Goudsche Courant, dinsdag 10 januari 1899

No TT83 Dinsdag 10 Januari 18 9 378te Jaargang J L BRUTVS GOUDA Turfmarkt en Hoek Gouwe gÊf Heeft de eer Ie berichtei dat zijge HAGiZUniN des ZONDAGS ia 2 DDR GESLOTEN ZIJÏL mmim mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TdefMB H M De üitguve derer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering ran Zon en Feestdagen De pry 8 per drie maanden is 1 26 traBoo per post ƒ L O Afzonderlyke Nonuners VIJF CENTEN Teltfooa No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nudd DAHKS ZJlNO VBBEBNIOI N8 AENOLD SPOEL Diractenr t He r t H B SPAIN BEKHAI UITVOEEIIIG OF Dinsdag 10 Januari 1899 des Bvonds ïuUf loht in de Zaai Nut en Vermaak i der kieteil Bennie i met velwillende medoirerking ran Uej B E piano accomp Heeran Inritéi en een Btrijkorkeat Soliiteo Mej B o GBOBN te RoUerdanti Sopraan De Ht M S TiN VEEN t iJoffjntom Tenort De Heer A tah be STAP te Banton H H Donateurs hebben toegang met 2 Dame H H Knnstl leden met 1 Dame Meerdere dames en leerlingen der Bted Muïiekschool knnnen worden geïnlrodnoeerd legen betaling Tan 0 60 per persoon Vreemdelingen tegen Op den avond der nitroering lal gelegenheid gegeven worden aan t bnrean aich te doen inschrSven als Donateur 8 of Kunsll Ud 2 Tekstboekjes nUen aan de Zaal verkrügbaar ign lïet IDepot Dia Soeiété Générale des Eaai de vie deCogaao gevestigd ZEUGSTRAAT G 86 levert het bekende fijne merk IIHPËKMI ƒ l ao per Flesch per Dam ohn 2 en 5 L i 1 40 per Liter In origineele verpakking Aanbevelend FOTOGBAriE STUDIO t BoBte ireB voor Reproductiewerk on Vergrootingen Si eU ki sa im balais sef lal rimctlln Sinfl SM Omdn Oouda Drak t a A MUfEMAN k OOK J H ROODE het Schoenen en Laarzen Magazijn 9 95 IgeopendI 1 J Kleiweg No 101 Hoek Turfmarkt OO TJ ID Steeds voorradig eene rainie kenze der Soliedste soorten welke tot billijke prijzen worden geleverd V Desverkiezend op afbetaling per maand en per week V A LEWEI STEI GOUDA Kleiweg 49 JMaaimachines Stoom Zagerij en Schaverij J VERGEER GOUDA LEVERT EOPLATTEN ABCEITBATEH M LIJSTEN ook volgens op te geven Profiel Spoedige aflevering Nette uitvoeriBg Concnrreferende prijzen DE ORGELS TaÏTstoryTTlar znn alleen in Nederland reeds bg duimemden ingevoerd en alom bekend en gihefd Steeds een fraai aorteering er van voorhanden ook van ander uitnemende QROOTE VEaSCHEIDBNHBID van AIiLERLBI MDZIEKINSTROMENTEN en BENOODIGDE VOOKWEBPEN BIJ DE MUZIEK To bohareo Strijkstokken in te leveren o o r of op don laatateu VlJdag n iedere mwud DI LAIVG UAUKT V Fn R FTTT T Fn Nr tOoedkoopste en 10116 181 adres voor Vervoer van Inboedel oowelbhinen als bnitan de stad met gesloten wagens bg A GRAVBSTEIJN Oude Gouwe JMm Mwrdt tegen Trantport eHad vereekerd h AI IJSS IKGR T00 i Goedkoope en smakelijke ANIJSHËLK4 in Doozen waarrui de iahond voldoende I is TOOT 5 Liter Melk per doos O ÜÖ f D MIEBIES i DROGIST Kleiweg E 100 f Tiendewegr S9 CiEVERV GLOEILICHT Branders compleet h 85 Cts Beste Eousjes i 20 CtsPrima qualiteit i 30 Cts HRR ïTP NBDBUiNDSGHE RIJVULFABRIEL Direotenr H BUBOBBS DEVENTER r EH Bandelaren en Reparateurs I Aangetien wg ons thans ook speciaal gaaa toeleggen op het vervaardigen van flTTINGI Frames Wielen Banden Zadels eni enz zoowel van Bgwielen als mndet ketting raden wg U ten zeerste aan onae uiterst lage prgzen te vragen Tevens maken wg U er opmerkiaam op dat de prgun onzer Bgwielen voor lSi9 belangrifk verlaagd zijn loodat wjj thans scherp eonourreeren Waar niet vertegenumordigé teerden UVBUIGB A6BNXES gevraagd in t bgzonder voor den verkoop onzer Acatènes die iedere soUede handelaar kan bekomen Vraagt onze Prijzen door een uwer Huisgenooten in den Sigarenhandel van Ltnis Bisséon Duiiiiele Bnnrl fionda Mr VRAGEN J Sigaren a 10 Gonf 1 merli DA CAPO daar zg nwe verwachtingen leker zullen overtnnen BDtteDlandscb Overzicht De DttjtnbMea mtken een pstiicoUtreD brief tsd Èmilfl Zola aan mr Labori optnbaar Zola ipreekt als sgo Taste orertaiging ait dat tgn terogkaar in Frftukrgk na mogelgk it ea dat men der regeariog wel soa kauDeo TerhiaderaD bet proces Tan Versiillai te barTstten voordat het Hof sgo enqQetabtaiadigd bad Hg legt zich ecbter ueer bg deo raad dien Labori bem onlangs weer op bet hart sphgnt te bsbbea gedrokt zich nog oiet te TartooDSD Bet is wel de grootje opofferiog die ik mg tot tooTar Toor de Kaak getroost heb achrgft Zola Mgn sietstoestaad aegt dal ik genoeg heb tsd Trede en Teiligheid Qg kant n mga waoboopsaogst niet voorstellen waaoeer ik s morgens de bladen lees Hst is mg aljof ik tot nieti meer goed ben dat ik een doode beo terwgl de anderen strgdeo £ o dat zal nog maanden soo voortdoren rer Tan al degenen Tan wie ik houd Ter ran mgn gawoooteo Tan hoofd en hart £ o in antwoord op een aansporing die Labori bem waarsobgnigk met het oüg op zgn Teiligheid aond om Tan virbigfplaats te reranderen schrgft hg Waartoa Ik sal mg niet terplaatsen dat is eeoToadiger ea waardiger Yersobillende redeaen doen mg best ai ten bier te big ren Over de kani o de oTarwinoiog Iaat hg sich boopvol uit De orerwiDningsobgntaig Toortaan zeker doch ik ben orertaigd dat tot bet laatste oogenblik de bandieten party alles in het werk sat stellen de gerechtigheid tegen te gaan De heldhaftige Ptoqoartschgnt gered dank zg u het iijn Urbain Qohier en Reiaach die na getroffun zullen worden en aan den TooraTond fan Dreyfus ioTrgheidstelliDg zult ge nog zien welice domme en moniteraohtige poging men zal wagen O ons arm land I daaraan denk ik alle aren met onrost Den dag na ome OTsrwinning welke painhoopeo zollen wg ooit bet bait knnnen berboowen met at die verrotte boawmaterialen Dk r ligt de sflhtikkelgka d Tan morgen Men begrypt dat de herkomst tbb den brief niet rermeld is Het bericht uit Cayenne naar Londen geseind dat Dreyfas oagetteld zoa zga ia tot beden bg het Franflche ministerie ran koloniëa niet bersitigd V Zweden en Noorwegen trekken Toor Denemarken psrtg tegen Prnissn üat Stookholmsche Aftonbladft zegt dat elk n tiooaal FEViLLETOJ dedeokschriften van een Gelukzoeker OF ANNIBAL DE VOOTELING Haar het Frantch Dooe W NUTTEBS 88 0p welke manier P Door u Dur iooMDd te verwüten die op een geteekflode verklanng n wel icU zal willen Toorsehieten of leeneD f Een woekeraar Niot precies Het is iemand die algemeeo geacht is en voor etrl k doorgaat Aoh heer baron ze kenaen me sIIsd qq i Trees ik vrees Ik begrgp het seer goed M ar degene die ik a noemen zal is nogal gemakkelyk en toegevend en het zal a wel gelnkken t met hem eens te iVorden Kent ge hem F fNiet persoonlijk maar ik heb heel veel van bem hooren sproken en dat met veel lof ffHoQ IS zgn naam F rHg noemt eoh Yan dei Grijp sËSE uitstdkende naam vooral in verband met ijn beroep maar als zoodanig weinig geruststelItttd vHet toeval beslist omtrent iemands naam en het u dwaas te veronderstellen dat de naam invloed ket karakter ran dengene dis hen draagt soa ongelnk dat een dar drie Nooti sobe rgken trof steeds hg de stamvarwanta volken deelDeming geTonden heeft Het invloedrgke Zweedicha blid proclameert thans aaa aanleiding Tan de nitcettingen der Denen het economiaobe Skandinaviamec Hat blad sohrgtt o m Het ligt TOor de hand dat de Denen de Dnitsebe gewelddadige maatregelen beantwoorden op de eenige wgse dis voor ben mogelgk is n i door het afbre cen Tan de handelsbetrekkingen met Dnitscbland Zg bliJTsn daarmede op eeo gebied waarop niemand ban recht bestrgdeo kan terwgl de Daitschers te gelgkertgd op de geTOPÜgste wgze worden getroffea Da wereld ii vrg alle markten staan open voor wie koopen wil en waarom zat ten koopman zich tot een Tolk wenden dat sleohti roaw en Tarnedering over zgn land brengt Ook in Noorwegen steekt bet economiaebe Skandinarismet het hoofd op Te Ghristiania bebbea Tsle voorname firma s ban betrekkingen met Doitiche firma i afgebroken en men Terwaoht dat de beweging zich oog Teel verder zal oitbreideo Bg sterke concarrentie tasschen de grootindustrieele landen Dnitscbland Engeland Noord Amerika en Frankrijk kan man er ran overtuigd zijn dat de Duilscbe industrie export een gevoeligen slag in de SkandinaTisehe landen aal krggeo V Bestaat er eeo orereenkomat tassoben Ëngeland Dnitsohland en Portugal betreffende den afstand der Delagoabaai Da Portagsssche Regeeriog verklaart dat dit niet het geval is Eerst door de woorden Tan koning Carioi ia de troonrede bg de opening der Cortes Daarna door een Regeering3 commuoii Gé Thans door eeo breedroerige mededeeling in deofficioiJae Coramercio Aan deze mededeeling ontleenen wg het volgends Wg kannen versekeren dat de gesloten overeenkomsten gean afitand Tan grondgebied of Tan Fortageesohe staatsiooTereinitait beTatten Sr is slechts sprake Tan de economische openstelttng ran onze koloniën mtt behulp Tan baitenlandsche groepen Tan kapitalisten Om een coacnrrentie van Tersehitlende nationatitaiteo te voorkomen die voor de geleidelgke en kalme ontwikkeling der koloniëu nadeelig wezen zoo is een grens bspaald voor het gebied Tan den inrload der mogendheden die door hare ligging het meest zgn aangewezen om deel te oeman aan de aitbretding Tan handel en ngTerheid in onze koloniën Het is echter een praatje dat Portugal zich verplicht beeft de Eogelicba Tloot ten allen tgde toegaog te Terleenen tot da Europeeache kannen uitoefenen Mosr ik begrijp dat ge schertst en ik stjm loe naam on beroep van detea heer geven samen aanleidiog tot zulke aardigheden ffWaar woont hij P Boulevard 3t Martin het nummer van zgn wo ning is mij ontgaan maar het is juist tegenoverhet groote theater daar De kleinste jongen eal eru heen kunnen brengen indien ge u de moeitewilt geven om te vragen wat wel het geval zijnzal denk ik ffMaar zou deze heer Van der dr p geen onmogelijk hooge interesten eischenf Wat doet dat er toe tfWat dat er toe doet heer baron P Mij dunkt dat dit nogal een vry belangrijk punt is ifDaar zou wel iets op te vinden zijn Wanneer ge bjJToorbeeld begint met het geleende kapitaal niet terug te betalen dan kan er van rente geen sprake lijn Uw naam en mijn voorspraak die ik wel geven wil als het moet zullen hem omtrent aw soliditeit gerust stellen terwgl g als het erop aan komt niets hebt wat hij cou kunnen aanspreken irloderdaad dat is een goed idt e ik znl het er dan maar eens op wogen vKora kom eij zult het maar eens wagen F Zoudt ge mij willen wgs maken dat zoo iets nog nooit bii u is opgekomen dat ge nimmer nog aan £ 00 iets hebt gedacht P Bit is dus de eerste maal dat ge een geldschieter bij den neus zult hebben P ftGy zgt van middag buitengewoon rrooljjk en gestemd tot grappenmaker beer baron ir Vindt ge F Ooh niet meer dan gewoon1 jk Droefgeestigheid is niet mu n hoofdondeugd No hst s hoe het wil wanneer deze heer van hanas in zgn gebied De mogelgkhald Tan een i bengaan raa Ëagelanil en Portugal in geval vr oorlog is in het rerdrag selfa met geen en c tl woord aangestipt Hieruit Tolgt duidalgk dat er een oreraenkoÉist bestaat lat die overeenkomst ten doel heeft de hufpbronDBo der Portagetsche koloniën met Traemd kapitaal te ezploiteereo i Hi daarin van afstand ran gebied geen spnke is ea dat een rerbond met Engeland Toor geral van oorlog niet is aangegaan De Voi8 Ztg acbt dit alles zeer goed mogelgk eilf rens in volkomen overeenatemmiug met hetgeen langiamerband omtrent het Engalsch Do i tscb Portogeesoh tractaat is bekend geworden Het Berlgnscbe blad Terwaoht dat na wel gelaidelgk de inhoud van de orereenkonst zal bakeod worden Da tokst niet want de betrokken regeeringen Hcbgoen die streng gebeim te willen boudsn Ds Vosi Ztg c beeft tegen een tgdetgken afstud of Terpachting van de Delagoa baai aan Engeland op zichzelf geen beswaar maar bat blad hoopt dat de Dnitscbe regeeriug gedacht hfeft aan de belangen tan da Z A Republiek by dat gebied Bet zou al te erg weaet wanneer door de zorgeloosheid Tan Dnitscbland Enge And de macht l eeg om TransTsal den laatiten weg oaar de see af te sogdsn Over de crisis in Spanje wordt na weerge meld dat Ssgasta Termoedelgk eerst Dinsdag ia staat zal zgn naar de Koningin te gaan Man verwacht oog steeds dat de Regentes bem zal opdragen een kabinet van eoncentratie te Tormen met gelyktgdige ontbinding Tan de Cortes De ad liezen der minibters en die van de presidenten der beide Kamers laiden gunstig voor de samenwerking der groepen mits de nieowe groepen worden uitgesloten Het IS echter de Traag geworden of de libera en wel znllen aanblgveo Want beTestigd wordt dat ook aan de rechterzgde een concentratie heeft plaats gehad Alleen uiterste groepen zooals die ran Romero Robledo zonden niet mededoen Maar deze gronpeo leggen weinig gewicht in de schaal Wel de reeds kortelgk vermelde overeenstemming taisohen Silvela en PolsTieja Dat deze het eens zgo wordt baTestigd en daardoor stygt de kans dat zg aan het roer komen zetfs zoo dat msn zich in de regeeringskringen ernstig ongerust gaat maken orer het bewind der Qrijp er toe mocht besluitsn om my z jn beurs ts opeaan dan blyf ik u inoig dankbaar lyWat Ik volstrekt met vraag of begeer Ik houd niet kxan dat soort geldschieters en het is m j oen Keker irmaak ze eehs een kwaden cliënt op hun dak te sturen en ik verzuim nopit een gelegenheid daar toe gelijk ge bg ondervinding kunt betuigen Nogmaals heer baron gg zigt beden buitengewoon geestig en sarkasUsch Niet meer dan doorgaans Blykbaar is het met u onmogelyk hst laatste woord te hebben gij zegt de grofste beleedigtogcn op een w ze dat men eerst eens op iijo gemak moest uitlachen alvorens kwaad te kunnen worden Haar aw raad zal ik opvolgen morgen ben ik op boulevard St Martin vlak over het groote theater Nog ietfi Het valt me daar io dat ik gehoord heb dat de beer van der Grijp alleen tnssoben twaalf □ twee uur voor saken is te spreken Heel goed Klokslag twaalf uur zal ik voor zijn deur liggen Na dit vertrouwelijk onderhoud keerden beiden weer naar het gezelschap terug dat weldra uiteen ging De baron bleef tot allen aolitereenvolgens vertrokken waren en zeide onder het heengaan tot Raphael i Ik moet eens ernstig met u praten burggraaf morgsn ochtend tegsn tien aar kom ik hier Wilt ge zoo goed syn mij te verwaohtenP Ik zal er voor zorgen antwoordde Raphael Hosfdstuk XVI VKBANDBBIhOElC Op hst afgesproken uar list de bsron de Msubsrt dat liberalen De Temp geeft reeds een Igstje Tan het kabinei SilTela Maar opgelost is er nog niets Verspreide Berichten nHEYFUS Bet offieieai bulletin Tan den gisteren gehouden ministerraad onder voorzitterschap van president Faare meldt weder dat de raad sioh langdurig beeft beziggehooden mat tal van quaesties opgeworpen door da zaak Dreyfns en de eoqalte Tan het Hof van cassatie De Daily Telegraph onvangt een telegram Dit Cayenne waarin staak dat da hoofddokter vao da strafkolonie aldaar naar het DutTelseiland gegaan was daar Dreyfna aan dysenterie zou Igden Het kon niet missen of er moest binnenkort waa n nieaw bewgs Tan de schuld Tan Drsyfas opdaikeo zooals men al eenjaar lang heeft zien gebeuren telkens als de be taande bewijzen c io het niet dreigen te verzinken Een artikel Tan XXX in de Ganlois heeft na de bekentenis aan kapitein liebrunHsoaud nagenoeg rardwenen t eeo nieuwe bekentenis opgesoharre d Dreyfns heeft bekend aan den repablikeinsoben garde die na zgn degradatie bg hem in den celwagen zat Drayfas heeft toen gezegd Welnu aU ik scholdig bep zgn er ook nog anderen Da garde had daarop eerst geen acbt geslagen maar bg if nu gaao bedeoken dat het tooh eigenlgk een bekentenis was en bg is bereid e getoigenia te komen afleggen waarvan oichiand de goede trouw in twgfel zal kunnen trekken Het Hof kan dm sgn onderzoek wel staken Terugkeereode van de degradatie waar hg zg o onsobold had uitgeschreeuwd heeft de officier aan eeo aoldaat in den gerangeniswagen bekend I De ïTampa Reeft zich nog de moeite te herinneren dat Dreyfns niet door repnblikeineche gardes maar door gendarmes werd teruggebracht Maar wie op aulke kleinigheden let ia een kniesoor De Uatin maakt melding van en gerucht dat in het paleia van justitie te Pargs loopt betreffeode de aanataaBde oproeping van den oodminister Hanotaax om voor het Hof van caaaatie te verschgnen Hetzelfde blad heeft van de familie Dreyfos naar aanleiding van de geruchten over den gezondheidstoestand van den ex kapitein een telegram ter inzage gehad waarin de balling aan zgn vronw seint dat hg liohamelgk en geeatelgk TOlkomen geaond is zich bij zgn pleegzoon aandienen Mgnhaer de burggraaf ia nog niet hg de hand zeide de zwarte bediende Dat komt er niet op aan mgn waarde waaraobijnlijk zal de burggraaf mot zgn bekende toegefelijkheid ook wel dit inbreuk maken op de etiquette goedgunstig door de vingers willen zien Met deze woorden schoof do baron den neger terzijde en ging naar Raphael s slaapkamer en klopte aan Wis is daar f vroeg de burggraaf van biunaoaf zonder te openen ffik antwoordde de baron Binnen biaDon heer bsron De baron de Maubert opende de deur van het slaapsalon en trad binnen Raphael in morgengewasd lag uitgestrekt in een gemakketgken rieten ruststoel Hij was zeer bleek zgn oogan stonden waterig en waren gezwollen i geheel zgn gelaat toekende rormoeienis afmatting uitgeputheid gevolgen van een iu woeste losbandigheid doorgebraohten nacht Een groot vuur brandde in den haard hetgeen niet verhinderde dat de arme door zyn buitensporige hartstochten rusteloos voortgezweepte jongeling van koude bibberde Op het binnentreden van zyn pleegvader richtte hy sich halverwege uit zgn liggende houding op en stak den baron lijn hand toe Desa beschoawde den jongeling asodaohtig en schudde bedenkelgk bet hoofd Nog zoowat in de rost Annibal P Zoo ge ziet papa