Goudsche Courant, vrijdag 6 januari 1899

9 4 10 11 11 17 U 86 11 81 1 86 1 45 8 40 4 4 88 5 80 6 18 7 10 7 55 9 18 10 10 17 ff ff V 1 41 ff ff ff 4 89 V 18 9 84 10 8 ff ff ff 1 66 ff ff 4 8 80 9 48 10 48 ff ff ff l Ot ff ff ff 5 04 ff 89 0 69 10 18 10 64 11 57 1 05 18 60 8 17 8 14 4 08 4 17 5 16 50 7 48 8 18 10 10 10 8 WlDterdlenst 1898 99 AangevangeD 1 October TUd van Greenwich Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA t 10 l M M l ll GOUDA ROTTIEDlUiise verai 11 81 U 18 11 8 8 11 8 48 S i7 4 58 U S8 l 5 ll Si 1 7 f 12 11 48 J 14 5 19 11 81 18 88 1 88 8 88 4 4 15 5 88 4 68 5 88 8 51 8 18 7 81 5 10 40 1 i 8 7 50 84 10 18 lOM 11 8 11 86 11 50 18 87 6 16 7 85 7 58 8 40 D door 88 7 48 8 11 11 64 18 08 18 47 S0Ult4 DEN HlASTisansM 11 18 18 18 18 56 8 14 8 46 4 49 4 65 11 80 1 8 6 7 11 41 1 19 5 18 11 55 1 88 5 88 6 86 5 64 6 15 7 84 9 17 M 10 11 1 9 46 6 10 86 10 44 11 46 18 18 48 1 88 1 4 4 16 6 16 6 87 6 65 6 88 43 8 114 7 46 o 7 68 = 8 89 H door 8 64 P 9 08 O O U D A k UttTERDAM oada 6 89 8 14 9 48 10 57 19 10 4 U B 80 7 1 8 98 lD 17 8 Amat W 8 01 9 0610 SS 19 48 1 6 00 6 87 8 40 10 01 11 97 Aout 0 8 90 9 89 10 60 108 1 18 616 8 16 10 8 11 1 8 O l D i ï T B K O B T tiw ver 114 9 07 10 19 10 67 18 00 18 10 11 58 1 80 8 17 4 88 11 14 ff ff ff 1 87 ff ff D 11 11 ff 11 8T ff 9 39 10 6J 11 45 18 81 l 8 08 8 60 6 04 J h 5m 7 i8 7 04 8 1 6 Br6 9 39 lo d 11 45 18 81 8 08 8 60 6 04 C4 7 89 8 69 11 18 11 1 gjl M 7 O OI 9 M ifll iSitJ uao ll n l O 8 40 4 W 6 O lO 7J 1 15 1 49 1 I4 11 10 imat GS 7 06 8 10 9 06 11 16 9 68 8 46 4 46 6 90 7 46 9 4 Amst W 7 90 8 98 9 80 11 80 8 08 4 00 6 006 86 8 00 10 9 Sooda 1 09 9 19 10 09 19 61 8 66 4 47 6 4 7 49 8 40 11 1 metii lw rk d t bgna if waf no weer Tan Tonn af aan bsgonnan lal notken worden Omtrent den brand dia Maandagatrond uitbrak in de ipeelgoedfabriak VilaiD t Ptrgi kan wolden medegedeeld dat het geheele geboow dal eeo oppervlakte beiloeg vao raim 300 rierkante meter door het Tnar is icrnield De acbade vooral aan werktuigen gerecdicbappen en epeelgoedrormen ie teer aanzienlgk Boe de brand ie ontetaan ia onbekend Een nnr voordat men het voor bemerkte hadden de 110 werklieden der fabriek het gebouw verlaten tonder dat ook maar het geriugtte poor van brand ae te ontdekken PersoonIgke ongelnkken ign aiat te betrenren doch het geheele peraoneel ii gedwongen werklooi DülTSOHlAND Een Dnitschei die den oorlog van 1870 heeft meegemaakt kwam terug met een kogel in het been Eerit nn na 28 jaar is de kogel an wel nit de voetzool verwijderd Een gevil van zware tophus ie geconstateerd aan het apoorweg station te Rohlebf n ia de oumiddellgke naliybeid van Berlyn Aan dit Btatioo komen alle IlDsaiacbe tandverhuiiere aan die Doitscbland doortrekken op weg naar Amerika De typbnalgder ia hei kind van een Baieisch echtpaar dat op reis wts naar Bremen om van daar naar de Vereenigde Staten ovar ta steken Het kind is naar bet tiekenhnis te Charlottenbnrg overgebracht waar het in strenge afaondering in een barak wordt behan4eld Awmou Ds onkostenrekeoing oer Amerikaansche geTolmachttgdeo die te Pargs over den vrede met Spanje hebben onderhandeld bedraagt ongeveer 100 000 dollars De drie commisiariieen mogen omdat zg Senaatsleden zgn geen beaoldigd ambt belcleeden Hno wordt echter elk 10 000 D toegelegd Het overige personeel kosi ook 30 000 D de hotelrekening bedraagt ook 10 000 D da teia 5000 verdere onkosten 25 000 D Ekbilakd Esn droevige waarschuwing komt er nit Engeland voor den naderenden tgd der gemaskerde bals om geen costumes van watten te dragen Een als ySneeowkoBinginc verkleed meisje te Ghepitown is door zulk een costaum op esn feest in brand geraakt en omgekomen BINNENLAND De gezant der Z A Republiek dr Lvjds dia TBD Den Haa naar Brussel teraggekeerd ii ui oaar LoDdep Tertrekken t oeiade zich Zaterdag uAir Pretoria ïo te scbepea Bg tal aaa de regeeriog der door hem vertegeowoordigde repobliek terilag doen tid Eyue baodeHogen in het eerste jaar igaar seodiog naar Earopft en wordt tegen 15 Maart op zgoe itandpUati te Brnssei terngverwBoht Na da gemohten omtrent eene operatie waaraan Hare Majesteit ds KooingioMoedersich zonde hebben te onderwerpen selfs in baiienlandBobe bladen worden Termeld cgn wij gemaohligd die gernchten boilist tegen tespreken Van eene operatie of eenige de minsteMnleidiag dsarloe is getakkig nooit sprakeg we t N R Ct Oaada Hoordreoht door Nienwerkerk OapeUa KatterdMB 80 A S 6t t Ct 7 7 7 4 46 4 56 5 04 6 11 5 17 Katterdaai Oapelle Kieuwerkerk Hoordreoht aada 8 80 8 48 8 61 9 08 9 08 7 80 7 4 7 58 8 07 8 18 Gouda ZevaahuiBon SIoeTkapeUe Zoet nneffl Zegwsard Voorburg s Ha sHage 5 46 7 80 7 40 Voorburg 6 6 Zaetermser Ze wsBrd 6 6 g f Zeveuhaiien Moerkapelle 8 17 v Gouda 7 48 8 08 8 84 7 51 89 e 65 7 8 7 18 6 10 8 48 1 08 Orer den arbeid in dtf Wee inrichtiag te Neerboioh gedurende den afgeloopen jaarkring Bohröit de haer Van t LindenbonI dst bü vele rgke zegeniogen mocht ontTangen De ge zoodheidstoeitsnd der weezen wu uitstekend slechts 7 Tan de bgna 1000 kinderen zijn door den dood ontTallen waarran 1 bg ongelok verdronk Het aantal der weezen dte de in richting Terlieten en in de maatschappij een goede plaats bekwamen was efen groot ala dut in die stichting werd opgeuomeu Van Tele weeten die Neerbosch TerÜÊlen worden leer goede tijdingen ontraDgan Toorat ook Tan ben die naar Amerika en Znid Afrika zgn Tertrokken Dankbaar worden ook herdacht de Tele Keralgeaohenken door Trienden en TrieadinDen Ie Weasiorichting geschonken O a werden Tan het EoDsenierbood nit Warnsveld 190 paar koQsen eo vele kleedinp stakken ontTangen Ook de dameskrana te Utrecbt zond 110 paar konien en andere kleedingitukken Uit Nijmegen werden teo een weeaenTrien din 1400 sinaaiappelDn 100 kilo hacelnoten twee groots balen olienoten en 7 baoden stolk Tiscb ontvangen van een anderen Triend 100 metworsten De Ngmeegsche Broodfabriek zond 1000 broodjes de familie J tn Neerbosch ook 1000 broodjes en ter gedachtenis aan een dierbare ontslapene werden weder 2000 krentenbroodjes ontTangen Ëen andere Triend zond 18 paraploies nog een ander allerlei speelgoed Toor den Kerstboom freule M een rgke bezending Kentgi schenken enz enz Men scbrgft aan ds Arnn Ct c Is het tegenwoordig reedt lastig om aao e eisobeo te Toldoen die Toor eene Staats prorinciale of gemeeotelgke belrekking gesteld worden nog moeielgker zal het worden als het voorbeeld dat in een groot Drentich dorp gegeren wordt narolgiog mocht TÏnden Daar beetdobt tuasoben den bnrgemeester en den notaris een minder aangename Terstandboading £ en ambtenaar op de secretarie kwam dikwgls by den nouria aan bnii hetgeen den burge meester zeer Terdroot Deze atelda zjjnen ondergeschikte nu den eiaoh om bi TOOr de betrekking te bedanken öf zgoe besoeken te staken Dit wilde de ambtenaar niet doen en daarom werd hg ontslagen hoewel de notaria een zeer geaeht peraoon ie Toen nu en nieuwe ambtenaar werd aangeattld wer4 bem bgcontract door den burgemeester de Terpliobting opgelegd den notaria en diens hnis te sohawen als een verpeste plaats daar hg anders onmiddellgk ook ago ontslag zou brg en Bet valt moeiigk aan dergelgke staaltjes Tan despotisme te gelooven maar bet geval is helaas I maar al te waar Gemengfde Berichten Giatermorgea ontstond een begin Taa brand in den sneltrein die te 7 12 ran Amsterdam naar Antwerpen TSitrekt Door het apringen ran een gasballon in een coupé 2de klasse Tatte het plafond vuur Daar deze coupé niet bezet was werd het ongeTal ta Leiden bemerkt en wiat men met een paar emmera water den brand te biniachen Te Hotterdam werd bet rgtnig nit den train verwgderd Ëergiiterenavood kort voordat da Toorstelting zoo beginnen werd de holp der brandweer ingeroepen oor een brandje in den titadsBcbonwburg te Amsterdam Door een gebrek aan de electriaohe geleiding waa brand ontstaan in een kleedkamer Nataurlyk dat op het alarm brand Stadascboowburg alle beschikbare materieel uitrokte naar bet Laidscho Plein Niets behoefde echter dienst to doen £ r TerbrandJe niets anders dan een raamgordgo De voorstelling kon ongabinderd plaats hebben Te Iieiden brak gisternacht te 2 nur een t 58 8 88 8 47 10 18 8 86 D 10 18 10 88 10 88 10 48 10 49 feite brand uit in de benedenverdieping van een perceel in de Haarlemmerstraat wsari i geföitigd is bet magAzgo van naaimacbines van de firma Blom Het vlug en krachtig optreden van de brandweer droeg er toe bg dat de brand tot bet aangetaate perceel beperkt bleef Het magazgn brandde uit waarbg eeo groüt aautjl naaimachines verloren ging De aiDgrenzende woningen bekwamm belangrgke waterschade Alles was door verzekering gedekt In den vroegen ochtend koo de brandwtfr inrnJEken Te TJQcbem geraakte Je landbouwer H Boerema met de paarden op hol met het ongelakkig gevolg dat hg onder den wagen geraakte en kort daarna overleed Ëen jaar geleden stelde de firma P Stoffel Czq te Deventer om bet gebruik van iterktn drank onder hsir arbeiders tngen te gaan een onthondersfood in waaru t aan ieder die een vol jaar geen sterken drank gebraikt bad een premie ran f 15 werd to tgesegd Voor elke oitgekeerde premie son de firma tevens f 15 in bet peosioonfonda storten Het Deventer Tolkabladt deelt thans de volgende iojicbtingeo mede door de firma over de reanltafen van bet eerste jaar Terstrekt Van een peraonaei van 72 vaate werklieden gaven ziob in bet vorige jaar 48 personen aan Daarvan is in den loop van 1898 alecbta ééo persoon teruggetreden zoodat aan 47 arbeiders de premie vau t 15 kon worden uitgekeerd en tavena f 705 in bet Onthouderafonds worden getto rt Dit resultaat op zich zelve is zeer rerbigdend terwgl voor bet aanttaande jaar zicb opnienw 42 van de borenganoerade 47 hebben aangemeld benevens 2 ni uwen Nader deelt men aan het Dordr Nienwsbl mede dat de boot dar Reederg Fob Smit die Zondag j l aan den grond geraakte niet vlot kwam door behulp van de Schelde c noch door de zniging van de Leemans c doch dat deze laatste boot de aan den grond zittende weer vlot getrokken heeft Daar deze boot voor on achter vlot zat en alleen ïn bet midden vast lag blgkt daar ter plaatse een rugje te zitten dat zeker wel door de bevoegde antortteit verwgderd zal worden De 24jarige landbooweraknecht J B ie De Bi t die Dinsdagavond fijn gehakt stroo voor de paarden zon krggen was daartoe op de voederkrib geklommen Hg had het ongetok te vallen en kwam op het hoofd terecht Hg bleef op de pleats dood De ontboden geneeibeer constateerde behalve een bloedende wonde aan bet aobterhoofd dat de ongelnkkige den nek gebroken bad Het comité van Lloyda ta Londen beeft de zilveren medaille uitgere kt aan Jan de Voogd Ie stonrman en de bronzen medaille aan J J Oepkes Jan Mulder eo Willem Akkerman allen van bet stoomsebip Meeocrii voor de redding van de bemanning van den schoener Blu Jackelt in de Noordzes op 23 Nov l t Aangaande den brand op de hofstede Mid delhoeve te Dubbeldam valt nader te berichten dat de totale schade op rnim f 25 000 ia te bpgrooten Met zekerheid il de oorzaak van den brand niet op te geren maar bet rermoeden wint hoe langer hoe meer ve d dat een loodgietersknecht nit Dordrecht den brand bg ongelok beeft veroorzaakt 1 44 8 50 8 45 1 54 t 8 01 8 08 f 8 14 8 09 4 05 4 06 4 40 4 50 4 57 6 04 10 17 7 8 84 41 47 4 84 g 8 6 80 5 87 6 46 56 7 10 7 18 7 89 10 17 10 84 10 41 11 18 Bedoelde werkman waa een half nnr vóór bet uitbreken van den brand werkzaam in de dakgoot van bet geheel met riet gedekte woonhoii en een zgner werktuigen daarbg wa een gloeienden bont Men denkt nn dat de lap waarmee hg die bout moest vastkooden oan het schroeien is geraakt en do onmiddelIgke oorzaak is geweeit van den betrenreoiwaardigeu brand in den Catbargoeneingel nabg de Walateeg te Utrecbt werd Dinsdagmiddag bat Igk geviacht vaa den 22 jarigen loba Lindeman die sedert Oadejaarsnacbt werd vermist Do jongeliog had sedert eenigeo tgd verkeariog met een ruim IS jarige dienstbode met wie hg ecntsr op den eersten Kerstdag twist kreeg welke zoo boog liep dat zij bem dan volgeoden dag afaohreef Te vergeefs beproefde bg baar van gedachten te doen veranderen zelfs toen bg Ondejaarsavond bg haar vader die schoenmaker van beroep is aan bots kwam om een kleine rekening te betalen en van die gelegenheid gebruik maakte baar nog eena toe t spreken bleef zg doof voor zgn beden Weinig beeft zg toen echter rermoed dat zg daardoor zgn doodvonnia ondarteekende ea tocb wa dit bet geval Nauwelgks haar wooiog verlatei hebbende bet was toen rnim half twaalf begaf bg aich naar een bierbnia in de Hareratraat dronk daar een paar glazen bier en schreef rervolgeoa met potlood een kort briefje aan zgn mei je zooals later bleek tot afscheid waarna bg zicb verwgderde Daarna heeft men bem niet meer gezien doch den volgenden morgen werden aan den waterkant op korten afstand van de woning van bet meiije twee jassen een hoed en een parapinie gevonden welke later als aan L toebehoorende werden berkend L die reeds op jeugdigen leeftgd zgn oudert verloor en in een weeshuis werd opgevoed stond aU een oppassend jongmenacb bekend Te Oud Vosmeer woont een meisje van 14 jaren dat door baar reuzeogestalte nUer aandacht trekt Den vader ran het kind zgn reeda vele malen aanbiedingen gedaan om het meisje op kermissen enz te vertoooen maar heeft dit tot beden nog met willen doen Thans meldt men d t wanneer serieuze aanbiedingen bomen bg deze znl aannemen Voor bet meitje werden een paar klompen gemaakt die niet minder dan f 1 25 kostten 1 De acboeomakera te Vosmeer hebben geen leesten om voor haar schoenen te maken Sen weduwe in Borgerbont bg Antwerpen had een bond een leeowije waarvan zg veel hield Bet was anders eeo goed lief dier maar in den laatsten tijd was bg onvriendelgk en bgtacbtig Maandag wilde bg niet vreten zoodat de vrouw ongerust werd eo den veearts liet halen Deze aarzelde niet maakte het dier sf en sneed bet Igkje open Hg bevond dat de hond in boogen graad dol was geweest Oroote ontsteltenis want zestien groote euschen en kinderen meest familieleden en tenminste vgf honden waren door bet dier gebeten Bg at de gebeten mensohen waren de wonden al met roven bedekt en dos niet meer nit te branden £ r werd daarom gelast alle zeatien naar bet Institaot van Paateur te brengen se zouden zoo mogelgk Dinsdagafond nog naar Pargs vertrekken De rgf gebeten bonden zgn afgemaakt moar bet plan om alle bonden in bat dorp af te makan heeft mes spoedig lat n varen Naar aanleiding van da mededeeling in ons blad Tan giateren overgenomen nit het Week klad van het Tgdiohr V Gen € waarin gewezen wordt op het gevaar dat kan beaiaaUi wanneer sigarenmakers bnooe werkzaambeden in hunne eigen woningen verrichten schrijft de bter J H van Huilt firma Van Hulst Schumaober aan het Hbl € bet volgende 7 66 8 88 8 51 10 04 10 B 8 03 D 10 11 f 8 0B 10 18 f 8 16 door 10 85 8 86 8 60 8 10 10 84 10 64 11 18 11 80 9 87 9 47 9 4 10 01 10 07 lO ltt De D treinen sUM Ie en ie kl Elk I reiiiger moet liek f jbovendlea Toorziea van lO ajjee bewij è f 0 80 7 1 8 99 8 54 10 10 89 n w 84 D 10 18 K ff 8 16 V 10 81 ff f 8 89 door 10 88 ff 8 84 8 58 9 81 10 88 11 6 11 44 Ook mg zgn fabrieken en daaronder selii groote bekend waar alle aigarenmakera nit Initand in bnane woningen werken voor diefabrikanten en zeer zeker kan daardoor bgbeamettelgke ziekten gevatr ontstaan Taneinde evenwel te voorkomen dat het pabliekmet minder genot een goede paoatella zalrookeo ben ik zoo vrg de aandacht te resiiganop bet feit dat de fabrikant Jke op dezewgze werken tot da u aiugen bebooren en dat met nacn io iterdam dit bg alle bekende goede kanten abaolnot niet voorkomt aiotegendeel zgn te Am terdam de sigarenfabrieken zoodanig iogeriobi dat ze aan de meest gestrenge eïscben der bjgiSae voldoen en hebben jui t in de laatste jaren eenige firma s waaronder ook de mgue fabrieken ingericht die in nllf jpjuichten ni 8tpk nd zijn i Be zaak Gebroeders Hogerliiiis In no 4 van de Staata Ccnrant wordt door den minister van Joslitie door Hare Maj de Koningin daartoe gemachtigd openbaarheid gegeven aan bet verslag ran deu procareorgeneraal bij bet gerechtshof te Leeawarden en aan fatt advias vaa dat gerechtshof batrekkeIgk de reqnesten om gratio ten behoeve van de gebroeders Hogerhuis Het rapport tan dan procureursgeneraal mr T J Noyen behelst eene breedvoerige behandeling an de twee volgeode vraagpunten Ie bad de rechter toen bij zgn veroordee end vonnis wees voldoenden grosd om de schuld der beklaagden aan U nemen eu 2e zoo ja zgu er na de veroordeeliog feiten geblekeo die een nieuw licht op de afgelegde getuigenissen en hnnne waarde werpen welke beautwoor ding den heer Noyen beeft geleid tot deze concloaie Sr is dus inderdaad tegenover de eenparige verklaringen van de drie hooldgetaigen in de zaak der gebroeders Hogerboii reraterkt en bereatigtl als zg zgn dooAde in het arrest opgenomene aanwgzingen niets bggebracbt wat aan de geloofwaardigheid dier verklaringen afbreuk doet de poging om door bet werpen van scbnid op anderen het geloof aan de onwaarheid dier verklaringen ingang te doen viaden moet voor zooveel betreft beo dia de cask volkomen kunnen overzien sla mislukt beschouwd worden te meer omdat de juistheid der getuigenissen door het nadere onderzoek VBO andere zgde wordt bevestigd £ n die getuigenissen sgn ten aanzien van allerlei feitelgke gegevens zóó pertinent en zdó lear in bgzonderbeden getreden dat indien men ze als onwaar wil beschouwen alle gedachte aan goede trouw is uitgedoten men skaat dan tnsaobea het alternatief waarheid of opzettelgke onwaarheid WQt mg betreft ik bigf na al hetgeen later ts geschied aan de waarheid der g nigeniaaen en aan de aohuld der gebroeders Hogerhuis gelooTen en heb daarom de eer bet bof een ad ies tot afwgzing van de reqnesteo in overweging te geven c Het garechtahof geeft zich overigens a nslnitend bij het uitvoerig en zaakrgk verslag ran den heer procureur generaaU tot adstroctie van zijn advies eenige korte opmerkingen omtrent enkele ponten o m strekkend ten bewgze dat bet voor bet bof inderdaad oumogelgk is eenige waarde te bacbtea aan de gepretendeerde bekentenissen van Van Dgk c s en het getoigt dat na bernieawde kennisneming van alle proaesstukben en na nanwgezette lezing van de zeer omvaogrgke verumeliog verbalen van de latere onderzoekingen bet hof eenstemmig overtnigd is dat bg bet arrest van 5 Augustus 1896 de ware schuldigen zgn veroordeeld Zich voorts refereerende aan het verslag van den procorenr generaal en met de strekking daarvan zicb vereenigende adviieert het gerechtshof eenstemmig Hare Majeiteittot afwgsende beschikking op de verzoeksobriften STADSNIEUWS GOUDA 5 Januari 1899 MoOEDBJ OHT Aan bet postkantoor alhier en de daaronder ressorteerunde huI kantoren werd gedorende do maand December 1898 ingalegd f 1436 89 terugbetaald t 2163 Hat laatste door dat kantoor uitgegeven boekH draagt bet nommer 167 VERSCHEIDENHEID Uit Doitaobland komen berichten van zware aiorraen Maandag wierp da storm een persoDentrein bg Eeasaladarf in Saksan om ton gevolge waarvan vgf mensohen gewond zgn Op de Oostzee was het Dinsdag ook boos weer De storm dreef groote massa s water in de stad LQbsok dia verschillende wgken overatroomdsn Ook nit Terichiliende deelen van Frankrgk worden overstroomiogen en sneenwatorman gemeld Te Cherbourg staan de lager gelegen iladswgken blank te Lisseox staat het goederenstation onder water Te Diepe is de stoomboot Anger gestrand Vier man in de maohinekamar verdronken Bg Dainkerken is NO PoitKho driemaitar vergaan De beman tting werd in railigheid gebracht door leeo reddingsboot waarvan de roeiera bg het reddingswerk 8 our in het water stonden Te Berign hebben de ganeesheeren bet nog zelden zoo drnk gehad aU thans Het oiigedurigö weder beeft t getal zieken op ongewone wgze doen toenemen Het cireo8 Renz te Breslau ia door Frans Reoz voor 400 000 mark rerkocbt aan Emil Zadel In sTeysmaoniac schreef onlanga de beer Wigman Het detikWld dat vrachten nadeehg voor de gezoodh id zonden zijn ia verouderd Inderdaad schgot men wtl wat minder bang te agn voor bet eten van vrucbtsn dan vroeger hft geval was maar het is er toch nog ver vandaan dat vroohteo algemeen op haar rrchte waarde geschat zouden worden Men beschouwt ze oük bier ta lande veelal nog als een loxeartikel dat het moge dan al niet zoo nadeelig iga aU wel beweerd wordt toch op zgn best volmaakt overbodig ia Dat op böteltafeta Trochten nagenoeg ontbreken wordt dan ook met berusting gedragen wel een bewga dat men er niet veet om geeft En boe weinig men eigenigk nog overtnigd is van de onscbadelgkheid an vrncbteo eten naar harte uet kan vooral bigken nit de zorgTuldigbeid waarmede ve e meoacben meeneut dit genot bg bun kinderen te moeten beperken ja Q0U geringe hoeveelheid wordt hun op herhaald aandringen toegestaan doch alleen op voorwaarde dat een portie andore spijs die minder welkom is eerst verorberd wordt j een dubbele fout wordt zoodoende begaan Slechts weinigen zgn verstandig genoeg om de instinctmatige neiginif van hun kinderen voor vruchten eenvoudig te betredigen Meer en meer iterveo da blonde menseben nit Eeo Engelacb pbyiioloog gaat zelfs zoo ver te beweren dat er ia deéén en twintigste eeuw geeul meer te vinden zsl zgn Blauwe oogen en bloode haren zegt hg znlten over tweehonderd jaar nog slechts bg name zgn bekend en het bestaan van een blonde Gretcheo als eene onzinnigheid van een dichter worden aangemerkt Een naawkeonge statia tiek moet hebben aaogetoood dat er veel meer blonde menichen ongetrouwd blgren dan zwarte In Engeland bgvoorbeald zonden er alecbta 55 van de honderd blondbarigeu maar daarontegeo 79 van de honderd zwattbarigen tronwen Hoe mear men in de geschiedenis teruggaat des te meer hoort men van blonde menicben sprekpn De Xtiasc spreekt herhaaldelijk ran blonde krijgslieden en blonde Trouwen De bewoners ran den Grieksohen Archipel hebben nu echter zwarte baren Zoo ook waren de Galliërs ten tgde der Romeinen een blond volk geheel rerschillend ran de hedendaagache Franachen En de Germanen de Scandinaviërs en Hoglo Saksera naren bekend om de blonde klenr booner haren en hunne blauwe oogen Voortdurend is het getal der zwartharigeo bg deze rolken getitegen Burger iii L6 Stand GEBOREN Ü Jan Cornaiis ooders M Loenderaloot en J van Utrecht 4 Dirkje Johanna ouders A M D TboBiogb en M Reebeen Aart ouders P K van Moaren en C Borger OVERLEDEN 2 Jan K Rollaman 60 j W Oltbugzen 6 m 3 C Vergeer 49 i 4 F Rietveld 1 j 11 m GEHUWD 4 Jan H K Brouwer en H P Alvenaar A J de Boom en M Mareliazo C Yeraloot ea J S Simmers BeeuwUk GEBOREN Ggsbartué oodera G den Houdgker en A Verkaik Cornelia Johannes ouders J Smits en A van Wingerden OVERLEDEN J Klegne 74 j C Eegdeman 57 j GEHUWD D Hoogendoom en G tan Ooststroom HAR TBBRZOHXfilS QOUda 6 Januari 1899 Ook beden waa de aanroer van granen zoo gering dat bietvan geen noteeriag te maken ia De Btemming is eohter jeer vast eo zullen koopera bij voldoenden aanroer zeer waarsohynlyk hooger prijzen moeten besteden YüBMiRKT Melkvee weinig aanroer handel en prijzen flauw Vette rarkens goede aanroer handel matig 16Vi a 17 ct per half KG Biggen voor Engeland goede aanroer handel matig 16Vs a 17 et per half KG Magere biggen goede aanroer handel traag 0 70 k 1 per week Vette sobapen goede aanroer handel stug i 10 i 18 Wei Lammeren aanroer handel ƒ i Nuchtere kalveren goede aaaroar handel vlug 6 ƒ 9 Fokkaïreren 10 17 Graskalreren red aanroer handel flauw i Aangeroerd 42 partyen kaaa Handel rlugger Ie ual 98 i 95 Be qual 1 a 89 Zwaardere Noord Hol landiohe 24 il Boter red aanroer handel rr trel Goeboter ƒ 1 20 1 80 Weiboter ƒ 1 00 k 1 10 per Kilo AMERIKAAN SCElË bij A VOD OS Al Md Taillenr Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoou Mo ai Beurs van Amsterdam Vrkrs Slotkrs 861 86 97 97 96 1007 86 83 Vi 88 8 88 837 8 i MNUAEI ytDMLiHD Uert Ned W S 8 dito dito llito 3 dito dito dito 3 HoNSil Obl Qoudl 1881 88 3 ÏTALlB laachigTmg 1863 81 6 OoBTBNï Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 i PoMUOAL Obl met coupon 8 dito tiolcet 3 97 97 108 39 1TI 11 36 101 S3 s 100 lOO s 668 475 103 50 lOl j 198 1451 S i 100 98 ia 86 30 115 UI S06 208 I 100 66 BuiLAKl Obl Binnenl 1891 4 dito Geooni 1880 4 dito bij Rolha 1889 4 dito bü Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spaiiji Ferpet schuld 1831 4 Tumu Qepr Conr leen 1890 i Geo leeniag serie D Oeo leening serie C XoidAm Bep V obl 1893 6 Mbiico Obl Buit Soh 1880 6 VxNf ZVELA Obl 4 onbep 1881 AvsTEKDAH ObUgaticn 189 8 BonilDAH Sted leen 1894 3 Ned N Arr Handelsr aand Arendib Tab Mg Certifliiateil DeliUaatsehappg dito Ara Hypolheekb pandbr 4 Cnlt Mü der Vorstenl aand sOr H polboekb pandbr 3 Nederlandsohe bank aand Ned Handetmaatsch dito N W k Pao Hyp b pandbr 8 BotUHypotbeekb pandbr Si i Dtr Hypotbeelb dito 3 OosTKNB Öjst Hong bank aandl BvsL Hypotheek ink pandb 4 Ahkbika Equt bypoth pandb Maiw L ö Pr Lieu cert Nbb HoU IJ Spoi r M j aand M tot Eipl r St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito i llALlB a oor l 1887 89 A EoU B 65 68Vs Zuid Ital SpumiJ A H obl S 67 POLM Warschau Weenenaand 4 162Vs BusL Qr BusB EalUsohe dito aand Fastowa dito aand 5 106 108 B ls Iwang Bombr dito aand 6 Kurik Cb Asoir Sp kap opl 4 dito dito oUig 4 Ahibiba Cent Pao Sp Mij obl 6l Chic North W pr O ï aand ditoditoWin St Poter obl 7 14 109 68 102 11 16 118 165 Denrer k Bio Gr Spm eert v a lUiaois Central obl in goud 4 Louisv Naihirilli Oert r aand l Mexico N Spw M i Ie hvp o 6 If l Miss Kansas v 4pCt pref aand N ïork Ontasio West aand dito Fenn Ohio oblig 6 Oregon Calif lo hyp in goud 5 St Paul Minn Manit obl 7 Un Pao Hoof lyu ob ig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 61 17 803 106 10 99 99 iV Canada Can South Cbert T aaod l VlN C Ball Na lo h d o q Amsterd Omnibus Mij aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Bolterdam aand 8 Bbloib Stad Antwerpen 1887 Ji il Stad Brussel 1886 81 Hoxa ïheiss Begnllr Geselsch 4 OosTBtm Staatsleenig 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 SPANII Stad Madrid 3 1868 Ned Ver B z Ayb Spool eort WINTERMANTELS Japonstoffen Velveteens met bgbehaoiende GARNËËBINOEN Veeren Cols Pelterijen in raime keuze D SAMSOM IMAHKT OUDA 359 Staat8 loteriJ 4e l asse Trekking ran Woensdag 4 Januari No 11781 ƒ 2000 No 14141 en 19018 ieder 400 No 987 en 16921 ieder ƒ 100 Fryzen Tan ƒ 66 82 8784 4987 7618 10496 18988 15677 18748 85 2862 6016 61 10517 18078 16704 77 63 68 19 7639 10947 13177 6 18828 82 2930 24 80 71 13217 49 I8937 130 84 6176 7789 77 81 16888 5 M 44 6804 a 10714 SO 88 8g 57 69 58 3 10846 46 68 19001 808 78 65 780 66 76 16963 78 18 95 5304 18 76 13837 7 74 87 3030 57 33 99 13489 16036 19188 356 83 6476 50 11040 66 68 67 73 46 76 68 11103 74 16107 19386 146 3134 5685 7973 30 89 7 58 622 3266 5610 8017 41 6 67 87 51 80 6713 88 88 13537 77 90 743 98 To 8126 11286 13680 16888 19470 85 3305 44 88 89 13705 36 19693855 7S 46 88 0 11348 17 38 86 78 85 93 19 11409 13888 74 86 96 3424 6913 8368 81 80 16333 19683 979 42 17 8428 35 32 74 66 1012 74 37 49 83 60 16834 70 4 76 48 93 88 13948 61 19729 47 3507 6027 8514 11537 64 80 7757 88 69 86 91 14130 16882 89 75 S 97 t606 11666 60 84 194101151 61 6150 42 11748 li843 16937 871202 3606 56 89 56 86 48 199431373 46 6820 8758 11808 14301 17010 651403 8710 89 0 20 34 49 76 5 38 50 8899 52 66 17108 20006 38 69 86 8964 11922 14428 68 84 40 83 6323 65 50 83 36 68 86 3809 8 89 98 90 94 7190 13 6409 9038 12027 IM65 17873 86 1501 16 6506 44 67 14621 96 96 68 3925 83 83 93 14720 1J871 80168 1613 45 87 9110 12131 87 78 6 63 4068 93 93 46 53 86 69 1740 79 6656 96 60 14808 17434 79 1801 95 6729 9234 63 14983 17704 tS 48 4166 43 9333 13884 44 17898 8084698 74 60 59 68 65 17901 20818 1931 4207 6814 9422 75 79 34 80411 3037 4889 59 89 12316 16049 18007 94 76 44 6906 9667 53 53 12 205352107 57 63 69 63 87 18108 64 36 62 65 9650 12621 15124 20 88 48 69 88 67 68 68 73 80604 68 4431 86 0188 6 99 96 68 8208 22 7016 9898 84 15340 18238 80783 31 36 57 9961 07 93 61 78 2313 68 75 74 98 95 78 308S6 38 4642 7102 10010 1260 16306 1888 20900 8428 47 24 19 19711 56 48 31 58 85 74 41 57 68 36 99 7837 02 13805 91 18405 0881 4623 44 10114 30 15455 18542 84 4769 91 34 53 66 61 2587 4820 7336 10239 12901 67 65 48 23 7409 96 25 16832 18668 77 4945 14 10462 27 36 85 4o Klasse Trekkiug van Bonderdag 6 Januari No 1383 en 80017 itdor 100 PriJBon van 66 288 8012 8600 8391 1090 25 16167 81 754 SIOS 6017 8453 11446 88 16208 19717 64 3306 6162 92 11743 189 4 18 19811 889 S610 6 14 8667 12887 02 88 86 1349 14 6802 8761 18672 14806 16347 80092 1416 3716 7186 8967 18905 14871 16810 20401 43 3902 90 98 17 14443 1710J 60 1620 4139 7480 0718 130t6 14668 4 71 85 4519 7797 9824 13321 16488 17549 8067 1 1883 4692 7870 10362 46 15669 18091 80734 2008 4762 7900 10494 13483 16772 19214 20817 3656 4838 8006 10621 13710 15n3 10834 20037 2971 4939 ADVERTENTIEN W BERICHT ONTVANGEN Fransche Dames WinterPantoffels heel fiju en goedkoop fleerenDamea Dameaen Kinder Viltxool Pantoffels in alle pryzen in bet Noordbrabantacb Scboen anLaarzenMagazjjn KleUveg M 30 tegenoverde Kleiwegateeg Het beate Adree oor alle soorten Schoenwerk lleparatiSnmaangemeten werk Aanbevelend j F CÜIJPERS Westeinde 37 1 Tevens beb ik de eer myn geachte clientèle te berichten dat de Beer VAN OS heeft opgehBuden AQBXT voor Gouda te M ni tevens verzoekende alle orders direct aan mg te adresseeran Ook aauvragen oor temming C SMITI ZIË ÜS ETALAGE