Goudsche Courant, maandag 9 januari 1899

1 are 33 centiaren en een huur opbrengende van f 5 75 pei week worden na afzonderlgke veiling en afslag gecombineerdDe perceelen zgn t bezichtigen Vrgdag 20 Maandag 23 en Dinsdag 24 Januari 1899 telkens van 10 tot 3 uren en op den ver koopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te GouA Openbare Yerkooping te GOUDA op WOENSDAG 11 JANUARI 1899 dea morgens te elf uren in het KoSehuia HAaicoüut aau de Markt ten overataan van den Notaria G C FOBTUIJN DROOGLEEVER viN No 1 Een pp guaatigen atand gelegen ruim ingericht Wat tagan 3wh fa is basta b Laai iwriviaif tag iaauapynan kortom toter PaiwExpeller psBaa vaa BlfaaMaaii faaMaaii T f la antbat Ml mm aaata wenden tegen fe Aiiker PalB Expeller Terkaw Wit WOONHUIS ERVEN en TUIN aan den Korten Tiendeweg bg de Markt Wgk D No 2 groot 1 Are 49 Centiaren met een gemesnachappeljjken Gang naar het water der Zeogstraat Het perceel t welk aan de straat een breedte heeft van 7 64 Meters hevat beneden de Winkel en Kantoor 3 Kamara en Keuken en boven 2 Kamers en Zolders en het is te aanvaarden 15 Februari 1899 No 2 Een WERKPLAATS ol PAKHUIS en ERF met den GROND daarachter zoodanig als op het terrein is aangewezen achter perceel 1 in de Stoofsteeg te Gouda Wgk A No 73 Terstond te aanvaarden De perceelen Nos 1 en 2 worden na afzonderlgke veiling en afslag gecombineerd No 3 Een goed onderhouden W00I HIJIS met PAKHUIS daarnereus breed aan de straat 8 56 Meters ERVEN ELEINGARENBIAN van 4 paden en SCHUREN aan de Spoorstraat te Gouda Wgk Q Nos 211 eu 212 te zamen groot 4 Aren 9 Centiaren Te aanvaarden 16 Januari 1899 Nos 4 en 5 Twee PAKHUIZEN en ERVEN in een gang in den Wilhelminastraat te Gouda W k M no 55 Terstond te aanvdarden En Nos 6 tot 19 Feertlen HUIZEN en ERVEN allen naast elkander gelegen iu de Meaaemakersatceg aan den Raam te Gouda Wgk O Noa 461 tot 474 Allen bg de week verhuurd elk voor 75 cents met inbegrip der waterleiding De perceelen zgn te bezichtigen Vrgdag 6 Masndag 9 en Dinsdag 10 Januari 1899 van 10 tot 3 uren en op den verkoapdag van 9 tot 11 uren Naders inlichtingen geeft voornoemde Notaria FOBTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Gevestigd te Gouda OOSTHAVEN B 10 J J CRAMER Tandarts 1 Te Spreken telleren dag behalve de $ Xondag I can O 4 uur 8jchöol8chriften 26 CA IERS in zwaar Blauw apeltomslag met vloei en étiquet 40 bladzgden 1 45 CAHIERS 36 bladz in iwaa blauwspeltomilag ƒ L Aanbevelend ABLs JOSOBNEÜt Kantoorboekhandel Oosthaven B 78 Gouda wtEiJWi GESCHIKT VOOR ITachtlicliteii Koffie en TbeUcliteii Welige 4 i uor branden it a en 6 uur brandende 3 oeut per Btuk Eenig Agent voor Gouda en Omstreken IZitAK CATS Papiermolep GOUDA Vind u dit niet goedkoop en gemakkelük en behoeft hiervoor geen Olie geen OlaMjoIin Alleen een luoifer aansteken Is noodig Oeheel londer gevaar voor brand ali ook aoiUler reuk artikelen nit Geneve zonder invoerrechten kannen ingevoerd worden Boewei het coosalaal steeds gaarne bareid ii den Nederlandscbeo handel voor te licbten moet er nogmaals op gewezen worden dat bet uitzenden van handelsreizigers verkie tyker ia dan bet aanknoopen van haodelarelatiËQ alleen per brief of bet direct aanstellen van agenten Het te zyner tyd op deogdelyke wyza plaatien van advertantiën kan dikwyie nut hfbben Zooala in het verslag blykt werd Zwitserland in 1897 slecht door 11 Nedertandscbe handelsreizigers bezocht tegen 46 Belgiachv Een bezoek aan het Coosolaat is den handelsreizigers steeda aan te bevelen om zoo mogelyk nog andere nnttige aaO vyziogen te knnnen verkrygeo In het afgeloopen jaar lieefi bet Gonsolaat rendoende aan eenigo handelareizigers zeer nnttige wenken kannen gaven waardoor zy in korten tyd zaer bevredigende zakao hebben kunnen afsluiten Nogmaals wordt aan de hnodelibnizen vooral in de Nederlandsohe bezittioKan aanbevolen indien voor bonne bestelliogan voornitbetaling wordt verlangd dóór handelaren in Zwilierland die zy slechtt door advertenties wat soma ta Genere pinata heeft naet bestelliugen van horloges byontirieën en mnziekdoozen zich eerat om ioU htiogen te wenden tot een Nederlaod ob GonsnUat daar anders dikwyla moeïelykheden voorkomen of zelfs aohada wordt geleden ClUNA Hoewel reeda ia versebillende baveoateden van Gbioa die voor bet verkeer opeudtaan reclame gemaakt wordt op Ëoropeesobe of lurer op Amerikaanscbe wyze ia ip hetgrootate deel van bet HameUche ryk de eigenaardige manier om zyn waren aan den min te breagsn Xiog in zwang welke rooral daarin bestaat om zooveel mogelyk leven ie maken De bandelanra in papier byv gebruiken baodtrommels da kooplieden van zyaen sto£Fen een andere aoort van trommel waarby twee aon oen draad bereatigde kogoUJM door het draaien van bet polvgewricbt banrteliogs tegen de beide vliezen ealageo worden Band laara in raanoferturen lokken huii koopern door den dreuuendeu klank van de tamtam de icliareniiypers bed enen licb vao vierkante metaten platen die door middel van twee tonwtjee aan elkander verbonden lyn en was ede ze oorverdooveod klapperen Reizende barbiers dragen gewoouIgk een soort atemvork hy zich willen zg de meoBchen laten hooren dat zy er zyn dan trekken ze daar een yzersn staafje tnaschen door Kwakialvers of kooplieden lo geneeS middelen en zalven maken evenwel joiat ala hnn blanke ollega a bet meeats leven ze ntelen met half geopende yteren ringen en stokken metaal er dapper op loa Orsreenkomstig het hier heersobande gebruik om by bsrbierawinkels tcbeerbakkeus bji berbergen krniken enz uit te hangen loktdeCbineescbe koopman met zyn mutalen ysscbaAltjes de koopers voor de friskcbe doch ongezonde znre pruimeolimooade en ten slotta gebruikt de oliebandelaar voor dit zelfde dool een grooteo booten klapper Het moet daar een helscb leven in Gbina sgn I Engblawd Voor de acherpzinnigheid on getykmoedigbeid van den JBngelschen recbtor sir enry Hawkins die pas zyn ontslag genomen heeft beefden alle Londeaache misdadigers Geen betuigingen van onachold at werden die op nog zoo theatrale wgie gedaan konden hem van de wy brengen Zdo riep eens een beklaai de dïe duchtig iu t nauw gebracht was nit Ik mag door den grond zinken als ik de waarheid niet spreek ik beu onaobuidig I Kenige oogenblikken bleef Hawkinv stil iitien ala badden die woorden indruk op hem gemaakt maar dan neideby Zoo bet sobynt dat uw wenaob niet zal vervuld worden en daarom zal ik uw vOanis maar vellen I £ 0 de beklaagde werd dit maar al te zeergewaarl Een andere miada iger die tot seven jaar gevangeniaBtraf veroordeeld werd merkte aan Acb mylord dat zal ik nooit overlereof Dat komt me ook juiit niet zoo wensohelijk voor antwoordde Hawkins Eens vroeg een geznorene vóór den aan rang van een proces om been te mogen gaan daar hy doof was Q kan gaan fluisterde Uawkina naow hoorbaar Daak u mylord c out noordde de docve dadelgk en begaf zich naar de denr Doob Hawkins liet hem terugroepen en nooJ laakte hem om te blyveo Hawkins had de gewoonte zyn hond naarde rechtbank mede te nemen waar bet ilior gewooulgk onder zyn stoel gioK Iggen Ëeos toen een verJedign met zyn pleidooi ia vunr proakte en een bgcondnr luiden toon i ebruikta begon de bond van den president onder diens atoel loide t blaffen aStilU riep Hawkins streng ik lerzoi k den heeren voortaan hun honden tbnis te lateuU Een audermaal hield een advooaat een eindelooze r de 8uel schreef Hawkins eenige woorden op eenslnkju papier dai hy daarna op den lensenaar van den verdedigrr liet leggen Deze las Wodi tryd in bet gednld oetenen Gooden medajlte 6ir Henry Hawkins Efr olle vermelding Jobc BINNENLAND Door kerkrooftden der hervormde gemeente te Uoogevean worden opgeroepen sollicitanten naar de batrekkiog van tamboer hg die gemeente De gemeente Hoogeveen bezit geen tortiQ en dns geen torenklok en by gebrek aan beter worden de vrome iogezeteoao door trommtUtag ttsp erke opgeroepen Daar de tegenwoordige functionaris de stokken neergelegd heeft ia dit baantje vacant Gemengde Berichten In Den Haag ia giiteren och tend bet lyk van een lantaarnopsteker nit het wat r ann da Prinaessegracbt opgehaald WaarBchyolyk ia de mao tengerotge van het mistige weer in bet water geraakt De milicien pontounier V te Dordrecht werd gisterennacht van de kazerne naar het politieburean verroerd om nader geconfronteerd te worden daaÉ hy verdacht wordt behalve een onlangs gapleuden diefstal van geld in de kazerne nog verschillaode kleinere diefstallen gepleegd te hebbeo Onderweg wist hy zich van zya geleide loa te rukken en niettegenataande men hem direct nazette is het niet mogen gelukken hem in vangen Alle verdere pogingen om hem op te sporen zyn tot aog toe vrncbteloas geweest De politie tf Maaitricht heeft aaogeboadeo twee peraooeo verdacht van diefstal van dekens en hammen nit woningen waartoe zy lich to aog hebbeo weten te verschaffen door middel ran een tuimelraam Zg zyn ter beschikking der jnstitie geiteld Sedert eenige daiten werd te Groningen vermist een zekere H kso oorbediende Naar vy thans oit goede bron vernemen was hy inDen Haag gelogeerd onder den naam Van darWal hy beeft licb zooala bet gerncbt loidt van bet teven willen burooreo en sieh levensgevaarlyk m t een pistoolschot in de bartatreekverwond P G 0 Men Bobryft oit Loosdreoht By het geval ran beksery alhier zijn oit het bed veracbillende lakeu te vooracbyn gekomen vat aanleiding gaf tot de volgende botangrgke mededeeling Ontooga kwam eea kind dat betooverd was in behandeling waarbij het niet veel lobeelde of bezwering had geen doel meer aiK Eaaüit het bed van het kind kwamen achtereen volgens voor den dag zes plankjes zyude de doodkist daarbij beboorende schroeven twee pluimen voor de paarden ran een Igkkoeti vier dragers Nn ontbrak een aanaprekar Was die ook nit het bed gekomen dan was bet geval hopeloos geweest Hoe men te weten kan komen door wie het beheksen U geachied Daarvoor beafaat een eenvoudig middel Men laat dan maar een ketel w ter nfgeo dagen achtereen koken en na verloop van dien tyd komt de heks zich zelf aanmelden Deze is echter kogelvrg tenzy men met zilver schiet Daarmede wordt een heks altyd geraakt STADSNIEUWS GOODA 7 Janusri 1899 Onze vroegere Btidgenoot de WelEdele Qesir beer A W d M er Kdpitem Intendant bg bet Neiii ludische Irgar ia bevorderd tot Majoor IntendiiBt Ha4strbcbt De bevolking baatond op 31 Deoembar 1897 oit M n Vr Tot 831 863 169 Oednrende 1898 ayn M D Vr Tot Oaboran 33 20 63 logekomea 82 57 139 i 115 7 192 Totaal 946 940 1886 Gedurende 1898 zö M Vr Tot Oterledeo 14 15 29 Yartrokkan 73 61 1S4 87 76 163 Bevolking op 31 Dec 1898 858 864 1723 Voltrokken huwaiyken gndncende 1898 12 Lavenlooi aangegeven kindaren 3 BzNsciioF Mst ign 4jarig b eaje voor een mai etroo getaden kaaabrik kwam Donderdagmiddag de veeboudur J de G albier oit Oadewater rgdeo t Paardje maakte baaat en t ging er lóó bard van door dat bg bat afrgdan van de Smidsbrog te PoNbroekerdam lUchta twee wielen den grond raakten ao het rgtnig weldra omboog itond en bat etroo liet vallen voor de amidaa van de wed Schakel Onder al die bedröven raakte bet piard tegas dan grond en werdsn vagi i en tuig niei weinifi Iwschadtgd Gfllokkig det de G en een klaia meiije dat tnet beiD meereed sioh aog bgtgdi ia Teiligbeid visten te itelleo Bebo Ahbacht Iq 1898 wrd aso het bolppo tkantoor alhier io de Bykipoiitapaarbaak iDgalegd f 8827 27 Het aaatal niesw uttge eveQ boekjea bedroeg 32 en dit der op 1 Jaoaari jt ia omloop cgadfl boekjet 198 C e totale inleg bedroeg in 1897 i 104G2 03 LsKKUEKEfiK Dondflrdegavotid bield da rederykarikamer Jan NieaweabuyuDc albier in De Oroote Boer bare eerste aitroerin in dezea wtater Qegeren werden De Eiei reraenigiDg aQ Stelleodgk blgspel in Tier bedi Tea door Lodevryk Malder an De ware Jozef c blgapet ïa ééa bedrgf door Glaaor Beide biy p ten werden met aandacbt gevolgden tot geaoegen weergegeren D dames die bare bulp daarb Terleendoo garen blykeu Taa groote toewyding aan de baar tofgewezsn taak Een fliok ftozelscbap was aanwezig en van bbtbal n afloop dar werkzaambeden gegeven werd een dmk gebrnik gemaakt Qezeltig BOoaU men tegenwoordig in de boTeozaal van De Groots Boert byeen kan sga deed dan avond rerleDgeo tot de banen jKno morgengroet ten geboore brachten De beer inapectenr der directe belaitiugeo tij Gooda eu bet college van zetters in deze gemeente hebben ali deakuodtgen voor de opneming ran de waarde van bet mobilair ten dienste der persooeele belaitiug aangewezen de baeren J H Faay ta Gonda en D SIgk alhier en ali bonne plaat9TervauK ra de baeren M Binnandyk te Qoada en C J NereD albier Stolwijk Op bet balpkantoor derposteryen alhier hebben in het jaar 1898 in de ryks poalapaarbank 84 inlagen plaats gehad tot een bedrag van i 6425 en werden aan orsobiltdnde inleggers 24 nieawe spaarbankboekjes nilgereikt KaïuPEN a d IJsbl Het albier opgerichte fanfarecorps Concordia bestaat oit 31 werkende leden Beschermheer is de BargsmesB ter de heer B Koker Jz Het bestaar bestaat nit de heeren J Maasdam J Timmerman S Prins en J Minnes De beer Maasdam beeft ziob bereid verklaard om gratia als dirfoteur op te treden OuDEWATER Zskere H B albiar werkzaam in de stoomtoowilagery van de firma an der Lee te Hebendorp werd door een vliegwiel tegen den arm getroffen en ie na voorloopige geoceaftandige behandeling naar Utraeht Ter 4 trokken ten einde in het Acadcmiscbr ziekenhuia aldaar te worden verpleegd Akuerstol Gekozen tot comnisaariBseo der xalonegenviascbery De Snackertc alhier de heeren Mr Me vil baron ran Lgnden G J baron vnn Hardenbroek albier en Tb L baron Qoarles de Qnarlea VERSCHEIDENHEID De agarobiat Lnofaeni die keicerin Elra batb vao Ooatenrjik beeft vermoord heeft vojuo bat Nane Wieoar Tageblatt bekend dM bij twee medeplichtigen beeft gehad Een wachtte aan het alation met een revolver en de twepda was naar Lanaaooe gegaan mat een bom om de Keieerio daar te ontvangen ala zjj aan de andere belsKars mocht ontkomen Bargeriyke Stand GEBOREN 6 Jan Jobannea Arooldos oudera J A Raapia en E Kljjo OVERLEDEN = 5 Jan J C H M van Rgmeoam 16 m J W van den Berg 23 j 6 P A van der Liat 29 j E J C Bak 15 m ONDERTROUWD 6 Jan M F J van Bnnran en C W Zo jdteld J Jannea en W A den Edal G N van Booit en D T Boer GROOTE KEUZE WIIfTEEMAHTELS Toor Dames en Kioderen van de goedkoopste tot de beste soorten eoncurreerende prtjnen D SAMSOM Markt GOUDA In concurrentie met alle Buiten en Binnenlandscbe huizen ï3EClL A 2v£B DOET HET UWE BUREN WETEN Het ie beter nit het water gered te worden ala men op t pnnt ataat te verdrinkei dan er in t geheel niet uitgehaald te worden niettemin ala wg aleebta te kieieu hebben dan meen ik lat w verkiezen er nit gered te worden op t oogenbUk dat wg in t watar vallen Aangezien wy niet kunnen voorzien noch wanneer noch boe het ongeval ons kan overkomen is het dos byna niet praktisch voorzoi a maatr elen te nemen met het doel om ze in geval van nood toe te passen Ziedaar juist de reden waarom zoovele personen gekwetst of gedood worden op verscbillende wyzen en dat zoovele anderen zoo long eu zoo vreeselyk aan de eene of andere ziekte Igden eu eindeiyk sterven Meestal komt de bulp te laat om oog van eenig nat te zyn Wat moet men alsdan doen znlt gg my vragen Zulks is eene zeer eeuvoadige zaak Eooals gy zalt zien nooit nalaten aan Uwe boren te doen weten dat dit of dat geneesmiddel ü van het grootste nat ia geweest voor deze of gene ziekte opdat zy op hnune beurt vooruit weten wat gg slechts geweten hebt na eeue lange eu gevaarlyke ziekte Ziehier een voorbeeld dat U beter zal doeu begrypen Mejoffroaw Catherine Qnickers wonende Willemyi singel Roermond was sedert langen tyd Igdende aan vreeseiyke rheamatische pyuen door haar gansche lichaam In een schry vend 15 October U zegt zy iSedertjarenenjarenwasik aldus lydende zonder eenige hulp by de vele geneesmiddelen te vinden Opdatoogenblik inist dat ik alle hoop zon opgeven sprak een myuer buren m over een geneesmiddel dat haar van eene gelyksoortige ziekte als de myue genezen had Probeert de Pink Pillen van Dr Williams zeide zy my en gy zalt weldra genezen zyn Zonder dralen verschafte ik my eene doos en reeds by den aanvang voelde ik eene verbetering de pynen verminderden en met de behandeling voortgaande zyn zy na eenigen tyd gebeel en al verdwenen ik kan ü verklaren dat zy my uitstekend geholpen hebben en zal Owe Pink Pillen van Dr Williams een ie er aanbevelen Prys 1 75 de doos 9 per 6 doozen Verkrygbaar by 8n4bilié Steiger 27 Rotterdam eenig depothoader voor Nederland eu apotheken Franco toezending tegen postwiasel Daar het doel dezer geneeswyze is de hernieuwing van het bloed en de versterking der spieren strekt haar werking zich op vele ziekten uit bloedarmoede rbeumatiek henpJicht zenuwpyn verlamming ruggemerKsziekte St Vitus dans hoofdpyn zenuwacntigheid klieren enz De Pink Pillen bergeven de achoone kleuren aan de bleeke gezichten handelen In alle gevallen vou verzwakking en hebben eene werkdadige handeling op alle ziekten veroorzaakt door lichameiyke en geeatelyke overspanning en door buitensporigheden Gelijk alk gotdt produkm leordtn ook de Pink Pillen reeds nagemaakt een ieder geve due wel acht dat er in t fratiKh op het omhulsel staat t Pilules Pink pour Personnes Fdlee da D Wiltiamst t Umhultel en het etiket lijn mm rooskleurig papier met blaua Utters Men hoede eich voor namaaksele welke dikwijls gevaarlijk fün voor de gewondheid Wij Yunnan de werkdadigheid der Pinkpillen niet waarborgen Ju eJL JÉfVH i zijn d w e mm o yi vj t rai geUjk aan fUiih iERSONNESa nevenitaand S B JL AZ BS M9 model f a c W AMERIKAANSCBE Biinii wmij bij A vw OS As Md Tailleur Kleiweg K 73 73a GOUDA Telephoon No 3i ADVERTENTIEN De ondergeteekende betnigt zgn barW Igken dank voor de vele bewgzen van belangatelliog in de laatate dagen ondervonden Dr H IJSSBli Di 8CHEPPKR Gouda 7 Jannari 1399 Een Ekster OOG of LIKDOORN kan men binnen eenige di en zonder de minste pyn vèrwyderen met LIKUOORNTINCTÜUB Frga per Flacon met innaeel en gebmikaaanwgiing as C Ml bg J V4N OUË Kleiweg No 2 Gudi Blgkena aete den 5 JANOARl 1899 voor den ondergeteekenden Notaris te Gouda verleden heeft de Heer PIETER nu JONG wonende te e Gravenhage te rekenen van den 1 JANUARI 1899 opgehouden lid te agn van de veunootsehap onder de firma A de Jong en Zonen gevestigd te Gouda en ia in diena plaata als vennoot opgenomen de Hoor GEBARDÜS JOHANNES M JONG PiKiii azoo houthandelaar wonende te Gouda Geschiedende deze bekendmaking ingevolge Artikel 31 van het Wetboek van Koophand H GROENEN DA Al Notaris Blgkena acte den 5 JANUARI 1899 voor den ondergeteekenden Notaris te Gouda verleden ia tnsschen de Heeren GERARDDS JOHANNES D JONG Gkeakdds Joh41inmzoon en GERARDDS JOHANNES oa JONG PiKTiiiszooii beiden hontbandelaar en wonende ta Gouda aangegaan eene vennootschap onder de firma A de Jong en Zonen gevestigd te Qouda ten doel hebbende den handel in hout en aanverwante xaken en de houtzagerij zynde eene voortzetting dier vennootschap zoools die door genoemden fl Heer QËRARDUS JOHANNES os JONG Gkaabotjei JoHiNNKszooM en den Heer PIETËB D JONG wonende te Gravenhage ia gedreven De vennooUchap is aangegaan voor onbepaalden tyd te rekenen van den 1 JANUARI 1899 znllêude ieder vennoot het recht hebben haar ten allen tyde te doen eindigen terwyl de vennootschap eveneens zal eindigen by overlyden van een der vennooten Ieder der vennooten heeft het reoht namens de vennootschap te teekenen voor alles wat de zaken der vennootschap betreffen en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden De toestemming en onderteekening van beide vennooten met ieders eigen naam wordt vereiacbt tot het hnren en verhuren aankoopen enver vreemden van onroerende goederen eu tot het verleenen van zakelyke rechten De vennooten zullen voor honne vennootschap geene borgtochten mogen aangaan Oeicbiedende deze bekendmaking ingevolge Artikel 28 van het Wetboek van Koophandel H 6R0ËNENDAAL Notaria TIESEUA s RIJWIELHANDEL is verplaatst naar de Lange Qroenendaal 123 SmiSlEDERU en lETAALDBAAlEBU Fransclie Kina la Eoche Kina la Roche KRAEPEUEN en HOLM bij WOLFP Co IV GEEN BETER adngs voor alle soorten SCHOENWERE alshet Noordhrabantiob Schoen en Laarzenmagazgn KMuieg JS 30 tegenover de Kleltoegtteeg Aanbevelend € SMITI Alle repaxaiiën en aangemeten werk Opruiming van het nog voorradig winterwerk en ongesorteerd schoenwerk Zia de etalage Openbare Verkooping te GOUDA op WOENSDAG 25 JANUARI 1899 des morgens te 2 aren in het Koffiehuis Huiuoiiiic aan de Markt ten overstaan van deo Notaris G C FORTOUN DROOGLEEVER VAS No 1 £ n op goeden stand gelegen WiniEGLHlIlS ERF en PLAATSJE aan den Langen Tiendeweg te Gouda Wgk D No 37 Verhaard bgde week voor 8 50 No 2 Een ERF achter den eigendom van C M FooKSUA in den Roosendaal aan de Wilhelminastraat te 0 w ia groot 12 Centiaren No 3 Een goed onderhouden aangenaam gelegen WOONHUIS ERF en TDIN aan den Bleekerssingel te Gouda Wgk B Ko 199 met een uitgang naar de Boelekade Te aanvaarden 1 Mei 1899 Het Hnia bevat 4 Kamers Keuken Kelder Zolder en Dienstbodenkamer en heeft vele gemakken No 4 tot 7 f fer nevens elkander staande HUIZEN en ERVEN naast het vorige perceel aan den Bleekerssingel te Gouda allen met den GROND daarachter Wgk R No 195a 196 197 en 193 Allen bg de week verhuurd voor 1 50 1 50 1 50 en 1 70 te lamen 6 20 per week No 8 tot 18 E f naast elkander staande HOIZEN on ERVEN met den GROND daarachter in de Boelekade te Gouda achter de peroeelon Nos 3 tot 7 Wgk B Nos 167 tot 177 Allen bg de week verhuurd eu wel 16 en 168 elk voor 1 30 169 voor 2 10 170 voor 1 40 171 voor 1 S5 172 voor 1 45 173 voor 1 85 174 voor 1 40 17B voor 1 45 176 voor 1 40 en 177 voor 1 75 te zamen 16 25 per week Na afzonderlgke veiling en afalag worden de perceelen ATos 3 tot MS gecombineerd ala volgt Eerat Nos 4 toi 7 daarna Nos 3 tot 7 vervolgens Nos 8 tot 18 en eindelgk Nos 3 tot 18 Uie perceelen te mameu groot O Mren S Centiaren titju om Atcntte ligging Maonder getehikt tot hel uitoefenen van eene Aandeit aak De breedte aan den Singel bedraagt iO ÉO mtetert en aan de Boelekade 3S S3 Meter No 19 en 20 Tteee HUIZEN en ERVEN naast elkander gelegen in een Poort aan de Nieuwe Haven te Gouda Wgk N Nos 68 en 69 Verhuurd bg de week No 69 voor 75 en No 68 voor 65 cents Nos 21 tot 25 wyf eenige jaren geleden gebouwde naast elkander staande goed onderhouden Huizen Erven en GROND in de Korte Akkeren te Gouda Wgk P Nos 324 tot 328 te zamen groot 6 Aren 70 Centiaren Verhuurd bg do week No 324 voor 2 50 No 325 voor 1 75 No 326 voor 1 80 on No 327 en 328 elk voor 1 75 samen f 9 55 per week Na afzonderlgke veiling en afalag worden de perceelen iVo tf tot 9S gecombineerd No 26 Een goed onderhouden aangenaam gelegen WOONHUIS EBF ed GROND Onder de Boompjes aan de Wachtelstraat te Gouda Wgk P no 265 Terstond te aanvaarden No 27 Een ruim ingericht goed onderhouden WIITKELHUIS WOONHUIS ERF en QBOND aan de Weetzgde van den Raam te Gouda Wgk O No 413 Verhuurd bg de week voor f 3 50 En no 28 tot 30 r e HUIZEN EEVBN en GROND naaat alkander gelegen achter het vorige perceel Wgk O No 409 410 en 411 Bg de week verhuurd elk voor 75 oenta De perceelen Noa 27 tot 30 te zamen groot las atasda In leder holapib ff Aikerfai Expeller 1 60 ant 76 oeat an 1 36 de les t TaolhAsdaa in 4a mawta ApoUiekea n T AAUAtei t Oa U Rottaidiini Te GOUDA bg C LÜGER Apotheker Markt en bg WOLFF k Co Westhaven 199 GEVRAAaD Iemand b b h h zoekt 1 APRIL a s gem kamer met pens Fr Br lett R EDAUW Dabb Buurt Appnta I Frans Jozel Hunyadi lanos Aanbevelend 81otemaker é Co I S KEKER Korte Tiendeweg Goud Voortzetting der Algeheele UITVËRÜOOP wegens vertrek naar Mers Haast U haast U degeen die proflteeren wil van de buitengewone koopjes in Maputacturen Bedden Dekens een groote party Wintarartikelen die voor spotprgien opgeruimd worden zooala Mana en Jongens Jassen Pelerin Jassen van f 2 Regenen Rgjasson buitengewone koopjes Witte Goederen zooala Talollakona on Serwtten beste kwaliteit 25 cent Linnen voor Lakena 3 el breed van 45 cent voor 30 ot stukken Keper houdende 20 el van f 4 75 voor f3 50 een groote partg Katoenen Dekens van f 1 25 voor 80 cent Kinder Dekens van 90 voor voor 50 cent bgzonder geschikt voor uitdeeling der armen zwaar gevolde Kapok Bedden van f 15 50 voor f 10 75 Veereu Bedden van 45 voor 32 Gulden enz Gevoerde zgden Bokken van f 4 50voorl2 90 LakBn8oheBokkenf 1 25 Het HUIS is TB HUUR spoedig te aau vaarden 1 S KEISER Korte Tiendeweg Gondi I l ® P D IKE OUDE 8CHIEDAMMEB GENEVEE Merkt NIGHTOAP Verkrügbaar bü i M PEETERS Jz N B A la bewijs rao eohtheid ii cachet OD kurk steoda voor P HOPPE D J TAN imS Dubbele Buurt B 10 TAILLEUR TANDARTS E CASSmO Gouda Turfmarkt aPHEEKVBBJf MAANDAG DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG van tot 5 uur WOENSDAG ao VRIJDAG van ttoti uur ZONDAGS nirt IIIUWI