruving 1868 81 6 OosTSKa OM m papier 1888 6 dito ül silver 1868 6 FoaTtiaAL Obl met ooupon 8 dito tiokel 3 64 ï s 108 3 u 77V 6 s 101 38Ï 100 100 668 476 108 60 lOl s 198 1461 s 100 98 1867 8 80 116 UI 06 08 lOOV 66 M 168Vs 66 KnsLAsn Obl Bianenl 1894 4 dito Oeoons 1880 4 dito bij aolhs 1889 4 dito bij Uopo 1889 90 4 dito in goud leen 1883 8 dito dito dito 1884 6 SrASJt Ferpel sobuld 1881 4 Touin Qepr Conv leen 1890 4 Qse leeniBg serie D Geo leeoing serie 0 KuiDAia Bep T obl 1899 6 Uzsioo Obl Buit 8oh 1880 6 ViNMIltLA Obl 4 onbep 1881 AvsTzaDAH Obligatien 1396 3 BoTTliDin Steil leeu 1894 3 NSD N Arr Hsndelsv aand ATendab Tsb Mq Certiaeaten DeliMsaticlisppij dito Am Hypotbeekb paudbr 4 üuU Mij derVorsteDl aand s Qr Hypolheekb pandbr 3V Kederlandsohe baak aand Ked Usadelmaatsob dito N WI Pac Hïp b pandbr S Bolt Hypotbeekb pandbr Si Utr Hypothoelb dito 3 OosTlin Oost Hong bsnk aand Bsai Hypotheekbank pandb 4 AMsalKA Ëqut hypotb pandb 6 Maiw L O Pr Lien oert Nan Holl U Spoorw Mij aand Mij tot Eipl V St Spw aand Ked lad Spooiwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand O dito dito dito 1891 dito 6 IiAuaSpoorwl 1887 89 A üobl S 8V 10 108 S ls 61 188 14 14 109Vs 66 10 11 ie llVis 118 166 61 178 803 106V 106 9 99 11 17 Zuiik IUI Spwmü A H obl 3 PofM Warschau Weeoen aand 41 lIISL Or Buss 3pw Mü obl 4Vs 99 Baltischa dito aand astowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand K Kurak Oh Asow 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 AKasnA Cent Pao Sp MIj obl Ohio North W pr Cv aand dito dito Wm 81 Peter obl 7 Denver Bio dr Spm eert v a Illinois Ceatral obl in goud 4 Loulsr Ie NashvilliCerl r aand MMico N Spvr MM lehvp o e Miss Ksnias v 4pCt pre aand N Tork Outas o k West aand dito Fenn Ohio oblig 3 Oregon Calif le hyp in goud 61 St Paul Minn tl Manit obl 7 On Fac Hoof Inn obig 8 dito dito Lino Ooi le hyp O 6 Canada Can South Chert v aaad VzK O Eall liNa loh d o o Amstsrd Omnibus My aand 80 WINTERMANTELSi JaponstofFen Velveteens met bgbehoorende GARNEBEINGBN Veeren Cols Pelterijen in rnime kenze D S4MS0M MAWltl BOCPA HEBT GIJ ASTHMA Dr R SCHIFFMANN S Middel tegen Aathma geeft onmiddeljjke verlichting zelfs bg de hevigste aanvallen en geneest waar andere middelen falen Verkrggbaar bg A Wotvv f Gonda in pakjes van o 1 50 en fl 2 75 COBRESFONDENTIE De t ekkiogslgst der Slaateloterg is bedeaniet door ons ontiangen IUd BargerlUlie Stand GEBOREN 1 Jan Catharina Johanna Maria ouders G J Kromms en 0 J M Bosch 2 Johanna Maria ouders H Agten en J M Bouwman OVERLEDEN 31 Dee T van Dngvenbode 4j I Jan J M Nederhoff 5 j J Biter 73j M van der Maas 41j B J earlier wed J van Bovene 78 j P van Leeuwen 44 j 2 C C da Jong 1 j 8 m Per Telegraaf Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 3 Januari 189A VETTE OSSEN en KOEIEN grooten aanvoer prijzen aiaren voor le kwaliteit 80 ia kwaliteit 88 8e kwaliteit 86 Cent per half Kilo MAGEBE OSSEN en MELKVEE goeden aanvoer VETTE KALVEREN goeden aanvoer voor le kwaliteit 88 Se kwaliteit 86 8e kivalilait 4 Cent per half Kilo STIEBBK goed aangevoerd De handel was ia Vet Vee en Vette Kalveren stadig prijshoudend Ve e Ossen iets minder in prijs door grooten sanroer Tersoh gekalfde Koeien louwer minder in prija ADVERTENTIEN V Getrouwd P A C W Dl JONG en CHRISTINE G STBUBRWALD die mede namens hunne wedengdsche betrekkingen harlelgk dani zeggen voor de vele bewgzen van belangsielling ter gelegenheid van bun hnwelgk ondervonden Dm Haag 1 i = r 8 Januari 1899 Wagtmngm J Met wederkecrigen heilwenech beinigt de ondergeteekende zgn dknk voor de ontvangen gelukwenschen A VA IJSBNDIJK Met wederkeerigen heilwensoh mgn dank aan allen die mg bg de verwisseling des jaars bigk van belangstelling gaven J 5 A MONTUN Notaris Met wederkeerigen heilwensch dankt ondergeteekende allen die hem bg de wisseling des jaars blgken van belangstelling gaven B P VAS OITTKRT r Qoxtda 3 Jan 1899 Mei wederkeerigen heilwensoh betuigt do ondergeteekende zgn dank voor de vele blgken van belangstelling op 1 Januari ondervonden F BES HERTOG Keakenmeester 3 Januari Qevestigd te Gouda OOSTHAVEN B 19 J J CRAMER Tandarts 1 Te Spreken lederen Oag behalve de $ XonOagê vau 0 4 86nr Heu wordt verzocht op t MR K telettan iriT HST Maoizum van M RAVËNSWAAY ZONEN QOBINCHBM LZ É Deze THEEËN worden a lsverd in verzegelde pakjes van mj liiwe n em half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevensiaand Merk volgens de Wet gedepo Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAAHT TANDARTS vanBlommestein s Iimkt 8 nrotfonclerSii eli i de BESTE uil vülkomen ONSCHADELIJK