Goudsche Courant, vrijdag 6 januari 1899

Vrijdag 6 Januari 1890 ITste Jaargang No 7T80 meuws efi Advertentieblad or Gouda en mstrekeh T Iefoin No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 6 regels a 50 Genten iedere regel meer 10 Genten Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd raetmm Ho M De uitgave dezer C ourant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitjsondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1J36 iranoo per post ƒ 1 70 Atzonderlyke NommOT V UTF CENTEN HOLLANDSCHE 1 AMSTERWAM PrginotMring i Chma Congo Btofthee 45 en 50 o Grot 60 55 Lekkere 60 Souoboa 75 Geurige 90 Congo 100 I Ontbot Thee 65 Namiddag Thee 76 Alleen verkrggbftar b P H J van Wankum Ooêthavm B 14 A SLEGT bereeltiioh un tot het leraren nn Zai7er Zeeuwsoh Tarwebrood M9 eent de K O NIBDWï HAVÏÏN 28 Mp Bekroond op de Internationule Tentoonetelling ran Bftkkerg Mulderg en Kookknnit te t Ormenluige met een diploma Vergald ZiWeren Medaille FBMSCHE STOOMYEBYEBIJ chemische WssscherU TAM H OPPENHEIMEB 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteord door Z M den Koning der Belgen HoofddepOt Toor QOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het ttoomen en rerrea van alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen r ale inrichting TOor het ataonieti van mantele veeren bont enz GordBnen tafelkleeden eni worden naar de nienwite en laatste methode geverfd PA ZUJ 0 Alle goederen hetsg gestoomd of geverfd worden onschadelnk voor de geeondheid volgens staal bewerkt frir M Sn aSAHDS HAOUUilHS DU lüteinps NO UVEAUT ÉS WU venoeken de Dames die ons gelUuatreerd modealbam voor het Wlntaraaltoaii noch niet ontvangen hebban dit ta willen aanvnwiea aan Hatselve wordt dan omgaasd gpttls ea franoo toegeionden Wat g tï ïltt ïr T Anfcer MHExpe lter Jlolit kortom ie Tsi Mei laii Wat Mst ém steeds la ledw htdsgndi EagAiiiBrlilii ExpBiS FifN so osat TS oeat sa f IX de üomIi J gJ Ja meeste Apothekeo n lif BestaUiniien van af £ 5 temcg vrQ van alk kosten aan huis met B verhooging IHiriillUMntnr li Rnmlul 1 1 Iter Ta e a fflS Te GOUDA bij C LIJQER Apotheker Markt en bj WOLF Co Westhaven 199 E CASSUTO Gouda Turfmarkt aPBEJSKUBBNl MAANDAG DINSDAG DONDKBDAG en ZATERDAG van S tot B nar WOENSDAG en VRIJDAG van ItotC nnr ZONDAGS niai JB J TANTE i Dubbele Buurt B 10 P tailleur ► Chemische Wasscheriji en Stoom Ververij DE VIT en Oomp Spoedige en nette aflevering lAge prUient DBP4T bj Gez BECKERS in Modes Turfmarkt 248 GOUDA Burgers Aeatène h bet beste en goedkoopste kettinglooze 1 RIJWIBl Vertegenwoordiger J ü DE RUITER Gouda Zenuw en JMaagflijders wordt Bit overtuiging als een werkelgke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOEFOEL S Boekb Zaltbommel JL Van eeBe Ie vering over Mm geklevenia 2000 stuks loogeiaamte Lfipr PaariBilBkBiii wee i i kleine foat n slat j o g at model TiitMroatd renden fot dan potprUa na fl a 7S per Btuk reohtaEreTki ko RH Laodhouweni i ultTtrkooht Deia DIKKB veMiIUtbmre Rekena lüii wam een P l o t x ïiJii oM groot di a het Paard geheel Ibedekkend diink rl nilB7 meti bana ide nuiden en van S bread treapen rooriien Klilna voDmid Engeisehe Spori Dukhel PurdenDekens OrMiüpklrnr gr on tsoxMt ban ald niet 4 pmolitigo bieede atreepen voonmn biedan wij we getia sscr g rmf slachta doei mannen Tftn het vak Lemerkbare fonten k 4 p tuk aiui werkelijke waard 7 Beatollingan te lenden met doldelijk adwa tegen TooruItbeUItog of remboura aan Terzeudhnis Herkaor Amtttiréam K g Toorbttiywal 168 i Lensvelt Nicolu HOFLEVERANCIER ft Veenestraat23 den Haagf BROOD m BESCHVITMBKIEK LÏÏITCHEOIT ÜOOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk GRATIS bekomt elke lenr vwi dit blad het niet aUeen roer ilekei maar ook voorf siesdes beosit belaagrqks en sattlgs böd DE VIIEID OEI UEKI llsn soluijv eene briefkaart aan Biehtar s Boekhaalel te w M Rotterdam maw Indien gij niet wilt hoesten gebrnikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstliomg Extract MeUaon uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H M VA S CHAMH Co Den Haa Bofieverancm 8CHAÏK SCHAIK 8CHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN J9 Co B Melianthe U het besle middel der werald Co B Meliantbe geneest Kinkhoest Co g Melianthe geneest looivel end al jong b Co B Hellantbe mag in geen bnilgsiin ontbreken 8c Co B Melianthe stut voortdurend onder Scheikundig teasiskL Co B Meliantbe helpt onberroepslijk Co B Melianthe U bekroond net Eerediplema i ft Co B Meliantbe is bekroond met Oond Co B Melianthe bekroond met Zilver Sc Co B Melianthe ie verkrqgbsar in daeoui Firma WOLPF Co Westhaven 198 Gouda X ZBBilS Kleiweg KIOO Gouda e B Vin MILD Veerstal B 126 te Gouda A BODMAN UoorOmh 3 C BATELAND Botkoop B V WIJK Oudtwaier M KüLKUAN Wadditunm a ROLLMAN Bod ravm PINESB Nituuerkeri aldlJue van éOJDtêf WO CU e fÊ bj MIEUni KIEUW MIEIJIWI GKSCHIKT VOOB ÜTachtlicliten Koffie en Theelicliten Welke 4Vi uur branden k 2 3 en 6 uur brandende it 3 cent per ituk Eeuig Agent voor Oouda en Omstreken IZ4AK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Uen beboen hierroor geen Olie geen aiaaaijenu AUeen een luoifer aansteken ia noodig Geheel zonder gevaar voor brand alg ook zonder reuk mm WAT EBLEM6 miscEAmj Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldagen der Abonnementsg elden zijn van 1 tot en met 8 JAJfüARI De Directnir D C VV VAN DER LAA R öebr StoUwercks Chocolade en Cacao sae ♦ ♦ ♦ eca D haiitïg door de nieuwste uitrladingen op machinaal gebied verbeterde hbrtealle ea ultdaitond gebruik van £ yn en fijnste grondstofTou garandeerei iea Teibruiker van Stollwerck s Chocolade en Caeao een aanbavalanswaardig brikaat nsuwkonrig beantwoordende ma den inhoud dar nep Etiketten Ik nrma behaalde r 87 Brevets als Hofleveraiicler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmnntand fyn hbrikaat Ueeds 1871 schreef de Accademia national de Paris Nona Tona iMMmona nne ItwUiUe L ar premlire elnme en aonald rattoii votra axaaUant ftibrioatlon da Obooolnt bonbona varies eto ate Mlwtrok bbrikaat is verkrijgbaar bij U H Gunfiseiirs Banketbakkers eu oz Genetaalvertegenwoordiger voor Nederhind JiiUiu Ihttei Iodt mm Amsterdam Kalverstraat 103 tQoedkoopBte en soIiedBt adres voor Vervoer vau Inlioedel soowel binnen als bniten de stad met gesloten wagens A QR AVES TEUN Oude Gouwe AUe Kordt tegen Trangportaehade verxekerd Xet Tooral op d ECHT iOkJt Éaetaxtaag mat rood iattor L Oberlahnsfpiii r oiittaanpm victoriabkom otefftAHMsrem A 5 Overal C ïerkrijgJiaaR s c t Bulteplapdscli Overzicht Bet Fraaiehe Hof van Caisatie heeft zich Dinsdag en Woensdag heiig gehoadea met het onderaoek vin het geheim dossier Dreyfas De stekken van het dossier worden door alle raadahsereD afzonderlgk en door mr Moroard den advocaat van mevr Oreyfas iogezien Het Bof heeft majoor Eitarhaijjgedagvaard als getnige in ign oaderioek De dagvaarding dia is afgegeven aan bat onde d micilie van dan majoor aan de woning an mevr Pays Inidt op 12 Januari De president van de Kamer van Strafiaken van het Hof van Cassatie heeft de opd aeht om Dreyfus te ondervragen geisuden aan dan r dent van het Hof van Appèl van Cayenne vragen zgn door bemiddeling van het departement van koloniën naar Cyaenue geaemd en inlleu aan Dreyfns bekend worden gemaakt 21 uur vóór de ondervrag ng Yermoedelgk zal het verhoor Donderdag of Vrgdag plaats hebben De antwoorden van den veroordeelde worden per telegram aan het Hof gezonden Da scherpe kritiek op da Proisisahe uitzettingen heeft tot heden niet veel gebaat Een paar dagen geleden hebben opnieuw een dertigtal Denen wonende ta Habetaleben bevel ontvangen SleetwgkHolatein eu het land te verlaten De aanleiding daartoe ia geweest dat de afgevaaidigde van den Rgksdag de keer Baasaen een opruiende rede heeft gebonden in een vereeuigtog die zich tot werktuig van de onverzoenigke Denen heeft gemaakt Daar ar geen ander middel scheen Ie zijn om da hoofdsehaldigen die misbruik maken van hun positie als Pruisiieb onderdaan te atraffcn werd terstond aan de Denen die hg ben ia dienst waren au bg de personen dis aan de vergadering hadden deelgenomen het verklgl in het land verboden Over t geheel heeft deie Prnisisehe politiek op de vele in Duitiebland wonende Nedetlandare een slechten indruk gemaakt Bet Bitbiinti dat niet alleen in üleaswijk maar over al bet wachtwoord is geworden vreemdelingen moeten liob heel koest bonden aaders toeten sij onmiddellgk het Oerraaansche Ea aao verlaten Dat Portugal geneigd ion sgn afstand ta doen van da Dalagoabaai looala ia den laat sten tgd betbaaldelgk werd beweerd schynt onjuist Nog iteada is de uitspraak van het Beraer seheidsgereoht in de zaak van den Delagoabaai spoorweg niet bekend gemaakt FEVILLETOIM Gedeiksehrlften van een Gelukzoeker ANNiBAi DE Vondeling Naar hit rraimk noo W NtlTTEBS 15 Daaron rent h eft geen onzer eeoigen twijfel heer beren leide Philip een buiging mskende want wij keinea te goed uwe edelmoedige en hulpvaardige natuur eu dat niet sinds gisteren Basrop hernam hij Na deie nienwe teleuratelliag kwam Albert bij mij ik heb u reeds medegedeeld hoe hq vervolgens eeu veer eeo u allen eea bezoek bracht en nergens slaagde Dit alles vertelde Albert de Prie mü lerwül ik naast iqu legerstede ut en geen enkgl woord ter opbeuring of bemoedigmg kon vinden Bovendien wij stenden thans voor afgedane niet meer te verhelpen oaherstelhsre feiten I Ik behoef u niet te aeggen welk eeu nacht ik doorgebracht heb B j het aanbreken van den dageraad venceht Albert mg om baron Uauhert op te zoeken en hem te vragen de goedheid te willen hebben als getuige hi het ophanden zijnde duel op te treden Ik was zeo gelukkig den baron thuis te vinden terwijl kij ztoh met de meeste hereidwilligbeid dadsUjk hesohlkbaai stalde Bet is dns nog niat leker al is het waarBCfaijnlgk dat Portugal genoodzaakt zal worden aan de erfgenamen van Mo Moido en dat zgn Rhodes e een aanzienlgke sehalopsatelling te betalen Als het ware ia rechtstreeks antwoord op de mededee iogen van cThe Critici voor eenige dagen door ons medegedeeld kloek hetgeen de koning van Portugal Maandag bg de opeaing van de Cortes aeide Het is niet alleea voldoende one koloniaal bezit in volkomen ondeelbaarheid te behouden als een geheiligd erfdeel der natie het moet tevens worden ontwikkeld en vruchtbaar gemaakt als den vasten grondslag van oeze eoonomiscbe verheffing Doideiyk waa hieruit op te maken dat togal niet voornemens is eenig deel van afin gebied aan welke mogendheid dan ook at ta ataan tdu nog duidelgker dan de koning het reedi deed heeft de Eegeering van Portugal de onjuistheid van de beriofaten ie cThe Critic doen uitkomen Zg gaf een communiqué uit waarin de geruchten omtrent bet bestaan eener overeenkomst tnaschen Engelaod Duitschlaod en Portugal betreffende de verdeeliug van Uozambique worpen tegengesproken Integendeel segt de Regeering te Lisjabon hebben zoowel Engeland en Duitachland als andere mogendheden veraikatd de int griteit van ae Portngeesche EoloniSo te sollen eerbiedigen Da vooriitter van de Hongaarsche rakenkamer heelt de verschillende afdeeliogen aangeschreven om tdezicht te oefenen opdeataata inkomtten en uitgaven volgens de begrooting voor 1898 zoolang de zaak van ds toorloopige twaalfden voor de eerste maanden van 1899 niet is uitgemaakt Tal van instellingen en personen hebbea sich gehaast om op den 2en Januari ban ach terstallige en nieuwe belasting te betalen ten einde te verhoeden dat de staat in verlegenheid komt en schade lydt in zgn krediet De dichter Maurns Jokai heeft ia de Nemzet een opvakking in dien geest tot de Hongaarache natie gericht In de vergadering van het Huis van Vertegenwoordigers werd eergisteren da stelselma tiga belemmering van de werkzaambeden voottgeiet e Reeds nn maakt msn lich in de Vereanigde Staten druk met de prasidsntsvarkiezing vaa 1900 De republikeinen willen Mac Kinley handbaven de imperialistische republikeinen spreken ook van kolonel Roostvelt den com Geiamenlijk TertrokkeQ wij naar VinceaiieB Mijnheer Staokpünd was reods gnïriTeerd ofaohooo het Dog meer dan een kwartier TOor dea afgeaproken tjjd acht uar wat Zoodra de heer Staokplend odi bespeurde trad hilj met eea beleefden groet op oos toe ea maakte eeo buiging Z D houding waa toI waardigheid z q trekken duidde de grootste kalmte aan maar uit e d bleeke kleur uit de rimpels in zija hot Toorhoofó en uit den weemoadigen tr nrigen blik lijner oogen waa geooeguam af te ieideq hoedanig hq geleden had welk een amart zijn liel Teraoheurde Ik had hem den arond te toren alechta Tlnchtig opgenomen bij het lioht Tan den lantaarn roor het huia No 16 roe Gu Kd maar niettemin iel my lija veranderd voorkomen op iMijnheer zeidc hy op ernatigen toon zich tot Albert wendende fvoor wy den strijd die zonder twijfel een onzer loo niet beiden het leren zal kosten eisoht mijn geweten ven mij dat ik n eene vraag doe Due woorden werdfln op kalman toon geuit under den minaten haat te kannen te geren of wraak erigbeid te verraden aleehts trilde de atem dea aprekert een weinig Spreek manheer I antwoordde Albert op laohten toon Ugnbeei Stackpland scheen te aanelen naar de juiste woorden om zijn rraag in te kleeden ta zoeken en waa eerst na eenige oogenblikken in zooverre meester dat hij in staat waa om te spreken fSedert giatereo ceide hm is de ongelukkige Tiottv die gij In kit rerdm gntort hebt in m aandaet der Rough Riders i die nu goaver ± vau den staat New York ia De demozgo verdeeld de silvermaonen komen WK i met Bryan anderen met admiraal Dewey als president en generaal Lee als vice preaident Verspreide Berichten DREYFIIS Zondag ii volgens het Journal des Débati het telegram aan den president van het Hof van appel in Cayenne verzonden waarbg dezen magistraat een rogatoirè commisiie in zake Dreyfaa gagefen wordt Men deukt dat bg Yrgdag of Zaterdag Dreyfna op bet Deivelseiland zal bezoekeo en daarna den zin van Dtiyfos verklaringen die naar de Débats verzekert betrekking moeten hebben op de loogenaamde bekententa san Lebrun Reuaud over zal seinen Gya gravin de Martel en de uitgever Flammarion zgn totSOOOfrs schadelooutelliog aan den senator Xrarieux veroordeeld en het boek Journal d on grinchn msg voortaan slecha verkocht worden nadat het geïucrimineerde gedeelte geschrapt is Da strafkamer van het Hof van cassatie beeft zeven officieren die tot het bureau van den inliehtingandienat bebooren of behoort hebben mee tiataé Lttutb en Oribel n andermaal op geroepen om voor baar te verscbgnen ten einde ben te ondervragen over verscbillsode qnaestiea die door da getuigenissen vroeger door haar ontvangen worden opgeworpen Wie zich herinnert welke rol inzonderheid de beide genoemden tegen Picqasrt gespeeld hebben en welke draaierige verklaringen tg hebben afgelegd tjjdens hét proces Zola zal licb hierover niet verbasen Margnirita Pays heeit tan de Libra Parole een uitvoerig relaas gedaan van haar verhoor door den raadsheer in het Hof van cassatie Dumss Er is geen enkele reden om aan dit zeer tendentieus gekleurde verbaal van de vriendin van Esterbaiy eenige waarde te heobteu en wg volstaan dus met de bloote vermelding De afgevaardigde Breton zal de eaak weder eeoa in de Kamer ter sprake brengen door den ministerpresidsnt te interpelleeren orer het ultra geheime of diplomatieke dosiier Een talrgke groep vau Elzassars en Lotharingers ta Pargs heeft een hnlde adres aan overste Picquart gezonden De nonnns van de Daily News over een uitleiering vae Zola door Engeland asn Frank gij eau gan che familie in schande oaeer en name looi rerdriflt hobt gedompeld ia die vrouw i g ik niet in bare woning teruggekeerd indien gy iels bezit wat men eergeroel noemt manheer zeg mij dan wat er ran haar is geworden Albert boog het hoofd niet in staat antwoord te geren Hy wierp mij oen blik toe Die blik behelsde een zwygend verzoek k begreep wat van m verlangd werd Ik t d den heer Staokplaod toe nam hem tor zijde en deelde hem in korte woorden het voorgevAUene mede Arme Fanny arme ongelukkige afgedwaalde vrouw mompelde de bankier haar misslag was groot maar haar atrat vreeaelyk Dat de Vader omboog baar rergeve gelyk ik bet doe Een oogenbiik atond bü in gedaobten verzonken en staarde strak voor Kiob en streek de hand over het voorhoofd en bewoog de lippen Toen wendde hij zich kalm om en zeide rustig gHeereo ik ben tot uw dienst 0p dat oogenbiik zeide de verteller eensklaps een geheel anderen toon aanslaande op dat oogenbiik kwam er een traan in mijn oogen een traan betren dien ik mij volstrekt niet schaam ofschoon wg zooeven gehoord hebben hoe sommigen onzer over zoo iets denken Op gevaar af door Heotor de Sallucea nigelaohen of door den baron De Mau bert weekhartig en kinderachtig te worden geroerd erken ik dat ik tot in mjjn ziel bewogen was en werkel k eea traan atortte U beapotten of uitlaobenP viel de Balluoet hem in de rede ik zal er mjj w l voor waohten Srentli g boa Ik ook illijd begaftit ta bfvogta rgk behoeft nanwelgks ernstige weerlegging Daar er Jnn eenmaal eenige aandacht aan gewgd is zg echter gezegd Ie dat uitlevering wegena peradelioten voorzoover wg weten in geen enkel traotaat ia opgenomen 2e dat waar uitlevering ook kan gesohiedea wegens niet ia bet tractaat genoemde maar dan toch altgd zware strafbare feiten bat door Zola begane delict in elk geval zon vallen onder de politieke misdrgveo waarvoor Engeland niet uitlevert 3e dat de onzinnigheid van een uitlevering van Zola al genoegzaam hieruit blgkt dat zg zou geschiedeu a niet opdat hg in Frankrgk vervolgd zou worden want zgn vervolging is al afgeloopen en geëindigd mat het vonnia van het Hof van Versailles en b niet opdat bij in Frankrgk zgn straf zou ondergean want hg is bg verstek veroordeeld en toodra hg terugkomt eu zgo vonnis aan hem beteekend wordt kan en zal bg door eenvoudig veraat daaraan de gevolgen ontnemen zoodat een nieuw proces tegen hem moet worden begonnen Men moet nooit vergeten dat Zola niet gevlucht is om vervolging of straf te ontgaan maar enkel om den tgd waarop zgn proces öf het meeat aan de Dreyfua zask ten goede zal komen öf nutteloos geworden zal zgn aan zich ta houden Mak Mn zoo sekara kana van w garing cal de Fransofae regeeri ig dns wel niet aoodwaaa geneest sgn nilleverin te vragen In Eugelacha bladen vinden wg tronwens het bericht wai Engeland betreft reeds op de stelligste wgze tegengesproken Da Daily Chronic a meldt dat in Cornwall voor gsneraal Mercier een haia is gehaard voor den tgd vaa drie jaar De zaakgelastigde ven den generaal verklaarde dat het huis misschien onmiddellgk betrokken moest worden FBlNKaUK Te ParjJB is Maandag een waterreservoir gesprongen tengevolge waarvan al de werkterreinen voor het nieuwe Orleans station geheel onderliepen Het ging gelukkig niet zoo gauw dat niat alle wetkliet an sicb kouden redden Bet water stond ten slotte twee metere hoog een deel der werken was vernield en de aohiule is groot i Het blgkt achteraf dat om de fondeering van het station te leggen een aantal buizen verlegd of weggenomen agn en det dit niet voorsichtig genoeg geschied is zeodat het water sterk vermeerderd door de sware regens der laatste dagen het metselwerk heeft doen betwgken Men vreest dat het fundeeriggs en gevoel medeligden en al zoo meer als ik een echtgenoot KiOf die op zoo dwaze wijze zgn vrouw aanhangt en zoo diep getroffen is bg bet ontdekken dat men hem bg den neus heeft wijl dat toeh iets it dat ran zelf spreekt Welke sckoone vrouw is getrouw Ongelukkig de man die over een uitzondering zoo zeldzaam zicb meent te mogen verheugen Versobeidenen dergenen die deze taal oanboorden gaven te kennen dat zg het in dit opzicht volstiekt niet met den spreker eens waren hetgeen bewgst dat nog niet allen alle geloof aan deugd of maar aan de mogelijkheid van bet bestaan daarvan hadden afgeschud Want de man die niet meer in de moge ijkheid van deugd bg de vrouw gelooren kan is als verloren te beiohouwen j de vonk van onze edelere natuur is bij hem uitgobluBcht en lederen keer dat hg door woorden handelingen of getcbriften de vrouw verlaagt zinkt bg dieper Het zedelijk peil van den man ia af ta leiden wordt met nimmer falende zekerheid aangegeven dooi zijn meening omtrent de vrouw Philip de Laneao baalde de tehouders op en zweeg Raphael reikte hem in geestdrift de band De verteller ging voort i De voorwaarden van het tweegevecht welke door do getuigen van don beer Staokpland geëiscbt werden waren zeer eenrondig maar van dien aard dat geen twjjfel omtrent den ernst die van de z ak gemaakt werd overbleef Wtrif Mfvel J