Goudsche Courant, zaterdag 7 januari 1899

H 4 06 4 40 8 8 17 7 16 8 1 87 10 11 De D treinen alIMo 4 0 8 97 t 9 47 f Ie ea 2e kl Wk 4 7 8 84 9 4 r reUiger moet riek 8 04 8 41 10 01 v ovendieB voorxien vea 4 94 8 10 8 4T 7 4 8 90 10 07 lO afteen bew i ü f 0 80 iSe SpoorwegvcrblDdlogen met GOUDA Wlnterdlesst 1898 99 AangevaBgen 1 October TUd vao Greenwich 4 9 8 99 8 81 8 11 7 81 19 8 1 l T 1 14 1 98 U 9 85 M 10 11 11 18 6 10 5 40 4 10 8 S0 7 60 84 18 10 18 10 80 11 88 8 40 O door 11 86 11 80 19 97 11 64 19 08 19 47 GOSDil DBN HlAe vi vaw 11 18 19 18 19 B8 9 14 8 48 4 4911 80 1 8 11 41 1 19 11 1 88 U 11 48 l SS 1 49 4 16 8 16 16 6 64 O lt 7 84 9 17 9 9 9 7 10 14 ll K 6 68 8 11 8 43 8 04 9 48 I8 lo 18 10 44 11 48 7 90 7 40 7 46 e 7 61 8 941 8 891 7 48 8 08 8 84 4 38 4 8 4 8 04 S K 11 17 11 88 6 O U U A HtjTSRDAU oada 6 9 8 14 9 48 10 67 11 10 4 11 6 10 T 8I 8 16 1 17 S kmtt W 8 01 9 06 10 88 11 48 1 8 00 8 87 8 40 10 01 11 17 Am t 0 8 10 1110 0 108 1 18 6 16 8 68 10 18 IMl S O l B A U T R C H T 1 nr 8 84 7 81 8 14 9 07 10 19 10 7 19 0n 11 10 11 8 1 90 8 17 4 89 n 11 14 9 87 11 9 19 17 1 469 89 10 81 11 48 11 81 1 11 8 08 d 8 48 7 8 8 08 11 91 11 17 1 46 8 S4 4 8 14 7 18 8 48 10 41 Al 8 08 7 18 7 04 8 16 8 1 9 89 10 61 11 46 11 81 l lt 8 08 3 60 8 04 4 7 M 11 69 11 11 11 1 ikt 8 16 8 88 7 46 8 87 8 49 9 00 9 10 10 16 10 88 11 88 19 01 1 87 3 08 8 18 8 66 4 48 6 88 6 33 6 88 7 88 P 9 9 07 10 09 10 84 daa 8 49 8 8 8 06 9 16 10 88 11 6 11 84 8 47 4 16 6 6 7 18 9 10 9 8 10 4 iw 8 14 10 46 4 94 9 86 k 8 17 9 08 9 M 9 9 10 9 11 10 19 li 9 09 8 40 4 S7 6 90 6 10 i 7 99 8 98 9 49 10 14 11 10 AmitOS 7 1 6 8 10 9 08 11 18 9 68 8 48 4 46 6 90 7 48 9 4 a1 W 7 90 8 16 9 90 11 80 8 08 4 00 6 00 6 86 8 00 10 SS l 9 9 19 10 09 19 81 8 6 4 47 8 49 7 49 8 49 1 1 waardoor mindtr earlglie handgrepaD an troei Termeden wordan De craratle collier force arm of riogerrerdraaÜDgeo en verwondingeo etc zgn ten etrengate Terboden Italib Te Napeti worden de toefltaodeQ van dag tot dag eleebtir AaorandiDgeo op den openbareo weg ign niet zeldzeam en terwgl het geapoia tot doerer oit palriottieche roorkeor ban laodgeaooten lastig riel geat het nn ook da Treamdelingen te Igf In de drok bezochte Treemdeliagenwgk werd rolgeoe de cFrankf Ztg 9 den 30en Dec een Hollander een zekere heer Frana Boer aaDgeratlen door roavere Deze heer een 32 jarig man rerweerde zich mat dit gevolg dat de drie aanratlere hem z n horloge en zgn beors ontnamen en hem bovendien doodelgk Terwonddeu met hun measen DuITtOHLillD Bg een acbermoefening ran officieren te Oldenborg heeft een tuiteaant zgn Tr nd per ongeluk met de punt ran zgn degen door bet maeker geitoken De degen droog door het ong en trof de beriena met het gerolg dit de gewonde drie nnr later otefleed EüoaiiiTD Siaraking da Nederlandacba pianitt die wageni het beUedigen van een knpelano in Xwbl tot drie degen becbtenii veroordeeld waa beeft van Zaterdag tot Dinsdag in Miiilling die atrai ondergaan Daar hg niet wel was werden bem eenige voorrechten toegestaan BINNENLAND Bg b t biriobt ait de StRDd dat a i eerste wrocht T D dr Kajper a poütogen bbd de Oolambm Uoiveraitj te New York io Jaaaari n Febtaari tei leotore orer Nederlaadaclie Letterkunde EQllea geboadea worden door den heer Leoaard Cbarlee van Noppen wordt door D6 ZaODWc het volgeode aangatvekend De beer r Noppen U 8 Jan 1898 te Wemeldinga geboren Op Ego 7e JMr gingen go ondefi mat bem naar Noord Amerika en Tttitigden aioh eerit te Oraodraitids daarna te Dorbam N Carolina Hg atndeerde aan d f hoogeacboot to Annarbor lOO wg ona nietvergiiien Hy il geen Galviniit al ii ign optreden Truebt Tan dr Koypera optreoea Hg ii da liberale geroolsBK toegedatn Dit bewgst echter dat dr Ku per giodi met wgsbeid en onpartijdigheid is op etrpden iu hnfc bjang van den Aigemeenen Nederland chen Bondc De hoogleerareo mr J de Lonte en dr J 3M de Qroot Kallen gedorende den winter an B M de KonlDgia eenige voordracbtfngeren reep o er Staatboiahondkonde en oterinstellingen en gebruiken der volken van denIndiiohen Arobipel Op 9 deur wordt te Aarlenderraendorp in Terbinding met Bodegraven een rgk telegraafkantoor ingericht met telefoondienst voor bet fttgemeeo verkeer geopend De dienetureo ign geregeld ali volgt opwerkdagen ran 8 nar 30 tot 11 oor 30 vm en T u 12 nar 30 tot 2 aar 30 en 5 nnr 30 tot 6 nnr 30 nm op Zon en feeetdag D van 7 oor 30 tot 8 uor 30 vm en van 12 uur 30 tot 1 oor 30 üza spoortgd Strt 8 8S 8 4i B ta 8 58 B Ot Oeada Uoordreebt door Niauwerkerk Oapalla Katterdaa M Kattenlaa Oapelle Nleuwerkerk Itoordreolt euda 7 81 7 a 7 tt 1 18 8 16 7 96 7 9 4 48 4 68 6 04 6 11 8 17 6 88 7 48 8 11 8 80 8 41 8 1 9 08 9 08 7 80 7 49 7 8 8 07 8 1 Gonda Zeveakuiieli MoerkipeUe Zoetermeep Zegwaerd Voorburg e Haae 6 48 8 89 e 6 17 8 18 Hage Voorburg Zeetermeer Zegwaard Zevenhuiten Moerkapelle oud 8 89 8 8 7 8 7 98 Uoada Oudev Woerd Utraebl ütreoht Woardaa Otde Oowla De opriohtiDg van ioiveUabrieken neemt in Frietlaod nog altgd toe Er agn thans ruim 100 waarvan de grootste helft op coöperatie vin grondelog sgo gevestigd Dao Tolgeo een dertigtati dl voor eigen rekening en een 15 tal die door eeoe ooBoaloou veonooteohap worden gedreven Behalve in andere opziobten bebbin deae fabrieken een grooten iovfoed geoefend op den aanvoer van boter aan de Waag in verioheidene gemeenten daar de fabriekiboter boiten de Waag om naar Engeland en ook naar andere prorinciSn van N erlond wordt verzonden Hoe groot d za inv oed ia kao biaroit bigken dat vroeger toen nog geen zuivelfabrieken beBtonden aan de boofdwagen in Frieataod ti Leenwardeo en Sneak jaarlgka p m 2 mill KG boter werd gewogea en dat dit egfer op beide plaateen tot p m een vgfde is verminderd Te Leeuwarden nedroeg de aanvoer in 1897 nog 804 304 in 1898 wa dit cgfer gedaald tot 523 778 K G Van da wagen in vrrsobeidene andere gemoeuteo van Friesland ign verscheidene reeda linds geroimen tgd wegene gebrek aan Banvoer opg beven Slechts te Heerrnveen en WoWega zgn sg nog van eanig doch slecbte geringe boteekenis De aanvoeren van kaaa zgn daarealegen meer in het bijzonder te Leeuwarden aanzienIgk toegenomen Dit komt voornamelgk vao de abtiekskaas In 1898 bedroeg de aanvoer aan de waag te Leeuwarden 1 063 296 K Q zgnde 12 k 13 zooveel als in vroegwe jaren Tegen 1697 bedroeg de aanvoer 212 5 0K a meer Men schrgft nit Deo Haag aan De Maaabodai Onder de vele schitterende toiletten welke op het jongste Hofbal te bewonderen vielen trok vooral de aandacht dat van Gravin C ai kowalti eohtgenoote van den eerate iecretarii der Tnrkache legatie In t bgconder waren het de kostbare edelgesteenten en de paarlen waarmede het waa verai rd die de algeme oe bewondering gaande maakten Eu dat bg de Turksohe legatie I aal meoigeen zeggen die wel eens gehoord beeft dat de Sultan nn jnist niet gewoon i f rgkelgk te betalen Maar deze diplomaat wiena TorkBoba naam Eechid Bey ii kan het desnoode wel zonder ionlage uil Konitantinopel atetlen Zgn ecbtgenoote toch ii een kleindochter van den Amerikaanscben millionair v d Bilt Dat bet paar geen krimp lydt kao ook uit bet volgende blyken Beohid Bey graaf Czaikowiki nnorde ala woning bet gebeele vrooKere hotel de l Ëurope in de Ltnge Hootfltraat iemengfde Berichten Nog bgtgda ontdekt men gisteren aan het CentraaUrtation te Utrecht dat da hoofdwissel gebroken was Fltfka werden de noodige maatregelen genomeo Dientengevolge moeaten aUu treïheo op andere perrons aankomen en vertrekken waardoor nog al vertraging io den dienst plaats had Twaalf van de peraooeo die door den dollen bi nd te Borgerbout gebeten waren zgn eergiflterocbtend op koatan van da gemeente naar het Inatitunt Paeteur te Kgsai vertrokkfin De overige ataau onder geoeeskandig toezicht Het bigkt dat ettelgke slaobtoffere geen aangifte hadden gedaan bg de politie enkel uit Terkeerd toegepast medelgden met de weduwe die paa baar man verloren had Het gemeentebeetnur heeft tot nader order bet rondloopen van bonden op straat verboden 19 18 11 81 11 88 11 88 11 48 11 81 11 88 9 88 10 19 10 99 10 88 10 48 10 4 9 98 JiL 10 1 8 8S D door 1 08 B 4S 10 11 10 17 10 81 10 48 10 4 11 67 10 16 In de papierïabrie te Tiel had eergiatermiddag en ernitig oogetok plaats Om een koperen buis te huigen vulde men ü zs met har P s was zh in het voiir of bo sprooR waardoor de directeur de heer Beerninck den gloeienden inbond in zgn gezicht kreeg Zgn ganicbe gelaat is gebrand doch gelukkig heeft zgo gezicht n el geleden Eeo werkman kreeg brandwoodeo aao zgn band Doordat de kinderen van A van de M te Valkeuswaard zooder opzicht waren gelalen had eeo hunner een jongetje van 3 jaar het ongelok met vuur in aanraking te komen en te vecbianden Giatereanacbt is ten huize van een bewooer vao Cantaloupenharg in Den Haag diefstal met iobriak gepleegd Reeds dienzalfden ocbteud vroeg ia als verdacht van dit miadrgf een perioon asogebondeu op wieo eenige voorwerpen zgn gevonden welke door den bestolene ala ign eigendom zga herkend I 1 1 A n bel Hbld wordt uit i Hertogeobosch gesobreven Niettegenstaande de Bt Pauloavereenïging togen drankmisbruik overal leer goed gestelde strooibilletten varipraid had htdden er met nieuwjaar ongekend veel bekeuringen wegeoa dronkHnschflp plaata Hat was even zoo all met Kerstmis toeo pr op ééa dag tachtig bekeuringen plaats hadden en er zelfs voor al de heBohonk oeo geeo plaats meer op het politiebureau was zoodat zg weer naar hola geleid werden om eenigen tgd daarna zich weer op atraat te vertoooen De Oeteldonkscbe Gtnb te niet na eenbeatsan van achttien jsron I Welk een trenrmarevoor eiken welgeaarden Bosachenaarl DeOtteldonkaebe Ctub bett ekeut eene welgeslaagdepoging tot veredeliug van een volkavermaak dat hier nu eenmaal vistgeworteld is eencarnaval tonder Oeteldonkscbe clnb betïek nteeo rnw zedeloos weerziawakkend volkavermaak waarbg de demonen uit de acbterbnurteoontketend scbgnen Wie i ch ale oudeBoaschenasr het carnaval vóór achtt en jarenvoor den geeat baalt ca dit beamen geenfatsoenlgke vrouw waagde zich in dien tgd opstraat vuile mannen als rrooweo verkleeden omgekeerd vrooweo vao bet minste allooidaoateo door de straten verkochten homevieze aardigheden en lieten niemand ongemoeid Toeo in dien tgd werd als tegenwicht deOeteldonkscbe otub opgericht en door vele ingezetenen met warmte geateu n d er werden optochten georganiaeerd prin Carnaval deedzgn intocht hield toespraken waarin allegebenrtenisien van bet jaar werden gehekeld en zie van lieverlede verdween bet ruwekarakter van bet carnaval de menseben haddeniets om naar te kgken dt goedkoope grappenvan mindere soort werden niet aardig meergevondea men was in het goede spoor Ofechter prins Carnaval in zgne toespraken watte ver gegaan is of bg er te weinig aan gedacht beeft dezen en genen te ontzien zeker 18 hit dat er een reactie tchgat ontetaan tezgn een streven om het gebeele carnaval dennekslag te geven De president en vioepreai dent twee invloedrgke pargooeo hebben bonontslag genomen niemand waagde bet hunneplaata io te oemeo en het einde was dat dageheela raad van elf zgn onta ag nam en declub ontbonden werd Het vaandel enz wordenbewaard tot den tgd dat meu zal gaan iuiienhoe verkeerd men heelt gehandeld Want deBosschenaar wil geen afstand doeo van zgucarnaval om de politiek bekreont hg sicbweinig maar wie tid van den gemeenteraadwil worden moet zich niet tegeo het carnavalverklaren dat alleen is reden geoofg om bemniet te kieteo 9 11 49 8 87 4 88 8 8 8 19 8 19 8 98 9 80 1 44 1 84 9 01 1 08 1 14 H 0 4 06 4 88 6 7 6 18 6 81 6 87 9 4 i a 1 41 1 8 1 08 9 17 19 11 4 17 11 0 6 10 87 4 6 7 10 7 18 7 88 10 17 10 84 10 41 11 11 W zageo dit voor oogavee tien jaren toen carnaval en kermis bedreigd werden en er io aanplak en atrooibiljetteo meer waarde nan dit ééoo punt gehecht werd dan aao da politieke opinie van den oandidast Er staal ona nu weer een ooderwetaob carnaval te wachten in den ooguostigeo lin teozg nog p het laatat en nieowe club gevormd worde nit jongelui vao allerlei kringen zoo als de onde club waa Dat plagergen wel eens noodlottig gevolgen hebben bleek te Veoloo Een 3 til jonge meisjen klopte Zoorlagavood bg een man wonende aan De Misten op de gesloten veusterlniken Bierdoor in woede ontatokeo liep bg mat een mes in de hand bet vluchtende drietal aobterna De jonaste een 11jarig meiaje vlachtte in een pakhuis doch dit wai baar ongeluk De man greep baar en wierp baar door een gat beatemd voor een lift naar beneden ten gevolge waarvan zg een been brak en een ernstige kneuzing aan de heup bekwam Tegen de man is proces verbaal opgemaakt Eeo veldartiUerist een Maaairichtsche joogen eo voor zgo nummer te s Hertogenbosch in militairen dimst die op Nieowjaar j l in eene vechtpartij aldaar met burgers zoo deerlgk was verwoed is Woensdag aao de gevotgeo vao dien overleden Hoe vooraichtig mnu mat verklaringen over onderwgzera moet lyn is deze week in Posen gebleken Daar was een vronw bg den geeateIgke komen klagen dat de onderwgter godalaaierlgke taal had geaproken eo op raad van den gee telijke dieode zg eeo aaoklacht bg de overheid in Voor den rechter bleek ecbter dat bet verhaal geheel verdicht was en de vronw iB dan ook tot 4 maanden gerangenisatraf veroordeeld Te Meppel waar bet ia vorige jaren op deo eersten Donderdag io Tanuarï een uitgaanadag van boerenknechten uit de omstreken dikwgls woest toeging was die toestand in denlaatsten tgd veel beter Gisteren kwamen echter weer vecbtpartgeu voor waarbg naar gewoonte scherpe measen dienst deden Eeu boerenknecht sommigen zeggen eeo getrouwd man nit IJhorst Staphorst werit zoo vreeselgk gesne deo dat ign leven in gevaar is Hg is io het stedelgk ziekenbnia opgenomen De dadar mede een boerenknecht is bekend Het Haarlemscli Dagblad deell na bet telegram overgenomen te hebbeo dat onze correspondent te Batavia ons zond over den moord op den heer Cremer te Pare in Kediri gepleegd bet volgende mede waaruit btgkt dat de naam niet ia Cremer m r Kremer De iu buveustaand telegram van de N R Ct c bedoelde is de beer D Tb Kremer de 2I JRrige zoon van den heer A F Kremer te Haarlem Twee jaar geleden vertrok h van bier naar ludiii en was tgdelgk als admini trateor werkzaam op de koffieplantage Notoredjo te Kediri Pare van de firma i irandolle Voute Co De door dit noodlottig ongeval in zoo droeven roow gedompeMe familie weet zelve omtrent den moordaanslag nog geen nadere bgzooderbedeu Op Nieuwjaarsdag ontving sg teleKrammeo medtdeelende den dood van en heer K welke op telegrafiich verzoek om nadere iiitiobtingeo werdeo gevolgd dopr de mededeelÏDg dat eeo moordaaosUg de oorzaak van deo dood aa 7 86 8 89 6 10 04 8 09 D 10 11 8 09 10 18 8 18 door 10 98 8 96 8 60 a lO 10 84 10 88 11 18 ILIjO 7 1 8 8 8 64 10 84 D u 10 11 8 16 10 11 8 19 door r 10 88 8 84 8 8 9 91 10 88 11 16 n 44 11 8 7 90 9 18 10 9 84 I 9 48 9 89 10 10 10 8 8 11 8 18 8 80 8 89 8 0 S 8 7 48 8 Deze moordaaoslag heeft eeo ootgd g eindegemaakt aan bet leven van een flinken levensloatigen jongen man met eene goedatoekomst daar hg weldra zoo optreden als beheerder eener koffieplantage waarvan zgnvader medeeigenaar is N R C Het Diploma A voor de ztivere toepasaiog van bet CorrespondeDtierehrilt en vertrouwdheid met bet ejAteem Stolre Wérj werd veretrekt aao de dames k J de Bord s s b i Giavenbage Cb Oilboji z b Rotteidai J 1 de Groot i b 6raienbage F Bi i b Groningeo M J H HeDwekeraeyer a b Amsterdam A Krans i b Groningeo M Leda t b Amsterdam S Polak i b Groningen P H Pyltereen b eGraven hagp L J Rambaldo i b s Graveehage B Staa Ooderwyierei Gravenbage J iSlrang van Hees z b Graveohaga J B Ströver l b i Gravenliage H O de Waard z b Asien en eau de beeren 3 fltematra Godsdienstonderwgxer Soeek B Kooy Onderwyser Alblaaierdam r J Kwak Kantoorbedioude Amsterdam S NydacD Hoofd der School Sondel J Swart Letterzetter Sneek U v d Toorn I b Sohe eniogen J F M de Veer W I ambtenaar met verlof a Gravenhage J A de Vries Keotoorbedieode Belder J van der Waal Kantoorbediende RctUrdam P Welles Fonrier Ie Rfg Inf Assen en S Zwanenburg Onderwjier Sondel Over de proefschriften van 5 Candidateo voor Diploma A moest afwgzeod worden beachikt In een lading Eogelsche kolen io een schip dat in da Mark by Ond Gastel lag ronden eenige trerklieden een patroon van ongewonen vorm Onbewast van het gevaar wilde een der lossers zieu wat erin wap en wreef de patroon af Met een zwaren sing ontplofte het proj ctiel bat was een dyoamtetpatroon Deo onroorzichtigen werkman werdeo vier vingers efgernkt alleen de pink bleef behouden missebito zal hy ook bet linkeroog moeten missen STADSNIEUWS GOÜDO Januari 1899 In de Nuts Spaarbank alhier werd gedurende de maand Oecembor 1898 ingelegd f 11781 69 en io den loop van dat jaar f 144825 73 Terugbetaald werd iu December f 5049 05 eo in den loop vnn dat jaar f 131113 01 Door de politie alhier ia een miadsrjarige DuiUcher aaogehoaden eo ovtr de grenzen gebracht Wg vernemen uit da beste bron dat deoorspronkelijke Nederjaod che opera Het Meilief van Oulpeo van M J Bonman directeerder moz ekS hool te Gouda ia aangenomen teropvoering door de Vlaamsche operarere oigiogte Antwerpen voor t volgende aeitoen eomisschien nog vroeger Ook met de theaterleiding te BrDssel worden ooderbaodetingangevoerd om dit werk aldaar oatanrlgk inFraoBohe vertaling voor bet voetlicht tebrengen U D De h er 0 J de Eowe alhier is door den raad der gemeente Rotterdam met 41 att mmen benoemd tot ooderw iz er aan de ohool oor g I o 3e kl 00 29 lioofd J Stout aldaar K iMPiN A D IJsEL De nïhzelen alhier kuooeo als geweken bssclioqwd worden In bet geheel kwam n 175 gevallen voor waarran 4 mat doodelgkeu afloop Op het gemseutebuia a hier werd io het afgeloopeo jaar aangifte gedaan van 7 ongelakken io fabrieken JSeu persoon moest eeu lichaamsdeel missen Door de fabriekaoten waren er 4 tegen oogelnkkeo verzekerd tewyl er 2 in een ooderliog fonds waren N Rechtzaken De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gistart D den O 19 jaar koopman in groenten te Nieowerkerk a d IJsel wegens misbao daling vao een dier in bet openbaar tot f 5 boete subs f f dagen hechtenis Yoor de Hasgscha rechtbank werd gepleit ia de volgende zaak Mevrouw Purakli weduwe vao deo heer Vao der Elii in 1879 te a Gravenhage overleden had hü olografisch teaUment onder tal van andere beschikkingen een weeklegaat aan een harer blocdterwanten vermaakt onder bepaling dat na den dood van dien legataris met bet kapitaal dat voor bet nitkeereu Tan dat legaat zou worden afgezonderd door da Heere van dan gemeenteraad vao Dordrecht eeo fraaie hrng ion worden gebouwd aan de Blauwpoort te Dordrecht A an het slot van al die in wel wat zonderlinge taal en styi geschreven beschikkiogen stond het overgebleven kapitaal aao de stad Dordrecht Dordrecht evenwel verwierp deze hare iostel ing tot eenige erfgename deob behield zich bö de akte van verwerpiog nitdrukkclgk voor hare rechten tot opvorderiog vao het legaat Toor het boawen van de hrng De erfgenamen hg versterf vrarèn echter vao oordeel dat de etad Dordrecht door het ver werpen ran de erfnteliiog zichzelf io de onmogelgkbeid had gesteld de aan die erfstelling verkonden laat tot het houwen van de hrng te voldoen Aan een l aat voor de brog kon hier niet worden gedacht Toen Bu in Januari 1898 de legataris van het weeklegaat oterleed eo de erfgenamen hg versterf het kapitaal van f 17 500 dat voor het nitkeeren van het veeklegaat waa afge zonderd van den notaris jbr Stoop van StryeQ aU executeur testamentair opvorderden achtte deze laatste lich met bet oog op d u bestaanden tryd ïerplicbt zich ie reföreeren aan het oordefl vao de rechtbank De ttad Dordrecht was ala iaterve ieerende party toegelaten Voor haar werd eergisteren gepleit door mr Vlielander Hein en voor de erven Pnrckli door mr J B Boudewgnsr Terwyl mr Boodewgose er op wees dat Dordrecht de impas e waarin zy geraakt was gebeel aan zl bzeIf tti w jt n beeft daar zg de nalBteoschap niet had moeten verwerpen doch altbaos benificiair aanvaarden en pleiter verder ds suatennon niteeatette zooals die namens de erven Purckli van bet begin af waren gevoerd werd door mr Vlielander Hein een geheel ander stelsel verdedigd dan overeenkwam met de bonding oorspronkelgk door de stad Dordrecht aangenomen Mr Vlielander Hein meende oamelgk dat wat door Dordieeht vtrworpea was ten onrechte was genoemd een erlstelliog terwgl net volgens pleiter loderdaad was eeu legaat zoodat de i tad alle recht had het andere legaat namelgk het kapitaal roor de fraaie brog aUnoG op te vorderen Hiertegenover wees mr Bojdewgose er op dat artikel 1111 B W zeer stellig de niogelgkheid uitsluit dat hy die ecu erfstellini verwerpt tegen die verwerpiog in zijn geheel wordt hersteld Waar bier van den beginne af tusschun partgen vaststond dat men te maken had met een erfstelling ea dit ook dnidelgk de bedoeUo van de testatrice is geweest daar zou het niet aaognan op zulk een afdoende interpretatie ook oorapronkelyk van Dordrecht zei terug te komen Ook ontkende pleiter dat hnt aanging aan te nemen dat men tot ertgenaam der gebeele naUteDBchap ingesteld tevens zon kunnen ziju le ataris wijl meu dan aan zichzelf zoo bebbeu uit te keeren bet legaat Hg achtte dit een jnrdiscbe onmogelgkheid Mr Vhelaod r Hein hield hiertegen vol dat dit niets er toe deed immers bet wezen ven heC legaat ia dat de erfgenaam iets geelt niet dat de erflater het doet terwgl ds boadin door Dordrecht aangenomen ol de verwerping aan deu jundisobeu aard der zaak niets kon afdoen eo dit laatste alleen door deo rechter kon worden nitgemaakt Conclusie van bet O M over 14 dagen VERSCHEIDENHEID Een Weener krant geeft een lijat van styU bloemen io den loop vau 1898 iu de hydra gen van haar correspondenten saamgelezen o a Do lykachoDwing weea uit dat het ongelukkige meitje d dochter van een ooderwyzer was De lantarens die op dat oogeublik nog nitt aangestoken waren dedei de straat nog donkerder rcbgneo De dood vertrad met ruwe hand dezen teederen bloesem Op het graf t tood eeo krui door den tand des tyda verroest De lauwerkrans op het hoofd van deL beer R heeft den spgkt r op don kop geilagen De oiaowe politieke atrooming schoot io dit district geeu wortel Naast h i kind lag een oad mau die aan deo rand des grafa stond In die kwestie gaan de stappen der regeering hand aan hand met de fabrikanten De spil waarom deze zaak draait ia te doorzichtig Toen da dokter kwam vond hg bet perron met bloed bedekt de reiziger had een buil aan zgn voorho tA Jansen werd te Sebladen geboren in 1853 en was tot dit oogsnblik bg de politie nog onbekend Vergezeld van baar 9 jarig dochtertje trad eergisteren tegen het vatten vso deo avond een dame een kerk te Parijs binnen NanweIgks badden moeder en kind plaats genomen ol twee vrouwen kwamao achter baar zitten een bejaarde en een jongere welke laatste eeo boezplaar droeg met iiroote sakken De dame eo hit kind bleven slechts Snge vter tifn minuten in de kerk Toeo zij haar verlieten waren de beide vronweo reeds vertrokken Buiteugekomen bemerkte de dame tot baar schrik dat bet baar van haar dochtertje dat in een prachtige vlecht gevlochten was naby de kruin was afgeknipt OomiddelIgk viel de verdenking van dezen vreemdsoortigen diefstal op de beide vrouwen maar in weerwil van alle nasponngen door dit politie onmiddetlyk ingeleid gelokte het niet baar te vinden Het meisje verklaarde in haar verhoor aan deo commissaris van politie dat zy van den brutalen diefstal niets had bemerkt Zg her ionerde zich slechts eeu lichte kitteling in den hall te hebban gevoeld doch de aanraking was zoo licht dat bet kind zich aeUi niet had omgekeerd Blykhaar beeft meo hier dos te doeo met een nieuwen tak van diefstal die hoewel groote behendigheid eischende wel wiustge vend kau zgo daar lange baren vry groote waarde hciitteo Omtrent de gesobiedenia der visitekaartjes vertellen de Italiaausobe bladen hot volgende Dat dnze kaartjes in Chioa ond tjjn is bekend maar in Enropa merkte men ze eertt in de 16de eeuw Zg kwamen toen het meest voor io Venetië dat destijds da welvarendste i tad van Earopa waa Toch bestaat r twgfet over de vraag of ig t eerst in VenetiS gebrnikt t n SommiKen beweren dat zy oorsprookelgk uit Duitschland zgn iugevoerd en wel door Duitache stadent n d e io Padua studeerden Deze studenten waren gewoon om bg bet eindigen hunner stndiëc den profe isuren een bezoek te u engen en sla zij df zen niet thuis vonden bun kaartje achter te laten Dit gibruik was voor Itatë ieti geheet nieuws zooals blykt uit ds brieven derPaduascbe professoren Oulaogs beeft meu in Venetië znik een kaart gevonden De piidaascbe professor Giacomo Contaridi baott deze 15 Janoari 1572 als merkwaardigheid met een begeleidend scbrjjven gezonden aan eeu vriend te Venetië Zy draagt in t midden ean wapen iu kleuren waarboven staat Johanuea Westerholt Westphslos Scribebat Pata ii 4 Martii 15+60 Omtrent het apoorwegonge nk te Heotorsprnit den 3b Deo jl voorgekomen ieeat m n tbans het vrlgeudfl bericht in de Rand Poste uit Pretoria Eeo vreeselgk spoorwegongelok ia gi terenatood op de Oosterlgn gebeurd Ten gevolge van de joogate zware regens FC igot de brug dichtbg het station Hectoraprnit gedefU telgk weggöspoeld te zgn Te onge eer tien aor des avonds moet eeo goederentrein van liOreozo Marqnes d ze brog paosceren Daar de machinist nieta van de chade van de brug wist reed hg door alsof er niets gebeurd wa met het gevolg dat de trein in den spruit stortte Hg en de stoker hun namen zgn WoDuiger en Scbroeder werden onmiddellgk gedood Verder waren uog alechta op den treiu d conducteur en tree Johanoeeborgers die meereiaden om tgd te winnen Zg bevonden zich alle drie iu deo achtersten wagen en braohteu er hoewel zwaar gewond bet leven af Als dd trein eeu passagieratrein gawee tt WQ ware het verlieii van nifuschenlevess nn nwiyk grootar geweekt doch het ongeluk ia nn ook ernstig geoofg en er is ean atoring in bet verkeer Toen da tydiog Pretoria bereikte werd een ixtra treio met medische hulp gezonden en men ia rneds bezig e n bnlpbrug te bon wen AMERIKAAJNSCHE n bij A van OS Az Md TaiUenr Kleiweg E 73 73 GOUDA Telephoon Mo at Beurs van Amsterdam Vtkrs SUotkrs 86Vi 867 97 97 96 8 lOOV 861 83 V 88 88 83 64 I 97 s 97 103 89 41 77V 83 l 101 33 8 1007 lOO s 668 476 lOS 50 fil 101 198 14S1 65 66 100 98 1861 86 80 116 UI 806 80S M B JANUABI fïDiïLiND Oert Ned W 8 8 dito dito dito 3 dito dito dito 3 Ho olB OM Qoudl 1881 88 2 lTiLll Insclir jiing 1868 81 6 OoenilE OU in papier 1888 8 dito in zilTor 1898 B PoiTOOAL Obl met coupon 8 dito lioket 3 UniLAKD Obl Binnenl 1894 4 dito Oeoons 1880 4 ditobiiBotlis 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1883 8 dito dito dito 1884 6 Bmhje Perpet ichuld 1881 4 ToiKlu Gepr Coor leen 1890 4 Gap lecniag eerio D Geo leeulng serie C ImoArE Bep r obl 1898 B Mmoo Obl Buit Soh 1880 6 VlHEZBiLl Obl 4 onbop 1881 AieTBEDiM Obligetien 1896 3 EolTïBDiM Sted leeu 1894 3 KlD N Afr HandeUr send Arenrfsb Tab My CertiHoateQ DeliMaatMhappg dito Ara Hypotlteelcb pendbr 4 Cult Mq der Vonten aand b Or Hjrpollieekb paudbr 3 i NaderlandBche beuk eend Ned Handelmaaliob dito N WtPao Hyp b pandbr 8 aott Hypotbeakb pamlbr 8 ij Utr Hvpotbeokb dito 8 f OosTBNB Ooat Uoog bank aand Soil Hypotbeekbank pandb 4 Ahseiica Ëqut bypoth pandb ft Maiir L G Pr Lien cert Nin HoU IJ Spoorir Mü aand Mij lot Etpl 1 81 Spir and Ned lud Spoorvegm aand Ned Znld Afr Spm aandL 8 100 5 i ST Vl 8V 168 UU 106 io v Sü l I5 V 188 14 14 109 B6 T 108 U u 16 118 166 61 17 803 lOB u 10 99 99 lU n dito dito dito 1891 dito 6 IlUJl Spoorwl 1887 89 A Eobl S Zuid Ilal Spwmij A H obl 8 PolfWI Warschau Weencn and 4 EoBL Gr Rum 3pir Mü obl 4 Baltieobe dito a nd F stov dito a n L 6 Iwang Dombr dito and 5 Kursk Ch Aioer Sp kap opl 4 dito dito oblig 4 Amimia üunt Pao Sp Mg obl 6 Cbio North W pr C aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver U Rio Gr Spm eert T a Illinois Central obl in goud 4 Louisr U NsihiilliUerl r aau t Mexico N Spw M Ie byp o 6 Mias Ksnias r 4pCt pref aand N York Outasio West aand I dito Poon Obio oblig 6 Oregon Calif Io byp in goud 8 St Paul Minn Si Manit obl 7 Ud Pao Hoof lijn obig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp O 6 CANADA Can South Ohert aaDd Vin 0 Ball Na Io b d 0 0 Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd Tramw6 MaatB aand Nbd Stad Amsterdam aand 3 Stad Boltordam aand 3 Beloie Stad Antnerpen 1887 8 J Stad Brussel 1886 8 HoNo Theiss Regullr Gosolsoh 4 OosTBKA Staatsleenig 1860 S K K Oost B Cr 1880 8 Spuji Stad Madrid 3 1868 N o Ver B i Avli Spool cort iEHLGliUn en ZWAStE VELVETEEMIS voor Dloasen en Costumes Gegarandeerd Soiled in alle prUzen D S4MS0M MAUKT OUDA HEBT iil ASTHMA Dr R SCniFPMANN S Middel tegen AetlimB Beeft onmiddelüke verlichting zelfs b j de EeTigsto aenvallen en geneest wa r andere middelen falen Yerkrügbaar by A Wolff te Gonda m fakjes van fl l O en fl 2 75 ADVERTENTIEN MT BERICHT ONTVANGEN Fransche Dames WinterPantoffel heel flju en goedkoop HeerenDamea en Kindel FUtieool Pantoffels inalle pryzen in het Noordbrabantach Schoen enLaarzenMagazijn Kleiweg £ 1 30 tegenoverde Eleiwegsteeg Het beste Adres voor alle soorten Schoenwerk Ileparatièntnaangemeten werk Aanbevelend C SMITS ZIE DE ETALAGE Wie zeker zyn wii d £ clite I Eikel Cacao te ontrugen teumen gesteld eo na vele prcsfoemlngen in den handel gekomen onder de naam des uitrinders Dr Miohaelis vervaardigd op da beste machine in het woreldberamde étabbhsaoment van GebrS BtoUw rck te Keuion liclm J pTQiel2tieItV Bikel Cacsio in vierkenteo bussen Dem Eikol Ctcao b met melk gekookt eene aangename gewnde drank voor dagelijksch gebruik een A 2 thoelefeU van t poeder voor een kop Chocolate Ala geneeskrachtige drank bij geval van diarrheo slechts met water te gctimiken Verkrggbaar bjj de voomauiiit H Apotheken eni Vi Kft K fweftmjes f 1 80 e 0 90 O S5 OeneraalvMtegonwoordiger voot Nederland JuRus Manenkltdt Amiiterdam Kalveistraat 103 Zenuw en Maag lijders wordt nit overtuiging als een werkelyke hulp in den nood bet boek aanbevolen Na ontvangst van adrea per briefkaart nordt dit boekjej franco per post toegezonden door fiLOKFOBl a Boekh Zaltbommev