Goudsche Courant, donderdag 5 januari 1899

llUge 6 48 7 80 7 40 7 46 o 8 86 9 46 10 11 11 87 U 86 18 88 1 86 8 46 8 40 4 4 SS 6 80 6 18 7 80 7 66 9 88 10 01 VoArbug 6 68 T iV D 10 17 ff 1 41 V 4 8 K 6 18 9 84 Zeetenseer Zegwaird 6 6 8 4 8 891 t 10 88 t 1 66 f 4 8 It 6 80 9 48 f ZefenhiiieB Moerkipelle 6 17 door H 10 48 w u 8 06 It v 6 04 89 9 69 It MDd 6 88 7 48 8 08 8 4 9 08 10 16 10 64 11 67 18 06 18 60 8 17 8 14 4 08 4 87 6 16 6 8 60 7 48 9 M 10 10 10 88 8 0 l D i V T 10 H T tI m Ueade 6 80 6 8 6 84 7 61 8 14 9 07 10 19 10 67 4 38 6 80 6 06 6 66 8 86 10 17 10 So 87 7 10 10 84 6 46 6 84 7 18 8 48 10 41 6 04 4 7 89 8 69 11 18 11 1 Utreott 6 86 6 88 7 46 8 87 8 49 9 00 9 80 10 18 10 88 11 88 18 08 1 37 8 08 8 86 8 4 48 88 Woerdeo 6 49 6 8 8 08 9 16 10 88 ll H 8 l Osdew 8 14 10 46 Oeude 8 87 8 98 9 88 9 9 10 69 11 10 18 11 0 8 40 4 87 6 80 6 10 6 88 6 S6 7 68 6 8 07 10 08 10 4 6 6 7 18 jj 9 10 9 88 IJ 4 7 89 8 8 9 48 l t4 11 0 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1898 99 Aangevaogeo 1 October TUd vao Greenwicb OODDA U IS 11 8 i ll 8 8 67 4 68 4 88 6 88 6 61 6 13 7 31 7 66 8 88 LC 10 04 10 86 l S 11 88 1 6 6 8 08 10 11 11 86 1 7 6 18 09 10 18 11 48 t 3 14 6 19 1 8 16 door 10 86 11 81 18 89 M 8 30 4 4 16 6 88 6 10 6 40 4 10 6 30 7 60 8 86 8 6t 9 10 10 84 10 64 11 O Qoade l U 8 10 8 86 It g fIS M 10 11 11 11 Ueoidreoht door 7 8S 8 48 Nienverkeik 7 8 49 OaMUe 7 46 8 66 fteWerduB 6 30 7 16 8 18 06 4 4S lO lS lO BO 11 88 10 19 11 86 11 60 18 87 1 44 8 60 8 45 4 06 10 89 I 1 64 10 86 B 8 01 10 48 8 08 10 49 11 64 19 08 18 47 8 14 8 09 4 06 4 84 KetterdaB 4 46 6 68 6 16 7 96 7 S8 8 40 Oapelle 4 66 6 08 i t Kienwerkerk 8 04 6 11 lloordreokt 6 11 6 19 k n n door Send 6 17 6 86 6 88 7 46 8 U 9 aOODA DEN BlAOiin sm Goudt 7 80 8 80 17 9 8 9 67 10 14 11 16 11 18 18 16 18 68 8 14 8 46 4 48 4 66 86 64 6 16 7 84 7 68 ZeTeikuiien UoerkapeUa 7 48 8 48 ll OO 1 6 6 7 i i 84 Zoetermeer Zefwurd 7 8 8 1 H l l l 18 8 16 Voorborg 8 07 9 08 11 66 1 88 6 88 8 89 door Hwte 8 18 8 08 9 46 9 66 10 86 10 44 11 46 11 18 46 1 38 8 48 4 16 6 16 6 87 6 66 6 88 6 yf 8 04 8 84 8 66 G O U U A A UHTeSDAH Joud 6 08 14 9 48 10 7 IMP t 11 107 1 8 86 11 17 W lmat W 8 0l 8 0 10 8 18 4i HM 8 87 8 40 10 01 11 87 AjubO 8 80 9 88 10 0 1 08 P R6 8 66 10 18 11 41 l ut C8 7 0 1 10 9 06 11 1 8 68 8 46 4 416 80 7 46 9 4 Auut Vr 7 80 8 86 9 80 11 30 3 08 4 00 6 00 6 86 8 00 lO t Chlude 8 08 9 18 10 09 18 1 8 6 4 47 49 7 48 8 49 11 1 niet of M m Dich o bg de ramp igo omge men ViEoonani SriTiiN Een ntr Tetlüidelgk uobod ia dóór eea onderaemeDdeo aitgever in de Vereenigdc Statei aan Keixor Wilhelm gedaan De oitgerer sood den moaarcfa een chèqae aQ Tgfdaiteoa dollar met veruek een artikel te willao z ndon Ofer den SpaanMbAmerikeanscbe oorlol De Ooitwhe geuDt te Waehiogton zond delobèqee terngi de Keizer heelt op bet oogeublill noch tgd noch loit om aioh aan joarniliniekeu arbeid te wgden BINNENLANp Bet gkla ba door H M de KoDiagia bygetBgenbeid ran het Nieuwjaar gegeteo vereeoigde oogerMr 1000 ganoodigdea in deloiBterryk Terlichte eo meb prachtige gefrasaeDTan groen getooide zalen van bet pJleii e iGrareahage I De gaiteo befaoordeo grooteodeeli kot de krÏDgen ran de diplomatie tbd de rerlbegeawoordigeode ea booge ttaatacollegiëu ijau de recbterlgke macbt van den gemaeateraad de zeemaebt bet leger ea de ichotterg De ijiarioe eo het Indiflcbe leger waren dit jaar bg onder ruim door officieren Terte eawoordi d Hare Majeiteit de Koniagin deed te 3l normet B M de KooiDgia Moedtr en gjevolg Haer intrede ia da diplomatenkamer ilwaarde antoriteites daartoe volgeni bofg brnikbero d aan de VorstianeD werden roorgé tsld Bare Majesteiten Tenohenen te 9 anr ïd de groote dansiaal waarop onmiddelmk d eerste wali aaoTiagi 1 De EoniDgio heeft aan twee quadrilles deel geoomen de eerste damte H M met ridder De Strare gecani tbd Rotland deken riiibet diplomatieke corps en de tweede qoadrilh met baron Tn Tonr van BellinobaTe oppei ceremoniemeester onder de dansmuziek run d Eoninklgke Militaire Kipel die in de groote danszaal geplaatst was De kapel der disostdoende acbattery roerde iu de kleine zaat ooocertmoziek ait De gasten werden in de gelegenheid gistetd zich aan twee boffetteo een in de GalerÜzaal en een in den blauwen salon van renerschingen te voorzien Preoiei te 12 aar rer ieten H H M M bet bal en tegen 1 aar artrokken de laatttf be soekers ait bet Paleis Ër waren ook oaderscheideoe ingezetenen nit andere steden des lands met name ver chillende bargemeeaters oit dezs en nabirige proriBoiSn op deze party genoodigd Zal da wereld in NoTembar 1899 ivergaaat Wellicht weet m D dal dil door eomn igen wordt voorspeld ditmaal ni t op Bybelscho uitlegglogen maar op gezag van iterrekDiidige berskeaiogdq volgeas welke er dan een botsing tasschen onte aarde en een komeet aoo pliyats hebban Blükeos een voordracht van prof Ngland in tKatf te Utrecht heeft man aioh over de atastrophe van November 1899 vcorshaade nog niet erg ongerust te maken Na eene breede niteenz ttiog over vorm gedaante en samenstel der kometen sielde piüf Nyiand de voor ooa van t meeste be aog zgode vraag of de kern een vast liohiam is Daarvan is nog geen oplosiicg g geren Misschien is ag ene verzameling vanhchaampjss Haar licht i deels ternggekaatst waalicht deels eigen liobt een soort licb bgas volgens de waarnemiocten met t pebtrusloop waarsohyalgk zoo iets als pstrolenm gas wai rby zich nog voegt eens ontzaglyke hoeveelneid blanwsuar een dar hetigste rergifteo Heeft een komeet altoo gevairlgke bestanddselen ook als projpctiel is zg gednchi daar zg voortvliegt met eene snelheid van 40 50 K M in de seconde eene snelheid dia door ODze middelen niet te bereiken is daarzg 120 maal z o soel ia als die vao onzen krachtigsten kaoonakogel Van hare grootte weten we nog maar weinig Misschien overtreft die niet het tieoduizeodste deel onzer aarde maar toch kan tg ia die grootte als projectiel met zoo gednohts snelheid vesl doen Oogevenr 700 kometen zgo ons bekend waarvan 500 te zien zgo met het bloute oog MiMchien zgn er veel meer nog watit ze moeten at vrg dichtbg tgn om opgemerkt te worden Zeer vele btgven veltioht onziobtbaar en hoewel er jaarlyks 2 of 3 ons bereiken sgn er miischien wel een kalf miltioeo De staart bestaat nit zeer kleine i ltjes waarachgolgk wet milliardeo die da vallend sterren geven Kuonen na die kometen noodlottig worden voor onze aarde Ter beantwoording daarvan wees spr nog eren terog op da door hem verdaidelgbte toevallige en periodieke kometen vao welke toevallige er 2 of 3 per jaar tot oas komeu Eea daarvan zou zek r wel eens een botsing kanoen geven maar gelukkig is de kaas daarop niet groot nl uiet meer dan ééo tienmillioeoste zoowat overeenkomende lei pr met de kans die iemand heeft om nit een volgeladen koreaiohnar eea vooraf door eea aader geteekeode graaakorrel lig eersten grsep weg te halen Maar als er toch eeo zalk eea botsing plaats bad Ja dan zou die bg de aangegeven saelbeid van 50 KM per seconde zeker voor ons gevaar gk kaoaeo worden Gingen we alleen door den staart dan zon een prachtig voorwerk ons ten deel kannen vallen maar botsten we met den pttroleumbal zalven dan stond oni de dood op velerlei manier Ie wachten door verbranding verstikkiog enz terwgl bovendien de aarde den stoot niet zoo knaoen weerstasa maar opengeetooten zon worden waardoor haar uitwendig vour ton uitkomen Men tiet das dat zolk een stoot ernstige fievolgeu zoo hebben Gelukkig i t daarom dat de kans zo gering is Toch heeft de voorspelling van den kwaksaUer Falb voorhean aetl een ernstig en bekwaam astro aoom dat op 15 Nov 1899 zulk eeo botsing zou plaats hebben velen verontrust daar ook vele kraote niet zgu achtergebleven om de oorast te vergrooten Maar als eerate geroststelliog deelde spreker mee dat by FaIb naar zgoe werkelgke meeaiog gevraagd hebbende van dezen ten aatwoord kreegi dat die stoot in November niet zal masr kan plaats hebben Spr s meening is ook dat de botsing mogelgk is maar dan moeten de banen vaa planeet en komeet elkaar sngdea en planeet en komeet juist op denzelfden tgd in het kruispunt zgo En in 1866 a de kortste afstand der komeet detelfde die nu io November weer verwacht wordt een millioen kilometers en na sal die mis cbieo drie miilioen bedragen loodat took wel kan zgu dat de komeet maar aveutjes door ons te zien zal weien Er is doa kans maar een seer véêr gerioge veel geringer zelfs dtn op menig aodec ongeluk Spr meende dan ten besluite te mogen aanraden zich nog niet te reel doqr angst te laten overmeesteren 9 47 10 18 Bg bet instructie bataljon te Kampen werden in bet afgeloopen jaar vo r den dienst aange noman 302 volontairs watrbg 6 voor tamboer en van andere korpsen overgenomen 3 onder officieren en 3 soldaten Bg veraobillen de korpsen werden overgeplaatst 17 onderofücieran 229 korporaals I3aaldatao en 1 buorobiazer Met paspoort gingeo 17 korporaals titoUir 2 boor o blazers en 1 tamboer met pensioen 1 sergcaot en 1 korp titulair In bet kader van bet bataljon warden opge nomen 17 korporaals T ee volontairs werden nit den dienst ontslagen tonder psspoort Gemeng de Berichten Eergieteravood om 9 nur giogeu de beide zoons 8n schippsr G J T bevarende het lichtertcbtp WaBUtroom toeo liggeode iij de Maas nabg bet etablissement Fgenoord slapen in bet vooronder van huns vaders schip Eerst echter maakten zg io die zeer kleiae ruioite de kachel aan eu vermoedelgk om het uitregenen te voorkomen legde een der zoons een deksel op de boven het dek aitstekeado pgp Zg deden daarop bet luik dicht Toen om 6 nor gistermorgen daze beide jongens 19 en 15 jasr ond nog uiet aan dek gekomen waren gingen de andere scheepagenooten ben wekken doch zg vOodeo na bet luik geopend te hebben bet vooronder met kolendamp gevuld en de jongste zoon reeds dood door verstikking De oodste zoon leefde nog doch hij was eo is thans nog bewusteloos Een dokter werd tergtjod ter holp geroepen eo op dieos ainwgzing werden de noodige mastregelec genomen om bet bewustzgo op te wekken Ofachooa de toest od van dieo jongen niet oogeoblikkelgk leveosgevaarlgk i was bg gister toch vrg eorgelgk Men meldt uit flaartem De wagenmaker T op wieo door zgo zoon bg oDgelnk eeo schot werd ge ost is zonder tot bewoaizya ie zijo gekomen overleden Over het jaar 1898 werd aan het kantoor VBO den waarborg eo de belasting op gooden en zilveren werken t Schoonhoven auo belasting eo esaailoon ontvangen f 30 046 61 tegeo f 29 030 03è in 1897 Da klompenmaker H B te Vianeo bad Maaodagavood bet oogelok toen bg uit Beicop v ttar hg klompeo bad afgeleverd terugkeerde bg de Biezenbrag uit te glgden en in het water te valleo Ondanks de dadelgk aangewende pogingen mocht het niet gela ken hem te redden In het Weekbl c van het Tgdschr v Gen hangt een geneesheer een treurig tafereel op van een gezin waarin eeo Igder aan tubercolose wordt verpleegd door een sigarenmaker die dit handwerk in de ziekenkamer uitoefentIn dezelfde bedstede stierf onlangs de moeder van den patiënt aan bloedspawiog na maandenlang Igden o a aan niet behandeld wordende anppureerende lymphkliereo Evenals toen zgn vrouw moet de sigareomaker nuzgn zoon in alles helpen en gaat dan tusscbentgds weer voort zgn fijne panatella s te fa briceeren voor een der grootste fabrieken van ona land Af en toe veegt hg den vloer eens op waarbg bg dan ook de tabak die als dekblad enz moet dieoeo en heel gewoon op den vloer ligt gaat opruimen Zouden vraagt de sobrgver de tuberkelbacillett eo hun sporen wel alle ooscbadelgk gemaakt worden door han verblgf in de droogkamera der fabriek waarvoor deze mao werkt Massa s sigaren wordeo onder dergelgke omstandigheden gemaakt 4 40 6 86 6 17 4 60 K 6 87 4 67 t 6 84 6 04 g 6 41 6 10 6 66 6 47 Maandag zgn in Deo Haag zakkenrollers geducht bezig geweest Reeds is gemeld dat bg de politie aangifte werd gedaan van de vermissing van een aangeteekendeo brief inhondeiide f 200 Eeo andere heer kwam b j de politie klagen dat men hem in de oomid dellgke omgeving vao het poHkant or een aaogeteekenden brief inhoudende f 100 had ontvreemd Voorts werd aangifte gedaan dat men iemand in ot bg het gebooT van de Nederlandacba Bank een courert met f 175 had ontfutseld Dê spaaiB lamheid eeoer haisvroow varmairv eU Io eene gf meeute in t noorden d lands woont een arbeidËrsgezio dat onder gewone omstaudigfaedeo leeft Dezer dagen kwam de bao van zgn boer tehuis o de vrouw maakte hem er opmeikzaam op dat er dien avond vergaderiDg was van het bestuur der Nutsepaarbaok voor inFcbrgviog van spaarpenningan Wg kunnen tegenwoordig onmogelgk sparen zei de man en doa behoef ik er niet heen te gaao Onmogelgk ia voor ons sparen niet beweerde de vrouw zie en zoek maar eeoi in die kast En de man zocht en vond een spaar doos der iroow bevattende vgfboLderd dobbfllt e3 en met een glans van tevredenheid op zgn gelaat spoedde hg zich met die som naar de zitliog van bet bestnar der spaarbank en vroeg bgschrgving er van op hun spaarboekje Te Groningen woont een man die vermoedelgk wel de langste zal zgn in gebeel Nederland Het ia de oud landbonwer L Bonman die 2 20 M hoog is Deze man stelt zich thans beschikbaar om als reasc bekeken te worden Rechtzaken Door de Arroodiasements Etecbtbank te Rotterdam worden giatiiren o a de volgende zaken behandeld M G 38 jaar sigarenmaker te Benschop zou den 24 Nov alhier van een wagen toebebooreods aan den bode van Bazerswoude wctka de wagen namelgk eren onbeheerd It t staan hebben weggenomen 26 kistjes sigaren ts zamen 1000 sigaren nevattende Bekl legde een volledige bekentenis af De kistjes welke io een groot papier gewikkeld wa en toen bekl ze stal waren alle t r terechtzitting aanwezig Ismmer dat er io de rechtzaal niet gerookt mag wordtn want er waren goede merken bg als WilbelminSiC Jockpyc enz De sigaren waren door H P Berfat alhier afgezonden aan het adre van een inwonrr van Hazerswoode waarBchgoIgk een sigaren bandelaar Daar beklaagde reeds meer op des Noordsingel te Rotterdam heeft gelogeerd reqaireerde bet O M bg monde van mr J de Josaelin de Jong 1 jaar en 6 maanden gevangenisfliraf De verdediger mr H M A Schadée voerde eenige verzicntende omstandigheden aan tot toepassing van een lichtere straf 7 86 8 8 87 10 1 8 Dl D treilen UMi 47 9 64 10 01 Ie en 8o kl Elk reieiger moet riob f bOTendiea Tooniea na 7 46 80 10 07 lO aflaen bewja t f 0 60 f 89 D 8 4 10 10 89 11 G 10 18 10 81 10 88 9 88 10 88 11 6 Bet schgot nog altgd ds gewoonte te zgo op de dorpen den dag der loting met bgzondere zwelgpartgen eo daaruit voorvloeiende vechipartgen te vieren Na was het weer G de B 19 jaar arbeider te Lopik die den 28 Oet toeo genoemd feest in die gemeente da jeugdige gemoederen bad opgewonden en de jenever de magen der loteliugeo bad gevuld ia een vecbtpartg N van B met een mes over bet aangezicht zou hebben gesneden No was eeo groot littaeken ziobtSaar dat volgens get V B veel grootar zou geweeat zgn indieo bet mes niet op de klep van zgn pet was afgestoit De gebruikelijke scheldwoorden en plagerjjeo wareo aau de vecbtpartg voorafgfgaao terwgl ook bleek dat de mishandelde zelf ook geslagen bad Toen de 6 met bet mes gesneden bad was hg op deo loop gegaan Eiach 6 maanden gevangenisstraf De HDleidisg tot de Teohtpertg ia de torige zeek beeobretaD waren eeo aaatai fiofaaldwoor den geweeet tasaobeu de tecbteoden gewiiield De B Bou eerel met bet oog op vao B geiegd bebeo w ar ii de rat c onder reU laatite woord TKo B 23 jaar ainid te Lopik bedoeld werd de beklaagde io deze laak Volgena beklaagde bad meo hem toen aitgeecholden Toor al wat mooi en leelgk wa WaaraebijDlgk door het leelyke en niet door het mooie waa bekl kwaad geworden en had hg de B den bekl ait de vorige zaak met een tabakadooa op het hoofd geilegen £ ia h f 25 boete anba 10 dagen bechtenia STADSNIEUWS GOUDA 4 Janoari 1899 De heer F D Schmall van den Haag ie sedert 1 Jan door den min v b z tgdelgk belaat met het geven der leasen van den heer A BooMboom aan de i h bargermshool Heden morgen eindigde in bet eafó Harmonie het kegel coocoara dat in de maund Aogaetne een aanvang nam De eerkte prge werd behaald met 98 p door den heer W Martens te Rotterdam 2de prgs de heer Vogk te Rotterdam mei 95 p 3de prgi J B te Rotterdam mat 94 p 4da prg AdoU Smtls te Amsterdam met 91 p 5de prgi W P Walra eo te Rotterdam met 91 p 6de prga N t d W te Goode met 88 p 7de prga A G den Hertog te Oooda met 87 p Site prgs P r d Waals te Gondamet 87 p 9de prgs J laa Romen te Goode met 86 p 10de prgs van Hilst ie s Bags mat 85 r 1 1de prga Malder Den Haag met 85 p 12de prge J Piet te Gonda met 83 p 13de prgs Nootenboom te Apeldoorn met 82 p Extra prgien Negen prgs W Merleoa met 8 aegeoa Aebten prijs dezelide met 7 achten Zeven prgs N van der Ree met 8 zevens Conaolatie prgi N v d Ree met 49 p Heden morgen werd in het Koffiehoia Harmoniec aanbesteed het bouwen vso een Wooohnis aaa de Goawe voor den heer H Leasden alhier Ingeachreven werd door J Smit en Zoon voor f 3889 C H Wildenburg 3794 W P Snelleman 3750 A Grendel en Co 3650 C J Koot 3598 Wed D Ameiz eo Zn 3539 E Sliedreobt 3400 W Bokhoven 3230 J J Dogm j 3075 De Oames Zangvereeniging Arnold Spoel c zal op Dinsdag 10 Janoari dts avonda ten hall aobt in de zaal Nnt en Vermaakt der sooieteit Reuaia een uitvoering geven met welwillende medewerking vao de soliaten maj E de Groen te Rolterdam sopraan de heer M 8 van Veen te Rotterdam Tenor en de heet A nn dar Sup te Delft bariton OüDSROOBH Aangenomen het iieroep bgde Gereformeerde kerk alhier c a door den heer W A van Es eand te Rotterdam ZivniHUizEN 28 Deo fledeu avond gaf de ungTereeniging Apollo voor eens goedgeTulde zaal eena uitvoering in het eohoollokaal ten voordeele der Algemesno Armen Het programma beaiond nit een negental nitgezochte nummers die goed van itapel liepen Na de pauze kwam het komiaohe aan de beurt De twee vroolgke sohoirsteen agersa In de barbiirswinkeU en De landverhnizera alle drie alleraardigste atakjea werden goed alge werkt en vielen teer in deo smaak toodtt een leveodig applaus den spelers ten deel viel Wg toepen daarom deze vereeniging een tot weer ienac toe Haastbkoht De heer J F Jonker beroepen predikant hg de Getef Ketk alhier hoopt Zondag 8 Jan zgoe intrede te doen Als he etiger denkt 0p Ie treden Da Zwaan van Zevenhoven 0 d IJ9 L Omtrent den loop der bevolking n 1898 kan het volgend worden medegedeeld Op 1 Januari 1898 bestond de bevolking uit 1496 m en 1448 vr te amen 2944 inwoners Zg onderging sedert ene nrmeerdenng door geboorten met 42 m en 46 vr 88 en door veati ng n de lem nt met 66 m eu 93 vr 159 i i 108 m en 139 vr En eene eimindering door overlgden met 24 m en 29 vr 53 en door vertrek ait ds gemeen met 103 m en 108 vr 211 te samen 127 m en 137 vr zoodal de bevolking in 1898 eene vermindering onderging mat 17 personen en de werke olking op 1 Januari 1899 beslaat uit 1477 m an 1450 vr totaal 2927 inwoners Het aantal huwelijken bedroeg 30 Levenloos ugegeven kinderen 6 WERKVEBSCHAFPING Ontvangen bg den heer P W Kamphniiende som van f 13 85 zgode het saldo tviering Gouwe HET BE8TÜ0R Kantongerecbt te Gouda Zitting van Woeoidag 4 Januari 1899 De volgende personen zgn veroordeeld wegens Tisaoherg overtreding M K te Gouda tot I 20 of 4 dagen met verbeurdverklaring en bevel tot vernieling der in beslag genomen schakels Overtreding Strafwet H de Z te Gouds tot f 1 of 2 dagen C de J G V C V d M J C M A T en B A R allen te Gouds No 1 2 4 5 en 6 ieder tot f 1 ol 2 dagen No 6 bovendien tot f 3 of 3 dagen No 3 vrggesproken W F B A M en J S allen te Gouda ieder tot f 2 of 2 dagen Overtreding politieverordening Gouds D M zwervende eu T v d L Ie Gonda ieder lot f 1 of 2 dagen J N J P B M T en P J W t L alleo te Gouda ieder tot f 0 50 ot 1 dat J M D en 8 C te Gouda No 1 tot f 0 50 uf 1 dag en No 2 tot f 2 of 2 dagen A T S d J J G R A F L en P J V E allen te Gouds ieder tot f 0 50 of 1 dag N S 1 J IJ ï P d V en H B L allen te Gouda Nu 1 en 3 ieder tot f 0 50 of 1 dag No 2 tot f 2 of 2 dagen en No 4 tot f 1 of 2 dagen Openbare dtonkenschap J D Ie Gonda tot f 1 of 2 degen K V H te Gooda tot f 3 of 3 dagen J M en H E te Gouda D v d G U Reenwgk A J W B te Waddingaveen en C J B te Gooda ieder tot I 1 of 2 dagen J d O te Nieuwerkerk e d IJsel tot f 2 of 2 degen Openbare dronkenschap 7de herhaling J V Z E te Gonda tot 3 weken hechtenis Openbare dronkenschap 3Je herhaling J A te Gouds tot 3 wekea heofatenis Openbare dronkeuaehap 13de herhaliog T V d H te Gouda tot 2 dagen hechtenis en opEendieg voor den tgd van een jaar Openbare dronkenschap 9de herhaling C B te Gouda tot 3 weken beohteoia Openbare dronkenackap 11de herhaling H K te Gouda tot bacbtenia en 5 weken VBBSCHEIDENBEID Een studentengrap Een bekend profesior te Zurich had de gewoonte ign voorlezingen buitengewoon Ie rekken en soms tien ol meet minnten over den voorgeschreven tgd bezig Io big ven Eenige studeuten die het allasbeba ve p eizierig vonden lasger dan strikt Doodzakelgk was op de collegebanken Ie zitten kwamen op de gedachte den prof eeo wenk te geren als zgo tgd om waa en kochten dasrtoe een wekker weli e zg opwonden en op bet bepaalde nut stelden Na hem onder een stapel papieren iu een hoek van den katheder te hebben verstopt wachtten zij gedoldig de dingen die komen souden af Toen de bepaalde tgd om en de professor ala gewoonigk nog in het midden van een belang wekkend betoog was begon de wekker met een helsish lawaai af te loopeo Sommige studenten die niet io het geheim genomen waren sproegen verschrikt op doch spoedig begrepen tg wat er aau de hand wee n hegoonen tg als bezetenen deo streek van hou colega s toe te juichen Er scheen geen einde asn bat lawaai te zul en komen De professor wachtte bolaard tot de atlte eeuigstins was teruggekeerd en side toen Ik dank wel m ne heeren vooy deze kleine attentie ik had hel bgna vergeten dat ik va d ag j rigbeu Mijn vrouw beeft llsog n wekker voor de meid willen hebben Het i werkelgk heel vriendelgk van U C Daarop boog de professor zich weer over igu aanteekeoiugen heen en vervolgde zijn voordrwht waar hg die had afgebroken Uien dag gingen de studenten meer dan een kwartier over den gezetten tgd naar buis Het komt in de schoolboekjes nog al eens Toor dat er atranen van vreugde geschreid worden Waarschgnlgk zien de meeste kinderen in Bun naaste omgeving maar zelden van die Trengdetranen plengen en vandaar zal t misscSien komen dat men bg de verklaring hmtt Dezer dagen werd in een middelklasse een lesje gelezen over sSint Nicolaas Het slot iB dat de kindeten uit het lesje ten toppunt van geluk ijn terwgl voder er met een vergenoegd gezicht naar zit te kgken en moeder een traan wegpinkt De onderwgzer vraagt waarom moedor dit Eerst gwn antwoord dan steekt een ventje sümdat het haar zooveel geld gekost had Nw Schbl Te Zerenaar was eergittwavond een alleenwonend hoog bejaard man bg de brandende kachel ingeslapen Eensklaps bemerkten de buren brand in zgn woning en nadat men de deur verbrgzeld had vond men den man over zgn geheele lichaam met brandwonden overdekt Misbruik van sterken drank Bchjjnt de oorzaak te zgu Men meldt nit Tilburg Drankmisbruik was Zondag de oorzaak van woeste tooneelen op verschillende punten der stad Op het Piusplein kreeg in een twist tnsBohen een korporaal en een burger ee laatste oen wonde aan den pols door een houw met de sabel In het Uaringseind geraakte s avonds een agent met drie kerels slaags die hem zoodanig schopten sloehen en met messen te Igf gingen dat hg zgn revolver trok en drie schoten loste waardoor een der mannen een schampschot aan den hals kreeg De agent kreeg een snede over de hand waardoor hg buiten staat is dienst te doen HEBT GIJ ASTHMA D E SCHIPPMANN S Middel tegen Asthma geeft onmiddeljjke veriichting zelfs bg de hevigste aanvallen en geneest waar andere middelen falen Verkrijgbaar bg A WotPï te Gouda in pakjes van 8 1 50 en fl 2 75 AMERIKAAJNSCHE IJ Hi A van OS Az Md Taillenr Kleiweg E 73 73a GOÜDA Telephoou Mo 31 Beurs van Atnslerdain Slotkrs SI 97 4 3 ANlfARL I Vtkrs 88 8S s l ZMauNo Oerl Ned W S 8 86 dito dito dito 3 97 dito dito dito 8 96I a HoKojs OM Goudl 1881 88 8 100 lTiI lI Imolirijviiig 1868 81 861 OosTSK Obl in papier 1868 6 88 dito in silver 1868 6 68l Foiivau Obl met ooupou 8 dito lioket 8 BuaUKD OU Binnenl 1894 4 64 dito Seoons 1880 4 97 dito bij Boths 1889 4 971 dilo bü Hopj 1889 90 4 97 dito in goud leen 1883 6 dito dilo dito 1884 6 lOS Spilljl Perpel schuld 1881 4 S9 ToBK H Gepr Conv leen 1890 4 77 Oae leenisg aetie D 88 Oeo leening serie C 86 V ZciDAra Bep T obl 18 6 101 Msiioo Obl Buit Soh 1880 6 VlNlzoiLl Obl 4 onbep 1881 831 A STB DAK Obligation 1896 3 100 BolTsaDAH Sted leeu 1894 3 100 NsD N Afr Handel aaud Atendsb T b Mg C6rUfioaten 668 DeliMastsohappij dito 478 Aru Hypothaekb pandbr 4 103 Cult Mi der Vorsteel asud O s Or Hypolteekb psndbr S s lOl sKederlaudsobe bsek aand 198 Nad Uandalmastaob dito 1 61 ec B8V N W k Pso Hyp b pandbr 8 6 BoM Hypotheekb pandbr 8 100 Utr Hypotheekb dito 3 93 OoSTSUï Oost Hong bank aand 186 Bdbl Hypotheekbank paudb 4 AuutA Equt hypoth paudb 88 Maiw h O Pr Lien cert 30 NsD Holl IJ Spoor r Mü aand 116 M tot Eipl V 8t Spv sand UI Ned led Spoorwegm aaad 806 Ned Zuid Afr 8pm sand 6 808 dito dito dito 1891 dito 6 100 iTALaSpoorwl 1887 89 A Eobl s 66 Zoid Ital Spwmg A H obl 3 67 FoLtH Warschau Wesnen aand 4 1 8 Bosl Gr Busa Spw Mij obl 4 Baltisofae dito aand ll s Faslowa dito aand Iwasg Dombr dito aand 166 Kurak Ch Asow Sp kap opl 4 lOS i dito dito oblig 4 AKtlKA Cent Pao Bp Mij obl 6 86 i Chic i North W pr O v aand dito dito Win 81 Peter obl 7 188 Penver fc Bio Gr Spm oert v a 14 Idueia Central obl iu goud 4 1 09i Lodsv h NaihvilliOert T aand 6V Ueiico N Spw M Ie hyp o o 108 Miss Kansas r 4pCt pret aand U N Tork Outaaio h West aaud 1 16 dito Fenn Ohio oblig 6 Ill8 Orsgou Calif Ie byp iu goud 6 81 Paul Minn Manit obl 7 16 Uii Fao Hoofiyn obig 8 dito dito Lieo Col Ie hyp O Cakada Oau South Chert v aaad 1 Tm C Ballv ii Na Io h d e O Anuterd Ommbna M aaud 178 Bolterd Tr8ravegl aata aand 808 Nzo Stad Amaterdam aand 8 106 Stad Botterdam aand 8 10 Buon Stad Antwerpen 1887 8 89 Stad Brusael 1888 8 b 89 HoKa TheissBegallrOeselsck 4 II7 Ooatin Stsatdeenig 1800 6 11 K K Ooat B Cr 1880 8 Sruin Btad Madrid 3 1868 Nm Var Bsi Avb Spoel oeit 80 GROOTE KEUZE WIITTERMANTELS voor Dames en Kinderea van de goedkoopste tot de beate soorten coneurreerende pryxen D SAMSOM Markt GOUDA In ooncarirentie mei alle Buiten ea BinnenUadsche haisen 359 Staats loteri 4s Klasse Trekking rau Dinadag 3 Jaiuui No 8S36 8 000 No 18980 eu 1 679 ieder 1600 No 3764 16 98 eu 19 78 ieder 1000 No id SO 400 No 10684 800 No 76S9 8388 18860 18U8 eu 19860 ieder 100 Frjjeeu van 66 87 3034 438 7 61 10880 18036 16 86 13886 106 97 88 98 44 47 7 89 87 8118 70 7618 10313 98 16014 84 98 80 S633 78 38 18193 38 71 66 8817 6 8 97 83 13309 66 77 66 88 714 776B 10410 13484 16104 78 3388 84 7848 10 13 70 6 79 881 48 8 47 18 13 80 18 98 337 78 8 49 48 68 36 18918 77 3403 7 1 10604 76 79 48406 3633 88 96 86 86 16318 19080 18 6 88 7904 87 18718 43 48 9 66 6 81 66 89 8 19100 8 9713 90 6 89 10780 64 16417 81 98 81 84 8034 80 73 16668 36 688 4 41 6 79 88 16743 49 6 3860 76 19 10901 18801 76 98 70 70 76 93 11008 1S97 16807 198 6 666 983 88 8187 33 14003 78 96 770 84 998 76 U117 18 16938 19378 889 63 9 8888 48 68 78 8 60 4080 6110 8481 98 14186 76 19 01 884 88 61 8 19 11836 38 17i8 18 8 7 68 46 68 1X30 6 40 1015 68 76 60 11886 88 67 78 73 4198 91 8730 11483 14881 17883 91 78 4840 6831 61 11616 40 17836 19617 Ulo 48 61 6 66 41 74 19737 43 4 631 8884 68 14406 88 67 1808 4806 640 8934 11688 78 17488 96 81 6 94 68 11731 14693 46 19S87 1887 9 7 9 41 77 17604 67 3438 63 9073 11S19 14718 86 861403 70 84 80 63 CO 01 SS 69 71 6648 8 76 90 87 60 63 04 99 9184 77 94 17649 19916 89 4 40 6787 83 U907 1 089 17116 891 07 78 49 9803 34 1 809 64 78 63 91 88 19 60 31 90 79 1741 4618 6809 81 70 86 17887 80004 78 84 38 9346 180 4 89 69 80836 1890 47S1 68 84 68 16818 76 O 9 4809 63 91 18193 30 96 81 88 16 93 9400 U801 76 179 8 80311 8086 88 6906 17 80 1 483 18086 80481 8809 4987 41 8 18 18804 49 88 48 8 8 31 8 74 38 9 18138 61 66 66 86 9676 39 1E6I6 49 90 96 88 7006 96 89 49 9 80618 8738 010 88 0747 lt4S 77 18880 18 41 88 69 88 41 1 603 S 63 7 68 78 9810 09 14 40 80788 8800 86 71S 64 18 03 96 43 88 3 6888 63 87 6 88 4 80873 39 88 78 94 1 1 780 18838 8 48 46 7131 10064 18604 31 18400 10948 O O 60 70 18760 1 86 18604 6 6 80 64 89 18844 98 83 88 78 347 66 10146 79 16980 38 81C00 8903 86 88 60 13 86 70 3049 133 7476 10817 99 91 18804 ADVERTEWTIEN Met wederkeeringen heilwensch dankt oudergeteekende voor de hg den aanvang dezes jaars ontvangen bewgzen van belangstelling Mr M M SCHIM vsh bbb LOEPP Met wederkoerigeu heilwensch betuigt ondergeteekende zgn dank voor de ontvangen bewgzen van belangstelling bg de intrede van het nioawe jaar ondervonden E CASSUTO VAN Rlommestein s Inkt is i roJindeAirilelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Ht Pi P0IKB ODDB ▼ m SCHIEDAMMER GENEVEE Merki NiaHTOAP Verkrygbtar bij M PEETER8 Jz N B fih bewiji van echtheid U oaohet en kurk steedi voor lien rui den naam der Birmt p Bovn