Goudsche Courant, zaterdag 7 januari 1899

No 778S Maandag 9 Januari 1809 ê 37ste Jaargang mmim c urmt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon No 9 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Plaatselijke DIrede Belasting De fiURQEMEESTEE van Gouda brengt ingevolge artikel 10 der b EaadaboBluit d d 28 Dec 18S7 No 18a rastgestelde en bij Koninklgk Boatuit d d S6 Mei 1898 Ko 66 goedgal eurde Verorde iDg op d heBB Dg eener Plaatselijke Directe Belaste Daar bet Inkomen in deze Oemeonte ter algeiuene kennis dat met de besohrqriog voor deze balHtiog sal worden aangeraagea op Maandag den 9 Janoari 1899 Gunila den 7 Januari 1899 De Bargemeester roorDoemd R L MAETENS Bulteoiaodsch Overzicht Men varrkert te Pargi dat er geen ultra gabeim dossier beitast Bet eenige werkelyk bestaande gebeime dossier is aan bet Bof van cassatie medegedee d maar er bestaat noch en brief van den Daitscben Keiser aan Dreyfas wek eaa brief aa Drejfoi aan den Keiser De lEioisierpresident de minister van oorlog fi de minister van bDitenlandsche Kaken weten niet yol dergelgke bneven die men als scbt beseboBwde maar dia vernietigd souden sga bestaan hebben 4 Het antwoord der Britscbe regeariag op hei rooftteJ un de Giaar tot het bgtenroepeog ran een ontwapeningtoonferentie wordt medegedeeld in daa rorm ran een ialegram ran lord Salisbnrj aan air Walter Scott don Brit cben gezant te Peters nrg Het antwoord is gedagteekend ran 24 September 1898 en geeft DÏting aan de liartelgke sjmpatbie der r geering foor het plan Lord Salisbnrj wgst dan op de treffende manifestaties ran instemming door gebeel Engeland en verklaart dat de Britache Kageenng gaarne ui medewerkoa tot bereiking van hek doel Als het voorstel socces heeft aal da Osaar de daokbaarhiid van da febeete wereld hebben verdiend De Britsehe egeeritig spreekt ten lotte den wenscb nit dat de nitnoodiging zal vergaaeld gaan van een MDWÜBieg der pnoten die aan de aandacht der eonferentia tallen worden onderworpen De Daitiefae Bondsraad heeft zioht bavoegcl Tarklsard uitspraak te doen in de LippeerfotpvolgiDgsqnHsiie maar er bggevoegd dat r voor t oojtenblik geeo reden bestaat die qaaestia op te lossen Dat is een streep door da rekening der liberalen die steeds hebben Tolgehonden dat de beslissing in deze toekwam aan den Landdag van Lippe Het wetsontwerp betrefieede de vleesohkaa FEVILLETOX Gedesksohrllten vaa eeo Gelokzoeker ov AMIEAL DE VONDELmC JVoor htt Frofucl DOOE W NUTTEBS ï vEn DU over iets aoders vriend Baphael waar bl t de punch komt se baast De borggrasf gaf Acajou een teeken en se verloop van enkele oogenblikken gingen blauwaohtige vlammen op ait de groote tilTeren pUDohkoni Dank sg de afleiding die vaa de vlammeade pnnchkom uitging en de schertsende gezegden en kwinkalagen die het weldra van alle zydeu regende duurde hel niet lang of alle ernst door het pas gehoorde opgewekt verdween Men besprak de laatste opvoering ran een sensatiettnk beirardeelde de nieuwere ungeres in de Opera behandelde de zaken van den dag en vermeed net angstvallige zorgvuldigheid den naam van Albert de Prïe en alles wat op dieüs uiteinde maar in de verte eenige betrekking had Kortom men stelde alles in het werk om zich te vermaken en het gastmaal ontaarde spoedig in een afkeerwekkeude orgie ie een grove losbandig zwelgparty De Salluees die tegen stign gewoonte moeite scheen tar Aoen om bi j sionen te bljjren nam een oogenUlk dat aller aandsoht in bwlag werd genomen I franco levering Gouda Groote keuze Huurpiaoo s tOoedkoopste en solisdst adres Toor Vervoer van Inboedel oowel binnen als buiten de stad met gesloten wagene GRAVES TEUN Oude Gouwe Mlea wordt tegen Xransport gehade vemekerd A SLEGT beTteltzlch aaa tot bet lereren ran Zuiver Zeeuwsoh Tarwebrood É ta cent de KM WÜ HAVEN 28 Bekroond op de Internationale Ten ling Tan Bakkery Maaldery en Kookkunst te i Qravmhag € met een diploma Verguld ZiWeren Medaille HOLLAND8CHE AliH STgWHAM PIrginoteering i China Congo Stofthee 45 en SO o Orot 60 55 Lekkere Souobon Qeurlge Congo OnibUt Thee Naiilddag Tbee A leen Terkrijgbaar bj i P H J van Wankum I Ootthaven B 14 Chemische Wasscheriji en Stoom Ververij iII E WIT en Oomp DTBECHT époedige en nette aflevering Lage prUzen i DEPOT bg Ciez BECKERS in Modes Turfmarkt 248 GOUDA Van een levering overgebleveni 2000 8tnk8 I loogenasmle LBpr Paarira DetoJ woltwn wegen kleine fouten nlflt JaUt voIk tnodfll uitgevotirda rftnden tot len itpotprlja van fi 19 per Htuk reolitatraska un H H hanilbntiweri onB itv rk o h t DoflQ JDIKKB ver IÜtlta Ilekens Mn warm li een P l c i o ÏUÜ oM groot fdin Uet PumiI geheel badakkend donkerbrnlu met baiUMide randen an vnn R breed trvaren vooraleii Kistna oorrud Engelsehe Sport Dubbel Paarden Sekens OrAnJeklem gr oa leu X WN benaAid in t 4 praohtigo breeda treepen Toormen biedun wlj wegene eecr gorlnfo elecbtH door mannen TftH bot vak bemorkbere fouten fc 4 p tuk aau worlieUjkt wiwrd f i JtiMtullingen te lenden met diu delljk adr e legen vooruitbetaling of rembours aan Verzeiidliuis Merkuur Oommandlt Haataohappy f Schnbert Co AMtturdam N 8 Voorburgwal 851 j r CÜIJPER S We3teinde37 Auicrlkaansclie ORGKIaS maande lij kBoh e of drie maitncle betaUng volgeo lovereeukomat lAnicl I b ma Abonnement Steiuinhtgcn Qouda enOmetrekerM j F CUIJPERS Westeinde 37 1 Tevens heb ik de eer mijn geachte clientèlete berichten dat de Heer VAN OS heeftopgeheudeu AGBMT eoar Houd l0 mfftl teTena Terzoekendo alle ordersdirect aan mg te adreiseeren Ook uauvragenoor stemming VAN BlOMMESTLIN S INKT is proijfonaerv iiuielijk de BES TL en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Gevestigd te Gouda OOSTHAVEN B 19 J J CRAMER Tandarts PF Te Spreken leOeren dag behatce det Xondagt van unr Printemps NO UVEAUT ÉS WU TSTzoeken de Dames die om ïlluftreerd mode album voor het Wlnt rsai loen noch niet ontvangen hebben dit ta willen aanvragen aan II JULES JILUZOTaC Piria Hetielve wordt dan omgaand grêtla ea fmnoo toegetonden BeitaUingen van af 25 f nci vrij van alia koiten aan huis met 6 verhooging RéixpiilUi hiitflir ti Roztidial 1 1 EEMBBFOT TAN IEEE Hen wordt verzocht op t HERK te letten DIT HBT MaOIKUN VAS M RAVENSWAAY ZONEN QORINCHEM Deze THEEËN vorden sfgele verd in verzegelde pakjes van m twfe en een half en een Ned one f met vermelding van Nommer en iPrys voorzien van nevenstaaud iUerk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de mtvoering vas geeerde orders aanbevelende J BREEBAAHT LZ Lensvelt Nicola BOFLEVERANCIEB Veenestraat 23 den Haagf UKOOD m BESCUUITFABRIEK LUNCHEOW ROOM Pain de Luxe Afternoon Tea Koffie Chocolade Melk FEAHSCEE STOOMYEEVEEIJ IM I eheiuisohe WassclieriJ 1 VA H OPPËi HEIMEli 19 KruiskcuU Botterdam Qebreveteord door Z M den Koning der Belgen Hoofddepftt voor GOD DA ds Heer A VAN OS Az Specialiteit vdor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen an plncne montels veeren bont ent Oordgnen tofelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetig gestoomd of geverfd worden onschsdelgk voor de gezondbjsid vjilgens staal bewerkt TANDAUT8 E CASSUTOJ Gouda Turfmarkt SPBMMKVBBS MAANDAG DINSDAG DONDBRDAO ZITEBUAQ van S tot A anr WOBNSDAG en VRIJDAG van ItatC ijar èNDAGS niet Gouds Druk i A BBINKUAN ti ZOOK Dl STEDELUKB HTPOTHmBAIL tIeeeaUgd te tiUMVBmHMtiB Volteekend Maatschappelijk Kapitaal 11 1 000 000 waarop gestort 100 000 Slait op billijke voorwaarden tteldleeningen onder merite Ufpolhecnir verm band op Uutaieu en ÊMndertJeu zouder voornitbetalug van rente Geeft di en 4 o Fandörleeen uit tegen den ko ers van 9S en f O Inlichtingen te bekomen te Gouda voor de fandbrleeen bg de Heeren M J OGIBR Co Kassiers en Commissionnairs in Effecten voor de ilvpotheken Va den HeerW J POBTüIJN DEOOGLBEVER Haven aldaar Directeuren DROOGLBBVER FORTUYN Ms 8 JULES ENTHOVEN NIEUW NIEUW NIEUW GKSeilIKT VOOR ITaclitlicliten Koffie en Theelicliteii Welke 47 uur branden k 2Va en 6 uur brandende k 3 cent per Btuk Ëenig Agent voor Gouda en Omstreken IZAAK CATS Papiermolen GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelijk Hen behoeft hiervoor geen Olie geen Glaa eII Alteen een luoifer aansteken ia noodlg Geheel zonder gevaar voor brand als ook zonder reuk Steeds voorradige eene rnliDe keuze der Soliedste soorten Naaimachines welke tot billijke prijzen worden geleverd Desrerkiezend op afbetaling per maand eg per week Ht A LEWEINSTEIfV mmdteaJteninff jaet rood0 lattezvt Xet voorai op de Omai GOUDA Kleiweg 4Ö Mitatséhapp tot ExpMtalle van de VletoHet Bi im Kantoor toor SederlansL Boompjes éO Boüerdamt s Indien gij niet v ilt hoesten gebrnikt de allerwega bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven BorstlioEig Extract MeiiaBthe uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honigbloem van H N VAN SCBAIHL Co Den Haagr SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN TAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Ss CO S Helianthe is bat besU middel dor wereld Co s Meliantbe geoeut Kiakhoest CO S Meliantbe geneest eoowqI oud ale jong CO B Mellanthe mag ia gsoo holageïili ontbreken St CO b Uelfaotbe iaat Toortdurend ondor Soheikandig leeiiilit Co S Mellanthe helpt ooherroopolijk CO s Meliantbe is bekroond met Eerediplau a Co S Mellanthe is bekroond met Qoud OO S Meliantbe is bekroond met Zilver Co S Meliantbe is verkrijgbaar in flacons van 40 Ctê tO CU en ff bg A BOUMAN ifoordriht J C BATELAND Boetoej B V WIJK Oudeumter M KOLKMAN Waddinavetn a BOLLMAN Bodegraven PINfCSE Nieuuerkerk aldJJiie Firma WOLPF Co 1 by A Westhaven 198 Qouda D MIMBIES Kleiweg B 100 Qouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Jouda i TeltfMa Ho M De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afaonderlyke Nonuners V IJ F GENTEN ring ii bg den Bondsraad ingediend Dit ontwerp acbryft voor geheel Dnitschland de verplichte Tleeschkenring Toor Voor Proisen waar de verplichte hearing reeds bestaat cal alleen een nitoreiding van ambtenaren noodig sga Bet vleescb ran Duitsch vee sal tweemalen a n contiö e worden onderworpen Toor eo na het slachten Vleesch dat nit het bmteoland komt in gewonen of omgewerkten topstand zal eenmaal worden gekeard aan de grenzen of aan een bureao van inklaring Ër il ta Berlgn ia liberale kringen veel ontevredenheid over een nienwen maatregel van den Minieter van Binnenlandscbe Zaken tegen personen die van anarchisme worden verdacht Dezen worden op het commissariaat vaa politie geroepen en daar gemeten op dezalfde wgze als met crimineele gevangenen geschiedt Men verwaoht ia den Rgksdag aan interpellatie Uit Weenen worden berichten ontvangen dia melding maken van het aanstaande aftreden an baron Banfi als miniater presideot In de Neae Freie Pressei wordt medegedeeld dat volgens berichten nit Badapest in weloaderrtchte itaatknudige kringen ds oplossing der crisis TOor aanstaande gebonden wordt Bet ministerie Baofiy waartegen de oppositie zich verzetten blgtt sal altreden en eea dn andera liberale leiders met da ToijjÜDi van een kabinet worden balast Het nienwe ministerie zat trachten een overeenkomst aan te gaan met de afgescheiden liberale partggroepen en daarvoor den leiders dier groepen graaf Jaliua Andrawj en graaf Desiderias Szilagji een porlefenille aanbieden Het Bsrl Tageblatt acht dit een plan dat tot een oplossing vojren kan Ën bet blad voegt er nrg eens bg De toestand is van dien aard dat een oplossing coute qae coote moet worden gevonden Ook in Oostenrgk worden plannen beraamd voor een overeenkomst tasscben de strgdende partgen Van Caecbiaobe zijde wordt gesteand door officieose kringen een vergelijk gereedgemaakt doch dit stuit op tegenstand vaa de sgde der Dnitsebe groepen Deze willen van geen vergelgk weten voordat de taalvarordeningen zgn opgeheven Zij hebben besloten niet tot het herstellen van den wettigen toestand te zullen medewerken Toordat sg op dit pant volkomen voldoening hebben verkregen Verspreide Berichten Volgens de Echo de Paria zon de rechter door een iiedelijke anecdote dooreen der jongelieden opgedisoht te baat om den baron De Manbert b j den arm te aenaen en hem eenige woorden in te fluisteren waarop beiden opstonden en cioh naar een der reuster nissen begaren Een enkel woordje waarde heer htton begon de Sallupee f Wat is er mijn jpnge vriend P ffZou ik u bereid vinden my een dienst te bewijzen indien ik die van e vroeg Zonder twgfel behoudens dat hst m onmogelgk zij Uij kant het doen Welna welken dienst P vMe eenig geld te leenen waaraan ik dringend behoefte heb om mg twee paarden te koopen die roor een prigsje aangeboden worden en bovendien om een mijoer rriendinnea een veijoaroadeau te kunnen geven j Ah I zoo I Heel veel is bet niet wat ik vro een kleioigbeid f Ken kleinigheid F f H rijffaonderd Louis het ia niet veel en ik durf dus hopen Ah I zoo I herhaalde de baron glinlaehend den jongeling eantiende irNu heer baron wat is uAc tfntwoord F Kunt ge of neen wilt ge of wilt ge niet my dieu dienst bewijzen Hprommels mijn jongen ge doet me daar een zeer lastige vraag yHoe zoo rOmdat wanneer ik n sen weigerend antwoorfi van icitractia Bertnlas aan Eaterhaxy s advoAftst Gabanss beloofd hebben dat diens cliënt niet door hem lastig gevallen zal worden wegens de zaak Christian Eitsrbazy indien de x majoor voor bet Hof van cassatie wil vernbgoen om getuigenis af te leggen De Londensche oorreipondeat van een Ras isoh blad geeft als reden dat Estarbazj zgn aset veel ophef aangekondigd proces tegen de Obssrver niet heeft laten doorgaan dit op dat f iarbg ds vraag wie de maker was van bet orderei opgelost had moeten worden Toen dat onrermljdelgk bleek trok Ësterhazj zioh terog Bizas Lotbaringera gisteren in de rue de Petits Carreauz vergaderd hebben besloten bun landgenoot kolonel Picquart een genden meèuUe aan te bieden Drejfaa ia ongesteld De dokter van de ikrafkolonis ia Cajenno is naar hem gaan tian nadat hg reeds drie dagen lijdende is gewssst ns zwaren bnikloop Msa weet dat Esterhazj tegen 17 Jannsri s getuige is gedagvaard door het Bof vsn Caaiatie iVIaar het is volstrekt niet zeker alfi onwaarschgolgk dat bg aan die oproil iog gevolg tal geven Omtrent zgn verzoek om een vrjjgelsida ia niets beslist en hoogstwaarichgnigk zal daaraan niet worden voldaan gn tweede verzoek om reohtarlijken bgstaod Tltl evettmio door het Hof worden Ingemlligd Immers hg ia geen beaoholdigde nocb feitelgk belanghebbende partg al beweert bg dal bet Dreyfus onderzoek niet anders is dan de revisie van igu proces roor den krjjgiraad van 1898 een revisie van een vrgtpraak Bg beeft echter aan mr Saurel de behartiging van zgn belangen voor het Hof van Cassatie opgedragen en deze heeft met mr Cabaoes getracht voor den majoor een vrggeI ids te veikrggen Zg zgn daartoe bg presidsnt Loew den prooureor generaal Bertrand eo den rechter van instroetie Bertulai die bet bevel tot inhecbtenisoeming tegen Ëstorbazy in zake de rerduiAtsring der gelden van zgn neef heeft uitgevaardigd geweest Welke ds aitslag van hun stappen ia zeggen zg niet zg faebbea het resoltaat oumiddellgk aan den majoor geseind Het onderzoek naar het iooident Bard Qoesnay de Beaorepaire heeft aan het Hebt gebracht dat mr Bard niets compromitteerenda heeft gezegd Hg meende tegen kolonel Pioqnari ta spreken ea zeide eenroadig tot den heer Qseanay de Beaurepaire door ds halt geopende deur Uw verhoor is door bat Hof tot de rol feude zitting aitsesteld c geef gy de reden dior weigering zult willen weten Natnurlijk ik zou uitermate nieuwsgierig zija Daar de oorzaak Juist en die ooriaak is zeer onaangeaaam oowel voor u om se te moeten hooren als voor mg om ze te seggeo Derhalve is n puat aitgemaakt namel k dat ge weigert Hoezeer het mg moge spijten ja jonge vrieacl ik moet weigeren Ik wacht uw reden daarvoor te hooren uw weigering bevreemd me buitengewoon om u de waarheid te seggea heer baron De reden is enfin is heel eenvoudig hoe zal ik t zeggen is Welnu spreek vrguit keer baron Vrijnit ja goed en wel maar enfin ik heb het niet Kom kom heer baton Het is Boo ik u zeg ik heb het niet d t is te seggen niet gereed liggen Gij steek een weinig den draak met mg heer baron i straks erkendet ge nog dat ge het zeer betreurdet Albert de Prie niet ontmoet te hebbes daar ge hem zonder bezwaar zoudt hebben kunnen ter hand stellen wsl bg noodig bad Dat is de waarheid bet apijt me dst ge zoo aandringt Qe hadt moeten begrgpeo dat ik mijn ware reenen liever niet wilde noemen eo mjj dat moeilgke woord moeten besparen Oe doet dat niet ge wilt het weten welnu daar ge mij in den hoek praat en ik voor mijzelre geen reden hoegenaamd heb om te zwijgen behalve dat Ik u een bard woord wihie vparso sal ik aprekeai ala ge De heer Pasobal Oronseet afgevaardigde van Pargs heeft een langen brief gezonden aan dan prooD reargeneraal Maaaa wlwrin hg de resultaten heeft neergelegd van een persoonlgk onderzoek door hem ingesteld naar het altra eheim dossier Dreyfqs Deze brief bevat sitflgk niets nienWs in bet kort komt de iohoad hierop neder Bet is den heer Gronsaet gebleken dat Dreyfus veroordeeld ia op dan vealgönoemden biief van den Dnitschen keiler hoewel da Franaohe autoriteiten toen reeds wisten dat die brief valsch was Ds president der Republiek de heer Casimlr Perier had den Duitacben gezant baron Von Müaiter die hem de valsohheid vaa dan brief had bewezen beloofd dat doie vernietigd zou worden en dat hij in geen geTal dienst zon doen in het procea tegen DreyfaSf wanneer dit voortgang had Niet alleen werd das aan den krggsraad van 1894bswost en valsch stuk medegedeeld maar tiovendieo werd door den minister van oorlog het door dan presidsot der EspnbHek gegeven woord gebroken Dit alles waa reeds bekend De beer Oronsset vstteld erbg dab deze feiten bekend zgn aan den Ozaar de koningin van Engeland den keizer van Oostenrgk den koning van Italië en hun raadalisdeo aan paus Leo XIU den koning der Belgen een aantal leden van hei Fraoaeba n bei bnitenlandBche ootp di ïlomakiqua aan ex ksiserin Eugenia en aan den hertogin van Orleans Daarom zegt hg nebben de leden der oude regeerende buisen niet op de Igst oor de wedawe van kolonel Henry geweekend die feitelgk een wapeoaobonwing waa van de strgdkrachten der reactie ZwiTZlBLANn Ds eooaul te Genere heeft in zyn jongst verslag verschillende cgfers betreffende de bandelsbeweging in Zwitserland en het aandeel daarin voor Nederland en zgn Koloniën Uit die cijfers blgkt dat de haiidelsbsweging tuascheu Nederland en Nederlandssh Indië en Zwitserland nagenoeg stationnair ia gebleven De uitvoer nit Zwitserland naar Nederland hedrosg wel fra 205 822 meer dan in 1896 maar de invoer uit Nederland verminderde 03k met 302 300 Nogmaals moet er sohter op gewezen worden dat de invoer ait Nederland van Terscbillende artikelen voor nitbreidieg vatbaar ii OQk TOor wat Oenève en FransohZwitserland betreft Men moet niet nit het oog verliezen dat Oeuève het middelpunt ia van den handel ook met de omliggende departementen vau Frankrgk waar TOor ten deel door een vrga zone de tenminste nog blijlt aandringen i Ik wacht heer baron Kyk dan eena hier myn jonge vriend wanneer ik aan Albert de Frle geld leen dan ben ik volkomen gerust wst de prompte terugbetaling betreft Bn wanneer ge aan m geld leent dan zyt ge niet zeker er van het terug te zullen ontvangen Als ik openhartig meet spreken jonge vriend dan Ziet ge mg dan aan vooreen schurk mgnhèer In geenen dos e jongs vriend volstrekt niet Aan uw goeden wil twgfel ik niet in bet minst evenmin als aan uw eerlijkheid Maar het zou kunnen gebeuren dat de omstandigheden u ondanks uselve Q het nakomen van uwe verplichtingen oam olgk maakten oftewel daar ik een vyand bee van menen en er altenqinst op ben gesteld om mgu vrienden die ik uit de verl enbeid heb kunnen helpen gedurig aan te spreken zou het misschien daarop uitloopen dat wjj allebei de schuld vergaten Heer baron I riep de Sallaoes een stap achterwaarts doende BIgf bedaard mjjn jonge vriend In den loop van dezen morgen heb ik enkele opmerkingen van u gehoord die zeer in mifn smaak vallen en die m eeo goed idéé geven van uwe verstaodelgke vermo gens bederf dien goeden indruk niet door iets oorerstandigs te zeggen of te doen maar houd u kalm en luister maar wat ik u zeggen wil Qald hebt ge noodig niet waar Welnu zonder zelf mgu beurs te openen wil ik n helpen