Goudsche Courant, woensdag 4 januari 1899

I uari Donderdag 5 Januari l iOO STste Jaargang No 7T79 HOLLANDSOHE tlLl3ï 332SJr i liiikerfahiExpeilBr fiïïr iaM HIÜMHË GOÜRlfT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken AMSTBHUAM v v J laiiilx M ller Wat Prganoteering i China Congo Stofthee 45 en 50 o Grol 60 66 I kkere 60 Sonohon 76 Qeurlge 90 Congo 100 lx Mv luiigHu OntbUt Thee 68 Namiddag Thee 76 Alleen Terkrggbaar bg P H J van Wankum Oosthaven B 14 TelefoM Ito M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nudd TdefoOB Ro M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is ƒ 1J36 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommera VIJF CENTEN MmfMiym fi M oMt t ont a 1 86 da leMli T AiWMrtM ten BoHfem Te GODDA bg C LÜQKB Apotheker Uwkt en bg WOLCF Co Wsathaven 199 E CASSllTO Gouda Turfmarkt SPBEEIKUBBlf MAANDAG DINSDAG DONDEEDAQ en ZATEBDAQ nn 8 tot ft uur W0KN8DAQ n VRIJDAG Tan ItotS uur Z0NDAG8 uut Chemische Wasscherijn en Stoom Ververij DE WIT en Oomp UTRECHT Spooliev en netto sfierering lAge priJaan 0BP4T bg Gez BECKERS in Modes Tnrfmarltt 248 GOUDA Een ware 8cbat j voor de ongelakkige Blncfatoffers der Zelf berlskküig Oniime en gehe Jne aitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retau s i ELFBËWARIK Hollandtohe uitgare met 27 aib Prge 2 Halden Ieder die aan de Tereohrikkél ka geTolgen van dete ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks dniiend vau eenl kenn dood Ta Terkiggen bg het Ver lagt Magaiin te Leipzig Nenmarkt S4 i Aüica tegen intending Tan het bednu ook in poitzegela en in ellwn hoek handel ia Holland TSANSCEB STOOHYEBVEBU IH tkOfflisohe WuscherIJ TiK fl oppënheimer 10 KruUkade Botterdam GebreTeteerd door Z M den Koning der Bdgan HoofddepSt Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az iMaliteit TOor het itoomen en raf Tea van alle Heerenen Damogaideroben alMok alle t Eindergoederen Speciale inrichting Toor het toornen Tfen placme mantele veeren bont ena Górdgnen tafelkleeden ens vorden naar de nienwate ea laatste methode geverid Alle goederen hetzg gestoomd of geverld worden onechadelök Toor de gezondheid Tolgena itaal bewerkt Barger § Acatèoe het beate en goedkoopste kettingloozi RIJWIEL Nieuw aioretroffen Tfof Dr Liebers velbekeuil niVW EBACBT ILIUB All tn eebt met F lrielumcrk tot voortdurende radicale en Bekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige zenuw lUektenf vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zw te BleekzQoht Benaawdheid Hoofdpya Migraine Hartklopping Maagp n slechte spQSTertering Onrermo u Impotena PoUtttione enz Uitvoerige prOBpectnssen Frija per Aesob fl 1 fl S fl S i dubbele flesoh fl 61 CentraalDep6t Mutth r d Vegte Z Ubomm l Bepö M Olëban k Co Antflterdeun F Happel s Gravenhaga J Halmmana d Jong J Cxn Bottenlun Wolff Se Co Goud en bn alle drogisten Wm BERICHT ONTVANGEN Pranaohe Damea WinterPantoffels heel fijn en goedkoop BeerenOamea Oameaen Einder VUttool Pantoffels in alle prgzen in het Noordbrabantsch Schoen enLaarzenMagazgn Kleiweg M 30 tegenoTerde Eleiwegsteeg Het baste Adres loor alle soorten Schoenteerk Beparatiênenaan gemeten werk Aaaberelend C SMITS ZIE DE ETALAGE A SLEGT beveelt zich aan tot het leTCren Tan Zuiver Zeeavsoli Tarwebrood ta oent de K Q NIEUWE HAVEN 28 Wê Bekroond op de Internationale Tentoonstelling van Bakkerg Maalderg en Kookkunst te g Oravtnhage met een diploma Ver gold Zilveren Medaille Wie zeker zyn wu da EeUte Elkel CaeaO te ontvangan tawnen geatold eo na val profaemiiigen ia den huidd gekomen onder is naam deip uitvindn Dr Hiohaelis Turaardigcl op da beat maoUnea in het ereldb ramd étabbliawmtQt ran Qetna Stoll I wenk t Eaoleii eliolw J FTI2ieHeD in vierkanten boaaen Oen Eikel Oaeao ia mat melk gekaokt eeoa asgeaaiiw gemnde drank raor dagalijkaeh gabïuik een t t I h ei l ni l a van t poadtr or aea tnp Choaolat Ala geneeakiaebtiga drank by farci van diarrkee aleehta net water t Brinttm Verkrügbaar by de vooiaMBato B ApOtMiEsn eu Ko V K i ftwl f 130 e o 90 CL tóS OeneraalwtegeDwoordigar voer 9aderland Julius MattsnUodl Amnterdam Ealveistraat 103 Bêkrocfnd Tnttaon Haso Aoa isaa WMiêldb a mdf Bolieai Appro tasr Upwin S tiD bm ijni do boolo ndddoloD voor bol MDdoT kuooito kooila PMAm vra Uo mtt po f Uoora aoMOVIrerfe VorkTTgbo r by wiakoUuro ia oekoonwark StUnQorion DlOff i7on enl Hon lotto S oa op DMm on ikbriokimark en Agonti W tiritawn Arnboaa Ooudit Druk tm A BSINCMAN iüOOIf DE STEDEUKE HTPOTHEEKBAHL fleceêUga te fnnMrKSUMfiB Volteekend Maatschappelijk Kapitaal fl 1 000 000 waarop gestort 100 000 Slait op billgke voorwaarden tleUleeUtngen onder Kertte U 0po$keenir verbana op UtUmem en MMttOeryeÊl nder voomitbetaling van rente Geeft 34 en 4 o fauihrieveu nit tegen den koers van 98 en tOOi 1 Inlichtingen te bekomen te Gouda voor de Ftmibrfetie bg de Heeren M J OOIEB f Co nïfA ór Ï Sïr ï Effecten voor de Mj p0tluikeu hg den HeerW J POBTüIJN UitUUULtEllivEu Haven aldaar Oirecteoren DBOOGLBEYER FORTÜYN Ma 8 JULEg KNTHOVBN Steeds i oorradig eeiie r nime kenze der Solledste soorlea Naaimachines welke tot billijke prijzen wordeo geleverd flV Dearerkiezend op afbetaling per maand en per week VB A LEWEINSTEIIV GOUDA Kleiweg 40 NIEUWI MIEUW lIEUVi GKSOIIIKT VOOB Uaclitlicliteii ISoffie en Theelicliten Welke 47i uur branden h 2 i en 6 uur brandende h 3 oent per ituk Eenig Agent voor Boitda en Omstreken ZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelyk Hen behoeft hiervoor geen Olie geen Qlaaqje n Alleen een lucifer aansteken is noodlft Qeheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk Fatent H Stolleïi WlKlUl IraotrU KlllSllCl nmuiihti tlitttliriuni lürtttM Warnung Der ffroate Brfotg tfMT I Uflion PatmU H 8toUan errangin hat Aniui lu nt uHethain wertfilMen Nachahmnvmeti gegebin Hm k fa liahar urmrê Mt€U scharfen H StoU n nar ton um lifract vtt In lolohtn ejunhtudlungeii tl iUMt uKiêr Plêkat wH it bên t lMu J uatêhbiétIA S iV af i t n tma Zeugnttêe gnm mul t mm rnmoBÊmm I Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de i lerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioftg Extract Mém uit de Koninklijke Stoomfabriek D6 Honigbloem van H Na VAN lStC HAlK Co Den Haag HgleTemiciers VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIE SOHAIE SCHAIE SCSAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIK Co 8 Helianthe is het beaU middel dor wersld CO S Melianth leneest Kinkhoest Co S MellanthÓ geaeest Eoowsl oad sIb jonff CO S Mellanthe mag in geen huisgezin ontbrstsk Co a Ueltanthe sUat voortdarend ooder Scheikaiulïg tofsiokt CO s Kelianthe helpt onhairoepalUk Co s Helianthe h bekroond met Eerediploms i Co S Ueliantbe ia bekroond met Qond 00 S Helianthe ia bekroond met Zilver Co S Helianthe ia verlcrijgbaBF in flacons van 40 C ê fO CU en fl bg Firma WOLFF t Co 1 A BODMAN Moordneht Westhaven 198 Qouda J C EATELAND Soikam O MIMBlBSiKleiweg E 100 B T WUK OudeuKHer Omda E H VAK MQiD Veerstal H ROLLMAN Bodegraven B 126 te atuda PINKSE Nimwtrkerk aldJJm taoe dkoopBte en soliedst adres voor Vervoer van Inboedel soowei binnen ala bniten de stftd met gesloten wageni 8 A GR AVE 8 TEUN Oude Gouwe AUes wordt tegen Transport schade verzekerd J I I II I II y pi a tctoriawater uiYtfe Vïcfor aJBron f e Oberlahnsfein by£ma Tafeldrank VanhéJ oninkly ef uhderXedeiiandm f Ur Bultenlandscli Ovorzicbt In e n offleieoa comoaoiqaé woidt het be rieht van een Anglo Doitsoh PorlDgeeacbe ovareankooist betreffeade Afrika legengespro keo Het commaDiqaé voegt tr aan toe dat Engeland Daitaohland en aadere mogeDdbeden de ersekering hebben herhaald dat z de integriteit der Portageesohe kalosiin tullen eerbiedigen De DieawjaararedevoeriDgeD hebben dit jaar ovatal niat tael oai het Igf gehad oieow licht hebban eg nergeaa verapreid Ea dat waa bier ao i£r toch noch wel weniohelgk geweaat ook a ia het vaar dat de internatioaale toestand op het oogenbUk verbeterd is aeker beter dak een jaar geleden Wat heldernid loa io de eerste plaats gewenacht ign geireeat in de vooroittiobten vaa Hongarge Baipn Banf heeft op 1 Janaari eeo redevoerian gehoadeo Hij sprak tot de libeiala partg an had gehoopt dat de fel bestreden Minister een formeel programna ton gaten voor de politiek Jer Rsgeering gadarende de schorsing van het eonatitotioneel baataao dar mooarobie doch io die verwaehtiog ia men telanrgaateld Wel ia ait de rede van baron Baafij af ta leidaa dat hjj aeker nog niet aan aftreden deokt en dat hg niets geeft om de bewering igoer tegenstanders dat bg persoonIgk de voornaamste hinderpaal ia voor het herstel van een regalmatigan toeatand Zgn rede was een antwoord op de toespraak van graaf Stefan Tiaia die verklaarde dat het oortdoren van de parlsmentsorisia bg de bondgenooten ao Hongarge de meeniog moeat doen ontataae dat ban lertranwan in de kracht daa landa een illnaia gewaeat ia Dit was niet aooala men misschien ma aen kan bedoeld als een aanaporing tot dan mioiater om ter bereiking van de oploaaing dar crisis ook tot bet aiterste tot aftreding over te gaan Aan het alot fgnat rede toch aprak graaf Tisia de vareeriog en de oovaraaderlgke aanhankelgkheid van de liberale partg aan baron Banfi ait De Mmiater bepaalde er tiob dan ook tos te verklaren dat hg mat bealaiten regeerende aieh tot de alleraoodiakelgkate maatregeleo aon bepalen Verder aeide hg Ik heb mg eelf onderaooht om te weten in hoeverre mgn peraooolijke booding aolke oDgehoord aanvallen kan verklaren als die waarvan ik sedert maaodes het mikpunt ban Ik geloof niet dat men zonder vooriDgenomeaheid kan aeggen dat die vervolging eenigaains gerecht aardigd ia of dat het programma dar regeering aoo verderfelgk is dat men daar FEVtLLETOJ Gedeoksoliritteo vaa een Gelukzoeker OF MITIBAL DE VOUDELmG JVmt k t FraHick Doon W NUTTïïKS 8 Niettomia zal ik ia deze zaak voor zoover ik dat zonder oadeel voor mijn beurs doen kan met da meettoi Tnaohoouing te werk gaan en alles doen om te voorkomsQ det mün geluk voor u nsdeelige gevolgen hebbe Na ben ik er als bij ingeving leker ran dat mijttheer Stackptand uw geachte aohtganool gaarne vgAigduisend goudstakken zou willen batalen voor de acht en tirintig briefjes die in mijn bezit zijn Haar ik geef a de eerste keaze en nog wel op voor mij heel wat minder voordeelige voorwssrden De portefeuille en haar inbond zal in enveloppe ter band gesteld worden aan degene die mü honderdduizend ftaocB tal Tooriellan en dat nog beden vóór aoht uur Tanavond Honderdduizend francs en dat voor de vrouw van een der rijkste bankiers ii toch teer weinig nrtuuriijk la uw juiste leeA d nut met zekerheid te b palOD schatten wij hem op vijf en twintig jaren dos wanneer wij daarna acht slaan op wat Mozes in den negent sten psalm zegt namelgk dst ds gemiddelde ouderdom der menschen zeven tegen mat wanhoopamaatrogelen moet ttrijdeo De liberale partg beeft aich met gemstigdbeid tsgea alle aanvallen tareet opdat den vervolgingen geen vardar voadael werd gegeten ea het parlement niet nog lager ion lioken Da eraatiga openbare meaning ia welke het grootate deel der aatia deelt ia aan de de der regeering Zg ia betlolen tot bat oitgrste vol te boadan eo zal alecbt de wapenen neerleggen wanneer dit looder ichade voor de belangen dea rgka mogelgk ia Da vraag is maar boe lang de liberale partg of de Kroon tal meenan dat Banfiy a paraooa voor de belaagen der monarchie tan noode ia Beide kannen tooala de cVosa Ztg a opmerkt in ééa aacht omdraaien eo dan loa de mioiaterpresident moeten vardwgnen Deze overtaiging veld te doen wiooea ia bet doel waarnaar de oppoaitie en de afvallige liberalen tonder ophouden atreven V Da Spaansche Minister president Sagasta mocht met Nieuwjaar aga bed verlaten men hoodt het gevaar voor geweken Het Uinistarie bealooi een krediet van 33 millioen te openen voor den overtocht van Spaanache onderdanen die Caba en de Filippgoea enachten te verlaten De Minister van Buitenlaudsche Zaken tood een nota naar Waahingtoo waarin herinoerd werd aaa da belofte der Amerikanen om aorg te dragen voor da vrglaling vaa de Spaanache getangsnea op de Filippgaea De Amerikaanaohe commiaaaria Potter belast met eea onderzoek naar dea toeataad tan handel en ogvetheid op Cuba ontwerper tan het nieaw tarief tan iatoerreckten dat met 1 Januari in werking is getreden verklaart in sgn veralag dat het Spaaaacho tarief volkomen oageschikt waa ala grondalag eener aienwe regeling Het waa gemaakt door Spanjaarden toor Spaoje en voor Spaanache belangen Er is een geheel nieuw tarief ingevoerd waarvan de rechten over het geheel € 0 pCt lager zijn dan de vroegere Voor katoenen goederen ia de daling o a 50 pCt atalea sporen betalen 4 dollars per ton tegea vroeger b Laodboowbenoodigdbedeu zgu vrggestetd ook hennep en manila Er warden geen differeotieele rechten ten gouste der Vereeoigde Staten ingevoerd De beer Potter maakt zich sterk dat de verlaagde rechten evenveel in de schatkist zullen brengen ala de vroegere Wegens amokkelarjj en valtcbe dasaiacatie kwam een groot deel der rachteu niet ia de aohatkiat De faabzucht dar Spaaoaohe ambtenaren giag alle perkeo te buiten en het voorbeeld vao Santiago heeft reeda getoond dat bij verlaging dei rechtea tot de helft ja zelfa tct een derde de opbreagat onder Amerikaaaach beheer niet tig jaren is en wij trekken daar vijf en twintig af dan ziet ge daidel k merroaw dal ge nog vijf en dertig jaar lérens in weelde en genot voor u hebt en die met een bagatel van hotiderddtiizeDd francs te koopen is een spotkoopje Ik haast mij Tersohooning te vragen voor deu lagen prgs woarep ik u taxeer Ik ben er van overtuigd dat ge geen oogenbUk zult tarzeleo en zelfs uw minnaar mijnheer Albert de Frie met meerdere vooniohtigfaeid zult aanmanen Maar mijn eiach zjj gering ik ga geen enkelen stsp teri doe geen moeite om in onderhaadeliQg te treden want dat sou ton eenemala nutIflloos z a a zoo om acht uur van avond de honderdduizend francs niet in mijn bezit zijn dan sullen de brieven om half negen aan den heer Stsckpland uw gemaal verkocht ziJD Intnssohen mevrouw heb ik de eer met den moesten eerbied te zgn Jacob Ibhabi 16 Eue Guén aud Hoofdstuk XV DE OMTKNOOPIKO De vraarbeid kwam aldna san het licht vervolgde FMHp de Lantao want uit dien brief blijkt duidelijk dat da jood alleen die gekke voorwaarde om mee Albert te soupeeren gesteld heeft om hem in een valstrik te lokken faem de briavea van zgn minaaies te ontitalen an daarvan te profiteeran Mevrouw 3taokpland had al hare edelgeiteenten si hare sieraden en klelnoodiën byeen gebracht en lager jÉll zgn dan ouder de vorige vetgeviag 1 Bet 11 Toorshandi nog niet mogelgk uit de berichten oier den opitand of de opstanden in China wija te worden Ylak na het bericht Tan e Q oTerwioniog die de regeeriDgatroepen p de opstandelingen behaald zonden hebben jlomt nn een Terootraitend telegram ait Baa kon In d twee proriociëa die door de Jangtse kiang in htar middsoloop besproeid worden Se tijosftn en Boepe zou de opstand een teer ernstig karakter aangeoomen hebben In het zuiden waar bet verzet tegen de regeering te Pekiog altyd spoediger roedsel vindt ii t sedeft lang si niet rnsUg ook de prorineie Hoe nin wordt in het pas oit Haa kon ontTaogen telegram sla een der brandpiiDttn van den ofwtand genoemd eo berichten deier dagen nit EtWeitsjoQ ran zendelingen ootTangen spreken van ernitige ongeregeldheden ook in die proTÏncie en in het naburige Jan nan Men a das wel aannemen dat met nitzonderiog van da kuststreek besl Zuid Cbina thans ia mia of meer ernstige beroering verkeert Zoo do regeiting ta Peking daar meer van weten dan nit de ofiicieele telegratnmen blgkt en mowt het keiserjgke beslair dat de osderkoning D en goavemears aanspoort de h rTormin n teo uitvoer te leggen sis een middeltje tot bflitrgdiag der ontevredenheid dienen Dfit be4ait wordt niet ernstig opgevat er blijkt alleen iiiit dat ook de Keizerin Wedowe overtoigd it dat het land op den dunr niet Tan bervormingen verstoken kan blgTen al wil zg niet overgaan tot herTormingee in besliit liberalen geest naar den sin Tan Kang joe wei Uit Tersehillende berichten kan men voorts opmaken dat de oproerige beweging niet althans niet Id deeeriteplaati tegen de vreemdetiugen gerioht is Verspreide Berichten ureypvis Te Pargs wordt verteld dat generaal Mercier zeer geneigd ii de gaatvrybeid van BIn geland in te roepen De correspondent van de St James s Qazette verzekert dat de varigste wensch van den genersul is een zoo groot mogelgken sfstftnd te stellen tnsHhen het Hof van Oasiatie en zijn persoon nn ondanks alle Tooriorgen de qaint easence van sgn verklaring voor het Hof is uitgelekt Deze zou hierop neerkomen Wg zgn tot de ofertuiging van de schold Tan Oreyfns gekomen door een eenvoudig elimioati proces Wg schreven de namen op Tsn alle officieren die in de gelegenheid waren hoopte door ze te Terkoopen de geeiscbte som b aan te kunnen brengen om den woekeraar to kunnen voldoen Albert borond ziob gelyk iedereen zich gemakkelijk kan voorstellen in den meest ellandigen toeataad waaria het ongeluk eau manioh maSr werpen kan De vrouw die h j met geheel sijn hart lief had dia hy aanbad was tengevolge sgnar onvoorzichtigheid vao z jn dwaze manier om dusdanige brieven te bewaren in het verdari gestort want hij had zelfs geen hoop dat het verlangde gald op den aangegeven tgd aanwezig zijn zou zijn bronnen ran inkomsten waren uitgeput uitgezonderd da paar bankbiljetten dia hij dan vorigen avond van den woekerjood ontvangen had Ea al verkocht beleende hg zgn gansche bezitting dilta nog nu hghet niet tot op een tiende van het beooodigde hebben kuonan brengen j LeenenP Maar de tijd was veel te feurt In eenige uren maakt men geen zoodanig benngrgk kapitaal los Ik Hg nam de jaweelen en kostbaarheden ran madams Staokpland en trachtte ca ie galde ta makan Maar nergene waar hij ze ook aanbood werd hem een eenigssins aaonemelgk bod gedaan zelfs het derde deel dar werkelijke waarde kon hij niet bedingen Ëen groot gedeelte van den dag verliep met dezs vmohtelooze pogingen Ten slotte tegen den avond gelukte het hem een koopman te vindan die eerlgk genoeg was om zich met het geri igs winstje van tweehonderd perceot tevreden te stellen en die hen veertigduizend aanbood welk bod door Albert in verraad te plegen en we gingen aan beteohiiten De helft viel er al dadelgk af en bg eeut aanwkenrige besohsiiwing bleven er nog mur drie oTer Daarvan elimineerden wg nogtwea namen waarop ons Dreyfus nog restte Das wss hg de lohDldigec De correspondent vorsekert dat dit inderdaftd de geest was van d verklaring door deo generaal door de rechtere vao bet Hof Afgelegd Die zullen voorzeker raar op ban nens hebben gekeken toen bon dit nieawe kbawgsc voor de schuld van Drtyfas te Tarda wen werd gegeven De Daily Newsc blgkt haar nieuwtje over het versoek tot uitlevering ran Smile Zola nit de dsfde hand te hebben Het bericht luidt als volgt £ eQ correspondent van dit blad die Vrgd i een onderhoud had met den heer Zota dat reeds gemeld ii is door iemand die van Scotlaad yard kwam aangesproken Boe de politie den man op het spoor gekomen is kunnen wg niet zeggen maar deze bad hei geoo en zgn interviewer teintervieowen Hg of liever zg gaf te kennen dst detectives laat hebben Zola te arrestesren £ r moet dus een bevel tot inhechtenisneming nilgevasrdigd zgn door een Eogelscben magistraat op verzoek van de Franscbe regeering Wat de uitkomst zon zijn indien dat toegestaan weid daar behoeven wg niet oiar ta spreken Volgens een bericht van de Daily Newi beaft de Franiebe regeering Zola s uitlevering varioohi en beeft de rechter van Bowitreet het bevel uitgevaardigd om hem in hechtenis te nemen De Tamp8c bevestigt hei beriobl dat de president van bet bof van beroep te Cayenne Dreyfas alleen over de kwestie van zgn bekentenis zal verboeren Gegeven de verplichting om den te verhooren persoon 24 nnr te voren te waarachnwen en bet fait dat da vragM Zondagavoed verzonden zgo rerwaeht het blad dat de ondervraging op bet laatst Donderdag zal gebeuren Ook bet antwoord za geseind worden FaiNKaiJK Ei fgistermiddag te 5 uur is in de groots speelgoedfabriek Villain te Parga brand uit gebroken welke door den grooten voorraad brandbare stoffan hoofdzakelgk cBonlchouo sposdig groots aitbreidiag verkreeg Bet vuur deelde zich mede aan de msbnrige pakhuizen waarin bet decoratief van den VandevilU scboowbarg wordt bewaard Oister morgen woedde de brand nog voort en men weet nog zijn wanhoop en radeloosheid werd aanvaard Ëen uitdrager gaf faem nog tweeduizend voor zgn meubilair gij kent het allen an ik behoef derhalve niet te zeggen hoe man van zgn ocgalegenhaid proüteerde en de opbrengst van zijn verkoop gevoegd bg het van den jood geleende bedrag maakte juist de helft van wat hü noodig had vol de helft en de ellendige jood schreef dat hij in gaenan daele zou onderhandalen Desniettegenstaande begaf Albert zioh naar den jood om hem aan te bieden wat hjj reeds bijaen had kannen brengen en bereid om zijn eerewoord te varpaaden voor de spoedige betaling der nog restendo helfl Maar Jaooh Ismsdl was niet thuis of wat hetzelfde neerkomt h ffas niet te ipreken Jn deur bleef gaaloten Albert snelde naar madune Staokpland terug Htj vond haar aan de hevigste onrust ter prooi en h kon haar weinig troost hiedtn want da onzekerheid van ban toestand was nog even groot Ditmaal van zijn minnares vergezeld begaf h zich opnieuw op wag In de eerste plaats vervoegde bij zich aan de woning van den baron de Maahert dia ongelukkig op dit uur afwezig was ff Ja wel ongelukkig v el de oaron den spreker in de rede want met alle pleitier mn ik hem uit den nood hebben willen helpen Ik zon bat als een genoegen als een eer beschonwd hebben hem te redden W$rdi tenotfd