Goudsche Courant, vrijdag 6 januari 1899

NIEUW NIEUWI No 7781 Zaterdag 7 Januari 1809 37ste Jaargang fiOüDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdefoaa Ro M Oe Uit ve dezer Courant gesdiiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers VIJF CENTEN Telefoon No 8 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nudd EEHIBBEPOTTiHTlEL Reu wordt verzocht op t HERK telett u DIT HET Magazijn van H RAVENSWAAY ZONEN OOBINCHEU Deze THEEËN worden a elererd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Pr a voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Zenuw en Maaglijders Tardt nit overiniging als een werkelgke bnip in dei nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekj franco per post toegezonden door BLOEFOBL S Boekh Zaltbomme Gevestigd te Gouda OOSTHiTEN B 19 3 J CRAMER Tandarts 19 Te Spreken iederen dag behalve de Xondagi van 9 4t unr Een ware Schat voor de ongelakkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAillKG Hollandsehe uitgave met 27 afb Prns 2 gulden leder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deie ondengd Ijdt moet het lezen de oprechte loeiwg die het geeft redt jaarlgks duizend van een ekeren dood Te verkrygen bj hetVerlags Uagazin te Leipzig Neumarkt SI fnuoo tegen inzending van het bedraa i ook in postzegels en in eiken hoeklandel in Holland KOUVEAUTËS WU venoeken de Dames die ons gellln treerd modealbum voor het WlntereoiBfwn nooh ntet ontvangen hebben dti t willen aanvrann tan I JULES JlLUZOTaC Ptrta HetMlve wordt dan omgaand gMtIa aa fMnoo Uiegiesonden BeitaUingen van af e5 Aranei vrl van aM kosten aan nats met 5 veAooglng IHi iUIU liulHr tl Umiui 1 i TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt Gouda MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van S tot uur WOENSDAG enVRUDAQvan ItotC nar ONDAQS niat N BlUMMLSIEIN S ilMliï 1 volKomen ÜNSCHAQLLIJK APELDOORNHOlLftND H0L1 AND8CHE tmM iiiw AMSTBnilAIH Prysnoteering Cblna Congo Stofthee 45 en 50 o Qirot 50 55 Lekkere 60 Souohon 75 Geurige 90 Coago 100 Ontbijt Thee 65 Namiddag Ttiee 75 Alleen ierkrggbaar bg P H J van Wanlii3uaa Oosthaven B 14 F D IKS OÜD £ l OPjk F DIKS OUDE ENE7EE Merkt NIGHTOAP Verbijgbur b t PEETERS Jz Ais beviji ran eohthdid ia cachet en kurk itseda vooi EÏea nn den DBundw Firraa P HOPPE 9 SCHIEDAMMER tiat tot T ir n opw kt Poot d mryl lariohting de ter pMJ bftok kan m n intl kwartjei Inwerpan hel geld Prysl5c8Bis porto eilrB wetr altDe men kIvoreöe fl lo byeen geipMird myn dMT eent nledan de iKarbuik lioh ftatoma tixob Y kti Ive opent Nkieden iiiwerpiiiK eluit Blch da suarbank automntmab en geeft tMeivbertjrA iluidelvh bat inga worpen bearagaaa Nn geledigd ta yn Ja de ipaarfiMÜC Ener aimvnutllg wadr ta aloitan en wekt op nlenw de laat tot apareft Veraendl ig teg ramb of rooruitb V rz ndhiil8 Merkur roinmandlt Hantseli 0 Holnibeit a Cr AnnUrdam N Z Voorburgwal a g Lensvelt Nicola HOFLEVERANCIER Veeneslraat23 den Haagf BROOD £ 91 BESCHUITFABKIEK LUITCHEOIT HOOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk FBAÜTSCËÜ STOOMYEBYEEIJ lil chemisolie WasscherU VAK H OPPENHEIMËB 19 Kruiskade Xtotterdam Gabreveteerd dodr Z M den Eoniiig dar Belgen HoofddepAt voor GOUDA da Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Ileerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale innchting voor het atoomea van pluciie mantele veeren bont ens Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen heteg gestoomd of geverfd wolden onschsdelnk voor de gecondbeid volgens staal bewerkt B J 7AN 7EL2EN Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR 4 GRATIS bakemt sUn lowvsa tUsd hel oM alleea voor ilsku maar oA voor leisadeB keent belaairllks en saltlas bmk DE vwEM a vsm ICu BohrdT Mn briofkurt au BiclittTHi BoaUuuidel t M Mff BottoriUun avwvvm MIEUWI GKSCHIKT VOOR UacMlicliten Koffie en Tlieelicliten Welke 47t unr branden k 2 en 6 uur brandende k 3 cent per ituk Eenig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkcx p en geniakkeluk teken is noodlg inder realty jlen behoeft hierToor geen Olie goen Glaa gÉpal Alleen een lucifeSf Geheel zonder gevluir voor brand als ook Steeds voorradig eene raime keuze der Soliedste soorten Naaimachines welke tot billijke prijzen worden geleverd aar Desverkiewnd op afbetaling per maand en per week 9U A LEWEINSTEIN GOUDA Kleiweg 49 Indien gij niet wilt hoesten gebruikt de allerwega bekroonde en wsreldberoemde Superior DniivenrBorstlioiiig Extract Meiiamke uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honig bloem van H M VAN SCHAIR Cc Dep Haag BolleTerancien SCHAIK SCBAIK ÖCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co S Melianthe is bet besta middel der wereld Co S Mellanthe geneest Klukboest Co s Meliantbe geneest loowsl oud ili j ona Co S Melianthe mag in geen haisgezin ontbrskfla Co a Mellanthe staat voortdurend onder Soheikundig teuiskt Co S lUelianttie belpt onliarroopelljk Co 8 Mellanthe is bekroond met Ëerediploma i ft Oo B Mellanthe is bekroond met Goud ft Oo g Mellanthe bekroond mei Zilver Co S Mellanthe ia verkrijgbaar in flacons van 40 Vtê f O Ct en ft bg A BODMAN MoordreiU J C KATELAND Soekcop B V WIJK Oudmatcr M KOLKMAN Waddinaveti H BOLLMAN Bodegraven FINKSE Nieumrkerk afdlJtn Firma WOLFF Oo Westhaven 198 Gouda D MIBBJX S fi em g B 100 Gouda E H YiK MILD Veerstal B 126 te Gouda ECHT met rooffo lott9rm Z et yoora 1 op d JDberlahnstein OUteCTCUKDCIt VICTO tUB ro OBtnLAHIISWtt oil Overd J iil r Kemtoer voor NederlanA Boompjeê é K Botterda tOoedkoopste en soliedst adres roór Vervoer Van Inboedelf loowel binnen als buiten de stad mefc gesloten wageu kg A aR AVE STEUN Oude GouWe AUei tvordt tegen Transport schade vemekerd Patent H StoUen nmctara J4i 9 MlAdlRlI inunrln mm mcunrmni nilUltt V ntttdio 55l ner graue Brfolg WfffnUltff ratmtt H atoOen sL emiiigm het Anten rae KltMtem wmrtliloem Nachahmvingim flebm Men ktiif dtbtr unMf etet etsharfen H SMim mr nn im illnct eter KMm UeeelêedttÊie MiM FItUt f taaiWMeO fjeUnlt ¥ BuUenlandsch Overzlcbt Do iMatiac vervaeht dat het Drejfas onderzoek voor het Hof van Cassatie m de laatste dagen fan Janoari gesloten zal norden Tegen den 15den of den 208ten zullen de getaigi3nverhooreD z n afgeloopen Iq afwachting van het antwoord op de aan Dreyfus gestelde rragen dat tegen den 2 sten wordt Tsrwachti nal dan het Hof de verachiUende dossiers ouderzosken waarop naar men Terwacht het onderzoek gesloten zal kunnen worden zonder dat Dreyfus zelf gehoord behoeft te worden Ouder deze omstandigheden zouden de debatten over de revisie van 1894 ia de eente beltt van Februari kunnen plaats hebben Waarsch nl k zal mr Atthalin tot rapporteur worden benoemd Kiei fraai kliobeod maar kort en daideiyk il het wootd waarmede d onwettige toestand io Hoogarge wordt aangeduid de tex lex toestand Het parlement is Dinsdag bijeeogaltomeo eo de oppositie wilde onmiddeliyk dien to k stand tot een onderwerp vai bespreking maken Er werd eeo Toorste iogedieod om bet koninklijk re cript waarin de regeling der Quoten wordt vastgesteld op de agenda t plaatsen De minister van fiaanciëa Lukaoz bmtreed dit VOO stel bg verklaarde dat de regeeriog da verantwoordeiykheid aanvaardt roor bet rescript dooh dat zy niet in discussie wil treden zoolang de Earner geen president gekoien beeft De minister van fioanciëa deelde verder eenige maatregelen med die de Begeering genomen beeft nu de begrooting niet in goedgekeurd De uitgaven zulten geheel gedaan worden op grond van het verleden jaar vastgestelde budget de belastingen xullen worden uitgescbreven op den grondiltg door do wet aangegeven Zg zullen slechts niet door dwang invorderbaar syo coodut niemand zgo belast ng behoeft te betalen Voortdurend volgen vele personen het voorbveld vau MauroB Jokai eo betalen hun belasting voor 1899 vrywillig vooruit toodatde ontvangsten san de belaetioghaotoren nu reeds veel grooter zgn dan verteden jsar op dezelfde dageo V De Senaat van Hamburg be ft bg den Doitsohen Rykskanaelier bezwaren ingebracht ovec de hooge vleeschpryzen aU gevolg van verbodsmaatregelen Uit Denemarken zgo in 1898 slechts 270 574 varkens ingevoerd tegen 323 871 io 1897 en t ontbrekende kon met FEVILLETOX Gedeoksohrilten van een Gelukzoeker OF AMIBAL DE V01TDELIN iaar het Iratuch Doo W NUTTEE8 86 Ziehier De beide pistolen moesten na geladen te zijn aan da partijeu worden uitgereikt die op tien passen afstands vbb elkander ouden worden geplaatst en die dsdelyk nadat het eein loa gegeven zyn gerechtigd zonden wezen om te vuren Btandhoudoad off elkander naderend naar willekeur G ziet dat er op honderd kanaen hoogstens één wat dat een der strijders er het leven zou afbrengen en dat er van oog kwetst uit het strijdperk treden ia welk opziobt ons vaderland wat het duel bstreft ZLoh een duhbelzinuige vemaardheid heeft verworven zelfs geen sprake kou zijn Nadat deze voorwaarden door beide partijen goedgekeurd eu aaagenomeq waren werd onverwijld tot de uitvoering overgegaan De pittoten werden geladen door den heer baron terwijl eeu der getuigen van den beer Staokplaud de duelliBtao plsstste Hij was de pijnlijke taak te beurt gevallen het aein ta geven ik gevoelde mij te moede alaif ik mij als beul verhuurd had Het sein werd g ven worden aangevuld met verscb geslacht vleesoh waarvan si sedert 1896 de invoer in Denemarken is verboden De vleeiiohpryzeD zgn dan ook V6rgelek n met 1896 byna 16 pCt iteUegen en de prys van levende varkens zelf 25 pCt Het beate zou iijo dat de Duitsebers zich mesr toeleggen op de aaokweeking fan nationnal vee daa hebbeo zy bet buitenland voUtrekt niet meer BOodig De nieuwe nitxettmgen uit Had rsleben io Sleeswyk vaarvan sprske is zgn het antwoord van KÜllar op een eerste pogiog van de DeeDBchgetinden om zyo verbod vuo agitatie te trotseeren Het Oeenschgazinde lid van den Rgksdag Hsnsaen had tusschen Kerstmis en Nieuwjaar voor de leden van de Haderalebqoer geme nteiyke vereeniging over de uitzettingen geiprokea en ze soberp afgekeurd Er waren tui scben de 100 en 150 menschen in de zoal van wie er 91 aan bet eind vap de rede tot de vereeniging toetraden Dezen waren als men de Doittobe blsden gelooven mag van te voren op alle mogelyka mauiereo door de Deenachgezinden bewerkt Da overheidspersoneD wachtten niet lang met bun antwoord op deee demonstratie Alte hoofdeii vao hnisgezinoen chefs van handelszaken en patroons die de vergadering hadden bygewoond kregen reeds den volgenden daft bezoek van de politie die huo vroeg uf zy Deensobe onderdanen ia bus dienst hadden Waar dit bet geval was werden dsze laatste geBommeerd nog denzelfden middag op het po ilieboreao te komed waar het bevel tot oitKetting voor ben klaar lag Er werd echter by gezegd dat zy üie nog by Daitschgezioden lO dienst gingen zicb zoodoende voor uitzetting konden vry waren Vier of vijf slaagden hierin maar de overigen aen kleine 30 Deenscbe onderdanen bebben het land moeten verlaten De onschuldigs slacbtoffera zyn alleu hadwerkalieden leerjoogeni wiakeldocbters en dii Qstmei jes Verspreide Berichten Gister 5 Januari wes bet ierjsreu gelfiden dat kapitein Alfred Dreyfus op de plaati der ËGole Militaire te Parys de militaire degradttie onderging De advocaat v n msjooi Ëaterbazy mr Cabane beeft stappen gedaan om voor zyo cliënt een vrygeleide te verkrygen Mr Ca4 nei weet niet of Esterbazy wel als getuige zal willen verscbynen omdat by in deze hoedanigheid sich voor bet hof niet zal kunnen H Alhorts echot ging het eerit af btjoa zonder te mikken drukte h af De kogel trof den bankier in de volle borat Hjj wankelde en spuwde een golf zwart bloed maar viel niet Hy naderde zijn vijand Het bloed stroomde uit zijn gewonde boret maar hij naderde naderde langzaam maar zeker zijn tegenpartij die zioh u et verroerde Op drie passen afstands van Albert de Frie bleef by itaan Blykbaar waa hij niet meer in staat Eich op de been te houden duidelijk zagen wij zijn tedematea verzwakken slapper worden Ik verwachtte ik hoopte hem te sullen zien neervallen Maar dat was geenizins het geval ten minste niet t dig geaoeg om onzen vriend het leven te paren Hij hief de hand waarin het wapen schitterde ter hoogte van het hoofd zijna vijands die hem zander aidderen of verbleeken aanzag Geen de minste hartaCocht waa nit zijn rustige houding af te leiden geen vrees geen haat niets £ r kwam iets ala een glimlach op de lippen van den bankier terwyl hij prevelde gFanny ik wreek u daar gaat de verleider naar de andere wereld met hem Ëa hy drokte af Op hetzelfde oogenblik draaide hij rond alosg de armen wijd uit en viel dood neer Onze ongelukkige vriend was tot langer lydeo gedoemd Pe kogel had hem recht onder zyo kin den hals doorboord en hij was geiyktydig met den beer Staokpland neergestort verdedigen tegen de bescbnldigiog D di6 tegen ham zyu ingeoraoht t OmtrAut de wyze waarop het onderzoek van het gebeilue dossier door de strafkamer van bet Hof geschiedt vinden wq in sommige bladen bet volgeode Voor de waarheid kau oatanrlgk niat ingestaan norden want com muoiqués gaeft de stratkamer niet uit De vele stokken worden door kapitein Cuigoet uitgepakt en gaan van baad tot band Mr Mornard ia aanweziij en krygt evenals de rand i heeren van alles kenoia msar kopieën worden niet genomen Er wordt niet gediaonssieerd slechts worden aan kapitein Cuignet nu en dan eenige vragen geateld Het oodertoek zal weldra afgeloopen zyn Generaal Chanoine ia bg die zittingan niet aaawezig Hy heeft opdracht ht t reviiio ptoces als gedejageerde van bet ministerie te volgen is gemachtigd inzage te nemen van alle afgelegde getuigenissen en daarna het dagvaarden van nieuwe getuigen en confrontaties te ver zoeken indien bg tegenttrydighedan ontdekt Een soort vao militair toezicht dos Io de Ptitite Répobliquec betuigt Jaurèi zyn iogesomonbeid net het plan van Breton om te interpelleeren over bet toltra gebeimec of diplomatiekb dossier Naar men weet wordt on weer zegd dat het Hof van cassatie tóch eiet 4Uo atokken ie zien krggt met name met den bewmrden brief van keizer Wilhelm Er oioat geon schuifhoek voorde vervalachersmeer overbiyreo zegt Jaurèi Als de brief werketyk bestaat waarom zou het H f dien dan niet mogen zieo Men zoo dezelfde voorwaarden kunnen stellen als tbana ten aanzien van het geheim dossier bestaan Als er beelemaal uieti van dien aard bestaat sooala Qaoloii en Patrie om bun bonding te redden thans beweren miar wat Janrès niet gelooft dan moet er eeA onderzoek worden iagcit ld vanwaar de mititairgflziode bladen hun in ichtingen kregen eo dan dient generaal de Boisdfffre uit te leggen wat hem aanleidiog gaf om in particuliere gesprekken over de bedoelde dncomeuten te spraken Als zg vtrnietjgd zga dan moeten zy gestraft worden die gabeimf ofschoon valsche stekken aan staatsdoiaiers bobben onttrokken De BoisdeSre en Hnootaox moeten gehoord worden En das kan aan d Traag die Breton zal etellen de regeeriog niet ontsnappen door een oiet ootvankelyk verklariDg ooob door stilzwygeo noch door gedraai eo nis zy traohtts te vluchten zou de vraag zicb den volgenden dag nog dringender verbefien c Het is tQ hopen De regeeriog kan anders veel met eeo Kamer aU de tegenwoordige Bet telegram door de rfgeering op last van 2ija doodstrgd waa vroeBet jk om te aaoacliouwen H WBS niet m Btoat ook maar een enkel woord verataanboar uit te brengea ter prooi van ongehoord lyden wentelde hij zich in zijn bloed en kneedde het met de modder van den grond tot algk tot bloedig flt k dat hem onkenbaar maakte Zijn akelig gekerm vervulde ons met afgrijzen Hevige stuiptrekkingen wrongen z a liohaam in onnatuurlijke bochten hij kromp ineen tyn ledematen kronkelden zich rcndom don romp Ik Boelde toe om hem te helpen Krampaohlig klemde liy zich aan mijn kleederen vast dio hg aan Harden scheurde Zija oogeu rolden akelig door hunne kaaaen zijn tanden beten de lippen stuk Langaamerhand namen zgu smartkreten af en gingen ia een dof gareutel over oen laatitp stuiptrekking deed hem half overeind reizen Toen viel hy levonlooa achterover Zijn lyden was geëindigd Ëen oogenblik van atgemeene atilta volgde op de laatate woorden dea sprekers Maaï weldra verbrak de Salluces dit plechtig atilzwygen als wilde hy het gevoel dat ilch als in weerwil vau hemzelven van hem meester scheen te zullen maken en welk gevoel zijn hart eer zou hebben aangedaan met alle macht dio in hem was verjagen en hij zeida op gemaakt luf Migen toon t Nu ja hot is ongetwijfeld vrij treurig zoo ieta bij ta wonen Maar voor on i bet eigenlyk ieta adert Een andere uilalag zou ona raaordor hebben voldaan de eer der beide partijen is gered ze ciJQ als dapper onverschrokken mannen van eer bet Hof van Cassatie naar üsyenne gezonden eo bevattende de tot Dreyfas te richten vragen omvatte in bat geheel 2000 woordeti en kostte 26 700 francs Dr Miohaot te Parys berekent dat nllaen gedureude hek procei Zola 25 persouan kranbtionig werden ten gevolge van de zaak Dreyfns Te NewYork werd een meitja vau 17 jaar die orer oiets anders dan Dreyfus aprak gek ly wilde vo strtikt Qaar bet Duivalseiland om Dniyfua ta troosten FEANKaiIK President Faure heeft met nieuwjtar kwgt schelding of verminderiug van straf verleend aan 647 mamchen die door krggsraden veroordeeld waren Een Fransche dame rond den Paus op Nienwjaar J5000 j gatden voor de Piaterspenning Woensdag is oit p aak gedaan in het procei Trarieux contra mevr Da Martel Gy die i baar hoek Lb Journal d an griochut Trarieux had beiobuldigil dat hg protestant was giv worden om een ryk bnwelyk te kunoeQ doen Trarieux eiscbte 50 000 francs sobadevergoeding doch de rechtbank veroordeelde Oy tot 5000 tancs BcbadeTergoadiug met da bepaling dak de geïocrimioeerda gedeelten uit dn nog te verBcbyneo exemplaren van bet boek loudea worden geschrapt St TydeoB bet beteg van Parys in 1870 werden 62 Inchtballona opgelaten om tgdiogen over ta brangnn Een daarvan de Volta waarmede de starrekuodige prof Jaosaeo op 2 De € van dat jaar over de Duitsche belegeraars de stad verliet wordt thans nog bewaard 10 da aterrewaobt te Mendoo Prof J beett dit merkwaardig toevtel tor beschikking gesteld vau den directeur der tentoomtel ing van 1900 voor de afdeeliog over luchtvaart Da minder regelmatige afloop van bet internationaal worAt lkampioBnscbap te Pary dat rian den Franacbea reus Paul Poos den kampioenstitel bezorgde heeft bet sportblad Le Veloc doen besloiteo om nogtnaals een grootan interoatiooalen worstelwedstrgd uit te BchryveD en wel ond r den naam van Grand Prix de la Ville de Paris 5000 fr zyn daarvoor nitgoloufd en wel aan den leo 3000 2en 1250 3en 500 on den 4en 250 fr Zoowel Paul Pons als de Rol Pytlasioski zullen er aan deelnemen Versobillende bepalingen zya nu gemaakt gevallen de getuigon hebben hun plicht gedaan en al gingen wy nu de eerstvolgende vierentwintig uren san het zuchten en jammeren en weeklagen onie tranen en verzuohtiugen zouden zelfs niet de pink van eon der gevallenen weer lavend maken terwijl ƒ wy zoodoende onzen tijd ellendig vermorsen Laten wy niet vergeten dat wy die omtrent de erhtganooten onzer vrienden hetzelfde begiuaal zyn toegedaan als Albert de Prie ona misiohifn mgrgea of in de andere week in een dergolgk moeielyk parket zien gewikkeld en deihatve weinig recht hebben om te klagen of te beklagen Wel kunnen wy iets uit dit geval leeren namelijk de uoodzakelylcheid van voorzThtifïheid Heb ik zoo sprekende gelijk of ongelijk F Zeg maar vrijuit uw meeaiag gelijk ik het ook heb gedaan vUet is duidelijk dst gij de zaak van denjuisten kant beziet zeide een der jongelieden f Dan naar den drommel met de sombere stemming die hier begint te hoerschen Komt jongens tpiogen wy ia koor t aardige wyije dat gij allen kent waarvan het refrein luidt Weg m t de droeflieid Leve de vreugd De bekere gevu d en do flesch naar den grond De bl dsobap in t oog on de lach om den mond Gedanat en gezongen Gejobeld geaprongen De gierende vreugd patt de zorgloozc jaugd iWoMt Mnolfd