Goudsche Courant, dinsdag 10 januari 1899

Battardam 4 48 8 8 18 7 88 7 B9 8 40 S8 9 8 10 19 11 88 ll SO 18 87 1 44 B SO 8 48 4 08 4 40 6 86 6 17 7 86 8 9 87 10 11 1 Da D treinen aU OapeUa 4 88 8 08 D 10 99 a f ff 1 64 ff ff 4 80 8 87 ff ff 9 47 Ie ea ie kl Eik Klauwarkark 6 04 8 11 f ff a a 19 88 0 ff ff 8 01 ff ff i n 8 84 ff ff 9 84 ff 1 leiaiger moet siek KioveDdian toonian taa Moordiacht 11 19 door 10 48 ff ff ff 8 08 ff ff 8 04 i io 8 41 ff ff 10 01 ff Baada 17 8 98 8 88 J4L 8 11 9 47 10 18 10 40 11 84 JLSL 18 47 8 14 8 09 4 08 A 8 86 8 47 7 48 80 10 07 10 11 i aea bewijs k f 0 80 OlDt UTKIOHTtiM niH t e017UA lla8TIBDAII Uatida 6 80 6 89 6 84 7 81 8 14 9 07 10 19 10 7 18 00 18 10 19 68 8 80 8 17 4 88 90 8 06 6 86 8 96 10 17 10 86 ioada S S9 8 14 9 48 10 7 18 10 t ll 80 7 1 8 88 ll 17 9 Ouiaw 6 88 8 86 ff ff 11 14 ff ff ff 8 87 ff ff 8 87 ff 7 10 10j84 ff Amat W 8 01 9 0810 88 18 48 1 6 00 8 87 8 40 lO Oi 11 87 Woerd 6 48 7 8 8 08 ff 11 81 ff 18 97 ff 9 48 8 84 8 48 8 94 7 18 8 48 10 41 ff iUtat 0 8 80 88 10 80 108 1 18 818 8 819 18 IMl Ulreehl 8 08 7 88 7 04 8 88 8 88 9 89 10 81 11 4 19 88 1 88 8 08 8 0 8 04 04 7 t 69 11 18 11 19 6 88 6 88 8 86 7 63 f i 9 07 10 08 10 84 6 S8 7 18 Q 9 10 ff V 9 88 ff 18 84 9 38 ff ff 6 10 7 99 8 88 9 49 10 84 11 10 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdlenst 1S98 99 Aangevangen 1 October Tyd van Greenwich lOVDA KOTTIBDAIItiai tem 4 88 88 S l 18 7 81 9 14 SS 10 40 1 10 8 80 7 0 9 84 9 48 10 18 10 80 11 88 eOUDA DEN Baie isa tent 11 18 18 16 18 88 8 14 8 48 4 49 4 6 88 8 64 6 16 7 84 7 88 8 91 8 4 10 10 89 U C 1 8 ff 8 7 I ff ff ff 8 4 n ff 1 1 ff ff 11 41 1 19 8 18 ff ff 8 16 10 81 1 88 ff ff ff 6 88 ff ff ff ff 8 89 door 10 88 ff 18 18 48 1 38 9 48 4 16 8 1S 6 87 8 6S 6 89 48 8 04 8 84 8 6 9 98 10 88 11 8 11 44 17 9 8 9 7 10 14 ll K 9 46 8 10 88 10 44 11 46 11 87 11 86 18 88 7 48 e 8 141 8 89g8 64 P 11 67 18 08 18 80 i iracbt 86 6 88 7 46 8 87 8 49 9 00 9 80 10 18 10 88 11 88 Vtfi 1 87 8 08 8 86 8 68 4 48 Woerdaa 6 49 8 68 8 06 9 16 10 88 11 66 18 84 8 47 4 16 Oudaw 8 14 ff ff 10 48 ff ff ff ff 84 Ghmda 8 97 9 08 9 88 9 69 10 89 11 10 18 11 9 09 8 40 4 87 6 90 A vit 0 8 1M S IO 9 0K U IS I S8 MS 4 4BM0 7 41 M AniiU W 7 S0 8 S5 9 10 11 80 8 08 4 80 fi OO 8 85 S OO 10 1 OowU 8 09 9 1110 09 l 8 16 4 49 I M 7 49 1 49 U 1 Id hat Diily N ws komt het Bitroetig Twbul foor Tan een intetfiew dat een correspondent Tan dat blad met Eslerhaij heelt gehad Nieuws wordt er niet in terteld A lleen dit il teekenend De HolUodtcbe bladen hebben intertiewa gepnUieeerd die tg bewaren net o te hebben gehad Zgo die artikelen anthandiak U Qeen enkel woord er Tas ji waar Ik heb hier met niemand leiprokeo behalre mat een Franxihen rriend en n lelf en ik weiger bepaald iemand te onttangen e E terbaiy zeide Toorlt gaarnn toor het Hof ran Caiaalie te zullen arechjnen indien de itrafkamer hem faciliteiten rerltende toodat hg onafhankelijk en ukec lioh aoa knnnen bewegen De heer Qnemay de Beaurepaire president T n de kamer voor civiel recht aan het Hof van Cassatie heeft ontslag genomen naar aauleiding van een geschil met flon minister van justitie over het onderïoek door het Hof van Cassatie geopend ExaiLiND De Iiondeosohe honditer van h idrankrecorde Jana Cakebread die niet minder dan 300 malen wegent dronkeoacbap Wetd veroordeeld is in een krankiioniijengeaticht overleden 9a ongelukkige wai van niterlgk loUtrektgten adiaak tjpac maar had een schrander gelaat Zjj werd voor de politie reobtbauken doorgaans laer trieodelijk behandeld en de loo vaak ondergane lonnisien hadden sooteer alle veraobrikking voor haar verloren dat tg meermalen verklaarde dat het haar een genoegen toor een Londensehen polilie reohter te varsohgnen t Alle welmeenende pogingen om de vroew van baar ondeugd te genezen waren vruchteloos ig lervial telkens weder tot het onde kwaal OOSTBNKIJK HOIIOAÏUB Te Iglo in Bougarge ia een sp ortrein ingesneeuwd Twee honderd werklui tija betig den weg rrg te maken Tachtig leitigeii zgn door de sneeuw infjesloten BINNENLAND Hat hoofdbastaor der Yaraanigiag tot opriohting an aiploiiatis van VolkiSaoatoiia voor boritlgderi in Nederland heelt aan H M da Eooingin Moeder igu diepgevoeldau dank betuigd en igiie oprechte hulde aangebodee dat het H M behaagd heeft bat aan H M door hel Nflderlandsche volk aangeboden huldablgk te baatammea voor de oprichting van het eerste Nedarhndiche Sanatorium op bet landgoed Oranje Naissu s Oord Het hoofdbestunr moabt daarop het volgende otwoord onttaogen QraTenbage 21 December 1898 Oevolg getande aan ds betalen tan Bare Majesteit de Koniegin Moeder heb ik da eer het boofdbaituor der Vereeniging tot oprichting en exploitatie van Volkeaauitoria voor boratIjjdsrs in Nederland dank te leggen voor egu sehrgteo van 22 Deoember I I en het boofdbestaur te berichten dat Hare Majesteit met groote belaugstelling den arbeid der Vareeniging tolgt Het door Hare Majesteit op het landgoed Oranje Nassau s Oord op te richten Sanatorium tal wel als itiohting tan Hare Majesteit op lioh telte ataan maar tal medewerken tot ketielfde doel door de Vereenigii g beoogd Oeada 7 88 8 10 B 8t Ueordreobt door 7 88 a 8 48 Niaiiwerkerk r 7 89 H 8 49 OapeUa 7 48 K 8 8 Aettetdan 8 80 7 8 88 08 Gouda Setaahuiaaa Moarkapelie Zoeternaar Zegwaard Voorburg iHage 7 80 7 48 7 8 8 07 8 18 8 80 8 48 8 1 9 08 9 08 7 90 7 40 aHaie Voorburg Zeetermaer Zegwaard Zatenhaitau Moerkspella Gouda 8 48 8 8 6 6 8 17 6 98 7 48 8 08 Het Hooidbestnnr der Vereaniging lal derhalve geheel onbelemmerd kunnen voortgaan op den tot uu toe gevolgden weg die naar Hare Majesteit van harte hoopt tal leiden tot het door de Yereaniging an doorHoogstleielta eenstemmig gnweuHobte doel opdat de etichting op Ontnja Naaaan a Oord in Naaorland wel net eirate doch atellig niet bet lénige Volkasanatotioni Kijie teeleer de sticaling van Hare Majesteit eene aaotporing moge tgn om de Vereeniging tot oprichting en exploitatie tan Volkssanaioiia ia Nederland kraehtigeo stoUD te terleenen De Intendant van faal Hu s tan H M de Koningin Moeder was get 8 M S ÖE BANITZ De minister tan bianenlandBObe taken maakt in de 3kt bekend dat in 1699 slechts eenmaal galegeobeid lal worden gegeven tot bet afleggen van de ixameua ter verkrijging der akte van bekwaamheid als onderwgzer a onderwgeeres en ter varkrggiag der akte tan btkwaamheid bedoeld in art 65 bis der wet töT regeling tan het lager onderwga tot het geven tan huilen achooloodarwga in da erge en orde oefeningen der gjrmnaatiek De eer tgtnoemde examens tollen beginnen op 5 April de iaatate op een nader t bepalen dag in October Het tgdstip waarop en de anioriteit bg wie tg die tich ann deie exameat wenschen te ondeiwerpe zich daartoe tnllen behooren aan te melden tullen nader ovareenkomitig de toor dete examens bestaande voortobriften worden bekond gemaakt Qadurende het jaar 1898 werd het Museum van Kunst gietheid te Haarlem keiocht door 6574 personen terwgl uit de aan genoei Museum verbonden boakerg 1364 boek en plaatwerken naar larschilleude plaateen tan 008 tand terzoaden werden De H trlemiche School voor Koastngterheid die etsnaeni aan genoemd Moaenm verhouden ia weid oter 1898 betocht door 73 tronwelgke n 142 mannslgke leerlingen De hoofdoommiasie toor de wereldtentoonstelling te Pargs dia in de afgeloopsn week ta aGratenbage tergaderde heeft reeds verscheidene toezeggingen tan ipfndingen op het gebied ïaa kunst en faorieksngierheid voor de NederUndacbe afdeeliog onttaogen Id Friesland is eene commissie bezig met het bijeenterzamelen eaoer gaeombinaerde intandiug van de Friasche ngrerheid die tergpteld zal worden door aan Hiodaloopar Kamer De Nedarlaodscha fabriek toor waiktnigen en spoorwegmaterieel tal intendan een volledige tacunmp an initallatie voor da rietauikerfabricatiu De baeren Smulden ingeuieurt constroctenre te Rotterdam tullen met aeo exeatatot tat expositie komen Een combinatie van de heeren Oebr Stork en Willam Smit Co tollen inteudan een groep betreffflode eleotrogèae Uit een au ander bigkt dat vooral de fabriekingterheid nogal plannen tot talrijke deelneming heelt Onder vele blijken tan belangitelling heeft de beer B H Pekalbaring hoogleeraar ia adminifttratiel recht ataathniihoadkonde en handelarecht tan de Polytecboiioha aobool te Delft tgn liltereu jubileum ala booglaeraar getierd Gemengde Berichten Ue Tel meldt Esterhazy werd Zondag nog te Rotterdam gezien in gezelschap taa een Engalaobman op bet Beursplein 11 81 18 18 18 88 11 18 1 11 88 a 1 7 11 48 a l W 11 81 18 88 1 88 9 84 10 11 ll U 8 88 9 46 D ff door ff 9 08 10 18 10 11 10 17 10 81 10 48 10 84 Naar men terneemt tgn in bat ruim van een in de Ryubaveu te Kotterdam liggend nit Amerika gekomen Engelach stoomschip tossohen da lading graan de len van aen nteaachelgklichaam gevonden Do pol tie ia biermade inkeneis gesteld N B Cl Nader meldt de Tal c Aantaokeiyk werd aan een misdaad gedacht en onder politietoezicht de loising toortgezet wijl men termoedde aodare oterbigfselen van a n menschelijk lichaam aao tg treffen De equipage gaf evenwel weldra opheldering tan deza enge vondst Te Brooklyn waa bg de inlading een aiofcar tosBCben de atoommaobioe geraakt en aan splinters geslagen waarbg het ondarbaen tnsscheu het graan ia terecht gekomen dat toen bet ongelok bad plaats gehad met gevonden is kunnen worden Zondag werd het been naar bet Igkaubuia ta Croosegk otergebracfat Men aehrijft ait BaarlamatudasN R Ct c Vrgiiagnaoht ta ll j uur ia er efn oitt ainde brand geweeit in de Jaosstiaat ten bciie tan dan mauufactniier Duin Olavel Oa vlammen grepen too vldg om ticb heen dat de bewoaers tioh slacbta met moeite achteruit hg da buren koodeU redden Do brandweer rukta uit doch de politie blnachte de brand De henedsuterdiepiog brandde totaal nit A Ilea was varnketd De gemeenteraad tan Opsterland besloot bg de babandeling der geiqeeote begrootiog da post iaar veddan nachtwacht te schrappen als zuinigbeidsmaatragel Een der nachtwachten aam op Oudejaaraatond mat de tuigende woorden afscheid Twaalf uur heit de klok de klok heit twaalf Dit ia voor mg de laatatei keer De gemeente heit geen oaiiteo meer Dit Nieuwediep meldt men dal bet ondertoek hetwsik ingesteld is naar den door een teeofficier destgds te sQratenbage uit ludië teruggekeerd aangegeten diefstal aener som van f 15 000 geen termen heelt opgeleverd tot een strafvertolging voor dan tetkrijgaraad De zaak ia met het opleggen tan eene disciplinaire straf aau ganoemdeb officier afgedaan Tangetolge tan de in dan laaisten tjjd teeltnldig voorgekomen tecbtpartgeu tuaschen militairen en burgers in daoshuiisn in de Tolbrugatraat te a Hertogenbo cb bestaat bg de militaire oteiheid aldaar bet toorneman den nülitairan bet bezoek aan die inrichtingen te verbieden In bet Industrieel Advertentieblad van Tilborg au Oroetreken kwam deter dagen de volgende leake uieowjatraanoouoe toor P Uitjausc weufoht geluk en tegen aau alle trianden en begunstigers binnen en buiten de stad en ook een huis te boor c Een 40 jarige weduwe met vi r kinderen in de gemeente Smallingerland eigeoarea van een boerderij en eenige honderden io contanten huwde drie maanden geladen een 27 jarigen weduwnaar met één kind Hg waa lid dar Cbriatelgk Gereformeerde kerk en dadelijk warden al de kinderen in die kerk gedoopt Nu heeft de nieuwe echtgenoot de echtsIgke woning verlaten bet vee beeft hji reeda verkoohti weldra tal boeldag worden gebonden en hg beeft een adtertentie geplaatst om tgne trouw niet te borgen of ta leenen I De troow staat ala oppaasand bekend 8 11 8 48 8 7 4 S8 8 8 18 8 19 8 88 f 8 80 8 4 8 40 4 1 88 1 41 1 68 8 08 8 17 4 88 4 89 4 68 04 ff ff 4 87 4 08 Dnidelgk blgkt dat de man baar alleen gehuwd beeft om hare betittingen ta gelde te maken waaraan tjj niets doen tan weer dol een hoofdttok nit sBi da tan Soy lenhuroha in de praktgk Te Heilandoora ton een 22jarig jongeling met een 15jarig meinje trouwen De dasrtoor noodige tergunaing was terkragen Toen het bruidapaar echter met de oodera op bat gemeentehuis kwam en de burgemeetter die hen trouwde aan de oudere de gebrnikelgke traag deed of ie hun toeatemuiog gaten antwoordde de moeder oot kennend Ongetrouwd konden bruid en bruidegom weer heengaan STADSNIEUWS öOÜDA 9 Janoari 1899 Bg koninklgk bealnit ia o a aan te melden officieren hjj dienstdoende aohntterijao cp fana verzoek eertol ontslag verleend aan G B Lolios van Goor ala l ta luitenant wegens verandering tan woonplaats en aan A Dortland al leteloitenaut onder gehoudeohaid dat hj do op hem nit kracht der wet nog rustende terpliohting ala gewoon lid dor schatterii tolbreoge Heden morgen bad de begrafenis plaats van den Yrgdag plotseling overleden beer J Bats die reeds meer dan 30 jaren als commiasaria io functie was bij de sleepdienst Van der GaruQu en Co Behalve de drie toons eu verdere familieleden an vrienden werd de Igkwagen nog geto gd door een viertal kapiteina van da aleepbooten Op de kist was een krans gelegd van tgne collega s tan genoemde reederg terwgl aan het kantoor waar even werd atilgehooden door de kapiteina een krans werd aangeheeht De heer G W Lans diraotaar der firma bavoad zich op de begraafplaata eu hield eeae korte toespraak waarin hij aan de verdienate tan deo ontatapene buide bracht agn werkiaam leven besprak tn ieder belangstellende opwekte oek dat te doen daar men niet wist wanneer de tgd van ona laven sou ophouden bg hoopte dat de overledene zoa rusten in vrede Do oudste toon dankte da nanwatigan toor bonne belangstelling De bier aanwezige aleepbooten haddan de vlag half stok geheschen hetwelk etenaens t getal was met de sleepboot taa da Stearine Eaarsenisbriak Een groot aantal peraooon waren getuige tan deze droste plechtigheid Tlist De betolking bestand op 31 December 1897 uil M V Tot 221 213 434 Gedurende 1898 zgn M V Tot Geboren 6 5 U Ingekomen 23 22 45 29 27 56 Tolaal 250 240 m Qednrenda 1898 zgn M V Tot Oterleden 2 2 4 Vertrokken 29 24 53 31 25 57 Bevolking op 31 Deo 1898 219 214 433 Voltrokken bnwelgkeu gedurende 1898 4 Leteulooa aangegeven kinderen 1 ATJIEH Het N t d Dage ontving uit Batavia het tolgeude telegram De tgand is teruggedrongen tan kampoog Tiro naar het gebergte door bet 14e bataljon Ëéj vgaud met beaumont goweer gedood 7 8 8 88 8 1 10 04 8 09 D 10 11 8 09 10 18 8 18 door 10 88 8 8S 3 0 9 10 10 84 10 88 l 18 10 4 II 80 80 7 80 9 88 9 84 9 48 9 89 10 08 8 18 6 18 8 80 8 8 60 7 8 ff 8 98 10 10 10 88 7 48 De betelbebber majoor Van der Wedden e met de cavalerie naar Segti teruKgekeard Bet iransport vkd don Glé Sibltb qmt S ti tB Dabg B D joM ungevalIeD vairbg Un fQud gedood werd De Glé 8iblfth blgfi beset door eeae com WgDia THQ het 14q bataljon Het N T d D schrijft bierbg bet rolgende Üit dit telegram volgt dat de beodeo die tbaoa Dog buiteo bet gebied v q Pedir roodswerveo in het Zuiden daarTaa ea ÏDrel hebben gedaan ala bet ware om eena te ptobeeren wat ig on vel sonden kannea uitrichten nadat de expeditie i vertrokken Veel heeft bet hen niet gebaat want de betettiog van Segli is er blgkbaar snel bg geweest We herinneren hierbg aan bet onUnge aan de tJava Bodpc ontleende artikel over het reeottaat van de Fedir axpeditie en Waarin de scbrgfer een opiomming gevende van de enkele hoofden die nog ia de bnart van Pedir rondswerveDf er de gernetstelteade verzekering bgroegt idtt zg geen ernitïg gevau niet r opleverden taozg onte aotoriteiten weer eeoe aan het dommelen mochtoD raken en daarop bestaat voorlooptg weinig kaos De genoemde kaoipoog Tiro aan den voet van den Gté Siblah heeft eeo groote vermaardheid ala de plaabi vaar vroe er druk bezochte priester schalen waren de beroemde oelama vet en ichr if tgeleerde Tenogkoe di Tiro langen tgd de leider van het verzet io geheel Atjeb heette eigenlgk andere maar noemde Kich naar z n geboorteplaaU de Teungkoe afkomatig van Ttre Toen kolonel Van Heotsi in heb begin der expeditie voor de eareie maal tot Kemela doordrong is de Glé Siblab een niet zeer hooge heovel üie het omliggende lage laud befaeeraoht ook bezet geworden VERöCllEIÜENHElD In bet stadje Aargau in Zwitserlend igu de overbl fielen ran e n Romeinsoh hospitaal ontdekt ait het oogpunt van arcbilectaor slechts van miJdelmetige waarde maar voor de archaeologen zooieel te meer daar sg het eerste onweerlegbare bewga levePtjD dit ten tgde van de klasaieke ondheid hostalen bestaan hebben Tot nn tos had men nog nergens bet geringste spoor er van ontdekt Pomppji bgv waar meo nog rII b terogviodt wat tot hek openbare eu bgsordere leven der oudeo behoord beeft bezit niet één geboaw waarvao do coQitruotie maar eeuigezios laat vermoeden dat het eeo ziekenhais ia geveest Geen Latgosoba nog Gnekachc aatenr heeft in eene bescbryving van een zoodaoig gebonv mededeeliog gedaan Hippokrates alleen maakt in een kort betrekkelijk daister fragment van een bericht een zioipeling op zieken die men in 4en tempel van Aea nlaap verpleegde maar zonder dat t mogelgk waa vaat te itelleo of hna naaet het heiligdom speciale rnimteo ter beaobikking stooden De indeeliog en inricbtiog der ruïnes van Aargao laten echter geen twgfel over bare beat3mmiog Er zgn veertien kamertjes waarin men een zeer groot aantal medifacho en cbirargische iostromenten als tangen buisjes spatels lepels aogapparaten artsenymiddelen en zalf otjes gevonden heeft Alles geeft recht om aan te nemen dat bier eeo hospitaal van het vierde en v fde legioen was dat daax zgn hoofdverbiyt had Te Rozendaal leeft sedert drie jaai een jonkiaan die in al dien tgd geen nat of droog door de keel heeft gekregen Het is de 18 jarige Henri van Heazel In 1896 ala metselaarajongen in een in aanbouw zgnd buis werkzaam dronk Jhg bü Tergissnig uit een kroik met karbol De keel verbrandde en de slokdarm groeide dicht Daar de iongen van honger had moeten stetTen werd door een dokter ter hoogte der ma streek een opening van een vingerdikte in het lichaam gesneden waardoor voedsel in de masg wordt gespoten Als de andere hnisgenooten nn het middagmaal gebmiken bedient deze hnisgenoot zicp zelf met een flpnit waardoor hg vloeibaar voedsel in den maag brengt Alles bekomt hem goed en Henry is even gezond als de anderen Te Lnndenbqrg io MoraviS is weer eens een kiatreizigerc gepakt die van plan was op deze goedkoo e manier naar St Peteraborg te gaan Da looge man was echter niet verder gekomen dan vsn zgn geboorteplaats Hobenan tot Londenborg Stefan Hofmeister zoo heette de toeriat waa van plan om op den toren van de RoomschEathoheke kerk te St Petaraborg bg g lagenheid van het jabilenm van Frans Jozef een f wart ele vlag te hgsoheo Hg geeft nn graag toe dat het ean beetje eea zonderliog denkbeeld waa maar dat idee zat m na eenmaal in agn boofd en bg wilde het qitvoereo Düar hg geen geld genoeg bad voor da reii wilde bg die op de bekende wgze in een kiat maken en agn vrienden moedigden deze grap erg aan Hij tinimerde een langwerpige kiat waarin bg laag nit kon liggen Op den bodem naakte bg een leger van itroo verder nam bg met Bet oog op da te wacbUnkonde eeo paar dekens m ea vooita gnookt rlHMb ipsk brood twM flesaohen wga en krn water en een hermetisch sluiibaar leeg vaatje At die voorwarpen had hg ingepakt en aan ipgkera binnen in tgn kiit vastgemaakt zoodat g bg het vervoer niet zonden racmelt n Veracbeident personen te Lnndenbnrg waren in het geheim ingewgd en badcleo de nitroeriog goedgekeurd Nadat hg alle loebereidselen voor de reis getroffen had ging bg op een goeden dag smorgena vroeg in de ki t liggen de vrieoden epgkerden haar dicht ea zorgden voor het vervoer oaar het atalioo Opdat bg ni t gestoord zoo worden io zgn rostig verhlqf badden de viieudeo de kiet voorzien van op achriften iNiet stootem Niet rechtop zetten Maat het avontunr eindigde toch erg komiek Tot a o Landeuborg zod vertelt Hofmeitter giog alles goed masr te Lnndenbnrg liep allea mis Twee stationsBJouwers pakten mg d w z de kiat beet en schoven die zoo ontaobt io deo goederen wagen dat mij hooren en zien vergingen en bgna mgo nensbeen in twetëo brak Om plaats voor etn ander colli te maken pakten zg de kiat in den waggon bast en z tten hem rechtop en wel zno oogelokkig dat ik mot mgn hooft oaar beneden kvam te 6 taan Stel je mgo wanhopige poiitie voor I Op zoo iets had ik heelemaal niet gerekend Het fctroo van mgn leg r alle pakjes en bet vaatje rolden op mgn hoofd en ik bad maar één gedachte cik ben verloren Zk voelde dat ik dit staan op mgn boofd geen minuat meer zon uithouden en hoewel ik al half gestikt wai begon ik oit alle macht te Bchreeawen3 Ik boorde iemand roepen Jezus Maria t Toen werd bet stil Ëen van de bestellera was door het geroep in de kiat zoo verschrikt aooaU ik later hoorde dat hg het dadelgk op een loepen had gezet om deo atatioascEEef te roepen Maar voor dat deze aankwam bad ik het bevaatzgn verloren Te LuQdenbarg geloofde men dat ik een anarchist was en u koot begrgpen dat ik niet bepaald vriendelgk werd behandeld Ik rag er dun ook allerongelukkigst oit en het dnurde een pair nreo voor een dokter mvj zoo ver had gebracht dat ik met tranen in de oogen mgo droevig avontuur koo vertellen Hofmeister kreeg ten slotle 12 dageo gevaogeniiatraf en verd na 17 dagen in voorarrea gezeten te hebbeo weer in vrgbeid gesteld Yrgdag hfieft een ernstig ongeluk plaats gehad te Barking in de werkplaats der firma Hewelt Co seheepsboawera Ëen der ketels in de fabriek sprong Een honderdtal arbeiders was in de onmiddeltgke nabgheid aan bet werk zoodat een ontzettende ramp het gevolg waa Negeo bleten op de ptaita dood en op de Igat der gewonden komen een aantal voor die zoo erg gehavend zgn dat geen sprake vao beratel ia De hevigheid van de ontploffing moet sohrikkelgk zgn geweeat Zwfire platen werden in alle richtingen weggeslingerd en de geheele fabriek is vernield Men heeft niet kannen nagaan wat de aanleideode oorzaak is geweest De ketel had wel twee jaar ongebiuikt gestaan doch met bet proefstoomen had men geen aakelo font kannen ontdekken Te Aogers vond iemand die mosselen at in een der sohelpea twee paarleo welke toascfaen de eevenen achthonderd frcs waard bleken te zgn Eet zonderliog geval ia deze week voor deo politierechter in Londen behand ld Acht da geo geleden vond eei Amerikaan die io het nienwe Cecilhotel logeert met zgn vrouw thoiskomende een onbekend persoon in zgn kamer die op de vraag wat bg daar te doen had antwoordde dat hg op een dame wachtte De Amerikaan liet den directeur ontbieden die een pol tleageot liet halen en aan dezen verklaarde de keurig gekteede man dat hg een dame kwam oesoeken die vaak in het hotel dezelfde kamer bad bewoond wat inderdaad waar bleek te zijn en dat hg haar zwager was Hg gaf zgo naam en woonplaats op verklaarde goen kwaad bedoeld te hebbeo en een inkomen nit kapitaal van 800 p at te hebben De politieagent zocht eohter de zakken oa eo vond daarin een valithen slsntel van de hotelkamer zoodat bg den man in h chteoia nam Bij het oudersoek bleek verder dat al vat da man bad verklaard jniat was behalve dat g noemde dame zjja schoenzoster was daar zg hem wel kende doch nooit in baar kamer had ontvangen Maar bovendien kwam aan den dag dat tal van diefstallen waren voorgekomen op plaatsen waar do gevangene zich had opgehondeo bg vrienden ali hg hen had besocht werd telkens wat vermist Men durfde hem wbter nooit verdeoken en bad geen bewgsen Een hoiszoeking bracht meer dan 150 lombard briefjes te voorsfhjjo allen op verdichte namen Ala verklaring gaf de beklaagde op dat hg se op straat bad gekocbt De rechter geloofde daar niets ran en veroordeelde hem tot 3 maanden opiluitiog met ïwareo arbeid ala aohnldig aan pegiog tot diefstal Menigeen heett er zich over verwonderd dat er elechte één van de postdniveo is teroggakomen die Andrée meenam Ëèn oj eldering daarvoor is gegeven door een ouden Monlbiaoe gidi te Cbamonix den 93 jarigea Juan Payot DezeherioDert eicb nl dat een vgftig jaren geleden elke expeditie naar den toen uog weinig beiochten Montblaoctop eenige duiven meeoam om bericbt ta zenden naar t dal als men beelhoida boven was ge komoo duiveo die joogen io ühamooix hadden Maar men had dit gestaakt aegt hg omdat ds vogels doorgaans Diettegenstaaode ze bon thoia konden zien liggen niet weRvlo n maar bg de expeditie terogkeerden tQg meeot dat e bg die lage temperatuur ö niet kunnen vliegen 6f hun richtingivermogen kvgtraken t Ia troQwena een bekend feit dat men boven een bepaalde hoogte in t geheel geen vogels meer ziet met uitzondering alleen van de arenden Om deaen tyd van het jaar wordt ZeouwachVlaaoderen bezocht door peraonen welke de Drie KoniogeD worden genoemd Die peraonen het agn gewoonlgk Delgen hebben namelgk afgesproken om voor ge amenlgke rekening voor saken uit te gaan Zy koopen of leenen bfl een of andereu uitdrager een ondeu fluweelen mantel soms een dito broek en een rood Teat sieren bon hoofd met een vergulde kroon en t kon costuum la gereed Een der heeren moet nog een bjzoodere bewerking ondergaan Zgn geiicht en hattdeu worden zoo zwart gemaakt dat hy glimt ala een pas gepotloode kachel Hijkrügt daarenboven een schepter in de hand waaraan een beweegbare ater ia vaatgemaakt Deze man geniet de eer steeds in het mfdden te mogon gaan want hg is de zwarte der Drie Koningen die nit het Ooaten komen Zoo uitgedorst trekken de luidjea den boer op In elk dorp gaan zg gevolgd door de lieve jeugd van hms tot hnis om daar te zingen van het stalletje van Bethlehem dat zg gaan bezoeken Tot loon Toor hnn gezang ontvangen zg aau elke woning een of meer centen £ n ala oe avond aangebroken ia zgn dazakken der Drie Wgzen gevald met koperenmunt en gaan zg niet zooala zg gezongenhebbon naar het stalleke van Bethlehem i diereis zon ook wat ver zgn maar naar een ofandere herberg waar zg van de vermoeienissenvan den dag u trusten en soms zooveel aan Bacchus ofleren d t de Wgzen den volgendenmorgen alleabehalve wgs uit hnn oogen kgkenen hun houding niet altgd tven Koninklgk Maasb Laatste Berichten Men seint ons nit Rotterdam Door broeiing heeft heden middag eeo groote party tarwe in ean pakbuii ia de Tweeleenwaoateeg vlam gaiat men heaft toen de gebeela pang op straat geworpen waardoor man dan brand ia 3 nor tgda blaschte Per Telegraaf Veemarkt te Eotterdam Maandag 9 Januari 1899 VETTE 038EN en KOEIEN groeten aanvoer prijaea waren voor la kwaliteit SO So kwaliteit S7 Se kwaliteit 84 Cent per half Ulo VETTE KALVEEKN goeden aanvoer voor Ie kwaliteit iS Se kwalitoit 86 Se kwaliteU 84 Cent per half Kilo VETTE VARKENS groote aanvoer Ie kwaliteit lJV Sekwaliloil 17 8e kwaliteit 16 Cont per half Kilo SCHAPEN en LAMMES N goed aangevoerd De handel was in Vet Vee on Vette Kalrerea prÜBhoadend Vette Sahapen en Lammeren alocbt minder m prijs Vette Varkens lager in prija de aanvoer zal niet geheel plaatsing kunnen vinden MARKTBERICHTEN Binnenlandsche Granen Fer Telegraal aOTTETlPAM 9 Januari 189 Tarwe ƒ 6 80 4 7 10 Wintergerat 7 0 l 8 85 Ohavallor 8 80 ft ƒ 9 Haver 6 86a 7 86 Paardonboonen ƒ 6 ü 6 60 Witteboenen 9 60 a ƒ 10 6 nlet kookseortan 6 76 ft 7 10 Kaoarlezaad 6 a 6 76 Koolzaad 8 76 S5ECIL aAJLviCE EEN GSNEESIIDDEL VOOR ASTBHA Dr B SGBIFFM NN S Middel tegen Aathraa geeft onmiddelgke verlichting zelfs bg de hevigsto aanvallen en geneeat waar andere middelen falen Verkrijgbaar bg A WoLFf te Gonda ia fakjea van fl 1 50 en fl 2 75 AMElftlKAAJSSCHE bij A van OS As Md Tailleur Kleiweg E 73 73 i GOUDA Telephoon X 3f I Beurs van Amsterdam Vikn Slotkn 88 l 86 97 97 96 1001 86 83 1 s 88 88 1 64 w los vj 8 s ♦ IV4 77V 1 18 86V 101 1 38Va 1 m lOOV 100 668 476 108 60 61 101 198 146 66 6i 100 98 is 86 80 116 a lU 806 808 lOOV 66 J Via 88 16 99 mm 106V 108 861 188 1 14 1 109 68 108 11 16 118 7 JANUARI NzoaauND Cert Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNoia übl Goudl 1881 88 8 Italh Insohrgving 1869 81 6 OosTlNft Obl In papier 1868 6 dito in silver 1868 t VomTUOAL Obl met coupon 8 dito ticket 8 Uuiuiiu Obl Blnnanl 1894 4 dito Qacona 1880 4 dito bij Soths 1889 i dito b$j Hop 1M9 90 4 dito In goud loon 1883 6 dito dito dito 1884 5 Bpmiji Ferpet schuld 1881 4 TuBXiu Qepr Conv leen 1890 4 Gs leaning aerie D Ooo leaning serie C ÏmoAva Ben V obl 1808 6 Mliloo Obl Buit Sch 1880 6 VlNEZuiu Obl 4 onbep 1881 AvaTianui Obllgatien 1896 3 BoTTEBDAU Stad leen 1894 3 Nau N Afr Hmdelav aand Arendab Tab Hij CerllAaaten BellMaatsohappti dito Ara Hypotbeekb pandbr 4 Cult Mij derVorBtenl aand a Or Hypotheekb pandbr 3Va Nederlandsoha bank aand Nad Handalmaatseh dito N W II Pao Hyp b pandbr 8 Rott Hypothaejtb pandbr 87i Utr Hypotbeekb dito 3 OoBTBNu Ojat Hong bank aand EuBL Hypotheekbank paudb 4 AusKiKA Equt hypoth pandb 6 Maxw L O Pr Lien cert NsD Holl IJ Spoorw Mij aaad M j tot Eipl V St Spw aand Ned lud SpooTwagm aaud l Ned Zuid Afr Spm aand O dito dito dito 1891 dito 6 iTAUiSpoorwl 1887 89 A Eobl 8 166 61 17 808 106 10 99 99 lU 17 Zuld IUl Spwmij A H obl 8 PoL N Warsobau Woenen aand 4 BcsL Or Buis Bpw Mij obl 4 i Baltlaoha dito aaud Paatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kurak Ob Aaow Bp kap opl 4 dito dito obllg 4 Ahbbika Cent Pao Sp Mlj obl 6 Chic k North W pr O v aand dito dito Wm 8t Peter obl 7 Denver Rlo Or Spm cert v a Illinoia Central obl in goud 4 Loalav Ec Nashvilll Oert v aand Hexico N Spw M Ie hyp o 6 Mias Kaniaa v 4pCt pret aand N York Ontaaio U Weat aand I dito Peon Ohio obllg 6 Oregon Oahf Ie hyp in goud 6 St Paul Minn k Mauit obl 7 ün Pao Hoof lün obig 6 dito dito Line Och la byp O 6 Oanaoa Can South Chart v aand Vin C Ballw Na Io h d o O Amgterd Omnibus M aand Botterd TramweKMaata aand KiD Btad Amaterdam aand 8 Stad Bolterdau aand 8 BlLont Stad ontwerpen 1887 8 Stad Brussel 1886 8i i HoNO Theisa Begullr Qcaelaek 4 OoaTKNB Staauleenlg 1860 6 K K OoU B Or l880 8 Span Stad Madrid 3 1868 N n Ver Vn Avb Spoel cert GROOTE KEUZE WHTTEBMAHTELS voor D meg en Kinderen van de goedkoopste tot de beête soorten coneurreerenie prH en D SAMSOM Mai t GOUDA In concu rrentie met alle Buiten en Binnenlandaohe huic TENTÏEN ÈJEVEE Xerki NIGELTOAP Verkrijgbur bjji PEETER8 Jz KU bewijB van echtheid ia cachet en kurk iteede rooiv nea van den naam der Piima F BOFFB EDAMMEB